MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)"

Transkript

1 MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

2 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 2

3 DATAINDSAMLING Indledning - Denne rapport præsenterer resultaterne af sygehuspersonalets vurdering af den siddende patientbefordring i Midttrafik. - Undersøgelsen er planlagt gennem et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Rambøll Management Consulting (herefter kaldt Rambøll). Rambøll har efterfølgende varetaget undersøgelsens dataindsamling, analyse og rapportering. Undersøgelsens respondentgrundlag - Region Midtjylland og Midttrafik har i samarbejde identificeret de afdelinger på de forskellige sygehuse i regionen, som benytter patientbefordring, hvilket således udgør respondentgrundlaget i undersøgelsen. På baggrund heraf er der blevet udtrukket i alt 272 afdelinger, som alle benytter Midttrafiks siddende patientbefordring. I alt 172 afdelinger har valgt at deltage i undersøgelsen. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 3

4 DATAINDSAMLING Dataindsamling - De udtrukne afdelinger modtog en skriftlig invitation til at deltage i undersøgelsen, hvor afdelingens leder blev bedt om at videregive spørgeskemaet til den person i afdelingen, som varetager bestillingen af patientbefordringen. I invitationen blev sygehuspersonalet opfordret til at udfylde spørgeskemaet på internettet eller returnere det vedlagte papirskema. Invitationen blev sendt tirsdag den 6. april 2010, og dataindsamlingen blev afsluttet mandag den 26. april Svarprocent og frafald - Undersøgelsens endelige rensede svarprocent er 64%, hvoraf 18% besvarede via internettet og 46% returnerede det fremsendte papirskema. Ud af de oprindelige 272 respondenter er 3 respondenter udtaget fra datagrundlaget, idet det udsendte brev ikke kunne leveres på den anførte adresse. Således er det totale antal respondenter 269, hvor ud af 172 personer har deltaget i undersøgelsen. Statistisk usikkerhed - Der er overordnet set en statistisk usikkerhed på ca. ± 0,03 (1-4-skalaen). Ved sammenligning af resultater skal der altså være en forskel på 0,06 (2*0,03) for at forskellen med 95% sikkerhed er signifikant. Er dette tilfældet, vil det sige, at man på baggrund af de 172 besvarelser med 95% sikkerhed kan konkludere, at forskellen gør sig gældende for samtlige sygehuspersonale i Region Midtjylland, der benytter Midttrafiks patientbefordring. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 4

5 4. Uddannelse i turbestilling? 3. Stillingsbetegnelse? 2. Alder? 1. Køn? DELTAGERNES BAGGRUNDSDATA KORT OM DIG 99% af sygehuspersonalet er kvinder Mand Kvinde 1% 99% Under 30 år 11% år 25% Relativt stor spredning i personalets alder år år 28% 32% Over 60 år 4% 55% af personalet er sekretærer, 6% er SOSU-assistenter, 30% er sygeplejerske/sygeplejer og 8% har anden stillingsbetegnelse Sekretær SOSU-assistent Sygeplejerske/sygeplejer 6% 30% 55% Andet 8% 55% af personalet har modtaget Midttrafiks uddannelse i turbestilling.dk Ja Nej 45% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 5

6 SAMMENFATNING Formål - Det er hensigten at anvende resultaterne til at identificere områder, hvor Midttrafik bør gøre en indsats for at forbedre tilfredsheden med den siddende patientbefordring. Resumé - Stor generel tilfredshed blandt sygehuspersonalet med den siddende patientbefordring i Midttrafik, hvor 92% er tilfreds eller meget tilfreds. Den høje tilfredshed gør sig ligeledes gældende på samtlige områder på tværs af de forskellige baggrundsoplysninger. - 28% af personalet kender ikke til informationsmaterialet fra Region Midtjylland, men ud af de resterende 72% er der stor tilfredshed med informationsmaterialet. - Tilsvarende er der stor tilfredshed med turbestilling.dk hvad angår Midttrafiks uddannelse heri. Ligeledes stor tilfredshed med brugervenligheden på turbestilling.dk, som er uafhængig af, hvorvidt personalet har modtaget uddannelse i brugen af turbestilling.dk. - Tilfredshed med bestillingen på kørselskontoret (tlf ) gør sig især gældende ift. medarbejdernes venlighed og vejledning ved bestilling, hvorimod tilfredsheden er mindre hvad angår ventetiden i telefonen. - Blandt de 70% af personalet, som har oplevet forsinket bil, er tilfredsheden med venligheden og informationen ved forsinket bil særligt høj. Tilfredsheden med ventetiden i telefonen ved forsinket bil er dog væsentligt lavere. En stor andel af personalet kan ikke vurdere tilfredsheden med Midttrafiks henvendelse til dem ved forsinket bil, men for det resterende personale er tilfredsheden hermed tilsvarende lav. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 6

7 SAMMENFATNING - Hvad angår præcisionen ved afhentning og ankomst er personalet i særlig grad tilfreds med det aftalte og faktiske afhentningstidspunkt, hvorimod tilfredsheden med patienternes ankomsttidspunkt ift. behandling er lidt mindre. - Stor tilfredshed blandt personalet med chaufførens venlighed. Lidt mindre klar omkring, hvorvidt det opleves, at chaufføren bærer synligt ID. - Samlet vidner undersøgelsen om, at Midttrafik fremadrettet primært bør fokusere på at øge tilfredsheden med bestillingen på kørselskontoret, da det er det område, som har størst betydning for personalet, men samtidig vurderes lavt. - Sekundært kan Midttrafik med fordel rette fokus på at arbejde med deres styrke i form af at opretholde den høje tilfredshed med bestilling på turbestilling.dk, informationsmaterialet og chaufførens venlighed. Ved at arbejde med styrkerne kan den samlede tilfredshed vedligeholdes og evt. forbedres. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 7

8 LÆSEVEJLEDNING 01. Kort konklusion på de vigtigste resultater. 02. Kort tekst der, mere detaljeret, beskriver de væsentligste resultater. 03. Selve figuren. Denne kan læses, hvis man ønsker fuld detaljeringsgrad. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 8

9 LÆSEVEJLEDNING (FORTSAT) n= Antal respondenter, som har besvaret spørgsmålet på 1-4 svarskalaen antal ved ikke besvarelser indgår ikke. 97% = Det meget tilfredse + tilfredse personale Gns. = Gennemsnittet af respondenternes meningstilkendegivelse på 1-4 svarskalaen. Ved ikke = Procentdel af respondenterne, som har besvaret spørgsmålet med ved ikke. 3% = Det meget utilfredse + utilfredse personalet NB! Der kan forekomme en afvigelse på 1% imellem summen af de grønne felter i figuren og det grønne tal til højre for figuren. Dette skyldes afrunding, idet tallet til højre for figuren er beregnet med eksakte tal. Dette gælder ligeledes for de røde felter og det røde tal. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 9

10 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 10

11 STOR GENEREL TILFREDSHED MED DEN SIDDENDE PATI- ENTBEFORDRING I MIDTTRAFIK BLANDT PERSONALET SAMLET TILFREDSHED 92% af sygehuspersonalet er generelt tilfredse eller meget tilfredse med den siddende patientbefordring i Midttrafik 21. Hvor tilfreds er du alt i alt med den siddende patientbefordring? (n=168 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) 23% 70% 5% 92% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 11

12 4.Uddannelse på tubestilling.dk 3. Stillingsbetegnelse 2. Alder 1. Køn STØRST TILFREDSHED BLANDT ANSATTE I ALDEREN ÅR, OVER 60 ÅR OG BLANDT SYGEPLEJERSKER/PLEJER SAMLET TILFREDSHED 92% af det kvindelige sygehuspersonale er tilfreds eller meget tilfreds Kvinde (n=164 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) Under 30 år (n=18 - Gns.=3,2 - Ved ikke=5%) 23% 28% 70% 61% 5% 11% 92% 8% 89% 11% For personalet i alderen år og de ansatte over 60 år er der henholdsvis 98% og 100% tilfredse og meget tilfredse. Gruppen med de ansatte over 60 år er dog en lille gruppe år (n=41 - Gns.=3,1 - Ved ikke=5%) år (n=55 - Gns.=3,1 - Ved ikke=0%) år (n=47 - Gns.=3,1 - Ved ikke=0%) 17% 22% 23% 80% 69% 66% 4% 9% 2% 98% 2% 91% 9% 89% 11% Over 60 år (n=5 - Gns.=3,6 - Ved ikke=17%) 60% 40% 100% 0% Sekretær (n=92 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) 22% 68% 7% 90% 10% Sygeplejersker/sygeplejer er de mest tilfredse med 96% tilfredse og meget tilfredse SOSU-assistent (n=10 - Gns.=3,1 - Ved ikke=9%) Sygeplejerske/sygeplejer (n=51 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) 20% 20% 70% 76% 10% 2% 90% 10% 96% 4% Andet (n=14 - Gns.=3,3 - Ved ikke=0%) 36% 57% 7% 93% 7% Mindre forskelle i personalets tilfredshed afhængig af, hvorvidt der er modtaget uddannelse i turbestilling.dk Ja (n=92 - Gns.=3,1 - Ved ikke=1%) Nej (n=74 - Gns.=3,1 - Ved ikke=4%) 25% 19% 66% 74% 5% 5% 91% 9% 93% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 12

13 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 13

14 90% ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE MED INFORMATIONSMATERIALET UDLEVERET AF REGIONEN INFORMATIONSMATERIALE 28% af personalet kender ikke til informationsmaterialet fra Region Midtjylland, men ud af de resterende 72% er 90% tilfredse eller meget tilfredse med informationsmaterialet 5. Hvor tilfreds er du med det informationsmateriale, Region Midtjylland udleverer vedr. den siddende patientbefordring, i forbindelse med indkaldelser? (n=123 - Gns.=3,1 - Ved ikke=28%) 19% 72% 9% 90% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 14

15 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 15

16 TILFREDSHED MED MIDTTRAFIKS UDDANNELSE I, OG BRUGERVENLIGHEDEN PÅ, TURBESTILLING.DK BESTILLING PÅ TURBESTILLING.DK Af de 55% af personalet, som har modtaget uddannelse i turbestilling.dk er 91% tilfreds eller meget tilfreds med uddannelsen 6. Midttrafiks uddannelse i turbestilling.dk? (n=93 - Gns.=3,2 - Ved ikke=2%) 28% 63% 9% 91% 9% 86% af personalet er tilfreds eller meget tilfreds med brugervenligheden på turbestilling.dk 7. Brugervenligheden på turbestilling.dk? (n=147 - Gns.=3,1 - Ved ikke=15%) 21% 65% 12% 86% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Note: Spørgsmål 6 er kun besvaret af det personale (55% jf. side 5), som har modtaget Midttrafiks uddannelse i turbestilling.dk. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 16

17 TILFREDSHEDEN MED BRUGERVENLIGHEDEN ER UAFHÆN- GIG AF, OM MAN HAR MODTAGET UDDANNELSE BESTILLING PÅ TURBESTILLING.DK OPDELT PÅ, HVORVIDT MAN HAR MODTAGET UDDANNELSE 86% af personalet, som har modtaget uddannelse i turbestilling.dk, er tilfreds eller meget tilfreds med brugervenligheden 7. Brugervenligheden på turbestilling.dk? - Ja (n=91 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) 23% 63% 14% 86% 14% hvorimod 87% af det personale, som ikke har modtaget uddannelse i turbestilling.dk, er tilfreds eller meget tilfreds 7. Brugervenligheden på turbestilling.dk? - Nej (n=54 - Gns.=3 - Ved ikke=30%) 17% 70% 9% 4% 87% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 17

18 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 18

19 TILFREDSHED MED VENLIGHEDEN OG VEJLEDNINGEN VED BESTILLING, MINDRE TILFREDSHED MED VENTETIDEN BESTILLING PÅ KØRSELSKONTORET (TLF ) 57% af personalet er tilfreds eller meget tilfreds med ventetiden imod 43% af personalet, som er utilfreds eller meget utilfreds 8. Ventetid i telefonen ved bestilling (n=161 - Gns.=2,6 - Ved ikke=6%) 9% 47% 35% 9% 57% 43% 9. Medarbejdernes venlighed ved bestilling (n=157 - Gns.=3,2 - Ved ikke=9%) 29% 60% 9% 89% 11% Henholdsvis 89% og 90% er tilfreds eller meget tilfreds med medarbejdernes venlighed og vejledning ved bestilling 10. Medarbejdernes vejledning ved bestilling (n=162 - Gns.=3,1 - Ved ikke=6%) 22% 68% 9% 90% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 19

20 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 20

21 70% AF SYGEHUSPERSONALET HAR OPLEVET FORSINKET BIL SERVICEN VED MIDTTRAFIK NÅR DU RINGER VED FORSINKET BIL 70% af sygehuspersonalet har oplevet forsinket bil imod 30%, som aldrig har oplevet forsinket bil 11. Har du oplevet forsinket ankomst af en bil? (n=171) 70% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 21

22 TILFREDSHED M. VENLIGHEDEN OG INFORMATIONEN VED FORSINKET BIL, MINDRE TILFREDSHED M. VENTETIDEN SERVICEN VED MIDTTRAFIK NÅR DU RINGER VED FORSINKET BIL Henholdsvis 88% og 87% af personalet er tilfreds eller meget tilfreds med medarbejdernes venlighed og informationen ved forsinket bil 12. Medarbejdernes venlighed ved forsinket bil (n=113 - Gns.=3,1 - Ved ikke=6%) 13. Den information du får, når du ringer til Midttrafik vedr. forsinket bil (n=109 - Gns.=3,1 - Ved ikke=9%) 25% 22% 64% 65% 11% 12% 88% 12% 87% 13% Ventetiden i telefonen ved forsinket bil er 58% tilfreds eller meget tilfreds med 42% er utilfreds eller meget utilfreds 14. Ventetiden i telefonen, når du ringer til Midttrafik vedr. forsinket bil (n=110 - Gns.=2,6 - Ved ikke=8%) 6% 52% 35% 6% 58% 42% 27% af personalet kender ikke til forholdene, når Midttrafik tager kontakt vedr. forsinket bil, men ud af de resterende 73% er 45% tilfreds eller meget tilfreds med henvendelsen 15. Midttrafiks kontakt til dig, når en bil bliver forsinket (n=88 - Gns.=2,3 - Ved ikke=27%) 9% 36% 34% 20% 45% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 22

23 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 23

24 TILFREDS M. DET AFTALTE OG FAKTISKE AFHENTNINGS- TIDSPUNKT MINDRE TILFREDS M. ANKOMSTTIDSPUNKT PRÆCISION VED AFHENTNING OG ANKOMST 92% og 91% af personalet er tilfreds eller meget tilfreds med henholdsvis det aftalte afhentningstidspunkt ved bestilling og afhentningstidspunktet ift. det aftalte 16. Patientens aftalte afhentningstidspunkt ved bestilling (n=153 - Gns.=3,2 - Ved ikke=11%) 25% 66% 8% 92% 8% 17. Patientens afhentningstidspunkt i forhold til det aftalte (n=157 - Gns.=3,2 - Ved ikke=9%) 27% 64% 9% 91% 9% 88% er tilfredse eller meget tilfredse med ankomst tidspunktet ift. behandlingstidspunktet 18. Patientens ankomsttid i forhold til behandlingstidspunkt (n=145 - Gns.=3,1 - Ved ikke=16%) 24% 63% 11% 88% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 24

25 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 25

26 STOR TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS VENLIGHED CHAUFFØR/REJSE 97% af personalet er tilfreds eller meget tilfreds med chaufførens venlighed 19. Hvor tilfreds er du med chaufførens venlighed (n=148 - Gns.=3,3 - Ved ikke=14%) 30% 67% 2% 97% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 26

27 49% OPLEVER, AT CHAUFFØREN BÆRER SYNLIGT ID CHAUFFØR/REJSE Hele 41% ved ikke, hvorvidt chaufføren bærer synligt ID, 11% mener ikke, at de har set et ID imod 49% som oplever, at chaufføren bærer synligt ID 20. Bærer chaufføren synligt ""ID""? (n=171) 49% 11% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Note: 41% ved ikke, hvorvidt chaufføren bærer synligt ID, hvorfor det kan antages, at det ikke er synligt nok, og dermed kan betragtes som et nej. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 27

28 INDHOLD Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning Samlet tilfredshed Informationsmateriale Bestilling på turbestilling.dk Bestilling på kørselskontoret (Tlf ) Servicen hos Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Præcision ved afhentning og ankomst Chauffør/rejse Prioriteringsmatrice MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 28

29 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER Udgangspunkt - For at styrke personalets samlede tilfredshed, er det optimalt at sætte ind på de områder, som har størst betydning, og som personalet samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. Metode: - Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Faktoranalyse er et simpelt statistisk værktøj, som bruges til at forenkle fortolkningen af et datamateriale, der indeholder en stor mængde spørgsmål. De mange spørgsmål reduceres til et antal underliggende faktorer, som dannes ud fra korrelationer mellem personalets besvarelse af spørgsmålene. Faktoranalyse bruges således til at blotlægge, om der eksisterer et "underlæggende" mønster i personalets besvarelser, og således til at reducere antallet af spørgsmål til få overordnede faktorer. - I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (faktorerne identificeret i faktoranalysen) betydning for respondenternes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget for respondenternes tilfredshed, og hvilke, der har mindre betydning for tilfredsheden. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med personalets vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. - Model og prioriteringsmatrice illustreres på de efterfølgende sider. MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 29

30 Tilfredshed VEJLEDNING TIL TOLKNING AF PRIORITERINGSMATRICE Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshed. J Muligheder (Tilpas) Styrker (Fortsæt) Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med styrkerne kan den samlede tilfredshed vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Bør observeres, idet området evt. kan blive en fremtidig udfordring, hvis området får større betydning i fremtiden. Svagheder (Observer) Udfordringer (Indsats) Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Dette er ikke et oplagt område for forbedringer, idet tilfredsheden i forvejen er høj og området har lav betydning for den samlede tilfredshed. L Lav Betydning Høj MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 30

31 Tilfredsheden for de forskellige faktorer BESTILLING PÅ KØRSELSKONTORET (TLF ) SOM PRIMÆR INDSATSOMRÅDE BLANDT PERSONALET HVAD KAN PRIORITERES MED HENBLIK PÅ AT FREMME PERSONALETS OVERORDNEDE TILFREDSHED? Bestilling på Kørselskontoret (tlf ) Tilfredsheden med bestillingen på Kørselskontoret er relativ lav, men har en tilsvarende relativ høj betydning for den samlede tilfredshed blandt personalet. Bestilling på turbestilling.dk, informationsmaterialet og chaufførens venlighed: Tilfredsheden med bestillingen på turbestilling.dk, informationsmaterialet og chaufførens venlighed er høj og områderne har desuden stor betydning for personalet. Service ved Midttrafik når du ringer ved forsinket bil: Tilfredsheden med servicen ved forsinket bil vurderes relativt lavt af personalet, men har en tilsvarende lav betydning. Præcision ved afhentning og ankomst: Der er høj tilfredshed med præcisionen ved afhentning og ankomst, men området har relativt lav betydning for den samlede tilfredshed blandt personalet. Høj Lav Muligheder Lav Servicen ved Midttrafik når du ringer ved forsinket bil Svagheder Præcision ved afhentning og ankomst Bestilling på Kørselskontoret (tlf ) Betydningen for den samlede tilfredshed Bestilling på turbestilling.dk, informationsmaterialet og chaufførens venlighed Styrker Udfordringer Høj MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 31

32 BILAG 1: TILFREDSHED FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL TILFREDSHEDSPROCENT FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL 5. Hvor tilfreds er du med det informationsmateriale, Region Midtjylland udleverer vedr. den siddende patientbefordring, i forbindelse med indkaldelser? (n=123 - Gns.=3,1 - Ved ikke=28%) 90% 10% 6. Midttrafiks uddannelse i turbestilling.dk? (n=93 - Gns.=3,2 - Ved ikke=2%) 91% 9% 7. Brugervenligheden på turbestilling.dk? (n=147 - Gns.=3,1 - Ved ikke=15%) 86% 14% 8. Ventetid i telefonen ved bestilling (n=161 - Gns.=2,6 - Ved ikke=6%) 57% 43% 9. Medarbejdernes venlighed ved bestilling (n=157 - Gns.=3,2 - Ved ikke=9%) 89% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds og Tilfreds Utilfreds og Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 32

33 BILAG 1: TILFREDSHED FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL TILFREDSHEDSPROCENT FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL 10. Medarbejdernes vejledning ved bestilling (n=162 - Gns.=3,1 - Ved ikke=6%) 90% 10% 11. Har du oplevet forsinket ankomst af en bil? (n=171) 70% 30% 12. Medarbejdernes venlighed ved forsinket bil (n=113 - Gns.=3,1 - Ved ikke=6%) 88% 12% 13. Den information du får, når du ringer til Midttrafik vedr. forsinket bil (n=109 - Gns.=3,1 - Ved ikke=9%) 87% 13% 14. Ventetiden i telefonen, når du ringer til Midttrafik vedr. forsinket bil (n=110 - Gns.=2,6 - Ved ikke=8%) 58% 42% 15. Midttrafiks kontakt til dig, når en bil bliver forsinket (n=88 - Gns.=2,3 - Ved ikke=27%) 45% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds og Tilfreds Utilfreds og Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 33

34 BILAG 1: TILFREDSHED FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL TILFREDSHEDSPROCENT FOR SAMTLIGE SPØRGSMÅL 16. Patientens aftalte afhentningstidspunkt ved bestilling (n=153 - Gns.=3,2 - Ved ikke=11%) 92% 8% 17. Patientens afhentningstidspunkt i forhold til det aftalte (n=157 - Gns.=3,2 - Ved ikke=9%) 91% 9% 18. Patientens ankomsttid i forhold til behandlingstidspunkt (n=145 - Gns.=3,1 - Ved ikke=16%) 88% 12% 19. Hvor tilfreds er du med chaufførens venlighed (n=148 - Gns.=3,3 - Ved ikke=14%) 97% 3% 20. Bærer chaufføren synligt ""ID""? (n=171) 49% 51% 21. Hvor tilfreds er du alt i alt med den siddende patientbefordring? (n=168 - Gns.=3,1 - Ved ikke=2%) 92% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds og Tilfreds Utilfreds og Meget utilfreds MIDTTRAFIK - PERSONALEMÅLING 34

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 20. december 2010 Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S www.ramboll-management.dk I Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1 1. Indledning

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2014 Side 1 Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere