NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015"

Transkript

1 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax Marts Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Museumslandskabet i Danmark er mangfoldigt. Museerne har hver deres ansvarsområde eller formål, og de er finansieret på forskellig vis. Mens der i øjeblikket er 6 statslige og 98 statsanerkendte museer omfattet af museumsloven 1, er der 4-5 gange så mange museer, der ikke er omfattet af museumsloven eller økonomisk støttet af Kulturministeriet. Disse museers størrelse, beskaffenhed og emneområder er lige så mangfoldige som antallet. De spænder fra ganske små lokale eller interesse-baserede institutioner til store museer med samlinger af national og international betydning. Et antal af disse store museer har tilknytning til andre ministerier, universiteter og anden statslig virksomhed. Samlet set udfylder alle landets museer på hver deres måde en plads i det danske museumslandskab. Alle museer kan søge om at blive statsanerkendt i henhold til museumsloven, men det er langt fra alle, som kan opnå statsanerkendelse. Denne vejledning beskriver og præciserer proces og betingelser for at opnå statsanerkendelse. Hensigten er at tydeliggøre, hvad et museum skal kunne præstere for at opnå og bevare en statsanerkendelse og dermed statsligt driftstilskud. Statsanerkendelse af et museum omfatter to på hinanden følgende processer: En museumsfaglig vurdering og en efterfølgende politisk behandling. Det er kulturministeren, der gennem den politiske behandling beslutter, om et museum skal statsanerkendes. Kulturministeren har hjemmel i museumsloven til at statsanerkende museer. Finansieringen af en statsanerkendelse sker på finansloven, som fastlægger statens tilskudsniveau til de statsanerkendte museer. Før kulturministeren kan træffe beslutning om statsanerkendelse af et museum, skal der gennemføres en museumsfaglig vurdering det vil sige en vurdering af, 1 Museumsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.). J.nr.:

2 om det museum, der ansøger om statsanerkendelse, kan opfylde kriterierne for at opnå statsanerkendelse. Den samlede ansøgningsproces om statsanerkendelse såvel museumsfaglig vurdering som politisk behandling bliver gennemgået i afsnit 3. Kriterierne for at blive statsanerkendt fremgår af museumslovens 14. De enkelte krav og vilkår bliver gennemgået i afsnit 5., men overordnet gælder det, at 1. museet skal arbejde inden for et emneområde, som er væsentligt og ikke i forvejen dækket af andre museer under museumsloven 2. museet skal have en ejerform, der er kommunal, selvejende eller foreningsejet, hvis formål er museets drift. Museets samling må ikke være i privateje, og museet må ikke være en del af en forening eller selskab, der har et kommercielt sigte 3. museet skal have et årligt ikke-statsligt tilskudsgrundlag på mindst det niveau, der er fastsat på finansloven (i 2014 udgør minimum 2 mio. kr.) 4. museet skal have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard. Hertil kommer, at museet - efter opnåelse af statsanerkendelse - skal leve op til kravene i driftstilskudsloven 2. Det drejer sig om krav til bl.a. budget, regnskab, vedtægter og bestyrelsessammensætning i offentlige kulturinstitutioner. 2. Restriktiv praksis Bestemmelserne om statsanerkendelse er gennem de seneste mange år blevet administreret restriktivt. I perioden fra har tre museer opnået statsanerkendelse. Det er Kroppedal Museum og Energimuseet i 2002 samt Dansk Jødisk Museum i Den restriktive praksis skal ses i lyset af de stramninger og øgede krav til museerne, som har udviklet sig siden revisionen af museumsloven i Den restriktive praksis skal tillige ses i lyset af, at de statsanerkendte museers samlinger tilsammen skal danne et dækkende udsnit af Danmarks kulturarv. Det er baggrunden for, at staten netop gennem statsanerkendelsen påtager sig et særligt ansvar for bevaringen af samlingerne. Og det er årsagen til, at nye statsanerkendelser skal tilføre nye og væsentlige aspekter, som ikke allerede er repræsenteret. Det tilstræbes derfor, at nye emner eller forslag til ansvarsområder bliver varetaget af et allerede statsanerkendt museum, og nye museumsinitiativer indgår i de mu- 2 Driftstilskudsloven (Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet). 2

3 seer og strukturer, som allerede eksisterer. Praksis skal ligeledes ses i sammenhæng med, at antallet af statsanerkendte kunstmuseer og kulturhistoriske museer er stort, og at etableringen af mange nye, selvstændige enheder ikke harmonerer med de stadigt stigende krav og forventninger til museerne fra borgere og samfund, herunder om professionalisering og øget ressourcemæssig og faglig bæredygtighed. Endelig er der også tale om en samlet prioritering af de statslige midler, der årligt afsættes til statsanerkendte museer på finansloven. 3. Ansøgningsproces Ansøgningsprocessen er som nævnt to-delt en museumsfaglig vurdering og en politisk behandling. Nedenfor er hver del beskrevet med angivelse af, hvad der forventes af museet i de enkelte dele af processen. Alle ansøgninger om statsanerkendelse gennemgår samme og ensartede museumsfaglige vurdering, og alle ansøgninger vurderes ud fra de samme kriterier. Del 1: Museumsfaglig vurdering Del 1 har tre faser: En indledende fase, en ansøgningsfase og en vurderingsfase. Indledende fase Overvejer museet at søge om statsanerkendelse, skal museet først kontakte Kulturstyrelsen og drøfte baggrunden for ansøgningen og få en indledende dialog om perspektiver og muligheder samt råd og vejledning om det videre forløb, inden museet igangsætter den egentlige ansøgningsproces. Museet skal, inden det kontakter styrelsen, have sat sig ind i museumsloven, herunder særligt 1 og 2 om lovens formål og museernes opgaver samt 13 og 14 om statsanerkendelse og statsligt tilskud samt vilkår for at opnå og bevare statsligt tilskud. Museet skal ligeledes have læst dokumentet Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer, der afspejler lovkrav og forventet fagligt niveau for et statsanerkendt museum. Dokumentet findes på Kulturstyrelsens hjemmeside. Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer omfatter såvel de lovmæssige krav til museerne som styrelsens anbefalinger til museets virksomhed. Styrelsens anbefalinger er gennem tiden udviklet og suppleret med afsæt i udredninger, analyser, undersøgelser og strategier, som er gennemført på Kulturministeriets område de seneste 10 år, og som på forskellig vis sætter retning for museernes opgaveva- 3

4 retagelse og initierer udvikling på området 3. Hertil kommer, at der gennem tiden er udviklet god museal praksis for forskellige sider af museernes arbejde. Denne praksis er også afspejlet i styrelsens anbefalinger. Endelig afspejler anbefalingerne den generelle samfundsudvikling, herunder udviklingen i samfundets og borgernes forventninger, brugermønstre, medieanvendelse mv. På baggrund af den indledende drøftelse med Kulturstyrelsen skal museet vurdere, om det skal indsende en konkret ansøgning om statsanerkendelse. Med det menes, at museet vurderer, at det dækker et væsentligt og nyt emneområde og kan tilvejebringe et ikke-statsligt tilskudsgrundlag på minimum 2 mio. kr. Ansøgningsfase Museet skal nu indsende en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde - en beskrivelse af museets emneområde (ansvarsområde). Det er vigtigt, at museet i beskrivelsen redegør for, dels hvorfor emneområdet er så væsentligt, at det berettiger til en (selvstændig) statsanerkendelse, dels hvorledes emnet supplerer det eksisterende statsanerkendte museumslandskab (redegøre for, at emnet ikke i forvejen er dækket af et eksisterende statsligt eller statsanerkendt museum). Beskrivelsen af ansvarsområdet må max. fylde én side. - museets vedtægter 4 - museets seneste regnskab (regnskab for det forgangne hele regnskabsår) 5. Finansiering af museets ikke-statslige tilskudsgrundlag (som samlet skal udgøre minimum 2,0 mio. kr.) skal tydeligt fremgå af regnskabet - museets aktuelle og fremadrettede budget 6 - eventuelt andet relevant materiale, herunder fx materiale, der beskriver museets mission, vision, strategi, organisation, personale eller lignende materiale, der beskriver forhold omkring museets virksomhed og faglige arbejde 3 Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), digitalisering af kulturarven fra 2008, forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den national undersøgelse af museernes brugere , Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra 2011, udredning om fremtidens museumslandskab fra 2011 og Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra Museet skal være opmærksom på krav til vedtægter i museumsloven og driftstilskudsloven. På Kulturstyrelsens hjemmeside findes eksempel på standardvedtægter for statsanerkendte museer. 5 Museet skal være opmærksom på krav til regnskab i driftstilskudsloven, som museet skal kunne leve op til, når det er statsanerkendt. 6 Museet skal være opmærksom på krav til budget i driftstilskudsloven, som museet skal kunne leve op til, når det er statsanerkendt. 4

5 - et udfyldt spørgeskema Danske Museer i tal, som rekvireres fra Kulturstyrelsen - en redegørelse, hvor museet i kort form (punktform) angiver, hvorledes museet lever op til/agter at leve op til de krav og anbefalinger, der fremgår af Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. Redegørelsen i punktform må max. fylde tre sider. Museets ansøgning om statsanerkendelse sendes til Kulturstyrelsen, der har ansvaret for den faglige behandling af ansøgningen. Den faglige behandling af ansøgningen indebærer en museumsfaglig vurdering af museet. Kulturstyrelsen har ansvaret for at tilvejebringe den museumsfaglige vurdering, som skal ligge til grund for Kulturstyrelsens indstilling til kulturministeren om statsanerkendelse af et museum. Vurderingsfase Til brug for Kulturstyrelsens faglige behandling af museets ansøgning, nedsætter styrelsen et eksternt fagkyndigt bedømmelsesudvalg, som udarbejder den museumsfaglige vurdering. Bedømmelsesudvalget består af to medlemmer udpeget af og blandt Kulturstyrelsens faglige museumsudvalg (Museumsudvalget for kunsthistorie, Museumsudvalget for kulturhistorie, Museumsudvalget for naturhistorie) afhængigt af, om det er et kunstmuseum, et kultur- eller naturhistorisk museum, der skal vurderes en repræsentant fra det relevante statslige hovedmuseum (Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet eller Statens Naturhistoriske Museum) en repræsentant fra forskningsmiljøet (primært fra universiteterne). Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturstyrelsen. Bedømmelsesudvalget skal foretage en faglig vurdering af, om museet opfylder kriterierne for at opnå statstilskud til drift af museet (jf. afsnit 5). Udvalget vurderer museet ud fra det fremsendte materiale og en konkret besigtigelse af museet. Udvalget kan bede om supplerende materiale, som vil indgå i dets faglige vurdering. Udvalgets museumsfaglige vurdering ligger til grund for og bliver bilagt Kulturstyrelsens indstilling til kulturministeren. Afhængig af resultatet/indholdet af bedømmelsesudvalgets vurdering kan Kulturstyrelsen indstille til enten tilsagn eller afslag på museets ansøgning om statsanerkendelse. Herefter forestår ministerens stillingtagen - den politiske behandling af museets ansøgning om statsanerkendelse. 5

6 Del 2: Politisk behandling Kulturstyrelsen fremsender indstilling til kulturministeren bilagt bedømmelsesudvalgets museumsfaglige vurdering af museets ansøgning. I tilfælde af, at Kulturstyrelsen indstiller museet til statsanerkendelse, skal ministeren tage stilling til, om der i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven kan tilvejebringes statsligt økonomisk grundlag for statsanerkendelsen. Først når dette forhold er på plads, kan ministeren formelt meddele museet sin afgørelse. 4. Museumsloven Museumsloven fastlægger de krav og vilkår, et museum skal opfylde for at kunne opnå statsanerkendelse og dermed modtage statsligt tilskud til driften af museet. Det er også museumsloven, som sætter de overordnede rammer for et statsanerkendt museums arbejde. Museumsloven er baseret på, at initiativet til at oprette og drive museer skal komme fra lokal eller ikke-statslig side. Sådan har det været siden de første museer opstod i 1800-tallet uden for København, og loven følger derfor et princip om, at museer opstår på lokalt initiativ og meget sjældent ud fra et statsligt behov eller ønske. Danmark er et af de få lande, som har en museumslov, der regulerer museernes virksomhed. Den første museumslov blev vedtaget i 1958, og i december 2012 vedtog Folketinget de seneste ændringer af loven. Den nuværende lovs formål er, gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde, at sikre kultur- og naturarv i Danmark samt udvikle betydning af denne i samspil med verden omkring os. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv 1) aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, 2) udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund samt 3) sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse 6

7 Loven forudsætter, at museer omfattet af loven samarbejder om disse opgaver. 5. Krav og vilkår i henhold til museumsloven Kulturministeren kan efter museumslovens 13 statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. For at opnå og bevare et statsligt driftstilskud skal museet opfylde en række krav og vilkår, der er beskrevet i museumslovens 14. Nedenfor er de enkelte krav og vilkår i bestemmelsen beskrevet sammen med de bagvedliggende overvejelser og hensigter fra lovens bemærkninger 7. 1) Museet skal være kommunalt, selvejende, eller det skal ejes af en forening, hvis formål er museets drift. Kulturministeren kan kræve, at museet i videst muligt omfang er administrativt og økonomisk adskilt fra andre institutioner. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at det statslige driftstilskud ydes til museumsvirksomhed. Bestemmelsen betyder, at der fx ikke kan ydes støtte til samlinger i privateje eller til foreninger, selskaber mv., der har et kommercielt sigte. Det skal ligeledes kunne sikres, at statstilskuddet ikke anvendes til formål, der er museumsvirksomheden uvedkommende. 2) Museets ansvarsområde og ændringer heri skal godkendes af kulturministeren. Godkendelsen forudsætter, at området er væsentligt og ikke i forvejen er dækket af andre statslige eller statsanerkendte museer. Hensigten med bestemmelsen er at sikre koordinering og arbejdsdeling mellem museerne, og at offentlige midler ikke anvendes til opbygning af parallelle samlinger. Godkendelse af ansvarsområder og ændringer heri skal derfor ske centralt, hvor der er et samlet overblik over allerede tildelte ansvarsområder. Herudover skal godkendelsen af ansvarsområde bl.a. sikre, at der for alle dele af landet er museer, der kan varetage de opgaver, der er beskrevet i museumslovens kap. 8 om sikring af kultur- og naturarv i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv. Bestemmelsen betyder, at der skal ligge en faglig vurdering til grund for godkendelse af et ansvarsområde, idet områdets væsentlighed skal vurderes i forhold til eksisterende statslige eller statsanerkendte museers ansvarsområder. Kulturministeren har delegeret ansvaret for godkendelse af museers ansvarsområder og ændringer heri til Kulturstyrelsen (jf. BEK nr af 12. dec. 2010). 7 Der er tale om lovbemærkninger fra ændring af museumsloven i 2001 og

8 3) Museets vedtægter skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. Museets ansvarsområde skal fremgå af vedtægterne. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at den offentlige tilsynsførende myndighed sikrer og har indseende i, at museets juridiske grundlag er i overensstemmelse med gældende ret/regler, herunder museumslov og driftstilskudslov - men også anden lovgivning. 4) Museet skal have et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig standard. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museet er bæredygtigt i økonomisk forstand det vil sige har et tilstrækkeligt økonomisk ressourcegrundlag til varetagelse af museets samlede virksomhed, herunder de museumsfaglige opgaver på et vist niveau. Bestemmelsen hænger sammen med kravet i museumslovens 13 om, at museets ikke-statslige tilskudsgrundlag (kommunale, andre offentlige og ikkeoffentlige tilskud) tilsammen skal udgøre et vist minimum (aktuelt 2 mio. kr.) for at udløse statsligt driftstilskud til museet. Det forudsættes, at museet supplerer det ikke-statslige tilskudsgrundlag og statslige driftstilskud med en egenindtjening, der kan sikre tilstrækkelig økonomisk bæredygtighed. 5) Museet skal have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museet er bæredygtigt i faglig forstand og råder over en bygningsmasse, der er egnet til museumsvirksomhed. Den museumsfaglige standard vedrører niveauet for museets varetagelse af de museumsfaglige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Den bygningsmæssige standard ses i sammenhæng med bl.a. magasinforhold og sikringsforhold på det enkelte museum. Museumsloven fastsætter ikke konkret niveau for museernes faglige og bygningsmæssige standard. Kulturstyrelsen har til opgave at udforme retningslinjer for niveau/kvalitet af museernes virksomhed. Disse retningslinjer er beskrevet i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. 6) Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museet råder over videnskabeligt personale med relevant museumsfaglig baggrund i forhold til museets faglige ansvarsområde. Det betyder, at museer, som varetager flere fagområder, skal have faguddannet personale inden for alle fagområderne. Der kan også være behov for andre fagligheder og kompetencer, herunder af fx teknisk, administrativ og forvaltnings- 8

9 mæssig karakter. Det forventes, at museets bestyrelse og leder/direktør vil sikre og prioritere, at de relevante og nødvendige professionelle kompetencer er til stede i institutionen med henblik på en kvalitativ drift og udvikling af den samlede opgavevaretagelse. 7) Museet skal deltage i det nationale og regionale samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museer omfattet af museumsloven samarbejder med henblik på koordinering, sammenhæng, kvalitet og bæredygtighed i opgavevaretagelsen. Bestemmelsen hænger sammen med kravet i museumslovens 2 om, at museerne skal samarbejde om deres lovbestemte opgaver. 8) Museet må ikke udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse hertil. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museers samling i videst muligt omfang sikres og bevares for eftertiden. De genstande, kunstværker, præparater og anden dokumentation, der er erhvervet til samlingen, dvs. købt af museet, overdraget museet som gave eller erhvervet gennem indsamling eller udgravninger, udgør museets samling. Der er tale om samlinger, der er opbygget over en lang årrække, støttet af offentlige midler. Vurderingen af genstandenes/værkernes/præparaternes kultur-, kunst- eller naturhistoriske værdi kan variere over tid. Samlingerne er derfor i sig selv udtryk for, hvad der på indsamlingstidspunktet blev opfattet som væsentlige bevaringsværdier. Udskillelse til anden side end til statsanerkendte og statslige museer kræver derfor en særskilt tilladelse. Der kan fx gives særskilt tilladelse til udskillelse til kassation grundet dårlig bevaringstilstand og manglende proveniens, eller til formidlingsformål grundet forekomst af dubletter i samlingen. Kulturministeren har delegeret ansvaret for godkendelse af museers udskillelse til Kulturstyrelsen (jf. BEK nr af 12. dec. 2010). Kulturstyrelsen har udarbejdet vejledning og retningslinjer for museers indsamling, udskillelse og kassation, som kan findes på styrelsens hjemmeside. 9) Museet skal indberette genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder. Hensigten med bestemmelsen er dels at sikre grundlag for koordinering af museers indsamling og udveksling af data samt tilgængeliggørelse af samlinger, dels sikre synliggørelse/kortlægning af bevaringsinteresser. Kulturstyrelsen har ansvaret for 9

10 at føre de centrale registre: Museernes Samlinger, Kunst Indeks Danmark og Fund og Fortidsminder 8. I forlængelse af museers forpligtelse til at registrere deres samling elektronisk efter fastlagte standarder 9, skal museer indberette samlingen til de to centrale registre (Museernes Samlinger, Kunst Indeks Danmark). Det afhænger af samlingens karakter, til hvilket register indberetningen skal ske - om det er kunstgenstande eller kulturhistoriske genstande. I visse tilfælde skal indberetning ske til begge registre. Naturhistoriske genstande/præparater skal ikke indberettes til de nævnte registre. Fund og Fortidsminder er et register, hvortil kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar skal indberette arkæologiske lokaliteter og fundsteder. 10) Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider. Hensigten med bestemmelsen er at sikre offentlig adgang til museer, og at museer synliggør sine åbningstider. Museets konkrete åbningstider fastlægges af museets bestyrelse og leder/direktør. 11) Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. Museet skal under hensyntagen til institutionens karakter gennemføre særlige formidlingsindsatser, fx rabatordninger, rettet mod børn. Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at museer spiller en aktiv rolle i forhold til at give børn og unge de bedst mulige kulturelle vilkår og muligheder. Museet skal som minimum give gratis adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. Det er op til museets bestyrelse og leder/direktør) at beslutte øvrige entré forhold. Med skolelever menes 1) elever i folkeskolen, elever på frie grundskoler og elever på efterskoler, 2) elever og kursister i de gymnasiale uddannelser, herunder enkeltfag heraf, 3) elever på erhvervsrettede grunduddannelser og deltagere på produktionsskoler og 4) kursister på almene voksenuddannelser. Det forventes, at museet koordinerer og udvikler undervisningstilbud og -materialer i samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner. Hensigten er tillige at sikre, at museer udvikler og gennemfører formidlingsaktiviteter, der er målrettet børn og unge. Det forventes, at museet arbejder med 8 Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside om de centrale registre: Museernes Samlinger, Kunst Indeks Danmark og Fund og Fortidsminder. 9 Museets registrering af samlingen skal følge gældende standarder som beskrevet i Dansk Museums Dokumentations-standard på Kulturstyrelsens hjemmeside. 10

11 varierede formidlingsformer med henblik på at skabe differentieret, aktuel, perspektiveret og vedkommende formidling i og udenfor museet med henblik på at give de bedst mulige kulturelle oplevelser og udbytte ved besøg på museer. 12) Museet skal tilstræbe størst mulig tilgængelighed for personer med handicap. Hensigten med bestemmelsen er at sikre størst mulig tilgængelighed til museer for alle personer med handicap. Fysisk tilgængelighed i forhold til museers bygninger samt tilgængelighed i forhold til museers formidling og samlinger, herunder fx mulighed for tegnsprogstolkning, berøring mv. 6. Efter statsanerkendelsen Når museet er blevet statsanerkendt, skal det foruden museumsloven også leve op til driftstilskudsloven, der er den daglige benævnelse for: Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Driftstilskudsloven beskriver formelle krav til bl.a. budget, regnskab, vedtægter og bestyrelsessammensætning i offentlige kulturinstitutioner. Lov med tilhørende bekendtgørelse findes på Kulturstyrelsens hjemmeside. 7. Løbende opfølgning Det er Kulturstyrelsens opgave at følge og føre tilsyn med, at statsanerkendte museer lever op til museumslovens krav til at opnå og bevare statsanerkendelse og dermed statsligt driftstilskud. Dette sker dels gennem Kulturstyrelsens museumsstatistik Danske Museer i tal, hvor alle statsanerkendte museer årligt indberetter centrale oplysninger og nøgletal for deres virksomhed, dels gennem Kulturstyrelsens regelmæssige kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Herudover bliver alle statsanerkendte museers årlige budgetter og regnskaber gennemgået og godkendt, som det er beskrevet i driftstilskudsloven. Kulturstyrelsen og kommuner deles om denne tilsynsopgave afhængig af, hvem der er museets offentlige hovedtilskudsyder. 11

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013

Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Materiale fra 1. møde i Det Strategiske Panel 26. sept. 2013

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.)

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) NOTAT Til ministeren 25. september 2012 Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) Kulturministeriet sendte den 28. juni 2012 et udkast til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K April 2011 WWW.KUM.DK udredning om fremtidens museumslandskab KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K kolofon Udredning om fremtidens museumslandskab 2 Udredning om fremtidens museumslandskab Udgivet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere