Global begrænset garanti og teknisk support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global begrænset garanti og teknisk support"

Transkript

1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti for HP-hardware får du som kunde udtrykkelige, begrænsede garantirettigheder fra HP som producent. For en omfattende beskrivelse af dine begrænsede garantirettigheder henvises der til HP s webside. Desuden er det muligt, at du ligeledes har andre juridiske rettigheder i henhold til den, gældende lovgivning eller i henhold til særlig skriftlig aftale med HP. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, FREMSÆTTER HP IKKE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. HP FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE, DER IKKE ER ANFØRT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. ENHVER STILTIENDE GARANTI, DER ER PÅLAGT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. VISSE STATER ELLER LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF VARIGHEDEN AF EN STILTIENDE GARANTI ELLER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGEN FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERKØB. I DISSE STATER ELLER LANDE ER VISSE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. DE BEGRÆNSEDE GARANTIVILKÅR, DER ER ANFØRT HERI, GÆLDER FORUDEN DE ALMINDELIGE LOVBESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DERES KØB AF PRODUKTET OG UDGØR KUN EN FRASKRIVELSE, BEGRÆNSNING ELLER INDSKRÆNKNING I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN. Denne begrænsede garanti er gældende i alle lande og kan håndhæves i ethvert land eller enhver region, hvor HP eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice i henhold til de vilkår og betingelser, der findes i denne begrænsede garanti. Service i henhold til garantien og responstider kan imidlertid variere fra land til land og kan være afhængig af krav om registrering i købslandet. Hvis dette er tilfældet, kan din autoriserede HPserviceudbyder give dig nærmere oplysninger herom

2 Denne begrænsede garanti er gælder kun hardwareprodukter, af mærkerne HP og Compaq (i det følgende kaldet "HP-hardwareprodukter"), som sælges af eller leases fra Hewlett-Packard Company, dets datterselskaber i hele verden, associerede selskaber, autoriserede forhandlere eller nationale distributører (i det følgende kaldet "HP"), med denne begrænsede garanti. Begrebet "HP-hardwareprodukt" er begrænset til hardwarekomponenterne og den nødvendige firmware. Begrebet "HP-hardwareprodukt" omfatter IKKE nogen former for software programmer, produkter, der ikke er produceret af HP eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP. Alle produkter, der ikke er fremstillet af HP, eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP, og som fungerer eksternt i forhold til HP-hardwareproduktet - som f.eks. subsystemer til ekstern lagring, skærme, printere eller andet periferiudstyr- leveres som beset uden HP-garanti. Andre producenter, leverandører eller udgivere end HP kan dog udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at HP-hardwareprodukter, du køber eller leaser fra HP, ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl ved normal brug i den begrænsede garantis varighed. Den begrænsede garanti er gældende fra den dato, hvor produktet købes eller leases fra HP, eller fra den dato, hvor HP afslutter installationen. Den daterede kvittering eller følgeseddel, der viser den dato, hvor produktet blev købt eller leaset, er dit bevis for købs- eller leasingdatoen. Du kan blive bedt om at dokumentere købs- eller leasingdatoen som en betingelse for service i henhold til garantien. Denne garanti giver dig ret til hardwareservice ifølge vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis dit HP-hardwareprodukt kræver reparation i løbet af den begrænsede garantis varighed. Medmindre andet er anført og i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, kan nye HP-hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller nye og brugte materialer, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed. HP kan reparere eller erstatte HP-hardwareprodukter (a) med nye eller brugte produkter eller dele, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til et originalt produkt, der er udgået af produktion. For reservedele garanteres det, at de ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl i halvfems (90) dage eller i den resterende del af den begrænsede garanti for det HP-hardwareprodukt, som de erstatter, eller hvori de er installeret, hvis denne periode er længere. Inden for varigheden af den begrænsede garanti reparerer eller erstatter HP efter eget skøn alle defekte komponenter. Alle komponentdele og hardwareprodukter, der tages retur i henhold til denne begrænsede garanti, tilfalder HP. Hvis der mod forventning skulle opstå tilbagevendende fejl i dit HP-hardwareprodukt, kan HP efter eget skøn vælge at (a) foretage omlevering, ved at give dig en erstatningsenhed, som HP vælger, og som med hensyn til ydeevne er mage til eller svarer til dit HP-hardwareprodukt, eller (b) refundere dig købseller leasingprisen (fratrukket renter) i stedet for omlevering. Dette er din eneste beføjelse i forbindelse med defekte produkter. Fraskrivelser HP garanterer ikke, at driften af dette produkt er uforstyrret eller fejlfri. HP er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af instruktionerne til hp-hardwareproduktet. Denne begrænsede garanti dækker ikke forbrugsdele og omfatter ikke produkter, hvor serienummeret er fjernet, eller som er blevet beskadiget eller defekte som følge af (a) uheld, forkert brug, misbrug, forurening, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering eller anden ydre påvirkning; (b) drift ud over de parametre for anvendelse, der er anført i den brugerdokumentation, som fulgte med produktet; (c) brug af software, interfaces, dele eller produkter, der ikke forhandles af HP; (d) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af opstillingsstedet; (e) virusinfektion; (f) tab eller skader under transport eller (g) ændring eller service, der er udført af andre end (i) HP, (ii) en af HP autoriseret serviceudbyder, eller (iii) din egen installation af HP-dele, eller dele godkendt af HP, der kan udskiftes af slutbrugeren, hvis disse kan skaffes til dit produkt i landet eller regionen, hvor servicen ydes

3 DU BØR TAGE REGELMÆSSIGE SIKKERHEDSKOPIER AF DATAENE PÅ HARDDISKEN ELLER ANDET LAGERMEDIE SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE DRIFTSVIGT, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA. INDEN INDLEVERING AF DELE TIL SERVICE, SKAL DER TAGES SIKKERHEDSKOPIER AF ALLE DATA, OG ALLE FORTROLIGE, OPHAVSRETSLIGT BESKYTTEDE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER SKAL FJERNES. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA, UNDTAGEN SOFTWARE DER ER INSTALLERET AF HP VED FREMSTILLING AF PRODUKTET. Eneste beføjelse I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN, gældende lovgivning, udgør Disse betingelser og vilkår den fuldstændige og eneste garantiaftale mellem dig og HP vedrørende det HP-hardwareprodukt, du har købt eller leaset. Disse betingelser og vilkår erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer herunder erklæringer i HP's salgsmateriale eller råd givet af HP, en HP-agent eller HP-ansat der er indgået eller afgivet i forbindelse med køb eller leasing af HP-hardwareproduktet. Ændringer af betingelserne i denne begrænsede garanti er ikke gyldige, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en HP-repræsentant, der er legitimeret dertil. Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE VIRKER SOM GARANTERET OVENFOR, ER HP's MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET, ELLER OMKOSTNINGERNE TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF HARDWAREDELE, DER IKKE FUNGERER VED NORMAL BRUG, HVIS sidstnævnte BELØB ER MINDRE. MED UNDTAGELSE AF DE TILFÆLDE, DER ER ANFØRT OVENFOR, VIL HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER FUNKTIONSSVIGT I PRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL MISTET INDTÆGT ELLER OPSPARING,, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV REJST AF TREDJEPART ELLER REJST AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DER GØRES KRAV OM ERSTATNING GÆLDENDE ELLER ANMELDES EN SKADE I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETSLIGT SØGSMÅL (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET PRODUKTANSVAR), SOM ET KONTRAKTMÆSSIGT KRAV ELLER SOM ET ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE, OGSÅ SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET HP-REPRÆSENTANT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE KRAV REJST I FORBINDELSE MED PERSONSKADE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE ELLER FRA LAND TIL LAND. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL DE RELEVANTE LOVBESTEMMELSER FOR DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE ELLER LAND

4 Varighed af den begrænsede garanti Varigheden af den begrænsede garanti for et HP-hardwareprodukt er en angivet, fastlagt periode, der starter på købsdatoen. Datoen på kvitteringen er købsdatoen, medmindre HP eller forhandleren skriftligt angiver andet. Produkter EVA Disk Array (EVA-produkter omfatter installation) HP OpenView Storage Management Appliance XP Disk Array (XP-produkter omfatter installation) Varighed af begrænset garanti og serviceudbydelsesmetode* 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet Responstid* * 4-timers responstid (7x24) 4-timers responstid (7x24) Virtual Array 71xx & 74xx EMA 8000, & MSA 1000/1500 NAS 1200s, 1500s, 2000s, 4000s, 9000s Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Version 1)*** ProLiant Storage Server DL100 NAS 8000 NAS b2000, b3000, e7000 (Version 2)**** ProLiant Storage Server DL380 G4, DL580 G2, ML350 G4 & ML370 G4 Fabric and Infrastructure Switches & Directors Båndbiblioteker: ESLxxxx, MSLxxxx, SSL mx, 300mx, 600mx, 700mx, 1200mx & 2200mx optical juke box NAS - 500s, S1000 ProLiant Storage Server ML110 AIT-, DLT-, DLT VS-, DDS-, SDLT- & LTO-drev Host BUS Adapters 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader SSL1016 Tape Autoloader AIT Autoloader 9100mx Optical drive 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet 3 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet *** Version 1-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et Compaq-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet **** Version 2-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et HP-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet Både 1200mx og 2200mx omfatter installation. 3 år - fjernsupport pr. telefon og udskiftning af dele, hvis det ved fejlfindingen er blevet bekræftet, at delen er fejlbehæftet. 4-timers responstid (inden for normal arbejdstid) - udskiftning af avanceret enhed 1 år på udskiftning af dele Tabel 1 * Garantiservicen i denne tabel svarer til den grundlæggende garanti. Yderligere garanti kan følge med HPhardwareproduktet. Kontakt det nærmeste HP-salgskontor for at få yderligere oplysninger. ** Responstiderne er baseret på standardarbejdstider og -dage i lokalområdet. Medmindre andet fremgår, beregnes alle responstider fra det tidspunkt, kunden ringer, til HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for support eller har påbegyndt support eller ekstern fejlløsning. Garantiservicen for den næste arbejdsdag er baseret på en rimelig svartid for solgte produkter. I visse lande og under hensyntagen til visse leverandørbaserede begrænsninger kan responstiden variere. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde, kan responstiden være længere, og der kan forekomme ekstraomkostninger. Kontakt din lokale HP-serviceorganisation for at få yderligere oplysninger om responstid i dit område

5 Garantiservicetyper For at gøre det muligt for HP at give den bedst mulige support og service i den begrænsede garantis løbetid kan HP-repræsentanten bede dig om at kontrollere konfigurationerne, loade den nyeste firmware, installere programversioner eller køre HP-fejlfinding eller anvende HP-fjernsupportløsninger, hvis dette er relevant. Ved de fleste HP-produkter, der er installeret i moduler, kan man finde oplysningerne om serienummeret, produktnummeret og firmware-versionen elektronisk, uden at der er behov for en fysisk inspektion eller fjernelse af produktet. Oplysningerne finder du ved at anvende de styrings- og fejlfindingsmetoder, der følger med produkterne. HP anbefaler på det kraftigste, at du anvender de tilgængelige HP-supportværktøjer. Hvis du vælger ikke at udnytte de tilgængelige fjernsupportmuligheder, kan det betyde ekstra omkostninger for dig grundet øgede behov for supportressourcer. Nedenfor anføres de former for garantimæssig supportservice, som kan være gældende for det HP-hardwareprodukt, som du har købt. Garantiservice på stedet Den service, der er inkluderet i HP s begrænsede garanti, kan omfatte medarbejdersupport på stedet, der indebærer, at din hardware repareres på stedet. HP tilbyder service på stedet indenfor almindelig arbejdstid. Den almindelige arbejdstid er normalt mandag til fredag kl , men tidsrummet kan variere i henhold til den lokale forretningsskik. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde (der normalt har en radius på 50 km), kan responstiderne være længere, og der kan påløbe ekstraomkostninger. Den nærmeste autoriserede HP-serviceudbyder finder du på HP's websted på adressen: HP forbeholder sig retten til efter skøn at bedømme, om garantimæssig service på stedet er nødvendig. I mange tilfælde kan fejlen for eksempel rettes ved anvendelse af en selvreparationsdel (CSR (Customer Self Repair)), som kunden selv skal udskifte i henhold til vejledning og dokumentation fra HP. Du skal ligeledes samarbejde med HP for at forsøge at afhjælpe problemet pr. telefon. Dette kan indebære, at du skal udføre rutinemæssige fejlfindingsprocedurer, installere softwareopdateringer eller -programmer, fjerne tilbehør fra andre producenter og/eller udskifte tilbehør. For at kunne modtage support på stedet skal du opfylde følgende krav: (a) Sikre, at der er en repræsentant til stede, mens HP yder garantimæssig service hos dig; (b) underrette HP, hvis produkterne bruges i et miljø, der kan indebære helbreds- eller sikkerhedsmæssige farer for HP's ansatte eller underleverandører; (c) sikre HP tilstrækkelig fri og sikker adgang til alle faciliteter, oplysninger og systemer, i det omfang HP anser det for nødvendigt, og i det omfang sikkerhedsmæssige hensyn tillader det; (d) sikre, at alle produktmærkater (f.eks. serienumre) er anbragt korrekt samt er tilgængelige og læselige; (e) opretholde et miljø, der stemmer overens med produktspecifikationer og understøttede konfigurationer. Hvis du har behov for, at en HP-repræsentant foretager al udskiftning af dele, kan der mod ekstra betaling tegnes supplerende supportaftaler. Udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder. I henhold til vilkårene for udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder, sender HP en erstatningsenhed direkte til dig, hvis det konstateres, at en enhed er fejlbehæftet. Når du har modtaget erstatningsenheden, skal du returnere den fejlbehæftede enhed til HP i den emballage, som du modtager sammen med erstatningsenheden, inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er 15 (femten) dage. HP afholder alle de forsendelses- og forsikringsomkostninger, der er forbundet med returneringen af den fejlbehæftede enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede enhed til HP, sender HP dig en faktura for erstatningsenheden

6 Garantimæssig selvreparationsservice I de lande, hvor selvreparationsservice er tilgængelig, kan denne være omfattet af HP s begrænsede garanti for det produkt, du har købt. I de tilfælde, hvor denne service er omfattet, forbeholder HP sig retten til efter skøn at bedømme, om selvreparation er den passende garantimæssige servicemetode. Hvis dette er tilfældet, leverer HP godkendte erstatningsdele direkte til dig i henhold til den garantimæssige service for HP-hardwareprodukter. Dette reducerer reparationstiden betydeligt. Når du har kontaktet HP, og det ved fejlfindingen er konstateret, at problemet kan afhjælpes ved at anvende en af disse dele, kan der sendes en erstatningsdel direkte til dig. Når du modtager erstatningsdelen, skal du foretage udskiftningen af den fejlbehæftede del i henhold til de medfølgende instruktioner og dokumentationen. Hvis der er behov for yderligere hjælp, kan du kontakte HP's tekniske supportcenter, hvorefter du vil blive hjulpet af en tekniker via telefonen. Hvis den fejlbehæftede del skal returneres til HP, skal denne returneres til HP inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er femten (15) dage. Den fejlbehæftede del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i den emballage, som du har modtaget. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede del til HP, kan du risikere, at HP sender dig en faktura for erstatningsdelen. Ved selvreparation afholder HP alle de omkostninger, der er forbundet med forsendelsen og returneringen af delen, og beslutter, hvilken kurertjeneste/fragtfører der skal anvendes. Hvis selvreparation gælder for dig, henvises der til den særlige meddelelse, som er vedlagt dit HP-hardwareprodukt. Du kan ligeledes få oplysninger om denne garantimæssige service på HP s websted på adressen: Software HP's eneste garantimæssige forpligtelser i forbindelse med software, der er distribueret af HP eller under varemærket HP, er beskrevet i den gældende slutbrugerlicensaftale eller softwarelicensaftale, der er vedlagt den pågældende software. Hvis de flytbare medier, som HP leverer softwaren på, viser sig at være behæftede med produktions- eller materialefejl inden for halvfems (90) dage efter købsdato, er din eneste beføjelse at returnere det flytbare medie til HP for at få det udskiftet. Du bærer selv ansvaret for at kontakte producenter eller leverandører andre end HP for oplysninger om deres garantimæssige supportservice. For oplysninger om flytbare medier med uindspillede bånd, henvises der til nedenstående websted. Overførelse af begrænset garanti til et andet land I henhold til HP's globale program for begrænset garanti kan produkter købes i et land og overføres til et andet, hvor HP har en serviceafdeling, uden at garantien frafalder. Garantibetingelser, tilgængelighed af service og responstid for service kan variere fra land til land. Der kan ligeledes være andre standardresponstider for den garantimæssige service, afhængigt af om de pågældende dele er tilgængelige. I henhold til varslingsbetingelserne i HP's globale garanti skal kunden muligvis aflevere produktspecifikke oplysninger, inden produktet overføres. De krævede oplysninger sikrer, at HP er klar til at yde det påkrævede serviceniveau i henhold til garantien i mållandet, samt at produktet kan anvendes i mållandet. Når produktet er blevet overført til et andet land, vil den samme garanti være gældende for produktet, som hvis produktet var købt i det land, hvortil det er blevet overført. Kontakt HP eller din lokale autoriserede HP-forhandler, eller se websiden for at starte varslingsprocessen for HP s globale garanti, inden et HP-produkt overføres til et andet land. HP er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter i forbindelse med overførelse af produkter. Overførelsen af produkter kan være omfattet af eksportkontrol fra den amerikanske regering eller andre regeringers side

7 Serviceopgraderinger HP tilbyder en række ekstra support- og serviceydelser til dækning af dit produkt, som kan købes lokalt. Visse supportproduker og relaterede produkter er imidlertid ikke tilgængelige i alle lande. Yderligere oplysninger omštilgængeligheden af serviceopgraderinger og prisen på disse serviceopgraderinger finder du på HP's webside på adressen: Kontakt HP Hvis produktet svigter i den begrænsede garantis løbetid, og hvis forslagene i produktdokumentationen ikke løser problemet, kan du få support ved at gøre følgende: Find dit nærmeste HP-supportcenter på internettet på adressen: Kontakt din autoriserede HP-forhandler eller -autoriserede serviceudbyder, og hav følgende oplysninger parat, før du kontakter HP: Produktets serienummer, modelnavn og modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra andre producenter Detaljerede spørgsmål

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere