Global begrænset garanti og teknisk support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global begrænset garanti og teknisk support"

Transkript

1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti for HP-hardware får du som kunde udtrykkelige, begrænsede garantirettigheder fra HP som producent. For en omfattende beskrivelse af dine begrænsede garantirettigheder henvises der til HP s webside. Desuden er det muligt, at du ligeledes har andre juridiske rettigheder i henhold til den, gældende lovgivning eller i henhold til særlig skriftlig aftale med HP. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, FREMSÆTTER HP IKKE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. HP FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE, DER IKKE ER ANFØRT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. ENHVER STILTIENDE GARANTI, DER ER PÅLAGT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. VISSE STATER ELLER LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF VARIGHEDEN AF EN STILTIENDE GARANTI ELLER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGEN FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERKØB. I DISSE STATER ELLER LANDE ER VISSE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. DE BEGRÆNSEDE GARANTIVILKÅR, DER ER ANFØRT HERI, GÆLDER FORUDEN DE ALMINDELIGE LOVBESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DERES KØB AF PRODUKTET OG UDGØR KUN EN FRASKRIVELSE, BEGRÆNSNING ELLER INDSKRÆNKNING I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN. Denne begrænsede garanti er gældende i alle lande og kan håndhæves i ethvert land eller enhver region, hvor HP eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice i henhold til de vilkår og betingelser, der findes i denne begrænsede garanti. Service i henhold til garantien og responstider kan imidlertid variere fra land til land og kan være afhængig af krav om registrering i købslandet. Hvis dette er tilfældet, kan din autoriserede HPserviceudbyder give dig nærmere oplysninger herom

2 Denne begrænsede garanti er gælder kun hardwareprodukter, af mærkerne HP og Compaq (i det følgende kaldet "HP-hardwareprodukter"), som sælges af eller leases fra Hewlett-Packard Company, dets datterselskaber i hele verden, associerede selskaber, autoriserede forhandlere eller nationale distributører (i det følgende kaldet "HP"), med denne begrænsede garanti. Begrebet "HP-hardwareprodukt" er begrænset til hardwarekomponenterne og den nødvendige firmware. Begrebet "HP-hardwareprodukt" omfatter IKKE nogen former for software programmer, produkter, der ikke er produceret af HP eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP. Alle produkter, der ikke er fremstillet af HP, eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP, og som fungerer eksternt i forhold til HP-hardwareproduktet - som f.eks. subsystemer til ekstern lagring, skærme, printere eller andet periferiudstyr- leveres som beset uden HP-garanti. Andre producenter, leverandører eller udgivere end HP kan dog udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at HP-hardwareprodukter, du køber eller leaser fra HP, ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl ved normal brug i den begrænsede garantis varighed. Den begrænsede garanti er gældende fra den dato, hvor produktet købes eller leases fra HP, eller fra den dato, hvor HP afslutter installationen. Den daterede kvittering eller følgeseddel, der viser den dato, hvor produktet blev købt eller leaset, er dit bevis for købs- eller leasingdatoen. Du kan blive bedt om at dokumentere købs- eller leasingdatoen som en betingelse for service i henhold til garantien. Denne garanti giver dig ret til hardwareservice ifølge vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis dit HP-hardwareprodukt kræver reparation i løbet af den begrænsede garantis varighed. Medmindre andet er anført og i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, kan nye HP-hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller nye og brugte materialer, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed. HP kan reparere eller erstatte HP-hardwareprodukter (a) med nye eller brugte produkter eller dele, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til et originalt produkt, der er udgået af produktion. For reservedele garanteres det, at de ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl i halvfems (90) dage eller i den resterende del af den begrænsede garanti for det HP-hardwareprodukt, som de erstatter, eller hvori de er installeret, hvis denne periode er længere. Inden for varigheden af den begrænsede garanti reparerer eller erstatter HP efter eget skøn alle defekte komponenter. Alle komponentdele og hardwareprodukter, der tages retur i henhold til denne begrænsede garanti, tilfalder HP. Hvis der mod forventning skulle opstå tilbagevendende fejl i dit HP-hardwareprodukt, kan HP efter eget skøn vælge at (a) foretage omlevering, ved at give dig en erstatningsenhed, som HP vælger, og som med hensyn til ydeevne er mage til eller svarer til dit HP-hardwareprodukt, eller (b) refundere dig købseller leasingprisen (fratrukket renter) i stedet for omlevering. Dette er din eneste beføjelse i forbindelse med defekte produkter. Fraskrivelser HP garanterer ikke, at driften af dette produkt er uforstyrret eller fejlfri. HP er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af instruktionerne til hp-hardwareproduktet. Denne begrænsede garanti dækker ikke forbrugsdele og omfatter ikke produkter, hvor serienummeret er fjernet, eller som er blevet beskadiget eller defekte som følge af (a) uheld, forkert brug, misbrug, forurening, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering eller anden ydre påvirkning; (b) drift ud over de parametre for anvendelse, der er anført i den brugerdokumentation, som fulgte med produktet; (c) brug af software, interfaces, dele eller produkter, der ikke forhandles af HP; (d) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af opstillingsstedet; (e) virusinfektion; (f) tab eller skader under transport eller (g) ændring eller service, der er udført af andre end (i) HP, (ii) en af HP autoriseret serviceudbyder, eller (iii) din egen installation af HP-dele, eller dele godkendt af HP, der kan udskiftes af slutbrugeren, hvis disse kan skaffes til dit produkt i landet eller regionen, hvor servicen ydes

3 DU BØR TAGE REGELMÆSSIGE SIKKERHEDSKOPIER AF DATAENE PÅ HARDDISKEN ELLER ANDET LAGERMEDIE SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE DRIFTSVIGT, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA. INDEN INDLEVERING AF DELE TIL SERVICE, SKAL DER TAGES SIKKERHEDSKOPIER AF ALLE DATA, OG ALLE FORTROLIGE, OPHAVSRETSLIGT BESKYTTEDE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER SKAL FJERNES. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA, UNDTAGEN SOFTWARE DER ER INSTALLERET AF HP VED FREMSTILLING AF PRODUKTET. Eneste beføjelse I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN, gældende lovgivning, udgør Disse betingelser og vilkår den fuldstændige og eneste garantiaftale mellem dig og HP vedrørende det HP-hardwareprodukt, du har købt eller leaset. Disse betingelser og vilkår erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer herunder erklæringer i HP's salgsmateriale eller råd givet af HP, en HP-agent eller HP-ansat der er indgået eller afgivet i forbindelse med køb eller leasing af HP-hardwareproduktet. Ændringer af betingelserne i denne begrænsede garanti er ikke gyldige, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en HP-repræsentant, der er legitimeret dertil. Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE VIRKER SOM GARANTERET OVENFOR, ER HP's MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET, ELLER OMKOSTNINGERNE TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF HARDWAREDELE, DER IKKE FUNGERER VED NORMAL BRUG, HVIS sidstnævnte BELØB ER MINDRE. MED UNDTAGELSE AF DE TILFÆLDE, DER ER ANFØRT OVENFOR, VIL HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER FUNKTIONSSVIGT I PRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL MISTET INDTÆGT ELLER OPSPARING,, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV REJST AF TREDJEPART ELLER REJST AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DER GØRES KRAV OM ERSTATNING GÆLDENDE ELLER ANMELDES EN SKADE I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETSLIGT SØGSMÅL (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET PRODUKTANSVAR), SOM ET KONTRAKTMÆSSIGT KRAV ELLER SOM ET ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE, OGSÅ SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET HP-REPRÆSENTANT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE KRAV REJST I FORBINDELSE MED PERSONSKADE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE ELLER FRA LAND TIL LAND. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL DE RELEVANTE LOVBESTEMMELSER FOR DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE ELLER LAND

4 Varighed af den begrænsede garanti Varigheden af den begrænsede garanti for et HP-hardwareprodukt er en angivet, fastlagt periode, der starter på købsdatoen. Datoen på kvitteringen er købsdatoen, medmindre HP eller forhandleren skriftligt angiver andet. Produkter EVA Disk Array (EVA-produkter omfatter installation) HP OpenView Storage Management Appliance XP Disk Array (XP-produkter omfatter installation) Varighed af begrænset garanti og serviceudbydelsesmetode* 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet Responstid* * 4-timers responstid (7x24) 4-timers responstid (7x24) Virtual Array 71xx & 74xx EMA 8000, & MSA 1000/1500 NAS 1200s, 1500s, 2000s, 4000s, 9000s Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Version 1)*** ProLiant Storage Server DL100 NAS 8000 NAS b2000, b3000, e7000 (Version 2)**** ProLiant Storage Server DL380 G4, DL580 G2, ML350 G4 & ML370 G4 Fabric and Infrastructure Switches & Directors Båndbiblioteker: ESLxxxx, MSLxxxx, SSL mx, 300mx, 600mx, 700mx, 1200mx & 2200mx optical juke box NAS - 500s, S1000 ProLiant Storage Server ML110 AIT-, DLT-, DLT VS-, DDS-, SDLT- & LTO-drev Host BUS Adapters 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader SSL1016 Tape Autoloader AIT Autoloader 9100mx Optical drive 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet 3 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet *** Version 1-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et Compaq-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet **** Version 2-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et HP-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet Både 1200mx og 2200mx omfatter installation. 3 år - fjernsupport pr. telefon og udskiftning af dele, hvis det ved fejlfindingen er blevet bekræftet, at delen er fejlbehæftet. 4-timers responstid (inden for normal arbejdstid) - udskiftning af avanceret enhed 1 år på udskiftning af dele Tabel 1 * Garantiservicen i denne tabel svarer til den grundlæggende garanti. Yderligere garanti kan følge med HPhardwareproduktet. Kontakt det nærmeste HP-salgskontor for at få yderligere oplysninger. ** Responstiderne er baseret på standardarbejdstider og -dage i lokalområdet. Medmindre andet fremgår, beregnes alle responstider fra det tidspunkt, kunden ringer, til HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for support eller har påbegyndt support eller ekstern fejlløsning. Garantiservicen for den næste arbejdsdag er baseret på en rimelig svartid for solgte produkter. I visse lande og under hensyntagen til visse leverandørbaserede begrænsninger kan responstiden variere. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde, kan responstiden være længere, og der kan forekomme ekstraomkostninger. Kontakt din lokale HP-serviceorganisation for at få yderligere oplysninger om responstid i dit område

5 Garantiservicetyper For at gøre det muligt for HP at give den bedst mulige support og service i den begrænsede garantis løbetid kan HP-repræsentanten bede dig om at kontrollere konfigurationerne, loade den nyeste firmware, installere programversioner eller køre HP-fejlfinding eller anvende HP-fjernsupportløsninger, hvis dette er relevant. Ved de fleste HP-produkter, der er installeret i moduler, kan man finde oplysningerne om serienummeret, produktnummeret og firmware-versionen elektronisk, uden at der er behov for en fysisk inspektion eller fjernelse af produktet. Oplysningerne finder du ved at anvende de styrings- og fejlfindingsmetoder, der følger med produkterne. HP anbefaler på det kraftigste, at du anvender de tilgængelige HP-supportværktøjer. Hvis du vælger ikke at udnytte de tilgængelige fjernsupportmuligheder, kan det betyde ekstra omkostninger for dig grundet øgede behov for supportressourcer. Nedenfor anføres de former for garantimæssig supportservice, som kan være gældende for det HP-hardwareprodukt, som du har købt. Garantiservice på stedet Den service, der er inkluderet i HP s begrænsede garanti, kan omfatte medarbejdersupport på stedet, der indebærer, at din hardware repareres på stedet. HP tilbyder service på stedet indenfor almindelig arbejdstid. Den almindelige arbejdstid er normalt mandag til fredag kl , men tidsrummet kan variere i henhold til den lokale forretningsskik. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde (der normalt har en radius på 50 km), kan responstiderne være længere, og der kan påløbe ekstraomkostninger. Den nærmeste autoriserede HP-serviceudbyder finder du på HP's websted på adressen: HP forbeholder sig retten til efter skøn at bedømme, om garantimæssig service på stedet er nødvendig. I mange tilfælde kan fejlen for eksempel rettes ved anvendelse af en selvreparationsdel (CSR (Customer Self Repair)), som kunden selv skal udskifte i henhold til vejledning og dokumentation fra HP. Du skal ligeledes samarbejde med HP for at forsøge at afhjælpe problemet pr. telefon. Dette kan indebære, at du skal udføre rutinemæssige fejlfindingsprocedurer, installere softwareopdateringer eller -programmer, fjerne tilbehør fra andre producenter og/eller udskifte tilbehør. For at kunne modtage support på stedet skal du opfylde følgende krav: (a) Sikre, at der er en repræsentant til stede, mens HP yder garantimæssig service hos dig; (b) underrette HP, hvis produkterne bruges i et miljø, der kan indebære helbreds- eller sikkerhedsmæssige farer for HP's ansatte eller underleverandører; (c) sikre HP tilstrækkelig fri og sikker adgang til alle faciliteter, oplysninger og systemer, i det omfang HP anser det for nødvendigt, og i det omfang sikkerhedsmæssige hensyn tillader det; (d) sikre, at alle produktmærkater (f.eks. serienumre) er anbragt korrekt samt er tilgængelige og læselige; (e) opretholde et miljø, der stemmer overens med produktspecifikationer og understøttede konfigurationer. Hvis du har behov for, at en HP-repræsentant foretager al udskiftning af dele, kan der mod ekstra betaling tegnes supplerende supportaftaler. Udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder. I henhold til vilkårene for udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder, sender HP en erstatningsenhed direkte til dig, hvis det konstateres, at en enhed er fejlbehæftet. Når du har modtaget erstatningsenheden, skal du returnere den fejlbehæftede enhed til HP i den emballage, som du modtager sammen med erstatningsenheden, inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er 15 (femten) dage. HP afholder alle de forsendelses- og forsikringsomkostninger, der er forbundet med returneringen af den fejlbehæftede enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede enhed til HP, sender HP dig en faktura for erstatningsenheden

6 Garantimæssig selvreparationsservice I de lande, hvor selvreparationsservice er tilgængelig, kan denne være omfattet af HP s begrænsede garanti for det produkt, du har købt. I de tilfælde, hvor denne service er omfattet, forbeholder HP sig retten til efter skøn at bedømme, om selvreparation er den passende garantimæssige servicemetode. Hvis dette er tilfældet, leverer HP godkendte erstatningsdele direkte til dig i henhold til den garantimæssige service for HP-hardwareprodukter. Dette reducerer reparationstiden betydeligt. Når du har kontaktet HP, og det ved fejlfindingen er konstateret, at problemet kan afhjælpes ved at anvende en af disse dele, kan der sendes en erstatningsdel direkte til dig. Når du modtager erstatningsdelen, skal du foretage udskiftningen af den fejlbehæftede del i henhold til de medfølgende instruktioner og dokumentationen. Hvis der er behov for yderligere hjælp, kan du kontakte HP's tekniske supportcenter, hvorefter du vil blive hjulpet af en tekniker via telefonen. Hvis den fejlbehæftede del skal returneres til HP, skal denne returneres til HP inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er femten (15) dage. Den fejlbehæftede del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i den emballage, som du har modtaget. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede del til HP, kan du risikere, at HP sender dig en faktura for erstatningsdelen. Ved selvreparation afholder HP alle de omkostninger, der er forbundet med forsendelsen og returneringen af delen, og beslutter, hvilken kurertjeneste/fragtfører der skal anvendes. Hvis selvreparation gælder for dig, henvises der til den særlige meddelelse, som er vedlagt dit HP-hardwareprodukt. Du kan ligeledes få oplysninger om denne garantimæssige service på HP s websted på adressen: Software HP's eneste garantimæssige forpligtelser i forbindelse med software, der er distribueret af HP eller under varemærket HP, er beskrevet i den gældende slutbrugerlicensaftale eller softwarelicensaftale, der er vedlagt den pågældende software. Hvis de flytbare medier, som HP leverer softwaren på, viser sig at være behæftede med produktions- eller materialefejl inden for halvfems (90) dage efter købsdato, er din eneste beføjelse at returnere det flytbare medie til HP for at få det udskiftet. Du bærer selv ansvaret for at kontakte producenter eller leverandører andre end HP for oplysninger om deres garantimæssige supportservice. For oplysninger om flytbare medier med uindspillede bånd, henvises der til nedenstående websted. Overførelse af begrænset garanti til et andet land I henhold til HP's globale program for begrænset garanti kan produkter købes i et land og overføres til et andet, hvor HP har en serviceafdeling, uden at garantien frafalder. Garantibetingelser, tilgængelighed af service og responstid for service kan variere fra land til land. Der kan ligeledes være andre standardresponstider for den garantimæssige service, afhængigt af om de pågældende dele er tilgængelige. I henhold til varslingsbetingelserne i HP's globale garanti skal kunden muligvis aflevere produktspecifikke oplysninger, inden produktet overføres. De krævede oplysninger sikrer, at HP er klar til at yde det påkrævede serviceniveau i henhold til garantien i mållandet, samt at produktet kan anvendes i mållandet. Når produktet er blevet overført til et andet land, vil den samme garanti være gældende for produktet, som hvis produktet var købt i det land, hvortil det er blevet overført. Kontakt HP eller din lokale autoriserede HP-forhandler, eller se websiden for at starte varslingsprocessen for HP s globale garanti, inden et HP-produkt overføres til et andet land. HP er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter i forbindelse med overførelse af produkter. Overførelsen af produkter kan være omfattet af eksportkontrol fra den amerikanske regering eller andre regeringers side

7 Serviceopgraderinger HP tilbyder en række ekstra support- og serviceydelser til dækning af dit produkt, som kan købes lokalt. Visse supportproduker og relaterede produkter er imidlertid ikke tilgængelige i alle lande. Yderligere oplysninger omštilgængeligheden af serviceopgraderinger og prisen på disse serviceopgraderinger finder du på HP's webside på adressen: Kontakt HP Hvis produktet svigter i den begrænsede garantis løbetid, og hvis forslagene i produktdokumentationen ikke løser problemet, kan du få support ved at gøre følgende: Find dit nærmeste HP-supportcenter på internettet på adressen: Kontakt din autoriserede HP-forhandler eller -autoriserede serviceudbyder, og hav følgende oplysninger parat, før du kontakter HP: Produktets serienummer, modelnavn og modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra andre producenter Detaljerede spørgsmål

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE

SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE Garantibetingelser SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE SPECIALIZED Turbo E-Cykler: Batteripakke: 2,5 år garanti,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

ASUS informationsformular vedrørende garanti

ASUS informationsformular vedrørende garanti ASUS informationsformular vedrørende garanti DA8549 v3 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: E-mail-adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse:

Læs mere

QMATIC KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM)

QMATIC KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM) 5209607-v1 Version 1.0 QMATIC OG KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Definitioner... 1 2 Serviceudbyderens

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPXC300.123.1 Version 1.0 08/2008 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere