Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms"

Transkript

1 Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms For-

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Flytning og risikoændringer Krigs-, jordskælvs- og atomskade Anmeldelse af skade Regulering af præmie Præmiens betaling og stempelafgift Forsikringens varighed og opsigelse Voldgift Ankenævn, love- og vedtægter AFSNIT 2: BYGNINGSFORSIKRING (Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret) SKADE FORVOLDT AF DYR Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke HAVEANLÆG Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Erstatning KOSMETISKE SKADER Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Udbetaling af erstatning Hvad dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvorledes beregnes erstatningen? Følgeudgifter AFSNIT 3: ANSVARSFORSIKRING Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker ikke AFSNIT 4: RETSHJÆLPSFORSIKRING (Denne risiko er kun medforsikret, hvis policen omfatter bygningsbeskadigelse) Almen vejledning Afsnit 5: Afsnit 5: UDVIDET VANDSKADEDÆKNING UDVIDET VANDSKADEDÆKNING (Denne dækning er kun medforsikret hvis det fremgår af policen) Hvilke dele er omfattet af forsikringen? Hvilke dele er ikke omfattet af forsikringen? Hvilke skader er dækket? Forudsætningerne for at få erstatning Selvrisiko Forsikringen dækker ikke Afsnit 6: UDVIDET BYGNINGSSKADE (Denne dækning er kun medforsikret hvis det fremgår af policen) FORSIKRINGEN OMFATTER Selvrisiko BYGGEMATERIALER Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Hvor dækkes? Forsikringssum Dokumentation MEKANISK FUNKTIONSFEJL I FASTMON- TEREDE ELEKTR. BYGGEINSTALLATIONER Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringstager er sikret i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der passer ejendommen, også sikret HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker på det forsikringssted der er nævnt i policen FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER Generelle ændringer Præmien er beregnet på baggrund af bygningernes størrelse, indretning og anvendelse. Storstrøms Forsikring G/S skal derfor underrettes, hvis der foretages: 1. Nybygning eller tilbygning 2. Ændring af tagbeklædning, efterisolering, forandring af bygningernes anvendelse, eller der installeres alternative energiformer. Har Storstrøms Forsikring G/S ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre at erstatningspligten nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Storstrøms Forsikring G/S er til enhver tid berettiget til at besigtige ejendommen med henblik på at vurdere risikoforholdet Ejerskifte Ved ejerskifte ophører dækningen, og policen kan ikke uden Storstrøms Forsikring G/S godkendelse overføres til den nye ejer. Indtil anden forsikring er tegnet, er den nye ejer dog dækket i indtil 1 måned. Bygningsbrandforsikringen ophører dog først, når reglerne i punkt er opfyldt. Ejerskifte skal straks meddeles til Storstrøms Forsikring G/S KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter ANMELDELSE AF SKADE Sikredes pligter Sikrede skal efter bedste evne forsøge at afværge en umiddelbart truende skade eller begrænse omfanget af en indtruffen skade. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Storstrøms Forsikring G/S. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet. Ved nogle skader, som f.eks. svamp og insekter, er mistanke om skade tilstrækkelig til, at sikrede bør foretage anmeldelse. Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede, må kun finde sted efter aftale med Storstrøms Forsikring G/S. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for skadens bedømmelse og erstatningens størrelse Forsikring i andet selskab Hvis der er tegnet forsikring mod den samme risiko i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selskaberne imellem, der således udbetaler erstatningen i fællesskab REGULERING AF PRÆMIE Præmien reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie eller betin gel sesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriftlig besked forinden FORSIKRINGSPRÆMIENS OPKRÆVNING OG BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Senere præmier på de anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr, som dækker de omkostninger der er forbundet med dette Hvis præmien ikke betales til tiden, sender selskabet en påmindelse om den manglende præmiebetaling og oplyser samtidig om konsekvenserne ved fortsat manglende betaling. Samtidig opkræver selskabet et ekspeditionsgebyr.

4 16.40 Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Præmien kan derimod inddrives ved udpantning FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) Efter anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Inden for samme tidsfrist kan vi forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår OPSIGELSE - BYGNINGSBRAND For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere, at opsigelsen først kan accepteres, hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, - har givet deres skriftlige godkendelse. eller - hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring VOLDGIFT For bygningsbrandforsikringen gælder, at såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S er berettiget til at forlange skaden opgjort ved voldgift KLAGEMULIGHEDER, LOVE OG VEDTÆGTER Klagemuligheder: Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat og ønsker forsikrede at klage, skal det foregå på følgende måde: Klagen indsendes til selskabets klageansvarlige. Det fremgår af selskabets hjemmeside, hvem der er den klageansvarlige. Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som rekvireres hos selskabet. Hvis resultatet af denne klage stadig ikke er tilfredstillende kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl ) Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan rekvireres hos Storstrøms Forsikring G/S Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen - telefon LOVE OG VEDTÆGTER. For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt Storstrøms Forsikrings til enhver tid gældende vedtægter. Afsnit 2: Villaforsikring (Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret) HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen kan omfatte følgende forsikringsarter: 1. Bygningsbrand 2. Bygningsskade 3. Glas og sanitet 4. Udvidet rørskade 5. Svamp, insekter og råd 6. Ansvar 7. Retshjælp Reglerne for ansvar og retshjælp er omtalt i afsnit 3 og HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN? Forsikringen omfatter de bygninger og genstande, der er nævnt i dækningsskemaet HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN Storstrøms Forsikring erstatter skaden på følgende måde Nyværdi, se afsnit Særlige erstatningsregler, se afsnit Restværdierstatning, se afsnit Kontanterstatning, se afsnit Bygning som henligger forladt, se afsnit Bygning bestemt til nedrivning, se afsnit Lovliggørelseserstatning, se afsnit Omkostninger til teknisk bistand, se afsnit NYVÆRDI Med mindre andet er aftalt og påført policen, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye, hvilket betyder at skaden opgøres til det beløb,

5 som det uden unødig forsinkelse vil koste, at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse. Ved beregningen kan der ikke benyttes priser på materialer, der er dyrere end de beskadigede, eller priser på materialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de ubeskadigede, erstattes ikke. Der tages ved erstatningen fastsættelse hensyn til ændringer i byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet for skadetidspunktet. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER For de følgende installationer og bygningsdele, fastsættes erstatningen til nyværdi, hvorfra vi foretager et fradrag, som beregnes ud fra det beskadiges alder på skadestidspunktet. Ved reparation betales fuldt ud, dog kan erstatningen ikke overstige værdien af det skaderamte jf. nedenfor: KEDLER/VARMEVEKSLERE OG BEHOLDERE SAMT OLIE- OG GASFYR år 80% år 50% Herefter 20% TAGBELÆGNING AF PAP/DUG OG UNDERTAGE AF PLAST, PVC OG LIGNENDE MATERIALER Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-15 år 100% år 80% år 50% Herefter 20% ANTENNER MED TILBEHØR OG TAGBELÆGNING AF PLAST ELLER PVC Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-5 år 100% 5-7 år 70% 7-10 år 40% Herefter 20% VINDUER, DØRE OG FACADEPARTIER AF TRÆ (KUN VED SVAMPE- OG RÅDSKADER) Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-20 år 100% år 60% år 40% Herefter 20% Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ og ikke pr. skade. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: RESTVÆRDIERSTATNING 0-10 år 100% år 70% år 50% Derudover 20% HÅRDE HVIDEVARER OG ELDREVNE GENSTANDE Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: Indtil 2 år 100% Indtil 3 år 80% Indtil 4 år 70% Indtil 5 år 60% Indtil 6 år 50% Indtil 7 år 40% Indtil 8 år 30% Indtil 9 år 20% Herefter GULVBELÆGNING I FORM AF TÆPPER, VINYL, LAMINAT O.L. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-8 år 100% 9-14 år 60% år 50% år 40% Herefter 20% TAGBELÆGNING AF RØR/STRÅ Er en bygning beskadiget mere end 50% af nyværdien, kan forsikringstager vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt, under forudsætning af, at bygningen genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. Endvidere erstattes omkostningerne til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradrag af den værdi resterne har ved salg til anden side. For bygninger, som før skaden henlå forladt eller var bestemt til nedrivning ydes der ikke erstatning for restværdi. Der foretages fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af slid og ælde og iøvrigt i henhold til pkt KONTANTERSTATNING TIL FRI RÅDIGHED Ønsker forsikringstageren ikke at anvende erstatningen til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, opgør vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at skaden opgøres til nyværdi med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigelse handelsværdi på skadedagen. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-20 år 100%

6 22.50 BYGNINGER SOM HENLIGGER FORLADT For bygninger der henligger forladt, fastsætter vi erstatningen til dagsværdi. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen BYGNINGER BESTEMT TIL NEDRIVNING For bygninger eller dele deraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning fastsættes erstatningen til materialeværdien med fradrag for sparede omkostninger til nedrivning LOVLIGGØRELSESERSTATNING Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggeloven Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningen for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maksimalt udgøre 10% af bygningens nyværdi Det er en forudsætning for lovliggørelseserstatning At bygningerne eller bygningsdelene ikke er værdiforringet på grund af slid, ælde og andre omstændigheder med mere end 30% af nyværdien. At udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning. At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås At istandsættelse eller genopførsel finder sted Dækningen omfatter ikke Udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden OMKOSTNINGER TIL TEKNISK BISTAND Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadiges retablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfra kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimal udgøre 5% af erstatningssummen FØLGEUDGIFTER REDNING - BEVARING Efter en skade, der dækkes af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning FLYTNING OG HUSLEJETAB Kan ejendommen ikke benyttes efter en skade, der dækkes af denne forsikring eller en sædvanlig brandforsikring, betales: 1. Udgifter til ud- og indflytning. 2. Opmagasinering af forsikringstagerens private indbo. 3. Dokumenteret tab af husleje. 4. Andre merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning. Erstatning ydes i det tidsrum, der normalt vil gå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden - dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Afsnit 3: Ansvarsforsikring HVORNÅR ER MAN ANSVARLIG? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Den ne hovedregel skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. Storstrøms Forsikring G/S træffer iøvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv, ikke Storstrøms Forsikring G/S. Sikrede kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale erstatning, som ikke er dækket af forsikringen FORSIKRINGSSUM Hver skade dækkes inden for de summer, der er anført på policens forside. Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb, der henhører under forsikringen HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? Forsikringen dækker de sikredes ansvar - som ejer eller bruger af ejendommen - for skade på personer eller ting FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE 1. Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler. 2. Ansvar for skade opstået i forbindelse med en i eller på ejendommen drevet virksomhed.

7 3. Ansvar for skade på ting, som sikrede eller familiemedlemmer, der bor sammen med sikrede: - ejer, - har til brug, lån, leje eller opbevaring, - har til befordring bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 4. Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden: - er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og - ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. 5. Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for benyttelse af motordrevne haveredskaber under 20 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af disse motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer. Afsnit 4: Retshjælpsforsikring (Denne risiko er kun medforsikret hvis policen omfatter bygningsbeskadigelse) RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN De fuldstændige forsikringsbetingelser for denne dækning kan rekvireres hos selskabet eller hos Forsikringsoplysningen. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger for visse private tvister. Det er en betingelse for dækning, at en advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Hvis sagen kan blive behandlet under småsagsprocessen skal sagen anmeldes direkte til selskabet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr Selskabet dækker ikke advokatbistand under sagens forberedelse, men kun i forbindelse med hovedforhandlingen Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med private retstvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom i dens helhed Forsikringen dækker med indtil kr Sikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr De anførte beløb indeksreguleres ikke. Afsnit 5: Udvidet vandskadedækning (Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen) Hvilke dele er omfattet af forsikringen: Ejendommens bygninger som ifølge BBR-registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten Følgende dele er ikke dækket: Bygninger under opførsel. Byggematerialer. Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. Drivhuse incl. glas Antenner. Nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Udendørs spa- og boblebade Hvilke skader er dækket: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved følgende andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i betingelserne: Skade som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen. Skader efter opstigning af grund- og kloakvand, der trænger ind i bygningen. Skade efter fygesne, hvor loftet ikke umiddelbart er tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen. Skade som følge af vand (samt olie og kølevæske) der siver ud fra faste installationer og akvarier og beholdere med et rumindhold på over 20 l. I forbindelse med dækningsberettiget skade på rør og stikledninger dækker forsikringen dokumenteret tab af vand, olie og gas. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden og disse udgifter dækkes ikke Forudsætningerne for at få erstatning er: at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse. at årsagen til vandskaden udbedres straks efter skadens opståen, f.eks. reparation af revner i fundament. Disse udgifter dækkes ikke af forsikringen. at skaden ikke skyldes fravær af omfangsdræn eller grundmursplader Selvrisiko: Der gælder en obligatorisk selvrisiko ved alle skader på kr (2014) Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne som gælder Forsikringen dækker ikke: Skade, som er følge af oversvømmelse fra hav, fjor, sø eller vandløb. Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangdræn. Skade forårsaget af nedbør, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre. Skade opstået under påfyldning eller aftapning af vand og væsker. Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt

8 opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Skade, som skyldes kondens eller grundfugt. Udgifter til vand, olie eller gas, som andre refunderer. Skade som følge af nybygning, tilbygning, ombygning, renovering og reparationsarbejder. Skade der alene består af lugtgener. Udgifter til vand, som andre refunderer. Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Afsnit 6: Udvidet bygningsskade (Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen) Forsikringen omfatter: Byggematerialer. Skade forvoldt af dyr. Funktionsfejl. Haveanlæg. Kosmetiske skader Selvrisiko Der gælder en obligatorisk selvrisiko ved alle skader på kr (2014) Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne som gælder BYGGEMATERIALER Hvad omfatter forsikringen: Forsikringen dækker byggematerialer og bygningsdele, som skal monteres i og på de i policen nævnte eksisterende bygninger, når disse befinder sig på forsikringsstedet dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen Hvilke skader er dækket: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden på og ved: Sne og hagl. Sky- og tøbrud. Udstrømning af væsker. Påkørsel. Væltende eller nedstyrtende genstande. Forsikringen dækker med de undtagelser og begrænsninger, som er nævnt i dækningsskemaet Hvor dækkes: Udenfor bygning/container dækker forsikringen kun tagbelægning, mursten, isolering, cement og træ til konstruktion. Alle andre byggematerialer og bygningsdele er kun dækket, hvis de befinder sig i forsvarligt aflåst bygning eller i forsvarligt aflåst container på forsikringsstedet Forsikringssum: Ved en dækningsberettiget skade på bygningsmaterialer eller bygningsdele kan erstatningen højest udgøre kr pr. skade dog maks. kr i en 12. måneders periode. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Dokumentation: Det er en betingelse for at få erstatning, at der kan fremvises dokumentation i form af original fakturaer samt dokumentation for, hvornår materialerne er købt, hvornår materialerne er leveret/afhentet MEKANISKE FUNKTIONSFEJL I FASTMONTEREDE ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLATIONER Forsikringen omfatter: De fastmonterede elektriske bygningsinstallationer Forsikringen dækker: Forsikringen dækker funktionsfejl i de fastmonterede elektriske bygningsinstallationers normalfunktion, hvis mekaniske eller elektriske svigt gør, at installationen ikke kan bruges til det oprindelige formål. De elektriske bygningsinstallationer er dækket til nyværdi i 4 år fra installationers første købsdato. Når installationen er ældre en 4 år, ophører dækningen. Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode Forsikringen dækker ikke: Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. Fejl i og tab af software, data m.v. samt pixelfejl Skade, der er dækket af garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. Skade, der skyldes fortsæt eller, at sikrede har udvist grov uagtsomhed. Skade forvoldt af dyr. Sodskade, fra ikke forskriftmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder o.l SKADE FORVOLDT AF DYR Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter udelukkende bygninger som ifølge BBR- registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer Forsikringen dækker: Skade forvoldt af husmår, fugle og gnavere (Rodentia) f.eks. mus og rotter erstattes enten ved reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker inden bygningsdele repareres eller udskiftes. En dækningsberettiget skade er f.eks. rotter som har gnavet sig ind i huset og som derved har ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker udgifter til reparation af gulve og karme, når rotterne er bekæmpet Forsikringen dækker ikke: Skade på bygninger der har været ubeboet i mere en 2 måneder. Skade forvoldt af husdyr, f.eks. hunde og katte.

9 Skader forvoldt af insekter, f.eks. murbier og rådborebiller. Kosmetiske skader, f.eks. skjolder, ridser og skrammer. Lugtgener. Fjernelse af ekskrementer. Skade på stråtag. Genhusning, huslejetab m.m. Bekæmpelse og forebyggelse HAVEANLÆG Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter drivhuse og haveanlæg, som f.eks. beplantninger, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper og springvand Forsikringen dækker: Tyveri af og hærværk på haveanlæg forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. Skade på haveanlæg og drivhuse, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen Erstatning: For beplantninger erstattes udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til retablering godtgøres med indtil kr , dog erstattes drivhuse med maksimalt kr pr. skade. (Beløbet indeksreguleres ikke.) Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Kosmetiske skader: Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter udelukkende bygninger som ifølge BBR- registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer Forsikringen dækker: Fliser/klinker: Forsikringen dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/klinker, hvis der er en dækningsberettiget skade på dækningerne Rørskadedækning. Stikledningsdækning. Dækningen dækker kun i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er. Forsikringen dækker kun i det omfang, det ikke er muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Glas/kumme: Forsikringen dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede glas/kumme hvis der er en dækningsberettiget skade på dækningerne: Glasdækning Kummedækning Dækningen gælder kun i det rum, hvor skaden er sket. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Forsikringen dækker kun i det omfang, det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønster og /eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte Forsikringen dækker ikke: Ubeskadigede indmurede badekar/fodbadekar og spabad Udbetaling af erstatning: For at få udbetalt erstatning skal udskiftning finde sted. Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetin gel serne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Vi henleder opmærksomheden på, at fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikring begrænses af Lov om Forsikringsvirksomhed 208 stk. 2, således at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden 14-dagesfristen dokumenterer, at byg nings brandforsikringen er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege telefon

10 Dækningsskema for villaforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker følgende skader: Brand m.v. Skade ved ildsvåde (brand). Skade ved lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Skade ved eksplosion. Pludselig tilsodning fra for skrifts mæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumop varm ning. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede gen stan de efter brand. Kortslutningsskade Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Pludselig hændelse Hændelse, hvor såvel skaden som dens årsag virker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum, og som ikke er dækket eller undtaget andet sted. Eksempler på skader, der betragtes som pludselig hændelse, er, storm, tyveri, hærværk, påkørsel, voldsomt sky- eller tøbrud. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sek. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. D.v.s. vand der fra terræn, tag eller altan, trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, såsom døre, lyskasser m.v. eller stiger op gennem afløbsledningerne. Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret Forsikringsarter 1. Bygningsbrand 2. Bygningsskade 3. Glas og sanitet 4. Udvidet rørskade 5. Svamp, insekter og råd Udstrømning af væsker (vandskade) - frostsprængning af rør samt snetryk Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade ved frostsprængning af røranlæg og derved forvoldt vandskade, når skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning til/i tilstrækkeligt opvarmede rum/bygninger. Skade som følge af snetryk. Glas Brud på glas uanset årsagen. Sanitet Brud på WC-kummer, cisterner, bidéts, håndvaske eller badekar, såfremt de derved er blevet uanvendelige. Skjulte indvendige rør Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, og fejl på skjulte elvarme-kabler, som findes i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. Skjulte rør og el-varmekabler er rør og kabler, der er indstøbt eller skjulte under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i dem. I forbindelse med dækningsberettiget skade dækkes også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. Skjulte udvendige rør (Stikledninger) Utæthed i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, olieinstallationer og skade som følge heraf. Fejl i el- og tv-kabler der ligger i jorden. Utæthed på de afløbsinstallationer, der ligger i jorden, som medfører funktionssvigt og/eller skade på bygning. Desuden utæthed, som en Tv-inspektion klassificerer som en fejlklasse 3 eller derover. Det er en forudsætning, at forsikringstager har vedligeholdelsespligten. Ligger stikledninger udenfor forsikringsstedets grund, er de omfattet til hovedledningen. I forbindelse med dækningsberettiget skade dækkes også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. Svamp og insekter Skade i træværk forårsaget af aktiv træødelæggende svamp der medfører, at den nedbrudte bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter. Skaden skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Erstatningen opgøres efter reglerne i tabellen i afsnit Råd Skade på træværk som følge af svamp, der bliver karakteriseret som råd. Rådangrebet skal have betydning for træets funktionseller bæreevne. Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Erstatningen opgøres efter reglerne i tabellen i afsnit Der gælder en selvrisiko på kr pr.bygningsdel (fx pr. vindue/dør). Forsikrede genstande Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af løssluppen flammedannende ild (brand). Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade, der er omfattet af en garanti eller serviceordning. Skade, der skyldes fejlkonstruk tion, fejlmontering eller fejltil slut ning, forkert udført reparation eller skader, der sker under re pa ration, eller mekanisk ødelæggelse. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse og konstruktion. Ved kortslutning beregnes erstatning efter reglerne i tabel i afsnit Skade, sket over et tidsrum, f.eks. sætningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tæringsskader. Skade, der er påregnelig eller opstår ved dagligt brug, f.eks. skade forårsaget af børn, dyr, spild af væsker, skrammer, ridser eller tilsmudsning. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. Nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre det er en følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. Tyveri og hærværk på bygninger under opførelse eller byggematerialer, medmindre ejendommen er beboet. Tyveri og hærværk begået af de sikrede, medhjælp, ejen dom mens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagerens private område. Udgifter til optøning af rør. Er bygningerne ubeboede, skal der i frostperioder aflukkes for vandtilførslen og vandinstallationen tømmes for vand. Ska de opstået under påfyldning og af tap -ning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand. Snetrykskader på udluftningshætter, tagrender, tagrendeinddækninger og sternbrædder. Ridser, afspringning af fliser, punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud. Glas i drivhuse og erhvervslokaler. Sanitetsskade, der er en følge efter frost fra utilstrækkeligt opvarmet rum eller bygning, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Haner, blandingsbatterier, WC-sæder, WC-låg, rørinstallatio ner og mekaniske udstyr af enhver art. - Udgifter til forebyggelse - Svampeskader, se under svamp - Skade ved frostsprængning og vandskade som følge heraf - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør - Tabet af selve væsken/afgifter - Skade som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti - Skade på eller fra rør og el-kabler, som ligger i ejendommens bygninger, regnet fra udvendig side af fundamentet. - Utæthed/fejl på fællesledninger. - Skade på eller fra drænrør, brønde, boringer, tanke og faskiner herunder rør i disse. - Følgeskader i form af svamp og råd. - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør. - Tabet af selve væsken/afgifter. - Skade der kan forhindres ved normal vedligeholdelse fx spuling af kloak. - Skade der skyldes at afløbsledningen er lagt med for lidt fald. - Fejlklasse 1 og 2 er mindre fejl, som er uden væsentlig betydning for installationens funktion. Fejlklasse 3 og 4 er fejl, som medfører af funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret. Udgifter til forebyggelse. Ved angreb af husbukke betales dog udgifter til bekæmpelse af disse. Insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. Skade der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Skade som skyldes fejl, forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede vægge. Skade der har udviklet sig over et længere tidsrum. Skade der alene indvirker på udseendet, som f.eks. blåsplint, misfarvning, borehuller og rådborebiller betragtes ikke som ødelæggende. Skade på sternbeklædninger. Vindskeder og tilhørende dæklister.uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Trægulve, som ikke ligger på betongulv/klaplag. Åbne trækonstruktioner som er udsat for vind og vejr, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger og pergolaer eller plankeværker. Træfundamenter, træpilotering samt skader som stammer herfra. Skade der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Skader der skyldes overfladeråd. Skade som skyldes fejl, forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede vægge. Skade der kan henføres til skjulte tagrendekonstruktion. Skade der alene indvirker på udseendet, som f.eks. blåsplint og misfarvning. Skade på sternbeklædninger. Vindskeder og tilhørende dæklister.uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Trægulve, som ikke ligger på betongulv/klaplag. Åbne trækonstruktioner som er udsat for vind og vejr, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger og pergolaer eller plankeværker. Træfundamenter, træpilotering samt skader som stammer herfra. A. Ejendommens bygninger Ejendommens bygninger. Hegn og stakitter opført på muret eller støbt sokkel. Støbte eller nedgravede svømmebassiner, der er myn - dighedsgodkendt. Andre bassiner dækkes ikke. Frostsprængning af svømmebassiner eller tilbehør hertil dækkes ikke. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ikke kælderbeklædninger af træ, f.eks. gulve vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ikke kælderbeklædninger af træ, f.eks. gulve vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. B. Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Se under glas og sanitet. Se under glas og sanitet. Sanitet - hvorved forstås badekar, håndvaske, bidé ter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. C. Kabler og rør Gas, vand, varme, olie og afløbsrør samt elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke, trixtanke eller lignende. Vandførende radiatorer, kedler og beholdere sidestilles i denne sammenhæng med rør. Skade på kedler, tanke, beholdere eller rørene heri dækkes ikke D. Bygningstilbehør Sædvanligt bygningstilbehør, faste installationer, f.eks. varmeanlæg, el-installationer, hårde hvidevarer, faste gulvbelægninger, flagstænger og antenner, solfangere, varmepumper og lignende alternative energiinstallatio ner. Kun hvis genstandene er fastmonteret på deres blivende plads. Solfangere og udendørs installationer, såsom springvand og varmepumper, dækkes ikke ved frostsprængning. E. Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer m.v. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi. F. Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser m.v. Dog dækkes forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til ny plantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. S.F. skema NY Villaf. 3_11.indd 1 19/09/

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere