SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING"

Transkript

1 Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til Lov om ændring af Lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) og Lov om Folkeskolen (Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.) Resume Formålet med lovforslaget er at afbureaukratisere og forenkle reglerne på daginstitutionsområdet. Forslaget indeholder fire hovedelementer: For det første forenkles reglerne om pædagogiske læreplaner, for det andet indføres enklere regler for børnemiljøvurderinger, for det tredje målrettes sprogvurderingerne mod de børn, der formodes at have behov for hjælp i deres sproglige udvikling og for det fjerde foreslås mere fleksible regler for gæstedagpleje. Forslaget udmønter aftalen mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner fra november Der foreslås, at loven træder i kraft 1. juli Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. Bemærkninger til lovforslaget (Lovforslag nr. 176) 1. Indledning og baggrund Regeringen vil give kommunerne og regionerne, ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne skal løses. Regeringen har på den baggrund i Aftale om Finanslov for 2008 (Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) og i aftale med kommunerne om økonomien for 2009 iværksat et afbureaukratiseringsprogram, som med konkrete forenklingsinitiativer i forhold til den statslige regulering skal skabe grundlag for afbureaukratisering i den kommunale sektor. På dagtilbudsområdet ønsker regeringen, at kommuner og dagtilbud skal have større frihed til at tilrettelægge det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der skal være færre krav til måden, man lokalt vælger at dokumentere på, og kommunerne skal have bedre muligheder for at prioritere ressourcerne til gavn for både børn og medarbejdere. Målet er, at det pædagogiske personale skal have mere tid til at være sammen med børnene.

2 Side 2 af 22 For at finde frem til, hvor reglerne på dagtilbudsområdet kan forenkles, har regeringen gennemført en udførlig proces, hvor ledere og medarbejdere i dagtilbud og kommuner er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles. De har samtidig medvirket i en omfattende kortlægning af, hvordan de bruger deres arbejdstid. Med afsæt i de indkomne forslag og kortlægningen, har regeringen fremlagt en plan for forenkling med i alt seks initiativer på dagtilbudsområdet. Forslagene indgår i Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område og udmønter aftale om Finansloven for 2010 af november 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Forslagene indgår samtidig som et element i regeringens opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i Fire af de i alt seks initiativer skal gennemføres ved en ændring af Lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. og fremlægges med dette lovforslag. Lovforslaget indeholder følgende ændringer, der skal bidrage til at forenkle reglerne på dagtilbudsområdet: 1) Enklere krav til pædagogiske læreplaner. 2) Enklere regler for børnemiljøvurderinger. 3) Målrettede sprogvurderinger. 4) Mere fleksible regler for gæstedagpleje. Indholdet i dagtilbud og kvaliteten heraf er i stigende grad i fokus. Ca. 97 pct. af alle børn mellem 3-5 år går i et dagtilbud, og forskning viser, at gode dagtilbud betyder meget i forhold til at give socialt udsatte børn en bedre livsbane, og alle børn en god overgang til skolen. Dagtilbuddene er således ikke blot en pasningsmæssig foranstaltning, der giver forældrene mulighed for at indgå i arbejdsmarkedet. Det er samtidig stedet, hvor langt hovedparten af børn mellem 0-5 år gennem leg og læring udvikler sig i dagtimerne. Det er i dagtilbuddene, at der opleves forpligtende fællesskaber, at der leges med tal, ord og bogstaver, og det er her, børnene udfordres fysisk og mentalt. Regeringen har derfor også stort fokus på at understøtte kvalitetsudviklingen i dagtilbud og har bl.a. indført tre større kvalitetsunderstøttende tiltag. For det første de pædagogiske læreplaner, der bidrager til, at mål, metoder og aktiviteter i forhold til børns læring er i centrum i dagtilbuddet, for det andet børnemiljøvurderingen, der forpligter ledere og medarbejdere til at inddrage børnemiljøet i de pædagogiske overvejelser, og for det tredje sprogvurderinger, der giver viden om børnenes sproglige udvikling. Regeringen er fortsat meget optaget af at sikre et højt fagligt niveau i dagtilbuddene til gavn for børnene, og i den forbindelse er arbejdet med læring, sprog og børnemiljø centralt. Afbureaukratiseringsprogrammet har vist, at der er behov for at justere rammerne for disse vigtige elementer i den pædagogiske hverdag. Kvalitetssikringen og -udviklingen af indholdet i dagtilbud skal fremover i højere grad afspejle den lokale organisering og prioritering. Derfor fjernes en del af kravene til formen, mens ambitionen om et højt niveau i forhold til bl.a. læring, sprog og børnemiljø fastholdes.

3 Side 3 af 22 Den foreslåede forenkling af reglerne på dagtilbudsområdet skal ses i dette lys og afspejler vigtigheden af, at forenkling går hånd i hånd med et fortsat højt fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af indholdet i dagtilbuddene.

4 Side 4 af Gældende ret (gældende før 1. juli 2010) Uddrag 2.3 Sprogvurderinger Reglerne om vurdering og stimulering af 3-årige børns sprog er i dag reguleret i to love, henholdsvis lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009 om folkeskolen (folkeskoleloven). Reglerne om sprogvurdering blev indført i dagtilbudsloven og folkeskoleloven med det formål at sætte yderligere fokus på behovet for at understøtte børns dansksproglige udvikling allerede fra en tidlig alder Dagtilbudsloven Siden 1. august 2007 har kommunalbestyrelsen således, som følge af reglerne om sprogvurdering i dagtilbudslovens 11, været forpligtet til at tilbyde 3-årige børn en sprogvurdering, dog ikke tosprogede børn, der efter folkeskolelovens 4 a, skal tilbydes en sagkyndig vurdering, jf. afsnit Det er de enkelte forældre, der beslutter, om deres barn skal have foretaget en sprogvurdering. I tilfælde, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for opfølgning, har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter eller anden bistand (sprogstimulering). Sprogstimuleringen skal gives ud fra det enkelte barns behov i forhold til både omfang og varighed af indsatsen. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvordan sprogvurderingen samt den opfølgende sprogstimuleringsindsats skal organiseres og udføres i kommunen. Der er ikke fastsat krav til, hvordan sprogvurderingen skal foretages. Socialministeriet stiller et sprogvurderingsmateriale til rådighed, som kommunerne kan anvende som støtte til at opfylde deres forpligtelse til at tilbyde 3-årige børn en sprogvurdering. Som følge af dagtilbudslovens 98, om finansiering af dagtilbud m.v. afholdes udgiften til sprogvurdering af kommunen. Sprogstimulering for børn, der er optaget i et dagtilbud, kan indgå i grundlaget for den bruttodriftsudgift, der lægges til grund for fastsættelse af forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud, såfremt sprogstimuleringen indgår som en integreret del af dagtilbuddets almindelige drift. I tilfælde hvor sprogstimuleringen har karakter af individuel behandling, afholdes den fulde udgift af kommunen Folkeskoleloven Siden 1. august 1999 har kommunalbestyrelsen efter reglerne i folkeskolelovens 4 a, været forpligtet til at tilbyde alle tosprogede småbørn støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelsen af dansk, hvis børnene efter en sagkyndig vurdering har behov for sprogstimulering. Fra 1. januar 2003 har kommunerne haft pligt til at give sprogstimuleringen senest, når barnet er 3 år. Sprogstimuleringen af tosprogede småbørn skal varetages af pædagoger, der har uddannelse vedrørende tosprogede børn, eller som på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution, skal tilbydes sprogstimulering, hvis børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes indenfor institutionens egne pædagogiske muligheder. Et tosproget barn, der ikke er optaget i et dagtilbud, skal modtage 15 timers sprogstimulering ugentligt, hvis der efter en sagkyndig vurdering er behov herfor. De 15 timer er en nedre såvel som en øvre grænse for omfanget af den sprogstimuleringsindsats, der skal tilbydes børnene. Støtteindsatsen kan tildeles barnet indtil skolestart. Forældre til tosprogede børn har siden 2004 haft pligt til at lade deres børn deltage i den sagkyndige vurdering og den efterfølgende sprogstimulering.

5 Side 5 af 22 Det er kommunalbestyrelsen, der efter folkeskolelovens regler beslutter, hvordan den sagkyndige vurdering samt den opfølgende indsats skal organiseres og udføres i kommunen. Der er ikke fastsat krav til, hvordan sprogvurderingen skal foretages. Undervisningsministeriet stiller et sprogvurderingsmateriale til rådighed, som kommunerne kan anvende som støtte til at opfylde deres forpligtelse til at give tosprogede børn en sagkyndig vurdering. Det er de kommunale skolemyndigheder, der skal afholde alle udgifter til den sagkyndige vurdering og den opfølgende sprogstimuleringsindsats til alle børn. 3. Den foreslåede ordning (Reglerne som de gælder i dag) 3.3 Sprogvurderinger Indførelsen af sprogvurdering og sprogstimulering af såvel et- som tosprogede børn har sat fokus på betydningen af, at alle børn udvikler de nødvendige sproglige kompetencer. I afbureaukratiseringsprogrammet har kommuner og dagtilbud dog peget på, at det opleves som tidskrævende og unødvendigt, at der skal foretages vurderinger af sprogligt velfungerende børn, samt at det er uhensigtsmæssigt, at reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering er delt op i to love. På den baggrund ønsker regeringen at skabe større fleksibilitet for kommunerne i forhold til hvilke børn, der skal modtage sprogvurdering.

6 Side 6 af 22 NOTER TIL PPT 4»Dagtilbudslov 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Stk. 4. Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 samt sprogstimulering efter stk. 3. Stk. 5. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-3, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering.«

7 Side 7 af 22 NOTE TIL PPT 5 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt 3.3. Med børn omkring 3 år menes børn i alderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Med børn i alderen omkring 3 år menes børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr. Afgrænsningen har udgangspunkt i den nuværende praksis for sprogvurderingerne af 3-årige børn, da det sprogvurderingsmateriale, som hovedparten af kommunerne anvender, tager udgangspunkt i denne aldersmæssige afgrænsning. Aldersafgrænsningen skal sikre, at sprogvurderingen foretages, når børnene er omkring 3 år samtidig med, at der tages hensyn til, at kommunerne får fleksibilitet til at organisere og tilrettelægge sprogvurderingerne. Aldersafgrænsningen skal samtidig medvirke til, at sprogvurderingen foretages umiddelbart omkring barnets overgang fra f.eks. vuggestue, til børnehave. Endvidere har afgrænsningen til formål at bidrage til, at børnenes eventuelle sproglige udfordringer identificeres tidligt i barnets liv, så den efterfølgende sprogstimulering kan medvirke til at sikre barnets generelle trivsel her og nu samt styrke barnets overgang til skolen.

8 Side 8 af 22 NOTE TIL PPT 6 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt 3.3. Med forslaget har kommunalbestyrelsen fremover således alene pligt til at gennemføre en sprogvurdering af børn omkring 3 år, der går i dagtilbud, hvis der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold hos børnene, er en formodning om, at børnene kan have behov for støtte i deres sproglige udvikling. I formodningen for om barnet kan have behov for sprogstimulering, skal der anlægges et bredt syn på barnet og de forhold, der kan give anledning til bekymring for barnets sproglige udvikling. Forslaget skal bidrage til at understøtte den pædagogiske faglighed ved, at der fremover skal foretages en faglig vurdering af, om et barn har behov for en sprogvurdering. Denne ændring skal bidrage til at sikre, at børn, hvor der er en formodning om, at børnene kan have behov for støtte i deres sproglige udvikling, rent faktisk også skal modtage en sprogvurdering. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Med forslaget vil det være en faglig vurdering af, om et barn har behov for sprogstimulering, der har betydning for, om kommunen er forpligtet til at foretage en sprogvurdering. Hvis der er bekymring for barnets sproglige udvikling, er der pligt til at foretage en sprogvurdering af barnet med henblik på at afdække eventuelle sproglige udfordringer samt omfanget heraf. Udgangspunktet er, at der skal være en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, men der skal ikke på forhånd kunne identificeres specifikke sproglige udfordringer hos barnet. Sproglige forhold, der kan give anledning til bekymring for barnets sproglige udvikling, kan være åbenlyse sproglige udfordringer hos barnet, der umiddelbart kan konstateres, men det kan også være mere skjulte forhold, som andre ikke umiddelbart lægger mærke til hos barnet. Adfærdsmæssige forhold, der kan give anledning til formodning om, at et barn kan have behov for sprogstimulering, kan være kontaktproblemer hos barnet, hvis barnet er aggressivt, uroligt, forstyrrende, tilbagetrukket, eller at der ses koncentrations- og forståelsesproblemer hos barnet. Et højt konfliktniveau og aggressiv adfærd kan hænge sammen med sproglige udfordringer hos barnet, hvis barnet ikke er i stand til på tilstrækkelig vis at gøre sig sprogligt forståelig overfor andre børn og voksne og derfor benytter andre kommunikationsformer. Tilbagetrukket adfærd kan ligeledes være udtryk for sproglige udfordringer, som blot resulterer i manglende kommunikation og deltagelse fra barnets side. Forståelses- og/eller koncentrationsproblemer kan give sig til udtryk ved, at barnet ikke forstår en kollektiv besked og derved bliver urolig og forstyrrende eller ikke reagerer på de beskeder, der gives. Der skal være fokus på, om der kan være andre forhold, der kan give anledning til bekymring for barnets sproglige udvikling. Viden om forhold i barnets hjemlige miljø, som kan begrænse eller forsinke barnets sproglige udvikling, kan skabe en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. En række af de faktorer, som kan have betydning for barnets sproglige udvikling, tager sit udgangspunkt i familien. Derfor bør kommunalbestyrelsen sikre, at forældrene inddrages i forbindelse med en afklaring af, om et barn kan have behov for sprogstimulering. Ved at inddrage forældrenes viden om barnet og familiens baggrund sikres et mere helhedsorienteret billede af barnet, ligesom inddragelsen af forældrene også kan bidrage til at sikre et tæt samarbejde omkring den fremadrettede understøttelse af barnets sprogudvikling.

9 Side 9 af 22 NOTE TIL PPT 7 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Den foreslåede 11, stk. 4, er en videreførelse af folkeskolelovens 4 a, stk. 5, 2. pkt., der vedrører forældrenes pligt til at lade deres børn deltage i sprogstimulering. For børn, der er omfattet af den nugældende 11 i dagtilbudsloven, er bestemmelsen ny. Dette skyldes, at det efter gældende regler er et tilbud om en sprogvurdering af 3-årige børn, som forældrene kan afslå at modtage. Forslaget indebærer, at forældre fremover skal lade deres børn deltage i en sprogvurdering, hvis der er formodning om, at deres barn kan have behov for sprogstimulering jf. bestemmelsens stk. 1 og 2. Ligeledes indebærer forslaget, at forældre fremover skal lade deres børn deltage i sprogstimulering, hvis deres barn efter en sprogvurdering, vurderes at have behov for opfølgning, jf. bestemmelsens stk. 3. I tilfælde, hvor forældrene modsætter sig barnets deltagelse i sprogvurderingen og sprogstimuleringen, og hvor der samtidig er bekymring for barnets udvikling, har kommunalbestyrelsen efter 50 i lov om social service, pligt til at undersøge barnets forhold med henblik på at iværksætte eventuelle støtteforanstaltninger efter servicelovens 52.

10 Side 10 af 22

11 Side 11 af 22 NOTE TIL PPT 8 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt 3.3. Herudover betyder forslaget, at kommunerne fremover skal gennemføre en sprogvurdering af børn omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Sprogvurderingen af børn, der ikke dagligt oplever kontakt til pædagogisk personale, skal sikre, at et barns eventuelle sproglige vanskeligheder opdages så tidligt som muligt og ikke først, når barnet begynder i skole. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Bestemmelsens stk. 2 indebærer, at kommunalbestyrelsen fremover er forpligtet til at give en sprogvurdering til alle børn omkring 3 år børn, der ikke er optaget i et dagtilbud. Med børn omkring 3 år forstås som udgangspunkt børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr. Der henvises i øvrigt til forslagets stk. 2, for afgrænsning af begrebet børn omkring 3 år... at alle børn omkring 3 år, der ikke er optaget i dagtilbud, og som (før 1. juli 2010) fik et tilbud om sprogvurdering efter de (hidtil)gældende regler i dagtilbudslovens 11, fremover skal modtage en sprogvurdering. Der vil ikke være krav om forudgående accept fra forældrene i forbindelse med sprogvurderingen, jf. den foreslåede 11, stk. 4, hvilket i dag gælder i forhold til de tosprogede børn. Efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med sprogvurderingen af børn omkring 3 år, der ikke anvender dagtilbud, gøre familierne opmærksomme på muligheden for en plads i et dagtilbud.

12 Side 12 af 22 NOTER TIL PPT 9 Se noter til PPT 7

13 Side 13 af 22 NOTER TIL PPT 10 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt 3.3. I tilfælde, hvor det på baggrund af en sprogvurdering vurderes, at et barn har behov for sprogstimulering, foreslås det, at de nugældende regler videreføres. Dette indebærer, at børn fremover skal modtage sprogstimulering, der er fastsat ud fra det enkelte barns behov. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Det foreslås, at børn, der er optaget i et dagtilbud, skal tildeles sprogstimulering efter behov. Det foreslås, at andre børn end tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og har behov for sprogstimulering, skal tildeles sprogstimulering efter barnets behov. Bestemmelsens 1. pkt. omfatter børn, der er optaget i et dagtilbud samt ikke-tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud. Bestemmelsens 1. pkt., indebærer, at den enkelte kommune skal vurdere det konkrete omfang af den opfølgende sprogstimuleringsindsats. Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i en konkret vurdering af børnenes behov for sprogstimulering, så børnene modtager sprogstimulering, der modsvarer deres konkrete behov. Ved vurdering af barnets behov for sprogstimulering skal der tages udgangspunkt i de udfordringer, som fremkommer på baggrund af sprogvurderingen.

14 Side 14 af 22 NOTER TIL PPT 11 Se noter til PPT 7

15 Side 15 af 22 NOTER TIL PPT 12 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt 3.3. Lovforslaget (Nu vedtaget) indebærer, at reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn i folkeskoleloven ophæves, da reglerne bliver en del af dagtilbudsloven. Som led i at reglerne om sprogvurdering samles i dagtilbudsloven, foretages også en sproglig harmonisering og forenkling af de begreber, der anvendes. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Bestemmelsen indebærer, at reglerne om sprogvurdering i den gældende 11 i dagtilbudsloven til 3-årige børn og reglerne i den gældende 4 a i folkeskoleloven om sagkyndig vurdering af tosprogede børn samles i dagtilbudsloven. Som følge heraf ophæves folkeskolelovens 4 a, om sagkyndig vurdering af tosprogede børn, jf. 2, stk. 1. I folkeskoleloven har betegnelsen sagkyndig vurdering hidtil været anvendt som betegnelse for vurderingen af børns sprog. Som følge af forslaget erstattes begrebet sagkyndig vurdering af begrebet sprogvurdering. Sprogvurdering og sprogstimulering, jf. den foreslåede 11 stk. 1-3, retter sig mod børn, der har behov for at beherske det danske sprog her og nu eller senere i livet, f.eks. i skoleregi og arbejdsliv. Når det er åbenbart, at et barn ikke har behov for dansksproglige kompetencer her og nu i et dagtilbud eller senere i livet, er det naturligt, at et barn som udgangspunkt ikke skal modtage en sprogvurdering. Dette vil primært dreje sig om børn af udenlandske forældre, der fungerer som diplomater eller på anden vis er udstationerede for en kortere periode her i landet, og hvor barnet samtidig er optaget i et dagtilbud, hvor kommunalbestyrelsen har fraveget kravet om, at hovedsproget i institutionen er dansk. Forslaget indebærer ikke ændringer i den gældende retsstilling vedrørende sprogstimulering for tosprogede børn, jf. folkeskolelovens 4 a, stk. stk. 3, 1. pkt., som foreslås ophævet, jf. lovforslagets 4. Forslaget indebærer ligeledes ikke ændringer i den gældende retsstilling vedrørende sprogstimulering for ikke-tosprogede børn, jf. dagtilbudslovens 11, stk. 1. Børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og børn, der er optaget i et dagtilbud, skal have støtte til barnets sproglige udvikling, hvis en sprogvurdering viser, at der et behov for sprogstimulering. Sprogstimuleringen tildeles således på baggrund af en sprogvurdering af det enkelte barn, dvs. en konkret vurdering af, om barnet har behov for sprogstimulering til fremme af dansksproglige kompetencer.

16 Side 16 af 22 Det foreslås i 2. pkt., at tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og har behov for sprogstimulering, skal have sprogstimulering 15 timer om ugen. Den foreslåede stk. 3, 2. pkt., indebærer, at tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for en opfølgende indsats, skal modtage 15 timers sprogstimulering om ugen. Sprogstimuleringsindsatsen må ikke overstige 15 timer ugentligt. Ved tosprogede børn forstås, som hidtil, børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. Tosprogede børn, der er optaget i et dagtilbud, skal tildeles sprogstimulering efter behov, da disse børn drager nytte af de særlige muligheder for dansktilegnelsen, der ligger i, at det tosprogede barn er omgivet af andre børn og voksne, der har dansk som modersmål eller behersker dansk på modersmålsniveau. For at tosprogede børn kan blive integreret her i landet med samme muligheder som andre børn, er det en forudsætning, at de får de samme muligheder og forudsætninger for at gennemføre skolegang. Det forudsætter, at tosprogede børn har de nødvendige dansk sproglige kompetencer til at kunne deltage i den almindelige undervisning fra skolestart. Dansk er til forskel fra andre børn andetsproget for tosprogede børn. Tosprogede børn defineres ved, børn der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. Tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud og først møder det omgivende samfund ved f.eks. skolestart, får således ikke i særlig høj grad dansksproglige kompetencer gennem en hverdag i hjemmet, hvor der ikke i særlig vidt omfang er personer, der har dansk som modersmål eller behersker dansk på modersmålsniveau. Det betyder, at tosprogede børn har brug for egentlig sprogundervisning for at tilegne sig dansksproglige kompetencer. For at sprogstimuleringen skal have den fornødne effekt er det centralt, at den har et vist omfang. I de gældende regler i folkeskolelovens 4 a er dette omfang fastsat til 15 timer, hvilket videreføres med denne bestemmelse. Sprogstimuleringstilbuddet på 15 timer skal opretholdes indtil formålet er opfyldt, dvs. indtil barnet behersker dansk sproglige kompetencer på niveau med jævnaldrende børn.

17 Side 17 af 22

18 Side 18 af 22 NOTER TIL PPT 13 Se noter til PPT 7 og PPT 12

19 Side 19 af 22 NOTER TIL PPT 14 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, almindelige bemærkninger, punkt Kvalifikationskrav til personale der varetager sprogvurdering og sprogstimulering For at sikre at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at udføre sprogvurdering og sprogstimulering, ønsker regeringen, at det fremover skal fremgå direkte af dagtilbudsloven, at sprogvurdering og sprogstimulering skal udføres af personale, der har særlige kvalifikationer til at udføre opgaven. Dette kvalifikationskrav er i overensstemmelse med de nugældende regler i folkeskoleloven samt den nuværende praksis omkring sprogvurdering og sprogstimulering efter reglerne i dagtilbudsloven. samt bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : 11, stk. 5, er en videreførelse og sammenskrivning af den del af folkeskolelovens 4 a og 29 a, der vedrører kvalifikationskrav for det personale, der udfører sprogvurderinger og sprogstimulering af tosprogede børn, samt en videreførelse af gældende praksis for sprogvurdering og sprogstimulering efter dagtilbudslovens 11. Indholdsmæssigt adskiller bestemmelsen sig fra folkeskolelovens 29 a, derved, at det ikke længere er fastsat ved lov, at lærere kan varetage sprogstimuleringsaktiviteter efter dagtilbudsloven. Der er med forslaget ikke tilsigtet en ændring i kvalifikationsniveauet for det personale, der udfører sprogvurdering og sprogstimulering. I bestemmelsen præciseres det, at sprogvurdering og sprogstimulering skal udføres af personer, der har særlige kvalifikationer for at varetage sprogvurderingen og sprogstimuleringen. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at sikre, at personalet, der forestår sprogvurderingen og sprogstimuleringen, har de fornødne kvalifikationer til opgaven. Med personer, der har særlige kvalifikationer for at varetage sprogvurdering og sprogstimulering, menes personer, der er uddannede pædagoger, jf. lov nr. 315 af 19. april 2006 med senere ændringer om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, eller personer, der på anden vis er kvalificeret til opgaven, som f.eks. pædagogisk personale med en Pædagogisk Grunduddannelse (PGU)/Pædagogisk Assistentuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, der har et særligt kendskab til eller efteruddannelse i børns sprogudvikling. Med personer, der har særlige kvalifikationer for at varetage sprogvurdering og sprogstimulering i forhold til tosprogede børn, menes, ud over ovenstående, personer, der har erhvervet sig den nødvendige faglige viden om andetsprogstilegnelse og tosprogede børns sprogudvikling gennem uddannelse vedrørende tosprogede børn, eller på anden vis gennem erfaring særligt har erhvervet den nødvendige faglige viden om dansk som andetsprog og tosprogede børns sprogudvikling. For tosprogede børn indebærer dette, at sprogvurdering fortsat f.eks. kan foretages af medarbejdere ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som har kendskab til tosprogede børn.

20 Side 20 af 22

21 Side 21 af 22 NOTER TIL PPT 15 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : Efter gældende regler i dagtilbudslovens 11, stk. 3, har forældre, der tager imod tilbuddet om en sprogvurdering, ret til at blive inddraget i processen omkring sprogvurderingen og den efterfølgende indsats i tilfælde, hvor barnet har behov for sprogstimulering. Derudover har forældrene ret til at få vejledning i, hvordan de i hjemmet selv kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Efter gældende regler i folkeskolelovens 4 a, stk. 5, har forældre til tosprogede børn ret til orientering om tilbuddene i henhold til 4 a, stk. 3 og 4, samt om betydningen af, at deres barn deltager i sprogstimuleringen. Bestemmelsen indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at barnets forældre inddrages i processen omkring sprogvurderingen og den opfølgende indsats samt modtager vejledning i, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Inddragelsen af forældrene har til hensigt at sikre dialog med forældrene om baggrunden for og betydningen af, at deres barn modtager en sprogvurdering, og en eventuel opfølgning i form af sprogstimulering. Som led i dialogen med forældrene skal de oplyses om pligten til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering, såfremt sprogvurderingen viser, at der er behov herfor, jf. bestemmelsens stk. 4.

22 Side 22 af 22 NOTER TIL PPT 16 Bemærkninger til Lovforslag 176 senere Lov nr. 630, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 4 : 11, stk. 7,... Bestemmelsen indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen skal i deres mål og rammer tage hensyn til mangfoldigheden i børnegruppen. Kommunalbestyrelsen skal beskrive sammenhængen til pædagogiske læreplaner, hvor der også er krav om at arbejde med sprog og løbende evaluering og opfølgning. Det ville være naturligt, at disse elementer blev integreret. Planen skal endvidere beskrive sammenhængen til den socialpædagogiske bistand efter folkeskoleloven 4, herunder, hvordan vurderinger af og opfølgning i forhold til de børn, der modtager bistand efter folkeskoleloven, håndteres. Sammenhængen til skolen og det arbejde, der foregår i indskolingen vedrørende sprogstimulering og modtagelse af børn med behov for en ekstra indsats, skal beskrives, og endelig skal planen redegøre for forældrenes inddragelse. I udarbejdelsen af planen skal der især være fokus på sikring af sammenhæng og kontinuitet mellem indsatser og tilbud samt beskrivelse af kommunens samlede sprogindsats.

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om en børne- og ungeydelse og bekendtgørelse

Læs mere

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 Sprogvurdering & Sprogindsatser Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 1 Intentioner Ændring af Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven Al lovgivning om sprogvurdering og sprogindsatser er samlet i Dagtilbudsloven

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen 2009/1 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-7991 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del Bilag 5 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. december 2016 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema.

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. HJØRRING KOMMUNE Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: v/ Carl-Hermann Hansen I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. I er der i læreplanen beskrevet ønskede tilstande for udvikling

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6 Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere