Projektrapport Oprettelse af et system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer"

Transkript

1 Gisp Global Internet Service Provider Projektrapport Oprettelse af et system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

2 Titel: "GISP Global Internet Service Provider." Tema: "Distribuerede informationssystemer" Projektperiode: 1. september 2002 til 30. maj 2003 Forfatter(e): Axel Kellermann Jørgen Letager Hansen Synopsis: Rapporten beskriver opbygningen af et system til en Internetudbyder. Først formuleres og afgrænses problemet. Derefter undersøges hvilke produkter og teknikker der kan komme på tale ifølge afgrænsningen. På baggrund af dette beskrives og etableres et testsystem, som testes i forhold til de stillede spørgsmål. Konklusionen er at det kan lade sig gøre at opbygge et Open Source system, der er stort nok til en Internet Service Provider. Den endelige maksimale størrelse kan dog vanskeligt vurderes, da testopstillingen var på gamle uoptimerede maskiner og med klare flaskehalse. Derfor er der foreslået yderligere tests der skal fortages før en endelig systemsammensætning kan afgøres. Ud fra bilagene skulle det være muligt at installere et komplet system. Vejledere: Michael Collin Oplagstal: 7 Sideantal: 45 Bilagsantal og -art: 4 bilag, Afsluttet den: 30. maj 2003 Rapporten må offentliggøres, udlånes eller gengives uden yderligere tilladelse fra forfatterne såfremt det sker med klare kildehenvisninger. GISP Global Internet Service Provider Side 2 af 45

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Oversigt over kodeeksempler Forord Abstract Problemformulering og afgræ nsning Problemformulering Problemafgræ nsning Beskrivelse af teknikker og begreber fra distribuerede mailsystemer En s vej gennem Internettet Sikkerhedsaspekter Netvæ rkssikkerhed Datasikkerhed Fysisk sikkerhed Oppetid - Redundans Skalerbarhed Applikationssikkerhed Ond vilje Fejltyper Menneskelige fejl Data fejl Hardware fejl Software fejl Skalering Plads på filsystem Netvæ rk Processorkraft I/O Analyse Beskrivelse af nuvæ rende system Vurdering af systemet Arkitektur for nyt system Skitsering af Mailsystem arkitektur Opbevaring af mail Cluster løsninger med databaser Valg af opbevaringsmetode Filsystemer Parallel Virtual File System Coda OpenAFS GFS OpenGFS Hardwarebaserede systemer Storage Area Network SAN Network File System - NFS Valg af filsystem Valg af OS Valg af MTA til indgående s og SMTP relay Valg af database Design GISP Global Internet Service Provider Side 3 af 45

4 7.1 Grundlæ ggende overvejelser om design Fysisk setup Filsystem Relaying SMTP Indgående SMTP POP3, IMAP og Web-mailservere Loadbalancing Sikkerhed Administration og overvågning Installation af testsystem Beskrivelse af forsøgsbetingelserne Beskrivelse af arkitektur Installationen Database design MySQL master/slave opsæ tning SMTP POP3 og IMAP Web-mail Test af valgt arkitektur Forsøg Forsøg Forsøg Forsøg Konklusion på forsøg Vurdering af forsøg Vurdering af kapacitet på den valgte arkitektur Yderligere test Optimering af storage Optimering af arkitektur Testdata der skal registreres Beskrivelse af nødprocedurer Opgraderingsplan Systemvæ rktøjer Fjernadministration Backup Versioneringssystem Overvågning Alternative løsnings modeller Brugere fordelt på serverene Flere tjenester på frontend serverne Kroupware Flad skalering Erfaringer og konklusion Konklusion Projektmiljøet Samlet konklusion I forhold til uddannelsen Ordforklaring Kilder Internet kilder Bøger Bilag GISP Global Internet Service Provider Side 4 af 45

5 1.1 Oversigt over figurer Figur 5-1: En s vej gennem Internettet Figur 6-1: Principskitse for mail system Figur 6-2: Parallel Virtual File System Figur 6-3: Sistina GFS Figur 6-4: HDS Figur 7-1: Oversigt over arkitekturen Figur 8-1: Testopstilling - findes i større udgave i bilag Figur 8-2: BigBrother Skæ rmdump Figur 8-3: MRTG Skæ rmdump Figur 8-4: Alternativ model Figur 8-5: Flere tjenester pr. frontend Oversigt over tabeller Tabel 6-1: Typer af mailopbevaring Tabel 8-1 Forsøg Tabel 8-2 Forsøg Tabel 8-3 Forsøg Oversigt over kodeeksempler Kodeeksempel 5-1: Eksempel på mail header GISP Global Internet Service Provider Side 5 af 45

6 2. Forord Denne rapport er et resultat af to studerendes arbejde på 3. år på Master-uddannelsen i Industriel Informationsteknologi med speciale i systemadministration. (MII) Rapporten bygger videre på gruppens arbejde fra 2. år af uddannelsen, som omhandler opbyggelsen af en ISP (Internet Service Provider). I denne rapport blev beskrevet hvordan GISP (Global Internet Service Provider) blev opbygget med valg af styresystemer og applikationer. Næ rvæ rende rapport omhandler opbygningen af et skalerbart mailsystem til denne Internetudbyder (ISP). Det forudsæ ttes at læ seren har kendskab til rapporten 1 fra 2. år eller et indgående kendskab til de teknikker der benyttes på Internettet, samt UNIX. Da der er flere henvisninger til sidste års rapport er den vedlagt som bilag Rapporten er opbygget på den måde at der indledes med problemformulering og afgræ nsning, hvorefter der laves en vurdering af systemet fra sidste rapport. Derefter beskrives arkitekturen for et nyt system. Til sidst beskrives hvorledes systemet opbygges og hvordan implementationen og test gennemføres. Efter indholdsfortegnelsen er der en liste over henholdsvis figurer, tabeller og kodeeksempler, der indgår i selve rapporten. Bagest i rapporten findes en ordforklaring og en liste over kildehenvisninger. Til rapporten hører fire bilag: Bilag 1: Brugerhåndbog. I dette bilag er der en beskrivelse til brugere, hvordan e- mail fungerer forklaret i almindelige ord, samt hvordan man opfører sig som ansvarlig bruger med hensyn til brug af med speciel henblik på spam og vira. Derudover er der en beskrivelse af hvordan man sæ tter en K-mail klient op, hvor de enkelte begreber forklares. Bilag 2: Driftshåndbog. Dette er en introduktion af nogle væ rktøjer i Unix, der kan bruges til administration af systemet. Bilag 3: Installationshåndbog. I dette bilag er der beskrivelser af alle installationer, der er foretaget i forbindelse med opbygningen af dette mailsystem. Med denne skulle det væ re muligt at lave en fæ rdig installation af et tilsvarende system Bilag 4: Systembeskrivelse. I dette bilag beskrives det testsystem, der er opbygget i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. Dette bilag indeholder også testdata, samt konklusioner på den test, der blev foretaget. Bilagene er skrevet således at disse kan læ ses uafhæ ngigt af hoveddokumentet. Dette kan nogle få steder give gentagelser. I opbygningen af systemerne bruges der fortrinsvis frit tilgæ ngeligt software. Denne type software har forskellige typer af licenser, som man skal væ re opmæ rksom på ved brugen af softwaren. De licenstyper, der er næ vnt i rapporten er kort forklaret i sidste års rapport. Vi takker TDC samt Sol og Strand Feriehusudlejning A/S for donering af udtjent udstyr til en testopstilling 1 Rapporten fra 2. år er offentligt tilgæ ngelig på adressen GISP Global Internet Service Provider Side 6 af 45

7 3. Abstract. This report describes the building of an system for an Internet Service Provider. The main goal of this report is to verify that you can build a large system for an Internet Service Provider using Open Source. The different products and techniques known to the authors are described and a test system is build. This is tested for capacity in order to answer the raised questions. The conclusion is that it is possible to build a system large enough for a Internet Service provider, but the size of a final system can not be estimated because the test system was build out of old unoptimized hardware with obvious bottlenecks. The appendices (written mostly in Danish) are written in a way that makes you able to build a system of your own. GISP Global Internet Service Provider Side 7 af 45

8 4. Problemformulering og afgrænsning 4.1 Problemformulering Projektet udarbejdes som en del af uddannelsen Master of Industrial Information Technology på linien systemadministration. Ifølge studieordningen skal projektet indeholde aspekter inden for sikkerhed, planlæ gning, automatisering og integration På andet studieår blev der opbygget en Internet Service Provider GISP. Dennes del blev ikke implementeret, derfor ønskes opbygget et skalerbar, driftsikker system der er sikret mod uønsket adgang. Dette skal gøres ved at distribuere systemerne over flere maskiner, sikre at maskiner hurtigt kan erstattes ved nedbrud, samt ved overvågning af systemerne. Derudover sker der ske en sikring af systemerne ved brug af en Firewalls. Systemerne vil i videst muligt omfang blive baseret på Open Source. 4.2 Problemafgrænsning ISPen fra 2. studieår udbød følgende serviceydelser: Internetadgang, mailadgang og Webhotel for brugerne, samt en selvbetjeningsdel, hvor kunderne selv kunne oprette nedlæ gge og konfigurere de enkelte services. Mail-delen blev ikke fæ rdigimplementeret pga. problemer med det valgte software. Dette projekt vil derfor behandle opbygningen af et mailsystem med speciel væ gt på arkitekturen, samtidig med at sikkerheden og skalerbarheden sikres. Dette vil gøres ved at forsøge besvarelse af følgende spørgsmål: Kan der opbygges en skalerbart mailsystem med Open Source programmer? På hvilken måde skal mails gemmes for at systemet er hurtigt, skalerbart, har gode oppetider og kan sikres med sikkerhedskopiering, der kan reetableres hurtigt? Hvor mange brugere kan systemet håndtere med den givne konfiguration? Hvor mange mails kan systemet håndtere med den givne konfiguration? Hvor stort kan systemarkitekturen skaleres til? Selvbetjeningsdelen implementeres ikke da det umiddelbart vil væ re muligt at anvende det tidligere udviklede selvbetjeningsinterface. GISP Global Internet Service Provider Side 8 af 45

9 5. Beskrivelse af teknikker og begreber fra distribuerede mailsystemer. I dette kapitel beskrives de teknikker og begreber man støder på under analysen af et distribueret system. I dette kapitel vil der blive behandlet begreber indenfor: ens vej igennem Internettet Sikkerhed Fejltyper Skalering Omkring mailsystemer er der blevet taget et enkelt afsnit med fra 2. års rapporten, der beskriver en systems vej igennem Internettet. Dette er taget med for at give et overblik over hvilke teknikker der bruges for at route en fra afsender til modtager. Ud over dette behandlede samme rapport det system der benyttes til udvikling og godkendelse af tekniske standarder til Internettet RFC-systemet (RFC = Request For Comment). 2. år rapport er vedlagt som bilag til denne rapport. GISP Global Internet Service Provider Side 9 af 45

10 5.1 En s vej gennem Internettet. (Nedenstående figur stammer fra GISP1 rapporten) Afsender Udgående MTA for afsender server Indgående MTA for modtager Modtagers mailboks Modtager Figur 5-1: En s vej gennem Internettet Her er et eksempel på en s vej gennem Internettet (Kan ses ved at vise header i modtagers klient) Headeren skal læ ses nedefra op. Eksemplet viser en sendt fra en maskine ved navn let2 med afsenderadressen til modtageradressen let2 bruger fepz.post.tele.dk som udgående MTA. fepz.post.tele.dk videresender mailen til mira.itorg.auc.dk (der er Indgående MTA for itorg.auc.dk. er sat op til at videresende al post til Derfor sender mira.itorg.auc.dk mailen videre til fepf.post.tele.dk Mailen bliver så placeret i mailboks hvorfra den kan hentes med f.eks. pop3 Return-Path: Received: from mira.itorg.auc.dk ([ ]) by fepf.post.tele.dk (InterMail vm ) with ESMTP id for Wed, 3 Apr :11: Received: by mira.itorg.auc.dk with Internet Mail Service ( ) id <GP12M0DL>; Wed, 3 Apr :22: Received: from fepz.post.tele.dk ([ ]) by mira.itorg.auc.dk with SMTP (Microsoft Exchange Internet Mail Service Version ) id GP12M0DK; Wed, 3 Apr :22: Received: from let2 ([ ]) by fepz.post.tele.dk (InterMail vm ) with SMTP id for Wed, 3 Apr :11: Message-ID: From: "Jorgen Letager Hansen" To: Subject: test af header Date: Wed, 3 Apr :13: MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset="iso " Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V Kodeeksempel 5-1: Eksempel på mail header GISP Global Internet Service Provider Side 10 af 45

11 5.2 Sikkerhedsaspekter Sikkerhed i forbindelse med IT-systemer af denne type dæ kker over følgende aspekter: - Netvæ rkssikkerhed sikkerhed for at uønskede udefrakommende gæ ster ikke kan træ nge ind og ødelæ gge systemerne eller bruge dem til andre formål end planlagt - Datasikkerhed sikkerhed for at de opbevarede data er tilgæ ngelige og at de kan reetableres ved eventuelt nedbrud - Fysisk sikkerhed sikkerhed for at uønskede personer ikke kan få adgang til de fysiske systemer - Driftssikkerhed sikring af at systemerne er tilgæ ngelige i de perioder, det er planlagt. For ISP er er det typisk 24 timer i døgnet 7 dage om ugen - Skalerbarhed sikkerhed for at systemet kan udbygges også til fremtidige belastninger og evt. til andre serviceydelser uden at systemet nødvendigvis skal redesignes og således at en udbygning kan ske uden væ sentlige forstyrrelser for kunderne - Applikationssikkerhed sikkerhed for at det brugerid, der bruges til en applikation lige præ cis har de rettigheder, der er nødvendige for at drive den applikation, så eventuelle hackere kan lave så lidt skade som muligt ved en overtagelse af applikationen - Ond vilje Disse aspekter vil blive beskrevet yderligere i det følgende Netværkssikkerhed. Siden menneskehedens start har der altid væ ret personer, der misbruger andres åbenhed. Dette gør at man ikke kan eksponere et system ud til Internettet uden at sikre det mod uønsket adgang og brug. Dette gøres med en såkaldt firewall og ved at opdatere de bagvedliggende systemer således at alle kendte svagheder udbedres så snart det er muligt. I et stort system, som en ISP ers mailsystem vil en FireWall-funktion ofte væ re bygget sammen med en funktion for fordeling af ressourcer (loadbalancer og portforwarder), da disse funktioner begge skal vide noget om protokoltype, destination m.m., som er oplysninger der ligger i de enkelte datapakker Mailfiltrering Ved at filtrere mails, hvor disse kommer ind i systemet, er det muligt at mindske antallet af spammails og vira, som når frem til kunderne. Dette gøres ved at integrere antispam/virus systemer med smtp softwaren. Typiske vil antispam systemerne lave et opslag i lister over kendte syndere, et stort antal servere på nettet er listet fordi de i større eller mindre omfang har medvirket til udsendelse af spam, eller scanne efter hvor mange kendte spam ord der er i en og udfra dette tildele mailen et spam index som modtageren kan agere ud fra. Dette spam index indskrives i mailens header. Antivirus programmerne vil normalt scanne en efter kendte mønstre. Såfremt man væ lger at bruge disse må man væ re forberedt på at der også vil blive afvist et mindre antal legale s. Samme systemer kan bruges til kundernes udgående s, hvorved spredningen af virus fra kunderne mindskes Datasikkerhed Når man som ISP er opbevarer data for kunder er det af yderste vigtighed at disse data ikke på nogen måde kan gå tabt. Derfor er det væ sentligt at data sikres mod tab ved: GISP Global Internet Service Provider Side 11 af 45

12 - at tage sikkerhedskopier med jæ vne mellemrum, kontrollere at de virker og at de kan indlæ ses hurtigt og effektivt - at disk- og filsystemer er sikret mod nedbrud og datafejl Som ISP er det vigtigt at tage stilling til følgende forhold og tilrette kundevilkårene derefter. Sikring af data i tilfæ lde af nedbrud. Hvor meget data er det acceptabelt at miste i tilfæ lde af hardwarenedbrud. Sikring mod datafejl. Hvordan sikres bedst muligt med datafejl (både umiddelbart synlige og lurende fejl) Hvordan skal applikationerne testes inden idriftsæ ttelse? Fysisk sikkerhed I sikkerhedsdebatten er det ofte et overset problem at det også er vigtigt at sikre systemerne mod fysisk adgang. Der kan laves mange sikkerhedssystemer i softwaren, men der er stort set ikke noget system der kan modstå når den uønskede person har fysisk adgang til systemerne. Denne fysiske adgang kan ofte passes sammen med at systemerne placere i omgivelser, der er brandhæ mmende og kølige, men alligevel så tilgæ ngelige at systemadministratorer har relativ nem adgang til dem for daglig overvågning og vedligeholdelse. I den forbindelse er det vigtigt også at sikre systemadministratorens væ rktøjer og lokaler Oppetid - Redundans Der skal tages stilling til hvilken oppetid systemet skal have. Ønskes en høj oppetid skal systemet opbygges redundant. Der bør tages stilling til forhold som strømforsyning, elforsyning, bygninger m.m. Ved planlæ gningen af et system af denne type, skal man vurdere hvilke væ rst tæ nkelige scenarier man kan forestille sig og hvilke af disse man vil forebygge, samt vurdere økonomien i forhold til sikkerheden. Principielt kan det sige at udgiften for at have en oppetid på 100,00% er uendelig, men prisen på en oppetid på f.eks. 98% er væ sentlig lavere, men valget ender sandsynligvis imellem disse to procenter. Til GISP ønskes et fuldt redundant miljø hvor det ikke er muligt for en enkelt hardwarefejl at påvirke systemets funktionalitet. Redundansen er så vidt muligt søgt opnået ved at tilføje systemet yderligere ressourcer således at evt. fejl kun vil betyde nedbragt ydeevne Skalerbarhed Ved oprettelse af systemer af denne type er det vigtigt at have planer for hvordan man udskifter udtjent udstyr og hvordan man tilføjer ekstra kapacitet før græ nserne nås. Her er det også vigtigt løbende at overvåge kapaciteten så opgraderingersplanlæ gning er muligt Applikationssikkerhed Frontend maskinerne opbygges således at det underlæ ggende operativsystem er ens. Her på kører en enkelt applikation. Hver applikation skal have tildelt sin egen unikke brugerid således at det er muligt at flytte applikationer mellem frontendservere såfremt der er behov for det. Dette brugerid skal have så få rettigheder, som muligt, da man derved kan begræ nse skaderne ved hackerangreb og evt. dårlig software. GISP Global Internet Service Provider Side 12 af 45

13 Med en sådan opsæ tning vil det også væ re muligt at køre alle applikationerne på den samme frontend indtil maskinen bliver tilstræ kkeligt belastet Ond vilje svæ rest at sikre sig imod er ond vilje hvor enten en intern eller ekstern person på en eller anden vis har adgang til systemet (en legal eller illegal adgang) og ønsker at skade udbyderen. Denne person kan lave datafejl og skjule disse således at der løbende sker datatab/dataforfalskning. Denne type fejl kan kun undgås ved at holde en streng kontrol med adgang til systemerne og løbende overvåge hvad der sker på serverne. 5.3 Fejltyper Følgende fejltyper kan alle medføre datatab, men det er vidt forskellige ting der skal til for at afhjæ lpe fejlene Menneskelige fejl Dette er klart en af de væ rste former for fejl, da fejlene vil blive repliceret ud på alle serverne. Et eksempel på denne slags fejl er en sysadm. der kommer til at køre rm rf * i et forkert bibliotek eller på en forkert server. Som regel er fejlen dog så markant at det opdages øjeblikkeligt og så er det med at få gang i backuppen. Denne type fejl er utroligt svæ r at gardere sig imod, men det understreger at et system ikke er mere sikkert end dem der arbejder med det Data fejl Data fejl kan også væ re noget af en udfordring da de kan væ re svæ re at opdage og sandsynligvis er ens på hele systemet. Såfremt data ikke er ens grundet datafejl, skal man udover opdage fejlen også finde ud af hvilke data der er de rigtige Hardware fejl Hardwarefejl er typisk nemme at konstatere og indkredse. Dette betyder at disse fejl er ret nemme at korrigere for, samt hvis systemet er redundant vil en fejl væ re vanskelig at mæ rke for brugerne af systemet. Da disse fejl ikke eksisterer under en funktionstest af det samlede system er det vigtigt at overvåge de enkelte delsystemer for disse fejl Software fejl Software fejl kan inddeles i 2 typer, den ene er hvor programmet går ned og blot skal genstartes. Den anden type er hvor software gør noget forkert ved data. Førstnæ vnte er som hardwarefejl mens den sidste giver datafejl. GISP Global Internet Service Provider Side 13 af 45

14 5.4 Skalering Når et system er bygget til at skalere er det med baggrund i forventning om at systemet løbende skal udbygges. Tidspunktet for denne udbygning bestemmes af hvor belastet systemet er. Denne belastning skal derfor måles. Et komplekst system er vanskeligt at give en entydig målestok for, men i forhold til et system, som det der er beskrevet i denne rapport, er det væ sentligt at fokusere på hvor flaskehalse kan væ re og derudfra bestemme om systemet skal udbygges. For at kunne overvåge flaskehalsene i systemet er det vigtigt at væ re opmæ rksom på følgende forhold Plads på filsystem Da det er af afgørende betydning for systemet at kunne skrive til filsystemerne bør man væ re meget opmæ rksom på at disse ikke løber fuld. Bemæ rk også at de filsystemer som bruges af operativsystemet er vigtige. (Der bør f.eks. væ re god plads til logfiler, ligesom der løbende skal ryddes op i disse.) Netværk Dette vil forholdsvis let kunne opgraderes, men man kan ikke forvente at netvæ rket kan udnyttes 100% og det er derfor vigtigt at have en god del ledig kapacitet Processorkraft I et distribueret miljø kan den samlede processorkraft let opgraderes, mens der i enkeltstående systemer vil væ re behov for at skifte væ sentlige dele ud (eks. kan det væ re nødvendigt at skifte bundkort.) Enkeltstående systemer vil desuden have en øvre græ nse for hvad der er muligt I/O I/O til netkort og disksystemer er også normalt et af de steder hvor serverne løber tør fra ressourcer. Som med processorkraft er det ofte et spørgsmål om at skulle udskifte væ sentlige dele på serverne. GISP Global Internet Service Provider Side 14 af 45

15 6. Analyse I det følgende analyseres og væ lges produkter for de enkelte delsystemer. 6.1 Beskrivelse af nuværende system Det nuvæ rende system består af en enkelt server med alle funktionaliteter samlet. Der anvendes Courier til hele maildelen og MySQL til brugerinformation. Courier anvender maildir til mailopbevaring. Det hele kører på en standard PC (Pentium II 266 MHz med 128 MB RAM) med SCSI-disk på 4 GB med et standard filsystem. Systemet er installeret på en FreeBSD 4.5 med programmerne hentet fra portscollection Vurdering af systemet Systemet er bygget op som et uddannelsesprojekt og er ikke dimensioneret til produktion. Både kapaciteter og hastigheder ligger langt under standard Pc er i dag. Systemet blev ikke testet for kapacitet mht. modtagelse af mail, da mailsystemet ikke er fungerende. Ved en test af et nogenlunde tilsvarende system kunne der modtages ca mails pr. time. Denne rapport vil videre behandle hvordan et produktionssystem kan opbygges og hvilke overvejelser, der skal gøre før installation og idriftsæ tning. Tidligere erfaringer viser at lignende systemer kan bæ re 5-10 tusinde brugere. 6.2 Arkitektur for nyt system Der er lagt stor væ gt på at få en arkitektur, som er overskuelig, nem at vedligeholde, udbygge og fejlfinde på:. Arkitekturen har følgende formål: - Skalerbarhed hvis det skal væ re muligt at skalere til meget store kundemasser vil det væ re nødvendigt at kunne skalere både horisontalt og vertikalt. Da de fleste systemer kan skalere vertikalt fokuseres der i det følgende på at finde et system som også kan skalere horisontalt. - Driftssikkerhed De enkelte komponenter kan dubleres og hvis det ikke er muligt skal der ofres mere på driftssikre komponenter. Ved dublering skal der etableres system til fordeling af belastningen GISP Global Internet Service Provider Side 15 af 45

16 6.3 Skitsering af Mailsystem arkitektur Ud fra disse kriterier ønskes opbygget et system der består af følgende komponenter: - Load balancer - system/apparat, der kan fordele trafik efter type og evt. efter underliggende systemers belastning - SMTP-relay der er kundernes udadgående mailserver. Den vil videresende mails til modtagende mailservere (MTA) hvad enten det er egne eller andre ISP er eller organisationer - MTA til indgående SMTP-server der fordeler mail til kundernes konti - Mailstore Disk- og filsystem til opbevaring af mails - IMAP server Server til betjening af kunder, der har mails liggende hos udbyderen - POP3 server Server der betjener kunder, der henter mails ned på egen maskine - Web-server til web-mail Server til betjening af kunder der lader mails ligge på serveren eller kunder der er på rejse - Web-server til provisionering Server til brug for oprettelse, æ ndringer og nedlæ ggelse af kunder og services for den enkelte kunde (ikke implementeret i dette projekt). - Database til brugerinformation De primære tjenester er de tjenester, der er direkte eksponeret til kunderne. De sekundære tjenester er de tjenester, der bruges bag ved de primæ re, men stadig kunderettede. Såfremt en sekundæ r tjeneste er nede vil systemerne stadigt virke, men der vil væ re forsinkelser. (eks. indgående smtp) De tertiæ re tjenester er de vedligeholdelsessystemer, der bruges af systemadministratorer til overvågning af kapaciteter og helbred på systemerne. Disse tjenester vil ikke påvirke de kundevendte direkte, men det kan påvirke mulighederne for f. eks. at skifte password. Figur 6-1: Principskitse for mail system GISP Global Internet Service Provider Side 16 af 45

17 6.4 Opbevaring af mail. Da opbevaringen af er afgørende for hvilke systemer der kan anvendes til henholdsvis modtagelse af s og til bruger interfaces er det meget naturligt at starte med at undersøge mulighederne for mail opbevaring. Der er flere grundlæ ggende muligheder for mail opbevaring, som skitseres i nedenstående skema Type Beskrivelse Fordele Ulemper Programmer Mbox, mail opbevares i en fil pr. brugermappe Få filer pr. bruger Såfremt der er mange e- mails kan det tage en del ressource at skulle søge filen igennem for at finde den rette . Med mange brugere på systemet vil der væ re Postfix, Qmail, Exim Maildir, Database et directory pr. brugermappe Denne kan laves i tre varianter: Mail og vedhæ ftede filer opbevares i database Mail opbevares i database og vedhæ ftede filer opbevares i filsystemet Mail og vedhæ ftede filer opbevare i filsystemet, men placeringen findes i databasen Tabel 6-1: Typer af mailopbevaring Lille mulighed for konflikter mellem skrivninger, da chancen for at der skal skrives til samme fil fra forskellige processer er usandsynlig lille Alle informationer samlet på et sted mange filer Mange filer pr. bruger Ved evt. restore af systemet vil dette væ re en udfordring. Enten vil databasen væ re meget stor eller også vil der væ re rigtig mange filer. Courier, Postfix, Exim, Qmail Dbmail For at kunne skaleres i horisontal retning skal systemerne skalere således at de adgangstyper der bruges kan serviceres. I et mailsystem, der f.eks. hovedsagligt er baseret på POP3 afhentning af mails vil stort set samtlige adgange væ re æ ndringer af data. Hvis data opbevares i en database skal denne kunne skaleres således at alle noder i en evt. cluster kan håndtere dataæ ndringer. I Open Source miljøet har vi set et system Dbmail fra IC&S i Holland - der baserer sig på databaseopbevaring af mails. Dbmail kan køre på enten en MySQL eller en PostgreSQL database. Derfor er det vigtigt at se på disse programmers muligheder for skalering Cluster løsninger med databaser Et cluster er en samling af maskiner, der samarbejder om en opgave og som udadtil virker som en maskine. Der sker meget på clusterløsninger for tiden, så situationen kan meget vel have æ ndret sig meget om f.eks. et år. Der findes forskellige typer af cluster: - Regneclustere Cluster, der bruges til f.eks. modelberegninger m.m. Til dette formål er der lavet mange væ rktøjer i dag, således at man kan bruge mange små maskiner og dermed opnå supercomputerfunktionaliteter. GISP Global Internet Service Provider Side 17 af 45

18 - Fil-cluster Cluster hvor flere maskiner danner et fæ lles filsystem. Der findes flere eksempler på dette, hvor fokus dog kan væ re forskelligt enten på sikkerhed, på performance eller på ønsket om at opbevare store mæ ngder af data - Database-cluster Denne cluster type er den svæ reste, da database af natur er meget dynamiske og det derfor er vanskeligt at holde flere sæ t af data opdaterede atomisk. Det ses bl.a. af at flere af database-clustre kører på fæ lles filsystemer, således at der kun er et sæ t af data. I det følgende beskrives kort både nogle OpenSource databaser og nogle kommercielle, med henblik på den bagvedliggende teknik for deres cluster -løsninger MySQL Bruger master-slave opsæ tning. Her sker alle skrivningerne til masteren mens læ sningerne sker fra slaverne. Dette virker fint såfremt der er væ sentlige flere læ sninger end skrivninger. (Masteren skal kunne håndtere alle skrivningerne samt servicere alle slaverne.) Såfremt masteren går ned opgraderes en af slaverne til master PostgreSQL Har en master, og en hot standby. På PostgreSQL hjemmeside foreslås det at man opdaterer database ved hjæ lp af rsync (fil replikering i UNIX) til en standby maskine og ved nedbrud indsæ ttes denne i systemet DB2 Databasen er installeret på en eller flere maskiner, der forbinder til en filer der servicere disse med databasefilerne Oracle Bruger sit eget system til at kommunikere mellem noderne. Går en node ned tager en anden node over. Systemet er bygget op som et cluster med at antal Linux-maskiner med et fæ lles SAN-disksystem, således at det er samme db-filer der arbejdes med Valg af opbevaringsmetode Ingen af ovenstående OpenSource systemer anses som væ rende brugbare til store e- mailsystemer, hvor s gemmes i databasen. Dette begrundes med at der i et mailsystem altid er mange æ ndringer af data. Mails kommer ind i systemet (skrives), for derefter at blive hentet og slettet. Derfor væ lges det ikke at anvende en database til opbevaring af mails. Dette giver to muligheder for opbevaring af mails: Maildir eller Mbox. Hvis man følger diskussionen på OpenSource hjemmesiderne kan det ses at Mbox er den oprindelige metode for opbevaring af mails, men den har vist sig upraktisk når systemerne bliver større og der sker både læ sninger og skrivninger på samme tid. Flere af hjemmesiderne anbefaler Maildir for større systemer. 6.5 Filsystemer Det vigtigste i hele systemet er diskserveren da denne skal kunne håndtere adskillige samtidige forbindelser fra både smtp, pop3, imap og web-servere. GISP Global Internet Service Provider Side 18 af 45

19 Kravene til et filsystem er flg. Performance systemet skal kunne følge med i performance. Redundant såfremt en del af systemet gå ned skal al data stadigt væ re til rådighed. Skalerbart når ekstra kapacitet er nødvendigt skal det væ re muligt at udvide systemet uden nedetid. Af kandidater er bla. flg. distribuerede filsystemer Parallel Virtual File System Har en del af disse funktionaliteter men mangler redundans, er der derfor bare en node som er nede vil al data som er hel eller delvis placeret på denne node væ re nede. Alle forespørgsler går til en management node som videresender forespørgselen til en I/O node. Figur 6-2: Parallel Virtual File System Coda Codas styrke ligger i cache, således at klienterne cacher data fra hovedfilserveren. Cache er en fordel, når mange læ ser de samme data, men i et mailsystem vil data kun blive læ st få gange. Derfor er en læ se-cache ikke interessant for et mailsystem. Er der en markant overvæ gt af brugere som anvender IMAP, der dermed efterlader posten på serveren vil cache give mening, da der så vil væ re en anden væ gt mellem læ sninger og skrivninger OpenAFS OpenAFS er igen et system hvis store styrke ligger i et distribueret miljø med fokus på cache, således foregår alle skrivning til en master. Systemet er dog opbygget hierarkisk hvor hver del har sin egen master. OpenAFS er meget udbredt i universitetsverden hvor styrken er at man kan nå sine filer fra hele Internettet vha. en klient som fås til de fleste operativsystemer. Samtidigt anvender OpenAFS kerberos til bruger validering som gør at det er sikkert at anvende på et åbent net. GISP Global Internet Service Provider Side 19 af 45

20 6.5.4 GFS GFS er et kommercielt produkt hvor fokus er skalerbarhed og performance. Oprindeligt var GFS open source, men er nu et rent kommercielt produkt. Sistina, der udvikler GFS, vendte ikke tilbage på en henvendelse om en test licens og produktet er derfor ikke undersøgt næ rmere. Figur 6-3: Sistina GFS GFS er journalised filesystem baseret på et SAN hvor alle serverne har adgang til den delte diskressource OpenGFS OpenGFS er baseret på den oprindelige kode til GFS før denne blev lukket. Desvæ rre er dokumentation mangelfuld og svæ rt at finde hoved og hale i. Derfor blev vi desvæ rre nødt til at fravæ lge en dybdegående test af OpenGFS. Det fremgår f. eks. ikke af dokumentation hvilke pakker der skal væ re installeret før OpenGFS kan installeres.) GISP Global Internet Service Provider Side 20 af 45

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ %OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ $WY UHXGYLNOHUHUNRQVWDQWDWKDYH MQHQHnEQH IRUGHWLQJGHULNNHILQGHV RJIRUGHWLQJGHUILQGHV PHQVRPNDQ QGUHV Det fortælles at en jøde under anden verdenskrig

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo version 3.0.23, 16. May 2002 Opsummering Denne vejledning indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen Tid til kerneydelsen Et samarbejde mellem N yremedicinsk afdeling C Anæ stesiologisk-intensiv Afdeling I på Århus U niversitetshospital, Skejby og Center for Kvalitetsudvikling, Arbejdsprocesser & Logistik

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere