FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde"

Transkript

1 FÆLLES GÅRDHAVE Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej og Houmanns Allé Notat fra orienteringsmøde Mandag den 4.oktober 2011, kl i Kulturhuset Bispebjerg, Tomsgårdsvej 35. lokale C, stuen Til stede: BK 592 Louise Moustgaard Frederikssundsvej 68 Flemming Jensen Provstevej 2c Lars Lund Frederikssundsvej 68 Anne Høj Frederikssundsvej 68 Henriette B. Nielsen Frederikssundsvej 68 Veronica K. Jensen Frederikssundsvej 68 Tim Randbøll Houmannsgården Rasmus Eskekjær Frederikssundsvej 68 Kathrine Pedersen Houmannsgården Lis & Ole Nielsen Frederikssundsvej 68 Alex Tonnesen Houmannsgården Kim Christiansen Houmannsgården Gitte Guldberg Theklahus II Ann-Dorte Lyngby Theklahus II Maria Koppel Theklahus II Nadia Koppel Frederikssundsvej 68 Louise Nors Frederikssundsvej 68 Betina Petersen Theklahus II Trine Schøring Theklahus II Lennart Frederiksen Houmannsgården ingen mail Vivian Nielsen Houmannsgården Frank Bolbroe Theklavej 15, 4tv Charlotte Krøyer Frederikssundsvej 68 gaardrum.dk Rie & Jesper Dannemand Frederikssundsvej 68 Hans Hagedorn Houmannsgården Øster Søgade København K CVR Center for Miljø, skadedyrbekæmpelse v/ Rolf Bekker Ravnskov Hausenberg v/ Louise Vang Jensen og Ditte Marie Schouenborg PHAL (Peter Holst Arkitektur og Landskab) v/ Peter Holst og gaardrum.dk v/ Friedemann Rüter og Jens Jørgen Kjeldsen og (ref.) gaardrum.dk aps Jens Jørgen Kjeldsen Arkitekt MAA Friedemann Rüter Landskabsarkitekt MDL

2 Mødet var indkaldt af gaardrum.dk for at orientere ejere og beboere om mulighederne for indretning af en ny fælles gårdhave i karreen. Baggrund for mødet v/ gaardrum.dk Ejerforeningen, E/F Frederiksundsvej 68 m.fl. har i 2006 søgt Grønne Gårde, Københavns Kommune om at komme i betragtning til en gårdomlægning, hvorefter kommunen besigtigede karreen. I 2007 udsendte Center for Bydesign, Københavns Kommune et spørgeskemaer til alle ejere i karreen hvorefter der den 24. januar 2008 blev afholdt et informationsmøde med ejerkredsen. Kommunen vurderede på baggrund af mødet, at der ved en omlægning af gårdarealerne kan opnås en væsentlig forbedring af karreens friarealer. Det blev samtidig forudsat at garagerne på ejendommen Frederikssundsvej 68 m. fl. nedrives og at passagen mod Frederikssundsvej inddrages i gårdhaven, hvorimod de 4 mindre ejendomme omkring Lille Theklavej ikke indgår i fællesanlægget. Efter Københavns Kommunes udbud i foråret 2011 om gennemførelse af projektet, er gaardrum.dk blevet valgt som forretningsfører. PHAL - Peter Holst Landskab og Arkitektur står for den tekniske rådgivning som landskabsarkitekter. Analysefirmaet Hausenberg er specialiseret i borger- og brugerinddragelse og vil stå for interviews og workshop med interesserede beboere. Byfornyelsesbeslutning v/gaardrum.dk gaardrum.dk indledte mødet med at orientere om, hvordan en fælles gårdhave i karreen kan etableres efter bestemmelserne i byfornyelsesloven. Det blev oplyst, at der på baggrund af forhandling med ejere og beboere kan træffes en byfornyelsesbeslutning og dermed gives en bevilling fra stat og kommune til omlægning af gården. Efter en opstartsfase med undersøgelse af beboernes ønsker og behov og de fysiske krav og muligheder for indretning af gården, udarbejder den tekniske rådgiver (PHAL) sammen med en nedsat gårdgruppe (interesserede beboere og ejere) et skitseforslag til indretning af gården. Skitseforslaget præsenteres herefter for alle interesserede ejere og beboere, inden det indstilles til politisk beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune (se også powerpoint præsentationen). Der ydes et tilskud (50% Københavns Kommune, 50% Staten) til omlægning af gården, som et rammebeløb, der er fastlagt efter gårdens størrelse og antallet af lejligheder. I den aktuelle sag er rammebeløbet, som håndværkerudgifterne skal holdes inden for ca. 4,5 mil. kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter til rydning af eksisterende overflader af gården, udgifter til omlægning af gårdarealet, med belægning, renovationspladser, beplantning mm. et anlæg, der anlægsteknisk, i form og indhold vil være af god kvalitet, dog uden at indeholde luksus-løsninger og dyre materialer. 2

3 For at sikre at anlægget kan udføres inden for rammebeløbet og for at bygge videre på nuværende kvaliteter, vil der efter nærmere undersøgelser blive afklaret om noget af det eksisterende anlæg eller dele heraf f.eks. beplantning og inventar kan genbruges og indgå i det nye anlæg. Det bliver således ikke tale om udgifter for ejendommene og deraf følgende huslejeforhøjelse som følge af selve omlægningen. Der må dog påregnes en mindre stigning på ca 70 kr pr måned for en lejlighed på 70 m2 til betaling af drift og vedligeholdelse af det nye gårdanlæg (se også Powerpoint). Gårdlaug Når der er truffet en byfornyelsesbeslutning eller når gårdanlægget er færdigindrettet forpligter alle ejendomme sig til at indgå i det gårdlaug, der skal stå for drift og vedligeholdelse af gården. Gårdlauget dannes på en stiftende generalforsamling, hvor der også besluttes vedtægter for gårdlauget, ordensregler for brug af gården og et budget for det første regnskabsår. Gårdlauget vælger tillige en bestyrelse, der skal stå for den daglige drift af anlægget, ansættelse af administrator og gårdmand mv. Beslutninger i Gårdlauget og fordeling af udgifter til drift og vedligeholdelse af det fælles gårdanlæg sker efter ejendommenes fordelingstal dvs. de enkelte ejendommes bolig- bruttoetageareal. gaardrum.dk drøfter med Københavns Kommune i hvilket omfang erhvervslejemål/ejendomme indgår i gårdprojektet. Dette vil kunne oplyses på det næste møde. Rottebekæmpelse Rolf Bekke Ravnskov, Teknik- og Miljøforvaltningen, redegjorde for Københavns Kommunens Plan om rotteproblemfri by Rotter er smittebærer for bl.a. farlige virusinfektioner og det er derfor Kommunens mål at arbejde hen imod en rottefri by. Dette betyder ikke at der slet ikke findes rotter i byen, men at rotterne opholder sig mest i de lukkede kloakker og ikke har mulighed for at komme i private ejendomme. Kommunes strategi er, bl.a ved etablere rottespærer på ejendommenes kloakstikledninger ud til den offentlige kloak, at opnå et rottefrit område i de enkelte karreer. Der blev oplyst, at 98% af det offentlige kloaknet er istandsat og at hovedparten af skaderne ligger på private matrikler. På mødet blev uddelt informationsmateriale og et kort over karreen, som viser hvor de enkelte ejere bør montere rottespærre. Der blev anbefalet at dette udføres samtidigt med etablering af fællesgården og oplyst at Københavns Kommune, Skadedyrsområdet gerne vil hjælpe med rådgivning. 3

4 Eksisterende gårdarealer PHAL viste derefter en række billeder fra de eksisterende gårde. Forudsætning for at opnå forbedringer i gårdmiljøet er, at bilparkering og - kørsel fjernes fra gårdarealerne og passagen mod Frederikssundsvej. Mulighederne for brandredning skal dog opretholdes i den nye gårdhave. Eksisterende beplantning og andre bevaringsværdige elementer vil om muligt blive indpasset i det fremtidige gårdanlæg. Desuden blev det understreget, at alle beboeres interesser og de eksisterede værdier er vigtige at bygge videre på ved denne gårds sammenlægning. Der funktionelle (cykler og renovation) og det sociale (ophold og leg), samt det skønhedsmæssige skal sammenarbejdes til en helhed, hvor alle beboere kan deltage alt efter lyst og engagement. Det er også vigtigt at man har en kritikmulighed i det to høringsrunder, hvor projektet kan kritiseres og yderligere forbedres. Indretning af en fælles gårdhave Når der gennemføres og indrettes en fælles gårdhave, er hovedformålet at opnå forbedrede opholds- og legemuligheder i karreen for alle dens beboere. På mødet blev der vist en billedserie med sagsforløb og eksempler på hvordan andre gårdhaver er indrettet med beplantning, forskellige belægninger, espalier, opholdsarealer, legeredskaber m.v. Det blev oplyst, at der i forbindelse med etablering af en fælles gårdhave skal sikres fælles adgangsvej. De to porte mellem de tre gårdafsnit, samt øvrige porte og passagen mod Frederikssundsvej, vil blive lukket og tinglyst som fælles adgange til gården. Gården vil blive aflåst og alle beboere vil få nøgle til portene. Behovet og løsningsmuligheder for parkering af cykler og barnevogne skal undersøges nærmere ved udarbejdelse af skitseforslag til gården. Renovation Der skal afsættes plads til det nødvendige antal renovationsbeholdere i gården. Det gælder både beholdere til køkkenaffald, papir, pap, elektronik, glas mm. Beholderne placeres med fordel i nærheden af portene. Mobilsug Som alternativ til den nuværende løsning med affald i 600 l containere kan ejendommene evt. undersøge om det er muligt, og om det kan betale sig at etablere mobilsug til afhentning af køkkenaffald fra karreen. Hvis der er interesse for at få dette undersøgt nærmere, kan det ske ved, at I fra ejendommene selv aftaler nærmere og kontakter Envac A/S. Mobilsugsanlæg skal betales af de ejendomme der indgår i mobilsugsprojektet. 4

5 Lokal nedsivning af regnvand LAR Der blev vist eksempler på lokal nedsivning af regnvand (LAR). Indenfor byfornyelsesbeslutningen med offentlig støtte vil det være muligt, at udføre LAR i mindre omfang. Hvis en eller flere ejere ønsker at etablere nedsivning af regnvand fra fx tage i større omfang, kræver dette at bl.a. jordbundsforholdene undersøges og at der udarbejdes et særskilt nedsivningsprojekt. Private bygningsarbejder Anlægsarbejdet, ved indretning af et fælles gårdanlæg, vil omfatte afgravning, reparation af sokler, eksisterende kældertrapper, tagnedløb og afløbsbrønde i gården ned til en dybde af 30 cm under fremtidig gårdniveau. Der vil blive etableret afvanding fra gårdbelægningen til eksisterende og nye brønde og evt. til nedsivning i faskiner og beplantede arealer. De enkelte ejendomme skal selv undersøge og betale for reparation af sokler, lyskasser og kældertrapper længere ned en de 30 cm. Hvis det viser sig, at kloakkerne trænger til yderligere reparation eller udskiftning, er det en fordel at få udført sådanne arbejder samtidig med omlægning af gården. PHAL vil forsøge at koordinere sådanne privat arbejder på de enkelte ejendomme, så det kan udføres samtidig med gårdprojektet. Dog er det en forudsætning, at de private arbejder, der påtænkes udført, bliver projekteret og tilrettelagt i god tid inden gårdomlægningen igangsættes. Den entreprenør, der står for omlægning af gården vil som regel med fordel kunne udføre de private projekter. Beboerinddragelse Analyse- og rådgivningsfirma Hausenberg, der har speciale i byudvikling, byplanlægning og borger- og brugerinddragelse i forbindelse med byudviklingsprojekter, har til opgave at inddrage beboerne i karréen i det indledende udviklingsarbejde. Det sker gennem en række interviews og en workshop. Beboerinddragelsen skal: - Sikre bredt kendskab til beboernes ønsker og idéer til den kommende gårdhave, inden arkitekterne udarbejder skitseforslag. - Sikre, at der opnås kontakt med nogle af de beboere, der ikke kommer til orienteringsmøder og workshop. - Sikre at vi både får inddraget beboere, der pt. er brugere såvel som ikke-brugere af gården Hvordan? Interviews: - Medarbejdere fra Hausenberg udfører interviews med udvalgte beboere i bebyggelsen, med fokus på nuværende brug af gården og 5

6 ønsker til fremtidig brug. - Et mindre spørgeskema sendes desuden rundt til beboerne via gaardrum.dk s mailinglister. Beboerne er velkomne til selv at videredistribuere spørgeskemaet til naboer og sende disse tilbage til Hausenberg pr. mail: eller pr. post til Hausenberg, att: Ditte Schouenborg, Ryesgade 19A, 3. sal, 2200 Kbh. N Workshop: - Iht. vedlagt bilag, inviteres beboere og andre interesserede til en workshop der finer sted lørdag den 19. november kl i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, lokale 2. - På workshoppen fremlægger arkitekterne muligheder og udfordringer i gårdrummet, og Hausenbergs præsenterer resultatet af de gennemførte interviews. - Deltagerne får mulighed for at komme med input og ønsker og diskutere udviklingen af gården. - Tilmelding til workshoppen kan ske til Ditte pr. mail: Det videre forløb På mødet blev der nedsat en gårdgruppe, foreløbig bestående af: Ann-Dorte Lyngby Theklahus II Nadia Koppel Frederikssundsvej 68 Anne Høj Frederikssundsvej 68 Lars Lund Frederikssundsvej 68 Henriette B. Nielsen Frederikssundsvej 68 Charlotte Krøyer Frederikssundsvej 68 Lis & Ole Nielsen Frederikssundsvej 68 Rasmus Eskekjær Frederikssundsvej 68 Veronica K. Jensen Frederikssundsvej 68 Gitte Marianne Guldberg Theklahus II Efter workshoppen den 19. november vil PHAL i samarbejde med gårdgruppen udarbejde et skitseforslag til indretning af gården. Derefter holdes der et møde for alle interesserede i hele karreen i begyndelsen af 2012, hvor landskabsarkitekten vil fremlægge det udarbejdede skitseforslag. Målet med dette og hvis nødvendigt et supplerende efterfølgende møde er, at få afklaret hovedretningslinjerne for indretning af gården. Skitseforslaget bliver indstillet som byfornyelsesforslag til offentliggørelse af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Dette forventes at kunne ske i løbet af foråret Hvis Teknik- og Miljøudvalget vedtager at offentliggøre forslaget, vil det blive sendt ud i 8 ugers høring til alle ejere og husstande i karreen. Når forslaget har været ude i høring, bliver det indstillet til endelig 6

7 vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget sammen med de evt. bemærkninger der måtte komme i høringsperioden, inden det vedtages i Teknik- og Miljøudvalget og uddeles til samtlige ejere og beboere i karreen. En byfornyelsesbeslutning forventes at kunne træffes i sommer 2012, hvorefter gårdanlægget projekteres af de tekniske rådgivere, der udbyder det i licitation. Arbejdet i gården forventes herefter at kunne igangsættes og blive udført i løbet af vinteren 2012 frem til sommeren 2013, hvilket vil betyde at gården vil stå klar til aflevering og brug i sensommeren / efteråret Sammen med dette notat udsendes powerpoint præsentationen fra mødet den samt listen med gårdgruppen. 7

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere