Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr af , Lov om forurenet jord 48 og 49.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49."

Transkript

1 Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr af , Lov om forurenet jord 48 og 49.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Hvem er sikret Hvad er sikret Hvornår dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen ikke Hvad erstattes Hvad erstattes ikke Bygninger og haveanlæg Forsikringssum og selvrisiko Regres Dækningens ikrafttræden og ophør Hvis skaden sker Ankenævn Lovgivning

3 1. Indledning Denne forsikring er oprettet hos Topdanmark Forsikring A/S, og forsikringstager er de olieselskaber i Danmark, der leverer fyringsolie, og som er med i forsikringsordningen (herefter kaldet Olieselskabet ). Forsikringen opfylder forsikringspligten i ovennævnte lov jf. 48 og 49. Vilkårene gælder for alle skader anmeldt efter den 1. juli 2012, og indtil en ny version af vilkårene træder i kraft. 2. Hvem er sikret Ejere af olietanke med et rumindhold under liter, til hvilke der af Olieselskabet direkte eller gennem mellemhandlere leveres fyringsolie, og hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse. Ejeren kaldes i det følgende Sikrede. 3. Hvad er sikret Forsikringen omfatter jordforurening som følge af olieudslip på den ejendom, hvor de i pkt. 2 nævnte olietanke med tilhørende rørinstallationer er installeret, samt tilstødende arealer. 4. Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker i tilfælde af olieudslip fra de i pkt. 2 nævnte olietanke eller tilhørende rørsystemer, der konstateres i forsikringens dækningsperiode, såfremt miljømyndigheden har meddelt Sikrede påbud om undersøgelser, oprensning eller afværgeforanstaltninger. Det er en betingelse, at fyringsanlægget har været i brug eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen. Det er endvidere en betingelse, at anlægget har været i brug efter den 1. marts Hvornår dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke, - når forureningen skyldes Sikredes forsætlige handlinger, - når forureningen stammer fra installationer, som Sikrede vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom, indeholdt i olietankbekendtgørelsen, - når forureningen skyldes, at leveringen af olie i Sikredes ejertid ikke er sket efter offentlige for skrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, - når forureningen stammer fra installationer, hvor sløjfningsterminen den 31. marts 2010, jf. olietankbekendtgørelsen 44, stk. 1, nr. 3, stk. 5 og stk. 6, er overskredet, og den skriftlige aftale vedrører etablering af anden varmeforsyning end olie, jf. olietankbekendtgørelsen 44, stk. 5 og stk. 6, - når forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturka tastrofer, eller - når forureningen har været konstateret før den 1. marts Hvad erstattes Forsikringen erstatter Sikrede den udgift, der medgår til at opfylde myndighedernes påbud efter 48 i Lov om forurenet jord. Dette kan indebære undersøgelser af den konstaterede olieforurening og fjernelse af den konstaterede olieforurening, således at olieforureningen med en høj grad af sikkerhed ikke udgør eller kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Endvidere ydes der erstatning for tanken, såfremt forureningen stammer fra denne. Erstatningen omfatter tillige lovliggørelse af installationen. 3

4 7. Hvad erstattes ikke Der ydes ikke erstatning for: - udgifter, som Sikrede kan kræve erstattet under en anden forsikring - udgifter til undersøgelse af, om der foreligger en forurening, når undersøgelsen udføres uden påbud herom fra det offentlige, medmindre der på grundlag af undersøgelsen konstateres en dækningsberettiget forurening og udstedes påbud om at oprense eller afværge forureningen, - udgifter til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret, - udgifter til udbedring af bygningsskader som følge af olieudslippet, bortset fra de udgifter der er nævnt under pkt. 8, - udgifter til at fjerne fyringsolie ud over den udgift, der medgår til at opfylde myndighedernes påbud. Dette betyder, at der kan blive efterladt en rest fyringsolie i jorden, som myndighe derne har godkendt, - enhver form for indirekte tab, herunder fx omkostninger til genhusning, huslejetab eller værditab, - bøder og bødelignende afgifter som følge af forureningen, - udgifter til erstatning af den olie, der har givet anledning til forureningen, eller - udgifter til bistand, rådgivning m.v. af juridisk, teknisk eller lignende karakter. 8. Bygninger og haveanlæg Såfremt opfyldelsen af bestemmelserne i myndighedernes påbud medfører beskadigelse af bygninger eller bygningsdele, erstattes denne beskadigelse i tilfælde af reparation eller genopførelse ved anvendelse af gængse byggema terialer og metoder på skadetidspunktet. Erstatningen kan dog ikke overstige bygningens handelsværdi. Hvis værdien af det beskadigede på grund af slid og ælde eller andre omstændigheder før forureningen var forrin get med mere end 30 % af nyværdien, kan erstatningen reduceres i forhold til værdiforringelsen. Der ydes ikke erstatning for beskadigelse af kosmetisk art samt for eventuelle farveforskelle mellem erstattede ting og de oprindelige. Forøgede byggeudgifter til opfyldelse af krav, som stilles af myndighederne i kraft af byggelov givningen er heller ikke dækket af forsikringen. Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før olieforureningen blev konstateret. Betaling af erstatning forudsætter samtykke af de beretti gede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Beskadigelse af haveanlæg i forbindelse med udbedring af forureningsskaden erstattes alene med udgiften til nyplantning, dvs. for buske og træer, højst 4 år gamle vækster. Ønsker Sikrede ikke at retablere haveanlæg, udbetales ikke erstatning. 9. Forsikringssum og selvrisiko For hver skade er der en selvrisiko for Sikrede på kr. Den maksimale erstatning er fra 1. november mio. kr. pr. anmeldt og erstatningsberettiget skade. Beløbet indeksreguleres pr. 1. januar hvert år med Finansministeriets opgørelse af den generelle udvikling i priser og lønninger det foregående år. Den maksimale erstatning for en skade vil være forsikringssummen, der er gældende i det år, hvor skaden konstateres. 10. Regres I det omfang Topdanmark har udbetalt erstatning, indtræder Topdanmark i Sikredes ret over for andre, som kan gøres ansvarlig for det skete, eller som gennem garantier o.l. kan forpligtes. 11. Dækningens ikrafttræden og ophør Dækningen træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2000 og ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug eller sløjfet eller 6 måneder efter, at aftalen mellem Olieselskabet og Topdanmark måtte ophøre. I sidstnævnte til fælde vil Sikrede modtage skriftlig besked senest 3 måneder før forsikringens ophør. 4

5 Når Sikrede senest den 31. december i et år skriftligt erklærer, at han ikke ønsker at være sikret under denne police, ophører dækningen fra 1. januar i det følgende år og indtil den 1. januar, der følger efter, at Sikrede giver skriftlig meddelelse om, at han på ny ønsker at være sikret under denne forsikring. Frasigelsen af forsikringsdækningen sker således for et kalenderår ad gangen, medmindre ejendommen skifter ejer i løbet af et kalenderår. I tilfælde af ejerskifte vil den nye ejer være sikret fra overtagelsesdagen, medmindre den nye ejer ligeledes erklærer ikke at ville være dækket under denne police. 12. Hvis skaden sker Topdanmark skal straks underrettes, efter at olieforureningen er konstateret, eller en formodning herom foreligger, eller hvis myndigheder har udstedt et påbud. Er en olieforurening ikke anmeldt til Topdanmark senest 6 måneder efter dækningens ophør, har Topdanmark ingen erstatningspligt. Sikrede skal så vidt muligt begrænse skaden (forureningen). Sikrede er forpligtet til at overlade Topdanmark retten til at varetage Sikredes interesser i anledning af forureningen og/eller påbuddet. Sikrede er herunder forpligtet til at overlade Topdanmark retten til, på Sikredes vegne, at påklage et meddelt påbud. Sikrede bevarer dog retten til selv at påklage et påbud. Sikrede er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning og afslutning. Oprydning og retablering, eller hel eller delvis fjernelse af olieinstallationen må ikke ske uden Topdanmarks skriftlige godkendelse. Sikrede kan ikke indgå aftaler med bindende virkning for Topdanmark. Foreløbig oprydning må dog foretages, hvis den er nødvendig for at begrænse alvorlige følger. Ved skade træffer Topdanmark beslutning om, hvilke foranstaltninger som måtte være nødvendige, ligesom Topdanmark sørger for den nødvendige skadeudbedring sammen med miljømyndigheder og anden faglig ekspertise. 13. Ankenævn Hvis Sikrede ikke er tilfreds med Topdanmarks behandling, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis: 1. Sikrede forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Topdanmark, 2. Topdanmark ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra Sikrede og 3. Sikrede til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis Sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis Sikrede selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der fås hos Ankenævnet eller hos Topdanmark. 14. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 5

6 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere