Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg"

Transkript

1 Fæstningens Materialgård Udgivet af Realdania Byg

2 Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot

3 Fæstningens Materialgård Realdania Byg A/S 2012 ISBN: Tekst og redaktion: Jens Christian Varming, Birgitte Kleis og Realdania Byg A/S Oversat af: Martha Gaber Abrahamsen Omslagsfoto: Fotograf Lars Gundersen Layout: OAB-Tryk a/s og Realdania Byg A/S Bogen er sat og trykt af: OAB-Tryk a/s, Odense Foto og illustrationer: Fotograf Lars Gundersen. Øvrige: Jonas Toft, Varmings Tegnestue: s. 14, 27, 38, 53, 72, 105 og 124 Varmings Tegnestue: s. 42, 61, 65, 83, 84, 100, 101, 113 og 114. Rigsarkivet: s. 18, 24, 26, 28, 31 og 35. The Fortifications Depot Realdania Byg A/S 2012 ISBN: Editors: Jens Christian Varming, Birgitte Kleis, and Realdania Byg A/S English translation: Martha Gaber Abrahamsen Cover photo: Lars Gundersen Layout: OAB-Tryk a/s and Realdania Byg A/S Printed in Denmark by OAB-Tryk a/s, Odense Photos and illustrations: Lars Gundersen, unless otherwise indicated Jonas Toft, Varmings Tegnestue: pp. 12, 25, 36, 51, 70, 103, and 122 Varmings Tegnestue: pp. 40, 59, 63, 81, 82, 98, 99, 111, and 112 National Archives: pp. 16, 22, 24, 26, 29, and 33. Realdania Byg er et helejet Realdaniaselskab A Realdania company

4 Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot Udgivet af Realdania Byg

5 Forord I hjertet af København ligger det fredede anlæg, Fæstningens Materialgård, som en lille oase med en lukket gårdhave med roser og magnoliaer. Ejendommen ligger på en hjørnegrund mod Frederiksholms Kanal og med Christiansborg, Kongens Bryghus og Det Kongelige Bibliotek som nærmeste naboer. I 2007 købte Realdania Byg Fæstningens Materialgård af Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste. Ejendommen havde på det tidspunkt været i Forsvarets tjeneste i mere end 250 år. Med overtagelsen ønskede Realdania Byg at give det gamle anlæg nyt liv og formål som et attraktivt erhvervslejemål. Samtidig var der i et samarbejde med Kulturstyrelsen opstået et ønske om at gå nye veje med denne ejendom og bringe den ind i debatten om energi og klima. Fæstningens Materialgård skulle være udgangspunkt for et demonstrationsprojekt, hvis hovedformål var at vise, hvordan man kan tænke energirenovering i fredede bygninger. Fæstningens Materialgård blev valgt fordi de fire bygningskroppes variation i både stil og konstruktion gav et meget bredspektret perspektiv på udfordringen. Anlæggets karakter gav mulighed for at afprøve og undersøge forskellige energioptimerende og restaureringstekniske tiltags indpasning i bygninger fra barokken og klassicismen og i konstruktioner som grundmur og bindingsværk. Ydermere havde forsvaret gennem årene flittigt målt husets forbrug af el, vand og varme. Det datamæssige grundlag for projektet var derfor uforligneligt. Udgivelsen af denne bog markerer afslutningen på restaureringen af bygningsanlægget. Det markerer samtidig også starten på anden fase af projektet Energirenovering af fredede bygninger. Det næste lange stykke tid vil forbruget i bygningerne blive målt for efterfølgende at blive sammenholdt med husets forbrug før restaureringen. Beregninger viser, at man samlet vil spare over 20% CO 2 pr arbejdsplads i forhold til forbruget anno 1990, som er de tal, man arbejder ud fra. Det, vi allerede nu kan tage med videre, er de erfaringer og resultater, som er gjort i restaureringsprocessen. En af disse er nødvendigheden af at tænke indretning i nye baner. Dette har bl.a. medført, at man har gentænkt hele kompleksets planløsning flere gange. Resultatet er flere skriveborde end først beregnet og dermed en gevinst for både ejer, lejer, miljø og arkitektur.

6 Fæstningens Materialgård er et demonstrationsprojekt ikke en standardløsning. For der findes ikke standardløsninger, når det drejer sig om fredede bygninger. Fæstningens Materialgård står nu som inspiration og eksempel på, at det kan lade sig gøre at tænke energirenovering og fredede bygninger sammen endda med uventede gevinster til følge. Realdania Byg, juni

7 Foreword In the heart of Copenhagen, the Fortifications Depot encloses a little oasis with roses and magnolias. The complex, which has heritage status, stands along Frederiksholms Kanal, with Christiansborg Palace, the King s Brewery, and the Royal Library as its nearest neighbors. In 2007, Realdania Byg bought the Fortifications Depot from the Ministry of Defense, which had used the facility for more than 250 years. Realdania Byg wanted to give this historical complex new life and a new purpose as an attractive rental property. In collaboration with the National Cultural Heritage Agency, the company also wanted to go new ways and make the Fortifications Depot part of the debate on efficient energy and the climate. It was to be a demonstration project, aimed at showing how energy conservation can be applied to heritage buildings. The Fortifications Depot was chosen for this purpose because of its distinctive and diverse character, which provided a very broad perspective of the problems involved. The suitability of different measures for optimizing energy consumption and restoration techniques could be studied and tested in both Baroque and classicist buildings, in both brick and half-timbered structures. Over the years, the Ministry of Defense had moreover kept records of the buildings energy, water, and heat consumption, providing an incomparable wealth of data for the project. The publication of this book marks the end of the process of restoring the Fortifications Depot. It also marks the start of the second phase of the project Energy Conservation in Historical Buildings. For an extended period, energy consumption will be measured and the results will be compared with figures from before restoration, taking 1990 as the baseline. Calculations show that as a whole, the expected CO 2 reduction is 20 percent per workplace. What we can use today are the experiences gained from the restoration process. One is the necessity of rethinking how interiors are laid out and used, a process that meant reconsidering the entire complex s floor plans several times. The result is more workplaces than first envisioned an advantage for the owner, the tenant, the environment, and the architecture. 6

8 The Fortifications Depot is a demonstration project, not a standard model, for there are no standard models when it comes to buildings like these. It can serve as inspiration and an example of how energy conservation can be applied to heritage buildings and even bring unexpected benefits. Realdania Byg, June

9

10 Fæstningen København og dens materialgårde Copenhagen s fortifications and their depots Af /By Jens Christian Varming Chr. IV var kun 21 år, da han gav sig i kast med at omdanne og forstærke hovedstadens svage, utidssvarende befæstning. Fra 1598 til 1606 blev flådehavnen med Tøjhuset og Proviantgården anlagt. Næste etape påbegyndtes i 1607, hvor middelalderbyens gamle grave og mure blev omdannet til et system af bredere og dybere grave og jordvolde med små bastioner. I 1618 blev Christianshavn grundlagt og befæstet på tilsvarende måde. I 1642 begyndte arbejdet på den nye Østervold fra middelalderbyen uden om Rosenborg og Nyboder til den tidligere anlagte Sankt Annæ Skanse efter ombygningen navngivet Citadellet Frederikshavn, eller i daglig tale Kastellet. Det skulle være den største omdannelse af byen og dens befæstning, som Chr. IV udtænkte. Volden var ufærdig ved kongens død i Frederik III videreførte arbejdet på Østervold. Selvom volden stadig var ufærdig, da Karl X Gustav i 1658 belejrede byen, modstod den det allersidste svenske stormløb mod byen d. 11. februar Det var hollandske infanterister ankommet med den hollandsk flåde, der her med stor krigserfaring tilføjede svenskerne det sidste sviende nederlag under stormen på København. Efter enevældens indførelse i 1660 kom der atter gang i forstærkningen af voldene. Det Christian IV was only 21 years of age when he undertook to transform and reinforce the capital s weak, outdated fortifications. The naval harbor, along with its Arsenal and Provision Yard, was laid out between 1598 and The next phase was begun in 1607, when the medieval city s old moats and walls were transformed into a system of wider, deeper moats and ramparts with little bastions. In 1618, the Christianshavn quarter was founded and fortified in similar fashion. In 1642, work began on the new Eastern Ramparts, extending from the medieval city beyond Rosenborg Castle and the Nyboder naval housing complex to the Sankt Annæ Entrenchment, which had been laid out earlier. The reinforced entrenchment was named the Frederikshavn Citadel, called simply the Citadel. This was the most extensive transformation of the city and its fortifications envisioned by Christian IV. The ramparts were still incomplete upon the king s death in Frederik III continued work on the Eastern Ramparts. Although they had still not been finished when Sweden s Charles X Gustavus besieged Copenhagen in 1658, they did withstand the very last Swedish attack on the city on February 11, A Dutch fleet carrying welltrained and experienced infantrymen came to Modsatte side: Kongstanken bag restaureringen af Fæstningens Materialgård har været at genskabe og fremhæve anlæggets karakter. Opposite page: The principal goal of restoring the Fortifications Depot was to recreate and highlight the complex s distinctive character. 9

11 10

12 vældige jordarbejde, hvortil hundredevis af arbejdere og soldater var udkommanderede, krævede et sted, hvor redskaber og materialer kunne opbevares og sikres mod tyveri. Et sådant sted kaldes en materialgård og kan være en enkelt bygning eller et indhegnet område med bygninger, f.eks. magasiner, stalde, vognporte m.m. Fæstningens Materialgård lå da ved Nyboder tæt ved Østervold. Den nævnes i 1658 og i grundtaksten fra I materialgården var der oplagret sten, kalk, tømmer og planker til brug for arbejdet på fæstningen og dens bygninger, desuden talrige redskaber, hakker, spader og skubkarrer, dvs. hjulbøre i mængde. Da Østervold og Kastellet var fuldført omkring 1665 blev opmærksomheden rettet mod den endnu ret svage Vestervold, hvor der blev arbejdet til Der blev i de følgende år stadig udført mindre forbedringer af fæstningens side mod det omgivende Sjælland. I hele perioden havde den gamle materialgård ved Nyboder været basis for arbejdet. I 1681 blev Frederiksholms Kanal anlagt og Frederiksholmskvarteret grundlagt. Et stort areal i den nye bydel blev udlagt til en ny materialgård, som her ville ligge mere bekvemt for fremtidens nyanlæg mod Amager. Den store voldlinje, der omkranser Holmen med syv bastioner og foranliggende enveloppe blev Denmark s aid and delivered the Swedes the decisive blow during the storming of Copenhagen. After the introduction of absolutism in 1660, work was resumed on reinforcing the ramparts. Hundreds of laborers and soldiers were commandeered for the enormous project, which required a place where tools and materials could be stored and secured. These depots could consist of a single building or an enclosed area with warehouses, stables, wagon yards, etc. At the time, the Fortifications Depot (Fæstningens Materialgaard) was located at Nyboder, close to the Eastern Ramparts. It is mentioned in 1658 and in the land tax assessments for The depot stored stone, lime, timber, and planks to be used on the fortifications and their buildings, in addition to quantities of tools, picks, spades, and wheelbarrows. After work on the Eastern Ramparts and the Citadel had been completed in around 1665, attention shifted to the Western Ramparts, which were still quite weak, where work continued until Minor improvements were made in the ensuing years to the side of the fortifications facing away from the city. Throughout the period, the old depot at Nyboder served as the base for this work. When the Frederiksholm quarter was laid out, a canal was dug in 1681 separating it from Modsatte side: John Huusmanns kobberstik til Resens Atlas Danicus fra 1677, Det Kongelige Bibliotek. Opposite page: John Huusmann s copperplate engraving in Resen s Atlas Danicus, Royal Library. 11

13 anlagt i Forud var volden syd for Christianshavn flyttet i realiteten helt nyanlagt. Det afspejles i materialgårdens indretning ved, at et stort magasinhus i svært bindingsværk blev opført i Det var foreløbig den eneste betydelige bygning på grunden, men der må også have været både stalde og vognport. Den dag i dag vidner det lille Foderknægthus, Frederiksholms Kanal 28, som er fra 1684, om, at der må have været heste at fodre og dermed stalde på området stort set fra den nye materialgårds anlæggelse. De nye voldanlæg krævede som Østervold, Kastellet og Vestervold en arbejdsstyrke på flere hundrede mand. De mange redskaber skulle opbevares sikkert i en stor bygning, og hertil var det store magasinhus velegnet. Materialgården var både base for arbejdet på fæstningen og for statens civile bygningsvæsen, som med tiden voksede i betydning. Byggearbejder på Slotsholmen fik i Frederik IV s regeringsår større og større omfang, og kulminerede med slottets ombygning i 1720 erne. I 1716 blev materialgårdens grund delt. Civiletatens Materialgård fik rådighed over ca. 70 % af det samlede areal, Fæstningens Materialgård beholdt de resterende 30 %. Det afspejler tydeligt, at fæstningens udbygning nu i alt væsentligt var fuldført. På den tilbageblevne the island of Slotsholmen. A sizable plot in the quarter was set aside for a new depot that was more convenient when work was begun on fortifying the island of Amager. The extensive line of ramparts surrounding the Holmen naval yard, with seven bastions behind an envelope, was laid out between 1685 and The ramparts south of the Christianshavn quarter had already been moved in reality completely rebuilt. This was reflected at the Fortifications Depot in the addition of a sturdy half-timbered warehouse in It was the only prominent building on the site, but there must also have been stables and a wagon yard. The little Stable-boy s House at Frederiksholms Kanal 28, from 1684, shows that there were undoubtedly horses to feed and stable on the site from around the time that the depot was founded. Like the Eastern and Western Ramparts and the Citadel, the new fortifications required a labor force of several hundred. Their many tools and equipment had to be stored securely in a large building; the big warehouse was quite suitable for the purpose. The Fortifications Depot served as the center of operations for this work and also for the state s public building projects, which became increasingly important. Construction on the island of Slotsholmen expanded considerably during the 12

14 grund opførtes i 1740 Materialforvalterboligen, som er anlæggets facade mod Frederiksholms Kanal, og som fra et arkitektonisk synspunkt er det mest værdifulde hus i Fæstningens Materialgård. I 1748 byggedes det lange bindingsværkshus mod volden, indrettet til stald, vognport og magasin. Det såkaldte Chr. IV s bryghus, bygget ovenpå en muret bastion foran Tøjhuset, brændte i Bryghusfunktionen blev flyttet til et nyt, stort hus. Det blev placeret sydøst for Fæstningens Materialgård, som måtte afgive en strimmel jord til det nye byggeri og yderligere en strimmel til anlægget af en ny gade, Bryghusgade. På den afgivne jord lå det gamle magasin fra 1683, som blev nedrevet. Det blev erstattet af et nyt grundmuret magasin i to etareign of Frederik IV and culminated in the remodeling of Copenhagen Castle in the 1720s. The Depot s plot was divided up in The Public Works Depot was given c. 70 percent of the overall area, while the Fortifications Depot retained 30 percent. This clearly reflects the fact that the expansion of the fortifications had essentially been completed. The Superintendent s Residence was built on the remaining space in 1740 to form the complex s facade on the canal. Architecturally, it is the Fortifications Depot s most important building. The long Half-timbered Building was added in 1748 along the ramparts to hold a stable, wagon yard, and magazine. Christian IV s Brewery, built on a brick bastion in front of the Armory, burned down in Beer production was moved to a big new Facaden på Materialforvalterboligen. Sophus Bengtsson, 1937, Nationalmuseet. The facade of the Superintendent s Residence. Sophus Bengtsson, National Museum. 13

15 » Da vi kom til, lignede bygningerne hinanden for meget alle steder var der sprossede vinduer og sådan har de ikke oprindeligt set ud. Vores ide var at differentiere mellem bygningerne og genskabe deres særegne identitet. Anders Brüel, Realdania Byg When we arrived, the buildings were too much alike. There were muntined windows all over the place, and this is not how it looked originally. Our intention was to differentiate the buildings and recreate their distinctive identities. Anders Brüel, Realdania Byg building southeast of the Fortifications Depot, which had to relinquish a strip of land for the building itself and another strip for a new street, aptly named Bryghusgade (Brewery Street). The old warehouse from 1683 that had stood on the site was demolished and replaced by a two-story brick magazine with more or less the same capacity as the old one. It might have looked quite suitable, but wasn t it a bit too big for needs at the time? After only three years, storerooms and lofts at one end of the building were transformed into an apartment for the buildings clerk and an office with a drafting office and meeting room for the head of the corps of engineers. Storerooms and lofts were transformed into apartments for senior officials and offices in quick succession. By 1815 there were virtually no storerooms left, a clear indication that there was no longer any need for a large depot of fortifications materials or equipment. After the rim of earthworks around Copenhagen was dismantled in 1856, there was no longer any reason to maintain a fortifications depot. The old complex did, however, live on as a military institution, as the headquarters for military authorities under various designations, most recently as the Danish Defense Construction Service, until it moved and the Fortifications Depot was sold in

16 ger med nogenlunde samme kapacitet som det gamle magasinhus. Det kunne se ud til at være meget passende, men det var måske for stort til det aktuelle behov? Allerede efter tre år inddrog man pakrum og paklofter i den ene ende og indrettede bolig for bygningsskriveren og kontor med tegnestue og møderum for ingeniørkorpsets chef. Herefter gik det slag i slag, og pakrum og lofter inddroges til chefboliger og kontorer. I 1815 var der stort set ingen magasinrum tilbage, et tydeligt udtryk for, at der ikke længere var brug for oplagring i større målestok til fæstningens brug. Efter fæstningens nedlæggelse i 1856 bortfaldt den oprindelige anledning til at opretholde en Fæstningens Materialgård. Det gamle anlæg fortsatte dog som militær institution, nu som domicil for den militære bygningstjeneste under forskellige navne, senest som Forsvarets Bygningstjeneste indtil fraflytningen og forsvarets salg af materialgården i Bygningshistoriske iagttagelser i de enkelte bygninger Fæstningens Materialgård består af flere bygninger med hver sin karakter og bygningshistorie. Alligevel fremstår anlægget som et samlet hele, dels på grund af den fælles farve på det gulkalkede Observations about the history of the individual buildings The Fortifications Depot consists of several buildings, each with its own character and history. Nonetheless, the complex forms an entity, on the one hand because of its yellow, limewashed walls, and on the other because the buildings are all arranged around a common courtyard. When Realdania Byg took over the complex, it consisted of six main buildings: the Superintendent s Residence (building 1), the Magazine (building 4), the Half-timbered Building (building 11), and the Shed Building (consisting of buildings 7, 8, and 9). An old outhouse stood by the Superintendent s Residence and a narrow shed at the end of the Halftimbered Building; both have been renovated and preserved. A guardhouse from 1995 at the main entrance has been demolished. A concrete bunker with two entrances had been built under the courtyard during World War II, presumably as a shelter. The bunker has been preserved, but will not be discussed in the following. The Superintendent s Residence The building was built in The exterior was well preserved, though the original door on the canal had been in the bay farthest to the 15

17 Modsatte side: Fæstningens Materialgård består af flere bygninger med hver sin karakter og bygningshistorie. Alligevel fremstår anlægget som et samlet hele. Opposite page: The Fortifications Depot consists of several buildings, each with its own character and history. Nonetheless, the complex forms an entity. murværk, dels fordi alle bygninger ligger som en krans omkring en fælles gård. Ved Realdania Bygs overtagelse bestod anlægget af seks egentlige bygninger: nemlig Materialforvalterboligen (bygning 1), Magasinbygningen (bygning 4), Bindingsværksbygningen (bygning 11) og de sammenbyggede halvtagshuse (bygning 7, 8 og 9). Desuden var der den gamle lokumsbygning ved Materialforvalterboligen samt et smalt halvtagsskur ved gavlen af Bindingsværksbygningen (begge istandsat og bevaret), og endelig en vagtbygning fra 1995 ved hovedporten (nu nedrevet). Under gården blev i krigsårene anlagt en betonbunker med to nedgange, formodentlig som sikringsrum. Bunkeren er bevaret, men den er ikke yderligere omtalt i det følgende. Materialforvalterboligen Bygningen er som anført fra Huset er i det ydre meget velbevaret, dog havde det oprindeligt gadedør mod kanalen i det yderste fag til venstre. Langs gavlen var der en gennemgående gang til en dør mod gården. Fra gangen var der adgang til en treløbs hovedtrappe til mansardetagen (første sal) i to fag mod gården. Herefter var der i to fag et køkken med et stort køkkenildsted. Resten af etagen var af en ret rodet opdeling, som ikke rigtig fulgte left. There was a continuous corridor along the end wall to a door on the courtyard. The corridor gave access to a three-flight main staircase leading to the mansard (second) story in two bays on the courtyard. This was followed by two bays with a kitchen that had a good-sized fireplace. The rest of the story was divided up haphazardly so that it did not completely harmonize with the clearly segmented long sides, each with a large, three-bay pedimented front gable in the middle. The ground floor, for example, had a spacious room that spanned four bays, three of them under the front gable and the fourth on its right. There was a clear structural weakness on the second story, as a partition wall was missing under the left cheek of the front gable, which consequently rested on a beam that was not even reinforced. Only in a few places did the second story s partitions rest on the ground floor s walls; the remainder rested only on the joists yet another weakness. Later remodelings made the plan increasingly muddled. This had especially unfortunate results when the corridor was moved between 1815 and 1833 from the outermost bay to the third bay from the left, and the main staircase was moved along with it, but by only one bay and not two. The result was a staircase with an unusually confused structure, with one quarter 16

18 17

19 18

20 de klart opdelte langsider med de store trefags kviste i midten. F.eks. var der i stueetagen en sal (benævnt således i 1815) på fire fag, de tre under kvisten og det fjerde til højre side. I mansardetagen var der en klar konstruktiv svaghed, idet der manglede en skillevæg under kvistens venstre flunke, som derved udelukkende hvilede på et spær, som ikke engang var forstærket. Mansardetagens skillevægge hviler kun undtagelsesvis på stueetagens vægge, ellers alene på bjælkelaget, hvilket også er en svaghed. Senere ombygninger har gjort planløsningerne stadig mere uklare. I særlig grad fik det uheldige virkninger, da gennemgangen blev flyttet mellem 1815 og 1833 fra yderfaget til tredje fag fra venstre og hovedtrappen blev flyttet med, dog ikke to fag, men kun ét fag. Resultatet blev en trappe af usædvanlig forvirret opbygning, hvor trappens ene kvartsving og det øverste løb hang over gennemgangen! Køkkenildstedet i stueetagen blev fjernet, atter en konstruktiv uheldig løsning, da der stadig var et tungt, muret køkkenildsted oven på i mansardetagen. Alligevel har huset, næsten på trods af de amatøragtige planløsninger og de mange ombygninger, haft interiører af høj kvalitet. I forbindelse med restaureringen af anlægget blev Varmings Tegnestue bedt om at udføre en gennemgribende bygningsarkæologisk under- turn of the staircase and the top flight hanging over the corridor! The kitchen fireplace on the ground floor was removed, resulting in yet another unfortunate design, since there was still a heavy brick fireplace in the kitchen on the second story above. Despite the amateurish floor plans and many remodelings, the building had interiors of a high quality. When the complex was restored, Varmings Tegnestue was asked to carry out a thorough building-archeological study in order to clarify the building s historical and architectural values. The study showed that good carpentry from several periods had been preserved, though very little from There were dados and pier panels, some of them reused and pieced together. Several rooms had traces of old layers of paint and decorations in the form of rocailles and marbeling that clearly showed that the interiors had had quite a distinguished look. A single room had marbled panels that were sufficiently well preserved to be uncovered and conserved. As a whole, the interiors in the northeast part of the ground floor had a measure of coherence and quality that was respected in Realdania Byg s remodeling of the building. As there was almost nothing of high quality to take into account in the southwest part of the building, major changes were made Modsatte side: Materialforvalterboligen er fra Huset er i det ydre meget velbevaret, dog havde det oprindeligt gadedør mod kanalen i det yderste fag til venstre. Opposite page: The Superintendent s Residence was built in The exterior was well preserved, though the original door on the canal had been in the bay farthest to the left. 19

21 søgelse af huset for at afklare husets historiske og arkitektoniske værdier. Undersøgelsen afslørede, at der var bevaret godt snedkerarbejde fra flere perioder, dog meget lidt fra Der er brystnings- og pillepaneler, til dels genanvendte og sammenstykkede. I flere rum fandtes spor af gamle farvelag og dekorationer i form af rocailler og marmorering, der tydeligt viste, at interiørerne tidligere havde haft et ret fornemt præg. I et enkelt rum var der marmorerede fyldinger, der var tilstrækkelig velbevarede til at blive afdækkede og malerkonserverede. I det hele taget havde interiørerne i stueetagens nordøstlige del en vis sammenhæng og kvalitet, som ved Realdania Bygs ombygning er blevet respekteret. I den sydvestlige del var der næsten ingenting af kvalitet at tage hensyn til, og her there. The main staircase was demolished and a new three-flight staircase was recreated in the original 1740 location. A three-bay room was created along the canal by combining the corner room and the blind part of the corridor where the street door had been bricked up after 1913, probably before the building was given heritage status (listed) in Now the floor plan corresponds more closely than ever before to the building s facade rhythm of three + three + three bays. The Magazine The building from 1768 was profoundly affected by the transformations that took place from the earliest years after its construction to 20

22 er indgrebene blevet store. Hovedtrappen er blevet revet ned, og trappen er blevet genskabt på det oprindelige sted fra 1740, hvor en ny treløbstrappe er blevet opbygget. Mod kanalen er der etableret en stue på tre fag ved sammenlægning af hjørnestuen og den blinde del af gennemgangen, hvor hoveddøren mod kanalen var blændet efter 1913, sandsynligvis før fredningen i Efter ombygningen er planløsningerne mere end nogensinde i overensstemmelse med husets facadeskema tre+tre+tre fag. Magasinbygningen Bygningen fra 1768 er dybtgående præget af den successive omdannelse til bolig og kontor, som har fundet sted lige fra de tidligste år efter the time when it was acquired by Realdania Byg: from a warehouse with large open rooms intended for storing heavy materials to apartments and offices. The building was extended on the northeast in two stages: first in 1819 with a building a little over half its depth, flush with the facade on Bryghusgade, and then in 1889, when the extension was made just as deep as the old one. Considering that the building took on its form and appearance as a result of many remodelings and additions over a period of 118 years, its exterior is amazingly regular. Even the doors and windows that were added are almost evenly apportioned on the long sides. This regularity is the result of very evenly spaced recesses in the outer wall that were simply intended to save on bricks. Et væsentligt element i restaureringsprojektet har været at bruge den bygningshistoriske analyse som et redskab til at fastlægge karakteren af den enkelte bygnings detaljeringsgrad. An important element in the restoration project was to use the historical analyses as a tool for determining the character of an individual building s level of detailing. 21

23 I betragtning af, at bygningen har fået sin form over 118 år, er eksteriøret forbavsende regulært. Considering that the building took on its form and appearance over a period of 118 years, its exterior is amazingly regular. opførelsen og til Realdania Bygs overtagelse fra magasin med store åbne rum tiltænkt oplagring af grove materialer til bolig og kontor. Bygningen er forlænget mod nordøst i to omgange; først i 1819 med et hus i godt og vel halv bredde, i flugt med facaden mod Bryghusgade; dernæst i 1889, hvor den smalle bygning gøres lige så bred som det gamle hus. Af hensyn til passagen mellem bygningerne 1 og 4, blev hushjørnet afskåret over ca. 2 alen eller 122 cm. I betragtning af, at bygningen har fået sin form og fremtræden ved en lang række om- og tilbygninger over 118 år, er eksteriøret forbavsende regulært. Selv de gennembrudte døre og vinduer sidder i næsten jævn takt fordelt over langsiderne. Denne regelmæssighed er et There are fifteen recesses along Bryghusgade and eight recesses with seven wall openings between them gateways, doors, and hatches on the courtyard. Each time a wall was given a window as a section was converted from storeroom into office or living space, this was naturally done in a recess, where the wall was thinnest, and in principle nonbearing. The interiors no longer reflect the original warehouse function, only the building s later use as offices, a drafting office, and apartments. The first transformation was in 1771, just three years after the warehouse was built. At the southwest end on the courtyard, two hatches were bricked up and two others were changed into windows, supplemented with three windows in the recesses that had been opened up. After this first transformation, the facade on the courtyard looked quite irregular, with its two big windows providing daylight for a drafting office on the second story. On Bryghusgade, eight recesses were transformed into eight large windows, and the end wall was given a main entrance to the new rooms. The door opened on a stairwell with a threeflight staircase. On the ground floor were a kitchen, a living room, and a bedroom for the first buildings clerk, as well as a little orderly room. The head of the corps of engineers had 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv

Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv Scan koderne i folderen med din smartphone og se film om husene. Hent en gratis QR-scanner i App Store eller Android Market. Realdania Byg A/S Jarmers Plads

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

HERSKABELIG EJENDOM VED AMALIENBORG OG SKT. ANNÆ PLADS Amaliegade 12, 1256 København K Sag 107569 (CG)

HERSKABELIG EJENDOM VED AMALIENBORG OG SKT. ANNÆ PLADS Amaliegade 12, 1256 København K Sag 107569 (CG) HERSKABELIG EJENDOM VED AMALIENBORG OG SKT. ANNÆ PLADS Amaliegade 12, 1256 København K Sag 107569 (CG) BELIGGENHED DK Beliggenheden er eksklusiv midt i det eftertragtede område omkring Amalienborg og

Læs mere