Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale"

Transkript

1 Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har deres godkendelse af denne slutbrugerlicensaftale. Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk bindende aftale mellem Dem (enten som fysisk eller juridisk person) og Milestone Systems A/S (herefter kaldt Milestone) vedrørende XProtect -produktet, som kan indbefatte tilhørende software- og hardware-komponenter, medier, trykt materiale samt online eller elektronisk dokumentation (herefter kaldt Produktet). Hvis De har købt Produktet som del af et computer- eller server-system leveret af Milestone, betragtes alle hardware- og software-komponenter i et sådant system som del af Produktet i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale. Bortset herfra er tredjeparts software- eller hardware-komponenter, som er dækket af en separat tredjepartsslutbrugerlicensaftale indeholdt i system-dokumentationen eller på anden måde indbygget i systemet. Ved at installere, kopiere eller på anden vis bruge Produktet accepterer De at være bundet af vilkårene i denne licensaftale. Hvis De ikke accepterer vilkårene i denne aftale, skal De ikke installere eller bruge Produktet, men i stedet, inden for 30 dage efter købet, returnere Produktet sammen med alt tilhørende materiale til den af Milestone angivne returadresse med henblik på at få pengene retur, dog ikke omkostninger til forsendelse og håndtering. Denne tilbagesendelsespolitik gælder ikke, hvis De eller Deres repræsentant, herunder Deres Milestone-forhandler (på Deres vegne) har godkendt denne slutbrugerlicensaftale forud for eller som en del af Deres køb af Produktet. Produktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterialret. Bemærk, at software-delene af Produktet er givet i licens og ikke solgt. For XProtect-produkter med en SLC (Software License Code) identificeres licensen, som De er overdraget, af SLC en, som De har modtaget ved købet af Produktet. Accept af automatisk fjernopdatering. Deres organisations systemadministrator kan i dag eller i fremtiden bruge et værktøj eller en operativsystemmetode, der muliggør automatisk fjernopdatering eller fjerninstallation af softwareprodukter på Deres computer. XProtect Software Manager er et eksempel på et sådant værktøj. Hvis et sådant værktøj bruges til at opdatere Produktet automatisk, bedes De muligvis ikke om at acceptere en slutbrugerlicensaftale for det nye Produkt. Ved at acceptere den nuværende slutbrugerlicensaftale, overdrager De Deres rettigheder til at acceptere slutbrugerlicensaftaler for fremtidige produktopdateringer til Deres systemadministrator, så vedkommende kan gøre det på Deres vegne. Ophavsret. Alle navne, herunder men ikke begrænset til ophavsretligt beskyttede navne, i og på Produktet og kopier heraf, tilhører Milestone. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt heri, forbeholdes Milestone. Krænkelse af tredjeparts rettigheder. Milestone er ansvarlig for at sikre, at Produktet ikke krænker tredjeparts rettigheder vedrørende immaterialret, dog, i forbindelse med patenter, kun (a) patenter der er givet eller publiceret i Amerikas Forenede Stater eller i den Europæiske Union den dag De købte Produktet, og (b) kun hvis Produktet er krænkende som et særskilt produkt, når det ikke bruges med andre produkt(er) eller teknologier. I tilfælde af sagsanlæg mod Dem, hvor en sådan krænkelse påberåbes, skal De straks informere Milestone. Milestone skal derefter påtage sig sagen og alle de juridiske omkostninger vedrørende sagen. Milestone har uigenkaldelig fuldmagt til at føre retstvisten på egne vegne eller til at indgå et forlig om den påståede krænkelse med Dem som bruger. Milestone er berettiget til, efter Milestones eget skøn, at enten skaffe Dem den fortsatte rettighed til at bruge Produktet eller bringe krænkelsen til ophør ved enten at ændre eller erstatte Produktet med et andet produkt som i betydelig grad har den samme funktionalitet som Produktet, eller hvis ingen af disse udveje kan opnås til en rimelig pris for Milestone at opsige denne licensaftale med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af opsigelse kan De ikke gøre flere erstatningskrav, herunder men ikke begrænset til enhver ret til kompensation eller skadeserstatning, gældende mod Milestone. Rettelse af fejl. En defekt eller fejl i Produktet er kun skønnet væsentlig, hvis den påvirker funktionaliteten af Produktet som helhed eller hvis den hindrer driften af Produktet. Hvis De, indenfor 90 (halvfems) dage efter køb af Produktet, dokumenterer, at en væsentlig defekt eller fejl findes i Produktet,

2 er Milestone forpligtet til (i) at levere en ny kopi af Produktet uden den væsentlige defekt eller fejl, (ii) afhjælpe eller rette defekten eller fejlen uden omkostninger for Dem, eller (iii) opsige denne licensaftale og tilbagebetale alle licensafgifter, mod at De returnerer alle kopier af Produktet. Bestemmelserne i dette afsnit er Deres eneste retsmidler i tilfælde af en defekt eller fejl i Produktet. Ingen garanti. Medmindre De har en specifik garanti fra Milestone som del af Deres Produktdokumentation, fraskriver Milestone sig udtrykkeligt enhver garanti for Produktet. Produktet og tilhørende dokumentation leveres som det er og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. De som bruger påtager sig samtlige risici, som opstår som følge af brug af Produktet. De oplyses om, at Produktet, når det bruges sammen med visse typer udstyr eller andet software, kan gøre Dem i stand til at udføre overvågning eller databehandling, der sandsynligvis er omfattet af eller i modstrid med gældende lov, herunder men ikke begrænset til persondataloven og straffeloven. Verifikation af, at brugen er i overensstemmelse med gældende lov, er alene Deres ansvar. Ikke tilladt brug. Denne licens dækker ikke brug af Produktet med det fortsæt, direkte eller indirekte, at krænke en persons menneskerettigheder, som defineret i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Ethvert sådant brug er forbudt og et alvorligt brud på denne licensaftale, hvilket medfører, at hele licensen for Produktet bortfalder straks og uden varsel, og at yderligere brug af Produktet er ulovligt. Ansvarsbegrænsning. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse i videste omfang, de overholder gældende lov. Hverken Milestone eller Milestones leverandører er under nogen omstændigheder erstatningsansvarlige for særlige, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tabt virksomhedsindtjening, driftsforstyrrelser, mistede forretningsoplysninger eller ethvert andet økonomisk tab), ej heller for noget produktansvar (bortset fra legemsbeskadigelse) som opstår som følge af brug af eller manglende evne til at bruge Produktet eller som følge af support eller manglende support, selv om Milestone er blevet underrettet om risikoen for sådanne problemer. Såfremt der ikke foreligger forsætligt misbrug eller grov uagtsomhed, begrænser Milestones og Milestones leverandørers ansvar sig til det beløb, som De har betalt for Produktet. Diverse. (a) De har tilladelse til at tage ligeså mange sikkerhedskopier af Produktet samt kopier til arkivering, som De finder nødvendigt. (b) De må ikke videregive kopier af Produktet til tredjeparter. (c) De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille nogen af Produktets komponenter, medmindre - og kun i det omfang - gældende lov tillader det og som ikke kan fraviges kontraktligt. (d) De kan permanent overføre Deres rettigheder til Produktet, såfremt modtageren accepterer betingelserne i denne licensaftale. Opsigelse. Milestone kan, uden at tilsidesætte andre rettigheder, opsige denne licensaftale, såfremt De ikke overholder aftalens vilkår og betingelser. I så fald skal De med det samme holde op med at bruge Produktet og ødelægge alle kopier af det. Bestemmelsernes indbyrdes uafhængighed. Hvis en retssag eller anden instans med juridisk kompetence afgør, at en bestemmelse i denne licensaftale er ugyldig, ikke retsgyldig eller kun retsgyldig i begrænset omfang, skal denne licensaftale fortsat have fuld gyldighed og kraft dog med disse bestemmelser slettet eller begrænset i omfang. Hele aftalen. Denne licensaftale udgør parternes hele og komplette aftale angående aftalens emne og alle skriftlige og mundtlige tilsagn og løfter, som måtte være sket forud for denne licensaftale, alle underforståede garantier, regler efter sædvaneret eller sædvanlige retsregler, som ikke er nævnt her, er hermed uden virkning mellem parterne. Gældende lovgivning. Denne licensaftale og kontrakten mellem Dem og Milestone er underlagt dansk lovgivning, og enhver retstvist skal afgøres ved Københavns Byret. Begrænsninger på licens, installation og brug. Denne slutbrugerlicensaftale er gældende for alle Produkter, med de følgende individuelle vilkår og betingelser gældende for de specifikt nævnte softwareprodukter: Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Corporate gælder følgende:

3 1. Produktkomponenten "Management Server" må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som administrationsservere og eventuelt grupperede Management Failover-servere per SLC. 2. Produktkomponenten Recording Server må installeres på et ubegrænset antal computere kaldt optagelsesservere. Optagelsesservere skal administreres af den herover angivne administrationsserver. 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 5. Med undtagelse af brugen af Milestone Federated Architecture nævnt i paragraf 6 nedenfor må Produktet kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. Hvis Produktet skal bruges til overvågning eller andre videooptagelses-formål af ejendomme eller grunde, ejet eller kontrolleret af en tredjepart, ved hjælp af Milestone Federated Architecture, må det kun finde sted, hvis a) tredjeparten har et fuldt licenseret Milestone XProtect Corporate-produkt, b) De har købt Milestone Federated Architecture enheds-licenser til de kameraer, som De ønsker adgang til, og c) De har de nødvendige juridiske tilladelser til at foretage overvågningen. 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kanallicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller direkte via Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Enterprise gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som masterservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal slaveserver-computere per angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition ( 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Professional gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som masterserver pr. SLC. 2. Produktet må installeres på op til fire (4) slaveserver-computere forbundet til den angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition ( 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer,

4 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Express og Milestone XProtect Essential gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition ( 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 5. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Basis+ gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Essential NVR gælder følgende: 1. Ethvert køb af Milestone XProtect NVR kræver forudgående accept af denne slutbrugerlicensaftale. 2. Milestone XProtect NVR-software må, og kan, kun bruges med den computer-hardware og det operativsystem, hvormed den er leveret, og den SLC (Software License Code) som Milestone har leveret. Skulle det være nødvendigt at erstatte afgørende dele af hardwaren, kan softwaren blive geninstalleret og aktiveret med en ny SLC, som kan skaffes via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet er blevet designet, så der er et maksimalt antal kameraer, det kan bruges med. Hvis De har brug for yderligere oplysninger, bør De henvende Dem til deres Milestone-forhandler eller læse mere i produktdokumentationen. Produktet må ikke bruges med flere kameraer end det er designet

5 til, og hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code). Installation og brug for produktet Milestone XProtect Go gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet må kun bruges med så mange kameraer, som det oprindeligt var designet til. 6. Produktet kan gemme oplysninger om, hvilke funktioner der bruges. Dette sætter Milestone i stand til at indsamle generelle statistiske oplysninger om brugen af Produktet. Disse anonyme oplysninger indsamles kun, hvis De tillader dette, når De installerer Produktet. Produktet kan derudover af og til hente marketingsoplysninger og tilbud om opgradering fra Milestones websted. Disse præsenteres i en informationsdialogboks i Produktet. For flere oplysninger se 7. Produktet virker i 30 dage, uden at De skal registrere Produktet på Milestones websted (under User Registration ). Efter den første 30 dages periode, er Produktet ikke fuldt funktionsdygtig og vil stoppe med at optage video, indtil Produktet er registreret. 8. Der gives ingen support til Produktet med undtagelse af de supportoplysninger, De kan finde på Milestone websted. Dette fortælles også i en af Produktets oplysningsdialogbokse. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Central gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Central-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Central-klienter per angiven Central-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-produkter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate eller Enterprise. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange serverforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Central-server. Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Analytics og Milestone XProtect LPR gælder følgende: 1. Milestone XProtect Analytics må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som Analyticsservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Clients per angiven Analytic-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit.. 5. Plug-ins til Milestone XProtect Analytics må kun installeres på en (1) computer angivet som Analytics Server. Produktet må kun bruges med så mange Analytics-forbindelser, som De har købt og registreret til Produktet dækket af SLC'en. En forbindelse er en plug-in, som etablerer et link mellem et tredjepartsprodukt til videoanalyse og Milestone Analytics Server. Tredjepartsproduktet til videoanalyse kan være hardware- eller softwarebaseret eller indbygget i Milestone-softwaren. Videoanalyseprodukter købes enten direkte hos Milestone (når relevant) eller fra tredjepartsleverandører.

6 6. Milestone XProtect LPR må kun bruges med så mange kameraer, som De har købt og registreret LPRkameralicenser til Produktet dækket af SLC'en. 7. Licensnummerbiblioteket til Milestone XProtect LPR kan anvendes på et ubegrænset antal Analyticsservere. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Transact gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Transact-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Client- eller Viewerklienter per angiven Transact-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise, Professional, Essential eller Basis+. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange kildeforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Transact-server. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 2. Produktet må kun bruges i forbindelse med et Milestone XProtect-serverprodukt. Når det bliver brugt sammen med serverprodukterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional, må Produktet også bruges med andre kompatible Milestone-produkter og med tredjepartskomponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Wall gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og anvende Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun installeres på den XProtect Corporate Management Server, der hører til XProtect Corporate-systemet, det blev købt til. Produktet må anvendes fra et ubegrænset antal XProtect Smart Clients forbundet med XProtect Corporate systemet. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde betjenes eller anvendes af Deres kunder eller andre tredjeparter, der ikke kontrolleres af Dem. 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Server gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal af Produktet på en computer med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge Produktet på et ubegrænset antal Pocket PC/PDA'er: Pocket pc'erne og PDA'erne skal være med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Screen Recorder gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere og andre enheder med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål af computere, der er ejet af eller kontrolleres af Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke bruges til overvågning af Deres kunders eller klienters computere.

7 3. Produktet må kun bruges sammen med Milestone XProtect-serverprodukter. 4. For hver computer, Produktet bruges på, kræves en (1) enheds-/kameralicens i Milestone XProtect serverproduktet. 5. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug for Milestone XProtect Input Unit Plug-ins-produkter gælder følgende: 1. Produktet må kun bruges i forbindelse med Milestone XProtect Smart Client-produktet og Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional serverprodukterne og skal være underkastet de installations- og brugsbegrænsninger, som er fastsat i denne slutbrugerlicens for disse produkter. 2. Produktet på installeres på et ubegrænset antal computere med en (1) SLC, så længe hver af disse computere har en gyldig licens til Produktet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Download Manager ( Download Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Download Manager med følgende begrænsninger: 1. Download Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Download Manager er udviklet. 2. Download Manager må kun bruges sammen med det Milestone XProtect-produkt, som det blev leveret med (det originale XProtect-produkt). Når det bliver brugt sammen med det originale XProtect-produkt må Download Manager også bruges sammen med andre kompatible Milestoneprodukter og med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Download Manager er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til det originale XProtect-produkt. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Software Manager ( Software Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Software Manager med følgende begrænsninger: 1. Software Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Software Manager er beregnet samt med fremtidige operativsystemer, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 2. Software Manager må kun bruges sammen med de Milestone XProtect-produkter, som Software Manager oprindeligt er beregnet til, samt med fremtidige produkter, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 3. Ved at bruge Software Manager til at fjerninstallere eller fjernopdatere Milestone XProtect-produkter på andre computere, anses De for at være systemadministrator for disse computere ("fjerncomputere"). Som systemadministrator er det dit ansvar at sikre, at brugerne af fjerncomputerne forstår og accepterer slutbrugerlicensaftalerne for de Milestone XProtect-produkter, der installeres eller opdateres via Software Manager, også i de tilfælde hvor installationen sker automatisk uden valg fra brugeren af fjerncomputerne eller endda usynligt. Ved at fjerninstallere eller fjernopdatere et Milestone XProtect-produkt på en fjerncomputer, accepterer De - som systemadministrator - dette ansvar, herunder ansvaret og forpligtigelsen for at brugerne af fjerncomputerne overholder denne slutbrugerlicensaftale. Installation og brug for produktet Milestone DirectShow Filter ( DirectShow Filter ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge DirectShow Filter med følgende begrænsninger: 1. DirectShow Filter må installeres på et ubegrænset antal computere med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. DirectShow Filter må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, der arbejder for Dem. 3. DirectShow Filter må kun bruges i forbindelse med godkendte Milestone-produkter. De godkendte Milestone-produkter er: Milestone XProtect Professional, Milestone XProtect Enterprise og Milestone XProtect Corporate; Produktet må ikke bruges separat, i forbindelse med ikke-godkendte Milestoneprodukter, eller i forbindelse med ikke-milestone-produkter. 4. Brugen af DirectShow Filter er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet.

8 4. Brugeren accepterer og garanterer at DirectShow Filter eller andre tekniske værktøjer ikke bliver anvendt på måder, som vil gøre det muligt at bruge et Milestone-produkt i strid med Milestones slutbrugerlicens eller licenseringssystemet for det produkt. 5. Selv om Milestone stræber efter at have et højt kvalitetsniveau for Produktet og at gøre det kompatibelt med fremtidige versioner af Produkterne, så forstår og accepterer brugeren af Produktet, at a) Produktet kan indeholde ukorrekt, misvisende eller forældet materiale, dokumentation eller og kildekode. b) Produktet kan være inkompatibelt med tidligere, nuværende eller fremtidige versioner af Milestone-produkter. c) Produktet kan mangle bestemt funktionalitet eller være ukomplet på særlige områder.

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2011 v.4 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE (

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere