VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet"

Transkript

1 IT-Lauget Parknet, Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget") Laugets formål er at tilrettelægge, indgå aftale om projektering og etablering mv. af, anskaffe, drive vedligeholde og videreudvikle et bredbåndsnet med tilhørende tekniske installationer til leverance af: telefon-, internet-, TV- og radioforsyning (herefter: "Bredbåndsnettet") for Medlemmerne af Lauget til forsyning af boliger og erhverv, (herefter under ét: "Beboere") hos Laugets Medlemmer, med: telefoniforbindelser, radio- og fjernsynssignaler samt ITforbindelser mv. (herefter under ét: "Ydelser") Foreningen er ikke kommerciel og udøver sit formål uden profit for øje Ved etableringen af Lauget accepterer Lauget de af medlemmerne indgåede aftaler og de tekniske løsninger medlemmerne har valgt. Ejendommene kan frit vælge at forny eksisterende aftaler eller få Lauget til at levere ydelsen - ejendommen betaler selv tilslutning m.v. til Lauget. 2. HJEMSTED 2.1. Lauget har hjemsted i Københavns Kommune Laugets værneting er Københavns Byret Lauget ved dettes formand er rette procespart for tvistigheder mellem Lauget og tredjemand.

2 IT-Lauget Parknet, Side 2 af MEDLEMMER 3.1. Som Medlemmer i Lauget optages Almene boligorganisationer og disses afdelinger private udlejningsejendomme andelsboligforeninger ejerforeninger grundejerforeninger andre non-profit netværksforeninger/bolignet når det er juridisk, økonomisk og teknisk forsvarligt Lauget kan tillige optage andre ejere af faste ejendomme i området, der har til formål at drive eller administrere sådanne Medlem af Lauget er : Andelsboligforeninger: den enkelte andelsboligforening, almene boligorganisationer den enkelte beboerforening eller afdeling efter nærmere aftale ved indmeldelsen, private udlejningsejendomme: den enkelte ejendoms ejer eller beboerforening efter nærmere aftale ved indmeldelsen, ejerlejligheder: den enkelte ejerforening. grundejerforeninger den enkelte grundejerforening. netværksforeninger: den enkelte netværksforening, dog kan dens medlemsforeninger vælge at melde sig individuelt ind i Lauget som selvstændig forening, hvorefter de pågældende medlemsforeninger ikke længere hører under den oprindelige netværksforenings tilslutningsaftale. Et medlem kan omfatte / besidde flere ejendomme / enheder, der hver især kan rumme en flerhed af lejligheder og / eller erhvervslejemål (herefter under ét: "Boligenheder") Hvis antallet af Boligenheder hos et Medlem ændres, er Medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at orientere Lauget om det ændrede antal Boligenheder Nye Medlemmer af Lauget optages ejere jf. 3.1 som medlemmer der har mandat til det, fx ved at have vedtaget tilslutning og budget på en generalforsamling. Tilslutningen kan omfatte TV-Radio, Telefoni, Internet eller alle kombinationer heraf. Mellem ejeren iht. tegningsretten og Lauget underskrives en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen skal indeholde budget og forventet tidsplan.

3 IT-Lauget Parknet, Side 3 af 11 Budgettet skal kunne opdeles på medlemmets ejendom og laugets ejendom, samt på TV- Radio, telefoni, Internet og fælles anlægsdele Ved indmeldelsen bliver nye Medlemmer umiddelbart berettigede og forpligtede i henhold til disse Vedtægter. 4. TEKNISK OMRÅDE/EJERSKAB 4.1. Disse Vedtægter omfatter anlæg, drift og vedligeholdelse samt videreudvikling og udbygning af Laugets Bredbåndsnet frem til underkrydsfelt hos hvert Medlem samt tekniske krav til tilsluttede anlæg og installationer Det interne net i ejendommen/karréen er det enkelte Medlems ejendom. Det interne net defineres som de installationer som ville have været nødvendige hvis ejendommen havde valgt at etablere deres eget net. Dvs: 4.3. Udgået. PDS kabling, antennekabling, aktivt udstyr i krydsfelter (switche og telefoncentral) og forbindelser imellem de enkelte krydsfelter i karréen, herunder nedgravning af kabler, hvis ejendommen/karréen består af flere adskilte bygninger. Undtaget er TV modtagestation Lauget har brugsret til samtlige hovedføringsveje der etableres i det interne net Lauget kan ved optagelse af nye medlemmer stille krav til det opstillede udstyr med henblik på at opnå en så ensartet struktur som muligt. 5. KAPITAL- OG HÆFTELSESFORHOLD 5.1. For Laugets forpligtelser hæfter alene Lauget. Laugets kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte Medlemmer eller disses Beboere for Laugets forpligtelser Medlemmerne hæfter indbyrdes for Laugets forpligtelser i forhold til det totale antal Boligenheder, Medlemmets ejendom(me) omfatter, uanset om samtlige Boligenheder ønsker at modtage Laugets Ydelser eller ikke. Medlemmerne hæfter dog maximalt for sit indskud Medlemmernes andel i Laugets formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af en andel af Laugets formue kan alene finde sted ved Laugets opløsning.

4 IT-Lauget Parknet, Side 4 af LAUGETS RETTIGHEDER OG PLIGTER 6.1. Lauget er forpligtet til at levere en god og forsvarlig signalkvalitet med Bredbåndsnettet samt til løbende at vedligeholde og opdatere dette materiel Ved tilrettelæggelsen af Laugets leverance af Tv-signaler / programpakker skal Lauget i videst muligt omfang arbejde for, at Beboere ikke pålægges omkostninger til uønskede signaler/programmer Lauget er forpligtet til at tegne nødvendige servicekontrakter for Bredbåndsnettet, og til at afhjælpe eventuelle fejl og driftsforstyrrelser på Bredbåndsnettet Lauget tegner forsikringer i fornødent omfang. Lauget er berettiget til for Laugets regning at forsikre bestyrelsens medlemmer mod et eventuelt ansvar, de kan pådrage sig i forbindelse med deres bestyrelseshverv for Lauget Lauget har ret til med passende varsel at ændre de udbudte serviceydelser og båndbredder Leveringen af Laugets Ydelser sker uden ansvar for Lauget og med forbehold for hændelser, som Lauget er uden indflydelse på, såsom strejke, lockout, storm, brand, sneskade, kabelfejl eller andre hændelige skader. Lauget kan derfor ikke drages til ansvar for Medlemmernes, brugerens eller tredjemands tab m.v. ved benyttelse af foreningens Bredbåndsnet Lauget fastsætter de regler for brug af Bredbåndsnettet, der er nødvendige for en god og sikker drift. 6.8 Lauget er forpligtet til at til og afmelde beboer i henhold til tilslutningsaftalen. 7. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER 7.2. Medlemmerne er forpligtede til uden erstatning og udgift, at tåle de foranstaltninger på de tilsluttede ejendomme, der er nødvendige for anlæg og vedligeholdelse mv. af de udbudte IT-løsninger. Denne pligt gælder også efter Medlemmernes udmeldelse af Lauget. 7.3 Medlemmerne er forpligtede til at give Laugets Administrator eller de af Administrator antagne / benyttede teknikere adgang til de tilsluttede ejendomme og grunde for eftersyn, service, reparation, nødvendige ændringer, udvikling og vedligeholdelse mv. af Bredbåndsnettets anlæg og programmel. Ejendommen er ansvarlig for at Lauget altid er i besiddelse af en aktuel nøgle. Disse pligter gælder også efter Medlemmernes udtrædelse af Lauget Medlemmerne er ved tilslutningen til Lauget forpligtede til at orientere Lauget (v / den af

5 IT-Lauget Parknet, Side 5 af 11 Lauget antagne Administrator) om, hvilke Beboere / Boligenheder, der ønsker at modtage Laugets Ydelser Medlemmerne er forpligtede til i fornødent omfang at forestå formidlingen af kommunikation imellem Lauget og de enkelte Beboere hos Medlemmet. 8. UDGÅET 9. FÆLLESBESTEMMELSER 9.1. Medlemmerne af Lauget eller beboerne må ikke foretage indgreb i Bredbåndsnettet. Lauget fastsætter regler for opsætning af ekstra stikdåser og tilslutningsmuligheder for Pc er mv Medlemmerne af Lauget eller beboerne må ikke videregive eller videresælge de modtagne signaler Medlemmerne af Lauget eller beboernes interne net må ikke tilsluttes andre internetudbydere Medlemmerne af Lauget og beboerne skal overholde de af foreningens bestyrelse udarbejdet retningslinier for brug af anlægget og såfremt retningslinierne ikke overholdes er bestyrelsen berettiget til at påtale dette samt iværksætte passende foranstaltninger med henblik på overholdelse af retningslinierne. Til passende foranstaltninger hører, at bestyrelsen og administrator kan beslutte nedlukning med øjeblikkelig virkning af forbindelsen til medlemmet evt. brugeren og bestyrelsen kan foretage eksklusion med øjeblikkelig virkning. 10. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj måned. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse 4. Forslag 5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse 6. Valg af bestyrelsesformand (vælges i ulige år) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af administrator 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 10. Eventuelt

6 IT-Lauget Parknet, Side 6 af Ekstraordinær generalforsamling afholdes når der findes anledning hertil af: Et flertal af bestyrelsen 1/5 del af Laugets stemmer en tidligere generalforsamling har besluttet det. Der skal stilles et skriftlig forslag, med motivering over for bestyrelsen Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel, jfr. dog pkt Ved ekstraordinær generalforsamling kan varslet om nødvendigt forkortes til 3 uger, dog ikke i sommerperioden 15. juni til 15. august Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden indeholdende bestyrelsens forslag. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab Ethvert Medlem af Lauget har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemmet kan inden generalforsamlingen indsende liste over dets repræsentanter til bestyrelsen med angivelse af, hvem der repræsenterer Medlemmet. Såfremt pladsen tillader deltagelse af brugere kan de deltage uden stemmeret og uden krav på taleret Ethvert Medlem af Lauget har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen - herunder bestyrelsens beslutninger. Forslag, som Medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende modtagne forslag til Medlemmerne, således at alle Medlemmer har modtaget disse senest 2 uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen og i andre forhold beregnes et medlems stemmetal ud fra det antal boligenheder, medlemmets ejendomme omfatter, uanset om samtlige boligenheder ønsker at modtage Laugets ydelser eller ikke. For hver boligenhed til og med 500 gives 1 stemme. For hver boligenhed over den 500. gives 0,25 stemme. Således har et medlem med 600 boligenheder 525 stemmer. Hvis flere medlemmer repræsenteres af samme person(er), organisation eller administrator, beregnes repræsentantens stemmetal ud fra summen af de repræsenterede boligenheder Medlemmer, hvis tilslutning til Bredbåndsnettet er helt eller delvist lukket som følge af restance med betalinger eller som følge af misligholdelse af Medlemmets pligter i øvrigt, har adgang til men ikke stemmeret på generalforsamlingen Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

7 IT-Lauget Parknet, Side 7 af Beslutninger af optagelse af lån og vedtægtsændring, kræver tilslutning fra mindst 2/3 af tilstedeværende stemmer Hvis et forslag, der kræver kvalificeret flertal, vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men ikke halvdelen af samtlige stemmer har været repræsenteret, afholdes ny generalforsamling. 2. generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel under iagttagelse af reglerne i pkt På denne 2. generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til, hvor mange stemmer der har været repræsenteret. 11. BESTYRELSE Bestyrelsen varetager Laugets overordnede drift mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens opgaver omfatter, men er ikke begrænset til udarbejdelse af strategi for den fremtidige udvikling af Lauget til generalforsamlingens godkendelse, herunder vurdering af behovet for opgradering af materiel og programmel og udarbejdelse af forslag til nødvendige projekter under hensyntagen til den teknologiskeudvikling iværksættelse af og opfølgning på godkendte projekter fastsættelse af Laugets takster indgå kontrakter med udbydere indgå indkøbssamarbejde med andre IT-laug tilmelde til foreninger der varetager foreningens formål undtagen politisk parti. Indgå fælles aftaler med andre partnere, hvor dele af foreningens aktiver kan indgå godkendelse af optagelse af nye Medlemmer aflæggelse af anlægs- og driftsbudget og -regnskab Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Max 3 heraf må være fra samme medlemsforening. Der kan vælges eksterne medlemmer til bestyrelsen, når det begrundes i at disse har særlige kvalifikationer eller særlig viden om Laugets drift eller formål. Der kan maksimalt være 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Medlemsforeningernes repræsentanter skal udgøre et flertal i den samlede bestyrelse. Hverken formand eller kasserer kan være eksterne. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen efter stemmeflerhed. Der vælges 4 suppleanter, som efter stemmetal indtræder ved længerevarende eller permanent forfald. Ved længerevarende eller permanent forfald hos formand eller kasserer indkaldes til generalforsamling med nyvalg. Ansatte i Lauget kan ikke vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen. De ansatte vælger inden generalforsamlingen, én repræsentant fra deres midte. Ansatte vælges for et år ad gangen. Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse vælger et bestyrelsesmedlem blandt de ansatte, i forbindelse med konstituering.

8 IT-Lauget Parknet, Side 8 af Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen - 4 vælges i lige år og 4 vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige medlemmer er til stede, dog mindst Hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det, skal bestyrelsen henvise spørgsmål af væsentlig betydning for Lauget til forelæggelse for en ekstraordinær generalforsamling med den retsvirkning, at den videre behandling af spørgsmålet sættes i bero, indtil generalforsamlingens stillingtagen foreligger. Der kan ikke ske henvisning af forhold, som i tilfælde af udskydelse vil kunne medføre erstatningsansvar for Lauget Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for sit virke Bestyrelsen kan af sin midte eller med medvirken fra eksterne deltagere nedsætte udvalg til behandling af bestemte emner Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. 12. ADMINISTRATOR Lauget skal antage en Administrator, der mod et af bestyrelsen fastsat honorar og i overensstemmelse med en af bestyrelsen udfærdiget instruks kan fungere som teknisk tilsynsførende for Lauget og kan udføre den daglige administration af Laugets forpligtelser med bl.a. opkrævning og administration af abonnement, byggestyring og projektkoordinering i forbindelse med anlægsarbejder samt service- og vedligeholdelsesarbejder mv Administrator er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. 13. REVISION Foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen Revisor har adgang til at kræve enhver oplysning, revisor finder af betydning for udførelsen af sine opgaver Der føres en revisionsprotokol. Hver gang der er sket indførsel i revisionsprotokollen skal den fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. De tilstedeværende

9 IT-Lauget Parknet, Side 9 af 11 bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 14. TEGNING Lauget tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan alene meddeles kollektiv prokura Aftaler af en værdi på kr. eller flerårige aftaler kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift herunder formandens. 15. REGNSKAB OG BUDGET For Lauget føres et anlægs- og driftsregnskab Laugets regnskabsår er kalenderåret For Lauget udarbejdes et budget over forventede anlægs-, drifts- og administrationsomkostninger, samt henlæggelser mv. Endvidere forelægges et takstblad, der oplyser priserne for Laugetsydelser. Den specifikke takstfastsættelse kan uddelegeres til bestyrelsen. I det årlige budget kan der foretages henlæggelser med henblik på, at udjævne udgifter til fornyelser og periodisk vedligeholdelse over 2-4 år. Der udarbejdes en langtidsplan for fornyelser og periodisk vedligeholdelse, som kan danne ramme for fastsættelsen af de årlige henlæggelser Laugets likvide midler skal anbringes efter samme regler som gælder for almene boligorganisationer. 16. TILSLUTNINGSAFGIFT Ved indtrædelse i Lauget betaler medlemmet for anlæg af en fælles del og en individuel del ("det interne net" jfr pkt 4.2) med mindre andet aftales. Den fælles del er bestemt ved tilslutningsafgiften. Der kan være medlemmer som i forvejen helt eller delvist ejer et internt net For hver karré beregner Lauget en tilslutningsafgift. Tilslutningsafgiften skal minimum dække den faktiske udgift. Dertil kommer fælles andel af teknisk udstyr til de ydelser medlemmet ønsker at blive tilsluttet Hvis medlemmet i forvejen ejer en telecentral som kan integreres i nettet, skal de kun betale for udgifterne til denne integration Såfremt et nyt Medlem benytter føringsveje til hovedkrydsfeltet, som allerede er delvist

10 IT-Lauget Parknet, Side 10 af 11 betalt ifm. et andet Medlems tilslutning, kan Lauget fastsætte en tilslutningsafgift, som er højere end den faktiske udgift for kabelgravning, kabler mv., og herefter tilbagebetale det andet Medlem den overskydende del, således at det andet Medlems afgift efter denne tilbagebetaling, bliver lig den afgift, det andet Medlem skulle betale, hvis føringsveje til det nye Medlem allerede havde været etableret, inden det andet Medlems tilslutning. 17. OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB Medlemmer kan udtræde af Lauget med et skriftligt varsel på minimum 6 måneder til en 1. januar, idet opsigelse dog tidligst vil kunne ske til den 1. januar Ved udtræden af Lauget har Medlemmerne ingen krav på nogen del af Laugets formue Hvis en ejendom/medlem udtræder som medlem af Lauget, må der kun fjernes udstyr som bliver overflødiggjort ved udtrædelsen, og som ikke er nødvendigt for nettets videres funktion (udføres af Lauget for medlemmets regning). Medlemmet kan også, eventuelt ved Laugets mellemkomst, træffe aftale om salg af frigjort udstyr til eventuelle nye Medlemmer af Lauget. 18. MISLIGHOLDELSE Hvis et Medlem groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende Vedtægter, kan Lauget med 1 måneds varsel foranledige et Medlems tilslutning til Bredbåndsnettet helt eller delvist lukket. Medlemmets forpligtelser over for Lauget består dog fortsat Ved forsinkelse af medlemmers betalinger forrentes Laugets tilgodehavende med en forrentning iht. den i til enhver tid gældende rentelov Fornyet tilslutning til Bredbåndsnettet kan gøres afhængigt af betaling af alle skyldige beløb med påløbne renter samt eventuelle udgifter til lukning og åbning. Lauget er desuden berettiget til at opkræve et gebyr I tilfælde af et medlems misligholdelse af sine forpligtigelser kan Lauget indgå aftaler med de enkelte Boligenheder med henblik på fortsat forsyning af Laugets ydelser efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen. 19. TVISTER - MÆGLING Tvister imellem Lauget og Laugets Medlemmer skal løses ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift Hvis parterne er enige herom, kan tvister dog løses ved henvendelse til en relevant ekspert, alt afhængig af tvistens karakter. Parterne skal i så fald i fællesskab indhente en udtalelse på baggrund af et i fællesskab

11 IT-Lauget Parknet, Side 11 af 11 udformet tema, hvorefter den udpegede relevante ekspert fungerer som enevoldgiftsmand. Udtalelsen er bindende for begge parter. 20. LIKVIDATION Beslutning om likvidation træffes på en generalforsamling med tilslutning af minimum ¾ af samtlige stemmer efter antal. Det er en forudsætning for, at et forslag om likvidation kan behandles på en generalforsamling, at det indeholder en afviklingsplan og et forslag til, hvem der fremover skal stå for leverancen af de Ydelser, Lauget hidtil har stået for Hvis et forslag om likvidation, vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmer, men ikke ¾ af samtlige stemmer har været repræsenteret, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage. På denne 2. generalforsamling kan forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uden hensyn til, hvor mange stemmer der har været repræsenteret Ved likvidation af Lauget skal Laugets nettoformue, efter at Lauget har svaret enhver kreditor sit, fordeles forholdsmæssigt mellem Medlemmerne i forhold til det totale antal Boligenheder, Medlemmets ejendomme omfatter, uanset om samtlige Boligenheder har ønsket at modtage Laugets Ydelser eller ikke. *************** Således vedtaget på Laugets stiftende generalforsamling den 28. April 2003 og underskrevet af repræsentanter for de stiftende Medlemmer. Revideret på ordinær generalforsamling den 27 okt Revideret på ordinær generalforsamling den 19 sept Revideret på ordinær generalforsamling den 29. aug 2006 Bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 29. nov 2006 Revideret på ordinær generalforsamling den 31. maj 2007 Revideret på ordinær generalforsamling den 29. maj 2008, konfirmeret på 2. generalforsamling 26. juni Det originale sæt Vedtægter opbevares af Administrator. Medlemmerne modtager hver en kopi.

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere