BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

2 Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume Formål og introduktion Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi Overordnet beskrivelse af forslag til revideret driftsstrategi Applikationsleverandørernes ansvar og opgaver Infrastrukturdriftsleverandørens overordnede opgaver og ansvar Samarbejdsmodellen Implementeringsstrategi FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 2

3 1 Ledelsesresume Driftstrategien for de fælleskommunale it-systemer er, at leverandørerne af de enkelte løsninger i de første år selv gennemfører udviklingen og derefter varetager den fulde drift, dvs. både applikationsvedligeholdelsen, -driften og infrastrukturdriften i det af leverandøren valgte driftssetup. Såfremt dette setup fortsætter uændret på længere sigt, vil det medføre en række uhensigtsmæssigheder for driften af og sammenhængen i den samlede fælleskommunale systemportefølje, idet man fælleskommunalt med den nuværende strategi vil få mange mindre driftsleverandører at forholde sig til. Hver af disse driftsleverandører har sit eget setup, hvilket komplicerer KOMBIT s samlede forvaltning på kommunernes vegne, idet KOMBIT således får en uforholdsmæssig stor opgave med at binde enderne samme for at levere en stabil service til kommunerne. Driftstrategien indebærer derfor, at driften for en række fælleskommunale systemer bør samles, når driften er stabiliseret efter de første års videreudvikling af it-systemet, afhængig af systemernes karakteristika. Bl.a. er det besluttet, at driften af serviceplatformen, støttesystemerne i rammearkitekturen, og SAPA med tiden skal samles hos én samlet driftleverandør. Dette letter SAPAs omfattende træk på støttesystemer mv., og det letter den samlede adgang til disse infrastrukturer. Leverandørens opgaver i driftfasen foreslås opdelt i tre lag dækkende henholdsvis applikationsvedligehold, der er videreudvikling af ny funktionalitet, applikationsdrift, der indeholder den samlede levering af driftservice til kommunerne, samt infrastrukturdrift, der er den rå drift af servere, netværk mv. Ved denne opdeling vil der fælleskommunalt blive fire modeller for applikationsvedligehold, -drift og infrastrukturdrift og får mulighed for mere frit at kunne vælge og under vejs også skifte mellem disse modeller. Dette betyder, at flytning af drift til en fælles driftleverandør kan foregå i etaper, hvor man først flytter hardware/os, derefter driftsupport, og eventuelt for simple it-systemer også vedligeholdelsen. Valget af model vil afhænge af, hvad der giver bedst mening for det enkelte system (applikation inkl. infrastruktur) og i forhold til den samlede fælleskommunale driftsportefølje. Der kan således vælges Model 1 for nogle systemer og Model 2, 3 og/eller 4 for andre systemer alt afhængig af disses karakter (kompleksitet, modenhed, afhængigheder til andre systemer mv.). De fire modeller er illustreret på nedenstående figur. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 3

4 Model 1 er den nuværende praksis med hele systemet (og al ansvaret) placeret hos en leverandør. Store, komplekse og/eller selvstændige systemer vælges til start i Model 1 og kan så over tid evt. overgå til Model 2 og evt. også videre til Model 3, hvorimod Model 4 næppe bliver aktuel for de største og mest komplekse systemer. Model 2 samler infrastrukturen hos en driftsleverandør mens al drift og vedligehold vedr. applikationen forbliver hos applikationsleverandøren. Model 2 forventes anvendt for store dele af Rammearkitekturens infrastruktursystemer når deres drift er modnet efter nogle års videreudvikling, hvorefter dele af Rammearkitekturen gradvist kan gå over i Model 3 og de mest simple måske videre til 4. Støttesystemer mv. i rammearkitekturen er tæt koblet, hvorfor det drifts- og forvaltningsmæssigt er en fordel for KOMBIT at konsolidere leverandørsetup et. Model 3 overdrager applikationsdriften til driftsleverandøren, mens kun vedligehold forbliver hos applikationsleverandøren. Der er således en leverandør, der varetager den samlede drift, mens man i Model 3 har mulighed for at lægge vedligeholdeses- og udviklingsopgaver hos andre leverandører. Model 4 er den fulde overdragelse af systemet til driftsleverandøren. Model 4 kan være et valg på udvalgte dele af Rammearkitekturen, når denne er fuldt produktionsmodnet. Man skal dog nøje overveje omfanget af Model 4 i forhold til fremtidig konkurrenceudsættelse. Der er højst to leverandører involveret i hver af modellerne, dvs. i Model 2 er snittet mellem infrastruktur- og applikationsdriftsleverandøren, mens i Model 3 er snittet mellem applikationsdrifts- og applikationsvedligeholdelsesleverandøren. I model 1 og 4 er det som illustreret på figuren samme leverandør, der varetager alle tre opgaver i lagdelingen. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 4

5 KOMBIT forventer på sin egne interne forvaltnings- og driftskoordineringsopgaver for kommunerne på Rammearkitekturen at kunne reducere omkostningerne med 25%, når Model 3 nås samtidigt med at ansvarsforholdene i drift simplificeres, og det gør det lettere for KOMBIT qua renere snit at flytte opgaver vedr. støttesystemer mv. mellem leverandører. Endvidere forventes at der kan opnås en besparelse på 15% på interne forvaltnings- og driftskoordineringsopgaver for fagsystemer. Foruden de interne forenklinger samt besparelser i KOMBIT opnås også en øget konkurrenceudsættelse og dermed over tid bedre priser. Den øgede konkurrenceudsættelse opnås for det første ved at de enkelte leverandører skal forberede opdeling af deres drift i de 4 modeller, hvilket alt andet lige gør driften mere transparent for KOMBITs leverandørstyring og gør det lettere for andre leverandører at overtage et givet system. Konkurrenceudsættelsen øges også ved at få de specialiserede danske udviklingsfirmaer som mulige leverandører. Disse har i dag udfordrende konkurrencevilkår, da de ikke tilbyder end2end løsninger, dvs. også inkluderer drift i deres ydelsessortiment. Når driften i Model 2 eller 3 således er adskilt kan disse udviklingsfirmaer lettere konkurrere på videreudvikling og vedligehold. Infrastrukturpriserne har været generelt faldende i en årrække. Specielt de seneste 5 år har markedet for applikationsdrift qua øget automatisering, off-shoring, tilpasning af serviceniveauerne samt generelt lavere overskudsgrader for disse ydelser også oplevet faldende priser. Dette sammenholdt med at indgåede T&M-afregninger og ændringer i øvrigt ved genudbud bliver samlet og konverteret til ny baseline for driften, samt at man fælleskommunalt med dette forslag opnår øget fleksibilitet og mindre leverandørafhængighed på de enkelte systemer, betyder bedre reel konkurrence og dermed lavere priser. Kommunerne opnår med den reviderede driftsleverandørstrategi øget mulighed for at få synergi på tværs af de fælles systemer. Den reviderede driftsleverandørstrategi forventes integreret og implementeret i udvalgte af de kommende udbud. 2 Formål og introduktion Formålet med dette dokument er overordnet at beskrive et forslag til en revideret driftsleverandørstrategi med henblik på derefter at indsamle høringssvar fra interessenter. Når inputtet fra disse er modtaget bruges dette til evt. at revidere driftsleverandørstrategien. Dernæst vil den reviderede driftsleverandørstrategi integreres og implementeres i udvalgte af de kommende udbud. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 5

6 KOMBIT s nuværende praksis er, at leverandørerne af de enkelte løsninger selv gennemfører udviklingen og derefter varetager den fulde drift, dvs. både applikationsvedligeholdelsen, -driften og infrastrukturdriften i det af leverandøren valgte driftssetup. Dette kan samlet set på længere sigt medføre en række uhensigtsmæssigheder for driften af den fælleskommunale systemportefølje, idet KOMBIT med den nuværende strategi vil få mange mindre driftsleverandører at forholde sig til. Hver af disse driftsleverandører har sit eget setup, hvilket komplicerer KOMBIT s samlede forvaltning på kommunernes vegne, da KOMBIT således får en uforholdsmæssig stor opgave med at binde enderne samme. Dette dokument bruger terminologimæssigt således betegnelsen infrastrukturdriftsleverandør for den leverandør, som på et tidspunkt efter et udbud forventes valgt og som derefter varetager opbygningen, driften og tilpasningen af en mere samlede infrastruktur, dette dog med undtagelse af de decentrale infrastrukturkomponenter (eks. netværk og PC er/laptops), som fortsat håndteres af de enkelte kommuner. Tilsvarende bruges samlet betegnelsen applikationsleverandør for den eller de leverandører, som efter et udbud vælges til at videreudvikle/vedligeholde hhv. supportere applikationerne. Delingen mellem hhv. videreudvikling/vedligeholdelse, applikationsdrift/support og infrastrukturdrift er beskrevet i særskilt dokument om 3-lagsmodellen. Den reviderede strategi foreslår således at samle dele af den fælleskommunale infrastrukturdrift i et mere konsolideret set-up, hvor udvalgte applikationer afvikles og driftes. Der vil naturligvis blive stillet krav til infrastrukturdriftsleverandøren om at understøtte en bred vifte af platforme og forskellige SLA er, og til på en smidig måde at støtte projekterne og applikationsvedligehold. Omvendt stilles der som følge af den revidere driftsstrategi også en række krav til applikationsleverandørerne, som beskrives i de følgende afsnit. Forslaget til den nye driftsstrategi er fleksibel og giver mulighed for frit at vælge og under vejs at skifte mellem de fire modeller for applikationsvedligehold, -drift og infrastrukturdrift. Dette valg afhænger af, hvad der giver bedst mening for det enkelte system (applikation inkl. infrastruktur) og i forhold til den fælleskommunale driftsportefølje. Man kan således vælge Model 1 for nogle systemer og Model 2, 3 og/eller 4 for andre systemer alt afhængig af disses karakter (kompleksitet, modenhed, afhængigheder til andre systemer mv.). FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 6

7 De fire modeller er illustreret på nedenstående figur. Model 1 er KOMBIT s nuværende praksis med hele systemet (og al ansvaret) placeret hos en leverandør. Nogle systemer vil altid skulle driftes sådan. Model 2 samler infrastrukturen hos infrastrukturdriftsleverandøren mens al drift og vedligehold vedr. applikationen forbliver hos applikationsleverandøren. Model 3 overdrager applikationsdriften til infrastrukturdriftsleverandøren, mens kun vedligehold forbliver hos applikationsleverandøren. Model 4 er den fulde overdragelse af systemet til infrastrukturdriftsleverandøren. Baggrunden for ovenstående driftsstrategi er et ønske om forenkling af ansvarsforholdene og opgaverne på tværs af systemerne og af integrationerne (performance, sikkerhed, driftseffektivitet) samt forventningen om fremtidige stordriftsfordele. KOMBITs leverandørstyring får således med Model 2, 3 og 4 et renere standardiseret snit mellem enten applikationsvedligehold, drift eller infrastrukturdrift med tilhørende formelle procedurer for idriftssættelse, opgraderinger, overvågning mv. med indbyggede kvalitetssikringsaktiviteter. Den reviderede strategi medfører, at driftsleverandøren i Model 3 og 4 også tager end-toend ansvar for applikationsdriften for at undgå mange applikationsleverandører med driftsansvar for komplicerede integrationer/afhængigheder i forvaltningen, hvilket også er fordyrende internt for KOMBIT, og dermed for kommunerne. Før infrastrukturdriftsleverandøren kan tage driftsansvaret for applikationerne, kræves det at disse er driftsstabile. Der må således for visse applikationer påregnes en overgangsperiode, hvor endelig stabilisering først sker i drift. Applikationsleverandørerne vil fortsat i Model 3 forestå applikationsvedligeholdelsen og skal supportere infrastrukturdriftsleverandøren ved applikationsfejl, som kræver ændringer i koden/konfigurationen. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 7

8 De renere snit mellem applikationsvedligehold, drift og infrastrukturdrift gør det også lettere fremadrettet at skifte/konsolidere applikationsleverandører i Model 2, 3 og 4, hvilket specielt forventes at blive aktuelt ved genudbud (kontraktsforlængelse) af eksisterende systemer i vedligehold og drift. Når nye løsninger udbydes, vil man fortsat typisk starte i Model 1, men man har fremadrettet muligheden for også at anvende en af de andre modeller. For nuværende projekter og løsninger vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om den pågældende løsning med fordel flyttes over i en anden model eller bibeholdes i det nuværende driftsset-up (Model 1). Den efter et udbud valgte driftsleverandør vil med forslaget få en stor og central rolle for den fælleskommunale it-portefølje. Infrastrukturdriftsleverandøren forventes således med forslaget at repræsentere godt en tredjedel af de samlede månedlige forvaltningsvederlag for systemerne i Model 2 (naturligvis varierende system for system) samt op imod halvdelen for systemerne i Model 3 og 4. Infrastrukturdriftsleverandøren skal udelukkende levere veldokumenterede standardiserede ydelser med høj stabilitet på tværs af applikationerne til en konkurrencedygtig pris. Det påhviler infrastrukturdriftsleverandøren til stadighed at holde alle ydelser og softwareversioner fuldt opdateret. Driftsset-up et skal være standardiseret i en sådan grad, at flytning til anden (efter et udbud) mere konkurrencedygtig infrastrukturdriftsleverandør er en absolut gennemførbar transformation. Netop fordi udbuddet har et stort omfang på en standardiseret ydelse har KOMBIT gode forudsætninger for at opnå attraktive priser i markedet. For at forstå det samlede forslag til revideret driftsstrategi med dets implikationer m.v. må hele dokumentet ses i sammenhæng. 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi Valget af den driftsmodel, der er bedst egnet, afhænger som nævnt af systemets karakteristika. Store, komplekse og/eller selvstændige systemer vælges til start i Model 1 og kan så over tid evt. overgå til Model 2 og evt. også videre til Model 3, hvorimod Model 4 næppe bliver aktuel for disse systemer. Et eksempel på forventet start i Model 1 er Kommunernes Ydelsessystem (KY), som er et stort selvstændigt system i den forstand, at KY har mange brugere, der anvender dagligt som deres primære system og kun i begrænset omfang har FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 8

9 brug for andre fælleskommunale systemer i arbejdet. Et selvstændigt system kan også være et funktionelt isoleret system. Model 2 forventes anvendt for store dele af de infrastrukturelle systemer i rammearkitekturen efter at systemernes drift er modnet over nogle år, hvorefter dele af disse systemer gradvist vil gå over i Model 3 og måske også 4. Model 2 og senere Model 3 og 4 forventes således forberedt for SAPA, Forretningskrav, Sags- og Dokumentindeks, Klassifikation, Organisation og Beskedfordeler. Serviceplatformen har været i udbud og er også forberedt til at overgå til Model 2. Rammearkitekturen er tæt koblet, hvorfor det drifts- og forvaltningsmæssigt er en fordel for kommunerne at konsolidere leverandørsetup et. KOMBIT forventer på sin egen interne forvaltningsopgave på Rammearkitekturen at reducere omkostningerne med 25%, når Model 3 nås samtidigt med at ansvarsforholdene i drift simplificeres og det gør det lettere for KOMBIT qua renere snit at flytte opgaver vedr. infrastruktur i rammearkitekturen mellem leverandører. Foruden systemerne i rammearkitekturen vil KOMBIT også undersøge hensigtsmæssigheden for start i Model 2 på resten af Beskæftigelse og Ydelsesområdet (KY undtaget ref. ovenstående) og andre områder/systemer kan også komme i betragtning i forbindelse med genudbud. KOMBIT har pt. ingen forventninger om at starte med nye projekter/systemer direkte i Model 3 eller 4. Såfremt den nye driftsstrategi besluttes vil KOMBIT gennemføre overflytningen af de udvalgte systemer gradvist, dvs. system for system for hen ad vejen at høste erfaringer, modne setup et og mitigere uhensigtsmæssigheder, risici mv. Forudsætningen for start af udvalgte systemer i Model 2 er, at et udbud gennemføres for at vælge en driftsleverandør. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 9

10 4 Overordnet beskrivelse af forslag til revideret driftsstrategi Hensigten med dette kapitel er overordnet at præsentere forslaget i forhold til opgaverne for de forskellige leverandører for Model 2, 3 og 4. Opgaverne detaljeres i efterfølgende kapitler. Forlaget til den revidere driftsstrategi for Model 2 kan lettere forenklet illustreres som på nedenstående figur, hvor kun en infrastrukturdriftsleverandør er vist. Figuren illustrerer Rammearkitekturen (Serviceplatformen, SAPA m.v.) som en applikation, men det er fortsat KOMBIT s forventning, at systemerne i den samlede rammearkitektur konkurrenceudsættes i flere komponenter og derfor sandsynligvis opdeles mellem flere applikationsleverandører. For hver af applikationerne er vedligehold og drift anført på figuren. Vedligehold, brugersupport og applikationsdrift påtænkes således i Model 2 gennemført af applikationsleverandørerne. De sidste afsluttende tests inden idriftsættelse skal gennemføres på en måde så der tages højde for integrationer og funktionalitet på tværs af det samlede driftsset-up. Dette må derfor i høj grad ske i miljøer etableret hos infrastrukturdriftsleverandøren. Disse afsluttende tests er: 1. Tekniske tests af performance, stress, integrationer, sikkerhed m.v. 2. Overtagelsesprøve 3. Idriftsættelsestest 4. Driftsprøve (gennemføres i produktionsmiljøet) Applikationsleverandøren skal på tilbudstidspunktet specificere kravene til såvel miljøer til ovenstående tests som produktionsmiljøet samt kravene til gennemførelse af vedligehol- FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 10

11 delsen. Kravene til miljøerne skal i højest mulig grad ligge indenfor de standardydelser, som infrastrukturdriftsleverandøren stiller til rådighed i servicekataloget, der gøres transparent for applikationsleverandørerne. Applikationsleverandørerne skal således fortsat selv etablere og drive de nødvendige udviklings- og testmiljøer. Applikationsleverandørerne skal yderligere specificere og aftale etablering, adgang til og drift af miljøerne til de afsluttende tests og efterfølgende drift (produktion) inkl. vedligehold hos infrastrukturdriftsleverandøren. Applikationsleverandørerne har overfor KOMBIT hovedansvaret for applikationerne inkl. tilhørende databaser og grænsesnit i drift og er dermed i direkte dialog med driftsleverandøren om at overholde SLA er m.v. Disse ansvarsforhold uddybes i næste kapitel. Infrastrukturdriftsleverandøren skal smidigt og sikkert understøtte applikationsleverandørerne i test, idriftsættelse og produktion (drift) af de enkelte applikationer. Infrastrukturdriftsleverandørens kontraktperiode forventes at blive 5 år med optioner for yderligere år, dvs. hvis infrastrukturdriftsleverandøren leverer god driftsstabilitet samt opfylder kontrakten til en fortsat konkurrencedygtig pris, kan den samlede periode i alt udgøre 7 år før ny konkurrenceudsættelse nødvendigvis gennemføres. 5 Applikationsleverandørernes ansvar og opgaver Dette kapitel beskriver applikationsleverandørernes ansvar og opgaver pr. fase, dvs. henholdsvis tilbud, projekt og vedligeholdelse. 5.1 Tilbudsfasen Ved indlevering af tilbud til KOMBIT skal applikationsleverandørerne med dette forslag specificere kravene til miljøerne herunder antal og sizing (serverkapacitet og storage m.v.), baseret på udbudsmaterialet. Applikationsleverandørerne specificerer også på tilbudstidspunktet valg af databaser og behovet for integrationer i miljøerne til de afsluttende tests (tekniske tests, overtagelsesprøven, idriftsættelsestest og driftstest) og produktion. KOMBIT anvender dette input til prisevalueringen af tilbuddet bl.a. i forhold til infrastrukturdriftsleverandørens transparente servicekatalog. Det er således applikationsleverandørernes ansvar at sikre, at de specificerede miljøer til de afsluttende tests hænger sammen med projektplanen og har tilstrækkelig sizing. Ligeledes er applikationsleverandørerne ansvarlige for sizing af produktionsmiljøet. Hvis sizing FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 11

12 af miljøerne i senere faser viser sig ikke at være tilstrækkelig og mere kapacitet (servere, storage mv.) skal bestilles hos infrastrukturdriftsleverandøren, så hæfter applikationsleverandørerne for denne udgift jvnf. Servicekataloget, med mindre applikationsleverandøren kan henvise til, at de i kontrakten nævnte forecasts fra KOMBIT overskrides. 5.2 Projektfasen Applikationsleverandørerne har i projektfasen hovedansvaret for at planlægge, koordinere og samarbejde med infrastrukturdriftsleverandøren, således at miljøer m.v. bliver detaljeret, dokumenteret og etableret i overensstemmelse med specifikationerne. Applikationsleverandørerne har hovedansvaret for at planlægge og gennemføre serviceintroduktionen af det nye system. Dette ansvar dækker i forhold til infrastrukturdriftsleverandøren at: 1. driftsaftaler etableres og godkendes 2. dokumentation (driftsaftalehåndbog m.v.) færdiggøres og godkendes 3. driftsset-up et med overvågning, alarmer m.v. testes og godkendes 4. udarbejdelse og godkendelser af processer og procedurer for samarbejdet mellem applikationsleverandør og driftsleverandør 5. idriftsættelse gennemføres og godkendes Applikationsleverandørerne etablerer som udgangspunkt selv udviklingsmiljøer og de første testmiljøer i eget set-up. Dette giver den fordel, at applikationsleverandørerne ikke i projektopstart er afhængig af de leveringstider, procedurer m.v., der er gældende for en infrastrukturdriftsleverandør. Applikationsleverandøren har dog mulighed for at bestille disse udviklings- og testmiljøer hos infrastrukturdriftsleverandøren, jf. servicekataloget. Denne mulighed forventes primært at være aktuel i forbindelse med bestilling af testmiljøer med integrationer til KOMBIT s øvrige systemer som applikationsleverandøren har behov for. Såfremt applikationsleverandørerne har specificeret (sized) et eller flere af miljøerne forkert, er det applikationsleverandørernes leverancemæssige og økonomiske ansvar at få dette rettet rettidigt i samarbejde med infrastrukturdriftsleverandøren. Såfremt applikationsleverandørerne konstaterer behov for ændringer i specifikationen, aftaler applikationsleverandørerne de nødvendige tiltag og udvidelser med infrastrukturdriftsleverandø- FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 12

13 ren, således at forsinkelser undgås. Hvis applikationsleverandørerne på tilbudstidspunktet har specificeret hvad der senere viser sig at være en overkapacitet, gælder ligeledes at applikationsleverandørerne kan få refunderet penge, jvnf. servicekatalogets vilkår herfor. Applikationsleverandørerne har ansvaret for at tilvejebringe de til applikationen tilhørende databaser og set-up, herunder som en del af kontrakten at betale licenser og support. KOMBIT vil fremadrettet stille krav om at anskaffede licenser følger systemet, dette gælder bl.a. licenser til de mest gængse kommercielle databaser (DB2, SQL-server og Oracle), middleware (Websphere, Biztalk, Oracle Weblogic Server). Dette vil sige, at kommunerne og/eller en eventuel ny applikationsleverandør efter et udbud af vedligeholdelsen ikke pålægges nye (unødige) initielle licensomkostninger. Det er således fortsat applikationsleverandørerne, som anskaffer og har det projekt- og konfigureringsmæssige ansvar for databaser inkl. DBA og middleware for de enkelte systemer. Ved Model 3 og 4 overleverer applikationsleverandørerne hen over serviceintroduktionen de standardiserede driftsprocedurer til driftsleverandøren, således at procedurer, værktøjer m.v. er klar ved idriftsættelse. Infrastrukturdriftsleverandøren varetager, når systemet er driftsstabilt, alle opgaverne i den daglige drift. 5.3 Vedligeholdelsesfasen Det er med det nye forslag til driftsstrategi fortsat applikationsleverandørerne, der (bortset fra Model 4) har hovedansvaret for at de givne systemer opfylder SLA erne i kontrakten. Infrastrukturdriftsleverandøren har i den forbindelse naturligvis ansvaret for alle opgaver herunder SLA erne for infrastrukturen. Applikationsleverandørerne skal i form af applikationsalarmer m.v. etablere den nødvendige overvågning af applikationerne. Når driftsprøven er godkendt overgår overvågningen, herunder også alarmovervågningen, og den almindelige daglige standarddrift af applikationen i Model 3 og 4 til infrastrukturdriftsleverandøren. Den almindelige applikationsdrift gennemføres således derefter af infrastrukturdriftsleverandøren, jf. applikationsleverandørens standardanvisninger. Hvis alarmer, standardanvisninger m.v. ikke er tilstrækkelige, påhviler det applikationsleverandøren at udbedre disse, ligesom opdateringer af applikationsdriftsdokumentationen er applikationsleverandørens ansvar. Applikationsleverandørerne vil af infrastrukturdriftsleverandøren få stillet overvågnings-, log- og rapporteringsværktøjer til rådighed til at foretage fejlsøgning i de pågældende systemer. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 13

14 Kontrakten for vedligeholdelsesfasen påregnes fortsat at være 5 år med optioner for forlængelse (1 +1 år). 6 Infrastrukturdriftsleverandørens overordnede opgaver og ansvar Hvis denne reviderede driftsstrategi besluttes, vil den efter et udbud valgte fælles driftsleverandør til KOMBIT bl.a. blive målt på sikker og stabil drift høj fleksibilitet og god support til applikationsleverandørerne og KOMBIT attraktive priser de fælleskommunale systemer I den foreslåede reviderede driftsstrategi vil snittet mellem infrastrukturdriftsleverandøren og kommunerne forblive det samme, hvilket vil sige at kommunerne fortsat forestår driften af de decentrale netværk og desktop m.v. 6.1 Krav til platforme Driftsleverandøren skal som minimum stille følgende overordnede servertyper/os til rådighed i servicekataloget: MS LINUX UNIX (enten AIX, HPUX og/eller Oracle Solaris) Infrastrukturdriftsleverandøren ejer al infrastruktur (netværk, storage samt servere). Ved overgang til ny driftsleverandør (efter udbud) etableres en ny opdateret infrastruktur. Infrastrukturdriftsleverandøren ejer ligeledes ITSM værktøjerne, der skal være åbne tilgængelige i forhold til applikationsleverandørerne og KOMBIT. Infrastrukturdriftsleverandøren skal minimum have kompetencer indenfor følgende databaser: DB2, SQL-server og Oracle, og følgende middleware: Websphere, Biztalk, Oracle Weblogic Server. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 14

15 Infrastrukturdriftsleverandøren må kun anvende proprietære teknologier, produkter og driftsset-up s, hvis disse kan erhverves eller licensen kan erhverves af KOMBIT på normale markedsvilkår, eller hvis disse proprietære teknologier, produkter eller driftsset-up s let kan erstattes af standardteknologier, produkter og driftsset-up s, som er gjort offentligt tilgængelige på almindelige markedsvilkår, således at skifte (transition) fra én infrastrukturdriftsleverandør til en anden (efter et nyt udbud) kan foregå problemfrit. Endvidere bør anvendelsen af proprietær teknologi og produkter ikke medføre, at KOM- BIT pålægges væsentlige omkostninger ved anvendelsen af disse teknologier og produkter. 6.2 Krav til tilgængelighed (oppetid) Infrastrukturdriftsleverandøren skal stille følgende fire niveauer af tilgængelighed til rådighed afhængig af, hvor forretningskritisk det givne system er for KOMBIT. Det er som nævnt applikationsleverandøren, der på baggrund af udbudsmaterialet afgør behovene for de forskellige miljøer. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Kritiske Vigtige Administrative Ikke kritiske Anvendelse Serviceniveau 1 vælges til forretnings-kritiske systemer, f.eks. Serviceplatformen Serviceniveau 2 vælges til forretnings-vigtige systemer Serviceniveau 3 vælges typisk til administrative systemer Serviceniveau 4 vælges typisk til lavt prioriterede systemer herunder testmiljøer Driftstid Mandag-søndag Mandag-søndag Mandag-fredag Mandag-fredag Oppetid 99,95 % 99,9 % 99 % 95 % Beregning af oppetid (Aftalt driftstid planlagt nedetid ikke-planlagt nedetid) * 100 (Aftalt driftstid planlagt nedetid) FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 15

16 Alle større infrastrukturdriftsleverandører bruger med visse variationer disse niveauer. KOMBIT vil i et vist omfang ud fra et økonomisk perspektiv lægge op til at indrette sig ud fra driftsleverandørens eksisterende SLA rammeværk. Infrastrukturdriftsleverandøren skal også kunne håndtere forskellige sikkerhedsniveauer, herunder for data. Infrastrukturdriftsleverandøren vil levere og rapportere på SLA særskilt på platformen (infrastruktur til og med OS) samt på applikationsdriften (databaser, middleware, applikationer og grænsesnits). 6.3 Vederlag for miljøerne m.v. Vederlaget for miljøerne udgøres primært af variable vederlag. De variable vederlag, opgøres på baggrund af de i perioden forbrugte ressourceenheder per måned. Dette vil sige, at infrastrukturdriftsleverandørens vederlag for alle ydelser under ydelsesområderne server inkl. OS, applikationsdrift, storage og backup/restore/recovery som managed service afregnes som variable månedlige vederlag. Ved efterfølgende genudbud overvejer KOM- BIT at inkludere større dele af driften i faste vederlag samt muligheden for også at dække dele af applikationsdriften. Eksempler på ressourceenheder: Server; enten virtuel eller fysisk o En serverressourceenhed (serverinstans) består af en kombination af et antal CPU-kerner, et antal RAM, 32/64 bit miljø, samt et serviceniveau. OS som managed service o En OS som managed service ressourceenhed aftages af en serverressourceenhed (serverinstans). OS angives med software-navn inkl. angivelse af version, kategori forstået ved Microsoft-, Linux- og Unix -baserede systemer, opdeling i 32/64-bit versioner samt serviceniveau. Applikationsdrift o Den daglige applikationsdrift som påhviler driftsleverandøren, såsom overvågning og reaktion på applikationsalarmer skal defineres ifm. udbud. Storage o En storageressourceenhed defineres som et antal GB storage, et Tier, en storagetype (SAN/NAS/DAS) samt serviceniveau. Back-up/restore/recovery o En back-up og restore/recovery ressourceenhed opgøres i antal GB pr. serviceniveau. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 16

17 Infrastrukturdriftsleverandøren er ansvarlig for at udføre målinger af ressourceenheder og den samlede service inkl. oppetid, der stilles til rådighed for applikationsleverandørerne. Infrastrukturdriftsleverandøren skal i overensstemmelse med de dokumenterede processer og procedurer måle, opgøre og validere brugen af ressourceenheder. Applikationsleverandørerne og KOMBIT har adgang til overvågningen samt de data (inkl. logs), som produceres i produktionsmiljøet. Evt. begrænsede faste vederlag kan i første driftsudbud komme på tale og vil primært bestå af infrastrukturdriftsleverandørens omkostninger forbundet med at levere forbindelsen til kommunernes netværk og lignende. Vederlaget for ny funktionalitet/nye ydelser (samlet ændringer ) opgøres og betales særskilt i henhold til processerne aftalt mellem infrastrukturdriftsleverandøren, applikationsleverandørerne og KOMBIT. Vederlaget for ændringer beregnes ved at benytte: Servicekatalogets fastdefinerede ydelser Timepris baseret på medgået tid og forbrugte materialer i overensstemmelse med prismodellen for timeforbrug 6.4 Incident og Problem Management Infrastrukturdriftsleverandøren skal over for applikationsleverandørerne og KOMBIT leve op til servicemål afhængig af Incident prioritet. KOMBIT har normalt SLA på følgende: Reaktionstid, omgåelsestid, afhjælpningstid, eskalationstid og informationstid. Prioritet 1 og 2 Incidents giver samtidig nedetid på driftseffektiviteten, og der skal udarbejdes en root cause analysis for disse hændelser. Prioritet tager udgangspunkt i følgende tabel: Prioritet Impact Høj Medium Lav Urgency Høj Medium Lav FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 17

18 Infrastrukturdriftsleverandøren har ansvaret for at rejse incidents over for applikationsleverandørerne vedr. fejl og (begrundede) uhensigtsmæssigheder i driften af applikationerne. Det påhviler så applikationsleverandørerne at analysere og løse disse indenfor applikationsvederlaget. Ligeledes kan applikationsleverandørerne rejse incidents over for infrastrukturdriftsleverandøren, hvilke også løses inden for driftsvederlaget. Både applikationsleverandørerne og infrastrukturdriftsleverandøren har således klare incitamenter til at sikre driftsstabilitet og -effektivitet. 6.5 Krav om ikke eksklusivitet og benchmarking Selvom det er KOMBIT s klare hensigt at samle al drift hos færre infrastrukturdriftsleverandør, så påregner KOMBIT dog ikke at indgå en infrastrukturdriftsleverandørkontrakt, der er eksklusiv i henhold til levering af driftsydelserne. Det skyldes, at kommunerne giver målet om konkurrence meget høj prioritet. Dette krav om ikke eksklusivitet skyldes behovet for hurtigt at kunne vælge alternativer, hvis infrastrukturdriftsleverandørens ydelser og/eller pris ikke skønnes tilfredsstillende af KOMBIT. KOMBIT vil kræve at en benchmarking af driftskontrakten udføres af en uafhængig part et antal gange i kontraktens løbetid, eventuelt årligt. Mulige benchmarkere vælges ud fra firmaer som Gartner, Compass, Maturity, ProBenchmark eller Forrester Research. Intet i infrastrukturdriftsleverandørkontrakten bør således forhindre KOMBIT i at købe de samme ydelser eller tilsvarende ydelser fra en anden infrastrukturdriftsleverandør eller selv frembringe tilsvarende ydelser i kontraktperioden. 6.6 Krav til lokationer Infrastrukturdriftsleverandøren må kun opbevare, tilgå og behandle data samt styre det nødvendige programmel fra faciliteter og lokationer, som: opfylder lovgivningen, herunder bl.a. den danske persondatalov er under infrastrukturdriftsleverandørens fulde kontrol er godkendt af KOMBIT KOMBIT har ret til at gennemføre audits med henblik på at sikre ovenstående samt at driftskontrakten efterleves. KOMBIT skal i denne forbindelse have adgang til infrastrukturdriftsleverandørens faciliteter og lokationer. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 18

19 6.7 Anvendelse af teknologier, produkter og standarder Infrastrukturdriftsleverandøren må ikke anvende teknologier, ydelser, produkter eller standarder, der har negativ indvirkning på eller ændrer de fælleskommunale business cases, ydeevne og funktionalitet, interoperabilitet, præcision, hastighed, reaktionsevne, kvalitet, slutbrugertilfredshed, omkostninger (inklusive øgede licensomkostninger grundet driftsleverandørens valg af Udstyr og Programmel) og ressourceeffektivitet i relation til projekter og vedligehold. 6.8 Ophørsplan Infrastrukturdriftsleverandøren skal ud over at holde sig til gænge teknologier, have en til stadighed opdateret dokumentation mv. Endvidere skal infrastrukturdriftsleverandøren udarbejde og vedligeholde en ophørsplan for at sikre en smidig og sikker transition til eventuel ny driftsleverandør. Ophørsplanen skal bl.a. indeholde en udpeget en seniorprojektleder, der skal være ansvarlig for den overordnede varetagelse af ophørsassistancen og transitionen til ny infrastrukturdriftsleverandør. 7 Samarbejdsmodellen Som nævnt er applikationsleverandørerne hovedansvarlige for levering af de aftalte projekter til tiden og SLA erne for de respektive idriftsatte fælleskommunale rammearkitektur- og fagsystemer til KOMBIT. Ansvarsfordelingen leverandørerne imellem er detaljeret i dokumentet vedr. 3-lagsmodellen. De funktionelle henvendelser (ændringsønsker og anvendelsessupport) fra brugerne vil således også i den reviderede driftsstrategi fortsat gå direkte til applikationsleverandørerne, der har ansvaret for fejlrettelser, test og releasemanagement. Disse er dermed det primære kontaktpunkt og driver løsningerne med koordinering til infrastrukturdriftsleverandøren. De enkle tekniske brugerafklaringer og administration (eks. ændring af brugeradgang) mv. indenfor standardsupport håndteres af infrastrukturdriftsleverandøren. Dette dog under antagelse af, at applikationsdriften i Model 3 og/eller 4 er overdraget til infrastrukturdriftsleverandøren; ellers er det applikationsleverandørens opgave at varetage også standardsupport. Kun ved eskaleringer bør KOMBIT inddrages. Dette er illustreret på nedenstående figur. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 19

20 Det overvejes, hvorvidt KOMBIT på længere sigt med fordel kan etablere en SPOC (Single Point of Contact vist med stiplede linjer og evt. delvist outsourcet til tredjepart) med ansvar for at håndtere eskalerede anmodninger i forbindelse med håndtering af Incidents, Problems, Issues m.v. I visse situationer kan der blandt parterne opstå tvivl om, hvem der ejer en given opgave. Der skal derfor etableres en struktur, som minimerer omfanget af Issues, der cirkulerer mellem applikationsleverandørerne indbyrdes og med involvering af infrastrukturdriftsleverandøren. 7.1 Samarbejdsorganisation KOMBIT s nuværende leverandørstyring bygger på et 1:1 forhold mellem KOMBIT og de enkelte leverandører. I den reviderede driftsstrategi vil der blive behov for mere kommunikation og koordination mellem direkte leverandørerne ift. de enkelte (isolerede) projekter/systemer men på sigt mindre direkte koordination for KOMBIT. KOMBIT skal dog etablere de nødvendige styringsfora over projekt- og systemniveauet til håndtering af koordination omkring arkitektur, projekter, release, test og change management. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 20

KOMBIT Driftsstrategi KOMBIT / Drift 1

KOMBIT Driftsstrategi KOMBIT / Drift 1 KOMBIT Driftsstrategi 28.03.2012 KOMBIT / Drift 1 Nuværende setup én leverandør Hardware, software og applikations drift Det der skal til for at holde en applikation kørende (24 x 7), Incident, Problem,

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør Kommunedage januar 2016 Vi ønskede konkurrence, og flere leverandører i det

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, januar 2014 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbnede Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Servicekatalog. Hvad er det?

Servicekatalog. Hvad er det? Servicekatalog Hvad er det? Mange organisationer ved i bund og grund ikke, hvilke services de leverer. Det kan betyde, at services leveres inkonsistent og ineffektivt, og at it-organisationen ikke har

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Dataadgang & Serviceplatform

Dataadgang & Serviceplatform Dataadgang & Serviceplatform Projektchef Mahdad Fahimi og Konsulent Michel Sassene Udfordringer ved adgang til data Data findes i forskellige formater og platforme og hos forskellige leverandører (specialiserede

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere