Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version februar 2014 Anbefalinger om indkøb ved UC erne 1 Baggrund og sigte Som afrunding på projekt Effektivt indkøb blev der den 19. december 2013 gennemført en fælles workshop med deltagelse af Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket. På workshoppen gennemførtes en afrapportering af projektets aktiviteter og en erfaringsudveksling om indkøbspolitikker og indkøbs-organisering på de enkelte UC er. Økonomicheferne og Indkøbsnetværket frem nåede til nedenstående anbefalinger for det videre arbejde på indkøbsområdet både på de enkelte UC er og UC erne i fællesskab. 2 Sammenfatning af anbefalinger Anbefalingerne omfatter tre områder: - Generelle anbefalinger om indsats på de enkelte UC er, - forslag om iværksættelse af fire fælles UC-initiativer samt - forslag om etablering af en fælles UC indkøbsaftale-koordination. Generelle anbefalinger om indsats på de enkelte UC er Organisering Organiseringen på de enkelte UC er bør revurderes med sigte på en styrkelse og præcisering af ansvars- og arbejdsdelingen på indkøbsområdet. Samtidig bør man også vurdere behovet for en styrkelse af kompetencer og bemanding, herunder ved øget samarbejde mellem UC erne om fx indkøbsjura, udarbejdelse af udbudsmateriale eller gennemførelse af indkøbsanalyser. Indkøbspolitik Alle UC er bør have en lokal indkøbspolitik, der opdateres jævnligt, og som vedtages på direktionsniveau. Indkøbspolitikken, der bør kommunikeres bredt ud i organisationen, skal være det centrale omdrejningspunkt for den lokale realisering af mere effektive indkøb.

2 2/25 Monitorering af aftale-loyalitet Med udgangspunkt i indkøbspolitikken bør man på det enkelte UC etablere en systematisk monitorering af aftale-loyaliteten (compliance) med løbende rapportering til ledelsen på ressourcedirektør-niveau. Forslag om iværksættelse af fire fælles UC-initiativer Det foreslås, at UC erne i fællesskab iværksætter disse initiativer: Udarbejdelse af fælles model for lokale indkøbspolitikker Til hjælp for udarbejdelse eller udbygning og ajourføring af lokale indkøbspolitikker på de enkelte UC er udarbejdes en fælles model, der kan nyttigøre de hidtidige erfaringer fra de forskellige UC er. En sådan fælles model vil i meget høj grad kunne bygges på de erfaringer fra de enkelte UC er, der er opsamlet og udførligt beskrevet i notatet Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker på UC erne fra fællesworkshoppen med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december Udarbejdelse af kompetenceprofil for indkøbsfunktioner Der udarbejdes en generisk kompetenceprofil for indkøbsfunktionen på de enkelte UC er. Som led heri bør overvejes, i hvilket omfang man på områder, hvor man ikke har kritisk masse på det enkelte UC, bør dække sig ind ved arbejdsdeling mellem UC erne eller ved ekstern bistand. Fælles udvikling af indkøbsanalyser Alle UC er indgår abonnement på SAS Insitute s indkøbsanalyse-system, og der etableeres i den forbindelse mulighed for analyser af priser og forbrug mv. på tværs af UC er. På dette grundlag etableres et samarbejdsprojekt om implementering af løsningerne og om udvikling af relevante indkøbsanalyser, herunder standardrapporter til UC ernes ledelser. Anskaffelse af fælles indkøbssystem Alle UC er anvender et fakturahåndteringssystem, men der anvendes ikke en sammenhængende it-understøttelse af selve indkøbsprocessen, dvs. varevalg, bestilling og registrering af modtagelse. Moderniseringsstyrelsen er for tiden i gang med udbud af en efterfølger for IndFak, kaldet IFS (Indkøbs- og Faktura-system), som netop vil kunne understøtte hele indkøbsprocessen fra registrering af indkøbsaftaler, over de enkelte indkøb og frem til fakturaens bogføring. Det anbefales, at UC erne, når Moderniseringsstyrelsens kommende IFS-løsning kendes mere detaljeret medio 2014vurderer nærmere, i hvilket omfang løsningen imødekommer UC ernes behov og ønsker. På denne baggrund kan man tage stilling til evt. anskaffelse af en fælles løsning til indkøb for alle UC er samt evt. gennemførelse af fælles implementering. Ved denne vurdering vil man kunne trække på den nærmere beskrivelse af behov og

3 3/25 ønsker, som er gennemført med involvering af de enkelte UC er i forbindelse Bedste Praksis-projektet om fakturahåndtering. Forslag om etablering af en fælles UC indkøbsaftale-kooordination Med udgangspunkt i projektets kortlægning af UC ernes indkøb etableres en rullende indkøbsaftale-koordination, der ajourføres hvert halve år. Indkøbsaftale-koordinationen vil omfatte 27 indkøbskategorier med en samlet indkøbsvolumen, der skønsmæssigt beløber sig til omkring 375 mio.kr. årligt. Af de i alt 27 indkøbskategorier anbefales de 8 kategorier dækket ind ved eksisterende SKI- eller FM-/statsaftaler, mens der på 9 områder anbefales udbudt fælles UC-aftaler, der bør omfatte alle UC er. På nogle af områderne bør det dog først ske ved udløbet af SKIeller FM-/statsaftaler inden for de næste par år. På 5 områder anbefales udarbejdet fælles udbudsmateriale, der kan anvendes af de enkelte UC er til lokale udbud. Anbefalingerne for de enkelte kategorier er opsamlet i tre grupper, der adskiller sig fra hinanden med hensyn til, i hvilket omfang der kræves fælles indsats og hvornår. Anbefalinger om lokal brug af aftaler, typisk SKI- eller statsaftaler samlet årligt volumen: ca. 40 mio.kr. - Kopi- og multifunktionsmaskiner - Køkkeninventar og -udstyr - IT-servere - IT netværkskomponenter hardware - IT-udstyr i øvrigt - Telefoni og mobilbredbånd - Telefon- og omstillingsanlæg - Datakommunikation - Hjemmearbejdspladser - Øvrige it-tjenesteydelser Anbefalinger om fælles UC-initiativer i 2014 samlet årligt volumen: ca. 210 mio.kr. - Bøger, tidsskrifter, licens - Kontorartikler - Trykkeri-, kopi og printydelser - Kontormøbler og skrivebordsbelysning samt øvrig inventar - Serviceaftaler (elevator, el, CTS, alarm, automater osv.) - Håndværkerydelser - Rengøringsydelser - It-storage - Pc-arbejdsstationer - AV-udstyr

4 4/25 Anbefalinger om fælles UC-initiativer i 2015 og derefter samlet årligt volumen: mio.kr. - Elektricitet - Rengørings- og forbrugsartikler - Vagt og sikring - It-softeware-licenser - It-driftsydelser - It-konsulenter Organisering af det videre arbejde Det foreslås, at det videre arbejde i fælles UC-regi varetages af Indkøbsnetværket, der rapporterer til Økonomichefudvalget efter nærmere aftale. Økonomichefudvalget følger op på aktiviteterne på de faste møder. Finansiering af særlige initiativer En række af de ovenstående initiativer indebærer en særlig indsats, som kræver en særlig finansiering. Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration har ansøgt om en pulje på kr. til fremme af indkøb og implementering af analyseværktøj. Denne pulje vil i givet fald kunne anvendes til at understøtte de beskrevne fælles aktiviteter. I de følgende afsnit begrundes og beskrives anbefalingerne nærmere. 3 Generelle anbefalinger om indsats på de enkelte UC er Organisering Organiseringen af indkøbsområdet på de enkelte UC er bør revurderes og styrkes, så ansvars- og arbejdsdelingen mellem de faglige og administrative afdelinger på den ene side og indkøbschefer/koordinatorer på den anden side bliver mere klar og operationel. Samtidig bør man overveje behovet for at styrke indkøbsfunktionens kompetencer og bemanding. Heri bør indgå mulighederne ved et udbygget samarbejde mellem UC erne om fx indkøbsjura, udarbejdelse af udbudsmateriale eller gennemførelse af indkøbsanalyser, Indkøbspolitik Alle UC er bør have en lokal indkøbspolitik, der opdateres jævnligt, og som vedtages på direktionsniveau. Indkøbspolitikken, der bør kommunikeres bredt ud i organisationen, skal være det centrale omdrejningspunkt for den lokale realisering af mere effektive indkøb. Indkøbspolitikken bør normalt indeholde disse emner: Overordnet organisering og ansvarsfordeling, herunder præcisering af indkøbschefens/ -funktionens beføjelser og ansvar Principper for delegation af dispositions- og bestillingskompetence Principper for brug af indkøbsaftaler

5 5/25 o Pligt til overholdelse og evt. konsekvenser ved manglende overholdelse af retningslinjer for indkøb o Hensigtserklæringer om indgåelse af indkøbsaftaler som grundlag for konkrete indkøb på områder, der pt. ikke er dækket af aftaler Principper for intern orientering og formidling om indkøb Principper for varevalg, herunder miljø-hensyn, økologi, bæredygtighed osv. Monitorering af aftale-loyalitet Alle UC er kan med fordel øge indsatsen for at sikre, at indkøb i højere grad foretages inden for indgåede indkøbsaftaler (aftale-loyalitet/compliance). Med udgangspunkt i indkøbspolitikken bør man derfor på det enkelte UC etablere en systematisk monitorering af aftale-loyaliteten med løbende rapportering til ledelsen på ressourcedirektør-niveau. 4 Forslag om fælles UC-initiativer Det foreslås, at UC erne i fællesskab iværksætter fire initiativer: 4.1 Udarbejdelse af fælles model for lokale indkøbspolitikker Mere effektive indkøb kræver en ajourført indkøbspolitik, der er vedtaget på direktionsniveau, og som har gyldighed på hele UC et, inkl. CFU er. Det er aktuelt kun tilfældet på enkelte UC er. På de øvrige UC er der behov for opdatering og/eller udbygning af indkøbspolitikken. En indkøbspolitik skal naturligvis afpasses efter lokale styringsmæssige, uddannelsesmæssige og geografiske forhold. Men væsentlige dele af principperne i en indkøbspolitik vil kunne gælde for ethvert UC. Hertil kommer, at indgåelse af indkøbsaftaler, fælles for flere UC er, fx vil forudsætte, at UC erne har overensstemmende politik for indkøb på disse områder og for overholdelse af de fælles aftaler, Det anbefales, at Indkøbsnetværket udarbejder et oplæg til en fælles model for indkøbspolitikker, der omfatter: Forslag til hvilke emner der bør indgå Forslag til formulering af politikker på områder, der ikke er afhængige af lokale forhold Anbefalinger til principper for de områder, der er afhængige af lokale forhold. En sådan fælles model vil i meget høj grad kunne bygge på de erfaringer fra de enkelte UC er, der er opsamlet og udførligt beskrevet i notatet Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker på UC erne fra fællesworkshoppen med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december Udarbejdelse af kompetenceprofil for indkøbsfunktioner De faglige kompetencer i indkøbsfunktionen er ofte på et dagligt brugs-niveau og bør mange steder løftes til et mere professionelt niveau.

6 6/25 Det anbefales derfor, at der udarbejdes en generisk kompetenceprofil for indkøbsfunktionen på de enkelte UC er. Som led heri bør overvejes, i hvilket omfang kompetencer, som man lokalt ikke har kritisk masse til, kan eller bør dække sig ind ved arbejdsdeling mellem UC erne eller ved ekstern bistand. 4.3 Fælles udvikling af indkøbsanalyser De enkelte UC er kan med fordel gennemføre løbende, systematisk monitorering af indkøb samt lejlighedsvise, mere dybtgående formålsbestemte indkøbsanalyser. Monitorering og analyser børgennemføres på basis af efaktura-data. Et optimalt udbytte heraf kræver, at monitorering og analyser går hånd i hånd med overordnede indkøbspolitikker, der dækker alle områder, faste afrapporteringer til relevante ledelsesniveauer, herunder direktionsniveau, samt løbende ad hoc indsats med vejledning af disponerende indkøbere 1. Der har i efteråret 2013 været overvejelser om evt. fælles abonnement på et indkøbsanalysesystem. Situationen er nu, at UCC og Metropol allerede tidligere har indgået abonnement på et system fra SAS Institute, og VIA har indgået abonnement på samme system pr. 1. januar Det anbefales, at de øvrige UC er hver især ligeledes indgår abonnement på SAS-systemet, med sigte på både lokal og tværgående anvendelse, hvor man kan sammenligne priser og forbrug mv. på tværs af UC er, idet der etableres gensidig adgang til data. Implementering af indkøbsanalyser giver en række udfordringer, som vil være de samme for hvert UC. Det anbefales derfor, at UC erne etablerer et samarbejdsprojekt om implementering af indkøbsmonitoreringen og analyserne på de enkelte UC er. Samarbejdsprojektet kan bl.a. omfatte workshops og seminarer mv. om Opsætning af systemet Kategorisering af varer og ydelser, herunder import af leverandørkataloger og kategorisering af varer og ydelser, købt uden for aftalte kataloger Brug af systemet til monitorering og til analyser mv. Udvikling af standardrapporter til rapportering/monitorering til forskellige ledelsesniveauer Pris-benchmarks og forbrugssammenligninger på udvalgte områder på tværs af UC er. 4.4 Anskaffelse af fælles indkøbssystem Alle UC er anvender et fakturahåndteringssystem, men der anvendes ikke en sammenhængende it-understøttelse af selve indkøbsprocessen, dvs. varevalg, bestilling og registrering af modtagelse. 1 Se nærmere notatet Systemer til indkøbsanalyse (Devoteam, 23. oktober 2013). UC Effektiviseringsprogrammet. Indsatsprogrammet Generel Administration. Projekt Effektivt Indkøb.

7 7/25 Et indkøbssystem, der sikrer sammenhæng mellem ordrer/bestillinger på den ene side og fakturering på den anden side, vil give mulighed for effektivisering af hele indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Men dertil kommer, at hvis indkøbssystemet letter mulighederne for at købe ind på gældende indkøbsaftaler og samtidig begrænser mulighederne for at købe ind uden for institutionens aftaler, vil det også kunne øge aftaleloyaliteten (compliance) og dermed give en yderligere økonomisk gevinst. Moderniseringsstyrelsen er for tiden i gang med et udbud af en efterfølger for IndFak, kaldet IFS (Indkøbs- og Faktura-system). Målet er et system, som kan understøtte hele indkøbsprocessen fra registrering af indkøbsaftaler, over de enkelte indkøb, frem til fakturaen er klar til bogføring. UC ernes behov og ønsker med hensyn til en kommende it-løsning til indkøb og fakturahåndtering er med involvering af de enkelte UC er blevet nærmere beskrevet i forbindelse Bedste Praksis-projektet om fakturahåndtering 2. Disse behov og ønsker har Devoteam efterfølgende vurderet i relation til Moderniseringsstyrelsens kommende IFS-løsning og sammenfattet i et særligt notat 3, som har været behandlet i forbindelse med projekt Effektivt indkøb og herunder drøftet ved et møde med Moderniseringsstyrelsen. Det anbefales, at UC erne, når Moderniseringsstyrelsens kommende IFS-løsning kendes mere detaljeret medio 2014, vurderer nærmere, i hvilket omfang løsningen imødekommer UC ernes behov og ønsker. Det er aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at den nye IFSløsning præsenteres ved et møde med UC erne. På denne baggrund kan man tage stilling til evt. anskaffelse af en fælles løsning til indkøb for alle UC er samt evt. gennemførelse af fælles implementering. Det anbefales i øvrigt, at UC erne samarbejder om håndtering af leverandørkataloger for fælles aftaler, FM-/statsaftaler og SKI-aftaler. Samarbejdet kan omfatte import at kataloger til indkøbssystemet(-erne), herunder kontrol af prisændringer samt indarbejdning af en varemaster, der kobler leverandørkatalogers varer til generiske varegrupper, der bygger videre på internationale kategoriseringer som UNSPSC, såvel til understøttelse af indkøbsprocessen som til brug ved analyser. 5 Fælles UC indkøbsaftale-koordination Som led i projekt Effektivt indkøb er gennemført en screening med kortlægning af indkøbspraksis og anvendelse af indkøbsaftaler på 30 udvalgte indkøbsområder. Kortlægnin- 2 Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder. Katalog over Bedte Praksis (BP) og Næste Praksis (NP). (Devoteam 20. december 2013). UC Effektiviseringsprogrammet. Indsatsprogrammet for Generel Administration. Bedste Praksis for Generel Administration. 3 IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder (Devoteam, 24. januar 2014). UC Effektiviseringsprogrammet. Indsatsprogrammet for Generel Administration. Projekt Effektivt Indkøb.

8 8/25 gen har vist, at der på de allerfleste områder købes ind i henhold til SKI-aftaler, FM- /statsaftaler eller egne aftaler. Kortlægningen har dog også vist, at aftalerne på mange områder ikke anvendes ved alle indkøb. Aftale-loyaliteten (compliance) varierer fra ringe til høj. På grundlag af kortlægningen er også foretaget en vurdering af forbedringsmulighederne med hensyn til valg af aftaler, evt. indgåelse af kommende udbud/aftaler i fællesskab eller samarbejde om udarbejdelse af kravspecifikationer. I Bilaget til dette notat er kortlægningen og vurderingen af de enkelte indkøbskategorier opsummeret. På baggrund af kortlægningen og vurderingen af forbedringsmuligheder foreslås etableret en rullende, fælles UC indkøbsaftale-koordination, der ajourføres hvert halve år. Koordinationen foreslås at ske i regi af Indkøbsnetværket og med involvering af relevante fagchefer, herunder it-chefer og bygningschefer, idet Økonomichefudvalget varetager den overordnede koordination. Indkøbsaftale-koordinationen vil omfatte 27 indkøbskategorier med en samlet indkøbsvolumen, der skønsmæssigt beløber sig til omkring 375 mio.kr. årligt. Af de i alt 27 indkøbskategorier anbefales de 8 kategorier dækket ind ved eksisterende SKI- eller FM-/statsaftaler, mens der på 9 områder anbefales udbudt fælles UC-aftaler, der bør omfatte alle UC er. På nogle af områderne bør det dog først ske ved udløbet af SKIeller FM-/statsaftaler inden for de næste par år. På 5 områder anbefales udarbejdet fælles udbudsmateriale, der kan anvendes af de enkelte UC er til lokale udbud. I det følgende er anbefalingerne for de enkelte kategorier vist i tre grupper, der adskiller sig fra hinanden med hensyn til, i hvilket omfang, der kræves fælles indsats og hvornår. o Anbefalinger, der er rettet mod det enkelte UC og som ikke kræver fælles indsats (typisk fordi man bør bruge eksisterende SKI- eller FM-/statsaftaler) i alt 10 kategorier med et samlet volumen på ca. 40 mio.kr. o anbefalinger om fælles initiativer i 2014 i alt 11 kategorier med et samlet volumen på ca. 210 mio.kr. o anbefalinger om fælles initiativer i 2015 eller senere i alt 6 kategorier med et samlet volumen på mio.kr. Det har i indkøbsscreeningen været forsøgt at vurdere potentialerne ved øget brug af fælles aftaler og ved øget brug af garanteret købsvolumen. Det har imidlertid ikke været muligt at skønne mere præcist over de potentielle gevinster ved fælles indkøbsaftaler, der gælder for alle UC er. Screeningen giver dog tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at der på de områder, hvor fælles eller skærpet indsats anbefales vil være væsentlige gevinster at hente. Hertil kommer, at på de områder, hvor der anbefales udarbejdelse af fælles udbudsgrundlag og evt. fælles udbud, vil der være gevinster at hente, alene derved at de enkelte UC er erne ikke hver især skal lave det samme arbejde mere eller mindre parallelt.

9 9/25 Tabel 1. Anbefalinger til lokale initiativer Indkøbskode- og kategori 4 / Estimeret UC-volumen i alt Kopi- og multifunktionsmaskiner 6 mio.kr Køkkeninventar og -udstyr 3 mio.kr IT servere 3-4 mio.kr IT Netværkskomponenter - hardware 5-8 mio.kr IT udstyr i øvrigt 3 mio.kr Telefoni og 5450 Mobilbredbånd 5-10 mio.kr Telefon- og omstillingsanlæg 1 mio.kr Datakommunikation 6 mio.kr Hjemmearbejdspladser 2 mio.kr Øvrige IT-tjenesteydelser 1 mio.kr. Anbefalinger Ved indkøb af printere anvendes FM-/statsaftaler. Ved køb af multifunktionsmaskiner foretages konkret prissammenligning for at vurdere, om miniudbud på SKIaftale eller FM-/statsaftaler vil give bedst pris. Indkøb bør ske via SKI-aftale, evt. efter miniudbud. Ved nyindretning/byggerier overvejes særlige udbud. Der bør fortsat indkøbes på SKI- eller FM-/statsaftaler. Hvert UC undersøger, om FM-/statsaftalen er bedre end SKI-aftalen i forhold til de konkrete behov. Hvert UC undersøger, om man kan anvende SKI eller egne aftaler i større omfang. Hvert UC vurderer og sammenligner priserne på SKIaftalen og den nye FM-/statsaftale set i forhold til de lokale behov. Området er meget lille. Ingen anbefalinger. Hvert UC gennemgår abonnementer og søger at samle dem under FM-/statsaftalen eller SKI-aftalen, alt efter, hvad der giver bedste priser i forhold til de lokale behov. Området er lille, men der kan muligvis være udbytte af, at gennemgå abonnementer og undersøge, om der er en fordel ved at skifte til ny FM-/statsaftale Ingen anbefalinger om brug af bestemte aftaler 4 Ved indkøbsanalysen er anvendt Moderniseringsstyrelsens indkøbskategorisering, som bygger på den internationale UNSPSC-kategorisering, og som er obligatorisk for alle statsinstitutioner, men frivillig for selvejende institutioner. De enkelte kategoriers indhold er nærmere beskrevet i tabellerne i bilaget. 5 Volumen for UC erne i alt indenfor de enkelte kategorier er fremkommet ved summering af de forbrugstal for 2012, som de enkelte UC er har indberettet i forbindelse med undersøgelsen af indkøbsaftaler og compliance. Da UC Sjælland ikke har indberettet forbrugstal, er summen skaleret op ved at antage, at UC Sjælland udgør 11% af det samlede volumen for UC erne. På it-indkøbsområdet er estimaterne kvalificeret (ved angivelse af et interval) med typisk mere solide estimater fra analyserne i projekt Fælles it.

10 10/25 Tabel 2. Anbefalinger til fælles initiativer i 2014 Indkøbskode og -kategori/ Estimeret UC-volumen i alt 1950 Bøger, tidsskrifter, licens 27 mio.kr Kontorartikler 5 mio.kr Trykkeri-, kopi- og printydelser 26 mio.kr. dog kun 10 mio. kr., når fraregnes Copydan-afgifter 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning og 1850 Øvrige inventar, møbler og lamper 26 mio.kr Bygningsdrift og - vedligehold inkl. byggematerialer 55 mio.kr. Anbefalinger Der etableres en stærkere koordination af indkøb til CFU'erne. Målet bør være fælles indkøb for alle CFU'er (inkl. klargøring). Der bør også skabes rabatmuligheder for øvrige bog- og tidsskriftsanskaffelser, og der bør udveksles erfaringer om administration og rabataftaler og gives anbefalinger herom. UC VIA, UC Nordjylland og UC Lillebælt fortsætter med den fælles aftale indtil primo De øvrige UC er anvender SKI eller FM-/statsaftale i størst muligt omfang. Primo 2014 iværksættes forberedelse af udbud af fælles aftale for alle UC, baseret på en enkelt leverandør og et UC-tilpasset sortiment. Aftalen skal kunne træde i kraft primo UC VIA og UC Nordjylland fortsætter med fælles aftale indtil ultimo De øvrige anvender SKI eller FM- /statsaftaler i størst muligt omfang. Primo 2014 iværksættes forberedelse af udbud af fælles aftale for alle UC, evt. med delaftaler og baseret på et UC-tilpasset sortiment. Som led i forberedelserne sammenlignes priser og kvalitet, herunder med inddragelse af kommunikationsafdelingerne På kort sigt: FM-/statsaftalen anvendes ved nyanskaffelser. SKI-aftalen kan benyttes ved supplering fra leverandører på denne aftale. I forbindelse med udløbet af FM- /statsaftalen i 2014 eller 2016 undersøges muligheden for et fælles udbud med passende variation. Viser dette sig ikke hensigtsmæssigt, udarbejdes et fælles UCudbudsmateriale til lokale udbud, som gennemføres af de enkelte UC er. Kategorien er opdelt i disse underkategorier: 4100a Serviceaftaler og 4100b Håndværkerydelser samt 4100c Øvrige bygningsdrift, der skønnes så begrænset, at der ikke er grund til anbefalinger

11 11/ a Serviceaftaler 29 mio. kr. 4100b Håndværkerydelser 20 mio. kr Rengøringsydelser 36 mio.kr IT storage 4-12 mio.kr PC Arbejdsstationer mio.kr AV udstyr 9 mio.kr. Sammen med bygningsudvalget laves en liste over specialer, og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde ved fælles udbud med regionale delaftaler, og/eller ved udarbejdelse af et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er mest hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: Elevator, el-anlæg, CTS, varme, ventilation, alarm, automater,...) I mellemtiden konsoliderer hvert UC lokale aftaler inden for specialer og lokationer. Sammen med bygningsudvalget laves en liste over håndværksfag, og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde. Der udarbejdes et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: El, VVS, Snedker/tømrer,..) I mellemtiden konsoliderer hvert UC lokale aftaler inden for specialer og lokationer. Der laves og vedligeholdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud. Det enkelte UC søger at konsolidere egne aftaler inden for hvert UC og by. I fællesskab undersøges om der er grundlag for fælles miniudbud inden for FM-/statsaftale (kræver at samlet købsvolumen er over 1 mio.kr.). Der forberedes et fælles UC-udbud i 2014, hvor PCanskaffelsen suppleres med en option om håndtering og service fra leverandøren, evt. kombineret med operationel leasing. Devoteam har i projekt Fælles It estimeret, at der medgår interne personaleomkostninger for ca. 26 mio. kr. til håndtering af PC er (indkøb, klargøring, support og vedligehold). Devoteam vurderer, at der ud af det samlede beløb på mio.kr. vil kunne opnås betydelige besparelser ved at erstatte køb af pc er med en operationel leasing inkl. håndtering. Den nye FM-/statsaftale pr. 1. januar 2014 vurderes nærmere, og det besluttes, om det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte et fælles udbud af AV-udstyr med sigte på en fælles UC-aftale.

12 12/25 Tabel 3. Anbefalinger til fælles initiativer i 2015 eller senere Indkøbskode og -kategori/ Estimeret UC-volumen i alt 1150 Elektricitet 46 mio.kr Rengørings- og forbrugsartikler 6 mio.kr Vagt og sikring 9 mio.kr IT Software og -licenser 35 mio.kr. - Heraf ca. 20 mio. kr. til fællesstatslige systemer, SIS og licenser til Microsoft 6100 IT Driftsydelser 10 mio.kr IT Konsulenter mio.kr. Anbefalinger UC erne bruger den fælles aftale, der er indgået i Undervisningsministeriets regi indtil 2017, hvor den udløber. Herefter fortsættes med fælles UC-aftale i en eller anden form. Evt. engageres en energimægler eller fælles indkøber til spotmarkedet. I mellemtiden bør hvert UC sikre sig, at alle aftalemuligheder (fx også vedr. lejemål) er udtømte. På kort sigt bør alle tilslutte sig den nye, forpligtende SKI aftale (og i nødvendigt omfang supplere med specielle indkøb). I forbindelse med aftalens udløb overvejes hensigtsmæssigheden af et fælles udbud med et UC-tilpasset sortiment. Evt. udarbejdes i stedet et fælles udbudsmateriale til brug ved lokale udbud. På kort sigt bør alle UC anvende FM-/statsaftalen. I forbindelse med udløb af FM-/statsaftalen bør overvejes et fælles UC-udbud. Ydelserne bør opdeles i delydelser (kontrolcentral, rundering,...osv.) for at kunne opnå bedre priser, og for hver ydelse laves fælles udbud med en geografisk opdeling. It-cheferne gennemgår systemporteføljen, bortset fra den del, der er omfattet af tvang (fællesstatslige systemer og SIS) samt undervisningssektor-licenser (fx Microsoft), og vurderer, om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere UC er. Hvert UC bør undersøge, om styringen af enkeltbrugerlicenser er tilstrækkelig effektiv. It-cheferne gennemgår systemporteføljen og vurderer, om der vil være besparelsesmuligheder ved fælles aftaler om systemer, der anvendes af flere UC. Indkøbsnetværket udarbejder en fælles tjekliste/vejledning om "den gode konsulentkontrakt" og samarbejde med konsulenter, som hjælp til at sikre mest muligt udbytte for pengene. Tjeklisten/vejledningen tilpasses de enkelte områder, herunder it-området. 6 Organisering af det videre arbejde Det foreslås, at det videre arbejde i UC-regi med de ovenfor beskrevne initiativer varetages af Indkøbsnetværket, der rapporterer til Økonomichefudvalget efter nærmere aftale. Økonomichefudvalget følger op på aktiviteterne på de faste møder.

13 13/25 7 Finansiering af særlige initiativer En række af de ovenstående initiativer indebærer en særlig indsats, som kræver en særlig finansiering. Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration har ansøgt om en pulje på kr. til fremme af indkøb og implementering af fælles analyseværktøj, som i givet fald foreslås anvendt til at understøtte de ovenfor beskrevne fælles aktiviteter.

14 14/25 Bilag: Hovedkonklusioner fra screeningen af indkøbskategorier Som led i projekt Effektivt Indkøb er foretaget en screening af, i hvilket omfang UC erne anvender indkøbsaftaler, hvilke aftaler der anvendes, og graden aftale-loyalitet (compliance) i forhold til disse aftaler. Med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens indkøbskategorier er der i alt udvalgt 30 kategorier til vurdering. For hver indkøbskategori er kortlagt, hvilke aftaler, der anvendes, og hvilken grad af aftale-loyalitet/compliance, der vurderes at være. Kortlægningen og vurderingerne har været behandlet på de enkelte UC er under koordination af det lokale medlem af Indkøbsnetværket og med involvering af it-chefer og bygningschefer. Grundmaterialet udgøres af et regneark, der omfatter alle UC er, og som er tilgængeligt på UC-portalen. Indkøbskategorierne er opdelt i tre områder, der i et vist omfang korresponderer med ansvarsfordelingen på UC erne: Generelle indkøb, hvor indkøbsnetværkets medlemmer typisk er ansvarlige Indkøb på bygningsområdet, hvor bygningscheferne typisk er ansvarlige Indkøb på It-området, hvor it-cheferne typisk er ansvarlige På grundlag af denne kortlægning er udarbejdet nedenstående oversigt med hovedkonklusioner inkl. anbefalinger til fremtidig brug af aftaler. På bygningsområdet er observationer og anbefalinger drøftet med bygningscheferne. På It-området har en stor del af emnerne har været behandlet i forbindelse med projekt Fælles it, og anbefalingerne har været behandlet ved et møde i It-udvalget 28. januar I det nedenstående tabeller gennemgås de udvalgte indkøbskategorier, og der gives anbefalinger til fremtidig brug af aftaler, hhv. samarbejde om indgåelse af aftaler. (I tabellerne betyder FM aftaler indgået af Statens Indkøb, mens SKI henviser til SKI-aftaler.) Det samlede indkøbsvolumen for UC erne indenfor de enkelte kategorier er fremkommet ved summering af de forbrugstal for 2012, som de enkelte UC er har indberettet i forbindelse med undersøgelsen af indkøbsaftaler og compliance. Da UC Sjælland ikke har indberettet forbrugstal, er summen skaleret op ved at antage, at UC Sjælland udgør 11% af det samlede volumen for UC erne. På it-indkøbsområdet er estimaterne kvalificeret (ved angivelse af et interval) med typisk mere solide estimater fra analyserne i projekt Fælles it.

15 15/25 Bilagstabel 1. Det generelle indkøbsområde Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 1710 Kopi- og multifunktionsmaskiner Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner mv. Inklusive serviceaftaler - også serviceaftaler indeholdende tonere. Alle maskiner, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. kopi- og multifunktionsmaskiner samt substituérbare maskiner. Også multifunktionsmaskiner, som anvendes som netværksprintere. Ikke mindre printere, der er omfattet af kategori Samlet volumen: 6,2 Mkr Kontorartikler Kuglepenne, blokke, konvolutter (ej fortrykte), brevordnere, ringbind, kalendere, labelmaskiner, navneskilte, laseretiketter, pengekasser, whiteboardtavler, diktafoner, diktérmaskiner, etiketprintere og etiketter, kongresmærker, konvolutter, stempler, arkiv- og hængemapper, batterier til kontorbrug, strimmel- og lommeregnere, bord- og gulvventilatorer, makuleringsmaskiner mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. kontorartikler samt substituérbare varer. Samlet volumen: 5,3 Mkr Bøger, tidsskrifter, licens Aviser, bøger blade, artikler mv., abonnement på aviser, periodika, tidsskrifter mv., TV- og radiolicens Samlet volumen: 27,1 Mkr. Kommentarer og anbefalinger Aftaledækningen er meget stor, men med forskellige aftaler, herunder FM og SKI. Der er en ny FM-aftale for multifunktionsmaskiner pr. 1/ Ved indkøb af printere anvendes FM- /statsaftaler. Ved køb af multifunktionsmaskiner foretages konkret prissammenligning for at vurdere, om miniudbud på SKI-aftale eller FM-/statsaftaler vil give bedst pris. Der er mange leverandører uden aftale. Compliance vurderes generelt til at være lav. Der er gode erfaringer fra VIA, UCN og UCL ved fælles aftale med ca. samme priser, men bredere sortiment end FM. VIA, UCN og UCL fortsætter med fælles aftale indtil primo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af fælles aftale for alle UC, baseret på en enkelt leverandør og et UCtilpasset sortiment. Aftalen skal kunne træde i kraft primo Der er i det væsentligste tale om indkøb til CFU'er og biblioteker. Kun UCC har opnået rabat på bøger. Administration af indkøb kan muligvis effektiviseres (UCsyd køber tidsskrifter gennem LM Information Delivery). Der etableres en stærkere koordination af indkøb til CFU'erne. Målet bør være fælles indkøb for CFU'erne (inkl. klargøring). Der bør også skabes rabatmuligheder for øvrige bogog tidsskriftsanskaffelser. I øvrigt bør udveksles erfaringer om administration og rabataftaler, og gives anbefalinger herom.

16 16/25 Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 4210 Trykkeri-, kopi- og printydelser Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, Copy Dan afgifter, makulering, fortrykte kuverter, fortrykt brevpapir, plakater, visitkort, egne foldere, magasiner, publikationer, bøger mv. Repro, sats, korrektur, indbinding, grafiske ydelser mv. Alle varer og ydelser indeholdt i forpligtende indkøbsaftale samt substituérbare varer og ydelser. Samlet volumen: 26,4 Mkr. (I volumen indgår afgifter til Copydan med ca. 16 mio. kr. ) Kommentarer og anbefalinger VIA og UCN har opnået mindst 30% besparelse ved en fælles aftale. Ellers benyttes SKI og FM i mange tilfælde. FM-aftalen omfatter et for smalt sortiment til UC'ere. VIA og UCN fortsætter med fælles aftale indtil ultimo De øvrige anvender SKI eller FM i størst muligt omfang. I 2014 iværksættes forberedelse af udbud af fælles aftale for alle UC, evt. med delaftaler, og baseret på et UCtilpasset sortiment. Som led i forberedelserne sammenlignes priser og kvalitet, herunder med inddragelse af kommunikationsafdelingerne.

17 17/25 Bilagstabel 2. Bygningsområdet Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 1150 Elektricitet Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Samlet volumen: 30,8 Mkr Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter, rengøringsvogne, affaldsposer og sække, håndhygiejne såsom håndsæbe, aftørringspapir såsom toiletpapir, køkkenrulle, håndklædeark, borddækning og engangsservice (til tekøkkener og lignende) samt fødevareemballage (til tekøkkener og lignende) mv. Alle varer, som er omfattet af den fælles indkøbsaftale vedr. rengørings- og forbrugsartikler samt substituérbare varer. Samlet volumen: 6,4 Mkr. Kommentarer og anbefalinger Fælles UVM udbud er afholdt i Dækker frem til En del poster er uden fælles aftale. UC erne bruger den fælles aftale, der er indgået i Undervisningsministeriets regi indtil 2017, hvor den udløber. Herefter fortsættes med fælles UC-aftale i en eller anden form. Evt. engageres en energimægler eller fælles indkøber til spotmarkedet. I mellemtiden bør hvert UC sikre sig, at alle aftalemuligheder (fx også vedr. lejemål) er udtømt. Der er indgået ny forpligtende SKI aftale med bedre priser, men med et smalt sortiment. På kort sigt bør alle tilslutte sig den nye forpligtende SKI aftale (og i nødvendigt omfang supplere med specielle indkøb). I forbindelse med aftalens udløb overvejes hensigtsmæssigheden af et fælles udbud med et UCtilpasset sortiment. Evt. udarbejdes i stedet et fælles udbudsmateriale til brug ved lokale udbud.

18 18/25 Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 1810 Kontormøbler og skrivebordsbelysning Kontorstole, skriveborde, reoler, mødebordeog stole, opbevaringsmøbler, skrivebordslamper, stumtjenere mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler mv. samt substituérbare møbler. Samlet volumen: 15,9 Mkr Øvrige inventar, møbler og lamper Arkiv- og lagermøbler, lænestole, sofaer, øvrige kantinemøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, postkasse, tøjstativ, havemøbler, vægaskebæger, leje/køb af kunst og udsmykning mv. Samlet volumen: 9,8 Mkr Køkkeninventar og -udstyr Køkkenmøbler, ovne, opvaskemaskiner, køleskabe, kasseapparater, gryder, potter, pander, service, bestik, krus, glas, fade, også service m. logo mv. Diverse forbrugsvarer - bagepapir mv. Ikke udgifter, der betales som udliciteret kantinedrift - disse konteres kategori 5200 Samlet volumen: 2,8 mio. kr. Kommentarer og anbefalinger 1810 skal behandles sammen med Der er en FM-aftale, der løber til ultimo 2014 eller 2016, og der er indgået ny SKI-aftale pr Mange leverandører uden aftaler skyldes bl.a. behov for suppleringskøb. Forskellige leverandører/aftaler skyldes bl.a. at møbler skal tilpasses undervisningsmiljøet. På kort sigt: FM-aftalen anvendes ved nyanskaffelser. SKI-aftalen kan benyttes ved supplering fra leverandører på denne aftale. I forbindelse med udløbet af FM-aftalen i 2014 eller 2016 undersøges muligheden for et fælles udbud med passende variation. Viser dette sig ikke hensigtsmæssigt, udarbejdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud, som gennemføres af de enkelte UC er. Se bemærkninger under Knap halvdelen af indkøbet sker uden for aftale. Indkøb bør ske via SKI-aftale, evt. efter miniudbud. Ved nyindretning/byggerier overvejes særlige udbud.

19 19/25 Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 4100 Bygningsdrift / -vedligehold inklusive byggematerialer Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og - vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser, byggematerialer mv. Samlet volumen: 54,6 Mkr 4100a Serviceaftaler Samlet volumen: 28,5 Mkr. Kommentarer og anbefalinger Kategorien er underopdelt i 4100a, 4100b og 4100c neden for Aftaledækningen er lav, og der bruges ingen fælles aftaler. Der er tale om mange forskellige specialer. Service behøver ikke at blive købt hos oprindelig leverandør. Der er indgået en SKI-aftale for elevatorservice, Sammen med bygningsudvalget laves en liste over specialer, og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde ved fælles udbud med regionale delaftaler, og/eller ved udarbejdelse af et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er mest hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: Elevator, el-anlæg, CTS, varme, ventilation, alarm, automater,...) I mellemtiden konsoliderer hvert UC lokale aftaler inden for specialer og lokationer.

20 20/25 Indkøbskode/Indkøbskategori Indkøbseksempler 4100b Håndværkerydelser Samlet volumen: 20,2 Mkr. 4100c Øvrig bygningsdrift Samlet volumen: 5,9 Mkr Rengøringsydelser Daglig rengøring, specialrengøring mv. Serviceaftaler og enkeltkøb. Alle varer og ydelser indeholdt i forpligtende indkøbsaftale samt substituérbare varer og ydelser. Samlet volumen: 36,1 Mkr Vagt og sikring Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, nøgler, ID-kort og -systemer, nøglebokse, sikrings-klistermærker, overvågnings- og sikringsudstyr mv. Både abonnementsaftaler samt enkeltkøb. Alle varer og ydelser indeholdt i forpligtende indkøbsaftale samt substituérbare varer og ydelser. Samlet volumen 8,6 Mkr Kommentarer og anbefalinger Området er karakteriseret ved mange leverandører, bl.a. pga. fagopdeling, og behov for lokalt kendskab og tilkald. Heraf følger delvist også, at der kun er lokale aftaler eller køb uden aftaler. Sammen med bygningsudvalget laves en liste over håndværksfag og det vurderes, hvilke det vil være relevant at udbyde. Der udarbejdes et fælles udbudsmateriale, som kan anvendes til lokale udbud, hvor det er hensigtsmæssigt. (Tentativ liste: El, VVS, Snedker/tømrer,..) I mellemtiden konsoliderer hvert UC lokale aftaler inden for specialer og lokationer. Denne underkategori er ubetydelig. Derfor ingen anbefalinger. Der er mange (lokale) leverandører, og en del indkøb uden aftale. Der laves og vedligeholdes et fælles udbudsmateriale til lokale udbud. De enkelte UC søger at konsolidere egne aftaler inden for hvert UC og by. Der er indgået en ny FM-aftale pr Der er et potentiale for bedre priser ved at skille ydelserne ad (kontrolcentral, rundering, ). På kort sigt bør alle UC anvende FM-aftalen. I forbindelse med udløb af FM-aftalen bør overvejes et fælles UC-udbud. Ydelserne bør opdeles som anført, og for hver ydelse laves fælles udbud med geografisk opdeling.

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 3, ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Indkøbsnetværket 16/8, i Bygningschefudvalget

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode

Opsamling og anbefalinger: UC indkøbs-screeningen Indkøbs kode Projekterne Effektivt indkøb, Effektiv bygningsdrift og Fælles it effektiviseringsprogrammet Opsamling og anbefalinger: indkøbs-screeningen Indkøbs kode Indkøbskategori Estimat *) 'er i alt GEN 1710 Kopi-

Læs mere

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter 50.05 Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter Kommunen bruger knap 0,5 mio. kr. om året fordelt på 11 leverandører på aviser og tidsskrifter. 50.10 Kopi og print Det er umiddelbart en fejl, at kommunen ikke

Læs mere

Kommende aftaler på Itområdet

Kommende aftaler på Itområdet Kommende aftaler på Itområdet Vært: Jens Hedegaard Madsen Taler: Morten T. Pedersen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor PC er, Servere og Print & Kopi For hver rammeaftale Hvem kan bruge aftalen? Fokus

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak November 2015 ØSY Indledning I denne vejledning beskrives hvorledes de enkelte varekøb håndteres med udgangspunkt i hhv. type og varetype. Med udgangspunkt

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College. mail: geri@via.dk, tlf. 87551191

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter DI Handels kommuneundersøgelse Januar 2014 88 respondenter Compliance Måler eller registrerer I på "compliance" - det vil sige, hvor stor en del af kommunens vareindkøb, der sker hos de leverandører, der

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER September 2009 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

StatenS IndkøbSpolItIk

StatenS IndkøbSpolItIk Statens Indkøbspolitik Indhold Hvad er Statens Indkøbspolitik og hvad er det ikke? 4 Overordnede mål for Statens Indkøbspolitik 7 Overordnede krav i Statens Indkøbspolitik 8 Temaer i Statens Indkøbspolitik

Læs mere

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør 50.43 Tablets: Mini-referat SKI A/S 20. marts 2014 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør Deltagere: Agenda: IN Frederikssund Kommune Anja Lodberg Fløche IN Ballerup

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune sstrategi 2010-12 Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER sstrategi 2010-12...2 Strategiens opbygning og perspektiv...3 Fokus strategi 2010-12... 3 Operationalisering af strategien... 3 Indsatsområder...4

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Endeligt svar på Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris spørgsmål nr. 285 af 6. juni 2007 (FLF alm. del).

Endeligt svar på Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris spørgsmål nr. 285 af 6. juni 2007 (FLF alm. del). Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg Finansministeren J nr. 131-49 Endeligt svar

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale Præsentation af 02.04 Frivillig computeraftale Hvad kan købes på 02.04 Arbejdspladser All-in-one Bærbar Stationær Håndholdte Tynde klienter Touch Traditionel Notebooks Netbooks Hybrider Stationær SFF Desktop

Læs mere

Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne. V/Kunde- og Kommunikationsdirektør,

Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne. V/Kunde- og Kommunikationsdirektør, Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne V/Kunde- og Kommunikationsdirektør, Jan Michelsen, SKI Status En lang række nye udbud i proces Særlig juridisk fokus og afledte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr www.ski.dk Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2. Sortiment... 3 3. Hvordan køber jeg ind?... 3 4. Hvordan opgør

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Ny politik for køb af miljømærkede produkter og serviceydelser

Ny politik for køb af miljømærkede produkter og serviceydelser Ny politik for køb af miljømærkede produkter og serviceydelser Grønne indkøb hos BIF 5.10.2016 Af miljø- og klimarådgiver, specialkonsulent: Thomas A. Christensen Disposition 1. Hvorfor har vi grønne indkøb

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere