Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: OPHOLDSSTEDET ALRUNEN (FOND) V/Azael Larsen *Adresse: Stensigmose Broager *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: Side 1 af 17

2 *Tilbudstyper: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 10 til 18 år (personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt) Pladser i alt: 12 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: til 18 år (omsorgssvigt, udadreagerende adfærd) 10 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse) 10 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder) 10 til 18 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd, andet socialt problem) 10 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd) 10 til 18 år (autismespektrum, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, tilknytningsforstyrrelse) Gunvor Bank (Socialtilsyn Syd) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 2 af 17

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview - Dokumentation for leders uddannelse, efteruddannelse og ledelseserfaring - Opgørelse over ansatte - Opgørelse over indskrevne unge - Indberetning af magtanvendelser fra Beredskabsplan ved vold og grove trusler - Handle- og behandlingsplaner over udvalgte unge - Beskrivelse af husregler Socialtilsynet gennemførte på det anmeldte tilsyn interview og gennemgang af Kvalitetsmodellens to temaer Målgrupper, metoder og resultater og Organsisation og ledelse. På det uanmeldte tilsyn d. 6. november 2014 besigtigedes de fysiske rammer. Der samtaledes konkret med: Azael: Leder af Alrunen. Kent: Bestyrelsesformand for Alrunen siden Ankom kl og deltog indledningsvis i den fælles frokost med børn og personale. Havde herefter en længere samtale med tilsynet i forhold til gennemskuelighed for henholdsvis offentlige og private Side 3 af 17

4 tilbud. Socialtilsynet gjorde afslutningsvis opmærksom på whistleblowerordningen. Afsluttede tilsynet kl Interviewkilder Af hensyn til bemandingen hos børnene var det ikke muligt at interviewe medarbejdere, og ej heller børn, der var i skole/projekt. Bestyrelse Ledelse 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Stensigmose 8, 6310 Broager : Stensigmose 8, 6310 Broager (Uanmeldt) Gunvor Bank Martin Rasmussen Afdelinger Aflastning 107 Intern Skole 66 Side 4 af 17

5 Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 17

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indskrevne målgruppe, svarer til deres nuværende godkendelse, og at metoderne modsvarer disses behov. Det er ligeledes oplyst til socialtilsynet, at tilbuddet opnår positive resultater. Socialtilsynet følger op på dette ved regodkendelse primo Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb for nuværende ikke er tilstrækkelig, og anbefaler i den forbindelse til at en beredskabsplan udarbejdes, implementeres og bliver kendt af medarbejderne. Tilbuddet har fokus på sund kost og motion, og særligt cykling. Side 6 af 17

7 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at der på tilbuddet arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse, systematisk og med faglige tilgange og metoder, der i følge leder, fører til positive resultater for børnene/de unge. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Opholdsstedet Alrunen er for nuværende godkendt til børn og unge, som har: - Diagnosen ADHD - Været udsat for omsorgssvigt - Kognitivt svage med opmærksomheds- og indlæringsproblemer - Sociale problemer med tilknytningsforstyrrelser. Tilbuddet arbejder ud fra en relationspædagogisk tankegang, der betyder at relationer er vigtige for udvikling. Dette gælder både i forhold til de anbragte børn som i forhold til pårørende. Der arbejdes herudover kognitivt. Tilbuddet læner sig desuden op af Rygårds-metode, hvor adfærd udløser en form for konsekvens. Nøgleord er forudsigelighed, struktur og rammer. Der er en konsekvens for børnene, hvis de eksempelvis ikke møder i skole, så kan de heller ikke deltage i dagens fritidsaktiviteter. Børnene har som regel mulighed for at ændre en konsekvens, hvis barnet vender tilbage og agerer samarbejdsvilligt. På spørgsmål om, hvordan børnene reagerer og oplever stedets pædagogik, er det leders opfattelse, at børnene over en bred kam ikke er utilfredse med de konsekvenser tilbuddet udmønter. På tilbuddet er der fokus på den fysiske udfoldelse - særligt i form af cykling, som også er leders store interesse. I sommers gennemførte samtlige af de indskrevne børn og unge, cykelturen til Paris, Side 7 af 17

8 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad som efter leders udsagn har haft en stor og positiv effekt på børnenes psykiske habitus. En sidegevinst til et sådan projekt er at børnene får mod på at deltage i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet i f. eks. fodboldklub, ungdomsklub osv. Der bliver lavet behandlingsplaner med baggrund i kommunernes opstillede mål, og det sker også at kommunerne bruger tilbuddets behandlingsplaner som grundlag for deres 141-handleplan. Behandlingsplan bliver revideret 1. gang efter 3 måneder anbringelse og efterfølgende minimum med 6 måneders interval. Der arbejdes med 2-3 mål for hver enkelt barn, og der dokumenteres i barnets behandlingsplan. Der dokumenteres i de halvårlige opfølgningsrapporter, der udarbejdes på alle børn, og der er positive tilbagemeldinger fra kommunerne både i forhold til dokumentationen som til opnåelse af de af kommunerne opstillede mål for anbringelsen. Forældrene giver også udtryk for, at der er positive fremskridt for deres børn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer at tilbuddet inddrager børnene og de unge i det omfang deres kompetencer og ressourcer rækker. Der er børnemøder hver 14.dag, og på disse møder har børnene indflydelse på planlægning af aktiviteter, kostplaner osv., og de har også indflydelse på husregler og eventuel ændring af disse, hvis der kan argumenteres for det. Der er ved det driftsorienterede tilsyn ikke foretaget interview med børnene/de unge. Bedømmelsen er derfor alene baseret på leders udtalelser, og derfor middel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad Leder fortæller, at han har en fornemmelse af at børnene overordnet set er glade for at være på tilbuddet, og at de føler sig lyttet til og anerkendt. Det er ikke det samme som at børnene altid er tilfredse med alle regler og retningslinjer, og der ikke er konflikter. Det er der nemlig også. Side 8 af 17

9 Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 3 (i middel grad Der er ved det driftsorienterede tilsyn ikke foretaget interview med børnene/de unge. Bedømmelsen er derfor alene baseret på leders udtalelser, og derfor middel. Der er børnemøder hver 14.dag, og på disse møder har børnene indflydelse på planlægning af aktiviteter, kostplaner osv., og de har også indflydelse på husregler og eventuel ændring af disse, hvis der kan argumenteres for det. Børnene inddrages i forhold til deres kompetencer og ressourcer. Der er ved det driftsorienterede tilsyn ikke foretaget interview med børnene/de unge. Bedømmelsen er derfor alene baseret på leders udtalelser, og derfor middel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter børnene/de unges sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad Børnene trives i tilbuddet, men der er perioder hvor enkelte børn af den ene eller anden årsag kommer i mistrivsel. Dette er tilbuddet meget opmærksom på, og agerer efter det. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Der er ved det driftsorienterede tilsyn ikke foretaget interview med børnene/de unge. Bedømmelsen er derfor alene baseret på leders udtalelser, og derfor middel. Ca. 50 % af børnene er tilknyttet psykiatrisk afdeling, og der er et glimrende samarbejde med børneog ungdomspsykiatrien i Aabenraa. Alle børn tilknyttes den læge tilbuddet benytter, og i forhold til tandlæge bliver børnene tilknyttet den lokale skoletandpleje. Alle børn får foretaget et større sundhedstjek hos lægen i forbindelse med indskrivning. Tilbuddet har i meget høj grad fokus på sund kost og motion, og prioriterer fysisk udfoldelse for børnene/de unge, dagligt. Socialtilsynet oplyses om at tilbuddet har en kostpolitik, der understøtter at børnene får en sund og Side 9 af 17

10 borgernes fysiske og mentale sundhed ernæringsrigtig kost. Der er intern skole, og tilbuddet understøtter og motiverer til uddannelse/praktik. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsen, og følger op på evt. hændelser med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 4 (i høj grad Den pædagogiske grundtanke i forhold til at undgå magtanvendelser er at trække sig i konfliktsituationer. Er der behov for at bruge magt anvendes mindstemiddelsprincipperne. Ved det driftsorienterede tilsyn, er der ikke gennemført interview med medarbejdere eller indskrevne børn og unge. Bedømmelsen baserer sig derfor udelukkende på leders orientering. Socialtilsynet orienteres om at de ansatte bliver introduceret til forebyggelse af magtanvendelser i form af udlevering af bekendtgørelsen, samt en gennemgang af heraf. Ved hændelser af brug af magtanvendelser, drøftes de kort på det næstfølgende personalemøde, og drøftes mere indgående med den medarbejder, der har været involveret i magtanvendelsen. Tilbuddet har en nedskrevet procedure i forhold personalets agerren i forbindelse med magtanvendelse, og der indberettes som loven foreskriver til handlekommune, forældre og socialtilsyn. Det drøftes med tilsynet, hvorvidt det kunne være formålstjenligt kontinuerligt at have et punkt omkring magtanvendelse på dagsordenen til p-møder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 10 af 17

11 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har udarbejdet beredskabsplan til håndtering af vold og grove trusler mod personalet. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb mod børnene - og børnene i mellem - for nuværende ikke er tilstrækkelig, og henstiller i den forbindelse til at en beredskabsplan udarbejdes, implementeres og bliver kendt af medarbejderne. Socialtilsynet vil følge op if. med regodkendelses-processen. Tilbuddet har efterfølgende tilsynsbesøget, orienteret om at en sådan vil blive udarbejdet primo Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 2 (i lav grad Aktuelt er tilbuddet udfordret i forhold til forebyggelse af overgreb, da de pt. har en ung indskrevet, der har en grænsesøgende adfærd i forhold til det seksuelle. Tilbuddet har en skærpet opmærksomhed på pågældende og dennes forhold og omgang med de øvrige børn/unge på tilbuddet. Forebyggelsesmæssigt sørger tilbuddet for at pågældende ikke er alene sammen uden overvågning fra personalet. Der er dog ikke en nedskrevet noget på skrift, der beskriver, hvordan det skal gribes an. Socialtilsynet henstiller til, at der udarbejdes en beredskabsplan if. til forebyggelse af overgreb. Efterfølgende tilsynet, er det oplyst at tilbuddet vil påbegynde dette arbejde primo Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 1 (i meget lav grad I skolen drøftes "grænser" i forhold til seksuel kontakt i forbindelse med seksualvejledning. Der er udarbejdet en seksualpolitik, der er fremsendt tilsynet. Tilbuddet har udarbejdet en beredskabsplan i forhold til håndtering af vold og grove trusler mod personalet. Der er ikke udarbejdet en beredskabsplan til forebyggelse af overgreb. Aktuelt er der udfordringer på tilbuddet, der gør det påkrævende at en sådan udarbejdes, og socialtilsynet vil følge op if. med regodkendelses-processen (se indikator 07.a). Tilbuddet oplyser at en sådan vil blive udarbejdet primo Side 11 af 17

12 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Tilbuddet er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse med relevant efteruddannelse i forhold til målgruppen. Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en fagligt kompetent ledelse, såvel pædagogisk som ledelsesmæssigt. Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet har modtaget dokumentation, der viser, at der er en fagligt kompetent leder på tilbuddet. Leder er oprindeligt uddannet pædagog og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse. Leder har herudover suppleret med fagrelevante kurser som fx kursus i kognitive behandlingsformer. Ledelsesteamet får ekstern supervision af terapeut Lars Kjeldsen. Derudover sparrer ledelsen med bestyrelse og bestyrelsesformand i forhold til såvel faglig problemstillinger som daglig drift. Personalet får ekstern supervision af psykolog på det faglige felt, og i forhold til organisatorisk supervison bliver supervisionen leveret af Lars Kjeldsen. Bestyrelsen består af en bredt fagligt sammensat gruppe, og kan bidrage med erfaring indenfor flere felter f. eks. organisatorisk, fagligt osv. Der er i øjeblikket en ledig plads i bestyrelsen, da et af medlemmerne har trukket sig på grund af sygdom, og man søger i øjeblikket efter et nyt medlem evt. en politiker eller én der har indsigt i fundraising. Der bliver afholdt min. 4 bestyrelsesmøder årligt, og er der behov for yderligere møder, bliver disse Side 12 af 17

13 også afholdt. Bestyrelsesformanden har siddet som formand siden 1992, og kommer gerne forbi uanmeldt for at se hvordan det går, og for at mærke stemningen i huset. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at børnene og de unge på tilbuddet har mulighed for kontakt til medarbejdere med grundlæggende pædagogiske kompetencer, der for en dels vedkommende er suppleret med fagrelevante kurser. Socialtilsynet har ved det driftsorienterede tilsyn ikke interviewet børnene/de unge, hvorfor der i nærværende bedømmelse er taget højde for, at disse ikke har haft mulighed for at udtale sig om deres oplevelse af kontakten til medarbejderne og leder. Vurderingen er derfor udelukkende baseret på fremlagt dokumentation og interview med leder. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Socialtilsynet har modtaget dokumentation, der viser at tilbuddets medarbejdere besidder grundlæggende pædagogiske kompetencer, der matcher målgruppen. Nogle også med en håndværksmæssig uddannelse før en pædagogisk uddannelse. Medarbejderne har generelt set også relevant efteruddannelse som fx "kost og ernæring som aktiv medspiller i behandling af ADHD", "konflikthåndtering" og "kognitive behandlingsformer i relation til børn og unge." Der er fokus på at personalet er i kontakt med børnene i børnenes vågne og aktive timer, og administration og dokumentation henlægges så vidt muligt til de planlagte administrationstimer. I arbejdsplanen er der sat tid af til 1 til 1 kontakt mellem barn og kontaktpædagog. Socialtilsynet har ved det driftsorienterede tilsyn ikke interviewet børnene/de unge, hvorfor der i nærværende bedømmelse er taget højde for, at disse ikke har haft mulighed for at udtale sig om deres oplevelse af kontakten til medarbejderne. Vurderingen er derfor udelukkende baseret på Side 13 af 17

14 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad 4 (i høj grad fremlagt dokumentation og interview med leder. Alrunen er udfordret if. til henvendelse, og er derfor nødsaget til at justere på personaleomkostningerne. Med baggrund i nedgang af indskrevne børn, har der det sidste stykke tid været en del afskedigelser. En enkelt er afskediget ved udløb af prøvetiden. Der er fra ledelsens side fokus på sygefravær, og ledelsen tager hånd om medarbejderne i forbindelse med sygefravær, og der gennemføres sygefraværssamtaler med henblik på at afdække evt. behov for at tilpasse arbejdsopgaver, tider osv. Alrunen har efterfølgende tilsynsbesøget, fremsendt sygefraværsstatistik. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3 Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser i nærheden af Broager i et naturskønt område med udsigt over Flensborg Fjord. Tilbuddet overtog i 2010 de nuværende rammer, som tidligere har været benyttet som lejrskole. Dette bærer indretningen og bygningerne præg af. Side 14 af 17

15 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Ved det uanmeldte tilsynsbesøg den 6. november 2014, besigtigedes de fysiske rammer uden interview af børnene/de unge. Socialtilsynet har derfor udelukkende bedømt på baggrund af observationer og interview med ledelse d. 12. november 2014, og de fysiske rammer vil atter blive belyst i forbindelse med regodkendelsesforløbet. Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser i nærheden af Broager i et naturskønt område med udsigt over Flensborg Fjord. Tilbuddet overtog i 2010 de nuværende rammer, som tidligere har været benyttet som lejrskole. Dette bærer indretningen og bygningerne præg af, og socialtilsynet vurderer derfor at tilbuddets fysiske rammer i nogen grad, understøtter borgernes udvikling og trivsel, og bedømmelsen er derfor middel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad Ved det uanmeldte tilsynsbesøg den 6. november 2014, besigtigedes de fysiske rammer uden interview af børnene/de unge. Der er derfor ikke et kvalificeret grundlag at bedømme indikatoren på, og indikatoren vil blive belyst i regodkendelses-forløbet. Ved det uanmeldte tilsynsbesøg den 6. november 2014, besigtigedes de fysiske rammer uden interview af børnene/de unge. Der er derfor ikke et kvalificeret grundlag at bedømme indikatoren på, og indikatoren vil blive belyst i regodkendelses-forløbet. På det uanmeldte tilsyn den 6. november 2014 konstateres, at tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser i nærheden af Broager i et naturskønt område med udsigt over Flensborg Fjord. Tilbuddet overtog i 2010 de nuværende rammer, som tidligere har været benyttet som lejrskole. Dette bærer indretningen og bygningerne præg af, og bedømmelsen er derfor middel. Tilbuddet fremstår i nogen grad slidt og "lejrskole-agtig" med spisesal, industrikøkken og værelsesgange. Tilbuddet arbejder vedvarende på at gøre hjemligt og hyggeligt, og børnene og de unge har selv mulighed for at indrette og sætte deres præg på deres værelser. Der er megen udenomsplads og skov og strand i umiddelbar nærhed. Opholdsstedet består af en gulstens hovedbygning med stort indgangsparti, 2 fløje med værelser til drenge på den ene - og aktivitetsrum på den anden. Herudover spisesal med tilstødende Side 15 af 17

16 industrikøkken og "stue" med sofaarrangement (adskilt fra spisesalen med en rumdeler). Op ad en trappe og gang, finder man skolefaciliteter til den interne skole, tv-stue og længere oppe, værelsesgang på 1. salen til pigerne og de yngste børn. Børnene deler kønsopdelte badefaciliteter. Badeværelserne bærer præg af at være indrettet til lejrskole brug og er indrettet med 6 kabiner og toiletter i hvert rum. Børnene/de unge har dog fået hver sit "eget" toilet og bruserum med navn på, som kun de må anvende. På 1. salen forefindes også leders kontor og mødelokale. Herudover har tilbuddet tilknyttet en selvstændig udslusningsbolig, som pt. ikke er udnyttet, og som tilsynet ikke besigtigede. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 16 af 17

17 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 12,40 Overskud ,00 Ejendomsudgifter 6,60 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder 42,60 Lønomkostninger, fast personale 2,00 Omkostninger, kompetenceudvikling 5,00 Omkostninger, bestyrelseshonorarer 37,60 2,00 - Personaleomsætning 3,00 Sygefravær 60,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 17 af 17

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere