Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring og Samfundsansvar (CSR) 28 Regnskabsberetning 33 Aktionæroplysninger Del II Ledelses- og revisonspåtegning 38 Ledelsens påtegning 39 Den uafhængige revisors påtegning Del III Årsregnskab 41 Totalindkomstopgørelse 42 Balance 44 Pengestrømsopgørelse 45 Egenkapitalopgørelse 47 Noter til årsregnskabet

3 På vej Exiqon adresserer markedet for analyse af mirna, som er det hurtigst voksende segment inden for markedet for nukleinsyreanalyse. Vi sælger unikke produkter og serviceydelser til mirna-forskning til virksomheder i alle brancher. I 2010 vandt vi markedsandele med vores nye qpcrprodukt. Vi har en konkurrencemæssig fordel på grund af vores patenterede LNA -teknologi, og Exiqon er positioneret som en leverandør af produkter af høj kvalitet til en mérpris. Vi sælger vores produkter gennem forskellige salgskanaler over hele verden. Exiqon udvikler også en portefølje af molekylærdiagnostiske produkter, som adresserer store, udækkede medicinske behov. Vores forretning er baseret på outsourcing og dokumenterede processer og procedurer, der sikrer skalérbarhed. Vores næste primære mål er at blive et profitabelt selskab. Vejen til succes Voksende potentiale Exiqon Diagnostics Store markeder Markedssegmenter i vækst Markedsdækkende produktudbud Exiqon Life Sciences Markedsledende Broad coverage position Unikke produkter Skalérbar forretningsmodel Konkurrencedygtig teknologi

4 4 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING BREV TIL AKTIONÆRERNE Kære aktionærer, Enhver teknologisk vækstvirksomhed som Exiqon er i sidste ende afhængig af sin evne til at udvikle og levere unikke produkter og serviceydelser til sine kunder. Konkurrencemæssig fordel opnås gennem patenterede teknologier. Teknologier og viden omsættes til produkter gennem processer og procedurer. Successen måles på evnen til at vinde markedsandele gennem en vellykket positionering og salg af egne produkter i markeder med et stort kommercielt potentiale. I 2010 lancerede vi en række nye produkter, som bidrog til en organisk vækst i eget produktsalg på 52%. Exiqons produkter til analyse af mirna er målrettet det hurtigst voksende segment af markedet for nukleinsyreanalyse, der overstiger 10 milliarder dollars om året. Exiqon sælger unikke produkter og serviceydelser til brug for forskning i mirna til forskningsinstitutioner, biotek- og medicinalvirksomheder verden over. En stigende andel af vores produkter sælges til medicinalvirksomheder, der ved hjælp af biologiske markører som f.eks. mirna ønsker at klassificere patienter med henblik på at udnytte nye og eksisterende lægemidler bedst muligt. I 2010 lancerede vi en række nye produkter, som bidrog til en organisk vækst i eget produktsalg på 52%. Vi har en konkurrencemæssig fordel i kraft af vores patenterede LNA -teknologi, der har gjort det muligt at positionere Exiqon som en leverandør af produkter af høj kvalitet, som sælges til en mérpris. I 2010 blev de første sammenlignende studier udført af kunder og resultaterne offentliggjort. Studierne dokumenterede den værdi, LNA -teknologien tilfører vores array- og qpcr-produkter. I 2010 vandt vi markedsandele inden for det hastigt voksende produktsegment til kvantitativ analyse af genekspression ved brug af qpcr. Det skyldtes vores qpcr-produkts uovertrufne egenskaber med hensyn til målesensitivitet og -specificitet; egenskaber som har åbnet nye markedsmuligheder for os - særligt inden for analyse af mirna i blod. Forretningsmodel Teknologi Afkast Kontraktsforskning Exiqons forretningsmodel udnytter synergien mellem vores to forretningssegmenter, der begge er baseret på Exiqons patenterede LNA -teknologi og udnytter de samme kompetencer og bioinformatisk software. De produkter, vi sælger til forskningsbrug gennem Exiqon Life Sciences, udgør også grundlaget for Exiqon Diagnostics måling af biologiske markører til brug for nye diagnostiske produkter. De resultater, vi opnår gennem vores diagnostiske produktudvikling, tjener samtidig til at anskueliggøre LNA -teknologiens styrke og potentialet for mirna som biologisk markør. Og det fremmer så igen efterspørgslen efter Exiqon Life Sciences produkter til forskningsbrug. Life Scienceprodukter Serviceydelser Licensaftaler Diagnostiske produkter

5 Vi sælger vores produkter og serviceydelser over hele verden gennem forskellige salgskanaler. I 2010 reorganiserede vi vores salgsstyrke i USA, og vi føjede nye forhandlere i Mellemøsten og Asien til vores netværk af distributører, der nu tæller 15 i alt. Vi indgik også vores første aftale om fælles markedsføring. Samtidig udvidede vi produktudbuddet på vores webshop på med lanceringen af ny bioinformatisk software, som kunderne kan benytte online til selv at designe LNA -produkter til qpcr-analyse og in situ hybridisering. Patenteret pipeline af lovende, nye, molekylærdiagnostiske test, der adresserer store, udækkede medicinske behov. Parallelt med salget af produkter til forskningsbrug udvikler Exiqon en patenteret pipeline af lovende, nye molekylærdiagnostiske produkter, der er rettet mod store, udækkede medicinske behov. I 2010 publicerede vi de første kliniske data. De viste, at patienter med tyktarmskræft i stadie II kan klassificeres, så det er muligt at identificere de patienter, som har en høj risiko for tilbagefald og derfor kan have gavn af opfølgende kemoterapi. I et andet af vores diagnostiske projekter, hvor vi arbejder med udviklingen af en test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft, gennemførte vi i 2010 de første screeningsstudier. Studierne resulterede i et katalog af biologiske markører, der statistisk er signifikant forskelligt udtrykt i blodet hos personer med tyk- og endetarmskræft i forhold til raske forsøgspersoner. Resultaterne skal valideres i Vi glæder os over projekternes lovende potentiale og deres mulighed for at bidrage til en forbedret medicinsk behandling, en mere omkostningseffektiv brug af sundhedsvæsenets resurser og værdiskabelse til gavn for vores aktionærer blev året, hvor vi lukkede vores amerikanske datterselskab, Oncotech, Inc. Beslutningen blev truffet, da vi måtte konkludere, at det ikke var muligt at sælge virksomheden på grund af den usikkerhed, der var opstået om forretningens fremtid, efter at Californiens lokale administrator af Medicare afgjorde, at Oncotech ikke fremover ville kunne oppebære betaling for selskabets test for lægemiddelresistens. I mangel på indtægter fra salget af Oncotech, Inc., udstedte Exiqon i juni nye aktier for at styrke selskabets kapitalberedskab. Fremover vil vi kommercialisere vores nye diagnostiske produkter gennem partnerskaber. Det reducerer de risici og omkostninger, som er forbundet med produktudviklingen, samtidig med at det store potentiale, som diagnostikken repræsenterer, kan fastholdes til gavn for vores aktionærer. I 2010 gav vi Becton, Dickinson and Company vores første produktspecifikke, ikke-eksklusive licens til at benytte Exiqons patenterede LNA -teknologi til udvikling af en række diagnostiske produkter til infektionssygdomme. Exiqon er gennem brug af outsourcing og dokumenterede processer og procedurer organiseret som en skalérbar forretning. Det gør det muligt for os i de kommende år at udnytte selskabets eksisterende infrastruktur til at adressere nye markeder i vores bestræbelser på at sikre fortsat vækst. Væksten i produktsalget igennem hele 2010 beror på vores dygtige og engagerede medarbejdere. Vi beskæftiger folk med over 10 forskellige nationaliteter og drager ligeledes fordel af deres mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Det er dette multikulturelle og multidisciplinære team af dedikerede medarbejdere, som gør det muligt for os at adressere kundernes behov med vores produkter og serviceydelser. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere for den uvurderlige indsats, de har lagt i arbejdet for at sikre Exiqons fremgang i Udsigten for 2011 tegner mere lovende end nogensinde. I 2011 forventer vi en omsætning på mio. kr. og stræber efter profitabilitet målt på EBITDA en vigtig milepæl for Exiqon. En skalérbar forretning gennem brug af outsourcing og dokumenterede processer og procedurer. Vi takker for jeres opbakning og håber, at I fortsat vil støtte os på vejen mod en spændende og givende fremtid. Med venlig hilsen Thorleif Krarup, bestyrelsesformand Lars Kongsbak, administrerende direktør 5 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING BREV TIL AKTIONÆRERNE

6 Hoved- og nøgletal (t.kr. undtagen nøgletal) EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING HOVED- OG NØGLETAL Totalindkomstopgørelse: Omsætning OEM-salg og salg af reagenser knyttet til licensaftaler Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Totalindkomst for året Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser Pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Likvider, ultimo Nøgletal Antal aktier, gns Aktuel EPS af fortsættende aktiviteter *) -1,32-4,84-3,98-3,35-1,80 Udvandet EPS af fortsættende aktiviteter *) -1,28-4,84-3,98-3,35-1,80 Aktiver/Egenkapital (gearing) 1,53 1,44 1,12 1,14 1,97 Antal medarbejdere, gns Børskurs pr. aktie (kr.) 9,5 6, ,5 Markedsværdi (mio. kr.) 316,7 206,1 606,0 916,5 Kurs / indre værdi (kr.) 3,74 1,69 1,31 2,67 * Note: Aktuel og udvandet EPS er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010", dateret juni 2010.

7 Højdepunkter i 2010 Exiqon Life Sciences forskningsprodukter leverede stærk organisk vækst i Adskillige nye produkter blev lanceret i løbet af året, blandt andet ny bioinformatisk software, som kunderne kan benytte online til selv at designe produkter. Exiqons nye qpcr-produkt blev godt modtaget i markedet på grund af dets unikke egenskaber, når det gælder analyse af mirna i blod (serum/plasma). Salget blev styrket takket være en omorganisering af vores salgsaktiviteter i USA, udnævnelsen af nye distributører og vores første aftale om fælles markedsføring. I Exiqon Diagnostics bragte vi vores aktiviteter i Oncotech, Inc. til ophør og konsoliderede alle fortsættende aktiviteter i Danmark. Vi gav desuden Becton, Dickinson and Company licens til brug af LNA teknologien i diagnostiske produkter. Fra vores egen diagnostiske portefølje offentliggjorde vi de første kliniske data om klassificering af patienter med tyktarmskræft i stadie II. Desuden, indleverede vi et abstract til offentliggørelse af data fra vores projekt om tidlig opdagelse af tyk-og endetarmskræft. Et rekordstort salg og væsentligt reducerede driftsomkostninger bidrog til en markant forbedring af årets indtjening. Vi har dermed taget et vigtigt skridt frem mod at få en overskudsgivende forretning målt på EBITDA, som forbliver vores mål for Årets vigtigste begivenheder Den 4. juni 2010 offentliggjorde Exiqon, at aktiviteterne i det amerikanske datterselskab, Oncotech, Inc., ville blive bragt til ophør, da det måtte konstateres, at det ikke var muligt at gennemføre et salg af virksomheden. Aktiviteterne ophørte den 16. juni. Den 21. juni 2010 offentliggjorde Exiqon, at selskabet havde givet Becton, Dickinson and Company en ikkeeksklusiv licens til at benytte Exiqons patenterede LNA -teknologi i nærmere definerede produkter til diagnostik af infektionssygdomme. Den 29. juni 2010 offentliggjorde Exiqon, at selskabet havde registreret en kapitalforhøjelse på nye aktier a nominelt 1 kr., hvorefter den nominelle værdi af Exiqon A/S aktiekapital udgjorde kr. fordelt på stk. aktier a nominelt 1 kr. Den 20. juli 2010 offentliggjorde Exiqon og Roche, at de havde indgået aftale om fælles markedsføring af Roche Applied Sciences RealTime ready test og Exiqons mircury LNA Universal RT microrna qpcr-system. Den 14. november 2010 offentliggjorde Exiqon kliniske data fra et studie, der klassificerer patienter med tyktarmskræft i grupper med henholdsvis høj, mellem og lav risiko for tilbagefald ved brug af en bestemt mirna som biologisk markør. Den 20. december 2010 offentliggjorde Exiqon, at selskabet havde gennemført første fase i sit diagnostiske projekt for tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på blodprøver. Årets vigtigste finansielle resultater Omsætningen steg 14% til 93,5 mio. kr. (82,2 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst i salget af forskningsprodukter i Exiqon Life Sciences udgjorde 52%, når der bortses fra tredjemands OEM-salg og salg af reagenser knyttet til licensaftaler. De samlede driftsomkostninger faldt med 53% til 88,3 mio. kr. (188,1 mio. kr. i 2009). Bruttoresultatet blev forbedret med 19% til 48,1 mio. kr. (40,5 mio. kr. i 2009). Resultatet af den primære drift (EBIT) steg med 73% til -40,2 mio. kr. (147,7 mio. kr. i 2009). Nettounderskuddet (fortsættende aktiviteter) udgjorde 42,1 mio. kr. (146,6 mio. kr. i 2009) og 43,5 mio. kr. inklusive ophørte aktiviteter. Resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) udgjorde -1,32 kr. (-4,84 kr. i 2009). 7 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING HØJDEPUNKTER I 2010 Omsætning pr. region i forhold til samlet omsætning 2010 Omsætning pr. segment i forhold til samlet omsætning 2010 Omkostninger pr. funktion i forhold til samlede omkostninger 2010 Europa: 55% Nordamerika: 37% Resten af verden: 8% Life Sciences: 90% Diagnostics: 10% Forskning og udvikling: 22% Produktion: 34% Salg og markedsføring: 27% Administration: 17%

8

9 Life Sciences Exiqon Life Sciences gør det, vi er bedst til: udvikler, producerer og sælger forskningsprodukter til mirna-analyse. Vi udbyder produkter til alle typer forskning. Vores mål er at blive markedets foretrukne leverandør af produkter til forskning i mirna. Ved at fokusere på mirna kan vi skabe flere innovative løsninger og opbygge stærkere og mere produktive kunderelationer verden over. Exiqon Life Sciences: adresserer det hurtigst voksende markedssegment for forskningsprodukter til nukleinsyreanalyse Markedet for forskningsprodukter til mirna-analyse er det hurtigst voksende segment af markedet for nukleinsyreanalyse, der overstiger 10 milliarder dollars om året på verdensplan. MiRNA-markedet dækker både produkter til forskningsbrug og molekylærdiagnostiske produkter til klinisk brug og anslås p.t. at udgøre ca millioner dollars. Markedet for produkter til nukleinsyreanalyse har været voksende siden kortlægningen af det menneskelige genom i De mange og forskellige biologiske roller, som mirna spiller i sygdomsudvikling, har tiltrukket opmærksomhed fra forskere i hele verden. Kunderne til Exiqon Life Sciences produkter tæller medicinalvirksomheder, diagnostiske og agroteknologiske virksomheder samt private og offentlige forskningsinstitutioner. tilbyder unikke forskningsprodukter og serviceydelser til mirna Exiqon Life Sciences tilbyder produkter til alle de grundlæggende arbejdsprocesser, vores kunder gennemgår i deres forskningslaboratorier; fra ekstraktion af analysemateriale fra biologiske prøver, over ekspressionsanalyse, lokalisering af, hvor mirnaerne befinder sig, til analyse af mirnaernes funktion. Antallet af videnskabelige artikler om mirna 9 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING LIFE SCIENCES Antallet af videnskabelige artikler, der publiceres, afspejler den hastigt voksende interesse for mirna, som driver den fortsatte efterspørgsel efter produkter til forskning på området Exiqon var blandt de første selskaber i verden, der udbød forskningsprodukter til mirna tilbage i 2004, og vi har fokuseret på dette marked lige siden. Vi forventer, at markedet vil vokse i takt med den stigende videnskabelige indsigt og forståelse af de forskellige biologiske roller, mirna spiller. De seneste års lanceringer af nye produkter til sekvensering gør det muligt mere omkostningseffektivt at kortlægge enkeltindividers personlige arvemasse. Det vil forventeligt afføde et øget behov for produkter til validerende analyser som f.eks. de qpcr-produkter, Exiqon udbyder til kvantitative og meget specifikke analyser. Antal artikler

10 10 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING LIFE SCIENCES Exiqon Life Sciences produktportefølje dækker alle de grundlæggende arbejdsprocesser i kundernes forskningslaboratorier Prøveekstraktion Vores produktudbud omfatter p.t.: Expressionsanalyse Et prøveekstraktions-kit til oprensning af RNA fra en biologisk prøve Produkter til måling af mirna direkte i vævssektioner ved hjælp af microarray-analyse (multi-parallel ekspressionsanalyse af mange forskellige mirnaer på én gang) qpcr-produkter til kvantitativ og særdeles specifik ekspressionsanalyse såvel som in situ hybridisering Produkter, der giver information om omfanget og fordelingen af mirna (konventional analyse ved hjælp af Northern blotting-teknologien) Produkter til funktionel analyse, der afdækker funktionen af mirna i celler. Exiqon Life Sciences lancerede i 2010 adskillige nye produkter, inklusive produktopgraderinger og software-løsninger, med henblik på at sikre størst mulig kundetilfredshed, herunder: En ny produktlinje - mircury LNA mirna Inhibitor-system til analyse af mirnaers funktion i celler Et 5. generations array-produkt - mircury LNA microrna Array til analyse af mirna som biologisk markør i celler hos mennesker, mus og rotter samt en nyudviklet metode til single color-eksperimenter; array-produktet dækker alle de mirnaer, der er kortlagt i den internationale database mir- Base version 14.0 Software fra BioDiscovery, Inc. til microarray billedanalyse, dataanalyse og visualisering Lokalisering Funktionel analyse Ny bioinformatisk software, der understøtter brugerdefineret design af vores qpcr-produkter til kvantitativ analyse. Exiqon lancerede også ny bioinformatisk software til brug for design af LNA -prober til analyse af messengerrna (mrna) ved hjælp af in situ hybridisering. Et 6. generations array-produkt - mircury LNA microrna Array der dækker alle mirnaer i mennesker, mus og rotter i henhold til mirbase version 16.0 tillige med et nyudviklet reagens-kit til effektiv mærkning af mirnaer. De særlige egenskaber ved Exiqons mircury LNA microrna Array-produktportefølje blev i 2010 påvist i en benchmark-analyse foretaget af et multinationalt selskab. Som alternativ til salg af forskningsprodukter til kundernes egen brug tilbyder Exiqon sine kunder at udføre mirna-analyser som en serviceydelse. Serviceydelsen omfatter kvalitetskontrol af biologiske prøver, ekspressionsanalyse samt dataanalyse ved brug af vores patenterede mircury LNA microrna Array-system og mircury LNA Universal RT microrna PCRsystemet. Ofte begynder et samarbejde med et lille projekt, hvor Exiqon leverer mirna-profilering som service. Projektet kan efterhånden blive til flere og udvikle sig til et tættere samarbejde om klassificering af patienter i kliniske forsøg og i sidste ende resultere i udviklingen af nye diagnostiske produkter ( companion diagnostics ). I 2010 styrkede vi processer og procedurer i vores laboratorier, så de er i overensstemmelse med GLP-krav ( Good Laboratory Practice ), og vi kan nu tilbyde at klassificere patienter, som medvirker i kliniske forsøg, på basis af en mirna-profilering. Software til qpcr-analyse fra firmaet GenEx, som er specielt tilpasset Exiqons nye qpcr-platform

11 fokuserer på qpcr-segmentet for mirna-analyse Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR-produkt gør det muligt for medicinal- og biotekvirksomheder samt forskere, der arbejder med klinisk afprøvning, at analysere op til 730 mirnaer (dvs. hele det menneskelige genom) på én gang ud fra en enkelt prøve på blot 40ng RNA fra blod (serum/plasma) eller væv. Produktet er markedsførende på en række nøgleparametre og er derfor ideelt til profilering af mirna i blodserum/-plasma: Sensitivitet - markedets mest sensitive mirna-ekspressionsanalyse (kvantitativ måling af individuelle mirnaer) Specificitet markedets mest specifikke mirnaekspressionsanalyse Dækning mulighed for at analysere flere mirnaer (p.t. 730) end med noget konkurrerende produkt Tid markedets hurtigste produkt med en turnaround-tid på blot tre timer til profilering af alle 730 mirnaer. En af Exiqon Life Sciences kunder præsenterede i 2010 data fra et større valideringsstudie af vores mircury LNA Universal RT microrna PCR-produkt på et qpcr-symposium i San Francisco, Californien. Studiet betød en uafhængig validering af de afgørende nøgleparametre, som gør Exiqons produkt unikt: den uovertrufne specificitet samt en følsomhed, der er op til 10 gange så høj og muliggør præcise resultater, selvom den biologiske prøve kun indeholder små mængder mirna. har konkurrencemæssig fordel i kraft af sin patenterede LNA -teknologi LNA -teknologien gør det muligt for Exiqon Life Sciences at udvikle forskningsprodukter til mirna med en konkurrencemæssig kant. LNA -teknologien giver en mere præcis måling af de mirnaer, vores kunder er interesseret i at analysere. Dermed opnår kunderne en konkurrencemæssig fordel i deres forskningsarbejde. I nogle tilfælde kan aktiviteten af et givent mirna kun måles, hvis man bruger LNA teknologien; det gælder for in situ-baserede analyser. er positioneret som en leverandør af produkter af høj kvalitet til en mérpris Vi tilbyder vores kunder produkter af høj kvalitet baseret på LNA -teknologien. Produkternes kvalitet er afspejlet i vores priser. 11 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING LIFE SCIENCES Udvalgte markedsandele* mirna-markedet Ekspressionsanalyse Lokalisering Funktionel analyse Exiqon: 23% Exiqon: 16% Exiqon: 100% Exiqon: 23% Øvrige: 77% Øvrige: 84% Øvrige: 0% Øvrige: 77% Exiqon var blandt de første til at sælge produkter til mirna-markedssegmentet. Det dedikerede fokus på dette segment har gjort Exiqon til en førende leverandør af produkter til mirnaforskning. Exiqons produkter til analyse af mirna-molekylers udtryk i celler omfatter såvel arrays som prober til Northern blotting. Exiqon Life Sciences lancerede i 2009 sit anden-generations qpcr-produkt, mircury LNA Universal RT microrna PCR. Exiqons prober til måling af mirna ved in situ hybridisering blev lanceret i 2006 og er en metode til måling af mirna i væv, som LNA -teknologien gør mulig. I marts 2010 lancerede Exiqon et anden-generations inhibitor-produkt til funktionel analyse af mirna i celler. *Estimerede gennemsnitlige markedsandele, baseret på artikler om mirna i anerkendte videnskabelige tidsskrifter i oktober 2010 (antal artikler i alt = 172).

12 12 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING LIFE SCIENCES sælger sine produkter over hele verden gennem forskellige salgskanaler Vi sælger vores produkter over hele verden gennem direkte salg, distributører og Internettet. Exiqons egen salgsstyrke arbejder direkte fra vores hovedkontor i Danmark, fra Storbritannien samt fra vores amerikanske datterselskab. I 2010 reorganiserede vi vores USA-baserede salgsorganisation for at sikre en passende dækning af de vigtigste kunder, som i stigende grad omfatter medicinalvirksomheder. Efter at vi indgik aftaler med yderligere tre distributører i 2010 sælges Exiqon Life Sciences produkter nu af 15 distributører i Sydeuropa og Asien. Internettet repræsenterer en stadig vigtigere salgskanal. I 2010 forbedrede vi udbuddet på vores web-shop markant gennem introduktion af ny bioinformatisk software til brug for vores kunder. I 2010 indgik vi også vores første aftale om fælles markedsføring. Roche og Exiqon blev enige om sammen at markedsføre de to selskabers qpcr-produkter, og en række salgsfremmende tiltag såsom webinarer, seminarer og links mellem selskabernes hjemmesider og ordreportaler er planlagt for er organiseret som en skalérbar forretning gennem outsourcing, processer og procedurer Exiqon Life Sciences har outsourcet produktionen af LNA oligonukleotider til en højt kvalificeret leverandør, der har licens til at producere på vegne af Exiqon. En af fordelene ved dette er hurtigere leveringstider. Reduceret pengebinding i arbejdskapital er en anden. Vi har implementeret en it-infrastruktur samt processer og procedurer i hele virksomheden, der gør os i stand til at overvåge og sikre kvaliteten i alt det, vi gør, og omkostningseffektivt at skalere vores drift og honorere fremtidens krav. vil fremover kunne adressere væsentligt større markeder I de kommende år planlægger vi at udvide vores portefølje af forskningsprodukter til også at omfatte produkter til forskning i DNA og messengerrna (mrna). I første omgang vil vi udvide udbuddet af PCR-produkter for at adressere det voksende nye marked for produkter til validering af data, som genereres med de nye produkter til sekvensering ( next generation sequencing ). Vi forventer at kunne gøre dette omkostningseffektivt ved at bruge allerede eksisterende platforme, ny bioinformatisk software og vores skalérbare infrastruktur. Konkurrencedygtige produkter Markedet for forskningsprodukter til mirna er ekstremt dynamisk, og produkternes livscyklus er derfor kort. Evnen til at udbyde opdaterede produkter er et afgørende konkurrencemæssigt parameter. Igennem de sidste syv år har Exiqon udviklet og anvendt bioinformatisk software i vores produktudvikling. Softwaren gør det muligt at designe nye LNA -baserede produkter effektivt ved brug af computer. I dag kræver vores produktudvikling færre laboratorie-resurser - og er dermed billigere - end det var tilfældet for blot få år siden. Samtidig går produktudviklingen hurtigere end nogensinde før. Kort fortalt gør vores bioinformatiske software det muligt for os hurtigt og omkostningseffektivt at bringe nye produkter på markedet. Effektiviteten illustreres for eksempel derved, at det i 2010 lykkedes Exiqon at opdatere mircury LNA microrna Array-produktet to gange, hvilket indebærer, at vores produkt nu dækker 45% flere mirnaer end den nærmeste konkurrents. Hertil kommer, at vores array-kunder - takket være LNA -teknologien kun skal bruge 1/3 af den mængde biologisk materiale, som behøves i det konkurrerende produkt, der er næstbedst. Vores bioinformatiske software er blevet udviklet til at være så robust og effektiv, at vi har kunnet give vores kunder adgang til at bruge relevante dele på vores web-shop. Vores kunder kan dermed selv designe produkter, så de passer til deres specifikke behov og konkrete forskningsprojekter. Effektivitet og skalérbarhed er ikke begrænset til vores produktudvikling. Det er et selvstændigt mål i alt, hvad vi gør. Alle processer i virk-

13 13 somheden er i dag dokumenteret elektronisk, herunder processer for produktudvikling, produktion, serviceydelser, kvalitetskontrol, logistik, kundesupport og salg såvel som administrative funktioner som f.eks. regnskabsmæssige procedurer, it-godkendelsesprocesser og HR. Medarbejderne har adgang til Måned 2010 Marts Marts April April Juni Juli August September September September September September Oktober December December December December Produktlanceringer relevante processer på virksomhedens intranet, hvorfra de nemt deles og vedligeholdes. Vores bioinformatiske software kombineret med en effektiv it-infrastruktur har sikret os en skalérbar drift og repæsenterer nu en selvstændig konkurremæssig fordel. 5. generations microarray til analyse af mirna i celler fra mennesker, mus og rotter 2. generations inhibitor-produkter til funktionel analyse af mirna Software-pakke til analyse af microarray-data Software-pakke til analyse af qpcr-data Paneler (version 2) til qpcr-måling af mirna i menneskeceller Individuelle qpcr-chips til analyse af mirna i celler fra mennesker, mus og rotter 5. generations microarray til analyse af mirna i celler fra mennesker, mus og rotter på Maui- og NimbleGen-instrumenter Reagenser til in situ-måling af mirna og mrna qpcr-panel til analyse af mirna i celler fra mennesker, mus og rotter Bioinformatisk software på Exiqons web-shop til kunders eget design af mirna qpcr-produkter Bioinformatisk software på Exiqons web-shop til kunders eget design af in situ mrna-produkter Bioinformatisk software til beregning af smeltetemperatur (Tm) for alle LNA forstærkede prober rettet mod RNA-molekyler Gratis demo-version af software-pakke til analyse af microarray-data 6. generations microarray til analyse af mirna i celler fra mennesker, mus og rotter; højeste dækning på markedet Opdateret og udvidet inhibitor-produkt til funktionel analyse af mirna i celler fra mennesker og mus - nu med den højeste dækning på markedet GLP-serviceydelser (Good Laboratory Practice) til diagnostik- og medicinalvirksomheder Bioinformatisk dataanalyse-pakke til kliniske eksperimenter (medicinalvirksomheder) EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING LIFE SCIENCES

14

15 Diagnostics Exiqon Diagnostics arbejder for at optimere beslutningerne i sundhedsvæsenet på grundlag af information om patienters individuelle biologi. Skræddersyet medicinsk behandling vil kunne hjælpe lægerne til tidligt at opdage sygdomme, vælge den rette medicin, den rette dosis og doseringsmåde og dermed målrette behandlingen til forskellige patientgrupper identificeret ved brug af biologiske markører som f.eks. mirna. Vi udvikler en række nye diagnostiske og prognostiske test, der er baseret på profilering af mirna. Vores mål er at udnytte potentialet for mirna som biologisk markør til at hjælpe kræftbehandlende læger med at træffe de bedst mulige behandlingsvalg. Fordi vi baserer produktudviklingen på Exiqons qpcr-platform, der gør det muligt at profilere mirna i alle typer biologiske prøver, ikke mindst blod, er vi overbevist om, at Exiqon er unikt positioneret til at udnytte mirnas diagnostiske potentiale. Exiqon Diagnostics: adresserer et stort, udækket medicinsk behov for tilbyder en pipeline af nye molekylærdiagnostiske skræddersyet behandling produkter baseret på mirna I dag har 75 procent af alle patienter ikke gavn af deres Exiqon Diagnostics nuværende pipeline af diagnostiske produkter baseret på mirna adresserer store, medicin. Hertil kommer, at bivirkninger af medicin på verdensplan er skyld i hundredetusinder af dødsfald potentielle markeder inden for kræft: hvert år. Tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på Nye molekylærdiagnostiske produkter, der på grundlag af biologiske markører kan opdele patienter i for- Tyk- og endetarmskræft er den tredje-hyppigste en blodprøve skellige grupper afhængig af deres biologiske karakteristika, repræsenterer et stort, udækket behov, fordi de kræftpatienter i den vestlige verden. Hvert år får kræftform og den anden-hyppigste dødsårsag blandt kan hjælpe til at optimere den medicinske behandling. ca patienter i disse lande stillet diagnosen tarmkræft. På sigt vil opdagelsen af mirna som en ny gruppe af biologiske markører og identifikation af ekspressionsprofiler, der kan relateres til kræft og andre sygdomme, forventeligt resultere i en mangfoldighed af nye molekylærdiagnostiske test, som potentielt vil kunne optimere beslutningerne i sundhedsvæsenet. Formålet med Exiqons diagnostiske produkter er at øge virkningen af medicinsk behandling og reducere risikoen for bivirkninger og unødvendige omkostninger. Det kan for eksempel ske ved at gøre det muligt at opdage sygdomme tidligere eller ved at kunne forudsige, hvor aggressivt en sygdom vil udvikle sig. Det faktum, at mirna kan måles i blod (serum/plasma), er særskilt interessant, fordi blod over hele verden er den lettest tilgængelige type biologiske prøve til brug for diagnostiske test. For at opdage tyk- og endetarmskræft tidligt anbefales det i dag personer over 50 år at få foretaget en koloskopi hvert 10. år. Exiqon udvikler en ny diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på mirnaprofilering af en simpel blodprøve. En sådan test vil være mere simpel og mindre indgribende end koloskopi og af stor værdi. Testen vil gøre det muligt at begrænse brugen af koloskopi til de patienter, hvis blodprøve indikerer, at de er i en højrisikogruppe og derfor kan have gavn af yderligere undersøgelser. I 2010 gennemførte vi to studier, hvor vi profilerede mirna i blodprøver (plasma) fra næsten 400 raske forsøgspersoner og patienter med tyktarmskræft. Vi er nu i færd med at identificere den mirna-profil 15 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING DIAGNOSTICS

16 16 Nuværende og planlagte nye diagnostiske produkter baseret på mirna EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING DIAGNOSTICS Kræft Produkt Forskning Udvikling Markedsføring/partnerskaber Kræft eller ikke kræft Tyktarm Tyk- og endetarm CUP Kræft af ukendt oprindelse mirsign RUO Andre anvendelser Tilbagefald Diagnose (tidlig opdagelse i blod) Vævsidentifikator Andre anvendelser Figuren ovenfor illustrerer Exiqon Diagnostics pipeline af mirna-baserede diagnostiske produkter og deres nuværende udviklingsstadie. (signatur), som vi vil forsøge at validere i et større prospektivt klinisk studie i løbet af I den vestlige verden er markedspotentialet for en blodbaseret diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft op mod 287 mio. personer årligt. I USA alene drejer det sig om ca. 80 mio. mennesker og i Danmark ca. 1.6 mio. mennesker årligt. Vi forventer, at vores test til tidlig opdagelse af tykog endetarmskræft vil være kommercielt tilgængelig fra Testen udvikles på grundlag af vores realtime qpcr-platform. Tilbagefald af tyktarmskræft Cirka 25 procent af de patienter, der hvert år rammes af tarmkræft i den vestlige verden, har sygdommen i stadie II. Den seneste anbefaling fra ASCO (American Society of Clinical Oncology) for behandling af patienter med stadie II tyk- og endetarmskræft konkluderer, at der ikke p.t. er bevis for, at konsekvent opfølgende kemobehandling af alle patienter i stadie II har en gavnlig effekt. Som udgangspunkt behandles stadie II-patienter derfor ikke med opfølgende kemoterapi, selvom op mod 25 procent af patienterne vil opleve et tilbagefald af sygdommen. Exiqon udvikler en test, der kan identificere de patienter med stadie II tyktarmskræft, som har forøget risiko for tilbagefald af sygdommen efter endt operativt indgreb, og som derfor vil kunne have gavn af en opfølgende kemoterapi. Exiqon publicerede i 2010 data fra et klinisk studie, der klassificerer 130 patienter med tyktarmskraft i stadie II for aktiviteten af mirna-21 i væv fra patienternes kræftknude. Studiet påviste, at patienter med tyktarmskræft ved brug af mirna som biologisk markør kan inddeles i grupper med høj, medium og lav chance for overlevelse. Studiet var baseret på in situ analyser udført med Exiqons patenterede LNA -teknologi. Vi er nu i færd med at konvertere disse lovende resultater til et produkt baseret på vores real-time qpcr-platform. I den vestlige verden udgør markedspotentialet for en prognostisk test til identifikation af patienter med risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft ca. 30 procent af alle tyktarmskræftpatienter, svarende til patienter om året. I USA alene drejer det sig årligt om ca mennesker og i Danmark ca. 900 mennesker årligt. Vi forventer, at vores test til identifikation af patienter med risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft vil være kommercielt tilgængelig fra 2014, hvilket dog forudsætter, at vi kan identificere en partner til kommercialisering af produktet.

17 Kræft af ukendt oprindelse (Cancer of Unknown Primary, CUP) Hvert år får fem procent af alle kræftpatienter diagnosen kræft af ukendt oprindelse svarende til patienter årligt alene i USA. Exiqon udvikler en test, der kan hjælpe lægerne med at bestemme, hvorfra kræften oprindeligt stammer. Testen er klar til den endelige kliniske validering, og vi undersøger p.t. mulighederne for at kommercialisere dele af testen gennem partnere. mirsign til bestemmelse af kræft eller ikke kræft (RUO) I alle tilfælde, hvor der anvendes vævsbaseret diagnostik af kræft, er det vigtigt at kunne identificere, hvorvidt det væv, som anvendes til diagnosen, er kræftvæv. Kræftdiagnosen kan kompromitteres, hvis den søges udført på grundlag af en vævsprøve, som indeholder et utilstrækkeligt antal kræftceller. Exiqon har udviklet en test, mirsign, baseret på vores real-time PCR-platform, der kan bestemme indholdet af kræftceller i vævsprøver fra patienter med tyktarmskræft. Exiqon udbyder dette produkt til forskningsbrug ( RUO ) med de nødvendige reagenser og protokoller til brug for bestemmelse af indholdet af mirna- 21 i vævsprøver. I tre uafhængige studier er det påvist, at mirna-21 er prædiktiv for overlevelseschancerne for patienter med tyktarmskræft. fokuserer på qpcr profilering af mirna i blod (serum/plasma) Fordi qpcr-teknologien er anerkendt af godkendende myndigheder verden over, er det den foretrukne platform for udvikling af diagnostiske test - ikke kun for Exiqon. Fordelene ved Exiqons real-time qpcr platform - mircury LNA Universal RT microrna PCR - er følgende: Sensitiviteten, der muliggør analyse af værdifulde kliniske prøver, der indeholder meget små mængder mirna. Det kan være paraffinindstøbt væv (FFPE), frosne vævsprøver, blod (serum/plasma) og andre kropsvæsker Specificiteten, der betyder, at produktet kan bestå kvalitetskontroller på et endnu højere niveau, end det, der forventes af produkter til forskningsbrug Dækningen, der er fleksibel og kan tilpasses specifikke mirnaer eller dække de væsentligste mirnaer Robustheden, der gør, at produktet er anvendeligt selv under vanskelige forhold, som de der gør sig gældende ved biologiske prøver som FFPE og blodserum/-plasma. Robusthed er af afgørende betydning for diagnostiske test, der skal kunne fungere, uanset om de biologiske prøver kommer fra forskellige kilder og i forskellig kvalitet. Exiqons qpcr-system baseret på LNA er også en meget fleksibel platform, der kan anvendes både til sensitiv screening af alle mirnaer i hele genomet, til måling af specifikke mirna-signaturer, til validering af mirna samt til brug for udviklingen af diagnostiske test. Disse egenskaber gør, at udviklingsprocessen for nye diagnostiske produkter kan forenkles og udviklingstiden reduceres, ligesom behovet for validering af data ved brug af andre platforme elimineres. I 2010 viste vores arbejde med at færdiggøre første fase i udviklingen af vores diagnostiske produkt til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft, at der ved brug af Exiqons real-time qpcr platform - mircury LNA Universal RT microrna PCR - kan opnås klinisk stabil og robust screening af mirna i blodplasma. har konkurrencemæssig fordel i kraft af sin patenterede LNA -teknologi Vores qpcr-system fungerer som en god platform for Exiqon Diagnostics på linje med vores microarrayplatform. Det er LNA -teknologien, som gør begge platforme til førende på markedet og enestående velegnet til profilering af mirna i alle former for biologiske prøver, herunder blodserum/-plasma og andre typer biologisk væske, der kun indeholder meget små mængder mirna. er blandt de første selskaber som udvikler diagnostik baseret på mirna Det unikke ved Exiqon Diagnostics produktudbud er vores evne til ved hjælp af LNA -teknologien at udnytte mirnas store potentiale som biologisk markør. Det faktum, at vi har egne diagnostiske udviklingsprojekter, er et forhold som i øjeblikket adskiller Exiqon fra andre udbydere af forskningsprodukter til mirna, og som placerer os blandt de fremmeste, ligesom det over for vores kunder er med til at underbygge vores indsigt og forståelse af mirna som biologisk markør. 17 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING DIAGNOSTICS

18 18 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING DIAGNOSTICS Vores egne udviklingsprojekter demonstrer også, at vi har den fornødne infrastruktur til at understøtte en reel diagnostisk udvikling, og at vores real-time qpcrplatform er velegnet til klinisk brug. MiRCURY LNA Universal RT microrna PCR-systemet fungerer på omtrent instrumenter i laboratorier og på klinikker verden over. Gennem kontinuerlig udvikling, en lovende pipeline af nye diagnostiske produkter og en omfattende portefølje af patentansøgninger har Exiqon positioneret sig som en førende spiller på dette nye og spændende diagnostiske marked under udvikling. Partnerstrategi Udviklingsproces for molekylærdiagnostiske produkter baseret på mirna For eksempel har Exiqon opnået en fireparts co-eksklusiv licens til diagnostisk brug af det store antal mirnaer, som Dr. Thomas Tüschl opdagede og ansøgte om patent til med den første patentansøgning inden for det diagnostiske område (den såkaldte Tüschl III patentportefølje). Vi har også vores egen portefølje af mirnaer, som er identificeret ved brug af 454-sekvensering og genstand for tidlig patentering. Endelig har vi har også indgivet selvstændig patentansøgning på mircury LNA Universal RT microrna PCR-systemet. KOMMERCIALISERING/ PARTNERSKAB Kommercialisering Produktoverdragelse Partneres bidrag Klinisk validering Produktindhold UDVIKLING FORSKNING Produktudvikling Identifikation af biologisk markør Competitive technology Proof of Principle Afregning på grundlag af medgået tid Exiqons bidrag Upfront- og milepælsbetalinger samt royalties for de teknologier, test og biologiske markører, Exiqon giver adgang til. BIOLOGISKE MARKØRER TEKNOLOGI PRODUKT Adgang til Tüschl III-patenter mirna-signaturer (portefølje) qpcr-platform og/eller ISH-platform LNA -teknologi

19 agter at kommercialisere sine diagnostiske produkter gennem partnere Exiqon Diagnostics har valgt en strategi for kommercialisering af sine nye diagnostiske produkter baseret på mirna, som betyder, at vi kan dele de risici og omkostninger, som er forbundet med kommercialiseringen, med en partner. Exiqon Diagnostics bidrag til kommercialiseringen af nye molekylærdiagnostiske produkter omfatter LNA teknologien, vores mircury LNA Universal RT microrna PCR-platform, immaterielle rettigheder samt adgangen til de mirna-signaturer, vi allerede har identificeret, og som blot afventer endelig klinisk validering. Det er vores hensigt at bistå vores kommercielle partnere i udviklingsprocessen, fra forskning over udvikling af en test til den endelige kliniske validering. Klinisk validering af IVD-kits er ofte omkostningskrævende og forudsætter kompetencer på lovgivningsområdet, som Exiqon Diagnostics p.t. ikke besidder. Exiqon Diagnostics bidrag til kommercialiseringen af molekylærdiagnostiske produkter er illustreret på s. 18. Partnerskaber kan antage forskellige former fra produkt til produkt afhængig af, hvilket marked der adresseres. En fleksibel tilgang til indholdet af fremtidige partnerskaber gør det muligt for os at udvikle eksisterende kunderelationer til egentlige partnerskaber og sikrer den bedst mulige udnyttelse af en partners indsigt til at optimere chancerne for kommerciel succes. arbejder på grundlag af veldokumenterede processer og procedurer Udviklingen af molekylærdiagnostiske produkter er en kompleks proces og kræver højt specialiserede kompetencer. Hos Exiqon Diagnostics er udviklingsprocessen opdelt i tre faser: forskning, produktudvikling og klinisk validering; Når først de biologiske prøver er identificeret, tager forskningsfasen ca måneder. Her fokuseres på at identificere relevante mirna-signaturer, der kan relateres til tidlig opdagelse, prognose/tilbagefald, lægemiddelresistens eller behandlingsudfald - i paraffinindstøbte vævsprøver (FFPE) eller blod (serum/ plasma). Det er afgørende at sikre biologiske prøver af høj kvalitet og et nøje gennemtænkt udviklingsforløb, hvis udviklingen af en test skal blive en succes. Den næste fase er udviklingen af selve produktet - kaldet assay et - som kan tage 12 måneder eller mere. Når der er identificeret en specifik mirnasignatur, typisk på grundlag af et eller to forskningsstudier i et begrænset antal prøver, skal signaturen valideres i et større antal prøver. Valideringen tjener som proof-of-concept og klinisk validering og sikrer, at assay et er robust og teknisk fungerer som forventet. Hvis produktudviklingen er vellykket, kan arbejdet med kommercialisering at testen begynde. I første omgang vil markedsføringsmaterialet sædvanligvis ikke indeholde løfter om en dokumenteret klinisk effekt, og produktet vil typisk blive mærket til forskningsbrug ( Research Use Only ). Den sidste fase af udviklingsprocessen er implementering af testen i kliniske laboratorier, hvor testen gennemgår den endelige kliniske validering, som danner grundlag for, at testen kan sælges som IVD-kit til hospitalslaboratorier verden over, hvis resultaterne er positive. rummer potentiale for betydelig vækst Exiqon Diagnostics rummer betydelige vækstmuligheder for Exiqon på såvel mellemlang som lang sigt. Vores test til identifikation af patienter med risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft er målrettet et udækket behov for at kunne kategorisere patienter med tyktarmskræft i stadie II. Vores projekt for tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft vil kunne fungere som proof-of-concept for blodbaseret diagnostik baseret på mirna og dermed bane vejen for yderligere udviklingsprojekter. Vores fremtidige diagnostiske projekter vil også fokusere på blodbaseret diagnostik ved brug af Exiqons patenterede real-time qpcr-platform. Efterhånden som Exiqon Life Sciences udvider sin portefølje af forskningsprodukter til real-time qpcranalyse til også at omfatte RNA og DNA, vil også Exiqon Diagnostics kunne dække et bredere spektrum af biologiske markører i kommercielle partnerskaber med henblik på udvikling af nye molekylærdiagnostiske produkter. 19 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING DIAGNOSTICS

20 Immaterielle rettigheder 20 EXIQON ÅRSRAPPORT 2010 DEL I: LEDELSENS BERETNING IMMATERIELLE RETTIGHEDER Medarbejderne i Exiqon Exiqon er en relativt lille virksomhed i betragtning af den kompleksitet, der præger vores forretning med forskning, udvikling, produktion og salg af avancerede produkter til forskningsbrug og diagnostik. Med kun 74 medarbejdere ved udgangen af 2010 er det nødvendigt for os at kunne tiltrække og fastholde de mest dedikerede, fleksible og resultatorienterede medarbejdere, vi kan finde. Vores medarbejdere forstår, at vores højeste prioriteter er kundefokus og profitabilitet. Medarbejderne har indsigt i og kan understøtte alle virksomhedens funktioner, og medarbejderne værdsætter selskabets performance-kultur, der bygger på lederskab og empowerment på alle niveauer. Vi har haft held med at tiltrække nogle af de bedste folk i branchen fra hele verden, hvilket blandt andet skyldes vores førende markedsposition og de særlige muligheder for personlig udfoldelse og udvikling, vi kan tilbyde medarbejdere. Dybest set tror vi på, at vores medarbejdere vælger at arbejde i Exiqon, fordi det giver dem en enestående chance, og fordi de motiveres af tanken om, at vores produkter rummer potentiale til at gøre en stor forskel for fremtidens behandling af sygdomme. Medarbejderne er kernen i vores forretning og afgørende for, at vi når vores strategiske mål. Vi arbejder målrettet på at gøre os fortjent til et omdømme som en foretrukken arbejdsgiver, så vi kan tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter inden for alle områder af vores virksomhed. Organisation sikrer synergier og tilpasningsevne For at sikre, at vi udnytter vores talentfulde medarbejderes kompetencer fuldt ud i begge vores forretningssegmenter, har vi organiseret os i funktioner, der understøtter begge forretningssegmenterne, Exiqon Life Sciences og Exiqon Diagnostics. Medarbejdere pr. køn Medarbejdere med Ph.D. Medarbejdere pr. funktion Medarbejdere pr. segment M: 57% F: 43% Ph.D.: 39% Øvrige: 61% Forskning og udvikling: 8% Services: 23% Produktion: 11% Salg og markedsføring: 36% Forretningsudvikling og IPR: 4% Administration: 18% Teknologi Ved at bruge Exiqons patenterede LNA -teknologi (Locked Nucleic Acid) har vi udviklet nye metoder til præcis måling af mirna i små mængder væv og blod (serum/plasma). LNA -teknologien overkommer nogle af de begrænsninger, der er forbundet med alternative teknologier baseret på DNA. Ved at benytte LNA kan vi udvikle produkter med egenskaber, som ikke kan opnås med andre teknologier. Life Sciences: 77% Diagnostics: 23% Antal medarbejdere i alt: 74

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011 Årsrapport 2011 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i 2011 6 CEO-perspektiv 2011 8 Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere