Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 6 2 Lovpligtig hundeansvar Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssummer Medforsikret 7 3 Udvidet hundeansvar Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Dyrlægebehandling Hvalpeforsikring 8 4 Syge- og ulykkedækning Forsikringssum og selvrisiko Karenstid Dækninger Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? 10 5 Begrænset livdækning Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? 13 6 Fuldstændig livdækning Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? 14 Fortrydelse 15

3 1 Fællesbestemmelser Side 3 af 15 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret. Se side Hvem dækker forsikringen? Ansvarsforsikring (afsnit 2 og 3), syge- og ulykkedækning (afsnit 4) og livdækning (afsnit 5 og 6) omfatter den hund, der er nævnt i policen. Det fremgår af policen, hvilke af dækningerne der er valgt. Hvis der er specielle dækningsundtagelser på en eller flere dækninger, fremgår det af en eller flere klausuler på din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger, så længe den person, der ejer/besidder hunden, har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregisteret. 1.3 Ved skade Enhver skade, der kan medføre et erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Anerkendelse af erstatningspligt, eller udbetaling af erstatning, må ikke ske uden Alm. Brands samtykke Skader under ansvarsdækningen (afsnit 2 og 3) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Skader under syge- og ulykkedækning (afsnit 4) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Følg vejledningen og vedhæft din dyrlægeregning. Har du ikke mulighed for at anmelde via Mit Kundeoverblik, er du velkommen til at ringe på telefon På regningen skal dyrlægen tydeligt anføre sikker identitet af dyret (tatoveringsnummer/chipnummer, race, navn, køn og alder), undersøgelses-/behandlingsdato, behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold og diagnose. Vi kan ikke udbetale erstatning, hvis der ikke fremgår en diagnose af regningen. Skader under begrænset livdækning (afsnit 5) og fuldstændig livdækning (afsnit 6) skal anmeldes til: Alm. Brand Midtermolen København Ø Att: Dyreforsikring Telefon / Mail: Oplys altid skade-, police- eller cpr-nr., når du sender noget til os Forsikringstageren skal for egen regning selv skaffe alle oplysninger og dokumentation, som kan have betydning for vurdering af den anmeldte sygdom/skade.

4 1 Fællesbestemmelser Side 4 af 15 Ved behandling i udlandet skal dokumentationen være på enten engelsk, tysk, svensk eller norsk Forsikringstageren skal for egen regning selv sørge for, at en syg eller tilskadekommen hund kommer under dyrlægebehandling. Ligesom forsikringstageren også skal sørge for vaccination og/eller smitteforebyggelse af den forsikrede hund, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinsk fagkundskab og/eller, hvis Den Danske Dyrlægeforening anbefaler det. Det gælder også, hvis nye sygdomme skulle opstå. Retten til erstatning bortfalder, hvis forsikringstageren fravælger relevant veterinærfaglig anerkendt behandling Er der oprettet livdækning (afsnit 5 eller 6), og forventer man, at hundens død eller aflivning vil medføre udbetaling af livsforsikringssummen, skal Alm. Brand straks kontaktes for at kunne oplyse, hvilken dokumentation Alm. Brand skal bruge for at kunne udbetale erstatning. Retten til udbetaling af livsforsikringssummen bortfalder helt eller delvis, hvis Alm. Brand ikke bliver kontaktet Hvis Alm. Brand forlanger, at hunden skal obduceres, betaler Alm. Brand omkostninger ved det. 1.4 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring, således at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1.5 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder jordskælv eller andre naturforstyrrelser udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.6 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand opkræver betaling via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm. Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker I henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer opkræver Alm. Brand skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de øvrige afgifter Alm. Brand skal kræve ifølge lovgivningen.

5 1 Fællesbestemmelser Side 5 af Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. 1.7 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. 1.8 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, der fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft Forsikringen ophører, hvis den forsikrede hund overdrages til ny ejer Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstager skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned. For dette forkortede opsigelsesvarsel betales et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand.

6 1 Fællesbestemmelser Side 6 af Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm. Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm. Brand. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm. Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm. Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00) 1.10 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm. Brand.

7 2 Lovpligtig hundeansvar Side 7 af Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skade på ting, herunder skade på dyr, og skade på sagesløs person, der er forvoldt af den forsikrede hund i forsikringstiden, og som ejeren/besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. 2.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skade, som hunden måtte forvolde på ejerens/besidderens person eller på personer tilhørende ejerens/besidderens husstand. Forsikringen dækker heller ikke skade på ting og på dyr, som hundens ejer/besidder eller dennes husstand ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 2.3 Forsikringssummer Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) 2.4 Medforsikret Hundehvalpe er ansvarsforsikrede, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 14 uger gamle.

8 3 Udvidet hundeansvar Side 8 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) 3.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skade, som den forsikrede hund er skyld i på medvirkende, ikke sagesløse personer og deres ting i forbindelse med deltagelse i et arrangement, der holdes af en hundeforening eller af en underafdeling af en hundeforening, herunder skade i forbindelse med kollektiv og/eller individuel træning. Forsikringen dækker inden for de summer, der er nævnt i afsnit 2, punkt Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skade på figuranters beskyttelsespåklædning eller skader, som hunden er skyld i i erhvervssammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund. 3.3 Dyrlægebehandling Forsikringen dækker udgifter ved dyrlægebehandling med indtil kr. (indeks 2013) pr. forsikringsår, hvis det er nødvendigt med øjeblikkelig dyrlægebehandling, fordi den forsikrede hund skades fysisk af andre personer end hundens ejer/besidder under træning, ved deltagelse i udstillinger, konkurrencer o. lign. Det er dog en forudsætning, at der ikke er oprettet syge- og ulykkesdækning for hunden, eller at skaden ikke er dækket af en jagtforsikring. 3.4 Hvalpeforsikring Er der i forbindelse med køb af en hvalp oprettet udvidet hundeansvar, er hvalpen forsikret af en hvalpeforsikring. Hvalpeforsikringen er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hvalpen som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirus dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, inden den er blevet vaccineret. Eller hvis hvalpen som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet. Et ulykkestilfælde er en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved knoglefraktur (brud på knogle) kræves kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikringen ophører automatisk, når hvalpen er vaccineret, hvilket skal være sket, inden den er 14 uger gammel. Forsikringen ophører under alle omstændigheder efter hvalpens 14. leveuge. Erstatning udbetales med et beløb, der svarer til hvalpens købspris, dog højst med kr. En hvalpeforsikring dækker ikke hvalpe af egen avl, hverken i kennel eller ved stueopdræt.

9 4 Syge- og ulykkedækning Side 9 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) 4.1 Forsikringssum og selvrisiko Forsikringens dækningsmaksimum udgør kr. (indeks 2013) pr. forsikringsår. Erstatning udbetales med 60 % af de dækningsberettigede dyrlægeudgifter Erstatning under 100 kr. udbetales ikke Forsikringen er uden selvrisiko i øvrigt. 4.2 Karenstid Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af sygdomme eller skader, der er opstået, før forsikringen er trådt i kraft. Heller ikke sygdomme eller skader, der opstår og er symptomgivende, de første 60 dage efter forsikringen er trådt i kraft. Det samme gælder også skjulte lidelser. Skader, der er forårsaget af ulykkestilfælde (defineret i punkt ), dækker forsikringen fra den dato, den er trådt i kraft Ved overtagelse af syge- og ulykkedækningen fra andet selskab bortfalder karenstiden. Dog gælder der stadig en karenstid for hudsygdomme og allergi på 60 dage, fra forsikringen er trådt i kraft jf. pkt Skifter hunden ejer, og ønsker den nye ejer at videreføre forsikringen, og kan forsikringen oprettes på samme vilkår som den tidligere forsikring, bortfalder karenstiden For hudsygdomme (herunder f.eks. øregangsbetændelse) og allergi gælder en karenstid på 60 dage, fra forsikringen er trådt i kraft, uanset om der er tale om en helt ny forsikring eller en overtagelse fra andet selskab. 4.3 Dækninger Sygedækningen Dækker dyrlægeudgifter ved nødvendig undersøgelse og behandling af en syg eller tilskadekommen hund Ulykkedækningen Dækker ved ulykkestilfælde, dvs. en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. 4.4 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker selve undersøgelsen og behandlingen Forsikringen dækker operation inkl. narkose og materialer Forsikringen dækker receptpligtig medicin, som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital og også udleveret medicin til efterbehandling. For at medicinen er dækket, skal skaden/lidelsen være dækningsberettiget, og medicinen være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller den Europæiske Lægemiddelkommission.

10 4 Syge- og ulykkedækning Side 10 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Honorarer og gebyrer dækkes ikke Forsikringen dækker forbindingsmateriale, der anvendes i direkte tilslutning til behandling på klinik eller dyrehospital Forsikringen dækker nødvendigt ophold på klinik eller dyrehospital Forsikringen dækker ekstraudgifter ved aften- eller helligdagskonsultation, hvis der er tale om akut skade eller sygdom, der kræver øjeblikkelig behandling Forsikringen dækker kæbe- og tandbehandling som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition punkt ). Forsikringen dækker behandling af tumorer i mundhulen. Fjernelse af epulis (knudret bindevæv i tandkødet der vokser) dækkes højst 2 gange i hundens liv Forsikringen dækker øjenlidelser i og omkring øjet. Kirurgiske indgreb på øjne eller områder i nærheden af øjne, f.eks. ætsning, skrabning af blinkhinder og conjunctiva (øjets bindehinde). Behandling og operation af cherry eye (fremfald af tårekirtlen på blinkhindens inderside) dækkes kun på hunde, hvor symptomerne er opstået, efter at hunden er fyldt 2 år Forsikringen dækker diagnostiske laboratorieundersøgelser, herunder udtagelse af materiale til dem Forsikringen dækker diagnostisk røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi, endoskopi, artroskopi og ultralydsscanning Forsikringen dækker led- og lednære operationer og udredning/undersøgelse i den forbindelse, dog højst 2 gange i hundens liv med maks. erstatning på kr. pr. tilfælde Forsikringen dækker undersøgelse for diskusprolaps (operation dækkes ikke) Forsikringen dækker udredning af (undersøgelse for) allergi og udleverede eller anvendte allergener til hyposensibilisering én gang i hundens liv, inden for én behandlingsperiode på maksimum 12 måneder Forsikringen dækker kemobehandling og stråling én gang i hundens liv inden for én behandlingsperiode på maksimum 6 måneder Forsikringen dækker MR-scanning, CT-scanning, hjertescanning eller lignende én gang i hundens liv Forsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, som hunden kan vaccineres imod, f.eks. hundesyge, leverbetændelse og parvovirus, hvis hunden er vaccineret ifølge de tidsintervaller, der er godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine Forsikringen dækker udgifter til aflivning, hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til dækningsberettiget behandling af en syg eller tilskadekommen hund. Forsikringen dækker også udgifter til standardkremering. Forsikringen dækker ikke udgifter til urnekremering. 4.5 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom og skade, der er opstået før forsikringen er trådt i kraft eller i forsikringens karenstid.

11 4 Syge- og ulykkedækning Side 11 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Forsikringen dækker ikke eventuelle forbehold, som er nævnt i en eller flere klausuler i din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede sygdomme eller lidelser, samt udviklingsforstyrrelser. F.eks. navlebrok, kryptorchisme, osteochondrose (ledmus) mv Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med behandling/operation af arvelige øjenlidelser. (Her henvises i øvrigt til Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi, Arvelige øjensygdomme der bekæmpes i Danmark) Forsikringen dækker ikke operation af diskusprolaps Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling/operation af patellaluxation (løse knæskaller) Forsikringen dækker ikke behandling/operation og kontrolundersøgelse i forbindelse med udviklingsforstyrrelser/-fejl, f.eks. osteochondrose (ocd), hofte- og albueledsdysplasi og lidelser, der er afledte af det. Forsikringen dækker ikke gigtforandringer på hunde under 4 år, medmindre de er opstået efter et ulykkestilfælde (jf. pkt ), der er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke genoptræning og lignende, uanset om det er udført eller ordineret af en dyrlæge Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling, der skyldes uforsvarlig behandling af hunden, mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig/manglende fodring, pasning og pleje, hvis det anses for at være i strid med Dyreværnsloven. Manglende eller forkert omsorg, pasning og pleje, der i de nævnte tilfælde ifølge dyrlægeerklæring har forværret eller fremkaldt en sygdom eller skade. Det samme gælder desuden ved manglende forebyggelse af sygdom eller undladelse af at søge dyrlæge i tide. Om skade eller lidelse er forårsaget eller forværret af de ovennævnte forhold, bliver afgjort af veterinærmedicinsk fagkundskab, hvis der er behov for det Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling eller indlæggelse som følge af komplikationer, der er opstået i forbindelse med en behandling for en ikke dækningsberettiget skade/lidelse Forsikringen dækker ikke rejser og transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse og kørsel, gebyrer og ekstraudgift pga. sygebesøg Forsikringen dækker ikke forebyggende undersøgelse og behandlinger Forsikringen dækker ikke fjernelse af analkirtler Forsikringen dækker ikke undersøgelse og behandling i forbindelse med hormonelle forstyrrelser, f.eks. ved falsk drægtighed, udviklingsforstyrrelser/-anomalier, hormonbehandling som f.eks. p-sprøjte og kemisk kastration Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med fjernelse af reproduktionsorganer (f.eks. kastration og sterilisation) uanset årsag Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med drægtighed, herunder ultralydsscanning, kejsersnit og fødselshjælp uanset årsag Forsikringen dækker ikke tyggeskader, fjernelse af mælketænder, forlænget blød gane, bidefejl/tandstillingsfejl og udgifter til rodbehandling og lignende.

12 4 Syge- og ulykkedækning Side 12 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Forsikringen dækker ikke undersøgelse og behandling af tænder og mundhule i øvrigt (bortset fra de tilfælde, der er nævnt i pkt ) Forsikringen dækker ikke plastiske og kosmetiske indgreb, herunder indgreb der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere, uanset om disse er racetypiske, fx udvidelse af næsebor, læbefoldsoperation og fjernelse af overflødig hud Forsikringen dækker ikke medicin, herunder f.eks. insulin, som dyrlægen har udleveret eller ordineret til behandling af livslang sygdom, og honorarer og gebyrer i den forbindelse Forsikringen dækker ikke guldakupunktur/-behandling Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med alternative behandlinger som f.eks. laserbehandling, kiropraktik, akupunktur og homøopati eller behandlinger som f.eks. fysioterapi og massage, også selvom det er udført eller ordineret af en dyrlæge Forsikringen dækker ikke undersøgelse og behandling af adfærdsmæssige ubalancer Forsikringen dækker ikke amputation af lemmer og indsættelse af proteser, medmindre det er godkendt af Alm. Brand på forhånd Forsikringen dækker ikke organtransplantation Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af skader, der sker i erhvervsmæssig sammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund Forsikringen dækker ikke undersøgelse og behandling der ikke er i direkte relation til sygdom eller ulykke, som eksempler kan nævnes: Diverse honorarer og gebyrer, f.eks. i forbindelse med udleveret medicin. Sundhedsundersøgelse, vaccination og undersøgelse med henblik på attestudstedelse. Alle former for foder, hjælpemidler, håndkøbspræparater, tilbehør. Medicinske bade. Undersøgelse og behandling for endo- og ektoparasitter, herunder orm, lus, lopper, flåter. Vitamin-, mineralbehandling og kosttilskud. Udgifter i forbindelse med urnekremering.

13 5 Begrænset livdækning Side 13 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Erstatningsvurdering på Begrænset livdækning følger betingelserne for dækning på Syge- og ulykkedækning. Det betyder, at skaden/sygdommen skal være dækningsberettiget på Syge- og ulykkedækningen for at kunne udløse en eventuel erstatning på Begrænset livdækning. 5.1 Hvad dækker forsikringen? Livsforsikringssummen udbetales, hvis hunden som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirus dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet. Det skal dokumenteres, at revaccination har fundet sted og er gentaget med de tidsintervaller, der er korrekte og godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine Forsikringen dækker, hvis hunden som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, fordi den ikke vil kunne overleve følgerne af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge Forsikringen dækker dyrlægeudgifter til aflivning og standardkremering, hvis betingelserne i punkt eller er opfyldt. 5.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke, hvis hundens død eller aflivning kan tilskrives forhold, der er opstået, før forsikringen er trådt i kraft Forsikringen dækker ikke, hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge.

14 6 Fuldstændig livdækning Side 14 af 15 (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Erstatningsvurdering på Fuldstændig livdækning følger betingelserne for Syge- og ulykkedækningen. Det betyder, at skaden/sygdommen skal være dækningsberettiget på Syge- og ulykkedækningen for at kunne udløse en eventuel erstatning på Fuldstændig livdækning. 6.1 Hvad dækker forsikringen? Livsforsikringssummen udbetales, hvis hunden dør eller ifølge dyrlægeerklæring bliver påbudt aflivet som følge af en sygdom eller skade, som den ikke vil kunne leve med Forsikringen dækker dyrlægeudgifter til aflivning og standardkremering, hvis betingelserne i punkt er opfyldt. 6.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke, hvis hunden dør under eller som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller under træning til dette Forsikringen dækker ikke, hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge.

15 Fortrydelse Side 15 af 15 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller som mail) har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr. brev eller mail give os besked om, at du har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Du kan give os besked om din fortrydelse på følgende måder: Online: Mail: Brev: Alm. Brand Midtermolen København Ø Fortrydelsesblanketten kan hentes på Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Katteforsikring afsnit 15 18 Side 6 3. Dækningskema afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Dækningsskema afsnit 20 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere