Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration"

Transkript

1 Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin

2 Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, Sammenfatning g knklusiner 4 3. Krt m Brug fr alle unge Rllemdeller Lektiecaféer Vidensbasaren Hldningsbearbejdende kampagne: Spil dine krt rigtigt! Frmidlingsindsatsen Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven Evalueringsramme Knkret tilgang til effektevaluering af Brug fr alle unge Evaluering af unge rllemdeller (lkale g centrale) Indledning g sammenfatning Præsentatin af grundsklerne Grundskleniveau kvalitative data Grundskleniveau kvantitative data 5.5 Individniveau Evaluering af frældrerllemdeller Indledning g sammenfatning Præsentatin af grundsklerne Grundskleniveau kvalitative data Grundskleniveau kvantitative data Individniveau Evaluering af lektiecaféer Indledning g sammenfatning Præsentatin af grundsklerne Grundskleniveau kvalitative data Grundskleniveau kvantitative data Individniveau Spørgeskemaundersøgelse: Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanens frmidlingsmæssige indsats Indledning g sammenfatning Respndenterne, besvarelsesprcent g rykkere Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Brug fr alle unge Vidensbasaren Indledning g sammenfatning Udfrmning af spørgsmål g kvalitetssikring 9.3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Hldningsbearbejdende kampagne: Spil dine krt rigtigt! Andre relevante aktiviteter 62 Bilag Bilag 1: Begrebsafklaring 63 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse: Brug fr alle unges frmidlingsmæssige indsats verfr de fagprfessinelle 65 Bilag 3: Interview versigt 75 Bilag 4: Inverviewguides 76 Bilag 5: Vidensbasaren 90

3 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, Opgaven er udført af: Ernst & Yung P/S Gyngemse Parkvej Søbrg Tlf.: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Opgaven er udført fr: Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Hlbergsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.:

4 2. Sammenfatning g knklusiner Brug fr alle unge-indsatsen arbejder fr at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder g fuldfører en uddannelse med henblik på at pnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Brug fr alle unge blev prettet i december 2002 på baggrund af en str ungdmshøring afhldt af Integratinsministeriet. Blandt indsatsens første initiativer var rllemdeller, lektiecaféer g hldningsbearbejdende kampagner. Det er disse initiativer, sm frtsat udgør en central del af Brug fr alle unges samlede indsatser, der har hvedfkus i nærværende periderapprt. Effektevalueringen i denne periderapprt bygger på både kvalitative g kvantitative data. De anvendte indikatrer g spørgsmål til evaluering af indsatserne, er udvalgt på baggrund af en frandringsteretisk tilgang. Fr de kvantitative data er der udvalgt t indikatrer til måling af effekten af indsatserne karakterer fra 9. klasses afgangsprøver g vergang til øvrig uddannelse 3. måneder efter afslutning af 9. klasse fr at belyse eventuelle faglige frandringer g udvikling i andel af unge, der frtsætter med uddannelse efter 9. klasse. I frbindelse ved indhentningen af kvantitative data til belysning af indikatrerne er evalueringen stødt på en praktisk udfrdring i frhld til rllemdelindsatsen. Sm følge heraf er det valgt at ppriritere den kvalitative del af rapprten på dette mråde samtidig med at fastlægge en kvantitativ baseline fr rllemdelindsatsen fr de udvalgte skler med henblik på evaluering fremadrettet. Samlet set kan det knkluderes, at størstedelen af de interviewede persner har plevet en umiddelbar effekt af såvel rllemdeller sm lektiecaféer. Der er således bl.a. registeret øget mtivatin, tlerance g øget knstruktiv dialg blandt de unge sm følge af indsatserne. På langt g mellemlangt sigt er det ikke muligt at lave samme klare knklusiner g sklernes resultater er af meget frskelligartet karakter, hvilket kan tilskrives en række faktrer, hvr den tidsmæssigt begrænsede data gså spiller ind. Dg er der på flere mråder indikatiner m, at der er et udviklingsptentiale, idet flere respndenter udtrykker frøget fkus g ppririterede indsatser på mrådet fremadrettet. Unge rllemdeller I frbindelse med evalueringen af unge rllemdeller er der følgende interessante iagttagelser: De interviewede lærere g vejledere fra Ungdmmens Uddannelsesvejledning tilkendegiver, at der på krt sigt er blevet registreret en større gensidig (kultur)frståelse blandt eleverne g øget mtivatin i frhld til sklen blandt enkelte elever sm følge af rllemdelbesøgene. De interviewede lærere udtrykker manglende registrering af effekter på langt sigt, hvilket ifølge respndenterne tilskrives kmplikatiner ved effektmåling af sådanne indsatser. Det skal dg ses i lyset af, at flere respndenter peger på, at man er i en pstartsfase med frøget indsats på mrådet. Flere elever nævner, at enten de eller en ven har ændret adfærd efter besøget af rllemdeller, mens en selv ønskede at blive rllemdel g hjælpe andre

5 Ovenstående er interessant set fra et frandringsteretisk synspunkt. Selvm der ikke er registreret en længerevarende effekt, er der via psitive umiddelbare effekter lagt et fundament fr, at de unge rllemdeller på sigt vil kunne bidrage psitivt på mellemlangt g ptentielt langt sigt. Kmbineret med, at sklerne selv fremhæver en øget indsats fremver, kan denne indledende analyse give grund til psitive frventninger fremadrettet. Udver de nævnte knklusiner, har vi gjrt s en række bservatiner, hvr man særligt kan fremhæve ngle punkter til inspiratin g videre vervejelse: Rllemdelkrpsets sammensætning bør pririteres mht. at sikre en tilstrækkeligt variatin i uddannelsesmæssig baggrund (dvs. både bglige g praktiske uddannelser) fr at sikre appel til alle elever mht. interesser g evner. Overvejelser m behvet fr systematisering af tilfredshedsundersøgelser efter hvert rllemdelbesøg med henblik på at udnytte de løbende indsamlede tilbagemeldinger g frslag til frbedringer ptimalt på et generelt niveau (gså relevant ifht. frældre rllemdellerne). Frældre rllemdeller I frbindelse med evalueringen af frældre rllemdeller er der fremkmmet følgende interessante iagttagelser: Der er på grundskleniveau registreret en øget dialg mellem frældre g skle, hvilket ptentielt kan udvikle sig til et styrket skle-hjem samarbejde. Set i et frandringsteretisk perspektiv, kan dette være det første skridt på vejen til længerevarende effekter. På individniveau registrerede vi flere interessante frhld gennem interviews med frældre, der har deltaget i rllemdelbesøg, der peges bl.a. på, at besøgene har haft knkret persnlig betydning fr ngle af deltagernes egne hldninger g adfærd ver fr deres egne børns uddannelse g pdragelse. Ved siden af de verrdnede knklusiner vil vi fremhæve ngle interessante bservatiner til inspiratin g videre vervejelse: Det bør vervejes, m det vil være hensigtsmæssigt at finde alternativer til sklerne med hensyn til sted fr afhldelse af frældrerllemdelbesøg fr at sikre trygge g afslappede rammer fr frældrene. Frmen fr plæggene kan gså vervejes i frhld til at sørge fr at gøre møder mere dialgrienterede g erfaringsudvekslende, så rllemdelbesøg bliver mindre undervisningspræget. Overvejelser m at indtænke rllemdelbesøg sm en del af sklernes indsats på skle-hjem mrådet, da indsatsen kan hjælpe til en persnlig kntakt mellem frældre g sklen. Man kan tilmed verveje at invitere etnisk danske frældre fr at facilitere frældrenetværk mkring de enkelte klasser. Lektiecaféer I frbindelse med evalueringen af lektiecaféerne er der fremkmmet følgende interessante iagttagelser: Et fkus på både det sciale g det faglige i lektiecafeerne bliver understreget sm gavnligt g ønskeligt ved størstedelen af de gennemførte interviews med lærere, frivillige g skleledere

6 Adgangen til et dansk netværk g styrket lkalt tilhørsfrhld gennem kntakt til lektiehjælpere fremhævet sm en vigtig afledt effekt. På individniveau gør flere interviewede elever pmærksm på, at de bl.a. har plevet, at det er blevet nemmere at lave lektier g sjvere at gå i skle. Eleverne fremhæver gså det sciale aspekt ved lektiecafeerne sm et vigtigt element, hvilket understreges af, at flere har givet udtryk fr, at de gdt kunne finde på at kmme i en lektiecafé, selvm de ikke har lektier fr. Analysen af de kvantitative data viser, at i hvert fald én af de skler, der har haft et lektiecaféinitiativ, har udviklet sig signifikant i frhld til såvel karaktergennemsnit i afgangsprøverne sm vergang til ungdmsuddannelserne. Det er dg vigtigt at være pmærksm på, at der er tale m en frandring baseret på en meget krt peride fr de t indikatrer. Ud ver disse verrdnede knklusiner på evalueringen, har vi gjrt s en række interessante bservatiner, hvr man særligt kan fremhæve ngle enkelte til inspiratin g videre vervejelse: Frøget g mere rganiseret vidensdeling g erfaringsudveksling generelt mellem lektiecaféerne bør vervejes, herunder i hvilken frm det evt. skal ske. Overvejelse m at følge udviklingen g erfaringerne fra de skler, der vælger systematisk at måle elevernes udvikling i frbindelse med brug af lektiecaféer med henblik på vidensdeling g vejledning af nye indsatser. Mulighederne ved at kmbinere lektiecafeindsatsen med en mere mfattende scial indsats, hvr cafeen kan være kntaktflade til brugernes frældre g indgang til etablering af et dansk netværk i lkalmrådet, bør vervejes. Frmidlingsmæssig indsats I frhld til kendskab til den frmidlingsmæssige indsats er der blevet frtaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de fagprfessinelle, sm Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanen har været i kntakt med. Undersøgelsen viser, at kendskabet til Brug fr alle unge er frhldsvis begrænset, da kun ca. 50 prcent af respndenterne vurderer, at de har et selverklæret psitivt kendskab til indsatsen. Kendskabet til Fasthldelseskaravanen er endnu mere begrænset, da kun knap fire ud af ti har angivet at have et enten gdt eller meget gdt kendskab. Undersøgelsen viser gså, at der er vervældende enighed blandt brugerne m, at Brug fr alle unges g Fasthldelseskaravanens materialer er anvendelige g der er generel tilfredshed med hjemmesiden Ud ver de generelle knklusiner, kan man fremhæve en række andre centrale bservatiner fra undersøgelsen til inspiratin g videre vervejelse: Det vurderes, at der er et strt behv g ptentiale fr at øge kendskab til Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanens aktiviteter blandt fagflk på mrådet. Der er ptentiale med hensyn til en øget satsning på elektrnisk kmmunikatin både i frhld til at udsende infrmatin g nyheder g med hensyn til at distribuere materialer via dwnlad

7 Trds generel tilfredshed g kendskab til hjemmesiden, besøger de færreste respndenter siden regelmæssigt. Det kunne undersøges m der er et behv g, hvad der ptentielt kunne få brugere til at besøge siden ftere. Vidensbasar Med hensyn til Vidensbasaren kan det knkluderes, at der verrdnet set er str tilfredshed med arrangementet. Endvidere bør det fremhæves, at 66 prcent svarer bekræftende på, at de har brugt de pågældende metder g viden fra Vidensbasaren i deres arbejde, g p til 44 prcent bruger den præsenterede viden ugentligt. Spil dine krt rigtig I Spil dine krt rigtigt!, hvr der blev sat fkus på 20 af industriens erhvervsfaglige ungdmsuddannelser, lykkedes det at frbedre kendskabet fr 10 af de 20 uddannelser, mens kendskabet var uændret fr ni g fr én af dem var kendskabet blevet dårligere blandt de unge i målgruppen fr indsatsen 1. Intern udvikling Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanen samt Ernst & Yung har i samarbejde identificeret en række frskellige interne udviklingsptentialer i relatin til effektevaluering. På den baggrund er der afhldt både en intern wrkshp i frhld til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser g udarbejdet en krt guide med retningslinier til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser. Der er ligeledes blevet udpeget t interne superbrugere i udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, der fremadrettet kan sparre g vejlede integratinsknsulenterne i Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanen m dataindsamling ved spørgeskemaundersøgelser. I frhld til angivelse af de eksakte tidspunkter fr hvrnår, at de frskelle rllemdeller har været ude på de enkelte skler vil det være frdelagtigt hvis Brug fr alle unge yderligere styrker den løbende registrering g pdatering af kntaktpersner g tidspunkter fr initiativer på de enkelte skler. Ernst & Yung har ved ngle lejligheder er registreret diskrepans i mellem besøgstidspunktet plyst af Integratinsministeriet g sklerne. Fr at sikre præcis evaluering fremadrettet vil det være frmålstjenligt med præcisin g klarhed mkring dette. 1 I frhld til evalueringen af den hldningsbearbejdende kampagne, Spil dine krt rigtigt!, gør Ernst & Yung pmærksm på, at vi på ingen måder har været invlveret i den nævnte undersøgelse

8 3. Krt m Brug fr alle unge Brug fr alle unge-indsatsen arbejder fr at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder g fuldfører en uddannelse med henblik på at pnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Brug fr alle unge blev prettet i december 2002 på baggrund af en str ungdmshøring afhldt af Integratinsministeriet. Blandt de første initiativer var rllemdeller, lektiecaféer g hldningsbearbejdende kampagner. Det er disse initiativer, sm frtsat udgør en central del af Brug fr alle unges samlede indsatser, der har hvedfkus i nærværende rapprt. Fasthldelseskaravanen, der er en selvstændig del af Brug fr alle unge g et tværministerielt samarbejdsprjekt mellem Integratinsministeriet g Undervisningsministeriet blev etableret i efteråret Fasthldelseskaravanen, der delvist er finansieret af EU s scialfnd, skal frem til 2012, gennem et samarbejde med 24 erhvervsskler g tte prduktinsskler, bidrage til at frbedre sklernes fasthldelse af etniske minritetselever. 3.1 Rllemdeller Rllemdeller er persner, sm via deres egne persnlige beretninger frtæller m udfrdringer i frbindelse med bl.a. uddannelsesvalg g gennemførsel, beskæftigelse g, fr frældrerllemdellernes vedkmmende, m pdragelse g vejledning af sine børn i den frbindelse. Rllemdelbesøgene har til frmål dels at mtivere g inspirere andre unge til at tage en uddannelse, dels at mtivere g inspirere de unges frældre til at rådgive g støtte deres børn i frbindelse med uddannelse. Tre frskellige frmer fr rllemdelindsatser vil blive evalueret i denne rapprt 2 : Centrale unge rllemdeller Centrale frældrerllemdeller Lkale unge rllemdeller Centrale frældrerllemdeller Alle frældrerllemdeller har selv børn, der enten allerede har gennemført en uddannelse, eller er i færd med det. Derfr besidder de knkrete erfaringer med at støtte unge i den frbindelse, både med uddannelsesvalg, gennemførsel g håndtering af udfrdringer. De centrale frældrerllemdeller rejser rundt m i landet g frtæller m deres erfaringer med vejledning g støtte af børn g unge i deres uddannelse. 2 Ud ver de tre nævnte frmer, er det første lkale frældrerllemdelkrps under prettelse

9 3.1.2 Centrale unge rllemdeller De centrale unge rllemdeller har enten gennemført eller er i færd med at gennemføre en uddannelse. De centrale unge rllemdeller repræsenterer mange frskellige uddannelser. De centrale unge rllemdeller er knkrete eksempler på, at unge med en anden herkmst end dansk kan gennemføre en uddannelse, på trds af de udfrdringer der måtte være Lkale unge rllemdeller De lkale unge rllemdeller frankres typisk lkalt i Ungdmmens Uddannelsesvejledning; de første fire krps blev prettet i De lkale rllemdeller består ligesm det øvrige rllemdelkrps af unge med anden etnisk baggrund end dansk, sm selv har mødt udfrdringer men har klaret sig gdt inden fr det danske uddannelsessystem. Der er særligt fkus på at rekruttere unge rllemdeller med en erhvervsfaglige uddannelser (dvs. unge med anden etnisk herkmst end dansk, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse g samtidig har pnået beskæftigelse sm et resultat deraf) Lektiecaféer På nuværende tidspunkt støtter Brug fr alle unge flere end 80 frskellige lektiecaféer rundt mkring i Danmark. Persnalet på de frskellige lektiecaféer består af frivillige lektiehjælpere. Tilbuddet er hvedsageligt rettet md persner på grundsklerne. Alle børn g unge er sm udgangspunkt velkmne, g der er fra Integratinsministeriets side ikke krav m, at man har en anden etnisk herkmst end dansk fr at kunne deltage 4. I nærværende undersøgelse har vi hvedsageligt fkuseret på grundskler, der har haft en lektiecafé kblet til den specifikke grundskle. Dette har været en frudsætning fr at kunne fastlægge en årsagsvirkningsrelatin mellem udviklingen i de kvantitative indikatrer g indsatsen på de enkelte skler. Dg er der udvalgt en frivillig lektiecafe på Blågårds Plads, der ikke direkte er tilknyttet én skle i frbindelse med undersøgelsen af elevernes plevede effekt af lektiecaféerne. Denne er dg ikke medtaget i frhld til de kvantitative data. 3.3 Vidensbasaren Vidensbasaren blev afhldt den 25. marts 2009 i Trvehallerne i Vejle. Her var mere end 300 fagflk fra ver 100 frskellige grundskler repræsenteret med henblik på at udveksle viden g erfaringer samt tilegne sig nye metder i frhld til at fremme andelen af unge med anden etnisk baggrund end dansk end dansk, der gennemfører en ungdmsuddannelse. I løbet af dagen var der ca. 20 frskellige udstillingsstande g flere plæg m cachmetder, læring g pædaggik. 3 I frbindelse med nærværende periderapprt har vi valgt at fkusere på grundsklerne. Det betyder, at de lkale unge rllemdellers særlige fkus på de erhvervsfaglige uddannelser ikke har kunnet evalueres direkte. Endvidere fremgår det af interviews, at sklerepræsentanterne ikke har bemærket frskelle ved besøg af hhv. centrale g lkale rllemdeller, hvrfr det er valgt at evaluere begge i det samme kapitel. 4 I frbindelse med de kvalitative interviews, sm Ernst & Yung har fretaget, har det dg vist sig, at der decentralt på de enkelte grundskler er en tendens til at være en indsats, der er frbehldt de børn g unge med anden etnisk herkmst end dansk. På visse grundskler har dansk etniske børn g unge mulighed fr at deltage, såfremt der ikke er nk børn g unge med anden etnisk herkmst end dansk. Dette gennemgås i kapitel 9, Lektiecaféer

10 3.4 Hldningsbearbejdende kampagne: Spil dine krt rigtigt! I periden fra den 7. januar til den 2. marts 2008 gennemførte Brug fr alle unge i samarbejde Tejlmann & C. (marketingsvirksmhed) g Barfd Kmmunikatin en kmmunikatinsmæssig indsats, der hed, Spil dine krt rigtigt tag en uddannelse i industrien. Frmålene var fr det første at skabe pmærksmhed mkring de mange ubesatte jb, der på daværende tidspunkt eksisterede i industrien g dernæst at få en øget andel af de unge persner i flkesklen til at tage en erhvervsfaglig ungdmsuddannelse Frmidlingsindsatsen Brug fr alle unge g Fasthldelseskaravanen har ønsket, at frmidlingsevnen ver fr fagflkene, der mgiver børn g unge med anden etnisk herkmst end dansk, bliver evalueret. Begrundelsen fr dette er, at man er i færd med at lave en række tiltag inden fr det pågældende mråde, g man var derfr bl.a. interesseret i at måle kendskabet g tilfredsheden med den frmidlingsmæssige indsats samt de udviklede undervisningsmaterialer. Siden pstarten af Brug fr alle unge-indsatsen har der ikke været fretaget en sådan måling, g derfr er det ikke muligt i nærværende rapprt at måle effekten af Integratinsministeriets tiltag inden fr frmidlingsindsatsen. Frmidlingsindsatsen vil dg blive målt fremadrettet i frbindelse med udarbejdelsen af de enkelte periderapprter, g det vil derfr være muligt at fastlægge effekten i de senere rapprter. 5 Ernst & Yung gør pmærksm på, at man ikke har været invlveret i den nævnte undersøgelse. Evalueringen er udført af Integratinsministeriet g dennes samarbejdspartner

11 4. Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven I nærværende evalueringsrapprt vil vi med både kvantitative g kvalitative metder g data fastlægge, hvilke umiddelbare g mellemlangsigtede effekter, der er afstedkmmet sm en knsekvens af de evaluerede indsatser: unge rllemdeller, frældrerllemdeller g lektiecaféer. Udgangspunktet g den verrdnede ramme fr vurdering af indsatserne er vres pstillede evalueringsramme, der er pbygget på baggrund af en frandringsteretisk tilgang. Figur 1. De frskellige faser i frhld til effektmålingen Effekter Input Indsatser Output (umiddelbare) Effekter (mellemlangt sigt) Effekter (langt sigt) Ratinalet i frhld til at fkusere på umiddelbare effekter samt mellemlangsigtede effekter er, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, m de langsigtede effekter er indtruffet på de evaluerede grundskler, der er invlveret i nærværende undersøgelse. Skulle dette have været muligt, skulle de aktuelle Brug fr alle unge-indsatser rllemdeller g lektiecaféer have været gennemført på de pågældende grundskler i en tilstrækkelig tidsperide til at det kunne muliggøre en måling mht. m deltagerne havde fuldført en ungdmsuddannelse g derefter pnået en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Da det ikke er muligt i frhld til de udvalgte grundskler, er der identificeret en række kvantitative indikatrer, der beskriver effekten på mellemlangt sigt. Disse indikatrer er kblet med kvalitative interviews, hvraf sidstnævnte afdækker de plevede effekter hs både brugerne af indsatserne g hs sklerepræsentanter g krdinatrer ud ver at validere g kvalificere de kvantitative data. Dette kan jf. den frandringsteretiske tilgang give indikatiner på, m aktiviteterne er på rette vej i frhld til at pnå den ønskede langsigtede effekt, hvr flere unge med anden etnisk herkmst gennemfører en ungdmsuddannelse g dernæst pnår en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. 4.1 Evalueringsramme Evalueringsrammen tager sm nævnt udgangspunkt i en frandringsteretisk tilgang, der er blevet udviklet specifikt til Integratinsministeriets arbejdsmråde g behv. På denne måde sikres en fælles verrdnet tilgang til effektevaluering af Brug fr alle unge g dennes frskellige indsatser. Frandringsteri kan bedst beskrives sm værende en årsagsvirkningsrelatin, hvr man med udgangspunkt i virkningen på langt sigt arbejder sig baglæns i en årsagsvirkningsrelateret kæde g på den baggrund fastlægger, hvilke virkninger der skal pnås på mellemlangt sigt, de nødvendige umiddelbare effekter, utputtet, indsatserne g det krævede input. Fr effektevalueringer er det vigtigt, at der kan skabes en årsagsvirkningsrelatin mellem effekt g de pågældende indsatser. Der eksisterer dg en lang række eksgene faktrer, sm både kan være indenfr g udenfr den enkelte aktørs indflydelsessfære g kan have en betydelig påvirkning af den langsigtede effekt. I nedenstående figur 2, har vi pstillet de tre evaluerede indsatser g dernæst kblet dem med utput, resultater, effekter samt eksgene faktrer (i nedenstående figur repræsenterer de røde bkse de eksgene faktrer)

12 Figur 2. Frandringsteretisk tilgang 6 Kvalitativt (grundskle- g individniveau) Kvantitativt (natinal- g grundskleniveau) Fase Input Indsatser Output Resultater (umiddelbare) Effekter (mellemlangt sigt) Effekter (langt sigt) Fritidsaktiviteter Scialt netværk Scialt netværk Øknmisk støtte Lektiehjælpscafé Hjælp til lektier Øget mtivatin Bpæl Anvise handlingsstrategier Bedre karakterer Kmmunale tiltag Gd intern debat i klassen Fælles kultur fremdyrkes Lærepladser Prces Unge RM Den gde histrie Øget mtivatin Kulturfrskelle UVM tiltag belyses Mere tlerance Flere tsprg. påbeg. en ung.udd. Flere tsprgede får en ung.udd. Varig tilknytning til arb. markedet Samfundsøknmi Scial ansvarlighed Frældres uddannelse Tilfredshed med Arrangementet Lav prestige ved manuel arbejde Flere tsprg. er på ung.udd. tre måneder Knsulentbistand Frældre RM Uddannelse hs ældre søskende Større frståelse fr udd. syst. Kntakt til ressurcesvage frældre Øget viden m fritidsakt. Øget dialg ml. skle g frældre Privatøknmi I frbindelse med at tilvejebringe den frnødne infrmatin til effektevalueringen af de tre frskellige indsatser indsamles infrmatin fra tre frskellige niveauer, hhv. natinalt, institutins/skle- g individniveau. Disse niveauer vil have et specifikt fkus i frhld til at indsamle infrmatin fra en eller flere af faserne i den pstillede frandringsteretiske ramme. Af den verrdnede evalueringsramme angivet nedenfr fremgår det, at Ernst & Yung vil anvende t verrdnede kvantitative indikatrer på både det natinale niveau g på grundskleniveau. Følgende indikatrer er valgt: Afgangskarakterer fr 9. klasse (virkning på mellemlangt sigt) 7. Andelen af elever der vergår til ungdmsuddannelser g stadig er tilmeldt efter tre måneder (virkning på mellemlangt sigt). Indikatrerne viser m de pågældende indsatser har haft en indvirkning, men det statistiske datamateriale kan dg ikke i sig selv bibringe en udtømmende frklaring, hvilket er årsagen til, at der benyttes kvalitative metder til yderligere afdækning g validering. 6 De røde bkse er eksempler på eksgene faktrer, der kan påvirke Brug fr alle unges ambitin m, at flere tsprgede fuldfører en ungdmsuddannelse g dernæst pnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 7 Udviklingen i 9. klassernes afgangskarakterer er beregnet på baggrund af gennemsnittet i frhld til de fag, hvr 9. klasserne hvert år er til eksamen i bundne prøvefag. Årskaraktererne er således frasrteret, da de i højere grad bygger på et subjektivt grundlag. Afgangskarakterer er derimd tildelt af en uvildig censr g frventes derfr at være mere bjektive g sammenlignelige i frhld til andre grundsklers karakterer

13 På natinalt g grundskleniveau vil vi benytte de kvantitative indikatrer til at fastlægge en baseline, sm vi vil benytte i senere rapprter til at fastlægge en eventuel udvikling i frhld til udarbejdelsen af de kmmende evalueringsrapprter. En baseline kan bedst beskrives sm værende et fastlagt udgangspunkt, hvrfra fremtidige målinger pgøres i frhld til. Baseline pgøres både på det natinale niveau g på grundskleniveau. Dette er fr at sikre, at udviklinger på grundskleniveau i psitiv eller negativ retning ikke tilskrives en specifik indsats på den enkelte grundskle, såfremt der har været en tilsvarende udvikling på natinalt niveau. Tabel 1. Overrdnet evalueringsramme frdelt per niveau Niveau Evalueringsspørgsmål Metdiske værktøjer Natinalt niveau 1 Hvilken udvikling har der været i frbindelse med karakterudviklingen i frhld Kvantitativt datamateriale fra til 9. klasses afgangskarakterer på natinalt plan? Undervisningsministeriet hjemmeside. 2. Hvilken udvikling har der været i andelen af elever, der vælger at begynde på Kvantitativt datamateriale fra en ungdmsuddannelse g stadig er i gang med denne ungdmsuddannelse efter Undervisningsministeriet tre måneder? hjemmeside. Grundskleniveau 1. Hvilken betydning har de unge rllemdeller, frældrerllemdeller g Kvantitativt datamateriale fra lektiecaféerne haft fr udviklingen i den pågældende grundskles karakterniveau Undervisningsministeriet i frhld til gennemsnittet fr de bligatriske afgangsfag fr 9. klasse, g hvad hjemmeside. har udviklingen været i denne andel? 2. Hvilken betydning har de unge rllemdeller, frældrerllemdeller g lektiecaféerne haft fr udviklingen i den pågældende grundskles andel af elever, der vælger at starte på en ungdmsuddannelse g stadig er i gang med denne ungdmsuddannelse efter tre måneder? Kvantitativ datamateriale fra Undervisningsministeriet hjemmeside. 3. Hvrdan har den plevede effekt været på krt sigt i frhld til de interviewede lærer/uddannelsesvejledere/skleledere/frivillige? Kvalitative interviews med lærere g uddannelsesvejledere. 4. Hvrdan har den plevede effekt været på mellemlangt sigt i frhld til de interviewede lærer/uddannelsesvejledere/skleledere/frivillige? Kvalitative interviews med lærere g uddannelsesvejledere. Individniveau 1. Hvrdan har den plevede effekt været på den enkelte unge eller frældre på krt sigt? Kvalitative interviews med eleverne. 2. Hvrdan har den plevede effekt været på den enkelte unge eller frældre på mellemlangt sigt? Kvalitative interviews med eleverne Natinalt niveau Sm beskrevet vil begge nævnte kvantitative indikatrer blive benyttet i frbindelse med alle de evaluerede indsatser. I nedenstående er resultaterne fr indikatrerne angivet på natinalt niveau. Afgangskarakterer fr 9. klasse (virkning på mellemlangt sigt): Med hensyn til de natinale tal var gennemsnittet i 2006 g 2007 på 8,1 fr landets samlede 9. klasser i frhld til bundne prøvefag, mens den i 2008 steg til 8,2. Med andre rd i frhld til landets samlede 9. klasser har udviklingen været uden nævneværdige udsving i periden (7-trinskala) 2008 (13-trinskala) Landsgennemsnit 8,1 8,1 6,4 8,2-13 -

14 Andelen af elever der vergår til ungdmsuddannelser g stadig er tilmeldt efter tre måneder (virkning på mellemlangt sigt): I frhld til andelen af elever der vergår til ungdmsuddannelser g stadig er tilmeldt uddannelsen efter tre måneder, er der ikke sket nævneværdige frskydninger siden fra 2006 til Alle ungdmsuddannelserne er frhldsvis stabile, g der er ikke registreret stre frskydninger i disse år 8. (EOU) Overgang til uddannelse efter 3 måneder, i prcent frdelt på uddannelsestype (EOU) Overgang til Uplyst/ukendt 11,20% 10,30% Grundsklen 48,70% 48,50% Ikke kmpetencegivende udd. 1,10% 0,50% Gymnasiale uddannelser 28,30% 29,50% Erhvervsfaglige uddannelser 10,70% 11,20% Krte videregående uddannelser 0,00% 0,00% Mellemlange videregående uddannelser 0,00% 0,00% Lange videregående uddannelser 0,00% 0,00% Ttal 100,00% 100,00% Ovenstående data anvendes, således at vi i frbindelse med analyse af de pågældende kvantitative data på grundskleniveau kan frvente at finde en tilsvarende udvikling; en eventuel psitiv eller negativ afvigelse (afhængig af dens størrelse) vil kunne vurderes sm værende et resultat af decentrale tiltag, herunder rllemdelindsatsen g lektiecaféerne En sådan vurdering bør dg kntrlleres g underbygges af de kvalitative data. Sm nævnt baseres evalueringen gså på kvalitative data fr at kvalificere evalueringen g fastlægge den plevede effekt hs respndenterne. Den kvalitative evaluering vil fkusere på t niveauer, hhv. grundskle- g individniveau Grundskleniveau På grundskleniveau fkuseres på sklerepræsentanter, krdinatrer g frivillige fr at indsamle infrmatin m plevede g mellemlange effekter på institutinsniveau gennem kvalitative interviews. Respndenter inden fr hver indsats udvælges: Unge rllemdeller: Lærere. Frældrerllemdeller: Lærere g frældreambassadører. Lektiecaféerne: Skleledere, frivillige lektiehjælpere g lærere Individniveau På individniveau vil vi fkusere på de persner g brugere, sm tiltaget har været rettet imd med henblik på at indsamle infrmatin m den plevede effekt g ptentielt den individuelle udvikling ver tid. De udvalgte respndenter er: Unge rllemdeller: Børn g unge på de udvalgte skler. Frældrerllemdeller: Frældre/frældreambassadører på de udvalgte skler. Lektiecaféerne: Børn g unge der har benyttet lektiecaféerne. 8 Tallene fr 2008 er endnu ikke frigivet fra Undervisningsministeriets side, men frventes tilgængeligt i løbet af efteråret

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere Midtvejsevaluering af Brug fr alle unge 15. juni 2010 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Sammenfatning g knklusiner 1 2. Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere