Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale"

Transkript

1 Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har deres godkendelse af denne slutbrugerlicensaftale. Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk bindende aftale mellem Dem (enten som fysisk eller juridisk person) og Milestone Systems A/S (herefter kaldt Milestone) vedrørende XProtect -produktet, som kan indbefatte tilhørende software- og hardware-komponenter, medier, trykt materiale samt online eller elektronisk dokumentation (herefter kaldt Produktet). Hvis De har købt Produktet som del af et computer- eller server-system leveret af Milestone, betragtes alle hardware- og software-komponenter i et sådant system som del af Produktet i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale. Bortset herfra er tredjeparts software- eller hardware-komponenter, som er dækket af en separat tredjepartsslutbrugerlicensaftale indeholdt i system-dokumentationen eller på anden måde indbygget i systemet. Ved at installere, kopiere eller på anden vis bruge Produktet accepterer De at være bundet af vilkårene i denne licensaftale. Hvis De ikke accepterer vilkårene i denne aftale, skal De ikke installere eller bruge Produktet, men i stedet, inden for 30 dage efter købet, returnere Produktet sammen med alt tilhørende materiale til den af Milestone angivne returadresse med henblik på at få pengene retur, dog ikke omkostninger til forsendelse og håndtering. Denne tilbagesendelsespolitik gælder ikke, hvis De eller Deres repræsentant, herunder Deres Milestone-forhandler (på Deres vegne) har godkendt denne slutbrugerlicensaftale forud for eller som en del af Deres køb af Produktet. Produktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterialret. Bemærk, at software-delene af Produktet er givet i licens og ikke solgt. For XProtect-produkter med en SLC (Software License Code) identificeres licensen, som De er overdraget, af SLC en, som De har modtaget ved købet af Produktet. Accept af automatisk fjernopdatering. Deres organisations systemadministrator kan i dag eller i fremtiden bruge et værktøj eller en operativsystemmetode, der muliggør automatisk fjernopdatering eller fjerninstallation af softwareprodukter på Deres computer. XProtect Software Manager er et eksempel på et sådant værktøj. Hvis et sådant værktøj bruges til at opdatere Produktet automatisk, bedes De muligvis ikke om at acceptere en slutbrugerlicensaftale for det nye Produkt. Ved at acceptere den nuværende slutbrugerlicensaftale, overdrager De Deres rettigheder til at acceptere slutbrugerlicensaftaler for fremtidige produktopdateringer til Deres systemadministrator, så vedkommende kan gøre det på Deres vegne. Ophavsret. Alle navne, herunder men ikke begrænset til ophavsretligt beskyttede navne, i og på Produktet og kopier heraf, tilhører Milestone. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt heri, forbeholdes Milestone. Krænkelse af tredjeparts rettigheder. Milestone er ansvarlig for at sikre, at Produktet ikke krænker tredjeparts rettigheder vedrørende immaterialret, dog, i forbindelse med patenter, kun (a) patenter der er givet eller publiceret i Amerikas Forenede Stater eller i den Europæiske Union den dag De købte Produktet, og (b) kun hvis Produktet er krænkende som et særskilt produkt, når det ikke bruges med andre produkt(er) eller teknologier. I tilfælde af sagsanlæg mod Dem, hvor en sådan krænkelse påberåbes, skal De straks informere Milestone. Milestone skal derefter påtage sig sagen og alle de juridiske omkostninger vedrørende sagen. Milestone har uigenkaldelig fuldmagt til at føre retstvisten på egne vegne eller til at indgå et forlig om den påståede krænkelse med Dem som bruger. Milestone er berettiget til, efter Milestones eget skøn, at enten skaffe Dem den fortsatte rettighed til at bruge Produktet eller bringe krænkelsen til ophør ved enten at ændre eller erstatte Produktet med et andet produkt som i betydelig grad har den samme funktionalitet som Produktet, eller hvis ingen af disse udveje kan opnås til en rimelig pris for Milestone at opsige denne licensaftale med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af opsigelse kan De ikke gøre flere erstatningskrav, herunder men ikke begrænset til enhver ret til kompensation eller skadeserstatning, gældende mod Milestone. Rettelse af fejl. En defekt eller fejl i Produktet er kun skønnet væsentlig, hvis den påvirker funktionaliteten af Produktet som helhed eller hvis den hindrer driften af Produktet. Hvis De, indenfor 90 (halvfems) dage efter køb af Produktet, dokumenterer, at en væsentlig defekt eller fejl findes i Produktet,

2 er Milestone forpligtet til (i) at levere en ny kopi af Produktet uden den væsentlige defekt eller fejl, (ii) afhjælpe eller rette defekten eller fejlen uden omkostninger for Dem, eller (iii) opsige denne licensaftale og tilbagebetale alle licensafgifter, mod at De returnerer alle kopier af Produktet. Bestemmelserne i dette afsnit er Deres eneste retsmidler i tilfælde af en defekt eller fejl i Produktet. Ingen garanti. Medmindre De har en specifik garanti fra Milestone som del af Deres Produktdokumentation, fraskriver Milestone sig udtrykkeligt enhver garanti for Produktet. Produktet og tilhørende dokumentation leveres som det er og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. De som bruger påtager sig samtlige risici, som opstår som følge af brug af Produktet. De oplyses om, at Produktet, når det bruges sammen med visse typer udstyr eller andet software, kan gøre Dem i stand til at udføre overvågning eller databehandling, der sandsynligvis er omfattet af eller i modstrid med gældende lov, herunder men ikke begrænset til persondataloven og straffeloven. Verifikation af, at brugen er i overensstemmelse med gældende lov, er alene Deres ansvar. Ikke tilladt brug. Denne licens dækker ikke brug af Produktet med det fortsæt, direkte eller indirekte, at krænke en persons menneskerettigheder, som defineret i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Ethvert sådant brug er forbudt og et alvorligt brud på denne licensaftale, hvilket medfører, at hele licensen for Produktet bortfalder straks og uden varsel, og at yderligere brug af Produktet er ulovligt. Ansvarsbegrænsning. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse i videste omfang, de overholder gældende lov. Hverken Milestone eller Milestones leverandører er under nogen omstændigheder erstatningsansvarlige for særlige, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tabt virksomhedsindtjening, driftsforstyrrelser, mistede forretningsoplysninger eller ethvert andet økonomisk tab), ej heller for noget produktansvar (bortset fra legemsbeskadigelse) som opstår som følge af brug af eller manglende evne til at bruge Produktet eller som følge af support eller manglende support, selv om Milestone er blevet underrettet om risikoen for sådanne problemer. Såfremt der ikke foreligger forsætligt misbrug eller grov uagtsomhed, begrænser Milestones og Milestones leverandørers ansvar sig til det beløb, som De har betalt for Produktet. Diverse. (a) De har tilladelse til at tage ligeså mange sikkerhedskopier af Produktet samt kopier til arkivering, som De finder nødvendigt. (b) De må ikke videregive kopier af Produktet til tredjeparter. (c) De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille nogen af Produktets komponenter, medmindre - og kun i det omfang - gældende lov tillader det og som ikke kan fraviges kontraktligt. (d) De kan permanent overføre Deres rettigheder til Produktet, såfremt modtageren accepterer betingelserne i denne licensaftale. Opsigelse. Milestone kan, uden at tilsidesætte andre rettigheder, opsige denne licensaftale, såfremt De ikke overholder aftalens vilkår og betingelser. I så fald skal De med det samme holde op med at bruge Produktet og ødelægge alle kopier af det. Bestemmelsernes indbyrdes uafhængighed. Hvis en retssag eller anden instans med juridisk kompetence afgør, at en bestemmelse i denne licensaftale er ugyldig, ikke retsgyldig eller kun retsgyldig i begrænset omfang, skal denne licensaftale fortsat have fuld gyldighed og kraft dog med disse bestemmelser slettet eller begrænset i omfang. Hele aftalen. Denne licensaftale udgør parternes hele og komplette aftale angående aftalens emne og alle skriftlige og mundtlige tilsagn og løfter, som måtte være sket forud for denne licensaftale, alle underforståede garantier, regler efter sædvaneret eller sædvanlige retsregler, som ikke er nævnt her, er hermed uden virkning mellem parterne. Gældende lovgivning. Denne licensaftale og kontrakten mellem Dem og Milestone er underlagt dansk lovgivning, og enhver retstvist skal afgøres ved Københavns Byret. Begrænsninger på licens, installation og brug. Denne slutbrugerlicensaftale er gældende for alle Produkter, med de følgende individuelle vilkår og betingelser gældende for de specifikt nævnte softwareprodukter: Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Corporate gælder følgende:

3 1. Produktkomponenten "Management Server" må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som administrationsservere og eventuelt grupperede Management Failover-servere per SLC. 2. Produktkomponenten Recording Server må installeres på et ubegrænset antal computere kaldt optagelsesservere. Optagelsesservere skal administreres af den herover angivne administrationsserver. 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 5. Med undtagelse af brugen af Milestone Federated Architecture nævnt i paragraf 6 nedenfor må Produktet kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. Hvis Produktet skal bruges til overvågning eller andre videooptagelses-formål af ejendomme eller grunde, ejet eller kontrolleret af en tredjepart, ved hjælp af Milestone Federated Architecture, må det kun finde sted, hvis a) tredjeparten har et fuldt licenseret Milestone XProtect Corporate-produkt, b) De har købt Milestone Federated Architecture enheds-licenser til de kameraer, som De ønsker adgang til, og c) De har de nødvendige juridiske tilladelser til at foretage overvågningen. 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kanallicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller direkte via Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Enterprise gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som masterservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal slaveserver-computere per angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde anvendes eller bruges af Deres eller tredjeparts kunder. 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt og for alle kopier af Produktet, som er installeret under denne slutbrugerlicensaftale, må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Professional gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som masterserver pr. SLC. 2. Produktet må installeres på op til fire (4) slaveserver-computere forbundet til den angivne masterserver med den samme SLC. 4. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 5. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer,

4 6. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 7. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Express og Milestone XProtect Essential gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Ved at installere Produktet accepterer De også at overholde Microsoft s softwarelicensvilkår for Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/express/redistregister.aspx). 4. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 5. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 6. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet registrerede kameralicenser til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Basis+ gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. I alt må Produktet kun bruges med så mange kameraer, hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code) (via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website Installation og brug for produktet Milestone XProtect Essential NVR gælder følgende: 1. Ethvert køb af Milestone XProtect NVR kræver forudgående accept af denne slutbrugerlicensaftale. 2. Milestone XProtect NVR-software må, og kan, kun bruges med den computer-hardware og det operativsystem, hvormed den er leveret, og den SLC (Software License Code) som Milestone har leveret. Skulle det være nødvendigt at erstatte afgørende dele af hardwaren, kan softwaren blive geninstalleret og aktiveret med en ny SLC, som kan skaffes via Deres Milestone-forhandler eller fra Milestones Software Registration Service Center på Milestones website 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet er blevet designet, så der er et maksimalt antal kameraer, det kan bruges med. Hvis De har brug for yderligere oplysninger, bør De henvende Dem til deres Milestone-forhandler eller læse mere i produktdokumentationen. Produktet må ikke bruges med flere kameraer end det er designet

5 til, og hvortil De har købt og retmæssigt anskaffet de tilsvarende licens-data til Deres SLC (Software License Code). Installation og brug for produktet Milestone XProtect Go gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som server pr. SLC. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er 5. Produktet må kun bruges med så mange kameraer, som det oprindeligt var designet til. 6. Produktet kan gemme oplysninger om, hvilke funktioner der bruges. Dette sætter Milestone i stand til at indsamle generelle statistiske oplysninger om brugen af Produktet. Disse anonyme oplysninger indsamles kun, hvis De tillader dette, når De installerer Produktet. Produktet kan derudover af og til hente marketingsoplysninger og tilbud om opgradering fra Milestones websted. Disse præsenteres i en informationsdialogboks i Produktet. For flere oplysninger se 7. Produktet virker i 30 dage, uden at De skal registrere Produktet på Milestones websted (under User Registration ). Efter den første 30 dages periode, er Produktet ikke fuldt funktionsdygtig og vil stoppe med at optage video, indtil Produktet er registreret. 8. Der gives ingen support til Produktet med undtagelse af de supportoplysninger, De kan finde på Milestone websted. Dette fortælles også i en af Produktets oplysningsdialogbokse. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Central gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Central-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Central-klienter per angiven Central-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-produkter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate eller Enterprise. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange serverforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Central-server. Installation og brug for produkterne Milestone XProtect Analytics og Milestone XProtect LPR gælder følgende: 1. Milestone XProtect Analytics må installeres på et ubegrænset antal computere angivne som Analyticsservere per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Clients per angiven Analytic-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit.. 5. Plug-ins til Milestone XProtect Analytics må kun installeres på en (1) computer angivet som Analytics Server. Produktet må kun bruges med så mange Analytics-forbindelser, som De har købt og registreret til Produktet dækket af SLC'en. En forbindelse er en plug-in, som etablerer et link mellem et tredjepartsprodukt til videoanalyse og Milestone Analytics Server. Tredjepartsproduktet til videoanalyse kan være hardware- eller softwarebaseret eller indbygget i Milestone-softwaren. Videoanalyseprodukter købes enten direkte hos Milestone (når relevant) eller fra tredjepartsleverandører.

6 6. Milestone XProtect LPR må kun bruges med så mange kameraer, som De har købt og registreret LPRkameralicenser til Produktet dækket af SLC'en. 7. Licensnummerbiblioteket til Milestone XProtect LPR kan anvendes på et ubegrænset antal Analyticsservere. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Transact gælder følgende: 1. Produktet må kun installeres på en (1) computer angivet som Transact-server per SLC. 2. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere angivet som Smart Client- eller Viewerklienter per angiven Transact-server. 4. Produktet må kun bruges i forbindelse med officielt kompatible Milestone-softwareprodukter, såsom produkterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise, Professional, Essential eller Basis+. Når det bliver brugt sammen med officielt kompatible Milestone-produkter, må Produktet også bruges sammen med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 5. Produktet må kun bruges med så mange kildeforbindelser, som De har købt og registreret forbindelseslicenser på SLC'en, der bruges af den angivne Transact-server. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 2. Produktet må kun bruges i forbindelse med et Milestone XProtect-serverprodukt. Når det bliver brugt sammen med serverprodukterne Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional, må Produktet også bruges med andre kompatible Milestone-produkter og med tredjepartskomponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug - for produktet Milestone XProtect Smart Wall gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og anvende Produktet med følgende begrænsninger: 1. Produktet må kun installeres på den XProtect Corporate Management Server, der hører til XProtect Corporate-systemet, det blev købt til. Produktet må anvendes fra et ubegrænset antal XProtect Smart Clients forbundet med XProtect Corporate systemet. 2. Produktet må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Produktet er udviklet. 3. Produktet må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke på nogen måde betjenes eller anvendes af Deres kunder eller andre tredjeparter, der ikke kontrolleres af Dem. 4. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål på ejendomme eller grunde, der er Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Server gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal af Produktet på en computer med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect PDA Client gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge Produktet på et ubegrænset antal Pocket PC/PDA'er: Pocket pc'erne og PDA'erne skal være med et operativsystem, hvortil Produktet er udviklet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Screen Recorder gælder følgende: 1. Produktet må installeres på et ubegrænset antal computere og andre enheder med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. Produktet må kun bruges til overvågning eller andre optageformål af computere, der er ejet af eller kontrolleres af Dem. Produktet må derfor eksempelvis ikke bruges til overvågning af Deres kunders eller klienters computere.

7 3. Produktet må kun bruges sammen med Milestone XProtect-serverprodukter. 4. For hver computer, Produktet bruges på, kræves en (1) enheds-/kameralicens i Milestone XProtect serverproduktet. 5. Brugen af Produktet er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet. Installation og brug for Milestone XProtect Input Unit Plug-ins-produkter gælder følgende: 1. Produktet må kun bruges i forbindelse med Milestone XProtect Smart Client-produktet og Milestone XProtect Corporate, Enterprise eller Professional serverprodukterne og skal være underkastet de installations- og brugsbegrænsninger, som er fastsat i denne slutbrugerlicens for disse produkter. 2. Produktet på installeres på et ubegrænset antal computere med en (1) SLC, så længe hver af disse computere har en gyldig licens til Produktet. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Download Manager ( Download Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Download Manager med følgende begrænsninger: 1. Download Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Download Manager er udviklet. 2. Download Manager må kun bruges sammen med det Milestone XProtect-produkt, som det blev leveret med (det originale XProtect-produkt). Når det bliver brugt sammen med det originale XProtect-produkt må Download Manager også bruges sammen med andre kompatible Milestoneprodukter og med tredjeparts produkter/komponenter, der er udviklet på Milestones Software Development Kit eller på Milestone Integration Platform Software Development Kit. 3. Brugen af Download Manager er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til det originale XProtect-produkt. Installation og brug for produktet Milestone XProtect Software Manager ( Software Manager ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Software Manager med følgende begrænsninger: 1. Software Manager må kun bruges på computere med de operativsystemer, hvortil Software Manager er beregnet samt med fremtidige operativsystemer, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 2. Software Manager må kun bruges sammen med de Milestone XProtect-produkter, som Software Manager oprindeligt er beregnet til, samt med fremtidige produkter, som Milestone måtte bekræfte er understøttet af Software Manager. 3. Ved at bruge Software Manager til at fjerninstallere eller fjernopdatere Milestone XProtect-produkter på andre computere, anses De for at være systemadministrator for disse computere ("fjerncomputere"). Som systemadministrator er det dit ansvar at sikre, at brugerne af fjerncomputerne forstår og accepterer slutbrugerlicensaftalerne for de Milestone XProtect-produkter, der installeres eller opdateres via Software Manager, også i de tilfælde hvor installationen sker automatisk uden valg fra brugeren af fjerncomputerne eller endda usynligt. Ved at fjerninstallere eller fjernopdatere et Milestone XProtect-produkt på en fjerncomputer, accepterer De - som systemadministrator - dette ansvar, herunder ansvaret og forpligtigelsen for at brugerne af fjerncomputerne overholder denne slutbrugerlicensaftale. Installation og brug for produktet Milestone DirectShow Filter ( DirectShow Filter ) gælder følgende: Milestone giver Dem hermed ret til at installere og bruge DirectShow Filter med følgende begrænsninger: 1. DirectShow Filter må installeres på et ubegrænset antal computere med det operativsystem, som Produktet blev designet til (herefter kaldt computere). 2. DirectShow Filter må kun - såvel direkte som indirekte - bruges af Dem, Deres ansatte eller andre personer, der arbejder for Dem. 3. DirectShow Filter må kun bruges i forbindelse med godkendte Milestone-produkter. De godkendte Milestone-produkter er: Milestone XProtect Professional, Milestone XProtect Enterprise og Milestone XProtect Corporate; Produktet må ikke bruges separat, i forbindelse med ikke-godkendte Milestoneprodukter, eller i forbindelse med ikke-milestone-produkter. 4. Brugen af DirectShow Filter er yderligere begrænset af slutbrugerlicensaftalen til Milestone XProtectserverproduktet.

8 4. Brugeren accepterer og garanterer at DirectShow Filter eller andre tekniske værktøjer ikke bliver anvendt på måder, som vil gøre det muligt at bruge et Milestone-produkt i strid med Milestones slutbrugerlicens eller licenseringssystemet for det produkt. 5. Selv om Milestone stræber efter at have et højt kvalitetsniveau for Produktet og at gøre det kompatibelt med fremtidige versioner af Produkterne, så forstår og accepterer brugeren af Produktet, at a) Produktet kan indeholde ukorrekt, misvisende eller forældet materiale, dokumentation eller og kildekode. b) Produktet kan være inkompatibelt med tidligere, nuværende eller fremtidige versioner af Milestone-produkter. c) Produktet kan mangle bestemt funktionalitet eller være ukomplet på særlige områder.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere