Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale"

Transkript

1 Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har deres godkendelse af denne slutbrugerlicensaftale. Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk bindende aftale mellem Dem (enten som fysisk eller juridisk person) og Milestone Systems A/S (herefter kaldt Milestone) vedrørende XProtect -produktet, som kan indbefatte tilhørende software- og hardware-komponenter, medier, trykt materiale samt online eller elektronisk dokumentation (herefter kaldt Produktet). Hvis De har købt Produktet som del af et computer- eller server-system leveret af Milestone, betragtes alle hardware- og software-komponenter i et sådant system som del af Produktet i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale. Bortset herfra er tredjeparts software- eller hardware-komponenter, som er dækket af en separat tredjepartsslutbrugerlicensaftale indeholdt i system-dokumentationen eller på anden måde indbygget i systemet. Ved at installere, kopiere eller på anden vis bruge Produktet accepterer De at være bundet af vilkårene i denne licensaftale. Hvis De ikke accepterer vilkårene i denne aftale, skal De ikke installere eller bruge Produktet, men i stedet, inden for 30 dage efter købet, returnere Produktet sammen med alt tilhørende materiale til den af Milestone angivne returadresse med henblik på at få pengene retur, dog ikke omkostninger til forsendelse og håndtering. Denne tilbagesendelsespolitik gælder ikke, hvis De eller Deres repræsentant, herunder Deres Milestone-forhandler (på Deres vegne) har godkendt denne slutbrugerlicensaftale forud for eller som en del af Deres køb af Produktet. Produktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterialret. Bemærk, at software-delene af Produktet er givet i licens og ikke solgt. For XProtect-produkter med en SLC (Software License Code) identificeres licensen, som De er overdraget, af SLC en, som De har modtaget ved købet af Produktet. Accept af automatisk fjernopdatering. Deres organisations systemadministrator kan i dag eller i fremtiden bruge et værktøj eller en operativsystemmetode, der muliggør automatisk fjernopdatering eller fjerninstallation af softwareprodukter på Deres computer. XProtect Software Manager er et eksempel på et sådant værktøj. Hvis et sådant værktøj bruges til at opdatere Produktet automatisk, bedes De muligvis ikke om at acceptere en slutbrugerlicensaftale for det nye Produkt. Ved at acceptere den nuværende slutbrugerlicensaftale, overdrager De Deres rettigheder til at acceptere slutbrugerlicensaftaler for fremtidige produktopdateringer til Deres systemadministrator, så vedkommende kan gøre det på Deres vegne. Ophavsret. Alle navne, herunder men ikke begrænset til ophavsretligt beskyttede navne, i og på Produktet og kopier heraf, tilhører Milestone. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt heri, forbeholdes Milestone. Krænkelse af tredjeparts rettigheder. Milestone er ansvarlig for at sikre, at Produktet ikke krænker tredjeparts rettigheder vedrørende immaterialret, dog, i forbindelse med patenter, kun (a) patenter der er givet eller publiceret i Amerikas Forenede Stater eller i den Europæiske Union den dag De købte Produktet, og (b) kun hvis Produktet er krænkende som et særskilt produkt, når det ikke bruges med andre produkt(er) eller teknologier. I tilfælde af sagsanlæg mod Dem, hvor en sådan krænkelse påberåbes, skal De straks informere Milestone. Milestone skal derefter påtage sig sagen og alle de juridiske omkostninger vedrørende sagen. Milestone har uigenkaldelig fuldmagt til at føre retstvisten på egne vegne eller til at indgå et forlig om den påståede krænkelse med Dem som bruger. Milestone er berettiget til, efter Milestones eget skøn, at enten skaffe Dem den fortsatte rettighed til at bruge Produktet eller bringe krænkelsen til ophør ved enten at ændre eller erstatte Produktet med et andet produkt som i betydelig grad har den samme funktionalitet som Produktet, eller hvis ingen af disse udveje kan opnås til en rimelig pris for Milestone at opsige denne licensaftale med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af opsigelse kan De ikke gøre flere erstatningskrav, herunder men ikke begrænset til enhver ret til kompensation eller skadeserstatning, gældende mod Milestone. Rettelse af fejl. En defekt eller fejl i Produktet er kun skønnet væsentlig, hvis den påvirker funktionaliteten af Produktet som helhed eller hvis den hindrer driften af Produktet. Hvis De, indenfor 90 (halvfems) dage efter køb af Produktet, dokumenterer, at en væsentlig defekt eller fejl findes i Produktet,

2 er Milestone forpligtet til (i) at levere en ny kopi af Produktet uden den væsentlige defekt eller fejl, (ii) afhjælpe eller rette defekten eller fejlen uden omkostninger for Dem, eller (iii) opsige denne licensaftale og tilbagebetale alle licensafgifter, mod at De returnerer alle kopier af Produktet. Bestemmelserne i dette afsnit er Deres eneste retsmidler i tilfælde af en defekt eller fejl i Produktet. Ingen garanti. Medmindre De har en specifik garanti fra Milestone som del af Deres Produktdokumentation, fraskriver Milestone sig udtrykkeligt enhver garanti for Produktet. Produktet og tilhørende dokumentation leveres som det er og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. De som bruger påtager sig samtlige risici, som opstår som følge af brug af Produktet. De oplyses om, at Produktet, når det bruges sammen med visse typer udstyr eller andet software, kan gøre Dem i stand til at udføre overvågning eller databehandling, der sandsynligvis er omfattet af eller i modstrid med gældende lov, herunder men ikke begrænset til persondataloven og straffeloven. Verifikation af, at brugen er i overensstemmelse med gældende lov, er alene Deres ansvar. Ikke tilladt brug. Denne licens dækker ikke brug af Produktet med det fortsæt, direkte eller indirekte, at krænke en persons menneskerettigheder, som defineret i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Ethvert sådant brug er forbudt og et alvorligt brud på denne licensaftale, hvilket medfører, at hele licensen for Produktet bortfalder straks og uden varsel, og at yderligere brug af Produktet er ulovligt. Ansvarsbegrænsning. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse i videste omfang, de overholder gældende lov. Hverken Milestone eller Milestones leverandører er under nogen omstændigheder erstatningsansvarlige for særlige, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tabt virksomhedsindtjening, driftsforstyrrelser, mistede forretningsoplysninger eller ethvert andet økonomisk tab), ej heller for noget produktansvar (bortset fra legemsbeskadigelse) som opstår som følge af brug af eller manglende evne til at bruge Produktet eller som følge af support eller manglende support, selv om Milestone er blevet underrettet om risikoen for sådanne problemer. Såfremt der ikke foreligger forsætligt misbrug eller grov uagtsomhed, begrænser Milestones og Milestones leverandørers ansvar sig til det beløb, som De har betalt for Produktet. Diverse. (a) De har tilladelse til at tage ligeså mange sikkerhedskopier af Produktet samt kopier til arkivering, som De finder nødvendigt. (b) De må ikke videregive kopier af Produktet til tredjeparter. (c) De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille nogen af Produktets komponenter, medmindre - og kun i det omfang - gældende lov tillader det og som ikke kan fraviges kontraktligt. (d) De kan permanent overføre Deres rettigheder til Produktet, såfremt modtageren accepterer betingelserne i denne licensaftale. Opsigelse. Milestone kan, uden at tilsidesætte andre rettigheder, opsige denne licensaftale, såfremt De ikke overholder aftalens vilkår og betingelser. I så fald skal De med det samme holde op med at bruge Produktet og ødelægge alle kopier af det. Bestemmelsernes indbyrdes uafhængighed. Hvis en retssag eller anden instans med juridisk kompetence afgør, at en bestemmelse i denne licensaftale er ugyldig, ikke retsgyldig eller kun retsgyldig i begrænset omfang, skal denne licensaftale fortsat have fuld gyldighed og kraft dog med disse bestemmelser slettet eller begrænset i omfang. Hele aftalen. Denne licensaftale udgør parternes hele og komplette aftale angående aftalens emne og alle skriftlige og mundtlige tilsagn og løfter, som måtte være sket forud for denne licensaftale, alle underforståede garantier, regler efter sædvaneret eller sædvanlige retsregler, som ikke er nævnt her, er hermed uden virkning mellem parterne. Gældende lovgivning. Denne licensaftale og kontrakten mellem Dem og Milestone er underlagt dansk lovgivning, og enhver retstvist skal afgøres ved Københavns Byret. Begrænsninger på licens, installation og brug. Denne slutbrugerlicensaftale er gældende for alle Produkter, med de følgende individuelle vilkår og betingelser gældende for de specifikt nævnte softwareprodukter: Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Corporate gælder følgende:

3 1. Produktkomponenten "Management Server" må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som administrationsservere og eventuelt grupperede Management Failover-servere per SLC. 2. Produktkomponenten Recording Server må installeres på et ubegrænset antal computere kaldt optagelsesservere. Optagelsesservere skal administreres af den herover angivne administrationsserver. 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 5. Med undtagelse af brugen af Milestone Federated Architecture nævnt i paragraf 6 nedenfor må Produktet kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. Hvis Produktet skal bruges til overvågning eller andre videooptagelses-formål af ejendomme eller grunde, ejet eller kontrolleret af en tredjepart, ved hjælp af Milestone Federated Architecture, må det kun finde sted, hvis a) tredjeparten har et fuldt licenseret Milestone XProtect Corporate-produkt, b) De har købt Milestone Federated Architecture enheds-licenser til de kameraer, som De ønsker adgang til, og c) De har de nødvendige juridiske tilladelser til at foretage overvågningen. 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kanallicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller direkte via Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Enterprise gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som masterservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal slaveserver-computere per angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Professional gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som masterserver pr. SLC. 2. Produktet må installeres på op til fire (4) slaveserver-computere forbundet til den angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer,

4 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Express og Milestone XProtect Essential gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 5. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Basis+ gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Essential NVR gælder følgende: 1. Ethvert køb af Milestone XProtect NVR kræver forudgående accept af denne slutbrugerlicensaftale. 2. Milestone XProtect NVR-software må, og kan, kun bruges med den computer-hardware og det operativsystem, hvormed den er leveret, og den SLC (Software License Code) som Milestone har leveret. Skulle det være nødvendigt at erstatte afgørende dele af hardwaren, kan softwaren blive geninstalleret og aktiveret med en ny SLC, som kan skaffes via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet er blevet designet, så der er et maksimalt antal kameraer, det kan bruges med. Hvis De har brug for yderligere oplysninger, bør De henvende Dem til deres Milestone-forhandler eller læse mere i produktdokumentationen. Produktet må ikke bruges med flere kameraer end det er designet

5 til, og hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code). Installation og brug for produktet Milestone XProtect Go gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet må kun bruges med så mange kameraer, som det oprindeligt var designet til. 6. Produktet kan gemme oplysninger om, hvilke funktioner der bruges. Dette sætter Milestone i stand til at indsamle generelle statistiske oplysninger om brugen af Produktet. Disse anonyme oplysninger indsamles kun, hvis De tillader dette, når De installerer Produktet. Produktet kan derudover af og til hente marketingsoplysninger og tilbud om opgradering fra Milestones websted. Disse præsenteres i en informationsdialogboks i Produktet. For flere oplysninger se 7. Produktet virker i 30 dage, uden at De skal registrere Produktet på Milestones websted (under User Registration ). Efter den første 30 dages periode, er Produktet ikke fuldt funktionsdygtig og vil stoppe med at optage video, indtil Produktet er registreret. 8. Der gives ingen support til Produktet med undtagelse af de supportoplysninger, De kan finde på Milestone websted. Dette fortælles også i en af Produktets oplysningsdialogbokse. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Central gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Central-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Central-klienter per angiven Central-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-produkter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate eller Enterprise. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange serverforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Central-server. Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Analytics og Milestone XProtect LPR gælder følgende: 1. Milestone XProtect Analytics må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som Analyticsservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Clients per angiven Analytic-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit.. 5. Plug-ins til Milestone XProtect Analytics må kun installeres på en (1) computer angivet som Analytics Server. Produktet må kun bruges med så mange Analytics-forbindelser, som De har købt og registreret til Produktet dækket af SLC'en. En forbindelse er en plug-in, som etablerer et link mellem et tredjepartsprodukt til videoanalyse og Milestone Analytics Server. Tredjepartsproduktet til videoanalyse kan være hardware- eller softwarebaseret eller indbygget i Milestone-softwaren. Videoanalyseprodukter købes enten direkte hos Milestone (når relevant) eller fra tredjepartsleverandører.

6 6. Milestone XProtect LPR må kun bruges med så mange kameraer, som De har købt og registreret LPRkameralicenser til Produktet dækket af SLC'en. 7. Licensnummerbiblioteket til Milestone XProtect LPR kan anvendes på et ubegrænset antal Analyticsservere. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Transact gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Transact-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Client- eller Viewerklienter per angiven Transact-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise, Professional, Essential eller Basis+. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange kildeforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Transact-server. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 2. Produktet må kun bruges i forbindelse med et Milestone XProtect-serverprodukt. Når det bliver brugt sammen med serverprodukterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional, må Produktet også bruges med andre kompatible Milestone-produkter og med tredjepartskomponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Wall gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og anvende Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun installeres på den XProtect Corporate Management Server, der hører til XProtect Corporate-systemet, det blev købt til. Produktet må anvendes fra et ubegrænset antal XProtect Smart Clients forbundet med XProtect Corporate systemet. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde betjenes eller anvendes af Deres kunder eller andre tredjeparter, der ikke kontrolleres af Dem. 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Server gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal af Produktet på en computer med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge Produktet på et ubegrænset antal Pocket PC/PDA'er: Pocket pc'erne og PDA'erne skal være med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Screen Recorder gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere og andre enheder med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål af computere, der er ejet af eller kontrolleres af Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke bruges til overvågning af Deres kunders eller klienters computere.

7 3. Produktet må kun bruges sammen med Milestone XProtect-serverprodukter. 4. For hver computer, Produktet bruges på, kræves en (1) enheds-/kameralicens i Milestone XProtect serverproduktet. 5. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug for Milestone XProtect Input Unit Plug-ins-produkter gælder følgende: 1. Produktet må kun bruges i forbindelse med Milestone XProtect Smart Client-produktet og Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional serverprodukterne og skal være underkastet de installations- og brugsbegrænsninger, som er fastsat i denne slutbrugerlicens for disse produkter. 2. Produktet på installeres på et ubegrænset antal computere med en (1) SLC, så længe hver af disse computere har en gyldig licens til Produktet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Download Manager ( Download Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Download Manager med følgende begrænsninger: 1. Download Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Download Manager er udviklet. 2. Download Manager må kun bruges sammen med det Milestone XProtect-produkt, som det blev leveret med (det originale XProtect-produkt). Når det bliver brugt sammen med det originale XProtect-produkt må Download Manager også bruges sammen med andre kompatible Milestoneprodukter og med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Download Manager er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til det originale XProtect-produkt. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Software Manager ( Software Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Software Manager med følgende begrænsninger: 1. Software Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Software Manager er beregnet samt med fremtidige operativsystemer, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 2. Software Manager må kun bruges sammen med de Milestone XProtect-produkter, som Software Manager oprindeligt er beregnet til, samt med fremtidige produkter, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 3. Ved at bruge Software Manager til at fjerninstallere eller fjernopdatere Milestone XProtect-produkter på andre computere, anses De for at være systemadministrator for disse computere ("fjerncomputere"). Som systemadministrator er det dit ansvar at sikre, at brugerne af fjerncomputerne forstår og accepterer slutbrugerlicensaftalerne for de Milestone XProtect-produkter, der installeres eller opdateres via Software Manager, også i de tilfælde hvor installationen sker automatisk uden valg fra brugeren af fjerncomputerne eller endda usynligt. Ved at fjerninstallere eller fjernopdatere et Milestone XProtect-produkt på en fjerncomputer, accepterer De - som systemadministrator - dette ansvar, herunder ansvaret og forpligtigelsen for at brugerne af fjerncomputerne overholder denne slutbrugerlicensaftale. Installation og brug for produktet Milestone DirectShow Filter ( DirectShow Filter ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge DirectShow Filter med følgende begrænsninger: 1. DirectShow Filter må installeres på et ubegrænset antal computere med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. DirectShow Filter må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, der arbejder for Dem. 3. DirectShow Filter må kun bruges i forbindelse med godkendte Milestone-produkter. De godkendte Milestone-produkter er: Milestone XProtect Professional, Milestone XProtect Enterprise og Milestone XProtect Corporate; Produktet må ikke bruges separat, i forbindelse med ikke-godkendte Milestoneprodukter, eller i forbindelse med ikke-milestone-produkter. 4. Brugen af DirectShow Filter er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet.

8 4. Brugeren accepterer og garanterer at DirectShow Filter eller andre tekniske værktøjer ikke bliver anvendt på måder, som vil gøre det muligt at bruge et Milestone-produkt i strid med Milestones slutbrugerlicens eller licenseringssystemet for det produkt. 5. Selv om Milestone stræber efter at have et højt kvalitetsniveau for Produktet og at gøre det kompatibelt med fremtidige versioner af Produkterne, så forstår og accepterer brugeren af Produktet, at a) Produktet kan indeholde ukorrekt, misvisende eller forældet materiale, dokumentation eller og kildekode. b) Produktet kan være inkompatibelt med tidligere, nuværende eller fremtidige versioner af Milestone-produkter. c) Produktet kan mangle bestemt funktionalitet eller være ukomplet på særlige områder.

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Milestone XProtect -tillægsprodukter og -tjenester Flere muligheder

Milestone XProtect -tillægsprodukter og -tjenester Flere muligheder Milestone XProtect -tillægsprodukter og -tjenester Flere muligheder Tilføj specialiseret funktionalitet XProtect-tillægsprodukter er separate softwarekomponenter, der installeres oven på det eksisterende

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere