Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø"

Transkript

1 Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, København K. Tlf.:

2 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler indenfor den kommercielle del af ejendomsbranchen Arbejdsområder - Vurderinger - Køber- og lejerrådgivning - Udlejning af kontorlejemål - Salg af investerings- og brugerejendomme - Økonomiske analyser indenfor erhvervsejendomsmarkedet 1 Associeret med Cushman & Wakefield - Den ene af verdens 3 globale rådgivere indenfor erhvervsejendomsmarkedet - Mere end medarbejdere i 53 lande

3 RED Propert y Advisers Steen Winther-Petersen Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Chartered Surveyor MRICS Formand for Dansk Ejendomsmæglerforening Beskæftiget med salg, udlejning og vurdering af fast ejendom siden Bjarne Jensen Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE Chartered Surveyor MRICS Beskæftiget med salg, udlejning og vurdering af fast ejendom siden Claus Bælum 2 Cand.merc.jur. Chartered Surveyor MRICS Beskæftiget med salg, udlejning og vurdering af fast ejendom siden Nicholas Thurø Statsaut. ejendomsmægler MDE HD finansiering Chartered Surveyor MRICS Beskæftiget med salg, udlejning og vurdering af fast ejendom siden 1994.

4 Tim e Value of m oney En krone modtaget i dag har større værdi end én krone modtaget i fremtiden. Ingen risiko Højere købekraft Offeromkostning Hvad er en investering foretaget i dag værd i fremtiden? Hvad er en betaling i fremtiden værd i dag? 3 Disse 2 spørgsmål er helt afgørende i forbindelse med værdiansættelse af erhvervsejendomme.

5 1. års afk ast - Værdiansæt t else 1. års afkast metoden I Danmark har vi traditionelt værdiansat erhvervsejendomme med udgangspunkt i 1. års afkast metoden eller mere korrekt uendelig annuitets-metoden : år 0 lejeindtægter ,- Driftsudgifter ,- Nettoleje ,- 4 Ejendommens 1. års afkast (forrentning) ved salg: 8% Ejendommens pris: ,- = kr ,- 8%

6 1. års afk ast - Værdiansæt t else Forudsætninger for 1. års afkast metode; At nettolejen betales uendeligt (uendelig annuitet), dvs. At lejen forudsættes at være den samme uendeligt og At omkostningerne forudsættes at være de samme uendeligt. Der tages ikke højde for de årlige lejereguleringer (inflation) eller andre særlige forhold ved ejendommen og man forudsætter derfor følgende indtægtsforløb: 5 år 0 år 1 år 2 år 3 Leje Udgifter Nettoleje

7 Del-k onk lusion 1. års afkast Afspejler det afkast ejendommen generer i det første ejerår, men fortæller ikke noget om det gennemsnitlige afkast over en længere årrække. 1. års afkastet er let at beregne og idet relativt få tal indgår i beregningen, er tallet ikke så let at manipulere. (det er i hvert fald nemt at gennemskue hvis der er manipuleret med tallene) års afkast er kendt af alle aktører og en fælles referenceramme for hele det danske ejendomsmarked. 1. års afkast er et real afkast (dvs. afkast før inflation) i en perfekt verden uden tomgang, idet der ikke tages højde for inflationskorrektion i henholdsvis leje og driftsudgifter.

8 Beregning af nom inelt afk ast Beregning af samlet forrentning (nominel) Investors investering primo året: kr ,- År 0 Leje Udgifter Nettoleje År Investor ønsker nu at sælge sin ejendom primo år 1 - ét år efter at han har erhvervet ejendommen. 7 Salgspris: /8% kr ,- Nettoleje år 0: kr ,- Indtægter i alt: kr ,- - Investering pr. år 0: kr ,- Samlet afkast: kr ,- Forrentning: / = 10%

9 Parallel t il Dansk Ejendom sindek s Dansk Ejendomsindeks (IPD) Total afkast Ejendommens samlede afkast 10% Afkast på drift Ejendommens afkast fra nettolejeindtægter 8% Værditilvækst Afkast som følge af værditilvækst i ejendommen 2% 8 Markedsleje tilvækst afkast som følge af tilvækst i markedslejen 2% Værdiansættelsens indflydelse Ændret afkastkrav fra investorer influerer på værdien af ejendommen 0% Hvordan ville det influere på afkastet (total-afkastet), hvis 1. års afkastet i salgsåret er ændret i forhold til købsåret?

10 Beregning af nom inelt afk ast Eksemplet fra før, men nu er 1. års afkast ved salg reduceret til 7,5%. Beregning af samlet forrentning (nominel) Investors investering primo året: kr ,- År 0 Leje Udgifter Nettoleje År Investor ønsker nu at sælge sin ejendom primo år 1, ét år efter at han har erhvervet ejendommen. Kr Salgspris: /8% 7,5% kr ,- Nettoleje år 0: kr ,- Indtægter i alt: kr ,- - Investering pr. år 0: kr ,- Samlet afkast: kr ,- 9 Forrentning: / = 16,8%

11 Parallel t il Dansk Ejendom sindek s Dansk Ejendomsindeks (IPD) Total afkast Ejendommens samlede afkast 16,8% Nominelt afkast Det samme som vi forsøger at beregne i en DCF model Afkast på drift Ejendommens afkast fra nettolejeindtægter 8% Værditilvækst Afkast som følge af værditilvækst i ejendommen 8,8% 10 Markedsleje tilvækst afkast som følge af tilvækst i markedslejen 2% Værdiansættelsens indflydelse Ændret afkastkrav fra investorer influerer på værdien af ejendommen 6,8%

12 Disc ount ed Cashflow Model (DCF) DCF-modellen er en vurderingsmetode som kendetegnes ved følgende; Investeringen vurderes over en årrække typisk 10 år. Der opstilles et cash-flow for ejendommen i eks. 10 år, hvor der tages højde for reguleringer af lejen, tages højde for udviklingen i driftsudgifter, tages højde for tomgang samt omkostninger til genudlejning og ombygning, tages højde for udviklingen i ejendomsværdien som konsekvens af ovenstående input men også den forventede udvikling i afkastkravet på ejendommen. 11 DCF-modellen giver mulighed for at beregne væsentlig mere nuanceret nøgletal samt følsomhedsanalyser. Finansiering kan medtages og dermed afkast på EK og driftsoverskud efter finansiering og skat. Det opstillede cash-flow tilbagediskonteres til i dag med investors nominelle Afkastkrav. Dette må ikke forveksles med et 1. års afkast!

13 Del-k onk lusion Diskonteringsrenten i DCF-modellen (Nominelle afkast) Afkastet i en DCF-model afspejler det gennemsnitlige årlige afkast ejendommen generer for en ejerperiode på typisk 10 år. Jo mere korrekte vores forventede tomgang, inflation, ombygningsomkostninger, genudlejningsomkostninger, prisudvikling mv. er, jo mere korrekt er det estimerede afkast. DCF-modellen er relativ svær at overskue ved mange parametre og der er en relativ stor sandsynlig for fejl (når opstilet i regneark). Det er let at få afkastet til at se godt ud, ved at estimere lav tomgang og lave ombygningsomkostninger etc. 12 Der er ingen fælles referencer på markedet for diskonteringsrenten i DCF-modellen. (Er 6,5% godt?)

14 Forsk el på 1. års afk ast og disk ont eringsrent en i DCF 1. års afkast Afkastet tager ikke højde for lejereguleringer (inflation) Afkastet tager ikke højde for stigninger i driftsomkostninger (inflation) Afkastet tager ikke højde for tomgang, ombygn. omk. eller udlejn. omk. Et 1. års afkast kan således i bedste fald sidestilles med et real afkast i en perfekt verden uden tomgang (se tidligere eksempel) Diskonteringsrenten i DCF (IRR) I diskonteringsrenten er der taget højde for lejereguleringer (inflation) I diskonteringsrenten er der taget højde for stigninger i driftsomkostninger I diskonteringsrenten er der taget højde for tomgang, ombygnings-omkostninger og genudlejningsomkostninger. 13 Diskonteringsrenten i DCF-modellen er således udtryk for det gennemsnitlige årlige nominelle afkast som investeringen generer såfremt de opstillede forudsætninger er korrekte.

15 Fac t s! Real rente + inflation = nominel rente 1. års afkast på ejendom = real afkast i en perfekt verden uden tomgang Afkast i en DCF model = nominelt afkast (ligesom renten på obligation eller på en bankkonto) 14

16 Et k onk ret ek sem pel - DCF Kontorejendom på kvm. udlejet til kr./kvm. Ejendommen er udlejet til én lejer, med uopsigelighed til år Lejeindtægter Bruttoleje ekskl. forbrug og moms Driftsudgifter Ejendomsskatter, udv. vedligeholdelse mv Nettoleje

17 Et k onk ret ek sem pel - forudsæt ninger Forudsætninger for DCF-beregning Årlig lejeregulering 3,0% Inflationsforventning 2,5% Lejer betaler stigninger i skatter Ja Lejers økonomiske forpligtelse ved fraflytning 0 kr. Istandsættelse ved genudlejning kr. Udløb af uopsigelighed 2015 Tomgang 9 mdr. Ny leje ved genudlejning (i nutidskroner) kr./kvm. Genudlejningsomkostninger 15% af lejen Afkast ved salg i år 10 (1. års afkast) 5,5% Salgsomkostninger ved salg i år 10 2% 16

18 Et k onk ret ek sem pel Cash flow LIKVIDITETSMÆSSIGT BUDGET Samlet leje Tomgang og genudlejningsomkostninger Tomgangsleje Ombygningsomkostninger Genudlejningsomkostninger Omk. til tomgang og genudlejning i alt Ejers driftsomkostninger Grundskyld, kommune Forsikringer - anslået til 12 kr./kvm Serviceabn., tek. Installationer mv Udvendig vedligeholdelse, bygning Administration Ejers samlede driftsomkostninger Ejendommens samlede nettoleje Exit-værdi Salg - exit værdi efter 10 års ejertid Baseret på et 1. års afkast på 5,50% Salgsomkostninger 2,00% Salgspris efter omkostninger Nutidsværdiberegning Nutidsværdi af cash flow Diskonteringsrente: 6,75% Nutidsværdi af exit-værdi Diskonteringsrente: 6,75% Samlet nutidsværdi Købsomkostninger: Tinglysningsomkostninger: Berigtigelse (advokat) Teknikerhonorar m.v.: Deposita Samlet nutidsværdi efter handelsomkostninger

19 DCF - Nøglet al Baseret på de givne forudsætninger, det viste cash flow, og en diskonteringsrente (IRR) på 6,75% vil ejendommen have en værdi på Kontantværdi 74,6 mio. kr. Svarende til et nominelt afkast ved 10 års ejertid på 6,75% Hvad svarer det til i 1. års afkast? Nettolejen kr. = 5,58% Investeret sum

20 DCF Disk ont eringsrent en sk aber ligevægt 19

21 Fordele og ulem per 1. års afk ast vs. DCF 1. års afkast DCF Fordele Kendt af markedets aktører. Simpel og ligetil. Svær at manipulere. Fordele Visse risikofaktorer såsom vedligeholdelse og tomgang kan indbygges i cashflow. Cashflow kan estimeres mere nøjagtigt. Ulemper Ulemper 20 Statisk, da cashflow forudsættes uændret til evig tid. Mere kompliceret end 1. års afkast-modellen, og derved mindre brugervenlig. Ingen fælles markedsreference for diskonteringsrenten. Mange tal mange faktorer let at manipulere tallene så det ser godt ud.

22 Værdiregulering - følsom hed Hvad nu hvis Mange forhold kan påvirke en ejendoms værdi i positiv eller negativ retning, såsom: Tomgangsrisiko Lejers bonitet Ombygningsomkostninger ved ny lejer Inflation Ejendommens gensalgsværdi - Er der stadig behov for denne type lokaler og fysiske rammer om år? Genudlejningsleje ved ny lejer 21 I det følgende tages udgangspunkt i den kontorejendom der blev anvendt under gennemgangen af DCF-modellen.

23 Følsom hedsanalyse ved brug af DCF Ændring i tomgang Udgangspunkt Ændring 9 måneder +/- 3 måneder Hvis kontantværdi på 74,6 mio. kr. fastholdes Ændres IRR fra 6,75% til 6,57% (-0,18%-point) ved + 3 måneders tomgang 6,93% (+0,18%-point) ved 3 måneders tomgang 22 Fastholdes i stedet et nominelt afkastkrav på 6,75% (i DCF modellen) Svarende til et 1. års afkast på 5,66% Ændres værdien fra 74,6 mio. kr. til 73,6 mio. kr. (- 1 mio. kr.) ved + 3 mdr. tomgang 75,6 mio. kr. (+1 mio. kr.) ved 3 mdr. tomgang Svarende til et 1. års afkast på 5,51%

24 Følsom hedsanalyse ved brug af DCF Ændring i genudlejningsleje i 2015 Udgangspunkt Ændring kr./kvm. +/- 100 kr./kvm. Hvis kontantværdi på 74,6 mio. kr. fastholdes Ændres IRR fra 6,75% til 5,79% (-0,96%-point) ved 100 kr./kvm. 7,63% (+0,88%-point) ved kr./kvm. 23 Fastholdes i stedet et nominelt afkastkrav på 6,75% (i DCF modellen) Svarende til et 1. års afkast på 6,00% Ændres værdien fra 74,6 mio. kr. til 69,6 mio. kr. (- 5 mio. kr.) ved 100 kr./kvm. 79,6 mio. kr. (+5 mio. kr.) ved kr./kvm. Svarende til et 1. års afkast på 5,22%

25 Følsom hedsanalyse ved brug af DCF Ændring i afkast ved salg i år 10 Udgangspunkt 5,5% Ændring +/- 1%-point Hvis kontantværdi på 74,6 mio. kr. fastholdes Ændres IRR fra 6,75% til 5,37% (-1,38%-point) ved 6,5% i startafkast i år 10 8,47% (+1,72%-point) ved 4,5% i startafkast i år Fastholdes i stedet et nominelt afkastkrav på 6,75% (i DCF modellen) Svarende til et 1. års afkast på 6,18% Ændres værdien fra 74,6 mio. kr. til 67,6 mio. kr. (- 7 mio. kr.) ved 6,5% i afkast i år 10 84,7 mio. kr. (+10,1 mio. kr.) ved 4,5% i afkast i år 10 Svarende til et 1. års afkast på 4,90%

26 Følsom hedsanalyse ved brug af DCF Ændring i tomgang genudlejningsleje i 2015 afkast ved salg i år 10 Udgangspunkt 9 mdr kr./kvm. 5,5% Ændring +/- 3 mdr. +/-100 kr./kvm. +/- 1%-point Hvis kontantværdi på 74,6 mio. kr. fastholdes Ændres IRR fra 6,75% til 4,22% (-2,53%-point) ved positiv udvikling i de 3 parametre 9,52% (+2,77%-point) ved positiv udvikling i de 3 parametre 25 Fastholdes i stedet et nominelt afkastkrav på 6,75% (i DCF modellen) Svarende til et 1. års afkast på 6,72% Ændres værdien fra 74,6 mio. kr. til 62,3 mio. kr. (- 12,3 mio. kr.) ved positiv udvikling 91,7 mio. kr. (+17,1 mio. kr.) ved positiv udvikling Svarende til et 1. års afkast på 4,52%

27 Case st udy - ejendom st yper Investering i butiksejendom, kontorejendom eller lager/produktionsejendom? Hvad kendetegner investering i de forskellige ejendomstyper? Butiksejendomme Kontorejendomme Lager/produktionsejd. Lav tomgang ved godt beliggende butiksejendom. Typisk afståelsesret for lejer, hvilket medfører: ingen ombygningsomkostninger og ingen genudlejningsomkostninger. Afkast i niveauet 4-5%. Løbende tomgang. Ombygningsomkostninger. Genudlejningsomkostninger. Lejen følger typisk inflationen og den generelle prisudvikling. Afkast i niveauet 5,5-6,5% Løbende tomgang. Ombygningsomkostninger. Genudlejningsomkostninger. Indgår som en del af produktionsapparatet, og vælges med hjernen. Nye krav til fysiske rammer, kan gøre visse lagerejendomme utidssvarende. Lejen følger derfor ikke den generelle prisudvikling. 26

28 Case st udy - ejendom st yper Butik Forudsætninger Ingen tomgang, ombygningsomkostninger eller genudlejningsomkostninger. 1. års afkast: 5,00% IRR 7,81% IRR EK Ved 12% egenkapital 15,38% Kontor 9 mdrs. tomgang i Genudlejning til eksisterende lejeniveau kr./kvm i ombygningsomkostninger; 15% genudlejningsomkostninger. 1. års afkast: 5,75% 6,79% 10,85% 27 Lager/produktion 9 mdrs. tomgang i Genudlejning til 450 kr. i 2013 (i 2013-kroner) samme leje som i dag. 250 kr./kvm. i ombygningsomkostninger. 15% genudlejningsomkostninger. 1. års afkast: 6,50% 6,34% 9,42%

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere