CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE"

Transkript

1 ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Endvidere har Rigspolitiets færdselsafdeling haft vejledningen til gennemsyn, hvorefter deres bemærkninger er indarbejdet. For at sikre chaufføren gennemfører en transport af farligt gods i henhold til gældende lovgivning, er denne lille guide udarbejdet med det formål at give chaufføren et Nemt, Overskueligt og Simpelt værktøj, der er bygget op i en logisk rækkefølge. Guiden forudsætter, at chaufføren har gennemgået et kursus og bestået farligt gods eksamen. Guiden skal ikke betragtes som et undervisningsværktøj eller lovstof. Guiden er udarbejdet efter ADR og vil løbende blive revideret næste gang i år Guiden kan ikke og må ikke stå alene. Mere specifikke spørgsmål skal løses ved brug af ADR-konventionen, andet relevant lovstof, Farligt gods håndbøger eller andet og mere uddybende materiale. Vejledning i brug af guiden Målet er, at guiden skal være en logisk arbejdsrækkefølge, det vil sige dokumenter, udstyr, læsning, lastsikring, afmærkninger og transportens gennemførelse. Alle transporter tager udgangspunkt i transportdokumentet (fragtbrevet). Fragtbrevet leveres af afsenderen, og du kontrollerer overensstemmelse mellem dokumenter og godset. Indhold Dokumenter der skal medbringes... 2 Har jeg et fragtbrev... 3 Skal jeg bruge en containerpakkeattest... 4 Er godset mærket som småkolli (LQ)... 5 Har jeg skriftlige anvisninger... 6 Skal min bil/påhængskøretøj være godkendt Må modulvogntog transportere farligt gods? Skal jeg have et ADR bevis Har jeg det nødvendige udstyr og ildslukkere med Må godset sammenlæsses? Begrænsninger i den transporterede mængde Skal godset holdes adskilt fra fødevarer? Hvordan skal godset være surret? Skal køretøjet afmærkes Skal emballagen være afmærket Diverse regler Skal jeg følge tvangsrute Statisk El. Hvor meget må/skal der fyldes i tanken Hvornår skal der holdes opsyn med køretøjet Hvad skal jeg gøre, når jeg skal sejle med færge Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld Kør sikkert i vejtunneller Dagligdags spørgsmål om ADR Særlig sikring af gods Ansvar og pligter Hvordan bruges frimængdetabellen Frimængdetabel Oversigt over transportregler Stikord

3 Dokumenter der skal medbringes Dokumenter Over Under frimængden frimængden Fragtbrev (Transportdokument), side 3 Ja Ja Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort), side 6 Ja Nej Godkendelsesattest (Klasse 1), side 11 Ja Nej Godkendelsesattest (tank) side 11 Ja Ingen frimængde Chaufførens ADR-bevis, side 14 Ja Nej Billedlegitimation, side 43 Ja Nej Containerpakkeattest, side 4 Ja Ja Container-/køretøjspakkeattest skal ikke medbringes ved transport af tank/tankcontainer/megc s. Se dog side 4 ved sejlads efter Østersøaftalen. Undtagelse for reglerne (Frimængder) Fra 1. jan behøver afsenderen ikke længere at oplyse, om den transporterede mængde er under undtaget. (dvs. under frimængden) Denne opgave overgår til transportøren. Den kendte faktor 1000 beregninger er stadig gældende. Såfremt det viser sig at den beregnede mængde er under faktor 1000, kan denne transport fritages for andre bestemmelser end krav om fragtbrev og en 2 kg godkendt pulverslukker Bestemmelsen om at transportdokumentet skal indeholde sætningen Ladningen overholder undtagelsesgrænserne i bortfalder. Det betyder, at det nu er transportøren/chaufføren, der skal kontrollere, om mængden af det transporterede gods er over eller under mængderne angivet i ADR (frimængden). Har jeg et fragtbrev - og hvilke informationer skal det indholde (transportdokument)? (afsenderens ansvar) Pkt. Indhold som minimum (a) Bogstaverne UN samt stoffets UN-nummer (b) Stoffets navn (c) Primær fareseddel (og evt. sek. fareseddel i parentes) (d) Emballagegruppe (e) Antal kolli og beskrivelse af kolliets art (f) Godsets volumen eller vægt (Klasse 1, NEM) (g) Afsenderens navn og adresse (h) Modtagerens navn og adresse (i) Oplysning om evt. særaftale (k) Eventuel tunnelrestriktionskode på strækningen (g) A/S Gustav Wied DANMARKSVEJ x-købing, Denmark (h)tummelumsen Gmbh Dr. Schmidts Strasse 117 Flensborg, Deutschland Antal Art Beskrivelse Mængde (e) 5 (e) Kasser (a) UN 2254 (b) Stormtændstikker (f) 30 kg Kasten (c) kl. 4.1, (d) III (k) (D/E) Sturmstreichhölzchen HUSK: Ved transport af Tom urenset emballage eller Tom urenset tank skal der også udfærdiges et fragtbrev. Eks.: Tom urenset emballage (IBC) 3, og for tanke skal fragtbrevet indhold følgende: tom urenset tank, sidst indeholdt UN 1203 Benzin, 3 II. Rækkefølgen af informationer i punkterne a - d og k om det farlige gods, som angivet i modellen, SKAL OVERHOLDES uden andre informationer mellem disse. Sprogkrav: Udfyldes på det sprog, hvor transporten starter og hvis dette ikke er engelsk, tysk eller fransk, så også på et af disse sprog. Eks.: Transport fra Danmark - Spanien. Fragtbrevet skal være skrevet på DANSK og enten Engelsk, Tysk eller Fransk. Særlig sprogaftale mellem Danmark, Sverige og Norge. Under transport i og mellem Danmark, Sverige eller Norge vil det være tilladt, at sproget i transportdokumentet er enten på Dansk, Svensk eller Norsk. Hvis godset er mærket Marine Pollutant, skal bogstaverne MP være tilføjet transportdokumentet. Se også side

4 Skal jeg bruge en containerpakkeattest? Container-/køretøjspakkeattest Er godset mærket som småkolli (LQ)? Transporterer du gods mærket som begrænset mængde (LQ)? Hvis du skal transportere en container, løsetrailer, eller andet ikke chaufførledsaget køretøj forud for en søtransport, skal afsenderen sammen med fragtbrevet levere en Container-/køretøjspakkeattest Inden containeren eller traileren overtages til videre befordring med skib, skal du kontrollere, om pakkeattesten indeholder oplysninger om: Attesten skal indeholde enhedens ID nummer At enheden var ren, tør og egnet til læsning At eventuelle sammenpakningsregler er overholdt (kolli) At eventuelle sammenlæsningsregler er overholdt At emballage er kontrolleret for skader og utætheder At tromler er stablet i opretstående stilling At godset er pakket og surret forsvarligt At, ved bulktransport, enheden er ensartet læsset Konstruktionskrav til enheden der indeholder klasse 1 (undtagen 1.4) opfylder krav i IMDG At godset og køretøjet er afmærket korrekt Anvendes tøris til køling, advarsel om ventilation Transportdokument for hver forsendelse At pakkeattesten er underskrevet af afsender Attesten skal medbringes under kørsel. Hvis godset er mærket som vist oven for, er der ingen regler for transport af farligt gods, der skal iagttages. Afsenderen skal dog oplyse transportøren om den samlede vægt af det gods, der skal transporteres. Der er så ingen krav om fragtbrev, skriftlige anvisninger, udstyr, uddannelse, passagerer etc. Afmærkning af køretøj, se side 22. Hvis godset er mærket med en eller flere af nedenstående faresedler, er der tale om transport af farligt gods, og alle regler for transport af farligt gods skal overholdes. Under håndtering skal pilene altid vende op ad Kravet om container-/køretøjspakkeattest gælder også ved overførsler efter Østersøaftalen. Attesten kræves ikke ved forsendelse af tank/tankcontainere/megc s Koli der indeholder miljøfarlige stoffer. 4 5

5 Har jeg skriftlige anvisninger (erstatter de tidligere sikkerhedskort)? Har jeg skriftlige anvisninger? 6 7

6 Har jeg skriftlige anvisninger? Har jeg skriftlige anvisninger? Disse skriftlige anvisninger skal anbringes i førerhuset og være let tilgængeligt. Det er nu transportørens opgave at levere de skriftlige anvisninger. Disse skal være på et sprog, som ethvert medlem af køretøjets mandskab kan læse og forstå, og transportøren (og afsenderen) skal sikre sig, at køretøjets mandskab kan bruge anvisningerne korrekt. Mandskabet skal læse disse anvisninger, inden transporten påbegyndes, således at de er i stand til at udføre de krævede foranstaltninger ved uheld/nødsituationer. 8 9

7 Skal min bil/påhængskøretøj være godkendt Skal min bil/påhængskøretøj være godkendt Stykgods lastbiler: Kører du med farligt gods i klasse 1 gods i større mængder end frimængden, skal køretøjet være godkendt, som enten Type EX II eller Type EX III (se i felt 7 i din godkendelsesattest som skal medbringes under kørslen), se tabellen herfor på side 19 om, hvor meget du må transportere i de enkelte køretøjstyper. Er køretøjet ikke godkendt som EX II eller EX III eller er godkendelsesattesten udløbet, må der ikke transporteres mængder, der overskrider frimængden Farligt gods i emballage og IBC-ere i andre klasser end klasse 1 kræver ikke ADR godkendte køretøjer Tankkøretøjer Alle køretøjer, der medbringer tank, skal godkendes, som enten FL, OX eller AT, se afsnit 7 i din godkendelsesattest. Godkendelsen for hvilke stoffer tanken er godkendt til, som f.eks. LGBF, kan ses i afsnit 9.5 FL = Brandfarlig væske (Flammable liquids) OX = Oxiderende stoffer (Oxidents) AT = Andre typer (Alternative types) Såvel tankforvogn/tankpåhængsvogn, trækker/tanktrailer skal være godkendt Husk at kontrollere registreringsnummer og udløbsdato (se i felt 4 og 12) 10 11

8 Må modulvogntog transportere farligt gods? I ADR står følgende: En transporterende enhed, der er lastet med farligt gods, må ikke omfatte mere end ét påhængskøretøj, herunder sættevogn. Forsøgsordningen med modulvogntog omfatter følgende typer, hvor det nationalt er lovligt at transportere farligt gods på MVT type 1 og MVT type 4. MVT type 1: Lastbil-dolly-sættevogn Farligt gods OK MVT type 2: Lastbil-sættevogn-kærre Farligt gods ikke tilladt MVT type 3: Lastbil-linktrailer-sættevogn Farligt gods ikke tilladt MVT type 4: Lastbil-påhængsvogn Farligt gods OK Farligt gods OK Farligt gods ikke tilladt Farligt gods ikke tilladt Farligt gods OK Skal jeg have ADR-bevis? Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, der overstiger mængderne angivet i ADR (frimængden), skal være i besiddelse af et ADR-bevis. Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, der overstiger mængderne angivet i ADR (frimængden), skal som minimum have deltaget i et GRUNDKURSUS. Førere af køretøjer med farligt gods i faste tanke, aftagelige tanke eller batterikøretøjer med en samlet kapacitet på over liter og førere af køretøjer med farligt gods i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på over liter skal deltage i et SPECIALISERINGSKURSUS TANK. Førere af køretøjer med stoffer eller genstande i klasse 1 eller visse typer i klasse 7 skal have deltaget i SPECIALISERINGSKURSER KLASSE 1 OG/ELLER KLASSE 7. Andre end chauffører, også chauffører der transporterer farligt gods under mængderne angivet i ADR (frimængden), medhjælpere, administrativt personale, læsse lossemedarbejdere, skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR afsnit 1.3. Uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan påtage sig ansvaret for håndtering/transport af farligt gods. Hele mandskabet på et køretøj, der transporterer farligt gods over mængderne angivet i ADR (frimængden), skal kunne legitimere sig ved hjælp af et billede - f.eks. kørekort eller pas. ADR - beviset skal medbringes under kørslen og på forlangende fremvises til kontrolmyndigheden. NB. Afsenderen har PLIGT til at kontrollere, at chaufføren har et gyldigt farligt gods bevis. Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år og kan fornyes ved et repetitionskursus tidligst 1 år inden bevisets udløbsdato

9 Skal jeg have ADR-bevis? Farligt gods bevis. Har jeg det nødvendige udstyr - se også side 6 i denne guide, samt side 4 i dit sikkerhedskort Transporterer jeg gods, der IKKE overstiger mængderne i (frimængden) - 2 kg pulverslukker. Transporterer jeg gods, der overstiger mængderne i (frimængden) - se de skriftlige anvisninger side 6 som omfatter: køretøjets vægt og hjulenes diameter fareseddel1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3 Til hvert medlem af køretøjets mandskab Yderligere krævet udstyr for visse klasser skab ved transport af gods mærket med fareseddel 2.3 eller 6.1 afdækning af afløb ved transport af gods mærket med fareseddel 3, 4.1, 4.3, 8 og 9 NB. Du må kun transportere farligt gods hørende til de klasser, der ikke er overstreget. I ovenfor viste eksempel er Klasse 7 streget, hvilket betyder, at indehaveren ikke kan transportere radioaktive stoffer og genstande. Husk billedlegitimation for køretøjets mandskab. Håndildslukkere (kontrolleres 1 gang årligt og afmærkes derefter). Slukkerne skal være beskyttet mod vejrliget og må ikke være anbragt i aflåst sideskabe eller lignende. Køretøjer, der transporterer farligt gods som stykgods i mængder, der overstiger mængderne angivet i ADR (frimængder), samt køretøjer der transporterer farligt gods i tanke, skal medbringe følgende brandslukningsudstyr: 14 15

10 Har jeg det nødvendige udstyr med? Hvor mange ildslukkere skal medbringes? Må godset sammenlæsses? Hvilke typer af farligt gods må sammenlæsses i samme vogn? (Forvogn = 1 vogn, anhænger = 1 vogn). Over 7,5 ttv* To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 12 kg pulver, heraf skal mindst en slukker have en kapacitet på mindst 6 kg. *ttv = tilladt totalvægt Alle håndildslukkere skal være godkendte efter DS 2120 eller EN 3, og ingen lovpligtige slukkere må have en kapacitet på mindre end 2 kg pulver. Transporterende enheder, der transporterer farligt gods, der er omfattet af undtagelserne, skal som minimum være udstyret med en håndildslukker med en kapacitet på minimum 2 kg pulver. Yderligere krav for visse klasser Over 3,5 t men ikke over 7,5 ttv* To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 8 kg pulver, heraf skal mindst en slukker have en kapacitet på mindst 6 kg. Under 3,5 ttv* To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 4 kg pulver. Klasse 6.2 Her er det dog tilstrækkeligt, uanset den transporterede mængde, kun at medbringe en 2 kg håndildslukker. Alle faresedler undtagen de orangefarvede, altså klasse 1, kan sammenlæsses indbyrdes. Bemærk; Hvis du har en fareseddel 1.4 med bogstav S på, må denne ligeledes sammenlæsses med alle andre faresedler i andre fareklasser end klasse 1, dog undtaget gods mærket med både fareseddel nr eller Gods mærket med fareseddel må sammenlæsses med gods mærket med fareseddel 5.2 Sammenlæsning af stoffer hørende til klasse 1 Kolli forsynet med fareseddel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6, men som tilhører forskellige forenelighedsgrupper, må ikke læsses på samme køretøj, medmindre sammenlæsningen af de pågældende forenelighedsgrupper er tilladt. Se tabellen og fodnoterne for sammenlæsning i klasse 1 på side

11 Må godset sammenlæsses i Klasse 1? Sammenlæsningsregler gælder for det enkelte køretøj, hvor forvognen er et køretøj og påhængsvognen er et andet køretøj. Denne regel kan dog ikke anvendes ved sammenlæsning af farligt gods i et sættevognstog eller 2 containere på et chassis. Er feltet rødt - sammenlæsning er ikke tilladt Er feltet grønt - sammenlæsning tilladt Er feltet gult - se betingelser i afsnittene a, b, c, og d forneden A B C D E F G H I L N S A B a C bc D a bc E bc F G H J L d N bc bc bc b S Emballage, der indeholder redningsudstyr med UN 2990; UN 3072 og UN 3268 mærket med fareseddel nr. 9, må gerne sammenlæsses med alle faresedler i klasse G UN 0503 må gerne sammenlæsses med klasse 9 UN Anmærkningerne a - d i de gule felter er for omfattede til at medtage her. Se mere i ADR Begrænsninger i den transporterede mængde Ethvert køretøj kan medbringe mængder, der ikke overstiger frimængden. Begrænsningen gælder i Klasse 1 for NEM (netto eksplosive mængde) i kilo pr. transporterende enhed*. *Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj. Under-klasse Forenelighedsgruppe Type - EXII Type - EX III Fareseddel bogstav 1.1 A A 6.25 kg. 18,75 kg. 1.1A 1.1 Andre end A kg kg Alle kg kg Alle kg kg Andre end S kg kg S S Ubegrænset Ubegrænset 1.4S 1.5 D kg kg. 1.5D 1.6 N kg kg. 1.6N Tom urenset Alle Ubegrænset Ubegrænset emballage. Begrænsninger i klasse 4.1 type B, C, D, E eller F stoffer og alle stoffer i klasse 5. Mængden af organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 må ikke overstige kg pr. transporterende enhed. Se også CV 22 om fri luftcirkulation (5000 kg/5 cm)

12 Skal godset holdes adskilt fra fødevarer? Kravet om adskillelse fra fødevarer og foderstoffer gælder kun for fareseddel 6.1, 6.2 samt klasse 9 produkter med følgende UN-nr. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 og Disse må ikke stables oven på eller i nærheden af fødevarer eller foderstoffer. Brug en af nedenstående måder til adskillelse af godset. Adskillesen kan eksempelvis være en skillevæg Hvordan skal godset være surret? Lastsikring (Ikke kun farligt gods) På nuværende tidspunkt er der ikke ensartede regler for lastsikring. Det forventes dog, at inden for en nær fremtid vil der indføres tydeligere fælles EU-regler på området. Grundregel National bekendtgørelse 3, stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet, og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold. Afsenderen skal kontrollere køretøjet, og den øvrige last, for skarpe genstande og lignende. Surringen skal kunne optage hele godsets vægt (M) i længdegående retning, med mindre at godset er anbragt klods op af forsmækken. Surringen skal kunne optage halvdelen af godsets vægt (M) sideværts og bagud. Vær opmærksom på, at alt gods skal surres på en gardinopbygning. Adskillelseskravet gælder, med mindre kolliene med de nævnte faresedler er særligt emballeret eller fuldstændigt afdækket, f.eks. ved hjælp af krympefolie bølgepap eller lignende. NB. Huckepacktransporter kræver, at surringen skal kunne optage hele godsets vægt (M = masse) i både fremad og bagud retning. (Grundet ændring af togets kørselsretning)

13 Skal køretøjet være afmærket? Skal jeg afmærke mit køretøj/vogntog? Større mængder end frimængden, så er svaret JA. Sådan afmærker du stykgodsbiler De orangefarvede skilte skal have en størrelse på 40 x 30 cm, i tilfælde af køretøjets størrelse eller konstruktion ikke egner sig til disse, kan størrelsen af disse nedsættes til 30 x 12 cm. Skal køretøjet være afmærket? Sådan afmærker du tankbiler, når du kun har samme stof i tanken eller alle tanksektioner: Intet farligt gods = ingen fareskilte Ved kørsel med kl. 1 og kl. 7 gods skal relevante faresedler (25 x 25 cm) anbringes på begge sider og på bagenden af køretøjet. Undtaget herfor er dog 1.4S. Sådan afmærker du tankbiler, når du transporterer et stof i forvognen og et andet i påhængsvognen eller en tankvogn, der transporterer forskellige stoffer i flere rum. Begrænsede mængder (LQ) Transporteres der mere end 8 tons LQ gods og køretøjets tilladte totalvægt overstiger 12 tons, skal den transporterende enhed afmærkes med hvide skilte med sort tekst LTD QTY i minimum 65 mm høj skrift foran og bag på. Bemærk: Når der transporteres flere forskellige stoffer, er der ikke numre på de orangefarvede skilte foran og bagpå køretøjet

14 Skal køretøjet være afmærket? Når der transporteres benzin og olieprodukter med UN-nr. 1202, 1203, 1223, (1268 og 1863 flybrændstof), kan man afmærke sit køretøj efter det farligste produkt - det laveste flammepunkt. Farlig rækkefølge: 1203 Benzin, 1223 Petroleum, 1202 Diesel/fyringsolie/gasolie Bilen herunder er læsset med Benzin, Petroleum og Diesel og er derfor mærket som 1203 Skal køretøjet være afmærket? Sådan afmærkes tankcontainerbiler Sådan afmærkes stykgodscontainer og containerkøretøjer Orange farvede fareskilte uden numre foran og bagpå køretøjet samt faresedler på alle 4 sider af containeren. Denne lempelse i afmærkningen kræver, at der medbringes en oversigt over, hvilke produkter der er læsset i de enkelte rum. Transport af tom tank som ikke er renset, skal køretøjerne være afmærket, som om de var læsset. Husk, der skal også udfærdiges et fragtbrev indeholde oplysningen: Tom urenset tank samt klasse, har sidst indeholdt UN-nr og stoffets navn. Orange fareskilte skal fastgøres foran og bagpå køretøjet, og fastgørelsen skal modstå brand i 15 min. Evt. tildækning, efter endt aflæsning, skal ligeledes kunne modstå brand i 15 min. Udskiftelige tal og bogstaver på tavler, der viser farenummeret og UN-nummeret, skal blive siddende under transporten, uanset hvordan køretøjet vender (uheld væltet køretøj). Begrænsede mængder i stykgodscontainer (gods mærket som LQ) Transporteres der mere end 8 tons og køretøjets tilladte totalvægt overstiger 12 tons, skal den transporterende enhed afmærkes med hvide skilte med sort tekst LTD QTY i minimum 65 mm høj skrift foran og bag på vogntoget og containeren på alle 4 sider

15 Skal køretøjet være afmærket? Sådan afmærkes bulktransporter Eksempler på bulktransporter, oftest tippeladsbiler med kunstgødning eller åbne containere med brugte akkumulatorer - afmærkes som tankbiler med farenummer og stofnummer på de orange fareskilte foran og bagpå køretøjet samt faresedler på begge sider og på bagenden. Er emballagen afmærket? Emballage Al emballage og IBC-ere skal være UN-godkendt (kodemærkning). Herudover skal al emballage og IBC-ere være mærket med stoffets UN-nummer og den/de tilhørende faresedler (som også fremgår af fragtbrevet). Eksempel på UN-godkendt emballage med UN-nr. og faresedler og IBC med faresedler på 2 modstående sider. Bemærk Ved transport af UN 3257 og UN 3258 (opvarmede stoffer som f.eks. bitumen) skal tankkøretøjet desuden være afmærket på begges sider samt på bagenden med symbolet for stoffer med forhøjet temperatur. Ved tomme og urensede tanke, der sidst har indeholdt UN 3257 og UN 3258, skal den transporterende enhed ikke afmærkes, hvis temperaturen i tanken er mindre end 100 grader C. Udskiftelige tal og bogstaver på tavler, der viser farenummeret og UN-nummeret, skal blive siddende under transporten, uanset hvordan køretøjet vender (uheld væltet køretøj). Inden læsning af farligt gods skal du kontrollere overensstemmelse mellem gods og dokumenter, det vil sige 1 tromle med den viste afmærkning skal følges af et transportdokument med følgende klassificering: UN 1230 Methanol 3 (6.1), II samt vægt eller volumen på godset. Brændstoftank Brændstoftanken til den transporterende enhed og udstyret dertil må maksimalt være l, dog højst 500 l på et påhængskøretøj uden at være undergivet reglerne om transport af farligt gods

16 Diverse regler Skal jeg følge tvangsruter (I Danmark gælder disse regler kun for tankkøretøjer) Transport af passagerer På køretøjer med farlige stoffer over frimængden må der ikke transporteres andre personer end køretøjets mandskab. Mandskab er: En chauffør eller enhver anden person, der ledsager chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses eller driftsmæssige grunde. HUSK billedlegimation. Brug af brandslukningsmateriel Mandskabet på køretøjet skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet. Forbud mod at åbne kolli Det er forbudt føreren eller medhjælperen at åbne kolli med farlige stoffer. Forbud mod rygning Rygning er forbudt under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjer. I klasse 1 er der dog et generelt forbud også i førerhuset. Adskillelse fra fødevarer (se også side 20) Kravet om adskillelse fra fødevarer og foderstoffer gælder også i containere eller på steder, hvor der foretages af- og pålæsning eller omladning. Tomgangskørsel under lastning og losning Motoren skal være stoppet under lastning og losning, med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. (National lovgivning skal overholdes). Tvangsruter Stykgodstransporter har IKKE pligt til at følge de af politiet fastlagte tvangsruter i Danmark. Vær opmærksom på, at Øresundsforbindelsen har restriktioner på farligt gods transporter, og i andre lande kan der ligeledes være forbudstavler, der viser, at farligt gods transporter ikke må køre ad disse veje eller igennem tunneller og så videre. Kører du med biler, der medfører tanke større end 3000 ltr., skal du følge tvangsruter, når fragtbrevet oplyser, at du kører med følgende: Klasse 2 - T, TF, TC, TO, TFC eller TOC samt Klasse 2 - F (de brandfarlige luftarter) i 4 akslede lastbiler samt vogntog Klasse 3 - emballagegruppe I Klasse UN 1745, 1746 og 2495 Klasse emballagegruppe I (Flydende stoffer) Klasse 8 - emballagegruppe I (Flydende stoffer) Tvangsruter skal også følges ved tomkørsel (gælder dog kun når tankene ikke er renset). Klasse 1 produkter - eksplosiver (konvojkørsel, samt standsning og parkering) Transporterende enheder belæsset med klasse 1 produkter skal holde en indbyrdes afstand på mindst 50 m., dette gælder også ved standsning og parkering. Ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1 i Type EX-II eller EX-III køretøjer skal køretøjet være aflåst under hele transporten Forbrændingsvarmeanlæg (oliefyr) Ved kørsel med FL- godkendte køretøjer er det forbudt at anvende forbrændingsvarmeanlæg under af- og pålæsning (S2, stk.2) En oversigt over tvangsruter i Danmark kan ses på tvangsruter/

17 Statisk El. og hvor meget må/skal der fyldes i tanken Hvornår skal jeg holde opsyn med køretøjet? Statisk elektricitet Læsning/Losning af FL-godkendte køretøjer Under læsning/losning af farlige stoffer med et flammepunkt på ikke over 60 C i tanke, skal der etableres god forbindelse mellem køretøj og jord. Det er generelt en god idé at etablere jordforbindelse, når du læsser og losser tankkøretøjer. Fyldningsgrad En tank til transport af væsker, som ikke ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader er opdelt i sektioner på højst liter, skal under en transport altid være fyldt til mindst 80 % af kapaciteten, med mindre den er praktisk taget tom, hvilket vil sige indtil 20 % af kapaciteten. Opsyn med køretøjer (Afsnit 8.4 se også side 35) Der skal holdes opsyn med køretøjer, når der transporteres mængder, der overstiger det nedenfor angivne nedenstående er vejledende, tjek kolonne 19: Er UN-nummeret eller klassificeringskoden ikke nævnt er der ingen opsynspligt. Klassificeringskode/ Emb.- Over UN-nr. gruppe Klasse 1 Der skal holdes konstant opsyn med køretøjer, der transpor- 0 terer stoffer og genstande hørende til klasse 1, når nettovæg- (S1) ten af det eksplosive stof hørende til 1.1, 1.2, 1.3C, 1.5 og 1.4 med følgende UN-nr. 0104,0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0556 og 500 Andre 50 Klasse 2 Alle stoffer med betegnelsen T (TF, TFC, TO, TOC etc.) 0 undtagen UN 1950, 2037, 3168, 3169 og 3318 (S14) UN 1038, 1961, 1966, 1972, 3138, kg (S17) Stoffer med betegnelse F UN 1010, 1011, 1012, 1027, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1049, 1055, 1060, 1061, 1063, 1075, 1077, 1081, 1083, 1085, L 1086, 1087, 1860, 1912, 1954, 1957, 1959, 1962, 1963, dog , 1965, 1969, 1970, 1971, 1978, 2034, 2035, 2044, L i tank 2045, 2200, 2203, 2419, 2452, 2517, 2591, 2601, 3153, (S20) 3154, 3161, 3252, 3354, 3468 Stoffer med betegnelse O UN 1003, 1073, 2201, og 3311 Stoffer med betegnelse A UN 1078, 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2187, 3136, 3158 Klasse , 2059, 2384, , 3357, (S14) 1184, 1228, 1230, 2284, 2333, 2335, 2354, 2359, 5000 kg 2360, 2378, 2396, 2404, 2411, 2478, 2486, 2603, (S19) 2622, 3064, 3165,

18 Hvornår skal jeg holde opsyn med køretøjet? Klassificeringskode/ Emb.- Over UN-nr. gruppe 1088, 1089, 1090, 1091, 1105, 1106, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1120, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1136, 1139, 1144, 1145, 1146, 1148, 1150, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 1190, 1193, 1195, 1196, 1197, 1201, 1203, 1206, 1208, 1210, 1213, 1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1231, 1234, 1235, 1237, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1286, 1287, 1288, 1289, L 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, dog , 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1648, 1717, I og II liter i tank 1723, 1815, 1862, 1863, 1865, 1866, 1917, 1919, (S20) 1922, 1987, 1989, 1993, 1999, 2045, 2047, 2050, 2056, 2057, 2058, 2241, 2242, 2246, 2251, 2252, 2256, 2263, 2266, 2270, 2277, 2278, 2287, 2288, 2296, 2298, 2301, 2309, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2358, 2362, 2363, 2367, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2393, 2395, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2403, 2406, 2409, 2410, 2412, 2414, 2416, 2436, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2493, 2535, 2536, 2554, 2561, 2612, 2615, 2616, 2707, 2733, 2749, 2838, 2924, 2945, 2985, 3022, 3065, 3269, 3271, 3272, 3274, 3295, 3336, 3371, 3469, , 1099, 1100, 1131, 1194, 1230, 1921, 1986, L 1988, 1991, 1992, 2336, 2481, 2483, 2605, 2758, dog , 2762, 2764, 2772, 2776, 2778, 2780, 2782, I og II liter i tank 2784, 2787, 2983, 3021, 3024, 3079, 3273, 3286, (S22) 3346, 3350 Hvornår skal jeg holde opsyn med køretøjet? Klassificeringskode/ Emb.- Over UN-nr. gruppe Klasse , 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, , 2852, 2907, 3317, 3318, 3319, 3344, 3364, 3365, (S14) 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, , 3241, 3242, kg (S24) 3231, kg (S16) 3221, 3222, 3233, 3234, kg (S17) 3223, 3224, 3235, kg (S18) 3225, 3226, 3237, kg (S19) Klasse 4.2 Stoffer hørende til emballagegruppe I 1379, 1380, 1381, 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2447, kg dog 2545, 2546, 2845, 2846, 2870, 2881, 3194, 3200, 3254, L. i tank 3391, 3392, 3393, 3394, (S20) Klasse 4.3 Stoffer hørende til emballagegruppe I (S14) 1183, 1242, 1295, 1360, 1389, 1391, 1392, 1397, 1402, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1426, 1427, 1428, 1432, L dog 1433, 1436, 1870, 1928, 2010, 2011, 2012, 2013, 2257, 3000 L i tank 2463, 2806, 2813, 2965, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, (S20) 3134, 3135, 3148, 3208, 3209, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3402, 3403,

19 Hvornår skal jeg holde opsyn med køretøjet? Klassificeringskode/ Emb.- Over UN-nr. gruppe Klasse 5.1 UN 1745, (S14) Stoffer hørende til UN 1442, 1447, 1455, 1470, 1475, 1481, 1489, 1502, 1508, 1942, 2067, 2426, kg/l 3375 i bulk eller tank (S23) UN 1479, 1491, 1504, 1510, 1873, 2015, 2466, L dog 2495, 2547, 3085, 3087, 3098, 3099, 3139 I L. i tank (S20) Klasse , kg (S16) (S14) 3101, 3102, 3113, kg (S17) 3103, 3104, 3115, kg (S18) 3105, 3106, 3117, kg (S19) Klasse 6.1 Stoffer hørende til emballagegruppe I 0 (S14) Stoffer hørende til emballagegruppe II kg (S19) Klasse 6.2 UN 2814 og UN 2900 Opsyn uanset mængden. Opsynsbestemmelserne finder dog ikke anvendelse, hvis det læssede lastrum er aflåst eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning. Hvornår skal jeg holde opsyn med køretøjet? Klassificeringskode/ Emb.- Over UN-nr. gruppe Klasse 7 S13. Såfremt forsendelsen ikke kan afleveres til modtageren, skal forsendelsen transitopbevares på et sikkert sted. S21. Bestemmelserne om opsyn finder anvendelse for alle stoffer uanset vægt. Opsynsbestemmelserne finder dog ikke anvendelse, hvis lastrummet er aflåst eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning, og dosishastigheden er højst 0,5 µsv/h på ethvert tilgængeligt sted på køretøjets overflade Klasse , 1744, 1790, 1790, 1828, 1831, 2029, 2031, , 2054, 2604, 2734, 2735, 2879, 2920, 2921, (S14) 2922, 2923, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3301, Andre stoffer hørende til emballagegruppe I kg/l dog L. i tank (S20) Klasse 9 Stoffer hørende til UN kg (S17) Stoffer under emballagegruppe II 5000 kg (undtagen UN 2969, 3316, 3480, 3481) (S19) Køretøjer med farligt gods i de mængder, der overstiger frimængden, skal holdes under opsyn, men kan også parkeres uden opsyn, på en sikker lagerplads eller et sikkert fabriksområde. I mangel af sådanne parkeringsmuligheder kan den transporterende enhed, efter at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er truffet, parkeres på: 1 - et lukket fabriksområde eller lignende 2 - en bevogtet parkeringsplads, hvor vagten har kendskab til lasten og førerens opholdssted 3 - en almindelig parkeringsplads, hvor køretøjet efter al sandsynlighed ikke beskadiges 4 - et egnet åbent område, som normalt ikke brugs til færdsel eller opholdssted

20 Hvad skal jeg gøre, når jeg skal sejle med færge? Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld? Andre Transportformer Multimodal transport Multimodal transport er en transport, der omfatter mere end en transportform, f.eks. vej- og søtransport. Transportdokumentet indeholder sætningen: Transport i henhold til Følgende regelsæt findes for de forskellige transportformer ADR for international og national vejtransport RID for international og national jernbanetransport IMDG-koden for søtransport ICAO-TI/IATA-DGR for lufttransport. Østersøaftalen For bl.a. at gøre det mindre omstændeligt at overføre farligt gods i Østersøen og samtidig bibeholde et højt sikkerhedsniveau har myndighederne i Danmark, Finland, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen og Tyskland indgået en aftale om overførelse af farligt gods kaldet Østersøaftalen. Husk: Når man sejler med køretøjer, der medbringer farligt gods, er der ingen undtagelser for reglerne, (ingen frimængder) uanset hvor lidt du har med - Køretøjet skal derfor afmærkes med orange skilte, og hvis godset er mærket med MP fareseddel, skal køretøjet mærkes med lignende 25 x 25 cm. fareseddel på begge sider og bagenden. Bogstaverne MP skal indføres i fragtbrevet. Ved småkolli (LQ) skal rederiet underrettes. Uheld, hændelse eller arbejdsulykke Sker der en ulykke - så arbejd ud fra de informationer, der findes i sikkerhedskortet - og derefter førstehjælpens 4 hovedpunkter: 1. Stands ulykken (f.eks. luk for evt. udslip eller frakobel forvogn fra påhængsvogn) 2. Giv livreddende førstehjælp (de 5 b er) men pas på dig selv og kontroller: er der BEVÆGELSE? er der BEVIDSTHED? er vedkommende BLÅ? er der BLØDNINGER? er vedkommende BLEG? Er der ingen personskade så tænk på miljøforanstaltninger - inddæmning/opsamling af spild m.m. 3. Alarmering via (er nu gældende i ca. 20 lande) og oplyse alarmcentralen om: Hvad der er sket (uheld med farligt gods og UN nr. er meget vigtigt) Hvor det er sket Hvor mange tilskadekomne er der Hvor man ringer fra 4. Almindelig førstehjælp indtil brandvæsenet /ambulancen kommer frem. Husk: Sker uheldet langt fra byen, kan der nemt gå op imod 20 minutter, før hjælpen når frem. I udlandet måske endnu længere tid. HUSK En hurtig indsats er vigtigt og minutterne er afgørende

21 Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld? Kør sikkert i vejtunneler Når indsatslederen fra brandvæsenet kommer aflever fragtbrevet til ham (ikke til andre) og være ham behjælpelig med oplysninger om, hvor godset befinder sig på køretøjet, og hvordan mandskabet kommer ind i køretøjet. Når ulykken er afsluttet, husk (1) at du muligvis selv har været udsat for stoffet, og har behov for behandling og (2) at der skal optages rapporter til bl.a. firmaets sikkerhedsprotokol samt til firmaets lovpligtige Farligt Gods Sikkerhedsrådgiver. Personlig hygiejne Hvis du er impliceret i et uheld med farlige stoffer, er det vigtigt, at du hurtigst muligt foretager en personlig rengøring med rigeligt vand ved afvaskning af: Hænder ansigt skylning af mund. Forurenet beklædning aftages. Kør sikkert i vejtunneler - HOLD AFSTAND Vær sikker på, at dit køretøj og dets last opfylder tunnellens regler. Hvis ikke - vælg en anden vej. Før du kommer til tunnelen Check brændstof, olie, kølervæske og motortemperatur Check bremser og lys Check håndildslukkere. På vej ind i tunnelen Tag solbriller af Lyt til radioens trafikmeldinger Ret dig efter trafiklys, hastighedsgrænser og skiltning Brug ikke mobiltelefon Ryg ikke. I tunnelen Overhal ikke, hvis der kun er et spor i hver retning Vend ikke, bak ikke, medmindre du får ordre til det Stands ikke, undtagen i nødstilfælde. Kødannelse Sæt advarselsblink i gang Hold sikker afstand til køretøjet foran, også ved lav fart og standsning Sluk motoren, hvis trafikken er gået i stå Lyt til radioens trafikmeldinger Følg anvisningerne fra tunnelpersonale eller variable skilte. Havari eller ulykke Sæt advarselsblinket i gang. Kør ud af tunnelen, hvis det er muligt, ellers kør ind på et nødspor eller en vigeplads eller ud til vejbanens kant. Sluk motoren, lad nøglen sidde i tændingen, og forlad køretøjet

22 Kør sikkert i vejtunneler Kør sikkert i vejtunneler Benyt ALTID nødstationerne til at tilkalde hjælp (mobiltelefonen viser ikke, hvor du ringer fra). Giv besked, hvis du transporterer farligt gods (UN-nr.) eller har passagerer med (er der tilskadekomne). Følg tunnelpersonalets anvisninger. Giv tilskadekomne førstehjælp - hvis muligt. Brand Sæt advarselsblinket i gang. DIT KØRETØJ BRÆNDER Kør ud af tunnelen, hvis det er muligt, ellers kør ud til vejbanens kant. Ikke fyldestgørende oversigt over tunnelkategorier og restriktioner Tunnelkategori Restriktion A-tunnel Ingen restriktioner for transport af farligt gods (Ingen færdselstavle) B-tunnel Restriktion for alt farligt gods C-tunnel Restriktion for farligt gods. Kategori B TILLADT D-tunnel Restriktion for farligt gods. Kategori B og C er TILLADT E-tunnel Restriktion for farligt gods. Kategori B, C og D er TILLADT Der findes mange kombinationer i disse restriktioner, hvorfor der henvises til ADR afsnit Sluk motoren, lad nøglen sidde i tændingen, og forlad køretøjet. ET ANDET KØRETØJ BRÆNDER Hold sikker afstand til køretøjet foran. C23 Forbudstavle Stands dit køretøj så tæt på vejkanten som muligt, så der bliver fri bane for beredskabskøretøjer. Husk Som professionel chauffør bør du vejlede og hjælpe andre bilister og passagerer i en nødsituation. Røg og ild dræber - red dig selv og dine passagerer, ikke dit køretøj. Bemærk: Hvert UN-nr. er tildelt en tunnelrestriktionskode i Tabel 3A i kolonne 15. Tunnelkategori A (ingen restriktioner) - Tunnelkategori B (restriktioner for næsten alt farligt gods). Tunnelen skal skiltes med Kørsel med farligt gods forbudt (C23.3) med undertavle, der oplyser om den pågældende tunnels kategori. Tunnelkategori A er ikke skiltet. Tunnelrestriktionskoden skal fremgå af transportdokumentet, hvis transporten forventes at køre gennem tunneller. B Tunnelkategori 40 41

23 Dagligdags spørgsmål om ADR Særlig sikring af gods - Ansvar og pligter Frequently asked questions (FAQ) Hvor står det henne? Wo steht das? Where is it written En hjælp til eventuel myndighedskontrol i ind- og udland. Emne ADR Adskillelse fødevarer og foderstoffer Afmærkninger af køretøjer Anvisninger ved uheld Befordring af passager Containerpakkeattest (a)/5.4.2 Definitioner Dokumenter der skal medbringes /2 Fareklasser Faresedler på stykgodskøretøjer /2 Faresedler på tank og bulkkøretøjer Forbud mod af- og pålæsning CV1 Fragtbrevets indhold Frimængder (undtagne mængder) Godkendelse af køretøjer 9.1 Højst tilladte mængder kl. 1, 4.1 og 5.2 (CV-koder) / Køretøjer med skibe eller tog Køretøjets mandskab 8.3.1/1.2.1 Opsyn med køretøjer (S-koder, S1, S14 - S24) Parkeringsbestemmelser 8.3.7/8.4 Sammenlæsning + af - og pålæsning, se også S1 7.5/7.5.2 Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) Småkolli (begrænset mængde/lq) kolonne 7 Tabel 3A Tobaksrygning (Klasse 1 se S1) Tom urenset transport (afmærkning) / Tom urenset transport (dokumenter) Tunnelrestiktioner Uddannelse/kursusbevis andre Uddannelse/kursusbevis chauffør Udstyr der skal medbringes 8.1.5/5.4.3 Særlig sikring af gods (ADR kap. 1.10) Ved transport af farligt gods, som overstiger frimængden/undtagne mængder, skal der tages forholdsregler for at hindre tyveri eller misbrug af godset til terrorformål, som kan udsætte personer, bygninger eller miljø for fare. Billedlegitimation ( ADR kap ) Hvert medlem af køretøjets mandskab skal bære billedlegitimation under transporten af farligt gods over frimængden. Undervisning om særlig sikring (ADR kap ) Alle, der er involveret i transport af farligt gods, skal fremover uddannes i de forebyggende foranstaltninger vedrørende transport af farligt gods. Sikringsplaner (ADR kap ) Afsenderen, transportøren og alle andre, der er involveret i transport af farligt gods, der udgør en særlig risiko, skal udfærdige, anvende og opfylde sikringsplaner. Lovgivning er udtryk for MINIMUMSKRAV, der skal være opfyldt. Kundekrav kan medføre, at du og din virksomhed bliver omfattet af kravene om særlig sikring, selv om Jeres gods ikke er omfattet af listen over gods, der udgør en særlig høj risiko. Se mere i din farligt gods håndbog. Ansvar og pligter I skemaet til højre har vi forsøgt at vise, hvem der har ansvaret for hvad. Arbejdsgiveren har altid det formelle ansvar (1) for sine medarbejderes handlinger er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvem har ansvar for at levere, gennemføre og kontrollere? L = leverer G = gennemfører K = kontrollerer A = Arbejdsgiveransvar (chaufføren har dog stadig en kontrolfunktion) 42 43

24 Vejledende ansvarscheckliste Hvordan bruges frimængdetabellen? Vejledende ansvarscheckliste Hvordan finder jeg ud af, om jeg er over, eller under frimængden som nu er transportørens opgave. Afsender Transportør Chauffør Modtager Når man skal finde den beregnet mængde, tager man den faktiske transporteret mængde og ganger denne med tallet til højre for frimængden på tabellen på side 46. Fragtbrevet L A K Sikkerhedskort K L K Containerpakkeattest L A K L Køretøjets godkendelsattest K L K Emballering G K k Afmærkning af gods G K K Afmærkning af køretøj K A G Lastsikring K A G Udstyr K L K Uddannelse K + G K/G G (K + G) Kontrol før læsning K A G Kontrol før aflæsning A G Hændelsesrapport G G (m) G Uheldsrapport G G (m) G Billedlegitimation K A L Chaufføren skal altid sikre sig, at afmærkning, udstyr og dokumenter er korrekte. Eksempel 1: Det 1. fragtbrevet oplyser bl.a., at du kører med UN 1230 Methanol 3 (6.1) II ltr. I Undtagelsestabellen (frimængder) på side 46 ser man i klasse 3, at frimængden for emballage gruppe II er 333 ltr. Her tager man det faktisk transporteret mængde på 200 ltr. og ganger med tallet til højre for de som er 3 - således, at den beregnede mængde bliver 200 x 3 = 600. Det næste fragtbrev, du modtager, oplyser, at du kører med UN1789 Saltsyre 8 III ltr. Her ser du i klasse 8 i emballage gruppe III, at frimængden opgives til at være så her tager du de 500 ltr, der fremgår af fragtbrevet, og ganger med tallet til højre for de 1000, som er et 1 tal således, at den beregnede mængde her bliver 500 x 1 = 500. Når man sammenlægger de 2 tal fra det 1. fragtbrev sammen med de 500 fra det 2. fragtbrev, bliver summen af disse 2 tal 1100 og denne transport kan derfor ikke køres i henhold til undtagelsesreglerne i Dvs. - at alle reglerne skal overholdes Husk: Det er ikke det faktisk transporteret mængde, men det beregnet mængde, der danner grundlaget for undtagelsesreglerne

25 Frimængdetabel/undtagne mængder Transport Stoffets klassificering Frimængden Omregnings faktoren Kategori Brutto i Kg. faktor Klasse A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L og UN B, 1.1C, 1.1D* 1.1E, 1.1F, 1.1G og 1.1J * kun for UN0081, UN0082, UN0084, UN B, 1.2C, 1.2D, 1.2E, 1.2F, 1.2G, 1.2H og 1.2J C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D* * kun for UN 0331, UN 0332 og UN B, 1.4C, 1.4D, 1.4E, 1.4F, 1.4G og 1.6N S Ubegrænset - Klasse 2 1 Grupperne T, TCa), TO, TF, TOC og TFC. Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC a) UN 1005 og Gruppe F. Aerosoler: gruppe F Grupperne A og O. Aerosoler: grupperne A og O Klasse 3 0 UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III og UN Klasse UN 3221 til 3224 og 3231 til UN 3225 til Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III Klasse Stoffer hørende til emballagegruppe I. 0 2 Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III Klasse UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og Stoffer hørende til emballagegruppe I Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III og UN Klasse UN Stoffer hørende til emballagegruppe I Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III Klasse UN 3101 til 3104 og 3111 til UN 3105 til Klasse UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og Stoffer hørende til emballagegruppe I Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II og III Klasse UN 2814, 2900 og Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Klasse 7 0 UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til UN 2908 til 2911 Ubegrænset Klasse 8 0 UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET) 0 1 Stoffer hørende til emballagegruppe I Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III samt UN 2794, 2795, 2800, 3028 og Klasse 9 0 UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt udstyr indeholdende sådanne stoffer og blandinger. 0 2 Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II samt UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III samt UN 2990 og Tomme urensede emballager 0 Tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods hørende til transportkategori Tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori 0. Ubegrænset 46 47

26 Tom emballage Mængder over Ikke tom tank Tom og urenset Stationær tank og IBC-er, og frimængden i tankcontainer fast-/aftagelig ADR mængder under emballager/ (Ingen frimængder tank samt frimængde IBC. i tank) tankcontainer Dokumenter der skal medbringes under kørslen 1 Transportdokument Side 3 Side 3 Side 3 Side Sikkerhedskort Nej Side 6 Side 6 Side ADR bevis Nej Side 14 Side 14 Side Godkendelsesattest Ej relevant Side 11 Side 11 Side 11 0 Uddannelse 5 Chaufføruddannelse Side Andet personale Side 13 Side 13 Side 13 Side Sikkerhedsrådgiver 0 0 Afmærkning med orange fareskilte, faresedler og UN-numre 8 Køretøj Nej Side 22 Side 23 Side Tank Ej relevant Ej relevant Side 10 Side Emballage/IBC Side 27 Side Udstyr, der skal medbringes under kørsel 11 Håndildslukkere 0 12 Stopklods(er) Advarselsmarkering 0 Se side 8, 15 og Øjenskylleflaske Advarselsvest Håndlygte Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse skovl Opsamlingscontainer 0 Se side 8, 15 og Afdækningsmateriale 0 0 Diverse 22 Passager 0 Der må ikke befordres andre personer end køretøjets mandskab. Side Rygning Det er forbudt at ryge under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjet. Side 28. Strengere krav i klasse Brug af håndildslukker Mandskabet skal være bekendt med brug af håndildslukkere 0 25 Tomgangskørsel Motoren skal være stoppet under lastning og losning 0 26 Statisk El 0 0 Under læsning/losning af farlige stoffer med et flpkt. på ikke over 60 C i tanke. Side Transport med færge Der er særlige regler for transport af farligt gods med færge. Kontakt derfor den pågældende færgeoverfart. Side Lastsikring Læsset (dette gælder alle typer gods, ikke kun farligt gods) skal placeres og sikres således at det ikke kan forskubbe sig. Dette kan gøres ved hjælp af stropper, kæder, opklodsning m.m. Side Særlig sikring af gods 0 Ved transport af farligt gods, som overstiger frimængden, skal der tages forholdsregler for at hindre tyveri eller misbrug af godset til terrorformål, som kan udsætte personer, bygninger eller miljø for fare. Side Billedlegitimation 0 Mandskabet i et køretøj der transporterer farligt gods i mængder der overstiger frimængden, skal medbringe billedlegitimation under transporten. Side 13 og side Oversigt over transportregler efter ADR og nationale bestemmelser. Tomme rensede emballager/ibc og tanke er ikke omfattet af farligt gods regler.

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning Lastsikring ADR 7.5.7 Håndtering og stuvning Ansvar / Pligter Sverige Tyskland Belgien Finland Italien Afsender Transportør Chauffør Færdselslovens krav Gods skal være anbragt således, at det ikke kan

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere