(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000)."

Transkript

1 D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk (advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). For landsretten har appellanten, S, gentaget sin påstand om frifindelse. Indstævnte, Bredebro Andelsvandværk, har påstået dommen stad-fæstet. Appellanten har supplerende forklaret, at ejendommen ved hans køb var indrettet stort set som nu. De 2 toiletter i boligdelen i stueetagen blev indrettet i 1985/86 i forbindelse med nedlæggelsen af bl.a. et grovkøkken. Der var tidligere nedrevet en bygning indeholdende bl.a. 2 toiletter. Toiletterne i erhvervsdelen er fra På 1. salen indrettede han et trapperum til toilet for 2 værelser, men der var i forvejen vand-forsyning i rummet. Ligeledes i 1998 indrettede han i en af lejlighederne et toilet med w.c., håndvask og bruser, men i den lejlighed var der i forvejen en håndvask. Han solgte ejendommen i 1999, mens den var under ombygning. Den eneste ombygning, han foretog i sin ejertid, var brandsikring og indretning af 1 toilet. Han ved ikke, hvad køberen måtte have fore-taget sig i ejendommen.

2 T har supplerende forklaret, at han mener, at ejendommen blev tilsluttet vandværket i Der findes materiale, der viser, hvilke bidrag der blev betalt i forbindelse med selve tilslutningen, men der er intet materiale, der viser an-tallet af forbrugsenheder. Tidligere betaltes forbrug efter antal vandhaner. Han ved ikke, hvor mange vandhaner ejendommen oprindelig blev registreret med. Tidligere omfattede tilslutningsbidrag alt, mens man i dag har en opdeling af bidrag i anlægsbidrag m.v. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for by-retten. Landsrettens begrundelse og resultat: Af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten dommen. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. Sagens omkostninger for landsretten skal appellanten, S, betale til indstævnte, Bredebro Andelsvand-værk, med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage.

3 Udskrift af dombogen for Retten i Tønder Den 17. januar 2001 blev i sag nr. BS 1-399/2000: Bredebro Andelsvandværk mod B afsagt D O M: Sagsøger, Bredebro Andelsvandværk, der er et alment privat vandværk, opkrævede ved skrivelse af 23. marts 1999 et beløb på kr hos sagsøgte, S. Sagsøger op-krævede beløbet hos sagsøgte, fordi sagsøger fra Bredebro kommune var blevet gjort bekendt med, at en ejendom tilhø-rende sagsøgte beliggende E1, Bredebro, var blevet ombygget fra tidligere at indeholde et beboelseslejemål og et forretningslejemål til at indeholde 6 beboelseslejemål og et forretningslejemål. Opkrævningen hos sagsøgte var beregnet efter sagsøgers takstblad for betaling af hovedanlægsbidrag med kr med tillæg af moms for hver af de 5 nye beboelseslejemål. Sagsøgte afviste at betale det af sagsøger krævede beløb, blandt anden under henvisning til, at sagsøgte ikke har ind-rettet nye beboelseslejemål i ejendommen. Sagsøgte oplyste overfor sagsøger, at der oprindeligt var et lejemål med bad og toilet, samt 5 værelser, hvoraf 3 var med køkken og bad, og resten med adgang til et fælles køkken og fælles bad/toiletfaciliteter, samt at der alene sket en ombygning af eksi-

4 srr D- 1I-sTn1-K 194. D2,5 sterende lejemål, ligesom der blev etableret brandsikring i ejendommen i forbindelse med ombygningen. Sagsøger har herefter under denne sag anlagt den 29. maj 2000 påstået sagsøgte dømt til betaling af kr med sædvanlig procesrente fra den 7. august 1999 at regne til betaling sker. Sagsøgte har påstået frifindelse. Det er under sagen oplyst, at Bredebro Andelsvandværk blev stiftet den 21. januar Et nyt regulativ trådte i kraft for sagsøger pr. 1. april 1998, Ombygningen af sagsøgtes ejendom blev foretaget efter, at det nye regulativ var trådt i kraft. Det fremgår af regulativet kap. 3 blandt andet: 3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding og mark-haner) til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad. 3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere omeller tilbygning eller ændret anvendelse er ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægs-bidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelser af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, med-mindre anden fremgår af selskabets vedtægter.

5 Det fremgår af vedtægterne for Bredebro Andelsvandværk blandt andet: Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendommen inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Medlemmernes rettigheder 4 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af BREDEBRO kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Takstbladet for Bredebro Andelsvandværk gældende for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999 indeholdt bestemmelser om, at hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed udgjorde kr med tillæg af moms pr. forbrugsenhed. Taksterne nævnt i taksbladet er godkendt af Bredebro kommune den 28. september Det fremgår af en indberetning indgivet den 11. april 1997 af en tidligere ejer af ejendommen til Bredebro kommune, at ejendommen dengang benyttedes til beboelse og forretning med 1 lejlighed. Det fremgår endvidere, at det samledes areal i stueetagen udgjorde 257 m2, hvoraf 241 m2 benyttedes til erhverv. Arealet var fordelt på 3 værelser, hvoraf 2 værelser benyttedes erhvervsmæssigt og indeholdt 4 toiletter og eget køkken, men uden badefaciliteter. Ejendommens 1. sal udnyt-tedes med et areal på 90 m2, hvoraf 30 m2 udnyttedes er- ST SO1-S1 )I-K 194.T3.1-C1-MO -

6 5TD00000a501- ST01-K 194-T3-E hvervsmæssigt. Det samlede antal værelser var 7, hvoraf 2 udnyttedes erhvervsmæssigt. Etagen havde 2 toiletter og 1 badeværelse, men ingen køkkenfaciliteter. Det fremgår, at begge etager blev benyttet af ejeren. Det er endvidere op-lyst, at ejendommen på daværende tidspunkt blev drevet med bodega/værtshus i stueetagen. Det fremgår af en udskrift af Bygnings- og boligregistret pr. 9. maj 1997, BBRejendomsmeddelelse, at ejendommen var registreret under en kategori indeholdende ejendomme, der benyttedes til: Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed. Stueetagen indeholder et areal på 147 m2 til erhvervsformål, og et areal på 15 m2 til bolig med køkken, men uden badefaciliteter. Ejendommens 1. sal omfatter 154 m2, der benyttes til boligformål, hvoraf 30 m2 udnyttes erhvervsmæssigt. 5 værelser benyttes til boligformål, og 2 værelser til erhvervsformål. Etagen omfatter 2 toiletter og 1 badeværelse, men ingen køkkenfaciliteter. Bredebro kommune modtog den 14. januar 1999 et indberetningsskema vedrørende ejendommen, hvoraf det fremgår, at ejendommen var indberettet som indeholdende et erhvervsleje-mål og et beboelseslejemål i stueetagen, samt 5 beboelseslejemål på ejendommens 1. sal. Alle beboelseslejemål indeholder eget køkken og bad. Sidst nævnte indberetning er efter det oplyste ikke foretaget af sagsøgte. Der er under sagen afgivet partsforklaring af sagsøgte, og vidneforklaring af T. Sagsøgte har forklaret, at han købte ejendommen E1, Bredebro, i Ejendommen blev dengang benyttet til udlejning til erhvervsformål og boligformål. Ejendommen blev fra november 1998 og til begyndelsen af 1999 moderniseret. Sagsøgte ville modernisere ejendommen på grund af kommunens krav om isolering og brandsikring. Sagsøgte ringede til Bredebro kommune, teknisk forvaltning, der ville besigtige ejendommen i forbindelse med sagsøgtes forespørgsel om ændring af indretning på ejendommens 1. sal. Stueetagen har si-den 1986 været indrettet med en lejlighed til boligformål. Der blev ikke i forbindelse med ombygningen foretaget ænd-

7 STDIXOC10.S01- $TUi-K I9+-T3- ringer i stueetagen, bortset fra brandsikring og lydisolering. Erhvervslejemålet blev fortsat benyttet til bodega. Ejendommens 1. sal er ejendommens tagetage med delvis skrå vægge. Før moderniseringen var der et fælleskøkken for 3 værelser og fælles badeværelse samt 3 beboelseslejemål, der indeholdt tekøkken og badeværelse. Efter ombygningen blev der etableret nyt køkken og tekøkken som en del af opholdsrummet i hvert af lejemålene. Tekøkkenet indeholder kogeplader og køleskab, men ikke et komfur. Mens ejendommen var under om-bygning, solgte sagsøgte ejendommen til den nuværende ejer. Ejendommen blev solgt som blandet erhvervs- og udlejningsejendom. I den periode, hvor sagsøgte ejede ejendommen, blev 3 lejemål udlejet til 3 forskellige personer på ejendommens 1. sal, mens den øvrige del af ejendommen ikke blev benyttet. Sagsøgte har selv udarbejdet tegninger til ombygningen, men har ikke givet meddelelse til Bredebro kommune efter ombygningen. Såfremt ejendommens 1. sal var udnyttet fuldt ud i sagsøgtes ejertid, kunne der udlejes 5 lejemål i ejendommens 1. sal. Det har oprindeligt ikke været udnyttet lejemål i stueetagen til boligformål, men forskellige personer, der har arbejdet i bodegaen indrettet i stueetagen, har haft adgang til i kortere perioder at bebo værelserne indrettet til bo-ligformål i stueetagen. T har som vidne forklaret, at han siden 1995 har fungeret som kasserer i Bredebro Andelsvandværk. Han har i samme periode været medlem af vandværkets bestyrelse. Vidnet har siden 1981 været ansat på et revisionskontor. I den periode, hvor vidnet har været kasserer i vandværket, har der været to fortilfælde, hvor der er opkrævet hovedanlægsbidrag for nyetablerede lejemål. Sagsøger fik meddelelse fra Bredebro kommune om, at der var givet byggetilladelse til om-bygning af sagsøgtes ejendom. På grundlag af byggetilladelsen blev der opkrævet hovedanlægsbidrag vedrørende de nyetablerede lejemål i ejendommen. Bredebro kommune fremsender automatisk meddelelse til sagsøger, når der meddeles byggetilladelse, således at sagsøger opkræve hovedanlægsbidrag. Sag-søgtes ejendom blev oprindeligt anvendt som hotel, men anvendelsen blev ændret til bodega for en årrække siden. Efter ombygningen af hotellet til bodega, indeholdt ejendommen et erhvervslejemål og et boliglejemål. Efter ombygningen blev

8 ST SUI STU1-1(194-T 1-I_0I- det bekræftet hos Bredebro kommune, at ejendommen indeholdt 6 beboelseslejemål og et erhvervslejemål. Efter at sagsøgte har afhændet ejendommen, er der indrettet yderligere 1 beboelseslejemål i ejendommen. Den nye ejer har betalt hovedanlægsbidrag vedrørende dette lejemål. Det seneste lejemål blev oprettet i Der er i 1998 opsat vandmålere i Bredebro kommune, og det er først fra dette tidspunkt muligt at konstatere vandforbruget for den enkelte bolig. Det har kunnet konstateres, at det samledes vandforbrug fra 1995 til 1999 har været faldende. Dette skyldes, at der har været et stort vandspild på grund af et utæt ledningsnet. Der er foretaget reparation af ledningsnettet i 1997, således at der fra 1996 til 1997 kom en markant nedgang i vandforbruget. Pr. 1. april 1998 blev regulativet for Bredebro Andelsvandværk ændret, fordi der på landsplan kom ændringer til normalregulativet. Indholdet i regulativet for Bredebro Andelsvandværk pkt. 3.4 er identiske med bestemmelsen i normalregulativet. Sagsøger har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at der er foretaget en ombygning af sagsøgtes ejendommen, således at der ved ombygningen er etableret 5 nye beboelsesenheder til udlejning indeholdende køkken- og bade-faciliteter. Det fremgår af indberetningen afgivet overfor Bredebro kommune efter gennemførelsen af ombygningen, at der er sket en udvidelse af antallet af beboelseslejemål i ejendommen i forholdt til de oprindelige oplysninger i BBR-registeret for Sagsøger har derfor løftet bevisbyrden for, at der er fremkommet yderligere 5 nye beboelsesenheder i ejendommen efter ombygningen. Etableringen af disse beboelseslejemål ville medføre en væsentlig stigning i vandforbruget for ejendommen. Forudsætningerne for den ved ejendommen oprindelige tilslutning til vandværket beregnede tilslutningsbidrag er ændret. Efter regulativets bestemmelser er sagsøger berettiget til at opkræve 5 hovedanlægsbidrag af kr med tillæg af moms svarende til stævningspåstanden. Da der først pr. 1. januar 1998 er indført målerpligt, findes der ikke målinger, som godtgør en stigning i vandforbruget for den i sagen omhandlede ejendom, men en sådan stigning godtgøres ved udvidelsen af antallet af boliglejemål i ejendommen, set i forhold til det oprindelige antal lejemål i ejendommen. Sagsøger her endvidere gjort gældende, at sag-

9 søgte ikke kan støtte ret på, at dokumentation for forbrugs-stigning ikke forefindes i denne situation, da fast praksis for anvendelse af normalregulativet har fastsat retningsli-nier for berettigelsen til opkrævning af yderligere hovedanlægsbidrag i tilsvarende situationer, før målerpligt blev indført. Sagsøgte har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at sagsøgte ved den foretagne ombygning ikke har udvidet antallet af beboelseslejemål i ejendommen. Der er alene tale om en ændret indretning af ejendommens 1. sal. Den ændring kan ikke danne grundlag for opkrævning af yderligere hovedanlægsbidrag hos sagsøgte. Det fremgår af regulativet for Bredebro Andelsvandværk, at en ombygning skal bevirke en væsentlig stigning i vandforbruget, før opkrævning af anlægsbidrag kan ske. Der er ikke i regulativet hjemmel til at opkræve yderligere anlægsbidrag fra ejendomme, der i forvejen er tilsluttet vandværket, uanset at der foretages ombygning af ejendommen, medmindre ombygningen medfører en væsentlig stigning i vandforbruget. Sagsøger har bevisbyrden for, at ombygningen medfører en væsentlig stigning i vandforbruget. Da det ikke er godtgjort, og ikke kan antages, at ombygningen vil medføre en stigning i vandforbruget, er der ikke grundlag for at opkræve anlægsbidrag for sagsøgte. Rettens begrundelse og resultat: Det er af sagsøgte under sagen ubestridt, at ombygningen af ejendommen krævede byggetilladelse. Sagsøgte har ikke under sagen godtgjort, at der forud for ombygningen forelå en for-mel godkendelse for sagsøgte til at anvende ejendommens da-værende faciliteter til udlejning i samme omfang som efter ombygningen. Sagsøgte har endvidere ikke godtgjort, at udlejning kunne finde sted i et omfang som forklaret af ham forud for ombygningen, eller godtgjort, at ejendommen forud for ombygningen blev udnyttet, eller kunne udnyttes til beboelsesformål i samme omfang. Det fremgår af regulativets punkt 3.4, at "for at ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget". Da der er etableret 5 STD0000N1501- ST01-K 199-T]-L0I-

10 nye beboelsesenheder i forhold til de oplysninger, der har været tilgængelige for sagsøger forud for ombygningen, og de oplysninger, der følger af BBR-ejendomsoplysningen, findes etableringen af 5 nye beboelsesenheder at omfatte en væsentlig udvidelse af antallet af boligenheder i forhold til, hvorledes ejendommen forud for ombygningen kunne udnyttes til beboelse. Uanset at det ikke i regulativet er angivet, hvad der skal forstås ved en væsentlig stigning i vandforbruget, findes forøgelsen af antallet af boligenheder i forhold til ejendommens anvendelse forud for ombygningen at indebære en sådan forandring af ejendommens status, at sagsøger har godtgjort, at ændringen vil medføre en væsentlig stigning i vandforbruget. Den af sagsøger nedlagte påstand tages herefter til følge. T H I K E N D E S F O R R E T: Sagsøgte, S, betaler inden 14 dage til sagsøger, Bredebro Andelsvandværk, kr med procesrente fra den 7. august 1999, og sagsomkostninger med kr SID OC0000.SS l- STO1-K l94.t3-

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere