BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

2 Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume Formål og introduktion Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi Overordnet beskrivelse af forslag til revideret driftsstrategi Applikationsleverandørernes ansvar og opgaver Infrastrukturdriftsleverandørens overordnede opgaver og ansvar Samarbejdsmodellen Implementeringsstrategi FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 2

3 1 Ledelsesresume Driftstrategien for de fælleskommunale it-systemer er, at leverandørerne af de enkelte løsninger i de første år selv gennemfører udviklingen og derefter varetager den fulde drift, dvs. både applikationsvedligeholdelsen, -driften og infrastrukturdriften i det af leverandøren valgte driftssetup. Såfremt dette setup fortsætter uændret på længere sigt, vil det medføre en række uhensigtsmæssigheder for driften af og sammenhængen i den samlede fælleskommunale systemportefølje, idet man fælleskommunalt med den nuværende strategi vil få mange mindre driftsleverandører at forholde sig til. Hver af disse driftsleverandører har sit eget setup, hvilket komplicerer KOMBIT s samlede forvaltning på kommunernes vegne, idet KOMBIT således får en uforholdsmæssig stor opgave med at binde enderne samme for at levere en stabil service til kommunerne. Driftstrategien indebærer derfor, at driften for en række fælleskommunale systemer bør samles, når driften er stabiliseret efter de første års videreudvikling af it-systemet, afhængig af systemernes karakteristika. Bl.a. er det besluttet, at driften af serviceplatformen, støttesystemerne i rammearkitekturen, og SAPA med tiden skal samles hos én samlet driftleverandør. Dette letter SAPAs omfattende træk på støttesystemer mv., og det letter den samlede adgang til disse infrastrukturer. Leverandørens opgaver i driftfasen foreslås opdelt i tre lag dækkende henholdsvis applikationsvedligehold, der er videreudvikling af ny funktionalitet, applikationsdrift, der indeholder den samlede levering af driftservice til kommunerne, samt infrastrukturdrift, der er den rå drift af servere, netværk mv. Ved denne opdeling vil der fælleskommunalt blive fire modeller for applikationsvedligehold, -drift og infrastrukturdrift og får mulighed for mere frit at kunne vælge og under vejs også skifte mellem disse modeller. Dette betyder, at flytning af drift til en fælles driftleverandør kan foregå i etaper, hvor man først flytter hardware/os, derefter driftsupport, og eventuelt for simple it-systemer også vedligeholdelsen. Valget af model vil afhænge af, hvad der giver bedst mening for det enkelte system (applikation inkl. infrastruktur) og i forhold til den samlede fælleskommunale driftsportefølje. Der kan således vælges Model 1 for nogle systemer og Model 2, 3 og/eller 4 for andre systemer alt afhængig af disses karakter (kompleksitet, modenhed, afhængigheder til andre systemer mv.). De fire modeller er illustreret på nedenstående figur. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 3

4 Model 1 er den nuværende praksis med hele systemet (og al ansvaret) placeret hos en leverandør. Store, komplekse og/eller selvstændige systemer vælges til start i Model 1 og kan så over tid evt. overgå til Model 2 og evt. også videre til Model 3, hvorimod Model 4 næppe bliver aktuel for de største og mest komplekse systemer. Model 2 samler infrastrukturen hos en driftsleverandør mens al drift og vedligehold vedr. applikationen forbliver hos applikationsleverandøren. Model 2 forventes anvendt for store dele af Rammearkitekturens infrastruktursystemer når deres drift er modnet efter nogle års videreudvikling, hvorefter dele af Rammearkitekturen gradvist kan gå over i Model 3 og de mest simple måske videre til 4. Støttesystemer mv. i rammearkitekturen er tæt koblet, hvorfor det drifts- og forvaltningsmæssigt er en fordel for KOMBIT at konsolidere leverandørsetup et. Model 3 overdrager applikationsdriften til driftsleverandøren, mens kun vedligehold forbliver hos applikationsleverandøren. Der er således en leverandør, der varetager den samlede drift, mens man i Model 3 har mulighed for at lægge vedligeholdeses- og udviklingsopgaver hos andre leverandører. Model 4 er den fulde overdragelse af systemet til driftsleverandøren. Model 4 kan være et valg på udvalgte dele af Rammearkitekturen, når denne er fuldt produktionsmodnet. Man skal dog nøje overveje omfanget af Model 4 i forhold til fremtidig konkurrenceudsættelse. Der er højst to leverandører involveret i hver af modellerne, dvs. i Model 2 er snittet mellem infrastruktur- og applikationsdriftsleverandøren, mens i Model 3 er snittet mellem applikationsdrifts- og applikationsvedligeholdelsesleverandøren. I model 1 og 4 er det som illustreret på figuren samme leverandør, der varetager alle tre opgaver i lagdelingen. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 4

5 KOMBIT forventer på sin egne interne forvaltnings- og driftskoordineringsopgaver for kommunerne på Rammearkitekturen at kunne reducere omkostningerne med 25%, når Model 3 nås samtidigt med at ansvarsforholdene i drift simplificeres, og det gør det lettere for KOMBIT qua renere snit at flytte opgaver vedr. støttesystemer mv. mellem leverandører. Endvidere forventes at der kan opnås en besparelse på 15% på interne forvaltnings- og driftskoordineringsopgaver for fagsystemer. Foruden de interne forenklinger samt besparelser i KOMBIT opnås også en øget konkurrenceudsættelse og dermed over tid bedre priser. Den øgede konkurrenceudsættelse opnås for det første ved at de enkelte leverandører skal forberede opdeling af deres drift i de 4 modeller, hvilket alt andet lige gør driften mere transparent for KOMBITs leverandørstyring og gør det lettere for andre leverandører at overtage et givet system. Konkurrenceudsættelsen øges også ved at få de specialiserede danske udviklingsfirmaer som mulige leverandører. Disse har i dag udfordrende konkurrencevilkår, da de ikke tilbyder end2end løsninger, dvs. også inkluderer drift i deres ydelsessortiment. Når driften i Model 2 eller 3 således er adskilt kan disse udviklingsfirmaer lettere konkurrere på videreudvikling og vedligehold. Infrastrukturpriserne har været generelt faldende i en årrække. Specielt de seneste 5 år har markedet for applikationsdrift qua øget automatisering, off-shoring, tilpasning af serviceniveauerne samt generelt lavere overskudsgrader for disse ydelser også oplevet faldende priser. Dette sammenholdt med at indgåede T&M-afregninger og ændringer i øvrigt ved genudbud bliver samlet og konverteret til ny baseline for driften, samt at man fælleskommunalt med dette forslag opnår øget fleksibilitet og mindre leverandørafhængighed på de enkelte systemer, betyder bedre reel konkurrence og dermed lavere priser. Kommunerne opnår med den reviderede driftsleverandørstrategi øget mulighed for at få synergi på tværs af de fælles systemer. Den reviderede driftsleverandørstrategi forventes integreret og implementeret i udvalgte af de kommende udbud. 2 Formål og introduktion Formålet med dette dokument er overordnet at beskrive et forslag til en revideret driftsleverandørstrategi med henblik på derefter at indsamle høringssvar fra interessenter. Når inputtet fra disse er modtaget bruges dette til evt. at revidere driftsleverandørstrategien. Dernæst vil den reviderede driftsleverandørstrategi integreres og implementeres i udvalgte af de kommende udbud. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 5

6 KOMBIT s nuværende praksis er, at leverandørerne af de enkelte løsninger selv gennemfører udviklingen og derefter varetager den fulde drift, dvs. både applikationsvedligeholdelsen, -driften og infrastrukturdriften i det af leverandøren valgte driftssetup. Dette kan samlet set på længere sigt medføre en række uhensigtsmæssigheder for driften af den fælleskommunale systemportefølje, idet KOMBIT med den nuværende strategi vil få mange mindre driftsleverandører at forholde sig til. Hver af disse driftsleverandører har sit eget setup, hvilket komplicerer KOMBIT s samlede forvaltning på kommunernes vegne, da KOMBIT således får en uforholdsmæssig stor opgave med at binde enderne samme. Dette dokument bruger terminologimæssigt således betegnelsen infrastrukturdriftsleverandør for den leverandør, som på et tidspunkt efter et udbud forventes valgt og som derefter varetager opbygningen, driften og tilpasningen af en mere samlede infrastruktur, dette dog med undtagelse af de decentrale infrastrukturkomponenter (eks. netværk og PC er/laptops), som fortsat håndteres af de enkelte kommuner. Tilsvarende bruges samlet betegnelsen applikationsleverandør for den eller de leverandører, som efter et udbud vælges til at videreudvikle/vedligeholde hhv. supportere applikationerne. Delingen mellem hhv. videreudvikling/vedligeholdelse, applikationsdrift/support og infrastrukturdrift er beskrevet i særskilt dokument om 3-lagsmodellen. Den reviderede strategi foreslår således at samle dele af den fælleskommunale infrastrukturdrift i et mere konsolideret set-up, hvor udvalgte applikationer afvikles og driftes. Der vil naturligvis blive stillet krav til infrastrukturdriftsleverandøren om at understøtte en bred vifte af platforme og forskellige SLA er, og til på en smidig måde at støtte projekterne og applikationsvedligehold. Omvendt stilles der som følge af den revidere driftsstrategi også en række krav til applikationsleverandørerne, som beskrives i de følgende afsnit. Forslaget til den nye driftsstrategi er fleksibel og giver mulighed for frit at vælge og under vejs at skifte mellem de fire modeller for applikationsvedligehold, -drift og infrastrukturdrift. Dette valg afhænger af, hvad der giver bedst mening for det enkelte system (applikation inkl. infrastruktur) og i forhold til den fælleskommunale driftsportefølje. Man kan således vælge Model 1 for nogle systemer og Model 2, 3 og/eller 4 for andre systemer alt afhængig af disses karakter (kompleksitet, modenhed, afhængigheder til andre systemer mv.). FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 6

7 De fire modeller er illustreret på nedenstående figur. Model 1 er KOMBIT s nuværende praksis med hele systemet (og al ansvaret) placeret hos en leverandør. Nogle systemer vil altid skulle driftes sådan. Model 2 samler infrastrukturen hos infrastrukturdriftsleverandøren mens al drift og vedligehold vedr. applikationen forbliver hos applikationsleverandøren. Model 3 overdrager applikationsdriften til infrastrukturdriftsleverandøren, mens kun vedligehold forbliver hos applikationsleverandøren. Model 4 er den fulde overdragelse af systemet til infrastrukturdriftsleverandøren. Baggrunden for ovenstående driftsstrategi er et ønske om forenkling af ansvarsforholdene og opgaverne på tværs af systemerne og af integrationerne (performance, sikkerhed, driftseffektivitet) samt forventningen om fremtidige stordriftsfordele. KOMBITs leverandørstyring får således med Model 2, 3 og 4 et renere standardiseret snit mellem enten applikationsvedligehold, drift eller infrastrukturdrift med tilhørende formelle procedurer for idriftssættelse, opgraderinger, overvågning mv. med indbyggede kvalitetssikringsaktiviteter. Den reviderede strategi medfører, at driftsleverandøren i Model 3 og 4 også tager end-toend ansvar for applikationsdriften for at undgå mange applikationsleverandører med driftsansvar for komplicerede integrationer/afhængigheder i forvaltningen, hvilket også er fordyrende internt for KOMBIT, og dermed for kommunerne. Før infrastrukturdriftsleverandøren kan tage driftsansvaret for applikationerne, kræves det at disse er driftsstabile. Der må således for visse applikationer påregnes en overgangsperiode, hvor endelig stabilisering først sker i drift. Applikationsleverandørerne vil fortsat i Model 3 forestå applikationsvedligeholdelsen og skal supportere infrastrukturdriftsleverandøren ved applikationsfejl, som kræver ændringer i koden/konfigurationen. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 7

8 De renere snit mellem applikationsvedligehold, drift og infrastrukturdrift gør det også lettere fremadrettet at skifte/konsolidere applikationsleverandører i Model 2, 3 og 4, hvilket specielt forventes at blive aktuelt ved genudbud (kontraktsforlængelse) af eksisterende systemer i vedligehold og drift. Når nye løsninger udbydes, vil man fortsat typisk starte i Model 1, men man har fremadrettet muligheden for også at anvende en af de andre modeller. For nuværende projekter og løsninger vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om den pågældende løsning med fordel flyttes over i en anden model eller bibeholdes i det nuværende driftsset-up (Model 1). Den efter et udbud valgte driftsleverandør vil med forslaget få en stor og central rolle for den fælleskommunale it-portefølje. Infrastrukturdriftsleverandøren forventes således med forslaget at repræsentere godt en tredjedel af de samlede månedlige forvaltningsvederlag for systemerne i Model 2 (naturligvis varierende system for system) samt op imod halvdelen for systemerne i Model 3 og 4. Infrastrukturdriftsleverandøren skal udelukkende levere veldokumenterede standardiserede ydelser med høj stabilitet på tværs af applikationerne til en konkurrencedygtig pris. Det påhviler infrastrukturdriftsleverandøren til stadighed at holde alle ydelser og softwareversioner fuldt opdateret. Driftsset-up et skal være standardiseret i en sådan grad, at flytning til anden (efter et udbud) mere konkurrencedygtig infrastrukturdriftsleverandør er en absolut gennemførbar transformation. Netop fordi udbuddet har et stort omfang på en standardiseret ydelse har KOMBIT gode forudsætninger for at opnå attraktive priser i markedet. For at forstå det samlede forslag til revideret driftsstrategi med dets implikationer m.v. må hele dokumentet ses i sammenhæng. 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi Valget af den driftsmodel, der er bedst egnet, afhænger som nævnt af systemets karakteristika. Store, komplekse og/eller selvstændige systemer vælges til start i Model 1 og kan så over tid evt. overgå til Model 2 og evt. også videre til Model 3, hvorimod Model 4 næppe bliver aktuel for disse systemer. Et eksempel på forventet start i Model 1 er Kommunernes Ydelsessystem (KY), som er et stort selvstændigt system i den forstand, at KY har mange brugere, der anvender dagligt som deres primære system og kun i begrænset omfang har FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 8

9 brug for andre fælleskommunale systemer i arbejdet. Et selvstændigt system kan også være et funktionelt isoleret system. Model 2 forventes anvendt for store dele af de infrastrukturelle systemer i rammearkitekturen efter at systemernes drift er modnet over nogle år, hvorefter dele af disse systemer gradvist vil gå over i Model 3 og måske også 4. Model 2 og senere Model 3 og 4 forventes således forberedt for SAPA, Forretningskrav, Sags- og Dokumentindeks, Klassifikation, Organisation og Beskedfordeler. Serviceplatformen har været i udbud og er også forberedt til at overgå til Model 2. Rammearkitekturen er tæt koblet, hvorfor det drifts- og forvaltningsmæssigt er en fordel for kommunerne at konsolidere leverandørsetup et. KOMBIT forventer på sin egen interne forvaltningsopgave på Rammearkitekturen at reducere omkostningerne med 25%, når Model 3 nås samtidigt med at ansvarsforholdene i drift simplificeres og det gør det lettere for KOMBIT qua renere snit at flytte opgaver vedr. infrastruktur i rammearkitekturen mellem leverandører. Foruden systemerne i rammearkitekturen vil KOMBIT også undersøge hensigtsmæssigheden for start i Model 2 på resten af Beskæftigelse og Ydelsesområdet (KY undtaget ref. ovenstående) og andre områder/systemer kan også komme i betragtning i forbindelse med genudbud. KOMBIT har pt. ingen forventninger om at starte med nye projekter/systemer direkte i Model 3 eller 4. Såfremt den nye driftsstrategi besluttes vil KOMBIT gennemføre overflytningen af de udvalgte systemer gradvist, dvs. system for system for hen ad vejen at høste erfaringer, modne setup et og mitigere uhensigtsmæssigheder, risici mv. Forudsætningen for start af udvalgte systemer i Model 2 er, at et udbud gennemføres for at vælge en driftsleverandør. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 9

10 4 Overordnet beskrivelse af forslag til revideret driftsstrategi Hensigten med dette kapitel er overordnet at præsentere forslaget i forhold til opgaverne for de forskellige leverandører for Model 2, 3 og 4. Opgaverne detaljeres i efterfølgende kapitler. Forlaget til den revidere driftsstrategi for Model 2 kan lettere forenklet illustreres som på nedenstående figur, hvor kun en infrastrukturdriftsleverandør er vist. Figuren illustrerer Rammearkitekturen (Serviceplatformen, SAPA m.v.) som en applikation, men det er fortsat KOMBIT s forventning, at systemerne i den samlede rammearkitektur konkurrenceudsættes i flere komponenter og derfor sandsynligvis opdeles mellem flere applikationsleverandører. For hver af applikationerne er vedligehold og drift anført på figuren. Vedligehold, brugersupport og applikationsdrift påtænkes således i Model 2 gennemført af applikationsleverandørerne. De sidste afsluttende tests inden idriftsættelse skal gennemføres på en måde så der tages højde for integrationer og funktionalitet på tværs af det samlede driftsset-up. Dette må derfor i høj grad ske i miljøer etableret hos infrastrukturdriftsleverandøren. Disse afsluttende tests er: 1. Tekniske tests af performance, stress, integrationer, sikkerhed m.v. 2. Overtagelsesprøve 3. Idriftsættelsestest 4. Driftsprøve (gennemføres i produktionsmiljøet) Applikationsleverandøren skal på tilbudstidspunktet specificere kravene til såvel miljøer til ovenstående tests som produktionsmiljøet samt kravene til gennemførelse af vedligehol- FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 10

11 delsen. Kravene til miljøerne skal i højest mulig grad ligge indenfor de standardydelser, som infrastrukturdriftsleverandøren stiller til rådighed i servicekataloget, der gøres transparent for applikationsleverandørerne. Applikationsleverandørerne skal således fortsat selv etablere og drive de nødvendige udviklings- og testmiljøer. Applikationsleverandørerne skal yderligere specificere og aftale etablering, adgang til og drift af miljøerne til de afsluttende tests og efterfølgende drift (produktion) inkl. vedligehold hos infrastrukturdriftsleverandøren. Applikationsleverandørerne har overfor KOMBIT hovedansvaret for applikationerne inkl. tilhørende databaser og grænsesnit i drift og er dermed i direkte dialog med driftsleverandøren om at overholde SLA er m.v. Disse ansvarsforhold uddybes i næste kapitel. Infrastrukturdriftsleverandøren skal smidigt og sikkert understøtte applikationsleverandørerne i test, idriftsættelse og produktion (drift) af de enkelte applikationer. Infrastrukturdriftsleverandørens kontraktperiode forventes at blive 5 år med optioner for yderligere år, dvs. hvis infrastrukturdriftsleverandøren leverer god driftsstabilitet samt opfylder kontrakten til en fortsat konkurrencedygtig pris, kan den samlede periode i alt udgøre 7 år før ny konkurrenceudsættelse nødvendigvis gennemføres. 5 Applikationsleverandørernes ansvar og opgaver Dette kapitel beskriver applikationsleverandørernes ansvar og opgaver pr. fase, dvs. henholdsvis tilbud, projekt og vedligeholdelse. 5.1 Tilbudsfasen Ved indlevering af tilbud til KOMBIT skal applikationsleverandørerne med dette forslag specificere kravene til miljøerne herunder antal og sizing (serverkapacitet og storage m.v.), baseret på udbudsmaterialet. Applikationsleverandørerne specificerer også på tilbudstidspunktet valg af databaser og behovet for integrationer i miljøerne til de afsluttende tests (tekniske tests, overtagelsesprøven, idriftsættelsestest og driftstest) og produktion. KOMBIT anvender dette input til prisevalueringen af tilbuddet bl.a. i forhold til infrastrukturdriftsleverandørens transparente servicekatalog. Det er således applikationsleverandørernes ansvar at sikre, at de specificerede miljøer til de afsluttende tests hænger sammen med projektplanen og har tilstrækkelig sizing. Ligeledes er applikationsleverandørerne ansvarlige for sizing af produktionsmiljøet. Hvis sizing FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 11

12 af miljøerne i senere faser viser sig ikke at være tilstrækkelig og mere kapacitet (servere, storage mv.) skal bestilles hos infrastrukturdriftsleverandøren, så hæfter applikationsleverandørerne for denne udgift jvnf. Servicekataloget, med mindre applikationsleverandøren kan henvise til, at de i kontrakten nævnte forecasts fra KOMBIT overskrides. 5.2 Projektfasen Applikationsleverandørerne har i projektfasen hovedansvaret for at planlægge, koordinere og samarbejde med infrastrukturdriftsleverandøren, således at miljøer m.v. bliver detaljeret, dokumenteret og etableret i overensstemmelse med specifikationerne. Applikationsleverandørerne har hovedansvaret for at planlægge og gennemføre serviceintroduktionen af det nye system. Dette ansvar dækker i forhold til infrastrukturdriftsleverandøren at: 1. driftsaftaler etableres og godkendes 2. dokumentation (driftsaftalehåndbog m.v.) færdiggøres og godkendes 3. driftsset-up et med overvågning, alarmer m.v. testes og godkendes 4. udarbejdelse og godkendelser af processer og procedurer for samarbejdet mellem applikationsleverandør og driftsleverandør 5. idriftsættelse gennemføres og godkendes Applikationsleverandørerne etablerer som udgangspunkt selv udviklingsmiljøer og de første testmiljøer i eget set-up. Dette giver den fordel, at applikationsleverandørerne ikke i projektopstart er afhængig af de leveringstider, procedurer m.v., der er gældende for en infrastrukturdriftsleverandør. Applikationsleverandøren har dog mulighed for at bestille disse udviklings- og testmiljøer hos infrastrukturdriftsleverandøren, jf. servicekataloget. Denne mulighed forventes primært at være aktuel i forbindelse med bestilling af testmiljøer med integrationer til KOMBIT s øvrige systemer som applikationsleverandøren har behov for. Såfremt applikationsleverandørerne har specificeret (sized) et eller flere af miljøerne forkert, er det applikationsleverandørernes leverancemæssige og økonomiske ansvar at få dette rettet rettidigt i samarbejde med infrastrukturdriftsleverandøren. Såfremt applikationsleverandørerne konstaterer behov for ændringer i specifikationen, aftaler applikationsleverandørerne de nødvendige tiltag og udvidelser med infrastrukturdriftsleverandø- FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 12

13 ren, således at forsinkelser undgås. Hvis applikationsleverandørerne på tilbudstidspunktet har specificeret hvad der senere viser sig at være en overkapacitet, gælder ligeledes at applikationsleverandørerne kan få refunderet penge, jvnf. servicekatalogets vilkår herfor. Applikationsleverandørerne har ansvaret for at tilvejebringe de til applikationen tilhørende databaser og set-up, herunder som en del af kontrakten at betale licenser og support. KOMBIT vil fremadrettet stille krav om at anskaffede licenser følger systemet, dette gælder bl.a. licenser til de mest gængse kommercielle databaser (DB2, SQL-server og Oracle), middleware (Websphere, Biztalk, Oracle Weblogic Server). Dette vil sige, at kommunerne og/eller en eventuel ny applikationsleverandør efter et udbud af vedligeholdelsen ikke pålægges nye (unødige) initielle licensomkostninger. Det er således fortsat applikationsleverandørerne, som anskaffer og har det projekt- og konfigureringsmæssige ansvar for databaser inkl. DBA og middleware for de enkelte systemer. Ved Model 3 og 4 overleverer applikationsleverandørerne hen over serviceintroduktionen de standardiserede driftsprocedurer til driftsleverandøren, således at procedurer, værktøjer m.v. er klar ved idriftsættelse. Infrastrukturdriftsleverandøren varetager, når systemet er driftsstabilt, alle opgaverne i den daglige drift. 5.3 Vedligeholdelsesfasen Det er med det nye forslag til driftsstrategi fortsat applikationsleverandørerne, der (bortset fra Model 4) har hovedansvaret for at de givne systemer opfylder SLA erne i kontrakten. Infrastrukturdriftsleverandøren har i den forbindelse naturligvis ansvaret for alle opgaver herunder SLA erne for infrastrukturen. Applikationsleverandørerne skal i form af applikationsalarmer m.v. etablere den nødvendige overvågning af applikationerne. Når driftsprøven er godkendt overgår overvågningen, herunder også alarmovervågningen, og den almindelige daglige standarddrift af applikationen i Model 3 og 4 til infrastrukturdriftsleverandøren. Den almindelige applikationsdrift gennemføres således derefter af infrastrukturdriftsleverandøren, jf. applikationsleverandørens standardanvisninger. Hvis alarmer, standardanvisninger m.v. ikke er tilstrækkelige, påhviler det applikationsleverandøren at udbedre disse, ligesom opdateringer af applikationsdriftsdokumentationen er applikationsleverandørens ansvar. Applikationsleverandørerne vil af infrastrukturdriftsleverandøren få stillet overvågnings-, log- og rapporteringsværktøjer til rådighed til at foretage fejlsøgning i de pågældende systemer. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 13

14 Kontrakten for vedligeholdelsesfasen påregnes fortsat at være 5 år med optioner for forlængelse (1 +1 år). 6 Infrastrukturdriftsleverandørens overordnede opgaver og ansvar Hvis denne reviderede driftsstrategi besluttes, vil den efter et udbud valgte fælles driftsleverandør til KOMBIT bl.a. blive målt på sikker og stabil drift høj fleksibilitet og god support til applikationsleverandørerne og KOMBIT attraktive priser de fælleskommunale systemer I den foreslåede reviderede driftsstrategi vil snittet mellem infrastrukturdriftsleverandøren og kommunerne forblive det samme, hvilket vil sige at kommunerne fortsat forestår driften af de decentrale netværk og desktop m.v. 6.1 Krav til platforme Driftsleverandøren skal som minimum stille følgende overordnede servertyper/os til rådighed i servicekataloget: MS LINUX UNIX (enten AIX, HPUX og/eller Oracle Solaris) Infrastrukturdriftsleverandøren ejer al infrastruktur (netværk, storage samt servere). Ved overgang til ny driftsleverandør (efter udbud) etableres en ny opdateret infrastruktur. Infrastrukturdriftsleverandøren ejer ligeledes ITSM værktøjerne, der skal være åbne tilgængelige i forhold til applikationsleverandørerne og KOMBIT. Infrastrukturdriftsleverandøren skal minimum have kompetencer indenfor følgende databaser: DB2, SQL-server og Oracle, og følgende middleware: Websphere, Biztalk, Oracle Weblogic Server. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 14

15 Infrastrukturdriftsleverandøren må kun anvende proprietære teknologier, produkter og driftsset-up s, hvis disse kan erhverves eller licensen kan erhverves af KOMBIT på normale markedsvilkår, eller hvis disse proprietære teknologier, produkter eller driftsset-up s let kan erstattes af standardteknologier, produkter og driftsset-up s, som er gjort offentligt tilgængelige på almindelige markedsvilkår, således at skifte (transition) fra én infrastrukturdriftsleverandør til en anden (efter et nyt udbud) kan foregå problemfrit. Endvidere bør anvendelsen af proprietær teknologi og produkter ikke medføre, at KOM- BIT pålægges væsentlige omkostninger ved anvendelsen af disse teknologier og produkter. 6.2 Krav til tilgængelighed (oppetid) Infrastrukturdriftsleverandøren skal stille følgende fire niveauer af tilgængelighed til rådighed afhængig af, hvor forretningskritisk det givne system er for KOMBIT. Det er som nævnt applikationsleverandøren, der på baggrund af udbudsmaterialet afgør behovene for de forskellige miljøer. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Kritiske Vigtige Administrative Ikke kritiske Anvendelse Serviceniveau 1 vælges til forretnings-kritiske systemer, f.eks. Serviceplatformen Serviceniveau 2 vælges til forretnings-vigtige systemer Serviceniveau 3 vælges typisk til administrative systemer Serviceniveau 4 vælges typisk til lavt prioriterede systemer herunder testmiljøer Driftstid Mandag-søndag Mandag-søndag Mandag-fredag Mandag-fredag Oppetid 99,95 % 99,9 % 99 % 95 % Beregning af oppetid (Aftalt driftstid planlagt nedetid ikke-planlagt nedetid) * 100 (Aftalt driftstid planlagt nedetid) FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 15

16 Alle større infrastrukturdriftsleverandører bruger med visse variationer disse niveauer. KOMBIT vil i et vist omfang ud fra et økonomisk perspektiv lægge op til at indrette sig ud fra driftsleverandørens eksisterende SLA rammeværk. Infrastrukturdriftsleverandøren skal også kunne håndtere forskellige sikkerhedsniveauer, herunder for data. Infrastrukturdriftsleverandøren vil levere og rapportere på SLA særskilt på platformen (infrastruktur til og med OS) samt på applikationsdriften (databaser, middleware, applikationer og grænsesnits). 6.3 Vederlag for miljøerne m.v. Vederlaget for miljøerne udgøres primært af variable vederlag. De variable vederlag, opgøres på baggrund af de i perioden forbrugte ressourceenheder per måned. Dette vil sige, at infrastrukturdriftsleverandørens vederlag for alle ydelser under ydelsesområderne server inkl. OS, applikationsdrift, storage og backup/restore/recovery som managed service afregnes som variable månedlige vederlag. Ved efterfølgende genudbud overvejer KOM- BIT at inkludere større dele af driften i faste vederlag samt muligheden for også at dække dele af applikationsdriften. Eksempler på ressourceenheder: Server; enten virtuel eller fysisk o En serverressourceenhed (serverinstans) består af en kombination af et antal CPU-kerner, et antal RAM, 32/64 bit miljø, samt et serviceniveau. OS som managed service o En OS som managed service ressourceenhed aftages af en serverressourceenhed (serverinstans). OS angives med software-navn inkl. angivelse af version, kategori forstået ved Microsoft-, Linux- og Unix -baserede systemer, opdeling i 32/64-bit versioner samt serviceniveau. Applikationsdrift o Den daglige applikationsdrift som påhviler driftsleverandøren, såsom overvågning og reaktion på applikationsalarmer skal defineres ifm. udbud. Storage o En storageressourceenhed defineres som et antal GB storage, et Tier, en storagetype (SAN/NAS/DAS) samt serviceniveau. Back-up/restore/recovery o En back-up og restore/recovery ressourceenhed opgøres i antal GB pr. serviceniveau. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 16

17 Infrastrukturdriftsleverandøren er ansvarlig for at udføre målinger af ressourceenheder og den samlede service inkl. oppetid, der stilles til rådighed for applikationsleverandørerne. Infrastrukturdriftsleverandøren skal i overensstemmelse med de dokumenterede processer og procedurer måle, opgøre og validere brugen af ressourceenheder. Applikationsleverandørerne og KOMBIT har adgang til overvågningen samt de data (inkl. logs), som produceres i produktionsmiljøet. Evt. begrænsede faste vederlag kan i første driftsudbud komme på tale og vil primært bestå af infrastrukturdriftsleverandørens omkostninger forbundet med at levere forbindelsen til kommunernes netværk og lignende. Vederlaget for ny funktionalitet/nye ydelser (samlet ændringer ) opgøres og betales særskilt i henhold til processerne aftalt mellem infrastrukturdriftsleverandøren, applikationsleverandørerne og KOMBIT. Vederlaget for ændringer beregnes ved at benytte: Servicekatalogets fastdefinerede ydelser Timepris baseret på medgået tid og forbrugte materialer i overensstemmelse med prismodellen for timeforbrug 6.4 Incident og Problem Management Infrastrukturdriftsleverandøren skal over for applikationsleverandørerne og KOMBIT leve op til servicemål afhængig af Incident prioritet. KOMBIT har normalt SLA på følgende: Reaktionstid, omgåelsestid, afhjælpningstid, eskalationstid og informationstid. Prioritet 1 og 2 Incidents giver samtidig nedetid på driftseffektiviteten, og der skal udarbejdes en root cause analysis for disse hændelser. Prioritet tager udgangspunkt i følgende tabel: Prioritet Impact Høj Medium Lav Urgency Høj Medium Lav FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 17

18 Infrastrukturdriftsleverandøren har ansvaret for at rejse incidents over for applikationsleverandørerne vedr. fejl og (begrundede) uhensigtsmæssigheder i driften af applikationerne. Det påhviler så applikationsleverandørerne at analysere og løse disse indenfor applikationsvederlaget. Ligeledes kan applikationsleverandørerne rejse incidents over for infrastrukturdriftsleverandøren, hvilke også løses inden for driftsvederlaget. Både applikationsleverandørerne og infrastrukturdriftsleverandøren har således klare incitamenter til at sikre driftsstabilitet og -effektivitet. 6.5 Krav om ikke eksklusivitet og benchmarking Selvom det er KOMBIT s klare hensigt at samle al drift hos færre infrastrukturdriftsleverandør, så påregner KOMBIT dog ikke at indgå en infrastrukturdriftsleverandørkontrakt, der er eksklusiv i henhold til levering af driftsydelserne. Det skyldes, at kommunerne giver målet om konkurrence meget høj prioritet. Dette krav om ikke eksklusivitet skyldes behovet for hurtigt at kunne vælge alternativer, hvis infrastrukturdriftsleverandørens ydelser og/eller pris ikke skønnes tilfredsstillende af KOMBIT. KOMBIT vil kræve at en benchmarking af driftskontrakten udføres af en uafhængig part et antal gange i kontraktens løbetid, eventuelt årligt. Mulige benchmarkere vælges ud fra firmaer som Gartner, Compass, Maturity, ProBenchmark eller Forrester Research. Intet i infrastrukturdriftsleverandørkontrakten bør således forhindre KOMBIT i at købe de samme ydelser eller tilsvarende ydelser fra en anden infrastrukturdriftsleverandør eller selv frembringe tilsvarende ydelser i kontraktperioden. 6.6 Krav til lokationer Infrastrukturdriftsleverandøren må kun opbevare, tilgå og behandle data samt styre det nødvendige programmel fra faciliteter og lokationer, som: opfylder lovgivningen, herunder bl.a. den danske persondatalov er under infrastrukturdriftsleverandørens fulde kontrol er godkendt af KOMBIT KOMBIT har ret til at gennemføre audits med henblik på at sikre ovenstående samt at driftskontrakten efterleves. KOMBIT skal i denne forbindelse have adgang til infrastrukturdriftsleverandørens faciliteter og lokationer. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 18

19 6.7 Anvendelse af teknologier, produkter og standarder Infrastrukturdriftsleverandøren må ikke anvende teknologier, ydelser, produkter eller standarder, der har negativ indvirkning på eller ændrer de fælleskommunale business cases, ydeevne og funktionalitet, interoperabilitet, præcision, hastighed, reaktionsevne, kvalitet, slutbrugertilfredshed, omkostninger (inklusive øgede licensomkostninger grundet driftsleverandørens valg af Udstyr og Programmel) og ressourceeffektivitet i relation til projekter og vedligehold. 6.8 Ophørsplan Infrastrukturdriftsleverandøren skal ud over at holde sig til gænge teknologier, have en til stadighed opdateret dokumentation mv. Endvidere skal infrastrukturdriftsleverandøren udarbejde og vedligeholde en ophørsplan for at sikre en smidig og sikker transition til eventuel ny driftsleverandør. Ophørsplanen skal bl.a. indeholde en udpeget en seniorprojektleder, der skal være ansvarlig for den overordnede varetagelse af ophørsassistancen og transitionen til ny infrastrukturdriftsleverandør. 7 Samarbejdsmodellen Som nævnt er applikationsleverandørerne hovedansvarlige for levering af de aftalte projekter til tiden og SLA erne for de respektive idriftsatte fælleskommunale rammearkitektur- og fagsystemer til KOMBIT. Ansvarsfordelingen leverandørerne imellem er detaljeret i dokumentet vedr. 3-lagsmodellen. De funktionelle henvendelser (ændringsønsker og anvendelsessupport) fra brugerne vil således også i den reviderede driftsstrategi fortsat gå direkte til applikationsleverandørerne, der har ansvaret for fejlrettelser, test og releasemanagement. Disse er dermed det primære kontaktpunkt og driver løsningerne med koordinering til infrastrukturdriftsleverandøren. De enkle tekniske brugerafklaringer og administration (eks. ændring af brugeradgang) mv. indenfor standardsupport håndteres af infrastrukturdriftsleverandøren. Dette dog under antagelse af, at applikationsdriften i Model 3 og/eller 4 er overdraget til infrastrukturdriftsleverandøren; ellers er det applikationsleverandørens opgave at varetage også standardsupport. Kun ved eskaleringer bør KOMBIT inddrages. Dette er illustreret på nedenstående figur. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 19

20 Det overvejes, hvorvidt KOMBIT på længere sigt med fordel kan etablere en SPOC (Single Point of Contact vist med stiplede linjer og evt. delvist outsourcet til tredjepart) med ansvar for at håndtere eskalerede anmodninger i forbindelse med håndtering af Incidents, Problems, Issues m.v. I visse situationer kan der blandt parterne opstå tvivl om, hvem der ejer en given opgave. Der skal derfor etableres en struktur, som minimerer omfanget af Issues, der cirkulerer mellem applikationsleverandørerne indbyrdes og med involvering af infrastrukturdriftsleverandøren. 7.1 Samarbejdsorganisation KOMBIT s nuværende leverandørstyring bygger på et 1:1 forhold mellem KOMBIT og de enkelte leverandører. I den reviderede driftsstrategi vil der blive behov for mere kommunikation og koordination mellem direkte leverandørerne ift. de enkelte (isolerede) projekter/systemer men på sigt mindre direkte koordination for KOMBIT. KOMBIT skal dog etablere de nødvendige styringsfora over projekt- og systemniveauet til håndtering af koordination omkring arkitektur, projekter, release, test og change management. FORSLAG TIL DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI SIDE 20

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm.

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm. 90 erne Værksted Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk Applikationer Isolerede Systemer 2 1 0 '90'erne Mange leder var biologer Moore s Law Uddannelsen hed svagstrøm. ITSM- Tool Mailbox, simpel database

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

KOMPETERA Solution Day

KOMPETERA Solution Day KOMPETERA Solution Day Om Athena IT-Group A/S Grundlagt i 1995 Børsnoteret på Nasdaq OMX First North siden 2007 Athena ligger størrelsesmæssigt nr. 3 i vores markedssegment, målt på Microsoft SPLA licenser

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere