A d v o k a t r å d e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A d v o k a t r å d e t"

Transkript

1 A d v o k a t r å d e t Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF DATO: 22. april 2015 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Ved af 23. marts 2015 har Transportministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Advokatrådet har følgende bemærkninger: Udkastets nr. 3 lægger op til indsættelse af et nyt stk. 5 i 4, hvorefter Metroselskabet skal udarbejde nye støjkort, hvis støjkilderne placeres væsentligt anderledes end forudsat i det oprindelige støjkort. Denne ændring kan bifaldes og i overensstemmelse med formålet i bekendtgørelsen og den nuværende 4. I forslaget er forpligtelsen til at udarbejde nye støjkort dog gjort betinget af, at der såvel skal ske en væsentlig anderledes placering af støjkilderne end forudsat, samt at de tilbudte kompensationer herved ændres i væsentligt omfang. Det er ikke hensigtsmæssigt, at Metroselskabet som et led i vurdering af, om man er forpligtet til at udarbejde nye støjkort ved væsentligt ændrede placering af støjkilderne (en vurdering som i sig selv er skønsmæssig), også skal foretage en skønsmæssig vurdering af om ændringen har væsentlig betydning for den heraf følgende kompensation. Det foreslås derfor, at sidste led af stk. 5 udgår, således at Metroselskabet forpligtes til at udarbejde nye støjkort på mere objektivt grundlag, nemlig hvis der sker en væsentlig ændring af placeringen af støjkilderne. Det vil også stemme bedst overens med den almindelige forpligtelse til at udarbejde støjkort i medfør af 4, skt. 2, som ikke er gjort betinget af en eventuel kompensations størrelse. Det foreslås endvidere, at der i bekendtgørelsens 6 indsættes en forpligtelse for Metroselskabet til at annoncere og orientere beboere mv. i tilfælde af, at der udarbejdes nye støjkort, eksempelvis som en tilføjelse i den nuværende bekendtgørelses 6, stk

2 A d v o k a t r å d e t I udkastets nr. 6 lægges der op til et nyt stk. 5 i 10, hvorefter Metroselskabet på baggrund af en konkret vurdering kan tilbyde en højere kompensation, end det, der fremgår af et støjkort, hvis dette støjkort viser en uregelmæssig udbredelse af støjen. Formålet er ifølge høringsbrevet, at give hjemmel til at give kompensation i det tilfælde, hvor der er huller i støjkortet. Advokatrådet foreslår, at bestemmelsen i stedet formuleres som en egentlig forpligtelse til at tilbyde en højere kompensation. Bestemmelsen bør omformuleres, således at der i stedet bliver tale om en forpligtelse til at udbetale højere kompensation i disse tilfælde dvs. hvis der konkret vurderes at være grundlag herfor. Der er en større signalværdi i en formulering som en egentlig forpligtelse, hvortil kommer, at det kan være usikkert om Metroselskabets vurdering og hjemmel til at forhøje kompensationen ud fra den udkastets formulering vil være underkastet Ekspropriationskommissionens prøvelse, jf. 34. I udkastets nr. 13 lægges der op til, at Metroselskabets forpligtelse til at overtage en bolig kan falde bort, hvis Ekspropriationskommissionen finder, at de vedtægter, der gælder for den pågældende bolig, stiller Metroselskabet I/S urimeligt ringe sammenlignet med de øvrige ejere eller andelshavere, fx med hensyn til stemmeret, økonomiske forpligtelser m.v.. Den foreslåede bestemmelse er antagelig begrundet i konkrete erfaringer, men det forekommer principielt ikke korrekt, at lade en overtagelsespligt som er indsat af hensyn til den pågældende ejer være afhængig af, hvorledes Metroselskabet stilles iht. vedtægterne for den pågældende andelsboligforening eller ejerforening. Hvis der er tale om meget specielle vilkår i vedtægterne må det antages, at det vil have afsmittende virkning på den erstatning, som bliver fastsat i forbindelse med overtagelsen. Det forhold, at vedtægterne skulle være specielt byrdefulde for netop Metroselskabet, ses ikke at være noget relevant parameter i denne forbindelse, hvorfor Advokatrådet foreslår, at denne bestemmelse ikke medtages (dvs. forslaget til nyt stk. 6 i 32). Med venlig hilsen Torben Jensen 2

3 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 220 København K 20. april 2015 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen i høring Deres journalnr Dansk Erhverv har gennemgået ovenstående høring og har ingen bemærkninger hertil. Med venlig hilsen Jesper Højte Stenbæk Politisk chefkonsulent JHS/ATH Side 1/1 - Deres ref.: Vores ref.: SAG

4 TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Fra: TRM Lars Damkjær Jespersen Sendt: 15. april :14 Til: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Emne: VS: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Tvf. Lars Sendt fra min HTC-telefon Forwarded message Fra: "Maria Lis Windfeld Jensen" Til: "TRM Lars Damkjær Jespersen" Cc: "DSB" "Mail TRM" Emne: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Dato: ons., apr. 15, :50 Hej Lars, DSB har ingen bemærkninger til høring vedr. Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen. Med venlig hilsen Maria Jensen Direktionsassistent Sekretariat & Jura, Telegade 2, 2630 Taastrup Tlf.: , Fra: TRM Lars Damkjær Jespersen Sendt: 23. marts :20 Til: Ankenævnet for Bus, Tog og Metro; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; Danmarks Naturfredningsforening; Dansk Byggeri; Dansk Cyklist Forbund; Danske Handicaporganisationer; Dansk Jernbaneforbund; Dansk Transport og Logistik; Danske Regioner; DI Transport; DSBPOST [DSB]; Fælles Fagligt Forbund (3F); Friluftsrådet; Håndværksrådet; Kommunernes Landsforening; Metroselskabet I/S; NOAH Trafik; Trafikselskaberne i Danmark; Cc: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; TRM Mikkel Sune Smith; TRM Anja Rindom Bøndergaard Emne: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Vedhæftet følger høringsbrev, høringsliste samt udkast til bekendtgørelse om ændring af Nabopakkebekendtgørelsen med frist den 20. april Materialet kan endvidere findes på Høringsportalen, se link: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/48473 Med venlig hilsen 1

5 Lars Damkjær Jespersen Specialkonsulent Transportministeriet Lov- og Kontraktkontoret Frederiksholms Kanal 27 F DK-1220 København K Direkte tlf.: Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. 2

6 15. april 2015 Sagsnr.: /AnnKre-erst Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen i høring. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i høring. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har konstateret at, Transportministeriet har sendt forslaget i høring via høringsportalen. Vi beder om, at al erhvervsrelevant regulering sendes i høring direkte til TER via Ved EU-høringer til TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser. Bekendtgørelsesudkastet medfører mindre administrative konsekvenser for erhvervslivet. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Metroselskabet oplyser, at de administrative lettelser, der er forbundet med brugen af oplysninger fra folkeregistret (CPR) om indflytnings- og udflytningsdatoer ikke medfører væsentlige ændringer i praksis, da der er tale om at bekendtgørelsen bringes i overensstemmelse med praksis. Det samme er tilfældet med brugen af BBR til bestemmelse af værelsesantal. Ligeledes oplyses det, at selskabet tidligere har konstateret et minimalt antal sager med personer, som har folkeregisteradresse i enheder, der i BBR er registreret som erhverv eller opdelt i bolig og erhverv. Håndteringen heraf udgør i dag en mindre administrativ byrde, hvorfor udkastets 8, stk. 1 vil medføre en mindre administrativ lettelse, idet det fremover alene er værelser registreret som boligareal, som indgår i antallet af værelser på bopælen. Metroselskabet oplyser, at muligheden for på baggrund af en konkret vurdering, at tilbyde en højere kompensation end det fremgår af et støjkort, hvis dette støjkort viser en uregelmæssig udbredelse af støjen, ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til gældende praksis På baggrund heraf vurderer TER, at de administrative konsekvenser ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.

7 2/2 Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: Susanne Tølbøl Lauritsen Chefkonsulent Tlf. direkte E-post Fra januar 2015 er alle ministerier pålagt nye krav om styrkede erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger ved forslag til ny regulering med væsentlige konsekvenser for erhvervslivet. Se for mere information. Med venlig hilsen Anne Krejberg Christensen Stud.merc.jur. ERHVERVSSTYRELSEN Direktionssekretariatet - Team Jura Direkte tlf:

8 TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Fra: Søren Sandahl Sendt: 22. april :49 Til: TRM Lars Damkjær Jespersen; Mail TRM; TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; TRM Anja Rindom Bøndergaard Emne: Re: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Kære Transportministerium Hermed høringssvar fra Foreningen af Naboer til Nørrebroparken (FANN): Ad 4 - Det er ikke klart, hvad en væsentlig ændring af placering af støjkilder er og kompensationer ændres i væsentligt omfang. Som nabo kan vi kun frygte, at nogle naboer vil blive værre stillet, end de er i dag. Derfor bør bekendtgørelsesteksten præciseres med, at de tilbudte kompensationer ændres "positivt" i væsentligt omfang. Der bør ikke kunne sås tvivl om hensigten bag bekendtgørelsesændringen og udlægningen af den. hvis man ikke ønsker at bruge ordet positivt, så kunne man med fordel tilføje "på baggrund af en uvildig ekstern vurdering af ændrede forudsætninger og uregelmæssigheder". Ad 8 - Det er mærkværdigt, at man ønsker at fratage erhvervslejemål kompensationer. Selvom der ikke kompenseres for støj i dagtimer, så er der mange erhvervslejemål, som kunne have behov for kompensation i dagtimerne. Derfor burde man i bekendtgørelsen tage hensyn til erhvervsmål, som benytter arealerne i aften- og nattetimer. Ad 12 - Denne tekst er fuldstændig uforståelig og må bero på en fejl. Det giver simpelthen ikke mening - og særligt ikke når man indsætter det i den oprindelige bekendtgørelse: NY TEKST: 1. I 12 indsættes efter 2. pkt.:»ved Metroselskabet I/S oversendelse af sagen træder udbetalingen af kompensation under sagens behandling samt Ekspropriationskommissionens afgørelse i stedet for kravet i 11, stk. 2.«GAMMEL TEKST: 12. Afviser en beboer i en husstand over for Metroselskabet I/S at acceptere det fremsendte tilbud, eller foreligger der i øvrigt uoverensstemmelser om kompensationsaftalens indhold, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Husstanden modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud eller en indgået aftale, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse i sagen, jf. dog 11, stk. 4. En eventuel difference mellem Metroselskabet I/S tilbud eller den indgåede aftale og Ekspropriationskommissionens afgørelse efterbetales til beboeren inden 10 dage efter kommissionens afgørelse. Jeg vil kraftigt opfordre Transportministeriet til ASAP at fremsende forklaring på, hvordan dette ændringsforslag skal tolkes og hvilken betydning det har i praksis. Ad 32 - Selvfølgelig skal Metroselskabet følge de love og regler, der findes for boliger og boligadministration. Hvis en andelsboligforenings vedtægter bestemmer, at man ikke må fremleje, så skal Metroselskabet ikke genudleje en støjgeneret bolig. Mvh. Søren Sandahl Formand for FANN Den 23. marts 2015 kl skrev TRM Lars Damkjær Jespersen Vedhæftet følger høringsbrev, høringsliste samt udkast til bekendtgørelse om ændring af Nabopakkebekendtgørelsen med frist den 20. april Materialet kan endvidere findes på Høringsportalen, se link: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/

9 Med venlig hilsen Lars Damkjær Jespersen Specialkonsulent Transportministeriet Lov- og Kontraktkontoret Frederiksholms Kanal 27 F DK-1220 København K Direkte tlf.: Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. -- Med venlig hilsen, Søren 2

10 TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Fra: Peter Schøller Rasmussen Sendt: 8. april :50 Til: Mail TRM Cc: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; Kenneth Hansen ; Niels Kaalund Jensen Emne: SV: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Til Transportministeriet Frederiksberg Kommune har den 23. marts 2015 modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af den såkaldte nabopakkebekendtgørelse. Det fremsendte udkast har været behandlet i By- og Miljøområdet, der ikke har nogen kommentarer til udkastet til ny bekendtgørelse. Venlig hilsen Peter Schøller Rasmussen Chefkonsulent telefon Fra: TRM Lars Damkjær Jespersen Sendt: 23. marts :20 Til: =?windows-1252?q?anken=e6vnet_for_bus; _Tog_og_Metro?=; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; Danmarks Naturfredningsforening; Dansk Byggeri; Dansk Cyklist Forbund; Danske Handicaporganisationer; Dansk Jernbaneforbund; Dansk Transport og Logistik; Danske Regioner; DI Transport; DSB; Fælles Fagligt Forbund ; =?windows- Friluftsrådet; Håndværksrådet; Kommunernes Landsforening; Metroselskabet I/S; NOAH Trafik; Trafikselskaberne i Danmark; Cc: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; TRM Mikkel Sune Smith ; TRM Anja Rindom Bøndergaard Emne: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Vedhæftet følger høringsbrev, høringsliste samt udkast til bekendtgørelse om ændring af Nabopakkebekendtgørelsen med frist den 20. april Materialet kan endvidere findes på Høringsportalen, se link: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/48473 Med venlig hilsen Lars Damkjær Jespersen Specialkonsulent 1

11 Transportministeriet Lov- og Kontraktkontoret Frederiksholms Kanal 27 F DK-1220 København K Direkte tlf.: Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. 2

12 Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine personlige oplysninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet. Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine personlige oplysninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet. Håndværksrådetdet TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Fra: Lars Magnus Christensen Sendt: 27. marts :28 Til: Mail TRM Cc: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; Mette Handest Emne: SV: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Håndværksrådet takker for det fremsendte høringsmateriale, som vi ikke har nogen yderligere bemærkninger til. VH. Lars Magnus Lars Magnus Christensen Chefkonsulent tlf. mobil Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S, tlf , hvr.dk Vi kæmper for små og mellemstore virksomheder. Læs vores nyheder her Fra: TRM Lars Damkjær Jespersen Sendt: 23. marts :20 Til: Ankenævnet for Bus, Tog og Metro; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; Danmarks Naturfredningsforening; Dansk Byggeri; Dansk Cyklist Forbund; Danske Handicaporganisationer; Dansk Jernbaneforbund; Dansk Transport og Logistik; Danske Regioner; DI Transport; DSB; Fælles Fagligt Forbund (3F); Friluftsrådet; Håndværksrådet; Kommunernes Landsforening; Metroselskabet I/S; NOAH Trafik; Trafikselskaberne i Danmark; Cc: TRM Anitta Hilda Vandman Bugenhagen; TRM Mikkel Sune Smith; TRM Anja Rindom Bøndergaard Emne: Udkast til bekendtgørelse om ændring af nabopakkebekendtgørelsen Vedhæftet følger høringsbrev, høringsliste samt udkast til bekendtgørelse om ændring af Nabopakkebekendtgørelsen med frist den 20. april Materialet kan endvidere findes på Høringsportalen, se link: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/48473 Med venlig hilsen Lars Damkjær Jespersen Specialkonsulent Transportministeriet Lov- og Kontraktkontoret Frederiksholms Kanal 27 F DK-1220 København K 1

13 Direkte tlf.: Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. 2

14 Transportministeriet W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E M O B I L M A H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / M A F H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E O M Æ N D R I N G A F B E K E N D T G Ø R E L S E O M K O M P E N S A T I O N, G E N H U S N I N G O G O V E R T A G E L S E S O M F Ø L G E A F F O R U R E N I N G O G G E N E R F R A A N L Æ G G E T A F C I T Y R I N G EN ( N A B O P A K K E B E K E N D T G Ø R E L S E N ) 1 4. A P R I L Transportministeriet har ved af 23. marts 2015 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen). Institut for Menneskerettigheder har ikke bemærkninger til udkastet. Der henvises til j.nr Med venlig hilsen Martin Ryding Rosenkilde

15

16

17

18

19 MS-X-DS-LOV-0299/AMK Transportministeriet Frederiksholms Kanal København K Att.: Anitta Hilda Vandman Bugenhagen Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om ændring ag Nabopakkebekendtgørelsen Metroselskabet har den 23. marts 2015 modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af Nabopakkebekendtgørelsen til høring. Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E Metroselskabet ønsker at afgive nedenstående bemærkninger. Det kan overvejes: At indføre bagatelgrænse i forhold til, hvilken dag i måneden en anlægsperiode begynder. At indføre bagatelgrænse i forhold til, hvornår man flytter ind eller ud af en bolig, dog med den modifikation, at der kan betales halv kompensation. At indføre mulighed for at fravige varslingsfrist ved faseskift. Med venlig hilsen Anne Mette Kristensen 1/1

20 Transportministeriet Att. Anitta Bugenhagen Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K St. Kongensgade København K Tlf Fax Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Transportministeriet har med brev af 23. marts 2015 sendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring med svarfrist den 20. april marts 2015 Kontor: 6. kt. J.nr.: Rigsrevisionen har gennemgået udkastet alene med fokus på bestemmelser vedrørende statslige revisions- og/eller regnskabsforhold. Udkast til bekendtgørelse indeholder så vidt ses ikke bestemmelser herom, og Rigsrevisionen har derfor ingen bemærkninger hertil. Med venlig hilsen Casper Ussing Fuldmægtig 1/1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere