Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 32

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Boenheden Nattergalevej Nattergalevej skive Tlf.: Hjemmeside: Skive.dk 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) Pladser i alt: til 85 år (udviklingshæmning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Dorthe Kattrup Noesgaard (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 32

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Botilbuddet Nattergalevej har ansat ledelse og medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring inden for målgruppen. Dog savnes der tilført nyere viden inden for autisme og demens. Der er en fin opmærksomhed på hver enkelt borgers trivsel og der udvises stor omsorg for borgerne. Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Indflydelsen og måden den udøves på, er tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau Der anvendes relevante metoder, men disse kunne anvendes mere systematisk, hvilket ville højne fagligheden og gavne borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt, men effekten er ikke dokumenteret i tilstrækkelig grad. Tilbuddet understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og forebygger overgreb. Der findes ikke en egentligt beredskab, så forebyggelse ligger i den pædagogiske indsats og kendskabet til de enkelte borgere. Det vurderes, at tilbuddet forebygger magtanvendelser tilfredsstillende, men der er ikke tiltrækkelig opmærksomhed på tilladelser til anvendelse af magt. Der foreligger 5 tilladelser der er udløbet, der berettes om en tilladelse, som tilsynet ikke har fået udleveret, samt en tilladelse der anvendes med andet formål end den er givet. Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerne udvikling og trivsel. Borgerne har egne lejligheder, hvor de kan opholde sig og have gæster og de kan søge fælleskabet i stue og køkken. Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Side 3 af 32

4 Dokumenter: Observation Interview Ansøgningsskema Oversigt over medarbejdere Oversigt over perosnaleflow Oversigt over vikarforbrug Resultat af arbejdstilsynets besøg Pjecen " Botilbuddet Nattergalevejs Fælles Værdiggrundlag" Brev fra pårørende, der sidder i pårørenderådet Tilbuddets handleplan på 5 borgere fordelt på afdelinger Dagbogsnotater på 5 borgere alle afdelinger Rundvisning på alle adresser Medarbejdernes samspil med borgerne på 2 afdelinger Ledelsen samspil med de borgere der deltog i interview og de borgere vi mødte på rundvisningen. Jonna Thorgaard, forstander Leif Krogh, pæd. Stedfortræder. Pæd. mejsevej 1, 24 år Pæd.medhjælper, Mejsevej 12 9 år Stud Mejsevej 12 dag 3. Pæd assistent, 2012, AMR, ansat siden maj Pæd, Mejsevej 12 4 år. Pæd hus 11, 13 år Pæd hus 5, 1½ år Pæd. hus 5, 27 år Pæd, hus 11, 23 år PGA hus 7-9 1½ år Pæd, hus 7-9 Pæd. hus 1, 6 år Side 4 af 32

5 Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Nattergalevej 3, 7800 skive : Nattergalevej 3, 7800 skive Dorthe Kattrup Noesgaard Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 32

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 32

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Det vurderes ikke relevant at tilbuddet støtter borgerne i at nå deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Borgernes funktionsnedsættelse, medfører at det ikke er realistisk at tale om uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes, at der er en meget fin opmærksomhed på, at borgerne kommer i aktivitets-og samværstilbud i det omfang der er gavnligt for den enkelte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det vurderes ikke relevant at tilbuddet støtter borgerne i at nå deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Borgernes funktionsnedsættelse, medfører at det ikke er realistisk at tale om uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes, at der er en meget fin opmærksomhed på, at borgerne kommer i aktivitets-og samværstilbud i det omfang der er gavnligt for den enkelte. Side 7 af 32

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 1 (i meget lav opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Grundet borgernes funktionsnedsættelse, er ingen i uddannelse eller beskæftigelse og der opsættes derfor ikke mål for dette. Det vurderes at borgeren i høj grad er dagtilbud i form af aktivitets-og samværstilbud. På Nattergalevej 1 og 5 er alle i aktivitets- og samværstilbud. På Nattergalevej 7-9 og 11 er der for hver afdeling 2 borgere der ikke er i aktivitets- og samværstilbud grundet alder eller sygdom. På Mejsevej 1 er en borger ikke i aktivitets-og samværstilbud grundet sin funktionsnedsættelse. På Mejsevej 12 er 2 borgere ikke i aktivitets-eller samværstilbud grundet alder. Det vurderes relevant at ikke alle borgere på tilbuddet er i aktivitets-og samværstilbud * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det vurderes at tilbuddet understøtter, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et så selvstændigt liv, som muligt, i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deres funktionsnedsættelse giver mulighed for. Tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær Det anses for væsentligt, at det af handleplanerne fremgår, hvornår der er fulgt op på målet og hvor langt borgeren er i forhold til at nå målet. Side 8 af 32

9 med familie og netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det vurderes, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. I de udleverede handleplaner forholder tilbuddets sig til borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ud fra borgerens aktuelle situation og opstiller mål, hvis det er relevant. For nogle er dette ikke længere et udviklingspunkt, men et punkt for støtten er tilpasset borgerens funktionsniveau. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 4 (i høj grad 2 (i lav grad Det vurderes at der i høj grad opstilles konkrete individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op på dette. Det er et overordnet princip, at borgerne skal gøre det de kan selv og medarbejderne fortæller, at det er skrevet i den enkeltes handleplan hvor meget vedkommende selv skal gøre og hvor meget der skal guides. Medarbejderne fortæller at der er opstillet mål ud fra handleplanen for nogle af borgerne. Der gives flere konkrete eksempler på hvordan der er arbejdet med de opsatte mål. Af de indsendte handleplaner fremgår det at der opsættes mål for sociale kompetencer i 1 ud af 3. I de øvrige forholder handleplanen sig til sociale kompetencer og i alle 3 til selvstændighed og hvordan borgeren skal støttes i dette, men det er ikke et aktuelt mål. Tilsynet oplever, at der er en del usikkerhed blandt medarbejderne i forhold til at opstille mål, når de endnu ikke kan anvende det elektroniske system. En udtaler at de mangler skabeloner til opsætning af mål. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet skal arbejde med relevante mål for borgerne og dokumentere dette, uanset om et elektronisk system er fuldt ud i drift eller ej. Det vurderes, at borgerne i lav grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Medarbejderne oplyser at 3 borgere har ledsageordning, en enkelt deltager i aktiviteter i Side 9 af 32

10 samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad missionshuset og nogle er med ude at spise. For de øvrige borgeres vedkommende indgår de i sociale relationer, fællessakber og netværk i handicap regi. For mejsevej 12 er det gældende at, de fleste har en funktionsnedsættelse, der i sig selv vanskeliggør sociale relationer og her er fokus at lære at færdes i sociale sammenhænge Det vurderes relevant at borgerne i højere grad anvender tilbud i handicap regi end i almindeligt klub-regi. Det vurderes, at borgerne i meget høj grad, har den kontakt og det samvær med familie og venner som de ønsker og har behov for. medarbejder fortæller konkrete eksempler for nogle af borgernes kontakt med deres familie. En borger fortæller at hun selv styrer dette og tager hjem eller ringer, når hun gerne vil. Pårørende oplyser at der generelt er en god dialog med både personale og ledelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det vurderes at tilbuddet har et klart formål med indsatsen, og at metoder og tilgange medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Medarbejdere og ledelse kan redegøre for tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de valgte metoder har bidraget til ændring af indsatsen og positiv udvikling for borgeren. Tilbuddet kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt, men effekten er ikke dokumenteret i tilstrækkelig grad. Det vurderes at den enkelte borger respekteres og Tilbuddet bør udarbejde handleplaner ud fra de mål der er opsat i borgernes 141 handleplan og løbende dokumentere op imod disse mål. Tilbuddet bør skrive drøftelser og ændringer fra personalemøderne i borgernes journal/dagbøger Tilbuddet kunne med fordel lægge en plan, for screening af alle borgerne, således at indsatsen kunne målrettes mere. Tilbuddet bør gennemgå deres tilladelser til anvendelse af magt, da det kan konstateres at 5 af de udleverede tilladelser er udløbet. Alle personaler bør være vidende om, på hvilke borgere Side 10 af 32

11 medinddrages, vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og forebygger overgreb. Der findes ikke en egentligt beredskab, så forebyggelse ligger i den pædagogiske indsats og kendskabet til de enkelte borgere. Det vurderes, at tilbuddet forebygger magtanvendelser tilfredsstillende, men der er ikke tiltrækkelig opmærksomhed på tilladelser til anvendelse af magt. Der foreligger 5 tilladelser der er udløbet, der berettes om en tilladelse, som tilsynet ikke har fået udleveret, samt en tilladelse der anvendes med andet formål end den er givet. der foreligger tilladelser og hvad de er gældende til. Tilbuddet bør være vidende om hvilke borgere der er værgemål, hvilket type værgemål der er tale og hvilke opgaver værgemålet dækker. Tilbuddet bør se værgebeskikkelse og ikke inddrage værge i andet end det der givet værgemål til. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det vurderes at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, der anvendes relevante tilgange og metoder og dette fører til positive resultater for borgerne. Det vurderes at tilbuddet kunne blive mere systematisk i anvendelsen af metoderne og at dette ville give positive resultater for borgerne. Marte Meo og neuroscreening anvendes i dag primært hvor medarbejderne oplever særlige vanskeligheder, men det ville kunne anvendes til generelt at målrette den faglige indsats. Medarbejderne vurderer selv at tegn til tale ville kunne bedre kommunikationen med de borgere der anvender tegn til tale, men at de ikke kan anvende det i tilstrækkelig grad. Tilsynet finder det relevant at styrke implementeringen af tegn til tale. Det vurderes, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer positive resultater, men medarbejderne kan ved interview fortælle om positive resultater. Side 11 af 32

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Det vurderes, at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Tilbuddets målgruppe beskrives af medarbejdere og ledelse som udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med infantil autisme. Der ud over er der enkelte der er ved at udvikle demens ligesom nogle har andre tillægsdiagnoser. Af tilbuddets pjece om værdiggrundlag fremgår det, at de "stræber efter, at beboernes liv lykkes set fra deres eget perspektiv" samt at " beboerne skal opleve tryghed, sammenhæng og kontinuitet i deres liv". Ledelsen og medarbejderne i de forskellige afdelinger beskriver tilgangen med forskellige ord, og dette kan sammenfattes til den anerkendende tilgang, ligesom den ses beskrevet i tilbuddet værdiggrundlag, blot med andre ord. Denne tilgang ses særligt tydeligt i en handleplan, hvor det er borgerens ønske,om at dygtiggøre sig inden for sin hobby, der bliver målet. Medarbejderne fra alle afdelinger beskriver stuktur som en meget væsentlig tilgang. Der er en fast struktur i afdelingerne og en struktur for hver enkelt borger, der er tilpasset dennes behov. Dette ses blandt andet på borgernes tavler på Mejsevej 12. Ledelsen og medarbejderne beskriver neuro pædagogik som en metoder, der anvendes. Den har dog særligt været anvendt i forhold til borgene på Nattergalevej Her vurderer medarbejderne at ca. 90% er screenet. Medarbejderne fortæller at en sreening gør en positiv forskel, for tilgangen til den enkelte borger og dennes trivsel. Medarbejderne fortæller at der anvendes Marte Meo og at det er meget brugbart i forhold til tilgangen til borgerne. Medarbejderne beskriver flere eksempler hvor de, gennem Marte Meo, er blevet opmærksomme på blandt andet en borgers latenstid i kommunikationen. Medarbejderne fortæller, at neuro screeninger og Marte Meo, hovedsagelig bliver anvendt i tilfælde Side 12 af 32

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad 3 (i middel grad hvor noget er ekstra vanskeligt. Det er tilsynets vurdering, at screeninger og Marte Meo med fordel kan anvendes mere generelt med udvikling som mål og ikke blot som et redskab til at løse svære opgaver. Det vurderes, at tilbuddet i middel grad dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Tilbuddet opsætter i nogle tilfælde mål ud fra borgerens 141 handleplan og i nogle tilfælde ud fra tilbuddets vurdering af borgerens behov. I den løbende dokumentations ses det kun sjældent at der dokumenteres op i mod de opsatte mål. Ledelse og medarbejdere fortæller at de opsatte mål drøftes på personalemøder og at der ændres indsats, hvis der er behov for dette. Dette fremgår ikke af borgernes journaler/dagbogsnotater eller af de udleverede handleplaner. I handleplanerne beskrives det hvordan "året er gået", men da dette kun finder sted 1 gang om året, vurderes det ikke relevant at anvende til løbende læring Det vurderes, at tilbuddet i middel grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Det er ikke alle borgere der er udarbejdet en nyere handleplan på. Der er flere der er 2-3 år gamle. For nogle af borgerne arbejdes der derfor ud fra tilbuddets fagligt opsatte mål. For en borger kan der dokumenteres et stort fald i antallet af magtanvendelser. For 2 borgere ses der tydelig sammenhæng mellem myndighedshandleplan og den faglige indsats der beskrives i handleplanen. For en borger hvor der ikke er udleveret myndighedshandleplan ses der sammenhæng mellem den pædagogiske handleplan og beskrevne aktiviteter i dagbogsnotater. For 2 borgere er der ikke udarbejdet pædagogisk handleplan og notaterne i dagbogen viser kun i begrænset omfang at der arbejdes med målene i myndighedshandleplanen Medarbejderne kan ved interview fortælle flere konkrete eksempler på positiv udvikling for borgerne. Side 13 af 32

14 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det vurderes at tilbuddet understøtter borgerne medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der ses, blandt andet, medinddragelse i egen handleplan, hvor ofte man ønsker at komme på besøg hos pårørende, have gæster, fritid, madplan, hvordan man indretter sin lejlighed mm. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det vurderes, at borgerne i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt. Tilsynet observere en meget fin opmærksomhed på, at borgerne trives, at de bliver mødt ligeværdigt og føler sig set og hørt. Dette fremgår af måden borgerne omtales på i interviewet og af måden medarbejderne er i kontakt med borgerne på. Tilsynet observerede en episode mellem borger og medarbejder, der tydeligt viste dette. Det fremgår ligeledes af interviewet med pårørende ; "...det er ganske tydeligt at beboerne trives og er omgivet af meget engagerede, venlige og kompetente medarbejdere" "...på bedste måde bidrage til trivsel og vedligeholdelse af deres begrænsede færdigheder" "..der er en varme". Borgerne udtaler selv at de har det godt og at de er glade for medarbejderne og at de bliver behandlet godt. Det vurderes, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. En borger fortæller at der ikke mere er beboerråd, men at de selv kan bestemme meget. De bliver inddraget i handleplanen, nogle deltager i selve mødet og andre taler med deres kontaktperson før og efter. Ved interview med medarbejdere bliver der ofte sagt "...han /hun er glad for eller sagde at hu gerne ville...det må vi lige finde ud af " mm. det fremgår ligeledes at dagbogsnotaterne, at der er i det daglige er opmærksomhed på, når borgerne udtale ønsker. Side 14 af 32

15 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilsynet observere en meget fin opmærksomhed på, at borgerne trives, at de bliver mødt ligeværdigt og føler sig set og hørt. Der er en fin opmærksomhed på at borgerne spiser sundt og får motion. Da borgerne har ret til at sige fra overfor tiltag i denne retning, kan det være en udfordring at gennemføre alle tiltag i retning af sund kost og motion. Pårørende oplever at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på kost og motion, men er også bevidste om, at det kan dreje sig om, at medarbejderne ikke har den fornødne tid Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Det vurderes, at borgerne, i meget høj grad trives i tilbuddet. De borgere tilsynet talte med var alle glade for at bo på Nattergalevej og for den hjælp og støtte de får. Tilsynet observere at borgerne virker trygge, glade og afslappede. En pårørende fortæller at hendes datter kalder tilbuddet for "mit hjem" og at det indikere at hun trives og har det godt. Det vurderes, at borgerne i meget høj grad, med støtte fra tilbuddet, har adgang til relevante sundhedsydelser. Af de indsendte journalnotater fremgår det, at borgerne kommer til læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, mm. Pårørende fortæller at borgerne kommer af sted til relevante undersøgelser og behandlinger. Det kan dog glippe at borgerne bliver smurt med creme. Det vurderes, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilsynet observere en meget fin opmærksomhed på, at borgerne trives, at de bliver mødt ligeværdigt Side 15 af 32

16 borgernes fysiske og mentale sundhed og føler sig set og hørt. Dette fremgår af måden borgerne omtales på i interviewet og af måden medarbejderne er i kontakt med borgerne på. Tilsynet observerede en episode mellem borger og medarbejder, der tydeligt viste dette. Medarbejderne giver konkrete eksempler på borgere der har behov for motion og at der derfor er et særligt fokus på at disse får sig rørt og/eller går til motion. Pårørende udtaler at borgerne altid kommer til undersøgelser og behandling, men mener at der kunne være mere fokus på sund kost og motion. de er dog også klar over at det kan dreje sig om, at der ikke er timer nok i tilbuddet, til at kunne opfylde disse behov fuldt ud Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det vurderes, at tilbuddet forebygger magtanvendelser tilfredsstillende, men der er ikke tiltrækkelig opmærksomhed på tilladelser til anvendelse af magt. Der foreligger 5 tilladelser der er udløbet, der berettes om en tilladelse, som tilsynet ikke har fået udleveret, samt en tilladelse der anvendes med andet formål end den er givet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Det vurderes, at tilbuddet pædagogiske indsat i høj grad, sikrer at magtanvendelser, så vidt muligt undgås. Medarbejderne fortæller at er opmærksomme på at lære beboerne at kende, således at de kan aflæse dem, inden der kommer en konflikt. De er opmærksomme på hvor meget den enkelte borger tåler i forhold til forstyrrelse af andre borgere, mange mennesker i rummet eller at en struktur ændres. Der gives et konkret eksempel på udarbejdelse af en drejebog for en borger, således at strukturen er ens, ned til mindste detalje. Dette skaber forudsigelighed og tryghed og mindsker derved konfliktniveauet og risikoen for at skulle anvende magt. Af interview og de udleverede magtanvendelsesskemaer fremgår det, at særligt 1 borger har svært ved skiftet mellem aktiviteter/bo-og dagtilbud. Dette fører med mellemrum til anvendelse af magt. Medarbejderne bør være opmærksomme på, om der skal være færre skift, udarbejdes en fast procedure der forbereder borgeren eller andet der forebygger anvendelsen af magt. Side 16 af 32

17 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Det vurderes, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Tilsynet har fået udleveret indberetning og afgørelser på magtanvendelser foretaget i 2014, samt de magtanvendelser der foreligger godkendelse til. Af de indsendte journalnotater fremgår, at en borger er blevet fastspændt i sin kørestol, med det formål at forhindre ham i at komme ud og slå/rykke i andre borgere. Det er tilsynets vurdering, at der er tale om magtanvendelse, som skal indberettes særskilt, da en tilladelse til anvendelse af seler i kørestol ikke omfatter det før beskrevne formål. Af de udleverede indberetninger fremgår det ikke at dette er indberettet. Et personale oplyser, at der er givet tilladelse til fastholdelse af en borger, når denne skal hjem fra dagtilbuddet. I I tilladelsen er der givet generel tilladelse til fastholdelse, når borgeren udviser selvskadende adfærd. Af det udleverede dokument fremgår det at tilladelsen er givet for 12 mdr og skal revurderes i marts Der er ikke udleveret ny afgørelse til tilsynet.det er tilsynets vurdering at tilladelser til anvendelse af magt ikke kan gives til denne type fastholdelse. Personalet oplyser ligeledes at der er tilladelse til fastholdelse i forbindelse med tandbørstning, men de er lidt usikre på hvor ofte den er i anvendelse. Af de udleverede tilladelser fremgår der ikke at der er givet tilladelse til fastholdelse i forbindelse med tandbørstning. Af de udleverede dokumenter fremgår, at der er givet tilladelse til 11 typer magtanvendelser for ialt 8 borgere. Tilsynet kan ved gennemgang konstatere at 5 af disse ikke længere er gældende. Af de udleverede indberetninger fremgår det, at der er indberettet 16 tilfælde af magtanvendelse foretaget overfor 3 borgere. Af de 16 er en vurderet ulovlig og 3 foreligger der ikke afgørelse på Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det vurderes at tilbuddet pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der ikke er et egentligt beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Forebyggelsen ligger i den pædagogiske indsats og kendskabet til de enkelte borgere Side 17 af 32

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 1 (i meget lav grad Det vurderes at tilbuddet pædagogiske indsats i middel grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Af de indsendte handleplaner fremgår det, for nogle borgeres vedkommende at der arbejdes med social kompetencer. Acceptabel social adfærd og hensyntagen til de øvrige borgere kan virke forbyggende på at andre borgere reagerer voldsomt. På Mejsevej 12 er der en meget fin opmærksomhed på hvordan borgerne reagere på hinanden og hinandens adfærd og der tages hensyn til dette, blandt andet i forhold til hvor de enkelte borgere sidder i forhold til hinanden. Det vurderes, at der ikke er et egentligt beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Forebyggelsen ligger i den pædagogiske indsats og kendskabet til de enkelte borgere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Ledelsen har tilsammen kompetencer og erfaring inden for ledelse og pædagogik og en tydelig opgavefordeling mellem leder og stedfortræder. Det anses for væsentligt at ledelsen arbejder med supervision som en naturlig del af den faglige udvikling og forbedring af indsatsen overfor borgerne. Det anses for væsentligt at ledelsen er opmærksom på, at personalegennemstrømning i de enkelte huse ikke er Der er en stabil medarbejdergruppe, på nær i hus 5, som højere end sammenlignelige tilbud. huser 107 og aflastning, hvor den største del af personalegennemstrømningen er og sygefraværet er ikke på et højere niveau end sammenlignelige tilbud. Side 18 af 32

19 Lederen er opmærksom på, at tilbuddet skal i gang med en faglig udvikling. Tilsynet vurdere, at dette er relevant og at der er behov for styring fra ledelsen i denne proces Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Ledelsen har tilsammen kompetencer og erfaring inden for ledelse og pædagogik og en tydelig opgavefordeling mellem leder og stedfortræder. Lederen sparrer med lederkollegaer eller forvaltning i forhold til ledelsesopgaven. Tilsynet opfordrer til at lederen, søger ekstern supervision på lederrollen, blandt andet fordi opgaven som leder er forandret siden diplomuddannelse i 1994 og i kraft at ledelsen skal udøves i et væsentlig større tilbud. Medarbejderne har tilbud om supervision, men i følge lederen anvender de det kun sjældent. Lederen oplever at personalet tænker det som en hjælp til svære problematikker og ikke som en naturlig del af udviklingen af fagligheden og forbedring af indsatsen overfor borgeren. Det er tilsynets vurdering at fast målrettet supervision vil løfte fagligheden og højne kvaliteten for borgerne Side 19 af 32

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad 3 (i middel grad Det vurderes at ledelsen i høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Af de indsendte dokumenter fremgår det, at lederen foruden at være uddannet omsorgs assistent har diplom i ledelse. Ved interview fortæller lederen at hun har kurser i situationsbestemt ledelse, Marte Meo og neuropædagogik. Ved interview fremgår det, at der er tydelig opgavefordeling mellem leder og stedfortræder. Personaleledelsen ligger hos lederen, medicinansvaret hos stedfortræderen, lige som han også tager sig af meget af det skriftlige. Medarbejderne oplever at lederen er "kommet længere væk" efter at botilbuddet er blevet større. De oplever dog stadig at de altid kan komme til lederen og snakke, at hun er opdateret på hvad der sker i afdelingen og at hu har et ønske om at blive orienteret, hvis en medarbejder ikke trives. Medarbejderne oplever at information gives tilfældigt og ikke som èn fælles information til alle. Det vurderes, at tilbuddet i middel grad benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Lederen sparrer med lederkollegaer eller forvaltning i forhold til ledelsesopgaven. Tilsynet opfordrer til at lederen, søger ekstern supervision på lederrollen, blandt andet fordi opgaven som leder er forandret siden diplomuddannelse i 1994 og i kraft at ledelsen skal udøves i et væsentlig større tilbud. Medarbejderne har tilbud om supervision, men i følge lederen anvender de det kun sjældent. Lederen oplever at personalet tænker det som en hjælp til svære problematikker og ikke som en naturlig del af udviklingen af fagligheden og forbedring af indsatsen overfor borgeren. Det er tilsynets vurdering at fast målrettet supervision vil løfte fagligheden og højne kvaliteten for borgerne Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige Det vurderes, at tilbuddets ledelse varetages kompetent. Side 20 af 32

21 drift varetages kompetent Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, der er en stabil medarbejdergruppe på nær i hus 5, som huser 107 og aflastning, hvor den største del af personalegennemstrømningen er og sygefraværet er ikke på et højere niveau end sammenlignelige tilbud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad 4 (i høj grad Det vurderes, at borgerne i forhold til deres behov i høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Medarbejderne fortæller, at der flest på arbejder om eftermiddagen og aftenen, når borgerne er hjemme fra deres dagtilbud. Typisk er der 3 på aftenvagt, hvoraf den ene har fri kl 22 og der plejer borgerene at være gået til ro. Ved interview med medarbejdere og pårørende fortælles det at, borgerne modtager dagligt omsorg, hjælp og støtte og bliver behandlet med respekt. Medarbejderne kan ved interview redegøre for de grundlæggende metoder og tilgange og giver konkrete eksempler der understøtter redegørelsen. Det vurderes, at personalegennemstrømingen på tilbuddet som helhed ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Af indberetningen på tilbudsportalen fremgår det at den er på 1,6 Af indsendte dokumenter fremgår det, at der er tiltrådt 7 medarbejdere hvor af de 2 er rengøringsassistenter. Det fremgår ligeledes at der har været 10 fratrædelser hvor af de 7 har været i tidsbegrænsede stillinger ; 3 på grund af barsel og de øvrige grundet usikkerhed om hvor mange timer der er behov for i aflastningen i hus 5. Ledelsen oplyser at udskiftningen primært vedrører hus 5. Da der i hus 5 også er 107 pladser, er det væsentligt at være opmærksom på, at den relativt store udskiftning ikke påvirker borgerne unødigt. Af de indsendte dokumenter fremgår at der anvendes mange vikarer, som for nogles vedkommende kun har ganske få timer. ledelsen oplyser at oversigten ikke er retvisende og fortæller at der anvendes en del vikarkroner, men det er fordelt på relativt få medarbejdere, da det er væsentligt at Side 21 af 32

22 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad denne er kendt med huset og borgerne og borgerne er trygge ved vikarerne Det vurderes, at sygefraværet blandt medarbejdere ikke er på et højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Af de indsendte dokumenter fremgår det at sygefraværet er på 5,32 % * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen " udviklingshæmmede" og tilbuddets metoder i forhold til denne målgruppe. Det vurderes at medarbejderne ikke har tilstrækkelig faglig og opdateret viden i forhold til demens og infantil autisme. Medarbejder kan ved interview redegøre for de generelle tilgange og metoder, men oplyser at de ikke nyere viden inden for infantil autisme og demens. Viden hentes hovedsageligt gennem kollegaer og deres erfaringer, som hovedsageligt er hæftet op på erfaring fra enkeltpersoner med disse funktionsnedsættelser. Medarbejder kan ved interview redgøre for brugen af Marte Meo og neoru- screening og hvilken betydning det har haft for tilrettelæggelsen af indsatsen over for de borgere hvor metoderne er anvendt. Nogle af borgerne anvender tegn til tale, men medarbejderne fortalte at de ikke kan tilstrækkeligt "tegn Da målgruppen også omfatter borgere med autisme og borger der har eller er ved at udvikle en demens, anses det for væsentligt at alle medarbejdere har en faglig viden inden for disse funktionsnedsættelser og kan anvende denne viden i dagligdagen. Da nogle borgere kommunikere ved hjælp af tegn til tale anses det for væsentligt at medarbejdere der arbejdere med disse borgere kan tegn til tale på en niveau, hvor de er i stand til at kommunikere. Side 22 af 32

23 til tale " til at kunne kommunikere med borgere der bruger dette. De oplyser, at de kan nogle af de almindelige enkelte tegn. Medarbejderne mener selv at det ville forbedre kommunikationen væsentlig, hvis de kunne mere "tegn til tale" Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen " udviklingshæmmede" og tilbuddets metoder i forhold til denne målgruppe. Det vurderes at medarbejderne ikke har tilstrækkelig faglig og opdateret viden i forhold til demens og infantil autisme. Medarbejder kan ved interview redegøre for de generelle tilgange og metoder, men oplyser at de ikke nyere viden inden for infantil autisme og demens. Viden hentes hovedsageligt gennem kollegaer og deres erfaringer, som hovedsageligt er hæftet op på erfaring fra enkeltpersoner med disse funktionsnedsættelser. Medarbejder kan ved interview redgøre for brugen af Marte Meo og neoru- screening og hvilken betydning det har haft for tilrettelæggelsen af indsatsen over for de borgere hvor metoderne er anvendt. Nogle af borgerne anvender tegn til tale, men medarbejderne fortalte at de ikke kan tilstrækkeligt "tegn til tale " til at kunne kommunikere med borgere der bruger dette. De oplyser, at de kan nogle af de almindelige enkelte tegn. Medarbejderne mener selv at det ville forbedre kommunikationen væsentlig, hvis de kunne mere "tegn til tale" Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Side 23 af 32

24 Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad Medarbejderne har samlet set, i middel grad, relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det vurderes at medarbejderen i høj grad har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. På Mejsevej, hvor der er mest pleje, er der ansat 3 social-og sundhedsassistenter, 6 pædagoger, 3 medhjælpere og 1 studerende. På Mejsevej 12 er der ansat 7 pædagoger, 1 medhjælper og 1 studerende På Nattergalevej er der ansat 28 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter, 1 sosical og sundheds assistent, 6 medhjælpere og 3 studerende. Det vurderes, at medarbejderne i middel grad har opdateret viden. Medarbejderne oplyser at de ikke nyere viden inden for infantil autisme og demens. Viden hentes hovedsageligt gennem kollegaer og deres erfaringer, som hovedsageligt er hæftet op på erfaring fra enkeltpersoner med disse funktionsnedsættelser. Det vurderes, at medarbejderne i middel grad har erfaring med tilbuddets metoder. Medarbejder kan på tilfredsstilende vis redegøre for den anerkendende tilgang, den strukturerede pædagogik og neuropædagogik. Medarbejderne fortæller, at der ikke er en plan for neuroscreening af borgerne, men at det mest bruges, når der er store udfordringer. De fortæller at en screening i alle tilfælde har været til stor gavn i arbejdet med borgeren. Medarbejderne fortalte at de ikke kan tilstrækkeligt "tegn til tale " til at kunne kommunikere med borgere der bruger dette. De oplyser, at de kan nogle af de almindelige enkelte tegn. Medarbejderne mener selv at det ville forbedre kommunikationen væsentlig, hvis de kunne mere "tegn til tale". Ledelsen oplyser at ca 80 % af medarbejderne har været på kursus i tegn til tale. Tilsynet vurdere derfor at der er tale om, at denne viden ikke er tilstrækkelig implementeret eller at der ikke har været tilstrækkelig opfølgning. Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad Det vurderes, at det i høj grad er afspejlet i medarbejdernes samspil med at borgerne, at Side 24 af 32

25 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse medarbejderne har relevante kompetencer. Tilsynet observerede samspil med enkelte borgere på Mejsevej 1 og på Nattergalevej. Kontakten mellem borger op medarbejder viste et tydeligt kendskab til borgeren, ro til at være i kontakten og relevant tilpasset støtte. På mejsevej 12 fortælles om konkrete eksempler på samspil mellem medarbejder og borger. Dette afspejler kendskab til den enkelte borger og denne funktionsnedsættelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 1 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Tilbuddets økonomi giver, for nuværende, mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Der er afsat relativ få midler til kompetenceudvikling på tilbuddet, set i forhold til den komplekse målgruppe på tilbuddet. For at opretholde den fornødne kvalitet er det nødvendigt at målrette den faglige udvikling og at afsætte tilstrækkelige midler til dette. For at opretholde den fornødne kvalitet er det nødvendigt at målrette den faglige udvikling og at afsætte tilstrækkelige midler til dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 25 af 32

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi giver, for nuværende, mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Der er afsat relativ få midler til kompetenceudvikling på tilbuddet, set i forhold til den komplekse målgruppe på tilbuddet. For at opretholde den fornødne kvalitet er det nødvendigt at målrette den faglige udvikling og at afsætte tilstrækkelige midler til dette. Side 26 af 32

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke fuldt ud bedømmes. Tilbuddets budget er ikke rettidigt indberettet og er ikke vurderet endnu. Det er tilsynets vurdering, at der afsat relativ få midler til kompetenceudvikling, set i forhold til den komplekse målgruppe på tilbuddet. Der er afsat kr for budgetår 2015 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerne udvikling og trivsel. Borgerne har egne Der bør være opmærksomhed på om den borger der indskrives på den fremtidige 107 plads i lejligheder, hvor de kan opholde sig og have gæster og de aflastningsafdelingen kan trives med at bo på en kan søge fælleskabet i stue og køkken. aflastningsafdeling. Side 27 af 32

28 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerne udvikling og trivsel. Borgerne har egne lejligheder, hvor de kan opholde sig og have gæster og de kan søge fælleskabet i stue og køkken. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Det vurderes at borgerne i meget høj grad trives med de fysiske rammer. De 5 borgere tilsynet talte med, udtrykte alle at de var glade for deres lejligheder og for Nattergalevej som helhed Det vurderes, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Borgerne har egen lejlighed og mulighed for at søge fællesskabet i køkken og stue. Mejsevej 1 er indrettet til borgere der bruger kørestol; der er brede gange og en del fri gulvplads. Der er loftlifte i borgernes lejligheder og i stuen, således at borgere der ønsker det, kan blive liftet fra kørestol til sofa. Mejsevej 12 har 3 boliger der er forbundet til fællesarealer via en glasgang og 4 boliger med egen indgang direkte udefra. Nattergalevej 1,5,7,9,11 er 5 selvstændige huse forbundet af en glasgang for enden af husene. Hus 1,7,9,11 er indrettet med fælles køkken og stue og lejligheder. Lejligheder har indgang fra en gang eller fra fællesarealerne. Hus 5 er indrettet som 2 afdelinger med 2 køkkenalrum; en til de faste 107 pladser og 1 til aflastningspladserne. Det vurderes, at de fysiske rammer i meget høj grad afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. Tilsynet fik fremvist flere lejligheder i alle husene, som alle var indrettet meget personligt. Fællesarealerne var i alle husene på nær Mejsevej 1 indrettet, med almindelige møbler, blomster lys og pynteting. Mejsevej er indrettet til målgruppen, der anvender kørestol og her er specielle spiseborde og stole, Side 28 af 32

29 men ellers indrettet som et hjem til en kørestolsbruger. Pårørende oplyser at, det virker ikke som en stor institution. Det virker som små enheder og der er varme, ro og hygge. Side 29 af 32

30 Side 30 af 32

31 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning - Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 1,60 Sygefravær ,32 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Side 31 af 32

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere