Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 703 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Brug af sociale medier i arbejdstiden Forespørgsler Ingen Beslutninger Ingen Sager til Kommunalbestyrelsen A Status på forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk B Flytning af hovedkonto C Ny Parlamentsbygning på Aqqaluks Plads D Status vedrørende automatspiltilladelser E Budgetopfølgning for 1. og 2. kvartal for F Budgetopfølgning for 2. kvartal alle områder Lukkede punkter A Forslag til sammenlægning af Musikskolen og Orkesterskolen til ét samlet Musikhus Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side Orienteringer 03A Brug af sociale medier i arbejdstiden Til orientering J.nr.: Økonomi- og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresumé har efterspurgt retningslinjer for medarbejderes anvendelse af/deltagelse i de sociale medier i arbejdstiden. Indstilling Økonomi- og Personaleservice indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Til s orientering har direktionen i maj måned godkendt HR-afdelingens forslag til en politik på området for brug af sociale medier i arbejdstiden. Denne politik skal præsenteres på det kommende HSU møde den 17. september, hvorefter den meldes ud i organisationen. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq tillader ansatte at logge på Facebook eller andre sociale medier i arbejdstiden i embeds medfør, mens privat brug af Facebook skal begrænses mest muligt på lige fod med brug af for eksempel telefon og internet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Det er som nævnt hensigten, at politikken skal præsenteres på det kommende HSU møde og derefter meldes ud i organisationen både via kommunens intranet og en mail til chefgruppen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Forslag til retningslinjer/politik for anvendelse af Facebook i Kommuneqarfik Sermersooq

5 Side Forespørgsler Ingen.

6 Side Beslutninger Ingen.

7 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Status på forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk Til orientering J.nr.: 16.04/1D2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé På baggrund af en henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Lynge fra den 24. september 2013, besluttede Kommunalbestyrelsen den 1.oktober 2013 at arbejdet om forskønnelse af den gamle kirkegård igangsættes. Forvaltning for Anlæg og Miljø har på den baggrund sammensat en projektgruppe som skal løfte opgaven. Projektgruppen er i gang med at registrere området og indsamle data på kirkegården, men også på de historiske personligheder der ligger begravet. Derudover vil projektgruppen også kortlægge området omkring kirkegården. Det samlede materiale, som skal danne grundlag for forskønnelsen af kirkegården, forventes færdig ultimo. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 9. september. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at udvalget tager orientering om forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk til efterretning - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Lynge fra den 24. september 2013, besluttede Kommunalbestyrelsen den 1.oktober 2013 følgende: at Kommunalbestyrelsen stiller sig positivt over for forslaget at sagen sendes til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø og at Menighedsrepræsentationen inddrages i det videre arbejde at en tilsvarende afdækning finder sted i de andre bosteder Se bilag 1. Løsningsforslag faglig vurdering Sidenhen har Forvaltningen for Anlæg og Miljø sammensat en projektgruppe, som består af en arbejdsgruppe og en følgegruppe. Arbejdsgruppen består af 3 repræsentanter fra Forvaltning for Anlæg og Miljø og en repræsentant fra Fælles Service. Arbejdsgruppens opgave er, at kortlægge de historiske personligheder i kirkegården og en metode for hvordan en kirkegård kan forskønnes. Der er en række love som skal overholdes og det endelige projekt skal godkendes af Bispekontoret.

8 Side 709 Følgegruppen består af repræsentanter fra Menighedsrådet, Lokalhistorisk forening samt Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Følgegruppen er høringspart i det videre forløb. Status primo september : Projektgruppen har før sommerferien holdt et besigtigelsesmøde af den gamle kirkegård. Projektgruppen har foretaget registreringer af den gamle kirkegård og er ved at indsamle data og viden om kirkegårdens historie, om de begravede og om området omkring kirkegården. Det samlede materiale, som skal danne grundlag for forskønnelsen af kirkegården, forventes færdig ultimo. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ikke afsat penge til projektet. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser m.v. Kommuneqarfik Sermersooqs digitale kommuneplan Kommuneplanens overordnede bestemmelser 1D2 Kommuneplantillæg 1D2-1, overordnede bestemmelser for Aqqaluks plads De gule bynotater, Nuuk - Bevaringsværdige huse og bydele Det videre forløb Kommunalbestyrelsen kan forvente at behandle et projektforslag med tilhørende c-overslag, som et anlægsønske i det indeværende år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 9. september : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Sagsfremstilling 05C Forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk fra 1. oktober 2013

9 Side B Flytning af hovedkonto Byggemodningsandel i midtbyen 1C8-6 til Imaneq byforskønnelse Til beslutning J.nr.:1801/1C8-6 Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med byforskønnelse af Imaneq, som er et fokusområde i vores digitale kommuneplan Sermersooq2024.gl, vil Forvaltningen for Anlæg og Miljø overføre bevillingen fra "Pakkeposthus" konto på kr. til Imaneq konto Begge konti er øremærket p-pladser og byforskønnelse langs Imaneq og er en vigtig forudsætning for en realisering af visionerne for byrummene. Ved en samling af disse to konti, vil der blive skabt et bedre overblik over forbruget og det resterende budget. Derefter lukkes "Pakkeposthus" kontoen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 9. september. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at godkende en overførelse af kr. fra "Pakkeposthusgrunden" konto til "Imaneq" konto at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse Sagsfremstilling I forbindelse med nedrivningen af det gamle pakkeposthus B-1809, og byggeriet af Grønlandsbankens nye hovedkontor med tilhørende butikscenter i 2009, blev "Pakkeposthus" konto oprettet til brug for indbetaling af byggemodningsandele. Pengene skulle derefter bruges til at etablere p-pladser i midtbyen og byforskønnelse af Imaneq. Der er på kontoen en bevilling på kr. Processerne omkring Imaneqs byrum har været i gang siden 2011, og er et vigtigt fokusområde i kommunens digitale kommuneplan sermersooq2024. "Pikilaarfik", pladsen ved Katuaq, blev færdig sidste efterår og pladsen mellem Selvstyret og Nuuk Centeret forventes færdig til efteråret, begge pladsers design har direkte afsæt i Imaneq Designmanual. Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil overføre beløbet fra "Pakkeposthus konto til Imaneq konto , da pengene er øremærket til p-pladser og byforskønnelse. På budgettet er der i 2015 afsat kr. og i kr. på Imaneq konto Midlerne fra Pakkeposthusgrunden er en forudsætning for en virkeliggørelse af visionerne. Ved en samling af disse to konti, vil der blive skabt et bedre overblik over forbruget og det resterende budget. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler, at pengene fra "Pakkeposthusgrunden" konto flyttes til Imaneq kontoen

10 Side 711 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I 2015 er der afsat kr. og i kr. til anlæg af de nye byrum. Midlerne fra Pakkeposthusgrunden har hele tiden været en forudsætning for en virkeliggørelse af visionerne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse Det videre forløb Imaneq designprocessen fortsætter med Byrum 5 og Amisut pladsen i Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 9. september. Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag Ingen.

11 Side C Ny Parlamentsbygning på Aqqaluks Plads Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for en ny Parlamentsbygning på Aqqaluks Plads Til beslutning J.nr.:18.04/1D2 Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har den 6. juni modtaget en anmodning fra Inatsisartut om at igangsætte et plangrundlag for en ny Parlamentsbygning i området 1D2 Aqqaluks Plads. Se bilag 1. Området er i kommuneplanen sermersooq2024.gl udpeget som et fokusområde. By og Boligudviklingsafdelingen er i den forbindelse i gang med en procesplan for, hvordan en borgerinddragelse, i et så følsomt område, kan forløbe. Målet er at styrke det grønne og det kulturelle i området. Se bilag 2. Denne proces blev sat i bero, da diskussionen om Parlamentsbygningen startede. Kommunalbestyrelsen har afholdt en vejledende borgerafstemning for Nuuks borgere på nettet. Borgerne blev spurgt hvor de ønsker en Parlaments bygning placeret. I Nuutoqaq, på Aqqaluks Plads, på Arsiffik eller ingen af stederne. Inatsisartut blev i den forbindelse forespurgt, om de ville ændre deres anmodning om en placering, til at gælde alle tre ovennævnte placeringer, og ikke kun Aqqaluks Plads. Se bilag 3. Det brev har Inatsisartut ikke svaret på. Resultatet af borgerafstemningen Antal modtagne stemmer: Heraf 165 ugyldige. Antal gyldige stemmer: 2880, ud af stemmeberettigede Demografisk fordeling Målsætningen om at inddrage alle dele af befolkningen er lykkedes. Bydel: Nuuk (57 %), Nuussuaq (43 %) Køn: Mand (48 %), Kvinde (52 %) Alder: år (26 %), år (24 %), år (26 %) samt 54 år + (24 %). Resultatet af afstemningen Afstemningsfordeling Aqqaluks Plads: 3 % Nuutoqaq/Kolonihavnen: 3 % Arsiffik: 36 % Ingen af ovenstående: 58 % Ved ikke: 1 % Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 9. september. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at afvise Inatsisartuts anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg på Aqqaluks plads - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning

12 Side 713 Sagsfremstilling Den 6. juni modtog Forvaltningen for Anlæg og Miljø en anmodning fra Inatsisartut om, at igangsætte et kommuneplantillæg for området 1D2, Aqqaluks plads. Med det formål at gøre det muligt at opføre en ny Parlaments bygning. Se bilag 1 Før denne anmodning havde Kommuneqarfik Sermersooq andre planer med Aqqaluks Plads. Området er udpeget, som et fokusområde i den digitale kommuneplan sermersooq2024.gl, med det formål at udvikle området til et kulturelt og grønt åndehul i byen. By og Boligudviklingsafdelingen har i den forbindelse udarbejdet en procesplan i 4 faser, for hvordan et så følsomt område kan håndteres. Se bilag 2. Disse planer blev naturligt sat i bero, da diskussionen om den nye Parlamentsbygning på Aqqaluks Plads, startede. Vejledende borgerafstemning Den 30. juli meddelte Borgmester Asii Chemnitz Narup, at Kommunalbestyrelsen ønskede at høre Nuuks borgere om, hvor den nye Parlaments bygning skulle placeres. I Nuutoqaq, på Aqqaluks Plads, på Arsiffik eller ingen af stederne. Afstemningen har foregået på nettet i perioden august. I den forbindelse har Kommuneqarfik Sermersooq forespurgt Inatsisartut, om de vil ændre deres anmodning om igangsættelse af et plangrundlag, til at gælde for alle de tre ovennævnte placeringer. Det brev har Inatsisartut ikke svaret på. Se bilag 3. Metoden Indsamlingsmetoden har været et åbent link, som har været tilgængelig fra Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside. Kommuneqarfik Sermersooq har løbende gjort borgerne opmærksomme på afstemningen via pressemeddelelser, annoncer, plakater, spots i lokalradio og skiltereklamer på KNR TV. Kommunens medarbejdere har dagligt været ude i byen for at indsamle stemmer og møde borgerne ved hjælp af ipads. Kommunens ansatte har været på besøg på alderdomshjem, mødesteder for ældre borgere i byen, været i Brugseni samt Nuuk Center. Uddannelsesinstitutioner har fået tilsendt en orientering med link til afstemningen, hvilket de har sendt ud til samtlige af deres studerende. Borgerne har skullet angive deres -adresse og -adresserne er kun talt med en enkelt gang. Dette betyder, at dubletter af -adresser er blevet fjernet fra afstemningsresultatet. Derudover er det kun borgerne fra postnummer 3900 og 3905, som er medtaget i resultatet. Afstemningen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet Epinion, der har bidraget med udarbejdelse af spørgeskemaet, indsamlingen og databehandlingen. Borgerafstemningen Antal modtagne stemmer: Heraf 165 ugyldige. Antal gyldige stemmer: 2880, ud af stemmeberettigede Demografisk fordeling Målsætningen om at inddrage alle dele af befolkningen er lykkedes. Bydel: Nuuk (57 %), Nuussuaq (43 %)

13 Side 714 Køn: Mand (48 %), Kvinde (52 %) Alder: år (26 %), år (24 %), år (26 %) samt 54 år + (24 %). Afstemningsfordeling Aqqaluks Plads: 3 % Nuutoqaq/Kolonihavnen: 3 % Arsiffik: 36 % Ingen af ovenstående: 58 % Ved ikke: 1 % Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalget for Anlæg og Miljø: at diskutere Inatsisartuts anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg på Aqqaluks plads, overfor resultatet af den vejledende borgerafstemning. at sende udvalget s afgørelse videre til beslutning i og dernæst i Kommunalbestyrelsen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er på konto bevilliget kr. til procesplanen, som på nuværende tidspunkt er sat i bero. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse Det videre forløb Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil besvare Inatsisartuts anmodning, ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Tidligere beslutning Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 9. september. Efter afstemning vedtog et enigt Udvalg for Anlæg og Miljø, at afvise Inatsisartuts anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg på Aqqaluks plads. Afgørelsen sendes videre til endelig beslutning i og Kommunalbestyrelsen Bilag 1. Anmodning fra Inatsisartut 2. Procesplan, sagsudskrift 3. Brev til Inatsisartut om at ændre deres anmodning 4. Notat om den vejledende borgerafstemning 5. Mappe udarbejdet af Opinion 6. Evaluering

14 Side D Status vedrørende automatspiltilladelser Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Den tidligere Kommunalbestyrelse har på ekstraordinært møde den 21. januar 2011 besluttet, at beslutningskompetencen vedrørende tildeling af tilladelser til automatspil uddelegeres til. Kommunalbestyrelsen ønskede endvidere, at få lister over tilladelser til automatspil fremsendt som orientering hvert halve år. Oversigt over tildelte automatspiltilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq præsenteres hermed for Kommunalbestyrelsen til orientering, mens Kommunalbestyrelsen anmodes om på ny at tage stilling til uddeleregeringen. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at orienteringen om antallet og fordelingen af automatspiltilladelser tages efterretning - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse - at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt beslutningskompetencen vedrørende tildeling af automatspiltilladelser fortsat skal være uddelegeret til Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på ekstraordinært møde den 21. januar 2011 besluttet, at beslutningskompetencen vedrørende tildeling af tilladelser til automatspil uddelegeres til. Kommunalbestyrelsen ønskede endvidere, at få lister over tilladelser til automatspil fremsendt som orientering hvert halve år. Der er i dag 94 automatspiltilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq, med følgende fordeling på byerne: - 90 stykker i Nuuk, hvoraf to er til skibe (25 stk. er deponeret, 3 afmeldte og 1 ude afdrift) - 2 styks i Paamiut - 2 styks Tasiilaq - Ingen i Ittoqqortoormiit Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10. af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. december 1996 om "enarmede tyveknægte" Det videre forløb Uddelegeres beslutningskompetencen vedrørende tildeling af automatspiltilladelser fortsat til, vil Kommunalbestyrelsen blive orienteret om tilladelser til automatspil fremsendt igen i marts måned Alternativt vil eventuelle ansøgninger blive fremsendt til Kommunalbestyrelsen frem for.

15 Side 716 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag 1. Liste over automatspiltilladelser i Nuuk 2. Liste over automatspiltilladelser i Paamiut 3. Liste over automatspiltilladelser i Tasiilaq

16 Side E Budgetopfølgning for 1. og 2. kvartal for Til beslutning J.nr.: Økonomi- og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Eftersendes.

17 Side F Budgetopfølgning for 2. kvartal alle områder Ansøgning om tillægsbevilling Til beslutning J.nr.: Økonomi- og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Eftersendes.

18 Side Lukkede punkter 07A Forslag til sammenlægning af Musikskolen og Orkesterskolen til ét samlet Musikhus Omlægning af musikskoleområdet Til beslutning J.nr.: Fællesservice direktør Marie Fleischer / MFLE

19 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat Forside ns 7. ordinære møde Referat Tirsdag den 28. oktober kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Dato: 17. sept. 2015 Forside Dagsorden Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 139 Dagsorden Møde tirsdag den 16. juni 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 6. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 23. september kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen(D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 26. marts 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Erling Madsen (S) supplant Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 14. december 2016 kl. 12.00 (Itt.tid 14.00) Medlemmer Poul Hansen (D) (formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Piké (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Steen Lynge (A) Afbud Steen Lynge (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Referat

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Referat Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen (S)

Læs mere