Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms"

Transkript

1 Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms For-

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Flytning og risikoændringer Krigs-, jordskælvs- og atomskade Anmeldelse af skade Regulering af præmie Præmiens betaling og stempelafgift Forsikringens varighed og opsigelse Voldgift Ankenævn, love- og vedtægter AFSNIT 2: BYGNINGSFORSIKRING (Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret) SKADE FORVOLDT AF DYR Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke HAVEANLÆG Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Erstatning KOSMETISKE SKADER Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Udbetaling af erstatning Hvad dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvorledes beregnes erstatningen? Følgeudgifter AFSNIT 3: ANSVARSFORSIKRING Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker ikke AFSNIT 4: RETSHJÆLPSFORSIKRING (Denne risiko er kun medforsikret, hvis policen omfatter bygningsbeskadigelse) Almen vejledning Afsnit 5: Afsnit 5: UDVIDET VANDSKADEDÆKNING UDVIDET VANDSKADEDÆKNING (Denne dækning er kun medforsikret hvis det fremgår af policen) Hvilke dele er omfattet af forsikringen? Hvilke dele er ikke omfattet af forsikringen? Hvilke skader er dækket? Forudsætningerne for at få erstatning Selvrisiko Forsikringen dækker ikke Afsnit 6: UDVIDET BYGNINGSSKADE (Denne dækning er kun medforsikret hvis det fremgår af policen) FORSIKRINGEN OMFATTER Selvrisiko BYGGEMATERIALER Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Hvor dækkes? Forsikringssum Dokumentation MEKANISK FUNKTIONSFEJL I FASTMON- TEREDE ELEKTR. BYGGEINSTALLATIONER Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringstager er sikret i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der passer ejendommen, også sikret HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker på det forsikringssted der er nævnt i policen FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER Generelle ændringer Præmien er beregnet på baggrund af bygningernes størrelse, indretning og anvendelse. Storstrøms Forsikring G/S skal derfor underrettes, hvis der foretages: 1. Nybygning eller tilbygning 2. Ændring af tagbeklædning, efterisolering, forandring af bygningernes anvendelse, eller der installeres alternative energiformer. Har Storstrøms Forsikring G/S ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre at erstatningspligten nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Storstrøms Forsikring G/S er til enhver tid berettiget til at besigtige ejendommen med henblik på at vurdere risikoforholdet Ejerskifte Ved ejerskifte ophører dækningen, og policen kan ikke uden Storstrøms Forsikring G/S godkendelse overføres til den nye ejer. Indtil anden forsikring er tegnet, er den nye ejer dog dækket i indtil 1 måned. Bygningsbrandforsikringen ophører dog først, når reglerne i punkt er opfyldt. Ejerskifte skal straks meddeles til Storstrøms Forsikring G/S KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter ANMELDELSE AF SKADE Sikredes pligter Sikrede skal efter bedste evne forsøge at afværge en umiddelbart truende skade eller begrænse omfanget af en indtruffen skade. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Storstrøms Forsikring G/S. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet. Ved nogle skader, som f.eks. svamp og insekter, er mistanke om skade tilstrækkelig til, at sikrede bør foretage anmeldelse. Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede, må kun finde sted efter aftale med Storstrøms Forsikring G/S. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for skadens bedømmelse og erstatningens størrelse Forsikring i andet selskab Hvis der er tegnet forsikring mod den samme risiko i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selskaberne imellem, der således udbetaler erstatningen i fællesskab REGULERING AF PRÆMIE Præmien reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie eller betin gel sesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriftlig besked forinden FORSIKRINGSPRÆMIENS OPKRÆVNING OG BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Senere præmier på de anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr, som dækker de omkostninger der er forbundet med dette Hvis præmien ikke betales til tiden, sender selskabet en påmindelse om den manglende præmiebetaling og oplyser samtidig om konsekvenserne ved fortsat manglende betaling. Samtidig opkræver selskabet et ekspeditionsgebyr.

4 16.40 Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Præmien kan derimod inddrives ved udpantning FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) Efter anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Inden for samme tidsfrist kan vi forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår OPSIGELSE - BYGNINGSBRAND For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere, at opsigelsen først kan accepteres, hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, - har givet deres skriftlige godkendelse. eller - hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring VOLDGIFT For bygningsbrandforsikringen gælder, at såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S er berettiget til at forlange skaden opgjort ved voldgift KLAGEMULIGHEDER, LOVE OG VEDTÆGTER Klagemuligheder: Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat og ønsker forsikrede at klage, skal det foregå på følgende måde: Klagen indsendes til selskabets klageansvarlige. Det fremgår af selskabets hjemmeside, hvem der er den klageansvarlige. Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som rekvireres hos selskabet. Hvis resultatet af denne klage stadig ikke er tilfredstillende kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl ) Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan rekvireres hos Storstrøms Forsikring G/S Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen - telefon LOVE OG VEDTÆGTER. For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt Storstrøms Forsikrings til enhver tid gældende vedtægter. Afsnit 2: Villaforsikring (Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret) HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen kan omfatte følgende forsikringsarter: 1. Bygningsbrand 2. Bygningsskade 3. Glas og sanitet 4. Udvidet rørskade 5. Svamp, insekter og råd 6. Ansvar 7. Retshjælp Reglerne for ansvar og retshjælp er omtalt i afsnit 3 og HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN? Forsikringen omfatter de bygninger og genstande, der er nævnt i dækningsskemaet HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN Storstrøms Forsikring erstatter skaden på følgende måde Nyværdi, se afsnit Særlige erstatningsregler, se afsnit Restværdierstatning, se afsnit Kontanterstatning, se afsnit Bygning som henligger forladt, se afsnit Bygning bestemt til nedrivning, se afsnit Lovliggørelseserstatning, se afsnit Omkostninger til teknisk bistand, se afsnit NYVÆRDI Med mindre andet er aftalt og påført policen, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye, hvilket betyder at skaden opgøres til det beløb,

5 som det uden unødig forsinkelse vil koste, at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse. Ved beregningen kan der ikke benyttes priser på materialer, der er dyrere end de beskadigede, eller priser på materialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de ubeskadigede, erstattes ikke. Der tages ved erstatningen fastsættelse hensyn til ændringer i byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet for skadetidspunktet. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER For de følgende installationer og bygningsdele, fastsættes erstatningen til nyværdi, hvorfra vi foretager et fradrag, som beregnes ud fra det beskadiges alder på skadestidspunktet. Ved reparation betales fuldt ud, dog kan erstatningen ikke overstige værdien af det skaderamte jf. nedenfor: KEDLER/VARMEVEKSLERE OG BEHOLDERE SAMT OLIE- OG GASFYR år 80% år 50% Herefter 20% TAGBELÆGNING AF PAP/DUG OG UNDERTAGE AF PLAST, PVC OG LIGNENDE MATERIALER Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-15 år 100% år 80% år 50% Herefter 20% ANTENNER MED TILBEHØR OG TAGBELÆGNING AF PLAST ELLER PVC Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-5 år 100% 5-7 år 70% 7-10 år 40% Herefter 20% VINDUER, DØRE OG FACADEPARTIER AF TRÆ (KUN VED SVAMPE- OG RÅDSKADER) Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-20 år 100% år 60% år 40% Herefter 20% Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ og ikke pr. skade. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: RESTVÆRDIERSTATNING 0-10 år 100% år 70% år 50% Derudover 20% HÅRDE HVIDEVARER OG ELDREVNE GENSTANDE Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: Indtil 2 år 100% Indtil 3 år 80% Indtil 4 år 70% Indtil 5 år 60% Indtil 6 år 50% Indtil 7 år 40% Indtil 8 år 30% Indtil 9 år 20% Herefter GULVBELÆGNING I FORM AF TÆPPER, VINYL, LAMINAT O.L. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-8 år 100% 9-14 år 60% år 50% år 40% Herefter 20% TAGBELÆGNING AF RØR/STRÅ Er en bygning beskadiget mere end 50% af nyværdien, kan forsikringstager vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt, under forudsætning af, at bygningen genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. Endvidere erstattes omkostningerne til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradrag af den værdi resterne har ved salg til anden side. For bygninger, som før skaden henlå forladt eller var bestemt til nedrivning ydes der ikke erstatning for restværdi. Der foretages fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af slid og ælde og iøvrigt i henhold til pkt KONTANTERSTATNING TIL FRI RÅDIGHED Ønsker forsikringstageren ikke at anvende erstatningen til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, opgør vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at skaden opgøres til nyværdi med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigelse handelsværdi på skadedagen. Alder: Erstatning i forhold til nyværdi: 0-20 år 100%

6 22.50 BYGNINGER SOM HENLIGGER FORLADT For bygninger der henligger forladt, fastsætter vi erstatningen til dagsværdi. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen BYGNINGER BESTEMT TIL NEDRIVNING For bygninger eller dele deraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning fastsættes erstatningen til materialeværdien med fradrag for sparede omkostninger til nedrivning LOVLIGGØRELSESERSTATNING Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggeloven Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningen for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maksimalt udgøre 10% af bygningens nyværdi Det er en forudsætning for lovliggørelseserstatning At bygningerne eller bygningsdelene ikke er værdiforringet på grund af slid, ælde og andre omstændigheder med mere end 30% af nyværdien. At udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning. At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås At istandsættelse eller genopførsel finder sted Dækningen omfatter ikke Udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden OMKOSTNINGER TIL TEKNISK BISTAND Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadiges retablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfra kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimal udgøre 5% af erstatningssummen FØLGEUDGIFTER REDNING - BEVARING Efter en skade, der dækkes af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning FLYTNING OG HUSLEJETAB Kan ejendommen ikke benyttes efter en skade, der dækkes af denne forsikring eller en sædvanlig brandforsikring, betales: 1. Udgifter til ud- og indflytning. 2. Opmagasinering af forsikringstagerens private indbo. 3. Dokumenteret tab af husleje. 4. Andre merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning. Erstatning ydes i det tidsrum, der normalt vil gå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden - dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Afsnit 3: Ansvarsforsikring HVORNÅR ER MAN ANSVARLIG? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Den ne hovedregel skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. Storstrøms Forsikring G/S træffer iøvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv, ikke Storstrøms Forsikring G/S. Sikrede kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale erstatning, som ikke er dækket af forsikringen FORSIKRINGSSUM Hver skade dækkes inden for de summer, der er anført på policens forside. Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb, der henhører under forsikringen HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? Forsikringen dækker de sikredes ansvar - som ejer eller bruger af ejendommen - for skade på personer eller ting FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE 1. Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler. 2. Ansvar for skade opstået i forbindelse med en i eller på ejendommen drevet virksomhed.

7 3. Ansvar for skade på ting, som sikrede eller familiemedlemmer, der bor sammen med sikrede: - ejer, - har til brug, lån, leje eller opbevaring, - har til befordring bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 4. Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden: - er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og - ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. 5. Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for benyttelse af motordrevne haveredskaber under 20 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af disse motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer. Afsnit 4: Retshjælpsforsikring (Denne risiko er kun medforsikret hvis policen omfatter bygningsbeskadigelse) RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN De fuldstændige forsikringsbetingelser for denne dækning kan rekvireres hos selskabet eller hos Forsikringsoplysningen. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger for visse private tvister. Det er en betingelse for dækning, at en advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Hvis sagen kan blive behandlet under småsagsprocessen skal sagen anmeldes direkte til selskabet. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr Selskabet dækker ikke advokatbistand under sagens forberedelse, men kun i forbindelse med hovedforhandlingen Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med private retstvister, hvor forsikringstager er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom i dens helhed Forsikringen dækker med indtil kr Sikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr De anførte beløb indeksreguleres ikke. Afsnit 5: Udvidet vandskadedækning (Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen) Hvilke dele er omfattet af forsikringen: Ejendommens bygninger som ifølge BBR-registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten Følgende dele er ikke dækket: Bygninger under opførsel. Byggematerialer. Pergolaer, plankeværker, stakitter, flagstænger og murede hegn. Drivhuse incl. glas Antenner. Nedgravede svømmebassiner med tilhørende faste installationer samt svømmebassinets dug/liner. Udendørs spa- og boblebade Hvilke skader er dækket: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved følgende andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i betingelserne: Skade som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen. Skader efter opstigning af grund- og kloakvand, der trænger ind i bygningen. Skade efter fygesne, hvor loftet ikke umiddelbart er tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen. Skade som følge af vand (samt olie og kølevæske) der siver ud fra faste installationer og akvarier og beholdere med et rumindhold på over 20 l. I forbindelse med dækningsberettiget skade på rør og stikledninger dækker forsikringen dokumenteret tab af vand, olie og gas. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden og disse udgifter dækkes ikke Forudsætningerne for at få erstatning er: at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse. at årsagen til vandskaden udbedres straks efter skadens opståen, f.eks. reparation af revner i fundament. Disse udgifter dækkes ikke af forsikringen. at skaden ikke skyldes fravær af omfangsdræn eller grundmursplader Selvrisiko: Der gælder en obligatorisk selvrisiko ved alle skader på kr (2014) Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne som gælder Forsikringen dækker ikke: Skade, som er følge af oversvømmelse fra hav, fjor, sø eller vandløb. Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangdræn. Skade forårsaget af nedbør, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre. Skade opstået under påfyldning eller aftapning af vand og væsker. Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt

8 opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Skade, som skyldes kondens eller grundfugt. Udgifter til vand, olie eller gas, som andre refunderer. Skade som følge af nybygning, tilbygning, ombygning, renovering og reparationsarbejder. Skade der alene består af lugtgener. Udgifter til vand, som andre refunderer. Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Afsnit 6: Udvidet bygningsskade (Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen) Forsikringen omfatter: Byggematerialer. Skade forvoldt af dyr. Funktionsfejl. Haveanlæg. Kosmetiske skader Selvrisiko Der gælder en obligatorisk selvrisiko ved alle skader på kr (2014) Har forsikringen en højere selvrisiko, er det denne som gælder BYGGEMATERIALER Hvad omfatter forsikringen: Forsikringen dækker byggematerialer og bygningsdele, som skal monteres i og på de i policen nævnte eksisterende bygninger, når disse befinder sig på forsikringsstedet dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen Hvilke skader er dækket: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden på og ved: Sne og hagl. Sky- og tøbrud. Udstrømning af væsker. Påkørsel. Væltende eller nedstyrtende genstande. Forsikringen dækker med de undtagelser og begrænsninger, som er nævnt i dækningsskemaet Hvor dækkes: Udenfor bygning/container dækker forsikringen kun tagbelægning, mursten, isolering, cement og træ til konstruktion. Alle andre byggematerialer og bygningsdele er kun dækket, hvis de befinder sig i forsvarligt aflåst bygning eller i forsvarligt aflåst container på forsikringsstedet Forsikringssum: Ved en dækningsberettiget skade på bygningsmaterialer eller bygningsdele kan erstatningen højest udgøre kr pr. skade dog maks. kr i en 12. måneders periode. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Dokumentation: Det er en betingelse for at få erstatning, at der kan fremvises dokumentation i form af original fakturaer samt dokumentation for, hvornår materialerne er købt, hvornår materialerne er leveret/afhentet MEKANISKE FUNKTIONSFEJL I FASTMONTEREDE ELEKTRISKE BYGNINGSINSTALLATIONER Forsikringen omfatter: De fastmonterede elektriske bygningsinstallationer Forsikringen dækker: Forsikringen dækker funktionsfejl i de fastmonterede elektriske bygningsinstallationers normalfunktion, hvis mekaniske eller elektriske svigt gør, at installationen ikke kan bruges til det oprindelige formål. De elektriske bygningsinstallationer er dækket til nyværdi i 4 år fra installationers første købsdato. Når installationen er ældre en 4 år, ophører dækningen. Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode Forsikringen dækker ikke: Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. Fejl i og tab af software, data m.v. samt pixelfejl Skade, der er dækket af garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. Skade, der skyldes fortsæt eller, at sikrede har udvist grov uagtsomhed. Skade forvoldt af dyr. Sodskade, fra ikke forskriftmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder o.l SKADE FORVOLDT AF DYR Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter udelukkende bygninger som ifølge BBR- registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer Forsikringen dækker: Skade forvoldt af husmår, fugle og gnavere (Rodentia) f.eks. mus og rotter erstattes enten ved reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker inden bygningsdele repareres eller udskiftes. En dækningsberettiget skade er f.eks. rotter som har gnavet sig ind i huset og som derved har ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker udgifter til reparation af gulve og karme, når rotterne er bekæmpet Forsikringen dækker ikke: Skade på bygninger der har været ubeboet i mere en 2 måneder. Skade forvoldt af husdyr, f.eks. hunde og katte.

9 Skader forvoldt af insekter, f.eks. murbier og rådborebiller. Kosmetiske skader, f.eks. skjolder, ridser og skrammer. Lugtgener. Fjernelse af ekskrementer. Skade på stråtag. Genhusning, huslejetab m.m. Bekæmpelse og forebyggelse HAVEANLÆG Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter drivhuse og haveanlæg, som f.eks. beplantninger, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper og springvand Forsikringen dækker: Tyveri af og hærværk på haveanlæg forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. Skade på haveanlæg og drivhuse, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen Erstatning: For beplantninger erstattes udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til retablering godtgøres med indtil kr , dog erstattes drivhuse med maksimalt kr pr. skade. (Beløbet indeksreguleres ikke.) Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Kosmetiske skader: Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter udelukkende bygninger som ifølge BBR- registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer Forsikringen dækker: Fliser/klinker: Forsikringen dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/klinker, hvis der er en dækningsberettiget skade på dækningerne Rørskadedækning. Stikledningsdækning. Dækningen dækker kun i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er. Forsikringen dækker kun i det omfang, det ikke er muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Glas/kumme: Forsikringen dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede glas/kumme hvis der er en dækningsberettiget skade på dækningerne: Glasdækning Kummedækning Dækningen gælder kun i det rum, hvor skaden er sket. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Forsikringen dækker kun i det omfang, det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønster og /eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte Forsikringen dækker ikke: Ubeskadigede indmurede badekar/fodbadekar og spabad Udbetaling af erstatning: For at få udbetalt erstatning skal udskiftning finde sted. Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetin gel serne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Vi henleder opmærksomheden på, at fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikring begrænses af Lov om Forsikringsvirksomhed 208 stk. 2, således at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden 14-dagesfristen dokumenterer, at byg nings brandforsikringen er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege telefon

10 Dækningsskema for villaforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker følgende skader: Brand m.v. Skade ved ildsvåde (brand). Skade ved lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Skade ved eksplosion. Pludselig tilsodning fra for skrifts mæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumop varm ning. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede gen stan de efter brand. Kortslutningsskade Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Pludselig hændelse Hændelse, hvor såvel skaden som dens årsag virker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum, og som ikke er dækket eller undtaget andet sted. Eksempler på skader, der betragtes som pludselig hændelse, er, storm, tyveri, hærværk, påkørsel, voldsomt sky- eller tøbrud. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sek. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. D.v.s. vand der fra terræn, tag eller altan, trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, såsom døre, lyskasser m.v. eller stiger op gennem afløbsledningerne. Det fremgår af policens forside, hvilke forsikringsarter der er medforsikret Forsikringsarter 1. Bygningsbrand 2. Bygningsskade 3. Glas og sanitet 4. Udvidet rørskade 5. Svamp, insekter og råd Udstrømning af væsker (vandskade) - frostsprængning af rør samt snetryk Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade ved frostsprængning af røranlæg og derved forvoldt vandskade, når skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning til/i tilstrækkeligt opvarmede rum/bygninger. Skade som følge af snetryk. Glas Brud på glas uanset årsagen. Sanitet Brud på WC-kummer, cisterner, bidéts, håndvaske eller badekar, såfremt de derved er blevet uanvendelige. Skjulte indvendige rør Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, og fejl på skjulte elvarme-kabler, som findes i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. Skjulte rør og el-varmekabler er rør og kabler, der er indstøbt eller skjulte under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i dem. I forbindelse med dækningsberettiget skade dækkes også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. Skjulte udvendige rør (Stikledninger) Utæthed i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, olieinstallationer og skade som følge heraf. Fejl i el- og tv-kabler der ligger i jorden. Utæthed på de afløbsinstallationer, der ligger i jorden, som medfører funktionssvigt og/eller skade på bygning. Desuden utæthed, som en Tv-inspektion klassificerer som en fejlklasse 3 eller derover. Det er en forudsætning, at forsikringstager har vedligeholdelsespligten. Ligger stikledninger udenfor forsikringsstedets grund, er de omfattet til hovedledningen. I forbindelse med dækningsberettiget skade dækkes også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse. Svamp og insekter Skade i træværk forårsaget af aktiv træødelæggende svamp der medfører, at den nedbrudte bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter. Skaden skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Erstatningen opgøres efter reglerne i tabellen i afsnit Råd Skade på træværk som følge af svamp, der bliver karakteriseret som råd. Rådangrebet skal have betydning for træets funktionseller bæreevne. Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Erstatningen opgøres efter reglerne i tabellen i afsnit Der gælder en selvrisiko på kr pr.bygningsdel (fx pr. vindue/dør). Forsikrede genstande Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af løssluppen flammedannende ild (brand). Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade, der er omfattet af en garanti eller serviceordning. Skade, der skyldes fejlkonstruk tion, fejlmontering eller fejltil slut ning, forkert udført reparation eller skader, der sker under re pa ration, eller mekanisk ødelæggelse. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse og konstruktion. Ved kortslutning beregnes erstatning efter reglerne i tabel i afsnit Skade, sket over et tidsrum, f.eks. sætningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tæringsskader. Skade, der er påregnelig eller opstår ved dagligt brug, f.eks. skade forårsaget af børn, dyr, spild af væsker, skrammer, ridser eller tilsmudsning. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. Nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre det er en følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. Tyveri og hærværk på bygninger under opførelse eller byggematerialer, medmindre ejendommen er beboet. Tyveri og hærværk begået af de sikrede, medhjælp, ejen dom mens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagerens private område. Udgifter til optøning af rør. Er bygningerne ubeboede, skal der i frostperioder aflukkes for vandtilførslen og vandinstallationen tømmes for vand. Ska de opstået under påfyldning og af tap -ning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand. Snetrykskader på udluftningshætter, tagrender, tagrendeinddækninger og sternbrædder. Ridser, afspringning af fliser, punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud. Glas i drivhuse og erhvervslokaler. Sanitetsskade, der er en følge efter frost fra utilstrækkeligt opvarmet rum eller bygning, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Haner, blandingsbatterier, WC-sæder, WC-låg, rørinstallatio ner og mekaniske udstyr af enhver art. - Udgifter til forebyggelse - Svampeskader, se under svamp - Skade ved frostsprængning og vandskade som følge heraf - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør - Tabet af selve væsken/afgifter - Skade som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti - Skade på eller fra rør og el-kabler, som ligger i ejendommens bygninger, regnet fra udvendig side af fundamentet. - Utæthed/fejl på fællesledninger. - Skade på eller fra drænrør, brønde, boringer, tanke og faskiner herunder rør i disse. - Følgeskader i form af svamp og råd. - Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringens ophør. - Tabet af selve væsken/afgifter. - Skade der kan forhindres ved normal vedligeholdelse fx spuling af kloak. - Skade der skyldes at afløbsledningen er lagt med for lidt fald. - Fejlklasse 1 og 2 er mindre fejl, som er uden væsentlig betydning for installationens funktion. Fejlklasse 3 og 4 er fejl, som medfører af funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret. Udgifter til forebyggelse. Ved angreb af husbukke betales dog udgifter til bekæmpelse af disse. Insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. Skade der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Skade som skyldes fejl, forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede vægge. Skade der har udviklet sig over et længere tidsrum. Skade der alene indvirker på udseendet, som f.eks. blåsplint, misfarvning, borehuller og rådborebiller betragtes ikke som ødelæggende. Skade på sternbeklædninger. Vindskeder og tilhørende dæklister.uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Trægulve, som ikke ligger på betongulv/klaplag. Åbne trækonstruktioner som er udsat for vind og vejr, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger og pergolaer eller plankeværker. Træfundamenter, træpilotering samt skader som stammer herfra. Skade der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Skader der skyldes overfladeråd. Skade som skyldes fejl, forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skade der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede vægge. Skade der kan henføres til skjulte tagrendekonstruktion. Skade der alene indvirker på udseendet, som f.eks. blåsplint og misfarvning. Skade på sternbeklædninger. Vindskeder og tilhørende dæklister.uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Trægulve, som ikke ligger på betongulv/klaplag. Åbne trækonstruktioner som er udsat for vind og vejr, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger og pergolaer eller plankeværker. Træfundamenter, træpilotering samt skader som stammer herfra. A. Ejendommens bygninger Ejendommens bygninger. Hegn og stakitter opført på muret eller støbt sokkel. Støbte eller nedgravede svømmebassiner, der er myn - dighedsgodkendt. Andre bassiner dækkes ikke. Frostsprængning af svømmebassiner eller tilbehør hertil dækkes ikke. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ikke kælderbeklædninger af træ, f.eks. gulve vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter. Ikke kælderbeklædninger af træ, f.eks. gulve vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. B. Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Se under glas og sanitet. Se under glas og sanitet. Sanitet - hvorved forstås badekar, håndvaske, bidé ter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. C. Kabler og rør Gas, vand, varme, olie og afløbsrør samt elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke, trixtanke eller lignende. Vandførende radiatorer, kedler og beholdere sidestilles i denne sammenhæng med rør. Skade på kedler, tanke, beholdere eller rørene heri dækkes ikke D. Bygningstilbehør Sædvanligt bygningstilbehør, faste installationer, f.eks. varmeanlæg, el-installationer, hårde hvidevarer, faste gulvbelægninger, flagstænger og antenner, solfangere, varmepumper og lignende alternative energiinstallatio ner. Kun hvis genstandene er fastmonteret på deres blivende plads. Solfangere og udendørs installationer, såsom springvand og varmepumper, dækkes ikke ved frostsprængning. E. Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer m.v. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi. F. Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser m.v. Dog dækkes forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til ny plantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. S.F. skema NY Villaf. 3_11.indd 1 19/09/

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Fritidshusforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 22-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for Fritidshusforsikring. Gældende fra 1. januar 2017

Betingelser for Fritidshusforsikring. Gældende fra 1. januar 2017 Betingelser for Fritidshusforsikring Gældende fra 1. januar 2017 Aftalegrundlaget Din fritidshusforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere