Tilsynsrapport. September Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling"

Transkript

1 Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afdelingsleder Vinni Holst og områdeleder Margit Beuchert Seniorkonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført den 6. september Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med afdelingsleder Vinni Holst og områdeleder Margit Beuchert. Der er ved denne lejlighed kun gennemført en delvis fysisk gennemgang af stedet. En gennemgang af hele tilbuddet er foretaget tidligere. I et forsøg på en højere grad af inddragelse af de sociale tilbud i den praktiske gennemførelse af tilsynet, herunder ligeledes i dialogen om indholdet i rapporterne, har Granhøjen inden tilsynsbesøget haft lejlighed til at gennemgå og udfylde dele af den af tilsynet anvendte interviewguide. Kommentarerne derfra er gennemgået og drøftet med stedet, og indgår i denne rapport. Tilsynsrapporten har været til høring på Granhøjen Vesterbro. Om tilsynets helhedsindtryk Om de gennemførte tilsyn i Granhøjens enkelte enheder kan det siges, at der vurderes at være et generelt højt fagligt niveau med engagerede medarbejdere. Til forskel fra tidligere tilsynsbesøg skinner nu en stærkere faglig professionel attitude igennem. Der er nu etableret internt elektronisk kommunikationssystem, der tilfredsstiller hele organisationens administrative behov, og en synlig ledelse, herunder områdeleders aktive deltagelse i møder i de lokale afdelinger, understøtter en tydeligere organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner. Der er udarbejdet virksomhedsplan med klare mål for: Dokumentation af Granhøjens indsats, brugerundersøgelse, international certificering af organisationen og andre mål relateret til brugerne, til det faglige og til organisationen. Samlet vurdering Botilbuddet Vesterbro er primært et tilbud til unge mellem 18 og 40 år efter 107 i Lov om Social Service. Der er oftest tale om beboere med vanskeligheder, som svære følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder og/eller lettere hjerneskade. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser fx skizofreni eller borderline. Granhøjen beskriver generelt, at deres pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang med en systemisk og narrativ indfaldsvinkel, hvor praktisk arbejde, behandling og undervisning betragtes som forskellige dele af den samme proces. På botilbuddet Vesterbro får beboerne en dagligdag med faste rutiner og menneskeligt nærvær. Beboerne arbejder primært på Regnbuegårdens eller Nygårdens beskæftigelsestilbud. Man går altså på arbejde, men i en beskyttet beskæftigelse. Tilsynet ser en grundliggende værdi i den behandlingsmæssige sammenhæng i botilbuddet og den tilknyttede beskæftigelse, hvilket giver beboerne den nødvendige støtte og det mentale rum til udvikling med afsæt i egne præmisser. Der er god overensstemmelse mellem de udsagn der fremkom under samtalen og de oplysninger tilsynet på forhånd havde indsamlet og tilsynet fik ligeledes et indtryk af fagligt velfunderede og kompetente medarbejdere, hvor afdelingslederen kunne formulere og også konkret demonstrerede stedets værdier, metode og arbejdsgange i hverdagen. En beboer sad med ved bordet under dele af samtalen med tilsynet. Udvikling og fornyelse har været generelle fokuspunkter på Granhøjen gennem mange år, hvilket ved dette tilsynsbesøg både organisatorisk og dokumentationsmæssigt slår igennem også i Granhøjens lokale tilbud, her botilbuddet Vesterbro. Der er styr på medicinhåndtering, procedure omkring magtanvendelse og dokumentationen i forhold til kommunerne, handleplaner, statusrapporter og de strategiske planer i forhold til det fremadrettede arbejde med beboerne er fulgt med. I den sammenhæng har Granhøjen indledt et mere systematisk samarbejde med et par kommuner om egentlige behandlingsstandarder, hvori indgår indsatsmål, herunder også tidsfastsatte mål. Dette arbejde oplyses at blive videreført og udviklet generelt med henblik på andre samarbejdskommuner. På det generelle niveau indgår Vesterbro i en planlagt fusion af Granhøjens 7 botilbud, efter servicelovens 107, i forbindelse med budgetstart Interviewguide tilsyn 2/26

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen Organisation og drift: Ingen Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen Interviewguide tilsyn 3/26

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Botilbuddet Vesterbro er en ældre villa i 2 plan, beliggende midt i Nykøbing Sjælland by, på adressen Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Sj. 1.b Indretning Villaen er indrettet med 7 værelser, 2 opholdsrum, 2 badeværelser og køkken og en stor have. Hertil en fuld kælder med vaskerum og værksted. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Udnyttelsen er god og velegnet til formålet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje frie og i god stand. 1.e Alarmer Der er opsat røgalarmer, som løbende bliver tjekket i forbindelse med eftersyn af brandmateriel. 1.f Andet 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Er ikke omfattet af det kommunale bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger 2.c Planlagt vedligeholdelse Interviewguide tilsyn 4/26

5 2.d Andet (Evt anden offentlig myndighedstilsyn, rapporter e.l. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er ophængt let og overskuelig krise og beredskabsvejledning, som anfører hvordan der skal handles og hvem der skal kontaktes i tilfælde af brand eller ulykke. Der er udarbejdet beredskabsplan som gennemgås jævnligt med både medarbejdere og beboere. Beredskabsplanen er en del af APVen, og der er udleveret små kort med vejledning til medarbejderne omkring akuthjælp. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der er endnu ikke gennemført evakueringsøvelse, men det oplyses at det vil indgå fremadrettet. Det er dog aftalt, at hvis der skulle opstå brand, så mødes man ved flagstangen og der gøres mandtal. 3.c Brandtilsyn Der foretages løbende kontrol af om materiellet er intakt og på plads i alle afdelinger. En af Granhøjens ansatte, Mikkel Helmig Kjærsgaard, som er uddannet brandmand samt førstehjælpsinstruktør, gennemgår årligt alt brandmateriel, flugtveje mv. Der har været gennemført lokalt brandtilsyn i januar d Brandøvelse Se 3e 3.e Førstehjælp Samtlige medarbejdere har, og skal gennemføre, førstehjælpskursus og elementært brandslukningskursus. Der gennemføres opfølgningskurser hvert 2. år. Hvert år i november/december gennemføres førstehjælpskursus, for nogen som opdatering af tidligere kurser. Kurserne er rettet mod både beboere, medarbejdere. Føromtalt medarbejder er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse kurser. Interviewguide tilsyn 5/26

6 3.f Andet 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Botilbuddet Vesterbro er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens levnedsmiddelkontrol. 4.b Andet 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Organisation, drift og forretningsgange 5 Drifts og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Vesterbro er godkendt som et anpartsselskab, men har ikke driftsaftale med Odsherred Kommune. 5.b Udviklingstendenser Der er jævnligt efterspørgsel efter pladser til målgruppen. 5.c Projekter Botilbuddet Vesterbro vil fra januar 2013 indgå i det fusionerede Granhøjens Botilbud A/S, som vil rumme Granhøjens 7 midlertidige botilbud efter SEL 107. Denne organisation vil have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Igangværende projekter i øvrigt. Dokumentation: Granhøjen har indledt samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, og anvender De Sociale Indikator Programmer (SIP), til at dokumentere indsatser og resultater, som opnås med beboerne. Interviewguide tilsyn 6/26

7 Brugertilfredshedsundersøgelse: Der er udarbejdet undersøgelse af beboertilfredsheden, som ligeledes er gennemført og bearbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, se Granhøjens hjemmeside. Certificering: Granhøjen har indledt samarbejde med Dansk Standard, for at få en international certificering, en såkaldt ISO Processen er startet medio 2012 med en primær analyse af organisationen. Der vil køre en fortsat proces med implementering af organisationsstrukturerne i første halvdel af 2013 med henblik på en endelig certificering i efteråret Virksomhedsplan: Der er udarbejdet virksomhedsplan for organisationen i sommeren 2012, med opfølgning af mål i december Takstblad: Der er i 2012 arbejdet med nyt takstblad, som tager udgangspunkt i beboernes funktionsniveau. Det er et skridt på vejen for at gøre taksten mere økonomisk gennemskuelig og kunne aflæse takster på de forskellige ydelser. 5.d Andet 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Der er fremsendt regnskab for 2011 for Vesterbro til Odsherred Kommune. Bemærkninger til dette samt budget 2013 drøftes på særskilte møder mellem Granhøjens øverste ledelse, Granhøjens eksterne revision samt tilsynet. 6.b Andet 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/26

8 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Tilbuddets økonomi administreres af en ekstern økonomiafdeling (Kilden), som er beliggende på Granhus i Annebergparken, 4500 Nykøbing Sj. 7.b Kasse og regnskabsregulativ 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Tilbuddet får udsendt aconto beløb, som afdelingslederen administrerer efter interne retningslinjer. 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Der aktuelt indskrevet 8 beboere, hvoraf de 4 bor i selvstændigt beliggende boliger. Vesterbro er godkendt til at modtage i alt 9 beboere i henhold til Lov om social service 107, heraf bor altså nogle i mere selvstændige boliger. 8.b Alder Alderen ligger aktuelt mellem 23 og 50 år. Interviewguide tilsyn 8/26

9 8.c Målgruppe og kerneydelse Botilbuddet Vesterbro er primært et tilbud til unge mellem 18 og 40 år efter 107 i Lov om Social Service. Der er oftest tale om beboere med vanskeligheder, som svære følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder og lettere hjerneskade. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser fx skizofreni eller borderline. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Ingen. 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Den bærende idé på Granhøjen er, at alle har noget at byde på, og at alle har en plads at udfylde. For langt de fleste beboere giver det større selvværd og en tro på, at man uanset problemernes omfang har en chance for at klare sig og komme videre i tilværelsen. På Granhøjen er man fælles om ansvaret for at sikre ligeværdige relationer både indbyrdes og beboere og ansatte imellem. 9.b Pædagogisk målsætning På Vesterbro lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling. Der fokuseres på beboernes stærke sider, deres evner og færdigheder. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde, og det forsøges hele tiden at følge med de nyeste metoder og teorier indenfor området, for på den måde at kunne tilbyde beboerne den bedst mulige hjælp. Det pædagogiske indhold tager sit udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang med en systemisk og narrativ indfaldsvinkel, hvor praktisk arbejde, behandling og undervisning betragtes som forskellige dele af den samme proces. Interviewguide tilsyn 9/26

10 På Vesterbro arbejdes med kommunikation og ansvar som en vigtig del af behandlingsgrundlaget. Det tilstræbes ligeledes at gøre hverdagen så forudsigelig som muligt for at skabe mulighed for at beboerne kan finde egne rammer og egen struktur i hverdagen, så det bliver overskueligt at lære at klare sig selv. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Formålet er at træne beboerne, og forberede dem på en tilværelse i en egen bolig, og give dem en reel chance for at fungere som voksenindivider både socialt og beskæftigelsesmæssigt. Fællesskabet på Vesterbro er højt prioriteret og det primære pædagogiske arbejde er derfor koncentreret omkring funktionen af gruppen som helhed. Dette gøres bl.a. gennem de fælles beskæftigelsesprojekter, hvor det at skabe noget sammen, at få en ægte følelse af fælles succes gennem praktiske synlige processer, genopbygger beboernes selvtillid. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Et ophold på Vesterbro handler om at skabe alternativer til beboernes isolation og evt. destruktive adfærd. Målet er en hverdag, hvor beboerne omgås andre og så vidt muligt lærer at indgå i et forpligtende fællesskab. Derfor tilrettelægges dagene på en måde, så den enkelte beboer får chancen for at klare sig selv. Forudsigelighed er vigtigt for at beboerne kan finde egne rammer og egen struktur i hverdagen. Der lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling. 9.e Andet 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beoernes tilknytning til medarbejderne organiseret Hver beboer får tildelt en kontaktperson. 10.b Deltager beboerne i praktiske opgaver Ja, alle beboere bidrager efter evne. Interviewguide tilsyn 10/26

11 10.c Har beboerne faste pligter Ja, alle beboere bidrager efter evne. 10.d Beboermøder Der afholdes husmøder 1 gang ugentlig, hvor husets regler og aktiviteter drøftes. 10.e Medindflydelse Der er løbende dialog og samarbejde, og alle har stor medindflydelse på, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. 10.f Samtale med beboerne Minimum én gang ugentligt med kontaktpersonen. Samtalerne er ikke altid i faste rammer, men tages ofte når lejligheden byder sig, fx mens man er i gang med noget sammen. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE Ikke aktuelt 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 11/26

12 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Alle beboere udarbejder i samarbejde med medarbejderne et budget, til hjælp for at styre den enkeltes økonomi. Der oprettes to konti i banken, hvor den ene er spærret og den anden som en åben rådighedskonto. Budgetterne bliver gennemgået med pågældendes sagsbehandler. Alle generelle retningslinjer fremgår af Granhøjens Blå Bog En praktisk pædagogisk vejledning. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja, beboerne er bekendt med disse procedurer. Mange har brug for hjælp og for dem udarbejdes en skriftlig aftale om administration af pågældendes økonomi. Der kan være dilemmaer forbundet med en aftale om administration beboermidler, hvorfor disse kan drøftes i forbindelse dialogen som finder sted i visitationen. 12.c Anden udbetaling til brugerne Der sker kun anden udbetaling, hvis det er aftalt med kommunen, eksempelvis udbetaling af rådighedsbeløb. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Sagsbehandler (Granhøjens egen) varetager administrationen i forhold til kommunen og bogholderiet varetager regnskab for den enkelte borger. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Beboerne indbetaler hver måned til fælles kostkasse, som der bliver aflagt regnskab for 1 gang om måneden. Rengøring bliver primær betalt af bofællesskabet. Rejser bliver betalt af beboer selv. Tur i svømmehal, bowling mm bliver betalt af bofællesskabet. 12.f Andet (eks. revision) Der er én gang om året, revisionsbesøg i forhold til årsregnskaberne. 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 12/26

13 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ingen. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Inden for de første 3 måneder udarbejder Granhøjen en pædagogisk handleplan, baseret på kommunens 141 handleplan. Efter de første 6 måneder skrives en statusrapport, og efter det første år en behandlingsplan. Derudover udarbejdes indberetninger, ydelsesbeskrivelser mm efter behov. 13.c Løbende justering af planerne Statusrapporter skrives minimum én gang om året, med udgangspunkt i de punkter der fremgår af den pædagogiske handleplan. Når der er ændringer, i hvilke områder vi skal arbejdes med (målene for den enkelte beboer), udarbejdes en revideret pædagogisk handleplan. Behandlingsplanen revideres hvert 2. år. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagtimerne er primært afsat til dagbeskæftigelse via Nygårdens beskæftigelsestilbud eller Regnbuegårdens beskæftigelsestilbud. Man går altså på arbejde, dog i en beskyttet beskæftigelse, som af kommunerne finansieres adskilt fra botilbuddet. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er en god behandlingsmæssig sammenhæng i botilbud og dagbeskæftigelse, som giver beboerne den nødvendige støtte og det mentale rum til udvikling med afsæt i egne præmisser. Praktisk arbejde, undervisning og behandling, opfattes som forskellige dele af den samme proces. Interviewguide tilsyn 13/26

14 14.c Eksterne aktiviteter 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er et stort fokus på kosten i tilbuddet, som i alle Granhøjens tilbud, ligesom der er fokus på sund og nærende kost i køkkenet på Tjørneparken, hvor beboerne spiser indimellem. Beboerne på Vesterbro tilbydes deltagelse i et centralt koordineret vægtvogterprogram, ligesom der er tilbud om deltagelse i løbeklub mm. 15.b Tilberedning centralt/lokalt 15.c Kostplan Der udarbejdes en kostplan for en uge ad gangen. 15.d Brugers indflydelse og medvirken 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Interviewguide tilsyn 14/26

15 16.b Seksualoplysning/undervisning Med udgangspunkt i drøftelser om dette tema i botilbuddet Rørmosegård, er der i Granhøjens regi aftalt igangsætning af et generelt projekt om seksualundervisning. 16.c Prævention 16.d Andet 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Det er ikke tilladt at indtage og/eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer på botilbuddet Vesterbro. 17.b Politik for området Hvis en beboer overtræder reglen inviterer vi til dialog og samarbejde omkring det videre ophold, og arbejder med at få beboeren til at tage ansvar for om vedkommende fortsat ønsker at opholde sig i botilbuddet. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ingen politik på området, da vores tilgang ikke skelner mellem mennesker på baggrund af den etniske oprindelse. Vi skelner mellem mennesker ud fra ideen om, at vi alle kommer fra forskellige kulturer, og vores arbejde består i at forstå den kultur, og på den måde blive i stand til at skabe samarbejde. Interviewguide tilsyn 15/26

16 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der foreligger retningslinjer for medicinhåndtering, som kontrolleres og opdateres af medarbejder fra Skovhus Privathospital. Der er udpeget en medicinansvarlig. 19.b Opbevaring Al medicin opbevares i medicinskab og doseres i æsker for en uge af gangen. Der er som sagt udpeget en medicinansvarlig på Vesterbro, som deltager i medicinmøder og opfølgningskurser. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet Der afholdes månedlige møder for de medicinansvarlige på Granhøjens botilbud, hvor evt. problemstillinger og ny lovgivning, ny viden om medicin drøftes. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke drøftet. Interviewguide tilsyn 16/26

17 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler 20.c Andet 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Ikke drøftet 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ikke drøftet. 21.c Smitsomme sygdomme Ikke drøftet. 21.d Brug af engangshandsker Ikke drøftet. 21.e Rengøringsplaner Beboerne gør rent hos dem selv en gang ugentlig med støtte fra medarbejderne. Det oplyses, at beboerne er meget stolte af deres hjem. 21.f Andet 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Granhøjen har en opdateret hjemmeside, hvor alle afdelinger fremgår. Der udfærdiges løbende information til beboere, pårørende og kommuner m.fl. Interviewguide tilsyn 17/26

18 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Granhøjen har etableret et internt kommunikationssystem, Planner4You. Planner4You giver er et nyt onlineværktøj, der tilfredsstiller alle Granhøjens nødvendige informations, kommunikations og administrative behov. Alle Granhøjens bo og beskæftigelsestilbud er koblet op herpå. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Interne retningslinjer fremgår af Blå Bog og Personalehåndbogen. 22.d Andet 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Granhøjen har ingen pårørendebestyrelse. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.c Tilgængelighed 23.f Andet Granhøjen vægter dialog og samarbejde højt, og anser netværket for en væsentlig del af behandlingen på stedet. Der afholdes netværksmøder min. 1 gang årligt og altid efter behov, ligesom der 2 gange årligt afholder pårørendedage. Granhøjen afholder ind i mellem fagkurser, hvor også pårørende tilbydes at deltage. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 18/26

19 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) Ikke aktuelt 24.a Referat fra sidste møde Botilbuddet Vesterbro har ikke selvstændig bestyrelse, men vil fra januar 2013 indgå i det fusionerede Granhøjens Botilbud A/S, som vil rumme Granhøjens 7 midlertidige botilbud efter SEL 107. Denne organisation vil have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder 24.c Tilgængelighed 24.d Andet 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole Ikke aktuelt 25.a Godkendelse af undervisningsplaner 25.b Årlig opsamling og rapportering 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem 25.d Andet 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 19/26

20 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Botilbuddet Vesterbro har ikke udført magtanvendelser siden sidste tilsynsbesøg. Ja Nej Bemærkninger: Granhøjen benytter sig som udgangspunkt ikke af magtanvendelser. Når det sker, har Granhøjen beskrevet procedure for, hvordan disse situationer håndteres. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Der undervises løbende i spørgsmålet om magtanvendelse og der er udarbejdet en skriftlig vejledning, som er tilgængelig for alle bostederne på beboerdatabasen i Planner4You. En magtanvendelse vil blive fulgt op konkret i forhold til brugeren og for medarbejderen gennem supervision og personalemøder. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager 27.e Andet 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/26

21 Personaleforhold og arbejdsmiljø 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Granhøjens medarbejdere er tværfagligt sammensat, og består af bl.a. pædagoger, terapeuter, sundhedsfagligt personale, håndværkere m.v. Granhøjen vægter uddannelse højt, og alle pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode. 28.b Brug af vikarer 28.c Personaleflow En lang række af Granhøjens medarbejdere har været ansat i Granhøjens regi i en årrække. Da organisationen rummer så mange tilbud er der god mulighed for jobrotation både mellem botilbuddene samt i beskæftigelsen. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Områdelederen for botilbuddene er ansvarlig for at der sker en løbende tilpasning af antal medarbejdere og beboere i de enkelte botilbud, således at dette stemmer overens med den godkendte normering. Afdelingsleder udarbejder i samarbejde med personalet vagtplaner løbende. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der foreligger ingen stillingsbeskrivelser, men Granhøjens personalehåndbog beskriver en direkte sammenhæng mellem ansættelseskontrakt og indholdet i personalehåndbogen. 28.f Lokalaftaler 28.g Andet 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/26

22 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der er udarbejdet en Personalehåndbog for alle Granhøjens medarbejdere, ligesom der er udarbejdet den Blå bog til det pædagogiske personale. Heraf fremgår opgaver og vejledninger om forskellige personaleforhold samt praktisk pædagogiske forhold. Er tidligere udleveret til Tilsynet. 29.b Personalemøder Der afholdes løbende personalemøder, som udgangspunkt 1 gang ugentlig, hvor også områdeleder, supervisor og/eller forstander deltager efter behov. Dagsorden vil altid indeholde faste punkter, som beboere, medicin og nyt fra ledelsen. 29.c MUS MUS samtaler er afholdt i Det er afdelingslederen, der afholder MUS samtaler med medarbejderne, mens områdeleder eller forstander afholder LUS samtaler med afdelingsleder. 29.d Kursusfordeling Alle Granhøjens pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, ligesom medarbejderne løbende deltager i relevante kurser, herunder bl.a. førstehjælp og elementær brand, magtanvendelse, konflikthåndtering, narrativ skriftlighed, medicinhåndtering, kurser omkring specifikke problematikker (f.eks. borderlinebehandling, ADHD m.v.). 29.e Supervision Granhøjens medarbejdere modtager løbende supervision af såvel interne som eksterne supervisorer. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Er det en ny medarbejder udefra, etableres følordning i ca. 14 dage. 29.g Problemer i strukturen Den organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner, sikres gennem konkret brug af kommunikationssystemet Planner4You, synlig ledelse, herunder områdeleders aktive deltagelse i møder i de lokale afdelinger. Interviewguide tilsyn 22/26

23 29.h Andet Der er desuden etableret et centralt behandlerteam på tværs af Granhøjens botilbud, bestående af bl.a. supervisorer, terapeuter, områdeleder og forstander, som løbende samarbejder omkring tilrettelæggelse og tilpasning af behandlingsindsatsen for den enkelte beboer. 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der foreligger ingen statistik, men der er udarbejdet skriftlig vejledning omkring sygefravær og procedure ved sygemelding i Granhøjens personalehåndbog, som udleveres til alle medarbejdere, og som er tilgængelig på Granhøjens intranet. 30.b Politik ved højt fravær Granhøjen er meget opmærksom på medarbejdernes trivsel, og forsøger via kontinuerlig sparring og supervision at undgå længerevarende sygdom. Granhøjen har desuden tegnet sundhedsforsikringer til alle medarbejdere, som skal sikre medarbejderne den bedst tænkelige hjælp og behandling i tilfælde af sygdom. 30.c Andet 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Der er udarbejdet skriftlig rygepolitik i henhold til lovgivningen. Er set af tilsynet. Granhøjen har desuden tidligere tilbudt rygestopkurser til de ansatte. Interviewguide tilsyn 23/26

24 31.b Andet 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Der er en skriftlig politik på området og fremgår af Personalehåndbogen. Det er ikke tilladt for medarbejdere at være påvirkede af alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden. 32.b Andet 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Der udarbejdes til de individuelle MUS samtaler en plan for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. 33.b Interne kurser Se pkt. 29 d. 33.c Eksterne kurser Se pkt. 29 d. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Granhøjen modtager aktuelt ikke praktikanter. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/26

25 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Der er gennemført APV i foråret Der er på alle Granhøjens botilbud stort fokus på arbejdsmiljøet både det fysiske og psykiske, og der er udarbejdet en APV på hvert botilbud, som løbende drøftes og følges op i overensstemmelse med lovgivningen. 34.b Fysisk arbejdsmiljø 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler 34.d Psykisk arbejdsmiljø Som en del af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø gennemgår alle pædagogiske medarbejdere kurser i bl.a. konflikthåndtering, som bidrager til at klæde medarbejderne bedst muligt på til det daglige arbejde med beboerne. Derudover har Granhøjen indgået aftale med et akutkriseberedskab, som er til rådighed og kan tilkaldes alle døgnets 24 timer 365 om året, såfremt der er behov for dette. 34.e Arbejdsulykker 34.f Andet 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MEDarbejde Er ikke aktuelt for Granhøjens afdelinger. 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Interviewguide tilsyn 25/26

26 35.c Andet 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 26/26

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynrapport 2013 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. november 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Brønderslev Alle 21 2770 Kastrup

Brønderslev Alle 21 2770 Kastrup Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 5. september 2008 Institutionens navn: Pensionatet Kamager Brønderslev Alle 21 2770 Kastrup Fagafdeling:

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere