EVOKE Flow Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVOKE Flow Brugsanvisning"

Transkript

1 EVOKE Flow Brugsanvisning Version 1.0

2 Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright 2004 Intel Corporation. Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Copyright Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réser vés. Aucune par tie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore dif fusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazievoke Flow può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazievoke Flow, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze par ti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited. Trademarks EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August Warenzeichen EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August Marques commerciales Varemærker EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imaginat ion Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août Handelsmerken Marchi EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Te chnolog ie s - logoe t er var emær ker el ler r eg i s t r er ede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andr e pr oduk t navne er var emær ker, der t i lhør er deres respektive virksomheder. Version 1. August EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies L imited. Alle andere produc tnamen zijn handelsmer ken van hun respectieve f irma s. Versie 1. augustus 2008.

3 Garantioplysninger Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt vil være fri for materielle eller konstruktionsmæssige fejl i forbindelse med normal brug i en periode på to år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garnatien gælder ikke i tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke har givet tilladelse til. Gå ind på for at registrere dit produkt hos os. Hvis du har problemer med enheden, kan du kontakte leverandøren eller PURE Support på den adresse, der fremgår af bagsiden af brugsanvisningen. Hvis det bliver nødvendigt at returnere dit produkt, skal du bruge den originale emballage og vedlægge alle komponenter og tilbehørsdele. Vi forbeholder os ret til at afvise ufuldstændige eller dårligt emballerede produkter. Ansvarsfraskrivelse Imagination Technologies Limited yder ingen garanti i relation til indholdet af dette dokument og fraskriver sig især implicitte garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Desuden forbeholder Imagination Technologies Limited sig retten til at revidere dokumentet og foretage ændringer uden forudgående varsel. Accept af licensaftale Dele af den kode, der anvendes i EVOKE Flow, er omfattet af følgende GPL- og LPGL-licens og -ophavsret: GNU General Public License Version 2 (GPLv2). Du kan se hele licensaftalen på adressen: GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1). Du kan se hele licensaftalen på adressen:

4 Sikkerhedsanvisninger Keep the radio away from heat sources. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet. Slut strømadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK. Istruzioni di sicurezza Tenere la radio lontana da fonti di calore. Non utilizzare la radio vicino all acqua. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio. Non rimuovere le viti né aprire l involucro della radio. Collegare l adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l unità e scollegarla dalla rete di alimentazione. Sicherheitshinweise Halten Sie das Radio fern von Heizquellen. Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser. Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen. Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK. Consignes de sécurité Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur. Ne pas utiliser la radio à proximité d un point d eau. Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l intérieur de la radio. Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis. Branchez l adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d insérer ou de retirer le ChargePAK. Veiligheidsinstructies Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik de radio niet in de buurt van water. Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen. Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet. Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

5 Oplysninger om internetradio og grænser for bredbåndsoverførsler Bemærk, at afspilning af internetradiostationer, genafspilningsprogrammer, podcasts og PURE-lyde kræver bredbånd og er med til at forbruge af den båndbredde- og downloadgrænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP). Du kan se, om der er grænser for, hvor meget du kan downloade på din bredbåndsaftale ved at undersøge internetudbyderens vilkår og betingelser. Bemærk, at afspilningen af DAB- eller FM-radio eller streaming af dine egne musikfiler ved hjælp af "Media player" ikke er med til at forbruge af den båndbredde- og download-grænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP). Hjælp! Jeg får vist meddelelsen "Time not available" Hvis du får vist meddelelsen "Time not available", mens radioen er i standby-tilstand, skal du vælge lydkilden "DAB radio" og afspille en DAB-station i nogle minutter for at få registreret det aktuelle klokkeslæt. Hvis du modtager et DAB-signal, holder EVOKE Flow automatisk tidsvisningen opdateret.

6

7 Indhold Indhold 1 Oplev EVOKE Flow Det skal du bruge Første gang du tænder for EVOKE Flow Instruktionstekster i brugsanvisningen Oversigt over betjeningsknapper og sensorer Kvikguide til panelet på bagsiden Kvikguide til displayet Kvikguide til de mest almindelige funktioner Brug af hurtig rulning Om PURE Lounge 15 2 Afspilning af DAB-radio Sådan skifter du til DAB-radio Sådan skifter du station Sådan bruger du forudindstillinger Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio 18 3 Afspilning af internetradio og mere Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang Sådan lytter du til og søger efter online lydindhold Sådan åbner du emnegrupper Sådan tilføjer og viser du indholdet under Foretrukne Sådan pause og søger du Tilgængelige indstillinger i PURE Lounge Wi-Fi-indstillinger 27 4 Afspilning af Media player Sådan klargør du Media player første gang Sådan afspiller du album, spor og afspilningslister Sådan springer du over, pauser og søger i spor Sådan søger du efter en kunstner, et spor eller et album Tilgængelige indstillinger i Media player 33 7 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Indhold

8 5 Afspilning af FM-radio Sådan vælger du FM radio som lydkilde Sådan skifter du station Sådan bruger du forudindstillinger Tilgængelige indstillinger ved FM-radio 35 6 Afspilning af AUX-udstyr Sådan tilslutter du en ipod eller mp3-afspiller Sådan vælger du AUX-indgang 36 7 Generelle indstillinger Sådan indstiller du alarm og timere Sådan afbryder og annullerer du alarmen Sådan ændrer du de oplysninger, der vises på skærmen Sådan indstiller du lysstyrken og varigheden af skærmvisningen Sådan opdaterer du radioens firmware Sådan gendanner du fabriksindstillingerne 41 8 Hjælp og råd Sådan sikrer du en vellykket tilslutning til det trådløse netværk Sådan sikrer du vellykket afspilning af online lydindhold Sådan sikrer du vellykket mediestreaming Sådan sikrer du vellykket DAB- og FM-afspilning 43 9 Tekniske specifikationer 44 8 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Indhold

9 1 Oplev EVOKE Flow Oplev EVOKE Flow Oplev EVOKE Flow Velkommen til EVOKE Flow - en internetradio til det digitale hjem. I dette kapitel kan du læse, hvordan du starter din nye radio og bruger knapperne samt se en forklaring til de instruktionstekster, der bruges i brugsanvisningen. 1.1 Det skal du bruge For at du kan afspille online lydindhold (internetradio, genafspilning af programmer, podcast og PURE-lyde) og streame din musiksamling, skal du bruge følgende enheder: En bredbåndsforbindelse (minimumhastighed på 0,5 MB). Hvis du nogle gange søger på internettet, ved du, at din internetforbindelse er aktiv og virker. En trådløs router (kaldes også et trådløst adgangspunkt). Hvis dit netværk er beskyttet, skal du bruge WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen eller adgangskoden til netværket (se under "Hvad er en WEP-nøgle?"). En registreringskode fra Hvis du vil bestille en registreringskode, skal du gå ind på klikke på "Tilslut min PURE-radio" og registrere dine oplysninger. Du modtager derefter en registreringskode via , som du skal indtaste i EVOKE Flow i forbindelse med opsætningen. 1.2 Første gang du tænder for EVOKE Flow 1 Hvis du har et genopladeligt ChargePAK E1-batteri, skal du slutte det til EVOKE Flow, før du slutter radioen til strømforsyningen. En ChargePAK E1 giver op til 24 timers mobil og trådløs afspilning i fuldt opladet tilstand. Hvis du ikke har en ChargePAK E1, skal du fortsætte til trin 2. Bemærk: Hvis du vil bestille en ChargePAK E1, kontakte din lokale PURE-forhandler. 2 Træk antennen helt ud. Du skal trække antennen helt ud, når du lytter til DAB- og FM-radio, men det er ikke nødvendigt, når du afspiller online lydindhold eller streamer musikfiler. 3 Sæt stikket fra den medfølgende strømforsyningsadapter i 6V DC-indgangen bag på radioen. 4 Sæt strømforsyningsadapteren til strømforsyningen, og vent, indtil radioen tændes. 5 EVOKE Flow-skærmen vises i en kort periode. 6 Kildeskærmen vises med de 5 lydkilder, du kan afspille på EVOKE Flow. Der gives en forklaring til hver lydkilde i et separat kapitel i brugsanvisningen: 2 Afspilning af DAB-radio; 3 Afspilning af internetradio og mere; 4 Afspilning af Media player; 5 Afspilning af FM-radio; og 6 Afspilning af AUX-udstyr. 7. Tryk på valgdrejeknappen for at vælge "DAB radio", og læs resten af kapitlet igennem for at finde ud af, hvordan du betjener radioen. * Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer 9 EVOKE og organisere Flow brugsanvisning dem i en separat version mappe. 1.0 Oplev EVOKE Flow

10 1.3 Instruktionstekster i brugsanvisningen Følgende instruktionstekster og tilhørende illustrationer bruges i brugsanvisningen: "Markér" Drej valgdrejeknappen, indtil det ønskede punkt er markeret. BBC Radio 2 BBC Radio 3 BBC Radio 4 BBC Radio 5Live BBC Radio 6Music "Vælg"Tryk på valgdrejeknappen for at vælge det ønskede punkt. BBC Radio 4 BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options "Tryk" Tryk på en af knapperne på SnoozeHandle med en finger. BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options Store Empty 29 Empty 30 Empty 01 Empty 02 Empty 03 "Tryk og hold inde" Tryk på en af knapperne, og hold den inde, indtil den ønskede handling er afsluttet. Sussex Breakfast: 20/08/08 Paused: 00:08.50 Sussex Breakfast: 20/08/08 55% Options 10 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

11 1.4 Oversigt over betjeningsknapper og sensorer 1 Kontekstafhængige berøringsknapper. Funktionen vises på skærmen over den relevante knap og skifter afhængigt af, hvilken skærm der vises. 2 Knappen Tilbage ( ). Tryk for at få vist kildeskærmen, og vælg derefter mellem DAB-radio, PURE Lounge, Media player, FM-radio og AUX-indgang. Tryk, når du søger efter stationer, hvis du vil gå tilbage til den forrige liste. Tryk i menuen Indstillinger, hvis du vil gå tilbage til forrige skærm. 3 Lydstyrke/mute-drejeknap. Drej knappen til højre og venstre for at skrue op eller ned for lydstyrken. Tryk på knappen for at afbryde lyden, og tryk igen for at aktivere lyden igen. 4 Valgdrejeknap. Drej på knappen for at søge i den aktuelle liste med punkter, og tryk for at vælge. Søg i punkterne, og tryk for at vælge. Tryk for at pause afspilningen af et spor, en podcast eller et program 5 Standby-berøringsknap ( ). Tryk på og derefter på O Ok for at tænde for radioen. Gentag dette for at stille radioen i standby-tilstand (eller slukke radioen, hvis den drives af en ChargePAK E1). 6 SnoozeHandle (virker ikke, hvis radioen drives med batterier). Tryk på knappen for at afbryde alarmen i 9 minutter. Tryk på knappen, og hold den inde for at skrue lysstyrken i displayet op på maksimal styrke i 3 sekunder. 7 Lyssensor. Regulerer lydstyrken i displayet til det omgivende lys i rummet (virker kun, hvis lysstyrkeniveauet er indstillet til "Automatisk"). Sørg for, at sensoren ikke er tildækket eller blokeret. 11 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

12 1.5 Kvikguide til panelet på bagsiden Aux Speaker Stereo Out Aux In 6V DC 8 USB-stik (mini-a til mini-b) til opdatering af radioens firmware, hvis der ikke er nogen trådløs internetforbindelse. 9 Indgang til S-1 Flow-AUX-højttalere. Hvis du vil købe S-1 Flow-AUX-højttalere, kontakte din lokale PURE-forhandler. 10 Udgang til hovedtelefoner (3,5 mm). 11 Udgang til ekstern forstærker ved hjælp af et passende 3,5 mm-til-rca-kabel (medfølger ikke). 12 Indgang til ipod, mp3-afspiller etc. ved hjælp af et 3,5 mm AUX-kabel (medfølger ikke) eller PURE i-10 (kontakt din lokale PURE-forhandler). 14 Skru antennen løs, og tag den af, hvis det bliver nødvendigt at montere en ny antenne. 15 Rum til det genopladelige ChargePAK E1- batteri (sælges separat). 16 Clips til opbevaring af antennen, når den ikke bruges (for eksempel ved afspilning af internetradio). 17 Akustisk indstillet basrefleksport (må ikke tildækkes). 18 Serienummer (bruges ved tilslutning af radioen i PURE Lounge). 13 6VDC-indgang til den medfølgende strømforsyningsadapter. 12 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

13 1.6 Kvikguide til displayet Uret indstilles og opdateres automatisk. Hvis du ikke kan se klokkeslættet, skal du indstille radioen på en DAB-station i nogle sekunder (se under Hjælp) Spiller nu/menunavn Infoområde BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Key 1 Key 2 Key 3 Kontekstafhængige berøringknapper 1-3 Ikonbjælke (fra venstre mod højre): Lydkilde: DAB, (PURE Lounge), MP (Media player), FM eller AUX (AUX-indgang). Mute-indikator Volumenniveau Alarm/timer-indikatorer. Ur ChargePAK-batteriniveau (animerer, når det oplader, slukker, når det er opladet) Stereoindikator Signalstyrkebjælke: viser modtagersignalets styrke i DAB- og FM-kilden samt styrken af det trådløse netværk i PURE Lounge- og Media player-kilden. 1.7 Kvikguide til de mest almindelige funktioner Sådan skifter du lydkilde EVOKE Flow har 5 lydkilder: DAB-radio, PURE Lounge (online lydindhold), Media player, FM-radio og AUX-indgang. Sådan skifter du lydkilde: 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg en ny lydkilde, eller tryk på for at forlade kildeskærmen. Sådan skifter du lydkilde BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input Om kontekstafhængige berøringsknapper Kildeskærmen EVOKE Flow har 3 kontekstafhængige berøringsknapper. Hver berøringsknaps funktion vises over knappen og skifter, afhængigt af hvad du lytter til, eller hvilke menuer der er aktive. Hvis det gule lys omkring en given knap ikke er tændt, virker knappen ikke på den aktuelle skærm. Brug Pil tilbage til at gå tilbage til forrige menu Tryk på, når du søger mellem stationer og andet indhold eller for at gå op til næste skærm, hvis du befinder dig i en menu. Tryk på, og hold den inde for at vende tilbage til skærmen med "aktuel afspilning" af den aktuelt valgte lydkilde. 13 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

14 1.8 Brug af hurtig rulning Hurtig rulning gør det hurtigt og let at søge gennem store lister med radiostationer samt at genafspille programmer og podcasts, der nogle gange kan indeholde tusindvis af punkter. Sådan bruger du hurtig rulning til hurtigt at søge ned gennem en liste med indhold 1 Drej på valgdrejeknappen i den retning, du vil søge i for at starte hurtig rulning. Listen begynder at rulle langsomt i den valgte retning som angivet med pilene på rullepanelet. Start hurtig rulning Drej hurtigt og skarpt Clube 720 AM Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crik FM classic rock Search Langsom hastighed 2 Forøg rullehastigheden ved at dreje valgdrejeknappen i den ønskede rulleretning. Forøgelse af hurtig rulning Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crazy House Radio Europe 2 Rock Classics Search Hurtigere hastighed 3 Har du set en station, der virker interessant? Afbryd hurtig rulning ved at dreje valgdrejeknappen i den modsatte retning eller tryk på den. Stands hurtig rulning Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crazy House Radio Europe 2 Rock Classics Search eller 4. Markér og vælg den station, du vil lytte til, eller start hurtig rulning igen som beskrevet ovenfor. Når du når til slutningen af listen, starter søgningen fra begyndelsen af listen igen. Bemærk: Hvis du bruger hurtig rulning til at søge i en liste med online lydindhold, vises meddelelsen "Loading..." muligvis i stedet for stationsnavnet. Det skyldes, at listen ruller hurtigere, end dit trådløse netværk kan registrere punkterne. 14 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

15 1.9 Om PURE Lounge Hvis du vil have optimalt udbytte af din EVOKE Flow, skal du slutte radioen til PURE Lounge (www. thelounge.com), din online adgang til en verden af online lydindhold.* PURE Lounge indeholder tusindvis af internetradiostationer, podcasts og genafspilningsprogrammer, som du kan lytte til i ro og mag i stuen, på badeværelset, i haven, i garagen hvis blot du har adgang til dit trådløse netværk. Besøg PURE Lounge nu for at registrere dine oplysninger, og tilslut radioen for at modtage en registreringskode, som du skal bruge for at få fuldt udbytte af alle funktionerne i PURE Lounge og gemme mere end 10 foretrukne stationer på din EVOKE Flow. PURE Lounge startskærmbillede PURE Lounge søgeside * Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer og organisere dem i en separat mappe. 15 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

16 2 Afspilning af DAB-radio Afspilning af DAB-radio I dette kapitel kan du læse, hvordan du bruger EVOKE Flow i forbindelse med afspilning af DAB-radio, herunder skifter stationer, gemmer en liste med forudindstillede stationer og skifter indstillinger. Bemærk: Når du afspiller DAB-radio, skal antennen være trukket helt ud for at sikre den bedste signalkvalitet. 2.1 Sådan skifter du til DAB-radio 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg "DAB-radio". 3 Første gang du bruger DAB-radioen (eller når du bruger DAB-radioen efter en fabriksindstilling), søger den automatiske tuningsfunktion efter alle de stationer, du kan modtage, hvilket varer ca. et minut. Radioen indstilles derefter på en DAB-station. 2.2 Sådan skifter du station Sådan skifter du station 1 Drej valgdrejeknappen for at rulle gennem de tilgængelige DAB-stationer. 2 Markér den station, du vil lytte til. 3 Tryk på valgdrejeknappen for at indstille den markerede station. Sådan skifter du station MAGIC Panjab Radio Planet Rock Polish radio Ldn PremierChristian Bemærk! En station, der også sender en sekundær service, har symbolet >> tilføjet efter navnet, og den sekundære service er anført lige nedenunder stationen med << tilføjet før navnet. En station, der aktuelt ikke er tilgængelig, har "?" tilføjet lige før navnet. 16 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

17 2.3 Sådan bruger du forudindstillinger Du kan gemme en liste med forudindstillede DAB-stationer og opdatere den, lige så tit du har lyst. Sådan gemmer du en DAB-station som en forudindstillet station 1 Vælg den DAB-station, du vil føje til listen med forudindstillede stationer. 2 Tryk på O Presets. 3 Drej valgdrejeknappen for at markere en forudindstillet placering mellem 1 og 30, for eksempel Empty Tryk på O Store for at gemme stationen på den relevante placering på listen med forudindstillede stationer. Sådan gemmer du en forudindstillet station Store Empty 29 Empty 30 Empty 01 Empty 02 Empty 03 Sådan vælger du en station fra listen med forudindstillede stationer: 1 Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på O Presets. 2 Markér en forudindstillet placering mellem 1 og 30. Forudindstillede stationer er angivet med stationens navn, hvis der er gemt en station på placeringen. Hvis der ikke er gemt en station, vises "Empty...". 3 Tryk på O Listen for at vælge den forudindstillede station (eller tryk på valgdrejeknappen). Sådan vælger du en forudindstillet station BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options Store Empty 29 Empty 30 Planet Rock Empty 02 Empty 03 Listen 17 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

18 2.4 Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på O Options og markere og vælge "DAB settings". Du kan finde en forklaring til de øvrige tilgængelige indstillinger i kapitel 7, Generelle indstillinger. Autotune Markér og vælg "Autotune" for at søge efter nye DAB-stationer og fjerne inaktive stationer. Du kan afbryde den automatiske indstilling, før den er afsluttet, ved at trykke på O Cancel. Når den automatiske indstilling er afsluttet, skifter EVOKE Flow til den sidste station, du har lyttet til. Station order Markér og vælg "Station order" for at ændre den rækkefølge, som DAB-stationerne vises i, på følgende måde: Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge (0-9, A-Z). Active station Viser de stationer, der er aktive (sender aktuelt) øverst på stationslisten. Multiplex Viser stationer i grupper i henhold til deres multiplex-gruppe (en gruppe nationale eller lokale stationer, der sendes af samme udbyder). Trim station list Markér og vælg "Trim station list" for at fjerne inaktive DAB-stationer (markeret med "?") fra stationslisten. Dynamic Range Control Markér og vælg "Dynamic Range Control" for at ændre DRC-indstillinger. DRC gør det lettere at høre de laveste toner i en DAB-udsendelse ved lav lydstyrke eller i støjende miljøer. Off Alle DRC-udsendelser, som stationen sender, ignoreres. Half DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen Full (standard) DRC-niveauet, der sendes med udsendelsen, anvendes. Bemærk: Kun visse stationer sender DRC. 18 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

19 3 Afspilning af internetradio og mere I dette Afspilning kapitel kan du af se, internetradio hvordan du bruger EVOKE og mere Flow i "PURE Lounge"-kilden. Du kan søge efter eksisterende stationer, som passer til dine interesser, bliver opdateret med radioprogrammer, du er gået glip af, opleve en ny verden af podcasting eller lytte til et udvalg af PURE-lyde, der er designet til at stimulere, inspirere og afspænde. 3.1 Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang Registrer dig i PURE Lounge, og tilslut radioen for at modtage registreringskoden Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå ind på klikke på "Tilslut min PURE-radio", registrere dig i PURE Lounge og tilslutte radioen for at få en mere personlig afspilningsoplevelse. Når radioen er sluttet til PURE Lounge, kan du tilføje mere end 10 foretrukne stationer og logge ind på din pc for at organisere Foretrukne i separate mapper. Som en del af registreringsprocessen modtager du en med registreringskoden, som du skal indtaste i radioen for at slutte den til PURE Lounge (se nedenfor).* Vælg "PURE Lounge" som lydkilde 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg "The Lounge". Sådan vælger du PURE Lounge DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input Vælg dit trådløse netværk på listen 1 Første gang du vælger "The Lounge" som kilde, søger EVOKE Flow efter alle synlige trådløse netværk i området og viser dem på en liste. Søgning efter trådløse netværk Cancel Top Scan Scanning... Manual - No network selected - Select wireless network (3)BT Home Hub A102 (9)SmithFamily Manual Bemærk: Hvis du vil have adgang til oplysningerne om dit trådløse netværk, skal du trykke på O Styrken for hvert trådløst netværk vises i parenteser fra 1 (svagt) til 10 (stærkt). 19 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af internetradio og mere

20 Sådan vælger du et trådløst netværk 2 Markér og vælg navnet på dit trådløse netværk på listen. - No network selected - Select wireless network (3)BT Home Hub A102 (9)SmithFamily Manual Hjælp! "Jeg kan ikke finde mit trådløse netværk" Hvis du ser meddelelsen "No networks found" eller "Wireless network error", skal du prøve at flytte radioen tættere på routeren og at placere routeren højere (f.eks. på en hylde) væk fra metalgenstande. Tryk på O Retry for at søge efter synlige netværk igen. Hvis netværkene vises, men dit trådløse netværk ikke er på listen, skal du følge ovenstående råd og derefter trykke på og vælge "Connection wizard" for at søge efter synlige netværk igen. Hvis netværket er konfigureret til at være usynligt, kan du åbne manuel netværksindstilling ved at trykke på O Manual og følge de angivne trin. Du kan finde yderligere hjælp under Manuel opsætning. Skærm til indtastning af kode og adgangskode Indtast din WEP- eller WPA/WPA2-nøgle og adgangskoden 1 Hvis du ser meddelelsen "Enter key or password", skal du indtaste WEP-, WPA- eller WPA2- nøglen og adgangskoden til dit trådløse netværk. Drej valgdrejeknappen for at markere tegnene, og tryk for at aktivere. Tryk på O Delete for at slette tegn (tryk og hold inde for at slette alle); Tryk på O More... for at få vist små bogstaver; Tryk på O Save for at afslutte (O Save vises kun, hvis du har indtastet et kompatibelt antal tegn). Enter key or password A BCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ sp More D706C Enter key or password ABC DEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ sp Delete Save More... Hjælp! Hvad er en WEP-nøgle? En WEP-, WPA- eller WPA2-nøgle er en sekvens af bogstaver og tal, der forhindrer uautoriseret adgang til et beskyttet trådløst netværk. Enheder som EVOKE Flow skal bruge en krypteringsnøgle for at kunne oprette forbindelse til et trådløst netværk. Koden består normalt af 26 eller 64 tegn, afhængigt af hvordan dit trådløse netværk er konfigureret. Nogle gang kan du også bruge en kortere adgangskode i stedet for en hel kode. Du har muligvis skrevet koden eller adgangskoden ned, da du oprettede bredbåndskontoen og/eller det trådløse netværk (du kan også bede den person, der installerede det trådløse netværk). Hvis du ikke kan finde koden eller adgangskoden, skal du ikke gå i panik. Se i kapitel 8, Hjælp og råd for at få hjælp til at finde de vigtige oplysninger. 20 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af internetradio og mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Copyright. Trademarks. Copyright. Warenzeichen. Marques commerciales. Copyright. Marchi. Copyright. Copyright. Varemærker. Copyright.

Copyright. Trademarks. Copyright. Warenzeichen. Marques commerciales. Copyright. Marchi. Copyright. Copyright. Varemærker. Copyright. Brugsvejledning Copyright Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder de oplysninger, du skal bruge for at komme hurtigt i gang med One Mini, og den beskriver, hvordan du får mest muligt ud af de mange funktioner.

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Menu. Timer. Presets DAB/FM. Info. Standby. Brugsvejledning

Menu. Timer. Presets DAB/FM. Info. Standby. Brugsvejledning Volume Stations Timer Menu Presets DAB/FM Info Standby Brugsvejledning Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Do not use the radio near water. Avoid objects or liquids getting into

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. WiFi Internet Radio med musikafspiller. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. WiFi Internet Radio med musikafspiller. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte WiFi Internet Radio med musikafspiller Læs venligst denne manual før brug Indhold Introduktion... 2-9 Stream 105 internetradio-funktioner... 2 Før du kan bruge dette produkt... 3 Vedrørende

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere