FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. De valgte dækninger fremgår af policen. Indhold Side Indhold Side 1 Generelle betingelser for forsikring 2 Sikrede personer 2 Geografisk område 2 - Ansvarsforsikring 2 - Kaskoforsikring 2 Orienterings-, pålidelighedsog økonomiløb 2 Præmiebetaling 2 Indeksregulering af præmie og selvrisiko 2 Flytning og risikoforandring 2 Salg, afmelding og stilstand/deponering af nummerplader 2 Forsikringens varighed og opsigelse 3 Anden regulering af præmie og betingelser 3 2 Forsikringsprodukter 3 Fastpræmieforsikring 3 3 Ansvarsforsikring 3 Ansvarsforsikringen dækker 3 5 Når skaden sker 4 Skadeanmeldelse 4 Besigtigelse og reparation 4 Transportomkostninger i Danmark 5 Partiel skade 5 Total skade 5 Værdiforringelseserstatning 5 Nyværdierstatning 5 Merværdiafgift 5 Selvrisiko 5 6 Redningsforsikring i udlandet 5 7 Retshjælpsforsikring 6 8 Autoulykkesforsikring 6 Hvem dækkes 6 Hvad dækkes 6 Hvor dækkes 6 Forsikringen dækker ikke 6 Erstatningsberegning 6 Nedsat erstatning 6 Dødsfaldserstatning 6 Ménerstatning 7 Tandskadeerstatning 7 Maksimumerstatning 7 Skadeanmeldelse 7 Forlig 7 Voldgift 7 Indeksregulering 7 9 Ankenævn 7 10 Fortrydelsesret 7 Fortrydelsesfristen 7 Hvordan fortryder du? 7 GRP (07.03) Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 1 Generelle betingelser for forsikring Sikrede personer Sikret er forsikringstageren og enhver der lovligt, med forsikringstagers billigelse, benytter bilen som fører eller passager. Endvidere er virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service, salg eller lignende sikrede. Skader påført bilen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse er ikke dækket. Ved salg af bilen er ny ejer sikret i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for evt. selvrisiko på forsikringen. Geografisk område Ansvarsforsikring Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøn-kort -ordningen, efter de pågældende landes love om motorkøretøjer. Kaskoforsikring Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er nævnt på det røde kort (SOS-kortet). Orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb Forsikringen dækker skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb eller træning dertil samt under rallies, under forudsætning af: At kørsel foregår i Danmark. At Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. At foreskrevne løbsregler overholdes. Forsikringen dækker ikke terræn-, kap- og væddeløbskørsel. Præmiebetaling Præmien opkræves over Betalingsservice eller giro. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves evt. afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift til Centralregisteret for Motorkøretøjer, miljøbidrag, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelsen af denne påmindelse (rykker 1), bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2). Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun på en police med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år. Indeksregulering af præmie, forsikringssum og selvrisiko Præmien indeksreguleres efter et indeks, der beregnes af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Efter samme regler har Tryg ret til at indeksregulere selvrisikobeløb og forsikringssummer. Selvrisiko og forsikringssum for retshjælp indeksreguleres ikke. Flytning og risikoforandring Der skal snarest muligt gives skriftlig meddelelse: Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. Når der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, fx vognskifte, bilens anvendelse, vægt, tilkoblingsanordning, forøgelse af bilens værdi eller tilbehør. En risikoændring vil præmiemæssigt blive reguleret fra ændringstidspunktet i overensstemmelse med gældende tarif. NB! Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Salg, afmelding og stilstand/deponering af nummerplader Afhændes den forsikrede bil, ophæves forsikringen. Forsikringstageren skal straks give Tryg meddelelse herom. Rettigheder med hensyn til skadefri kørsel på en afgangsført forsikring kan inden 3 år overføres til en nyanskaffet bil, hvis denne er af samme kategori, som den der tidligere har været forsikret. Præmien vil blive beregnet efter samme præmieklasse, som var gældende for den tidligere forsikring. Stilstand/deponering af nummerplader Stilstandsforsikring kan kun tegnes for kaskoforsikrede biler. Stilstand kan max tegnes for 2 år. Det er en betingelse for forsikringens gyldighed, at nummerpladerne er opbevaret på forsikringstageren s helårsadresse i særskilt aflåst rum/skab eller er afmeldt over for politiet, samt at bilen henstår ubenyttet, uden for Færdselslovens område. Forsikringen dækker ikke for skade ved kørsel i stilstandsperioden. Der optjenes ikke anciennitet i stilstandsperioden, Er en bil under opbygning gælder en selvrisiko på kr. af enhver brandskade. Der er ikke dækning for skade sket under behandling og bearbejdning. 2

3 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1-årige perioder, indtil den af forsikringstageren eller Tryg skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller Tryg opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds varsel inden for 1. måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden. Anden regulering af præmien og betingelser Ændres forsikringens grundpræmier eller betingelser, har både forsikringstageren og Tryg ret til med, 1 måneds varsel, at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdato. Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadestilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v.. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 Kbh. K) tlf sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 2 Forsikringsprodukt Forsikringsproduktet er et fastpræmieprodukt, hvilket vil sige, at der ikke foretages præmieregulering i forbindelse med en skade. Forsikringen kan tegnes som en ren ansvarsforsikring uden selvrisiko eller den kan tegnes som en ansvars-, kasko- og brandforsikring med eller uden selvrisiko. Er forsikringen tegnet med selvrisiko gælder denne for den første del af enhver kasko- og eller brandskade. Er forsikringen tegnet med en selvrisiko vil beløbet fremgå af policen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald, efter samme regler som præmien. 3 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dækker Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven gældende summer for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj. I lande, med hvem grøn-kort - ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Hvis der er aftalt højere dækningssummer, fremgår dette af policen. Udover dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af bilen. Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade påført førerens person. Dog dækker ansvarsforsikringen personskade overgået elev, når denne er fører af en bil anvendt til skolekørsel under øvelseskørsel på arealer, godkendt af politiet og afspærret til formålet. Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. Skade på tilkoblet campingvogn eller påhængsvogn. Skade på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af færdselslovens regler. Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Skade der indtræffer, medens bilen er udlejet. Skade som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet. Regres Tryg kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skade efter færdselslovens 104, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Tryg kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108 stk. 2. Bilen må ikke udlejes. Sker dette alligevel er Tryg forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført udgifter for Tryg, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Skadeanmeldelse Når skaden indtræffer, skal der snarest gives meddelelse herom til Tryg. Der må ikke uden Trygs samtykke træffes aftale om erstatningskrav. 3

4 4 Betingelser for Kasko- og brandforsikring Kaskoforsikringen dækker Tab af samt enhver skade på bilen med de undtagelser der er nævnt i punktet Forsikringen dækker ikke. Brandforsikringen dækker Skade på bilen ved *brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de udtalelser, der er nævnt i punktet Forsikringen dækker ikke. *Ved brandskade forstås: Skade som følge af ildebrand(ildsvåde.) Herfra undtages beskadigelse som følge af svidning fx af tobaksgløder. Forsikringen dækker ikke Slitage eller anden forringelse af bilen som følge af brug, herunder rust, tæring, lakskader ved stenslag og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. Skade, der påføres bilen eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørsels- eller brandskade. Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning. Skade på motoren forårsaget ved eksplosion i denne. Skade, der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne biler. Skade, der indtræffer medens bilen var udlejet. Skade, der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Har Tryg på andet grundlag end policens måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, kan Tryg kræve beløbet refunderet. Følgende skader er endvidere undtaget, idet dog forsikringstageren er dækket, hvis denne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand. Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af bilen samt *bortkomst, der ikke skyldes tyveri. 5 Når skaden sker Skadeanmeldelse Når skaden indtræffer, skal der snarest gives meddelelse til Tryg. Ved røveri, tyveri, forsøg herpå eller hærværk skal forholdet desuden straks anmeldes til politiet. Politiets kvittering for anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. *Bortkomst Som bortkomst anses overdragelse af køretøjet til anden person, der derefter forsvinder med køretøjet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Skade sket medens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skade, som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. Tilbehør Udover selve bilen dækkes fastmonteret normalt tilbehør tilhørende forsikringstageren eller fast registreret bruger. Afmonteret normalt tilbehør og standardværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med bilen og opbevares i aflåst rum. Andre reservedele til brug for bilen erstattes med maksimalt kr. Radiomateriel og lignende er kun omfattet af forsikringen, når dette er fast monteret i bilen. Er radiomateriellet konstrueret til at tage med fra bilen, for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen. I skadetilfælde kan Tryg vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende radiomateriel. Begrænsninger og undtagelser for tilbehør Undtaget fra forsikringen er biltelefoner, telefax, tv, video og walkie talkies. Tyveri af brændstof er ikke dækket af forsikringen. Tilvalg til kasko- og brandforsikringen: Glasforsikring (Dækningen vil fremgå af policen) Forsikringen dækker, med 2/3 dele af den samlede udgift, skader som alene omfatter bilens ruder, soltag, lygteglas og sidespejle. Der er således tale om en selvrisiko på 1/3 del af udgiften. På ruder, der repareres i stedet for at blive udskiftet, ydes fuld erstatning for udgiften. Glasforsikringen dækker ikke skader ved almindelig slitage, fabrikations- og/eller materialefejl og ved skader opstået mens bilen var til serviceeftersyn eller reparation. Sker der samtidig skade på andet end ruder, soltag, lygteglas og sidespejle dækker glasforsikringen ikke. Skaden vil da være omfattet af den almindelige kaskoforsikring. Er der selvrisiko på kaskoforsikringen vil det være den, som er gældende. Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med Tryg. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt af køre videre. Tryg har ret til at vælge reparatør. 4

5 Er skaden opstået, medens bilen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter reparatør eller forhandler endvidere for den på forsikringen gældende selvrisiko. Transportomkostninger i Danmark Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler Tryg nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af bilen. Uden for Danmark gælder bestemmelserne i afsnittet Redningsforsikring i udlandet. Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte bilen i samme stand som før skaden. Tryg kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade bilen istandsætte. Tryg erstatter ikke forringelse af bilens handelsværdi, afsavnstab eller merudgift ved over- eller natarbejde. Se dog afsnittet værdiforringelse. Total skade Er skaden så stor, at reparation efter skadekonsulentens skøn eller Toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver bilen ved tyveri ikke fundet senest 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Tryg, ansættes tabet til det beløb en bil af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis Tryg har udbetalt kontanterstatning, er bilen Trygs ejendom. Værdiforringelseserstatning Er den forsikrede bil en personbil registreret til privat personkørsel eller skolekørsel og udgør reparationsudgifterne mindst 20 % af den på uheldstidspunktet gældende pris for en fabriksnyt bil af samme fabrikat, type, årgang, udbetales erstatning for værdiforringelse til forsikringstageren med: 15% af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det første år efter første registrering. 10% af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det andet og tredje år efter første registrering. For over tre år gamle biler udbetales ikke erstatning for værdiforringelse. Nyværdierstatning For personbiler, registreret til privat personkørsel eller skolekørsel, ydes en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som det skaderamte under forudsætning af: At skaden er sket inden for det første år efter første registrering, At bilen er fabriksny ved forsikringens tegning At reparationsomkostningerne udgør mindst 50% af bilens *nyværdi. *Nyværdi Ved nyværdi forstås motorkøretøjets dagspris incl. fuld afgift, moms, ekstraudstyr og registreringsomkostninger på uheldstidspunktet. Dette gælder dog ikke køretøjer, der helt eller delvist er afgiftsfri. Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af Tryg. For biler tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Tryg udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning, Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoog/eller brandforsikringen med 14 dages varsel. Selvrisiko Er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver kasko- og brandskade. Der er ingen selvrisiko, når en skade indtræffer: a. Ved tyveri begået af en kendt gerningsmand. b. Ved hærværk begået af en kendt gerningsmand. c. Ved skade alene dækket efter forsikringsbetingelsernes 6 eller 8 (Redningsforsikring i udlandet - Autoulykke) d. Ved skade, hvor Tryg har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. færdselslovens 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103 stk. 2. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger Tryg selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadevolder. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 6 Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke ansvar og/eller brandforsikring alene). Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med indtil 3,5 tons tilladt totalvægt, påhængsvogne /campingvogne til sådanne, samt motorcykler og scootere. Vare- og lastbiler er dog ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde S.O.S. servicekort, som kan rekvireres hos Tryg. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. 5

6 7 Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar og/eller brand alene). Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos Tryg. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. 8 Autoulykkesforsikring (Gælder kun hvis dækningen fremgår af policen). For autoulykkesforsikringen gælder efterfølgende betingelser samt fællesbetingelserne. Hvem dækkes Forsikringen dækker fører og passagerer, der befordres med den forsikrede bil. Hvad dækkes Forsikringen dækker ulykkestilfælde, som er en direkte følge af kørselsuheld, indtruffet når de sikrede befinder sig i bilen eller rammer dem under ind- og udstigning af denne. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig, ydre, voldelig indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. Hvor dækkes Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøn-kort -ordningen. Forsikringen dækker ikke Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer medens bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, eller benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje. Følger af ulykkestilfælde, der overgår personer, som er knyttet til værksteder, servicestationer, hoteller eller andre virksomheder, som i erhvervsøjemed har bilen i varetægt. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. Følger af ulykkestilfælde, der overgår den af de sikrede, som selv udviser eller som er bekendt med, at der udvises forsæt, groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed ved ulykkestilfældets opståen. Følger af ulykkestilfælde, der overgår den fører af bilen, som ikke har lovbefalet kørekort eller de passagerer, som er vidende om dette forhold. Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under terræn-, kap- eller væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet. Skade der skyldes krig, oprør, borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Erstatningsberegning Tryg garanterer erstatning i overensstemmelse med gældende forsikringssummer og denne erstatning ydes: A. Ubeskåret, hvis der for samme ulykkestilfælde ikke ydes erstatning over en ansvarsforsikring. B. Med differencebeløbet, hvis erstatningen fra de i punkt A nævnte forsikringer er mindre end den garanterede erstatning. Hvor erstatning fra arbejdsskadeforsikring ydes som renteerstatning, kapitaliseres denne til brug for beregningen af differencen efter Arbejdsskadestyrelsens regler. Følgerne af samme ulykkestilfælde for en person berettiger ikke til erstatning både for mén og død. Udbetales der dødsfaldserstatning for en person, ydes der ikke erstatning for begravelseshjælp. Nedsat erstatning Forsikringssummerne nedsættes med 50%, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 70 år. Erstatningen bortfalder, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 75 år. Dødsfaldserstatning Forsikringssummen er kr. (Indeksreguleret 2004) Erstatningsberettiget er afdødes ægtefælle, eller samlever med hvem afdøde har haft fælles folkeregisteradresse og levet i et ægteskabslignende forhold de sidste to sammenhængende år. Hvis ægtefælle eller samlever ikke efterlades, er afdødes umyndige børn og stedbørn erstatningsberettigede. Findes ingen sådanne efterladte, betales alene (indeksreguleret 2004) i begravelseshjælp, uanset om der ydes erstatning over anden forsikring, og uanset om afdøde var fyldt 75 år. 6

7 Ménerstatning Ved en méngrad på 100% er forsikringssummen kr. (indeksreguleret 2004) Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til ménerstatning efter méngraden. Erstatningen fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældets indtræden. Ansættelse af méngraden finder sted i overensstemmelse med den praksis, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere end hvis et sådan mén ikke havde været til stede. Tandskadeerstatning Udgifter til behandling af tandskader pr. tilskadekommen person kan højst erstattes med kr. (indeksreguleret 2004). Maksimumserstatning Den samlede erstatning for et ulykkestilfælde kan ikke overstige kr. (indeksreguleret 2004) ved død og kr. (indeksreguleret 2004) ved mén. Skadeanmeldelse Erstatningspligten er betinget af, at uheldet snarest anmeldes til Tryg. Ved dødsulykker kan der forlanges obduktion. Forlig Forlig om erstatning fra en skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab kan ikke indgås med retsvirkning for denne forsikring, uden at Tryg godkender forliget. Voldgift Hvis der opstår tvivl om et ulykkestilfælde medfører krav om mén eller dødsfaldserstatning, kan sagen forelægges for Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse med bindende virkning for begge parter. De hermed forbundne udgifter bæres ligeligt af hver part. Indeksregulering Både ulykkesforsikringens forsikringssummer og præmie indeksreguleres efter de regler, som er anført i afsnittet Indeksregulering af præmie, forsikringssum og selvrisiko. Hvis denne bestemmelse kommer til anvendelse, vil der blive foretaget en pro rata fordeling af erstatning blandt de erstatningsberettigede. 9 Ankenævn Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med Trygs afgørelse i en sag vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til Tryg ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem 10 og 13 Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: Tryg Gruppeforsikring Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf mellem kl. 10 og Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage, Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt, hvis du fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber en helligdag, en søndag, en lørdag eller på Grundlovsdag, den 5 juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Vil du sikre dig bevis for at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen skal gives til: Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup 7

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere