EVOKE Flow Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVOKE Flow Brugsanvisning"

Transkript

1 EVOKE Flow Brugsanvisning Version 1.0

2 Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright 2004 Intel Corporation. Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Copyright Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réser vés. Aucune par tie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore dif fusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazievoke Flow può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazievoke Flow, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze par ti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited. Trademarks EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August Warenzeichen EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August Marques commerciales Varemærker EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imaginat ion Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août Handelsmerken Marchi EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Te chnolog ie s - logoe t er var emær ker el ler r eg i s t r er ede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andr e pr oduk t navne er var emær ker, der t i lhør er deres respektive virksomheder. Version 1. August EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies L imited. Alle andere produc tnamen zijn handelsmer ken van hun respectieve f irma s. Versie 1. augustus 2008.

3 Garantioplysninger Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt vil være fri for materielle eller konstruktionsmæssige fejl i forbindelse med normal brug i en periode på to år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garnatien gælder ikke i tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke har givet tilladelse til. Gå ind på for at registrere dit produkt hos os. Hvis du har problemer med enheden, kan du kontakte leverandøren eller PURE Support på den adresse, der fremgår af bagsiden af brugsanvisningen. Hvis det bliver nødvendigt at returnere dit produkt, skal du bruge den originale emballage og vedlægge alle komponenter og tilbehørsdele. Vi forbeholder os ret til at afvise ufuldstændige eller dårligt emballerede produkter. Ansvarsfraskrivelse Imagination Technologies Limited yder ingen garanti i relation til indholdet af dette dokument og fraskriver sig især implicitte garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Desuden forbeholder Imagination Technologies Limited sig retten til at revidere dokumentet og foretage ændringer uden forudgående varsel. Accept af licensaftale Dele af den kode, der anvendes i EVOKE Flow, er omfattet af følgende GPL- og LPGL-licens og -ophavsret: GNU General Public License Version 2 (GPLv2). Du kan se hele licensaftalen på adressen: GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1). Du kan se hele licensaftalen på adressen:

4 Sikkerhedsanvisninger Keep the radio away from heat sources. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet. Slut strømadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK. Istruzioni di sicurezza Tenere la radio lontana da fonti di calore. Non utilizzare la radio vicino all acqua. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio. Non rimuovere le viti né aprire l involucro della radio. Collegare l adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l unità e scollegarla dalla rete di alimentazione. Sicherheitshinweise Halten Sie das Radio fern von Heizquellen. Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser. Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen. Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK. Consignes de sécurité Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur. Ne pas utiliser la radio à proximité d un point d eau. Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l intérieur de la radio. Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis. Branchez l adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d insérer ou de retirer le ChargePAK. Veiligheidsinstructies Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik de radio niet in de buurt van water. Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen. Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet. Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

5 Oplysninger om internetradio og grænser for bredbåndsoverførsler Bemærk, at afspilning af internetradiostationer, genafspilningsprogrammer, podcasts og PURE-lyde kræver bredbånd og er med til at forbruge af den båndbredde- og downloadgrænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP). Du kan se, om der er grænser for, hvor meget du kan downloade på din bredbåndsaftale ved at undersøge internetudbyderens vilkår og betingelser. Bemærk, at afspilningen af DAB- eller FM-radio eller streaming af dine egne musikfiler ved hjælp af "Media player" ikke er med til at forbruge af den båndbredde- og download-grænse, som internetudbyderen måtte have fastlagt (ISP). Hjælp! Jeg får vist meddelelsen "Time not available" Hvis du får vist meddelelsen "Time not available", mens radioen er i standby-tilstand, skal du vælge lydkilden "DAB radio" og afspille en DAB-station i nogle minutter for at få registreret det aktuelle klokkeslæt. Hvis du modtager et DAB-signal, holder EVOKE Flow automatisk tidsvisningen opdateret.

6

7 Indhold Indhold 1 Oplev EVOKE Flow Det skal du bruge Første gang du tænder for EVOKE Flow Instruktionstekster i brugsanvisningen Oversigt over betjeningsknapper og sensorer Kvikguide til panelet på bagsiden Kvikguide til displayet Kvikguide til de mest almindelige funktioner Brug af hurtig rulning Om PURE Lounge 15 2 Afspilning af DAB-radio Sådan skifter du til DAB-radio Sådan skifter du station Sådan bruger du forudindstillinger Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio 18 3 Afspilning af internetradio og mere Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang Sådan lytter du til og søger efter online lydindhold Sådan åbner du emnegrupper Sådan tilføjer og viser du indholdet under Foretrukne Sådan pause og søger du Tilgængelige indstillinger i PURE Lounge Wi-Fi-indstillinger 27 4 Afspilning af Media player Sådan klargør du Media player første gang Sådan afspiller du album, spor og afspilningslister Sådan springer du over, pauser og søger i spor Sådan søger du efter en kunstner, et spor eller et album Tilgængelige indstillinger i Media player 33 7 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Indhold

8 5 Afspilning af FM-radio Sådan vælger du FM radio som lydkilde Sådan skifter du station Sådan bruger du forudindstillinger Tilgængelige indstillinger ved FM-radio 35 6 Afspilning af AUX-udstyr Sådan tilslutter du en ipod eller mp3-afspiller Sådan vælger du AUX-indgang 36 7 Generelle indstillinger Sådan indstiller du alarm og timere Sådan afbryder og annullerer du alarmen Sådan ændrer du de oplysninger, der vises på skærmen Sådan indstiller du lysstyrken og varigheden af skærmvisningen Sådan opdaterer du radioens firmware Sådan gendanner du fabriksindstillingerne 41 8 Hjælp og råd Sådan sikrer du en vellykket tilslutning til det trådløse netværk Sådan sikrer du vellykket afspilning af online lydindhold Sådan sikrer du vellykket mediestreaming Sådan sikrer du vellykket DAB- og FM-afspilning 43 9 Tekniske specifikationer 44 8 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Indhold

9 1 Oplev EVOKE Flow Oplev EVOKE Flow Oplev EVOKE Flow Velkommen til EVOKE Flow - en internetradio til det digitale hjem. I dette kapitel kan du læse, hvordan du starter din nye radio og bruger knapperne samt se en forklaring til de instruktionstekster, der bruges i brugsanvisningen. 1.1 Det skal du bruge For at du kan afspille online lydindhold (internetradio, genafspilning af programmer, podcast og PURE-lyde) og streame din musiksamling, skal du bruge følgende enheder: En bredbåndsforbindelse (minimumhastighed på 0,5 MB). Hvis du nogle gange søger på internettet, ved du, at din internetforbindelse er aktiv og virker. En trådløs router (kaldes også et trådløst adgangspunkt). Hvis dit netværk er beskyttet, skal du bruge WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen eller adgangskoden til netværket (se under "Hvad er en WEP-nøgle?"). En registreringskode fra Hvis du vil bestille en registreringskode, skal du gå ind på klikke på "Tilslut min PURE-radio" og registrere dine oplysninger. Du modtager derefter en registreringskode via , som du skal indtaste i EVOKE Flow i forbindelse med opsætningen. 1.2 Første gang du tænder for EVOKE Flow 1 Hvis du har et genopladeligt ChargePAK E1-batteri, skal du slutte det til EVOKE Flow, før du slutter radioen til strømforsyningen. En ChargePAK E1 giver op til 24 timers mobil og trådløs afspilning i fuldt opladet tilstand. Hvis du ikke har en ChargePAK E1, skal du fortsætte til trin 2. Bemærk: Hvis du vil bestille en ChargePAK E1, kontakte din lokale PURE-forhandler. 2 Træk antennen helt ud. Du skal trække antennen helt ud, når du lytter til DAB- og FM-radio, men det er ikke nødvendigt, når du afspiller online lydindhold eller streamer musikfiler. 3 Sæt stikket fra den medfølgende strømforsyningsadapter i 6V DC-indgangen bag på radioen. 4 Sæt strømforsyningsadapteren til strømforsyningen, og vent, indtil radioen tændes. 5 EVOKE Flow-skærmen vises i en kort periode. 6 Kildeskærmen vises med de 5 lydkilder, du kan afspille på EVOKE Flow. Der gives en forklaring til hver lydkilde i et separat kapitel i brugsanvisningen: 2 Afspilning af DAB-radio; 3 Afspilning af internetradio og mere; 4 Afspilning af Media player; 5 Afspilning af FM-radio; og 6 Afspilning af AUX-udstyr. 7. Tryk på valgdrejeknappen for at vælge "DAB radio", og læs resten af kapitlet igennem for at finde ud af, hvordan du betjener radioen. * Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer 9 EVOKE og organisere Flow brugsanvisning dem i en separat version mappe. 1.0 Oplev EVOKE Flow

10 1.3 Instruktionstekster i brugsanvisningen Følgende instruktionstekster og tilhørende illustrationer bruges i brugsanvisningen: "Markér" Drej valgdrejeknappen, indtil det ønskede punkt er markeret. BBC Radio 2 BBC Radio 3 BBC Radio 4 BBC Radio 5Live BBC Radio 6Music "Vælg"Tryk på valgdrejeknappen for at vælge det ønskede punkt. BBC Radio 4 BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options "Tryk" Tryk på en af knapperne på SnoozeHandle med en finger. BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options Store Empty 29 Empty 30 Empty 01 Empty 02 Empty 03 "Tryk og hold inde" Tryk på en af knapperne, og hold den inde, indtil den ønskede handling er afsluttet. Sussex Breakfast: 20/08/08 Paused: 00:08.50 Sussex Breakfast: 20/08/08 55% Options 10 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

11 1.4 Oversigt over betjeningsknapper og sensorer 1 Kontekstafhængige berøringsknapper. Funktionen vises på skærmen over den relevante knap og skifter afhængigt af, hvilken skærm der vises. 2 Knappen Tilbage ( ). Tryk for at få vist kildeskærmen, og vælg derefter mellem DAB-radio, PURE Lounge, Media player, FM-radio og AUX-indgang. Tryk, når du søger efter stationer, hvis du vil gå tilbage til den forrige liste. Tryk i menuen Indstillinger, hvis du vil gå tilbage til forrige skærm. 3 Lydstyrke/mute-drejeknap. Drej knappen til højre og venstre for at skrue op eller ned for lydstyrken. Tryk på knappen for at afbryde lyden, og tryk igen for at aktivere lyden igen. 4 Valgdrejeknap. Drej på knappen for at søge i den aktuelle liste med punkter, og tryk for at vælge. Søg i punkterne, og tryk for at vælge. Tryk for at pause afspilningen af et spor, en podcast eller et program 5 Standby-berøringsknap ( ). Tryk på og derefter på O Ok for at tænde for radioen. Gentag dette for at stille radioen i standby-tilstand (eller slukke radioen, hvis den drives af en ChargePAK E1). 6 SnoozeHandle (virker ikke, hvis radioen drives med batterier). Tryk på knappen for at afbryde alarmen i 9 minutter. Tryk på knappen, og hold den inde for at skrue lysstyrken i displayet op på maksimal styrke i 3 sekunder. 7 Lyssensor. Regulerer lydstyrken i displayet til det omgivende lys i rummet (virker kun, hvis lysstyrkeniveauet er indstillet til "Automatisk"). Sørg for, at sensoren ikke er tildækket eller blokeret. 11 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

12 1.5 Kvikguide til panelet på bagsiden Aux Speaker Stereo Out Aux In 6V DC 8 USB-stik (mini-a til mini-b) til opdatering af radioens firmware, hvis der ikke er nogen trådløs internetforbindelse. 9 Indgang til S-1 Flow-AUX-højttalere. Hvis du vil købe S-1 Flow-AUX-højttalere, kontakte din lokale PURE-forhandler. 10 Udgang til hovedtelefoner (3,5 mm). 11 Udgang til ekstern forstærker ved hjælp af et passende 3,5 mm-til-rca-kabel (medfølger ikke). 12 Indgang til ipod, mp3-afspiller etc. ved hjælp af et 3,5 mm AUX-kabel (medfølger ikke) eller PURE i-10 (kontakt din lokale PURE-forhandler). 14 Skru antennen løs, og tag den af, hvis det bliver nødvendigt at montere en ny antenne. 15 Rum til det genopladelige ChargePAK E1- batteri (sælges separat). 16 Clips til opbevaring af antennen, når den ikke bruges (for eksempel ved afspilning af internetradio). 17 Akustisk indstillet basrefleksport (må ikke tildækkes). 18 Serienummer (bruges ved tilslutning af radioen i PURE Lounge). 13 6VDC-indgang til den medfølgende strømforsyningsadapter. 12 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

13 1.6 Kvikguide til displayet Uret indstilles og opdateres automatisk. Hvis du ikke kan se klokkeslættet, skal du indstille radioen på en DAB-station i nogle sekunder (se under Hjælp) Spiller nu/menunavn Infoområde BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Key 1 Key 2 Key 3 Kontekstafhængige berøringknapper 1-3 Ikonbjælke (fra venstre mod højre): Lydkilde: DAB, (PURE Lounge), MP (Media player), FM eller AUX (AUX-indgang). Mute-indikator Volumenniveau Alarm/timer-indikatorer. Ur ChargePAK-batteriniveau (animerer, når det oplader, slukker, når det er opladet) Stereoindikator Signalstyrkebjælke: viser modtagersignalets styrke i DAB- og FM-kilden samt styrken af det trådløse netværk i PURE Lounge- og Media player-kilden. 1.7 Kvikguide til de mest almindelige funktioner Sådan skifter du lydkilde EVOKE Flow har 5 lydkilder: DAB-radio, PURE Lounge (online lydindhold), Media player, FM-radio og AUX-indgang. Sådan skifter du lydkilde: 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg en ny lydkilde, eller tryk på for at forlade kildeskærmen. Sådan skifter du lydkilde BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input Om kontekstafhængige berøringsknapper Kildeskærmen EVOKE Flow har 3 kontekstafhængige berøringsknapper. Hver berøringsknaps funktion vises over knappen og skifter, afhængigt af hvad du lytter til, eller hvilke menuer der er aktive. Hvis det gule lys omkring en given knap ikke er tændt, virker knappen ikke på den aktuelle skærm. Brug Pil tilbage til at gå tilbage til forrige menu Tryk på, når du søger mellem stationer og andet indhold eller for at gå op til næste skærm, hvis du befinder dig i en menu. Tryk på, og hold den inde for at vende tilbage til skærmen med "aktuel afspilning" af den aktuelt valgte lydkilde. 13 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

14 1.8 Brug af hurtig rulning Hurtig rulning gør det hurtigt og let at søge gennem store lister med radiostationer samt at genafspille programmer og podcasts, der nogle gange kan indeholde tusindvis af punkter. Sådan bruger du hurtig rulning til hurtigt at søge ned gennem en liste med indhold 1 Drej på valgdrejeknappen i den retning, du vil søge i for at starte hurtig rulning. Listen begynder at rulle langsomt i den valgte retning som angivet med pilene på rullepanelet. Start hurtig rulning Drej hurtigt og skarpt Clube 720 AM Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crik FM classic rock Search Langsom hastighed 2 Forøg rullehastigheden ved at dreje valgdrejeknappen i den ønskede rulleretning. Forøgelse af hurtig rulning Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crazy House Radio Europe 2 Rock Classics Search Hurtigere hastighed 3 Har du set en station, der virker interessant? Afbryd hurtig rulning ved at dreje valgdrejeknappen i den modsatte retning eller tryk på den. Stands hurtig rulning Clube FM Clubtec Radio Clyde FM Crazy House Radio Europe 2 Rock Classics Search eller 4. Markér og vælg den station, du vil lytte til, eller start hurtig rulning igen som beskrevet ovenfor. Når du når til slutningen af listen, starter søgningen fra begyndelsen af listen igen. Bemærk: Hvis du bruger hurtig rulning til at søge i en liste med online lydindhold, vises meddelelsen "Loading..." muligvis i stedet for stationsnavnet. Det skyldes, at listen ruller hurtigere, end dit trådløse netværk kan registrere punkterne. 14 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

15 1.9 Om PURE Lounge Hvis du vil have optimalt udbytte af din EVOKE Flow, skal du slutte radioen til PURE Lounge (www. thelounge.com), din online adgang til en verden af online lydindhold.* PURE Lounge indeholder tusindvis af internetradiostationer, podcasts og genafspilningsprogrammer, som du kan lytte til i ro og mag i stuen, på badeværelset, i haven, i garagen hvis blot du har adgang til dit trådløse netværk. Besøg PURE Lounge nu for at registrere dine oplysninger, og tilslut radioen for at modtage en registreringskode, som du skal bruge for at få fuldt udbytte af alle funktionerne i PURE Lounge og gemme mere end 10 foretrukne stationer på din EVOKE Flow. PURE Lounge startskærmbillede PURE Lounge søgeside * Vi anbefaler, at du registrerer radioen hos PURE Lounge og tilslutter radioen, så du kan gemme mere end 10 foretrukne stationer og organisere dem i en separat mappe. 15 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Oplev EVOKE Flow

16 2 Afspilning af DAB-radio Afspilning af DAB-radio I dette kapitel kan du læse, hvordan du bruger EVOKE Flow i forbindelse med afspilning af DAB-radio, herunder skifter stationer, gemmer en liste med forudindstillede stationer og skifter indstillinger. Bemærk: Når du afspiller DAB-radio, skal antennen være trukket helt ud for at sikre den bedste signalkvalitet. 2.1 Sådan skifter du til DAB-radio 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg "DAB-radio". 3 Første gang du bruger DAB-radioen (eller når du bruger DAB-radioen efter en fabriksindstilling), søger den automatiske tuningsfunktion efter alle de stationer, du kan modtage, hvilket varer ca. et minut. Radioen indstilles derefter på en DAB-station. 2.2 Sådan skifter du station Sådan skifter du station 1 Drej valgdrejeknappen for at rulle gennem de tilgængelige DAB-stationer. 2 Markér den station, du vil lytte til. 3 Tryk på valgdrejeknappen for at indstille den markerede station. Sådan skifter du station MAGIC Panjab Radio Planet Rock Polish radio Ldn PremierChristian Bemærk! En station, der også sender en sekundær service, har symbolet >> tilføjet efter navnet, og den sekundære service er anført lige nedenunder stationen med << tilføjet før navnet. En station, der aktuelt ikke er tilgængelig, har "?" tilføjet lige før navnet. 16 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

17 2.3 Sådan bruger du forudindstillinger Du kan gemme en liste med forudindstillede DAB-stationer og opdatere den, lige så tit du har lyst. Sådan gemmer du en DAB-station som en forudindstillet station 1 Vælg den DAB-station, du vil føje til listen med forudindstillede stationer. 2 Tryk på O Presets. 3 Drej valgdrejeknappen for at markere en forudindstillet placering mellem 1 og 30, for eksempel Empty Tryk på O Store for at gemme stationen på den relevante placering på listen med forudindstillede stationer. Sådan gemmer du en forudindstillet station Store Empty 29 Empty 30 Empty 01 Empty 02 Empty 03 Sådan vælger du en station fra listen med forudindstillede stationer: 1 Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på O Presets. 2 Markér en forudindstillet placering mellem 1 og 30. Forudindstillede stationer er angivet med stationens navn, hvis der er gemt en station på placeringen. Hvis der ikke er gemt en station, vises "Empty...". 3 Tryk på O Listen for at vælge den forudindstillede station (eller tryk på valgdrejeknappen). Sådan vælger du en forudindstillet station BBC Radio 4 Missed an item? You can listen to the program again via our website Presets Options Store Empty 29 Empty 30 Planet Rock Empty 02 Empty 03 Listen 17 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

18 2.4 Tilgængelige indstillinger ved DAB-radio Når du afspiller en DAB-station, skal du trykke på O Options og markere og vælge "DAB settings". Du kan finde en forklaring til de øvrige tilgængelige indstillinger i kapitel 7, Generelle indstillinger. Autotune Markér og vælg "Autotune" for at søge efter nye DAB-stationer og fjerne inaktive stationer. Du kan afbryde den automatiske indstilling, før den er afsluttet, ved at trykke på O Cancel. Når den automatiske indstilling er afsluttet, skifter EVOKE Flow til den sidste station, du har lyttet til. Station order Markér og vælg "Station order" for at ændre den rækkefølge, som DAB-stationerne vises i, på følgende måde: Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge (0-9, A-Z). Active station Viser de stationer, der er aktive (sender aktuelt) øverst på stationslisten. Multiplex Viser stationer i grupper i henhold til deres multiplex-gruppe (en gruppe nationale eller lokale stationer, der sendes af samme udbyder). Trim station list Markér og vælg "Trim station list" for at fjerne inaktive DAB-stationer (markeret med "?") fra stationslisten. Dynamic Range Control Markér og vælg "Dynamic Range Control" for at ændre DRC-indstillinger. DRC gør det lettere at høre de laveste toner i en DAB-udsendelse ved lav lydstyrke eller i støjende miljøer. Off Alle DRC-udsendelser, som stationen sender, ignoreres. Half DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen Full (standard) DRC-niveauet, der sendes med udsendelsen, anvendes. Bemærk: Kun visse stationer sender DRC. 18 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af DAB-radio

19 3 Afspilning af internetradio og mere I dette Afspilning kapitel kan du af se, internetradio hvordan du bruger EVOKE og mere Flow i "PURE Lounge"-kilden. Du kan søge efter eksisterende stationer, som passer til dine interesser, bliver opdateret med radioprogrammer, du er gået glip af, opleve en ny verden af podcasting eller lytte til et udvalg af PURE-lyde, der er designet til at stimulere, inspirere og afspænde. 3.1 Sådan slutter du EVOKE Flow til dit trådløse netværk første gang Registrer dig i PURE Lounge, og tilslut radioen for at modtage registreringskoden Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå ind på klikke på "Tilslut min PURE-radio", registrere dig i PURE Lounge og tilslutte radioen for at få en mere personlig afspilningsoplevelse. Når radioen er sluttet til PURE Lounge, kan du tilføje mere end 10 foretrukne stationer og logge ind på din pc for at organisere Foretrukne i separate mapper. Som en del af registreringsprocessen modtager du en med registreringskoden, som du skal indtaste i radioen for at slutte den til PURE Lounge (se nedenfor).* Vælg "PURE Lounge" som lydkilde 1 Tryk på, indtil kildeskærmen vises. 2 Markér og vælg "The Lounge". Sådan vælger du PURE Lounge DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input DAB radio The Lounge Media player FM radio Auxiliary input Vælg dit trådløse netværk på listen 1 Første gang du vælger "The Lounge" som kilde, søger EVOKE Flow efter alle synlige trådløse netværk i området og viser dem på en liste. Søgning efter trådløse netværk Cancel Top Scan Scanning... Manual - No network selected - Select wireless network (3)BT Home Hub A102 (9)SmithFamily Manual Bemærk: Hvis du vil have adgang til oplysningerne om dit trådløse netværk, skal du trykke på O Styrken for hvert trådløst netværk vises i parenteser fra 1 (svagt) til 10 (stærkt). 19 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af internetradio og mere

20 Sådan vælger du et trådløst netværk 2 Markér og vælg navnet på dit trådløse netværk på listen. - No network selected - Select wireless network (3)BT Home Hub A102 (9)SmithFamily Manual Hjælp! "Jeg kan ikke finde mit trådløse netværk" Hvis du ser meddelelsen "No networks found" eller "Wireless network error", skal du prøve at flytte radioen tættere på routeren og at placere routeren højere (f.eks. på en hylde) væk fra metalgenstande. Tryk på O Retry for at søge efter synlige netværk igen. Hvis netværkene vises, men dit trådløse netværk ikke er på listen, skal du følge ovenstående råd og derefter trykke på og vælge "Connection wizard" for at søge efter synlige netværk igen. Hvis netværket er konfigureret til at være usynligt, kan du åbne manuel netværksindstilling ved at trykke på O Manual og følge de angivne trin. Du kan finde yderligere hjælp under Manuel opsætning. Skærm til indtastning af kode og adgangskode Indtast din WEP- eller WPA/WPA2-nøgle og adgangskoden 1 Hvis du ser meddelelsen "Enter key or password", skal du indtaste WEP-, WPA- eller WPA2- nøglen og adgangskoden til dit trådløse netværk. Drej valgdrejeknappen for at markere tegnene, og tryk for at aktivere. Tryk på O Delete for at slette tegn (tryk og hold inde for at slette alle); Tryk på O More... for at få vist små bogstaver; Tryk på O Save for at afslutte (O Save vises kun, hvis du har indtastet et kompatibelt antal tegn). Enter key or password A BCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ sp More D706C Enter key or password ABC DEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ sp Delete Save More... Hjælp! Hvad er en WEP-nøgle? En WEP-, WPA- eller WPA2-nøgle er en sekvens af bogstaver og tal, der forhindrer uautoriseret adgang til et beskyttet trådløst netværk. Enheder som EVOKE Flow skal bruge en krypteringsnøgle for at kunne oprette forbindelse til et trådløst netværk. Koden består normalt af 26 eller 64 tegn, afhængigt af hvordan dit trådløse netværk er konfigureret. Nogle gang kan du også bruge en kortere adgangskode i stedet for en hel kode. Du har muligvis skrevet koden eller adgangskoden ned, da du oprettede bredbåndskontoen og/eller det trådløse netværk (du kan også bede den person, der installerede det trådløse netværk). Hvis du ikke kan finde koden eller adgangskoden, skal du ikke gå i panik. Se i kapitel 8, Hjælp og råd for at få hjælp til at finde de vigtige oplysninger. 20 EVOKE Flow brugsanvisning version 1.0 Afspilning af internetradio og mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere