FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. De valgte dækninger fremgår af policen. Indhold Side Indhold Side 1 Generelle betingelser for forsikring 2 Sikrede personer 2 Geografisk område 2 - Ansvarsforsikring 2 - Kaskoforsikring 2 Orienterings-, pålidelighedsog økonomiløb 2 Præmiebetaling 2 Indeksregulering af præmie og selvrisiko 2 Flytning og risikoforandring 2 Salg, afmelding og stilstand/deponering af nummerplader 2 Forsikringens varighed og opsigelse 3 Anden regulering af præmie og betingelser 3 2 Forsikringsprodukter 3 Fastpræmieforsikring 3 3 Ansvarsforsikring 3 Ansvarsforsikringen dækker 3 5 Når skaden sker 4 Skadeanmeldelse 4 Besigtigelse og reparation 4 Transportomkostninger i Danmark 5 Partiel skade 5 Total skade 5 Værdiforringelseserstatning 5 Nyværdierstatning 5 Merværdiafgift 5 Selvrisiko 5 6 Redningsforsikring i udlandet 5 7 Retshjælpsforsikring 6 8 Autoulykkesforsikring 6 Hvem dækkes 6 Hvad dækkes 6 Hvor dækkes 6 Forsikringen dækker ikke 6 Erstatningsberegning 6 Nedsat erstatning 6 Dødsfaldserstatning 6 Ménerstatning 7 Tandskadeerstatning 7 Maksimumerstatning 7 Skadeanmeldelse 7 Forlig 7 Voldgift 7 Indeksregulering 7 9 Ankenævn 7 10 Fortrydelsesret 7 Fortrydelsesfristen 7 Hvordan fortryder du? 7 GRP (07.03) Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 1 Generelle betingelser for forsikring Sikrede personer Sikret er forsikringstageren og enhver der lovligt, med forsikringstagers billigelse, benytter bilen som fører eller passager. Endvidere er virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service, salg eller lignende sikrede. Skader påført bilen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse er ikke dækket. Ved salg af bilen er ny ejer sikret i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for evt. selvrisiko på forsikringen. Geografisk område Ansvarsforsikring Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøn-kort -ordningen, efter de pågældende landes love om motorkøretøjer. Kaskoforsikring Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er nævnt på det røde kort (SOS-kortet). Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Forsikringen dækker skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb eller træning dertil samt under rallies, under forudsætning af: At kørsel foregår i Danmark. At Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. At foreskrevne løbsregler overholdes. Forsikringen dækker ikke terræn-, kap- og væddeløbskørsel. Præmiebetaling Præmien opkræves over Betalingsservice eller giro. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves evt. afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift til Centralregisteret for Motorkøretøjer, miljøbidrag, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelsen af denne påmindelse (rykker 1), bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2). Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun på en police med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år. Indeksregulering af præmie, forsikringssum og selvrisiko Præmien indeksreguleres efter et indeks, der beregnes af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Efter samme regler har Tryg ret til at indeksregulere selvrisikobeløb og forsikringssummer. Selvrisiko og forsikringssum for retshjælp indeksreguleres ikke. Flytning og risikoforandring Der skal snarest muligt gives skriftlig meddelelse: Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. Når der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, fx vognskifte, bilens anvendelse, vægt, tilkoblingsanordning, forøgelse af bilens værdi eller tilbehør. En risikoændring vil præmiemæssigt blive reguleret fra ændringstidspunktet i overensstemmelse med gældende tarif. NB! Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Salg, afmelding og stilstand/deponering af nummerplader Afhændes den forsikrede bil, ophæves forsikringen. Forsikringstageren skal straks give Tryg meddelelse herom. Rettigheder med hensyn til skadefri kørsel på en afgangsført forsikring kan inden 3 år overføres til en nyanskaffet bil, hvis denne er af samme kategori, som den der tidligere har været forsikret. Præmien vil blive beregnet efter samme præmieklasse, som var gældende for den tidligere forsikring. Stilstand/deponering af nummerplader Stilstandsforsikring kan kun tegnes for kaskoforsikrede biler. Stilstand kan max tegnes for 2 år. Det er en betingelse for forsikringens gyldighed, at nummerpladerne er opbevaret på forsikringstageren s helårsadresse i særskilt aflåst rum/skab eller er afmeldt over for politiet, samt at bilen henstår ubenyttet, uden for Færdselslovens område. Forsikringen dækker ikke for skade ved kørsel i stilstandsperioden. Der optjenes ikke anciennitet i stilstandsperioden, Er en bil under opbygning gælder en selvrisiko på kr. af enhver brandskade. Der er ikke dækning for skade sket under behandling og bearbejdning. 2

3 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1-årige perioder, indtil den af forsikringstageren eller Tryg skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller Tryg opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds varsel inden for 1. måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden. Anden regulering af præmien og betingelser Ændres forsikringens grundpræmier eller betingelser, har både forsikringstageren og Tryg ret til med, 1 måneds varsel, at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdato. Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadestilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v.. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 Kbh. K) tlf sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 2 Forsikringsprodukt Forsikringsproduktet er et fastpræmieprodukt, hvilket vil sige, at der ikke foretages præmieregulering i forbindelse med en skade. Forsikringen kan tegnes som en ren ansvarsforsikring uden selvrisiko eller den kan tegnes som en ansvars-, kasko- og brandforsikring med eller uden selvrisiko. Er forsikringen tegnet med selvrisiko gælder denne for den første del af enhver kasko- og eller brandskade. Er forsikringen tegnet med en selvrisiko vil beløbet fremgå af policen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald, efter samme regler som præmien. 3 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dækker Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven gældende summer for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj. I lande, med hvem grøn-kort - ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Hvis der er aftalt højere dækningssummer, fremgår dette af policen. Udover dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af bilen. Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade påført førerens person. Dog dækker ansvarsforsikringen personskade overgået elev, når denne er fører af en bil anvendt til skolekørsel under øvelseskørsel på arealer, godkendt af politiet og afspærret til formålet. Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. Skade på tilkoblet campingvogn eller påhængsvogn. Skade på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af færdselslovens regler. Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Skade der indtræffer, medens bilen er udlejet. Skade som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet. Regres Tryg kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skade efter færdselslovens 104, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Tryg kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108 stk. 2. Bilen må ikke udlejes. Sker dette alligevel er Tryg forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført udgifter for Tryg, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Skadeanmeldelse Når skaden indtræffer, skal der snarest gives meddelelse herom til Tryg. Der må ikke uden Trygs samtykke træffes aftale om erstatningskrav. 3

4 4 Betingelser for Kasko- og brandforsikring Kaskoforsikringen dækker Tab af samt enhver skade på bilen med de undtagelser der er nævnt i punktet Forsikringen dækker ikke. Brandforsikringen dækker Skade på bilen ved *brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de udtalelser, der er nævnt i punktet Forsikringen dækker ikke. *Ved brandskade forstås: Skade som følge af ildebrand(ildsvåde.) Herfra undtages beskadigelse som følge af svidning fx af tobaksgløder. Forsikringen dækker ikke Slitage eller anden forringelse af bilen som følge af brug, herunder rust, tæring, lakskader ved stenslag og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. Skade, der påføres bilen eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørsels- eller brandskade. Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning. Skade på motoren forårsaget ved eksplosion i denne. Skade, der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne biler. Skade, der indtræffer medens bilen var udlejet. Skade, der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Har Tryg på andet grundlag end policens måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, kan Tryg kræve beløbet refunderet. Følgende skader er endvidere undtaget, idet dog forsikringstageren er dækket, hvis denne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand. Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af bilen samt *bortkomst, der ikke skyldes tyveri. 5 Når skaden sker Skadeanmeldelse Når skaden indtræffer, skal der snarest gives meddelelse til Tryg. Ved røveri, tyveri, forsøg herpå eller hærværk skal forholdet desuden straks anmeldes til politiet. Politiets kvittering for anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. *Bortkomst Som bortkomst anses overdragelse af køretøjet til anden person, der derefter forsvinder med køretøjet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Skade sket medens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skade, som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. Tilbehør Udover selve bilen dækkes fastmonteret normalt tilbehør tilhørende forsikringstageren eller fast registreret bruger. Afmonteret normalt tilbehør og standardværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med bilen og opbevares i aflåst rum. Andre reservedele til brug for bilen erstattes med maksimalt kr. Radiomateriel og lignende er kun omfattet af forsikringen, når dette er fast monteret i bilen. Er radiomateriellet konstrueret til at tage med fra bilen, for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen. I skadetilfælde kan Tryg vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende radiomateriel. Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Undtaget fra forsikringen er biltelefoner, telefax, tv, video og walkie talkies. Tyveri af brændstof er ikke dækket af forsikringen. Tilvalg til kasko- og brandforsikringen: Glasforsikring (Dækningen vil fremgå af policen) Forsikringen dækker, med 2/3 dele af den samlede udgift, skader som alene omfatter bilens ruder, soltag, lygteglas og sidespejle. Der er således tale om en selvrisiko på 1/3 del af udgiften. På ruder, der repareres i stedet for at blive udskiftet, ydes fuld erstatning for udgiften. Glasforsikringen dækker ikke skader ved almindelig slitage, fabrikations- og/eller materialefejl og ved skader opstået mens bilen var til serviceeftersyn eller reparation. Sker der samtidig skade på andet end ruder, soltag, lygteglas og sidespejle dækker glasforsikringen ikke. Skaden vil da være omfattet af den almindelige kaskoforsikring. Er der selvrisiko på kaskoforsikringen vil det være den, som er gældende. Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med Tryg. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt af køre videre. Tryg har ret til at vælge reparatør. 4

5 Er skaden opstået, medens bilen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter reparatør eller forhandler endvidere for den på forsikringen gældende selvrisiko. Transportomkostninger i Danmark Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler Tryg nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af bilen. Uden for Danmark gælder bestemmelserne i afsnittet Redningsforsikring i udlandet. Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte bilen i samme stand som før skaden. Tryg kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade bilen istandsætte. Tryg erstatter ikke forringelse af bilens handelsværdi, afsavnstab eller merudgift ved over- eller natarbejde. Se dog afsnittet værdiforringelse. Total skade Er skaden så stor, at reparation efter skadekonsulentens skøn eller Toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver bilen ved tyveri ikke fundet senest 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Tryg, ansættes tabet til det beløb en bil af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis Tryg har udbetalt kontanterstatning, er bilen Trygs ejendom. Værdiforringelseserstatning Er den forsikrede bil en personbil registreret til privat personkørsel eller skolekørsel og udgør reparationsudgifterne mindst 20 % af den på uheldstidspunktet gældende pris for en fabriksnyt bil af samme fabrikat, type, årgang, udbetales erstatning for værdiforringelse til forsikringstageren med: 15% af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det første år efter første registrering. 10% af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det andet og tredje år efter første registrering. For over tre år gamle biler udbetales ikke erstatning for værdiforringelse. Nyværdierstatning For personbiler, registreret til privat personkørsel eller skolekørsel, ydes en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som det skaderamte under forudsætning af: At skaden er sket inden for det første år efter første registrering, At bilen er fabriksny ved forsikringens tegning At reparationsomkostningerne udgør mindst 50% af bilens *nyværdi. *Nyværdi Ved nyværdi forstås motorkøretøjets dagspris incl. fuld afgift, moms, ekstraudstyr og registreringsomkostninger på uheldstidspunktet. Dette gælder dog ikke køretøjer, der helt eller delvist er afgiftsfri. Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af Tryg. For biler tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Tryg udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning, Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoog/eller brandforsikringen med 14 dages varsel. Selvrisiko Er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver kasko- og brandskade. Der er ingen selvrisiko, når en skade indtræffer: a. Ved tyveri begået af en kendt gerningsmand. b. Ved hærværk begået af en kendt gerningsmand. c. Ved skade alene dækket efter forsikringsbetingelsernes 6 eller 8 (Redningsforsikring i udlandet - Autoulykke) d. Ved skade, hvor Tryg har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103 stk. 2. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger Tryg selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadevolder. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 6 Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke ansvar og/eller brandforsikring alene). Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med indtil 3,5 tons tilladt totalvægt, påhængsvogne /campingvogne til sådanne, samt motorcykler og scootere. Vare- og lastbiler er dog ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde S.O.S. servicekort, som kan rekvireres hos Tryg. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. 5

6 7 Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar og/eller brand alene). Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos Tryg. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. 8 Autoulykkesforsikring (Gælder kun hvis dækningen fremgår af policen). For autoulykkesforsikringen gælder efterfølgende betingelser samt fællesbetingelserne. Hvem dækkes Forsikringen dækker fører og passagerer, der befordres med den forsikrede bil. Hvad dækkes Forsikringen dækker ulykkestilfælde, som er en direkte følge af kørselsuheld, indtruffet når de sikrede befinder sig i bilen eller rammer dem under ind- og udstigning af denne. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig, ydre, voldelig indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. Hvor dækkes Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøn-kort -ordningen. Forsikringen dækker ikke Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer medens bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, eller benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje. Følger af ulykkestilfælde, der overgår personer, som er knyttet til værksteder, servicestationer, hoteller eller andre virksomheder, som i erhvervsøjemed har bilen i varetægt. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. Følger af ulykkestilfælde, der overgår den af de sikrede, som selv udviser eller som er bekendt med, at der udvises forsæt, groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed ved ulykkestilfældets opståen. Følger af ulykkestilfælde, der overgår den fører af bilen, som ikke har lovbefalet kørekort eller de passagerer, som er vidende om dette forhold. Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under terræn-, kap- eller væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet. Skade der skyldes krig, oprør, borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Erstatningsberegning Tryg garanterer erstatning i overensstemmelse med gældende forsikringssummer og denne erstatning ydes: A. Ubeskåret, hvis der for samme ulykkestilfælde ikke ydes erstatning over en ansvarsforsikring. B. Med differencebeløbet, hvis erstatningen fra de i punkt A nævnte forsikringer er mindre end den garanterede erstatning. Hvor erstatning fra arbejdsskadeforsikring ydes som renteerstatning, kapitaliseres denne til brug for beregningen af differencen efter Arbejdsskadestyrelsens regler. Følgerne af samme ulykkestilfælde for en person berettiger ikke til erstatning både for mén og død. Udbetales der dødsfaldserstatning for en person, ydes der ikke erstatning for begravelseshjælp. Nedsat erstatning Forsikringssummerne nedsættes med 50%, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 70 år. Erstatningen bortfalder, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 75 år. Dødsfaldserstatning Forsikringssummen er kr. (Indeksreguleret 2004) Erstatningsberettiget er afdødes ægtefælle, eller samlever med hvem afdøde har haft fælles folkeregisteradresse og levet i et ægteskabslignende forhold de sidste to sammenhængende år. Hvis ægtefælle eller samlever ikke efterlades, er afdødes umyndige børn og stedbørn erstatningsberettigede. Findes ingen sådanne efterladte, betales alene (indeksreguleret 2004) i begravelseshjælp, uanset om der ydes erstatning over anden forsikring, og uanset om afdøde var fyldt 75 år. 6

7 Ménerstatning Ved en méngrad på 100% er forsikringssummen kr. (indeksreguleret 2004) Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til ménerstatning efter méngraden. Erstatningen fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældets indtræden. Ansættelse af méngraden finder sted i overensstemmelse med den praksis, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere end hvis et sådan mén ikke havde været til stede. Tandskadeerstatning Udgifter til behandling af tandskader pr. tilskadekommen person kan højst erstattes med kr. (indeksreguleret 2004). Maksimumserstatning Den samlede erstatning for et ulykkestilfælde kan ikke overstige kr. (indeksreguleret 2004) ved død og kr. (indeksreguleret 2004) ved mén. Skadeanmeldelse Erstatningspligten er betinget af, at uheldet snarest anmeldes til Tryg. Ved dødsulykker kan der forlanges obduktion. Forlig Forlig om erstatning fra en skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab kan ikke indgås med retsvirkning for denne forsikring, uden at Tryg godkender forliget. Voldgift Hvis der opstår tvivl om et ulykkestilfælde medfører krav om mén eller dødsfaldserstatning, kan sagen forelægges for Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse med bindende virkning for begge parter. De hermed forbundne udgifter bæres ligeligt af hver part. Indeksregulering Både ulykkesforsikringens forsikringssummer og præmie indeksreguleres efter de regler, som er anført i afsnittet Indeksregulering af præmie, forsikringssum og selvrisiko. Hvis denne bestemmelse kommer til anvendelse, vil der blive foretaget en pro rata fordeling af erstatning blandt de erstatningsberettigede. 9 Ankenævn Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med Trygs afgørelse i en sag vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til Tryg ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem 10 og 13 Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: Tryg Gruppeforsikring Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf mellem kl. 10 og Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage, Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt, hvis du fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber en helligdag, en søndag, en lørdag eller på Grundlovsdag, den 5 juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Vil du sikre dig bevis for at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen skal gives til: Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup 7

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R Påhængsvogn Forsikringsbetingelser R306 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motorkasko afsnit 15-18 Side 7 3. Motorbrand afsnit 19-21 Side 9 4. Kørselskasko

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Motorcykelforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser for Motorcykelforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere