Envina 10. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Envina 10. april 2014"

Transkript

1 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling

2

3 Emner der vil blive gennemgået Forvaltningsretlige regler Undersøgelsespåbud Påbud om oprensning Vigtige datoer Retspraksis Opsamling

4 Forvaltningsretlige regler Partshøring (normalt forvarsling) Aktindsigt Begrundelse Klagevejledning og domstole Legalitetsprincippet Officialprincippet Forbud mod skøn under regel Magtfordrejning Proportionalitetsprincippet og mange flere

5 Definition af forurener 41 41, stk. 3. Som forurener anses: 1) Den, der i erhvervsmæssig eller offentlig øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidhører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode. 2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsgrundlag ifølge anden lovgivning.

6 Definition af forurener Forureneren er som udgangspunkt den der er ansvarlig for driften. Normalt ikke grundejer! Eksempelvis er UNO-X Energi A/S (cvr.nr ) primo juli 2010, blevet splittet op i tre selskaber: UNO-X Energi A/S (cvr.nr ). Dette firma forhandler DS-truckanlæg, fyringsolie, bunkerolie mv. UNO-X Automat A/S (cvr.nr ). Dette firma sælger brændstof fra 291 UNO-X automat anlæg, samt 17 betjente YX benzinstationer. UNO-X Smøreolie A/S (cvr.nr ). Det betyder, at påbud skal gives til UNO-X Energi A/S (cvr.nr ), hvis forureningen er sket før juli 2010, mens påbudsadressaten er UNO-X Automat A/S (cvr.nr ), hvis forureningen er sket efter juli Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig forureningerens/virksomhedens cvr.nr.

7 Passivitet!! Vær opmærksom på passivitet! Myndighedspassivitet indebærer som udgangspunkt at håndhævelsesmuligheden ikke længere er tilstede! Det afgørende er, hvorvidt påbudsadressaten har indrettet sig i tillid til, at håndhævelse ikke ville ske og i den tro, at myndigheden har opgivet håndhævelse

8 Passivitet!!

9 Passivitet!! Husk i efterfølgende tilsynsbreve m.m. at gøre opmærksom på, at I stadig vurderer mulighederne for påbud! Mit råd: Meddel påbud seneste 12 måneder efter, at sagen er fuldt belyst - gerne før! I risikerer, at virksomheden opfylder påbuddet, men efterfølgende kræver efterkommelsesomkostningerne erstattet af kommunen!

10 Vær opmærksom på 76, stk.4! 76 (JFL),. Stk. 4 Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. 40, fremgår, at der ikke er konstateret forurening på det undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt eller delvis kan henføres til påbudsadressaten, skal den miljømyndighed, der har påbudt undersøgelsen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har afholdt til opfyldelse af påbudet.

11 Undersøgelsespåbud 40. Miljømyndigheden, jf. 39, kan påbyde en forurener, jf. 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at 1. foretage prøvetagning, analyser og måling af stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og 2. klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke, hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før den 1. januar Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog 41, stk. 3, nr. 2. 2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning.

12 Undersøgelsespåbud - fortsat Vigtige forudsætninger for 40 påbud: Forureningen skal være fortsat efter 1. Januar 1992 ( 40). Kun påbud til forureneren Forureneren skal have haft rådighed 10. Februar 1999 ( 44). NB! Bindende overfor senere driftsherre ( 45) derfor er tinglysning vigtig ( 46)! (Tilsvarende regler i 83a - c i MBL)

13 Vi laver to breve; 1. Forvarslingsbrev 2. UDKAST til påbuddet Forvarsel af påbud Forvarselsbrev bør indeholde: Forvarselsbrev bør indeholde: Baggrund hvorfor gives påbuddet? Begrundelse for påbudsadressat Ret til udtalelse Tidsfrist (eks. 14 dage) Ret til aktindsigt Tinglysning (jf. 46 skal der tinglyses) Partshøring (eks. Grundejer, regionen, nabo?)

14 Undersøgelsespåbud Undersøgelsespåbuddet bør indeholde: Baggrund Miljømæssig begrundelse Eventuelle bemærkninger til forvarslet Hjemmel ( 40 i JFL) Tidsfrist Klagevejledning (4 uger) Tinglysning (som de skal betale)

15 Undersøgelsespåbud (fortsat) Selve undersøgelsespåbuddet bør indeholde: Undersøgelsespåbuddet skal som det primære beskrive forureningens art og omfang og en beskrivelse af mulighederne for afværge, herunder økonomi. Der bør være mindst to forslag til afværge: 1. Totaloprensning inkl. økonomi 2. Delvis hvis der efterlades forurening uden risiko

16 Oprensningspåbud Vigtige datoer! Forureninger før Hjemmel 69, jf. 19 i MBL Forureninger efter Skærpet ansvar efter for visse virksomheder MEL Forureninger efter Hjemmel 41 i JFL

17 Vigtige datoer før 1. Januar 2001 MILJØBESKYTTELSESLOVEN 69. I de i 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden 1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, 2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand 3) Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden.

18 Vigtige datoer før 1. Januar 2001 Lov om erstatning for miljøskader, (lov nr. 225 af 6. april 1994 ) (MILJØERSTATNINGSLOVEN (MEL)) Trådte i kraft 1. Juli 1994 Tillagde visse type virksomheder objektivt ansvar bl.a.: Autoværksteder Virksomheder med olietanke større end liter, eksempelvis benzinstationer NB! Ikke at forveksle med Miljøskadeloven (Lov nr 466 af 17/06/2008 )

19 Påbud efter 69 i Miljøbeskyttelsesloven forureninger sket før 1. Januar 2001 Forudsætter culpøs handling (ansvarspådragende) eller Retspraksis eks. domme fra Højesteret Afgørelsen kan ikke ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, men sagen kan indbringes for domstolene Men sandsynligvis objektivt ansvar for virksomheder omfattet af MEL efter

20 Eksempler på ansvarspådragende adfærd (culpøs handling)? Revner i belægning på påfyldningsplads

21 Eksempler på ansvarspådragende adfærd (culpøs handling)? Indendørs olietank anvendes til sprinklervæske - udendørs

22 Eksempler på ansvarspådragende adfærd (culpøs handling)? Påfyldningsplads fra 1950 erne! I brug indtil 2011 opdaget ved et tilfælde

23 Husk at 69 i MBL kun gælder oprensninger af forureninger, der er sket før 1. januar 2001 dvs. for snart 12 år siden!! Problem hvis I har været på tilsyn siden uden at påpege forholdene! Anbefaling: Snak med en advokat inden I giver 69 påbud!

24 Oprensningspåbud efter 1. januar , For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljømyndigheden, jf. 39, meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Stk. 2 Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket.

25 Tolkning af jordforureningsloven retspraksis m.m. Bemærkningerne til Jordforureningsloven Domstolsafgørelser 1. Højesteret 2. Landsretterne 3. Byretterne Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelser fra Miljøstyrelsen

26 Tolkning af jordforureningsloven retspraksis m.m. Q8 Silkeborgdommen (Højesteret d. 1. november 1999 i sag I 403/1997) (U H)) Højesteret udtalte, at det allerede fra begyndelsen af Højesteret udtalte, at det allerede fra begyndelsen af 1960 erne må antages at have stået olie- og benzinselskaberne klart, at der af hensyn til faren for forurening måtte udvises omhu vedrørende såvel vedligeholdelse af tankanlæg som påfyldning af tankene. At olieselskaberne ikke dengang måtte have haft fuldt overblik over de skader, en forurening som den foreliggende kunne forvolde på længere sigt, kunne ikke formindske selskabernes erstatningspligt.

27 Frivillige oprydninger Der er 2 scenarier: Forureninger fra før Hvis virksomheden udtrykker ønske om frivilligt at oprense en gammel forurening sørg for at det er dokumenteret at der er tale om en frivillig oprensning! Forureninger efter Nogle virksomheder ønsker ikke at få et påbud, men vil hellere foretage undersøgelse og evt. oprensning frivilligt. Her skal myndigheden sørge for at oprensningen får samme omfang som hvis der var givet påbud. Vi har både gode og dårlige erfaringer mht. frivillige oprensninger.

28 Miljøskadeloven Lov nr. 466 af 17/ Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) Objektivt ansvar, Vigtigt med definition af miljøskade, Skrappe krav til genopretning af naturområder, MST forventer kun 5 15 sager pr. år

29 Miljøskadeloven Kommunens rolle er primært at afgøre, om der er tale om en miljøskade og hvem der er skadevolder (påbudsadressat), når der konstateres en forurening eller anden skade, der har negativ påvirkning på natur og miljø. Herefter overdrages sagen til Statens Miljøcenter, der er myndighed på afhjælpning af miljøskader efter Miljøskadelovens regelsæt NB! Miljøskadelovens skadebegreb (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr )

30 Miljøskadeloven Eksempel 1 Betydelig skade på grundvand, som betyder påvirkning af grundvand i et omfang svarende til indvinding til mindst 10 personer eller ca m 3 grundvand Eksempel 2 En tankvogn med kemikalier vælter og skaber omfattende forurening af et vandløb med forringet kemisk og økologisk tilstand i en længere periode

31 Vigtige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

32 Opsummering Husk de forvaltningsretlige regler Identificer forureneren Ikke undersøgelsespåbud til forurening der er ophørt før 1. Januar 1992 Pas på hvis flere driftsherrer Hvornår er forureningen sket? Tænk gerne to gange hvis du overvejer oprensningspåbud Vær opmærksom på retspraksis, afgørelser m.m. Overvej nøje frivillige oprensninger

33 Nyttig information Tidsskrift for Miljø Eks. artikel om oprensningspåbud, genopretning og proportionalitet, feb (cand. jur. Pouel Pedersen) Domme, ny lovgivning Retsinfo.dk Forurenet jord Vivi Bruun Knudsen og Birgitte Refn Wenzel Miljøret Mogens Moe m.fl. Kommenteret Jordforureningslov Peter Pagh

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere