Faskine - brug dit regnvand!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faskine - brug dit regnvand!"

Transkript

1 Faskine - brug dit regnvand!

2 Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en sags tre faser: 1) Forberedelsesfasen Hvor skal du begynde, når du vil etablere en faskine? 2) Ansøgningsfasen Hvad skal ansøgningen indeholde? 3) Behandlingsfasen Hvad gør kommunen og hvad betyder det for dit projekt? side 1 af 7

3 1. Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde? Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du går i gang med at søge om tilladelse til at etablere en faskine. Herunder har vi nævnt de forhold, som du bør have undersøgt eller taget højde for, inden du går i gang med at søge. Er nedsivning en god idé for dig? Hvis dit tagnedløb ligger langt fra kloakken, kan en faskine måske være en god løsning. En faskine er et hulrum i jorden, der er fyldt med sten eller kassetter i plastik, hvorfra regnvandet ledes ud i jorden. Dette kaldes nedsivning. Gennem faskinen siver regnvandet ned i jorden i stedet for til kloaksystemet. For at det skal blive en succes, skal jordbundsforholdene være velegnede. Som udgangspunkt er sandet jordbund velegnet. Lerjord er ikke velegnet til nedsivning. Derudover skal grundvandsstanden ligge under faskinens bund. Med en faskine bliver regnvandet på din egen grund. Der kan dog være en risiko for, at området omkring faskinen i perioder vil være vådt, hvis det regner meget. Fig. 1: Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Hvorfor bruge dit regnvand i en faskine? Regnvandet bliver til grundvand i stedet for at løbe i kloakken. Det kan give mere vand i vandløb og søer i de tørre perioder, til gavn for naturen. Du kan spare udgiften til kloakrør fra dit tagnedløb til kloakken i vejen. Tilfælde, hvor en faskine ikke kan anvendes til nedsivning Hvis tagene er tjæret eller består af metal (bly, zink eller kobber) må regnvandet ikke føres til faskine, fordi tagene kan afgive skadelige stoffer til grundvandet. Store dele af Nordmarken i Vallensbæk ligger inden for en zone, hvor drikkevandet hentes fra, og for at beskytte grundvandet må der her ikke nedsives vand fra metaltage eller tjærede tage. Til faskiner for regnvand må der ikke føres afløb fra lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper og lignende spildevand af nogen art. Hvem må udføre en faskine? Faskiner til regnvand må udføres af alle. Andre afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. En faskine skal godkendes af kommunen, inden man laver den. Hvis du vil lave om på afledningen af tagvand, der i dag er tilsluttet kloakken, skal arbejdet på kloakledningen udføres af en autoriseret kloakmester. Andre muligheder for anvendelse af regnvand Hvis du har egne idéer til brug af regnvand fra taget til f.eks. et lille vandløb, havedam eller andet i din have, er det også en mulighed. Du kan også opsamle tagvandet i en side 2 af 7

4 regnvandstønde og bruge det til havevanding, bilvask mv. Det vil kræve en grundig beskrivelse af projektet og normalt også en faskine til at opsamle vand, når regnvandstønden eller havedammen er fuld. side 3 af 7

5 2. Ansøgningsfasen: Hvad skal ansøgningen indeholde? Hvordan får du en tilladelse? For at du kan nedsive dit tagvand kræves en tilladelse til nedsivning af regnvand og en godkendelse af faskinens placering. Du skal søge om både tilladelse til nedsivning af regnvand og godkendelse af faskinen hos Ishøj Kommune, som via et forpligtende samarbejde varetager alle kloak- og miljøopgaver for Vallensbæk. Der skal søges på et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til Borgerservice eller på vores hjemmeside Samtidig skal du søge om hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab for de tagflader, hvorfra regnvandet skal nedsives i en faskine. Udtræden af kloakforsyningen giver ikke anledning til, at der tilbagebetales kloakbidrag. Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af regnvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen. Tegninger Ansøgningen skal indeholde en målsat tegning af grunden med placering af bygninger, naboskel, kloak og brønde samt faskinens placering og udstrækning. Ansøgningen skal også indeholde en beskrivelse af hvilke tagflader og befæstede arealer, der ønskes nedsivet fra. Herover kan du se et eksempel på faskiners placering på egen grund, og figuren viser, hvilke oplysninger der skal være på en tegning. Faskinens placering på grunden Faskinen skal placeres på egen grund. På grund af forureningsfare skal faskiner anbringes mindst 25 m fra drikkevandsbrønde. Afstanden til vandløb, søer, fjorde eller havet skal ligeledes være mindst 25 m. Faskinen skal placeres mindst 5 m fra beboelseshuse og huse med kælder. Ved andre bygninger uden kælder, fx carporte og udhuse, kan afstanden sættes ned til 2 m. Af hensyn til risiko for opblødning af jorden omkring faskinen skal faskinen placeres mindst 2 m fra skel. Afstanden gælder både eksisterende og fremtidige bygninger og brønde på egen grund og på nabogrunde. Faskinens størrelse og opbygning Faskinen skal være cm bred og minimum 50 cm under terræn. Faskinen skal placeres over grundvandsspejl. Faskinens rumfang kan som en tommelfingerregel fastsættes til en størrelse på 1 m³ pr. 60 m² tagflade, hvis jordbunden er sand og grus. Hvis der er let lerjord, skal faskinen være 1 m³ pr. 30 m² tagflade. side 4 af 7

6 Lange smalle faskiner er bedre end kvadratiske, fordi de lange faskiner har en større overflade. Som stenmateriale anvendes singles, som er en blanding af sten på mm. Stenmaterialet skal afdækkes med et tæt materiale, fx langfibret fiberdug, der skal forhindre, at finkornet materiale trænger ned mellem stenene. Faskiner kan også opbygges af plastmateriale - se fig. 2. Leverandøren skal her dokumentere dimensioneringen af faskiner. Før regnvandet ledes til faskinen skal det have passeret et sandfang. Sandfang skal renses en gang om året. Nedløbsrør, nedløbsbrønde, afløbsledninger og faskiner udføres således: Der skal anvendes materialer, der er godkendt til afløbsanlæg (VA godkendt). Ved større faskiner bør der indbygges en fordeler ledning i faskinen. Afløbsledninger lægges i grus (se leverandørens vejledning). Afløbsledninger før nedløbsbrønd skal lægges med et fald på mindst 25 promille ved helt små bygninger og ellers mindst 20 promille. Mellem sandfang og faskine med mindst 10 promille (se tegning på side 4). Love og anvisninger Krav til nedsivningsanlæg fremgår af Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Bek. nr af 14. december 2006), samt DS 440, Norm for afløbsanlæg ved nedsivning. SBI-anvisning nr.185 (fig. 3) og Rørcenteranvisning 009 om nedsivning af regnvand i faskiner giver gode råd om hvordan afløbsinstallationer og faskiner kan udføres. Fig. 2: Forskellige typer kassetter i plastmateriale til brug i faskiner. Gebyrer Der skal ikke betales gebyr for en nedsivningstilladelse og godkendelse af faskinen. Yderligere råd og vejledning Plan- Bygge- og Miljøcenter Ishøj hjælper gerne med vejledning om bestemmelserne i lovgivningen. Fig. 3: Få gode råd til dit byggeri i SBI -anvisning nr Afløbsinstallationer side 5 af 7

7 3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle Kommunens sagsbehandling Kommunens opgave er, at kontrollere om faskinen er lovlig. Dvs. at når en ansøgning modtages, vil den blive gennemgået for at se om samtlige nødvendige oplysninger er til stede. Husk at det dit / ejerens ansvar, at de oplysninger, der gives til kommunen, er rigtige, og at arbejdet bliver udført lovligt og håndværksmæssig korrekt. Behandlingsproces Etablering af en faskine foregår oftest samtidig med opførelse af byggeri som f.eks. en carport, garage eller et udhus. Er dette tilfældet, vil sagen om faskinen blive behandlet i Ishøj Kommune, sideløbende med at behandling af byggesagen foregår i Vallensbæk Kommune. Kontakt Plan- Bygge- og Miljøcenter i Ishøj for yderligere information. side 6 af 7

8 Huskeliste og kontaktoplysninger Ud fra denne liste kan du kontrollere, om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt: Adresse og matrikel nummer Ejers underskrift eller en fuldmagt Målsat tegning af grunden med placering af bygninger, naboskel, kloak og brønde Faskinens placering og udstrækning Beskrivelse af faskinens opbygning og størrelse Beskrivelse af hvilke tagflader, der ønskes nedsivet fra Beskrivelse af tagmaterialer der er på de tage, der ønskes nedsivet fra Oplysning om terrænforhold - er grunden skrånende? Oplysning om afstand til nærmeste sø/vandløb/hav Undersøgelser af jordbunden Oplysninger om grundvandspejling Denne folder nævner kun de mest almindelige ting. Du skal derfor altid sørge for, at der foreligger en godkendelse af dit anlæg og en nedsivningstilladelse inden du går i gang. Det er ikke nok, at du blot følger denne folder, eller bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Yderligere information Adresse: Ishøj Kommune Plan- Bygge- og Miljøcenter Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20, etage Ishøj Telefon: Se på vores hjemmeside hvor du kan finde de nødvendige oplysninger om byggeri under Byggeportalen. side 7 af 7

9 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Bygge, Plan & Miljø

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere