Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl i restauration M, St. Kongensgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade"

Transkript

1 Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for Indkomne forslag 5. Valg af beboerrepræsentanter/revisor/suppleanter 6. Eventuelt Inden mødets officielle dagsorden udtrykte Asger J. Rasmussen mindeord for foreningens mangeårige formand, Kirsten Sanne, der var afgået ved døden i maj Valg af dirigent/referent foreslog pens. kommunaldirektør Niels-Bruun-Jensen, Holbæk, som dirigent, og som referent Hanne Faber, nr. 23. Begge blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte herefter mødet med at konstatere, at dette var lovligt indkaldt. Herefter blev antallet af repræsenterede lejligheder optalt til at være 27. Herudover deltog varmemester Johnny Løgstrup fra Dan-Ejendomme. 2. s årsberetning Formanden oplyste, at beboerrepræsentationens arbejde i 2010 primært havde været baseret på de aftaler, der blev truffet på årsmødet i marts, kontakten med Dan-Ejendomme A/S samt henvendelser, som man havde modtaget i årets løb fra diverse beboere. Gården Iflg. vores mening fremstår beplantningen fortsat meget pæn med skiftende blomstring hele sæsonen af mange forskellige planter. Via opslag havde vi måttet gøre opmærksom på, at anvendelse af borde og stole var for alle unge som ældre, og at der ikke kunne foretages reservationer af disse. Ingen beboere kunne således påberåbe sig faste pladser. Børnefamilier var desuden velkomne til at medtage diverse legeredskaber og børnebassiner, bare de ryddede op efter sig. Kælderen Året begyndte desværre med, at der i fritidslokalerne blev røget hash og foretaget hærværk, ligesom der var flere tyverier fra diverse kælderrum. Disse foreteelser var baggrunden for, at beboerrepræsentationen på årsmødet fik accept på en forhøjelse af kontingentet fra kr. 12,50 pr. md. til kr. 20,00 for, at der kunne indkøbes og opsættes et videoovervågningsanlæg. Dette anlæg blev opsat i løbet af maj måned og heldigvis var der ingen indbrud eller hærværk i løbet af sommeren. Desværre kom der 2 indbrud i løbet af efteråret. Det sidste af ret så voldsom karakter, hvor tyvene samtidig stjal hele videoanlægget. Begge indbrud blev meldt til politiet, men desværre var tyvene ikke fanget endnu. Side 1 af 7

2 - Og igen natten til den 12/2-11 havde der igen været indbrud i mindst 14 kælderrum. 2 unge maskerede personer kom ind i kælderen via døren i arkaden (Gavlen ved nr. 23), opbrød dørene til 14 kælderrum, hvorefter de forlod kælderen/dronningegården via porten i Adelgade uden at medbringe noget tyvegods. Tyverier generelt Vi kan alle være med til at minimere muligheden for tyveri ved at checke, at gadedøren er lukket rigtigt, når man kommer og går. Håndværkerne er herudover blevet pålagt i mindst mulig omfang at holde dørene åbne. Formanden henledte endvidere opmærksomheden på, at der for øjeblikket foregår tricktyverier rundt omkring i København. Via dørtelefoner lukkes tyvene ind, fordi de præsenterer sig som Hjemmeplejen. Vaskeriet I årets løb havde der været flere klager omkring Manglende rengøring af maskiner efter brug, Vasketøj, der ikke blev fjernet fra tørrerummene til tiden Samt manglende overholdelse af vasketider Vi kan kun indskærpe reglerne for anvendelse af vaskeriet. Disse er opsat i vaskeriet, ligesom de er omtalt i husordenen. Herudover pointerede formanden, at vaskeriet kun er til brug for Dronningegårdens beboere og IKKE må anvendes til vask for andre. Vaskepriserne har ikke været ændret i mange år, men må desværre forhøjes pr. 1. april De nye priser vil være kr pr. vaskemaskine og kr pr. tørretumbler og strygerulle. Baggrunden for prisstigningerne skyldtes, at Dan-Ejendomme var blevet opmærksom på, at eludgiften til maskinerne fejlagtigt var konteret på Dronningegårdens fællesudgifter og ikke på vaskerikontoen, hvor den skulle være bogført. Med de nye priser skulle der igen være balance i regnskabet. Nyt nøglesystem I møde den 11. januar med projektleder Jack Hansen og Varmemester Johnny Løgstrup drøftedes et nyt nøglesystem til indgangsdøre, port, kælder og loftrum til Dronningegården. For øjeblikket indhentes tilbud på et elektronisk system, hvor man med en brik kan låse dørene op. Brikkerne kan hvis det ønskes gøres tidsbegrænsede, f.eks. hvis de skal udleveres til håndværkere. Et optimistisk skøn for hvornår et nyt system kunne indføres vil være inden udløbet af første halvår Hver lejlighed vil blive tildelt 3 brikker. Ønskes yderligere brikker vil det være mod betaling. Herudover vil brikker blive udleveret til post- og avisbude m.fl. efter nærmere aftale. Elevatoren, nr. 23 Denne elevator har i flere år været den mindst stabile i Dronningegården. Årsagerne hertil skyldtes utvivlsomt flere ting, men det er nu aftalt med DAN-Ejendomme, at opgangens beboere kan kontakte elevatorfirmaet døgnet rundt og forlange øjeblikkelig assistance for at få den driftsklar igen. Side 2 af 7

3 Parkeringspladsen Ifølge en artikel i Berlingske Tidende den 29. november 2010 vil kommunen på sigt indføre parkometerbetaling på vores parkeringsplads. Dette vil ikke vedrøre beboere med parkeringslicens, men fremmede vil nu få mulighed for at parkere lovligt hele dagen mod betaling og ikke som nu, hvor man skal flytte p-skiven en gang i timen, selvom dette også er ulovligt. Såfremt der indføres parkometerbetaling mener beboerrepræsentationen, at dette vil mindske muligheden for os beboere til at kunne finde en ledig p-plads i løbet af dagen, hvorfor vi vil arbejde IMOD, at en sådan ordning indføres. Vi forsøger således i samråd med Kongegårdens-, Prinsessegårdens- og Christiansgårdens beboerforeninger at udarbejde et samlet skrift til kommunen om IK- KE at indføre de nye p-regler. En fælles skrivelse til kommunen er derfor under udarbejdelse. Huslejeforhøjelser På flere årsmøder har der været indsigelser mod de store huslejeforhøjelser, der er foretaget ved genudlejning og hovedistandsættelse af lejligheder. Svaret har været fra både PKA og Dan- Ejendomme, at Dronningegården er købt som en investering, der skal bidrage til at betale for sygeplejerskernes pensioner. Selvom dette virker fornuftigt har vi alligevel haft et møde med Dan- Ejendomme om forhøjelserne, da vi fandt, at istandsættelserne kunne have et mindre luksuriøst præg. Svaret hertil var, at Dronningegården var en fredet ejendom og at man derfor måtte overholde de pålagte fredningsbestemmelser, hvilket undervejs kunne medføre anvendelse af ret så dyre materialer. Herudover kan nævnes, at Dronningegården er budgetteret til at skulle give et afkast på mellem 2 og 3% i 2011, hvilket set med vores øjne er et meget, meget rimeligt afkast. Gener i forbindelse med renovering af lejligheder ved genudlejning Vi er vidende om, at flere beboere har haft kontakt til Dan-Ejendomme for om muligt at få en midlertidig reduktion af huslejen i forbindelse med de gener som man har, når nabolejligheden hovedistandsættes. Vi har også selv drøftet problemet med Dan-Ejendomme. Svaret fra Dan-Ejendomme er dog desværre for os nedslående. Alt foregår inden for lejelovens rammer og ejeren er ikke forpligtiget til at reducere huslejen i en given periode. Det er gener, som man må forvente kommer hen ad vejen, når man bor i en gammel ejendom. Skakter Også i år har vi fået henvendelser fra beboere om lugtgener fra skakterne. Vi kan kun gentage hvad vi sagde sidste år - og som der står i husordenen: Alt affald skal pakkes ind, inden det henkastes i skakten. Og husk, at flasker og aviser IKKE skal i skakten, men afleveres i de respektive containere! Husordenen og Velkomstbrochure I løbet af første halvår er udarbejdet nye foldere i synes vi selv mere design- og læsevenlige formater. Begge er omdelt i løbet af sommeren. Den ajourførte husorden vil vi drøfte nærmere under dagsordenens pkt. 4. Dan-Ejendomme: Tiltag i 2011 I mødet med projektleder Jack Hansen den 11. januar blev oplyst, at følgende opgaver skal iværksættes i årets løb: Maling af vinduer udvendigt skal færdiggøres for hele ejendommen Ad hoc udskiftning af faldstammer og el-installationer efter behov Side 3 af 7

4 Maling af tørrerum Div. malerrep. af trappeopgange Ad hoc udskiftning af gulve i elevatorer (nr. 29 og 31) Reparation af teglfacader Ny vaskemaskine Erhvervslejemål I forbindelse med de tyverier vi har haft i kælderen og opsætning af vores videokameraanlæg har vi tilladt os at spørge alle erhvervslejemål om de kunne tænke sig at have et frivilligt medlemskab eller om man vil give et frivilligt bidrag til vores forening. Erhvervslejemål er ikke tvunget til at have et medlemskab af en beboerforening. Tandlægerne Per Leisby og Vivi Kambjerre var positive og har givet et bidrag. Alle andre erhvervslejemål har ikke svaret tilbage. s beboerinformation og kontortider Ligesom sidste år har vi i årets løb søgt løbende at informere om alle spørgsmål af fælles interesse, enten ved meddelelse direkte til den enkelte beboer eller ved opslag på opslagstavlerne i de enkelte opgange. Herudover er man fortsat meget velkommen til at kontakte os på vores kontor i kælderen den første torsdag i hver måned mellem kl og Dog ikke i juli og august, hvor der er ferielukket. : Nye tiltag Såfremt den nuværende beboerrepræsentation bliver genvalgt har vi for nærværende to opgaver som vi vil arbejde med i det kommende år: At medvirke til at der etableres en fast parkeringsplads til én eller to delebiler. At kigge nærmere på et nyt elektronisk anlæg, der kan sikre en bedre overholdelse af vasketider end nu Hertil kommer utvivlsomt opgaver, der løbende vil opstå i årets løb. Til sidst takkede formanden Dan-Ejendomme v/ Betina Timm og Jack Hansen for et godt samarbejde. Betina Timm er desværre for os overgået til nye opgaver i DAN-Ejendomme pr. 1. marts og erstattes af Maria Prehn Andersen. - Men især rettedes en stor tak til varmemester, Johnny Løgstrup, for det store arbejde, han har udført for os alle i årets løb. Endelig til de to andre beboerrepræsentanter, en stor tak for et godt samarbejde i årets løb. I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger: Erik Daugaard, nr. 33, fandt ikke, at beboerforeningen skulle arbejde for indførelse af delebiler ligesom han ikke fandt, at der var behov for en handicapparkeringsplads ud for nr. 23, da den sjældent blev anvendt. Begge synspunkter var begrundet i, at der i forvejen var for få p-pladser. Hertil svarede formanden, at det ikke var beboerforeningens opgave at arbejde for indførelse af delebiler, men at man var positiv for, at der kunne stilles én á to parkeringspladser til rådighed for sådanne. Ang. handicapparkeringspladsen var han uenig i Erik Daugaards synspunkt, idet han fandt, at pladsen blev benyttet jævnligt. Grethe Henius, nr. 33, roste beboerrepræsentation for dens arbejde og henstillede til, at man kontaktede rette myndigheder for at få ændret købmandsforretningens facade mod Borgergade. GH mente, at den stred mod de fredningsbestemmelser som Dronningegården var underlagt. Side 4 af 7

5 Johanne Pedersen, nr. 27, spurgte som ny lejer, hvad er egentlig Dronningegården og fik svaret, at det var Dronningens Tværgade De øvrige ejendomme omkring os hedder Christiansgården, Kongegården og Prinsessegården. Dronningegården er ejet af Sygeplejerskernes Pensionskasse. Flere gav udtryk for skuffelse over, at kun ét erhvervslejemål havde været positiv og givet et bidrag til foreningens arbejde og fandt, at man skulle kontakte klinikkerne/butikkerne igen. Dette synspunkt var beboerrepræsentationen enig i. Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt. 3. Regnskab for 2010 Formanden gennemgik regnskabet, der var omdelt sammen med indkaldelsen til årsmødet. Der var ingen kommentarer til gennemgangen, hvorefter regnskabet blev godkendt. Kontingentet for 2011 blev fastsat til at være uændret (Kr.20.- pr. md. pr. lejemål) 4. Indkomne forslag Følgende forslag var indsendt: Valborg Lægteskov, nr. 35, ønskede en elektrisk dørpumpe til gadedøren alá den, der var opsat i nr. 27. havde forståelse for problemet og havde drøftet spørgsmålet med Dan-Ejendomme, der imidlertid var afvisende, idet det var en meget bekostelig affære. Det ville koste ca. kr I stedet for ville man bede ejendommens snedker justere alle gadedøres dørpumper så de gik så let som mulig og alligevel automatisk ville lukke. Var denne løsning ikke tilfredsstillende henviste Dan-Ejendomme til, at beboerne måtte skrive direkte til PKA om spørgsmålet. Ritta Clausen, nr. 23, havde fremsendt forslag om opsætning af et skilt ved nr. 23, der anførte, at cykler ikke måtte henstilles uden for cykelstativerne. Efter en længere debat for og imod kom forslaget til afstemning og blev nedstemt med overvældende resultat. Sigrid Jensen, nr. 25, havde fremsendt forslag om, at årsregnskabet blev mere udspecificeret. Sigrid Jensen frafaldt forslaget efter formandens detaljerede gennemgang af regnskabet under pkt. 3. Herudover et forslag om, at indkomne forslag til årsmødet skulle være indsendt inden 1. februar, således at forslagene kunne udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet. Efter en længere debat om forslaget fandt forsamlingen ikke umiddelbart, at dette var nødvendigt. Endelig ønskede accept/godkendelse af den ajourføring, man havde foretaget i husordenen i løbet af sommeren Jørgen Jensen, nr. 33, foreslog en tilføjelse om, at man skulle rydde op efter sig på trappe og i elevator. Selv om dette egentlig var indlysende, var der enighed om at tilføje dette, når næste oplag går i trykken. Side 5 af 7

6 5. Valg af beboerrepræsentanter/revisor/suppleanter Den hidtidige beboerrepræsentation Asger Juul Rasmussen, nr. 23 Hanne Faber, nr. 23 Jytte Daugaard, nr. 33 blev alle genvalgt med akklamation Ligeledes blev suppleanterne Morten Westy, nr. 35 (Genvalg) Henrik Olsen, nr. 23 valgt med akklamation, idet Ritta Clausen, nr. 23, ikke ønskede genvalg Som revisor blev valgt Henrik Olsen, nr. 23, valgt med akklamation, idet Helen Kreutzfeldt ikke ønskede genvalg. Som revisorsuppleant blev Erling Christiansen, nr. 35, valgt med akklamation. 6. Eventuelt Tove D. Smidt & Erik Sjøslev Jensen, nr. 27 havde fremsendt et notat omkring den voldsomme stigning af vaskepriser, bl.a. fordi man ikke måtte installere vaskemaskiner i lejlighederne. Formanden oplæste notatet i sin helhed, men da emnet var behandlet under beboerrepræsentanternes årsberetning gav det ikke anledning til yderligere kommentarer. Dog korrigerede formanden brevskriverne med hensyn til deres bemærkninger omkring installation af vaskemaskiner i lejligheder. Man må godt for egen regning installere en vaskemaskine i sin lejlighed. Valborg Lægteskov, nr. 35, fandt det forkert, at beboere, der var naboer til lejligheder som blev hovedistandsat selv skulle sørge for rengøring pga de gener som man blev pådraget. Hertil svarede varmemesteren, at dette ikke var meningen. Man skulle kontakte ham, hvorefter han ville sørge for den nødvendige rengøring. Morten Westy, nr. 35, oplyste på beboerrepræsentationens vegne, at man ville arbejde med en ITløsning, således at beboerne via mail også kunne komme i kontakt med beboerrepræsentanterne. Løsningen ville være et supplement til den eksisterende kontortid og beboere uden PC ville fortsat blive betjent på sædvanlig vis. Man vil høre nærmere om dette projekt, når det er helt køreklar, men man kan dog allerede nu skrive mail til beboerrepræsentationen på: Sigrid, Jensen, nr. 27, foreslog, at beboerrepræsentationen kontaktede de øvrige beboerforeninger (Kongegården, Christiansgården og Prinsesgården) for at etablere et samarbejde omkring f.eks. fremskaffelse af en bedre TV-abonnementskontrakt end den nuværende. Formanden var positiv overfor forslaget. Mødet sluttede kl med, at dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs. Asger Juul Rasmussen Hanne Faber Niels Bruun-Jensen Formand Referent Dirigent Side 6 af 7

7 Efter årsmødet den 14. marts 2011 vil de valgte beboerrepræsentanter for Dronningegården være Formand: Asger Juul Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Tlf / mobil Kasserer: Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th. Mail: Sekretær: Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Suppleanter: Morten Westy, Dr. Tværgade 35 Henrik Olsen, Dr. Tværgade 23 Revisor: Henrik Olsen, Dr. Tværgade 23 Revisorsuppleant: Erling Christiansen, Dr. Tværgade 35 Normal træffetid for beboerrepræsentationen er den første torsdag i hver måned mellem kl på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor kontoret holdes lukket. Side 7 af 7

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere