FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA"

Transkript

1 FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1

2 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål. Spørgsmålene er inddelt i grupperne A-G, som repræsenterer de vurderingskriterier, Borgerrådgiveren vurderer forvaltningernes indsats ud fra. A. Forvaltningens oplysningsgrundlag relevante enheder har til formål at afdække, om forvaltningen har identificeret de relevante områder, hvor der sker sagsbehandling og/eller borgerbetjening. Dvs. ved forvaltningen, hvilke områder den skal have styr på? B. Forvaltningens oplysningsgrundlag kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen har til formål at afdække, om forvaltningen har viden om kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen på de relevante områder. Dvs. ved forvaltningen, hvor skoen trykker? C. Medarbejdernes kendskab til minimumskravene til kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen har til formål at afdække, om forvaltningen har sikret, at medarbejderne har kendskab til de relevante minimumskrav for kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen, og at medarbejderne er klædt på til at opfylde minimumskravene. Dvs. har forvaltningen sikret, at medarbejderne er rustet til at løfte opgaven? D. Forvaltningens beslutningskraft og målsætninger har til formål at afdække, om forvaltningen har udvist beslutningskraft ved at opstille mål og/eller hensigtserklæringer om at reducere eventuelle misforhold mellem minimumskrav og aktuelt kvalitetsniveau og ved at træffe konkrete beslutninger om, hvordan målene og/eller hensigtserklæringerne nås, samt om forvaltningen har tilført ressourcer til opgaven. Dvs. er der beslutningskraft i forvaltningen til at gøre noget ved eventuelle problemer, og er arbejdet gjort muligt? E. Forvaltningens tiltag har til formål at afdække, om forvaltningen har fulgt op på sine beslutninger ved at iværksætte konkrete tiltag, og om forvaltningen følger op på, om disse tiltag efterleves. Dvs. er arbejdet gået i gang, og er der viden om, hvorvidt indsatsen virker? F. Forvaltningens evaluering har til formål at afdække, om forvaltningen gennemfører løbende evaluering af sin indsats såvel som af resultaterne heraf, og om forvaltningen om nødvendigt korrigerer indsatsen. Dvs. er en eventuel evaluering en løbende proces eller en engangsforestilling, og hvad gør forvaltningen med sin viden om indsatsernes effektivitet? 2

3 G. Forvaltningens viden om effekt har til formål at afdække, om forvaltningen måler eller registrerer effekten af indsatsen. Dvs. har forvaltningen data om indsatsens effekt? Borgerrådgiverens evaluering omfatter forvaltningernes indsatser på de områder under forvaltningerne, hvor forvaltningsretlige regler samt kommunens eventuelle egne mål og minimumskrav regulerer sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Om begreberne enheder, sagsbehandling og borgerbetjening i spørgeskemaet: Enheder skal forstås som de enheder, der i forvaltningen er organiseret som enheder med egen leder/ledelse på afdelingsniveau. Det afgørende er den organisatoriske struktur i forvaltningen er der tale om en selvstændig organisatorisk enhed? ikke om enheden går under betegnelsen enhed i forvaltningens organisation. Eksempelvis kan også et center eller et kontor udgøre en enhed i dette spørgeskemas forstand, hvis det kan karakteriseres som en afdeling med egen leder/ledelse på afdelingsniveau. En decentral enhed, der organisatorisk hører under en anden decentral enhed, vil i denne sammenhæng udgøre en organisatorisk enhed i sig selv, hvis den har sin egen leder/ledelse på afdelingsniveau. Hvor en forvaltning eksempelvis decentralt er organiseret i tre centre, der hver består af fire afdelinger/enheder/kontorer mv., vil hver af disse fire afdelinger/enheder/kontorer mv. udgøre organisatoriske enheder i sig selv. Sagsbehandling skal forstås som sagsbehandling i borgersager eller i forbindelse med borgerhenvendelser, dvs. hvor sagsbehandlingen er rettet mod konkrete borgere. Således er eksempelvis behandlingen af sager, der er af generel karakter, sager som er interne i forvaltningen, sager som er rettet mod andre dele af kommunen herunder det politiske niveau og sager som er rettet mod andre offentlige myndigheder mv. som udgangspunkt ikke omfattet. Sagsbehandling i borgersager kan også omfatte sager, hvor forvaltningen ikke skal træffe en afgørelse over for en borger, f.eks. i forbindelse med vejledning af borgere om rettigheder, procedurer mv. Borgerbetjening omfatter ikke alle de former for borgerbetjening, der under en bred sproglig forståelse måtte falde under begrebet. Borgerbetjening skal forstås som den borgerbetjening, der sker i relation til forvaltningens sagsbehandling i borgersager, dvs. hvor sagsbehandlingen er rettet mod en eller flere konkrete borgere, uanset om der er tale om sagsbehandling i en sag, hvor der træffes afgørelse eller ej. Eksempelvis er den borgerbetjening, der sker, når en borger henvender sig for at få vejledning, omfattet. Den borgerbetjening i bred forstand, der sker i forbindelse med udførelsen af kommunens faktiske forvaltningsvirksomhed såsom ældrepleje, hjemmepleje, børnepasning, undervisning, vedligeholdelse af veje er derimod ikke omfattet. Spørgeskemaet indeholder vejledning til flere af spørgsmålene for at imødegå misforståelser ved besvarelsen. Vejledningstekst fremgår med kursiv. Borgerrådgiveren står naturligvis til rådighed, hvis forvaltningen har opklarende spørgsmål. 3

4 A. Forvaltningens oplysningsgrundlag relevante enheder Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen har identificeret de relevante områder, hvor der sker sagsbehandling og/eller borgerbetjening. Dvs. om forvaltningen ved, hvilke områder den skal have styr på. Spørgsmål Svar 1. Har forvaltningen identificeret de organisatoriske enheder i forvaltningen, hvor der sker sagsbehandling og/eller borgerbetjening? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvilke enheder der er tale om. Svaret bedes omfatte både enheder, der er omfattet af evalueringsordningen, som enheder, der ikke er. 1.1 Hvordan har forvaltningen i givet fald foretaget denne identifikation? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen har anvendt til at foretage identifikationen. Er identifikationen eksempelvis sket ved at gennemgå alle enheders opgaver, ved forespørgsel hos ledelsen i de enkelte organisatoriske enheder, ved gennemgang af arbejdseller sagslister eller på anden vis. 1.2 Hvornår har forvaltningen foretaget eller sidst revideret identifikationen som nævnt i spørgsmål 1? Spørgsmålet skal alene besvares, hvis forvaltningen har besvaret spørgsmål 1 bekræftende. 1.3 Har forvaltningen opgjort, hvor mange borgersager de enkelte organisatoriske enheder behandler per år? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse antallet af sager hver enhed for sig. 4

5 1.4 Har forvaltningen opgjort, hvor mange borgersager forvaltningen samlet set behandler per år? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse antallet af sager per år. Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 5

6 B. Forvaltningens oplysningsgrundlag kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen har viden om kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen på de relevante områder. Dvs. om forvaltningen ved, hvor skoen trykker. Spørgsmål Svar 2. Ved forvaltningen hvordan kvalitetsniveauet er i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen i de enheder i forvaltningen, som er omfattet af evalueringsordningen? Med kvalitetsniveauet menes hvilket niveau eksempelvis godt, acceptabelt, ikke-acceptabelt, mv. der konkret er i kvaliteten af sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen. 2.1 Hvordan har forvaltningen i givet fald opnået denne viden? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen har anvendt for at opnå denne viden. Er der eksempelvis tale om opgørelser af fejlprocenter, om vurderinger på baggrund af gennemgange af en delmængde af sagerne eller om skøn mv. 2.2 Hvornår har forvaltningen i givet fald opnået eller sidst opdateret denne viden? 3. Hvilke minimumskrav har kommunen selv fastsat til kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen på de sagsområder, som hører under de enheder i forvaltningen, der er omfattet af evalueringsordningen? Minimumskrav skal her forstås som krav, der følger af kommunens egne standarder for sagsbehandling og borgerbetjening, og som aktuelt er gældende. 6

7 Angiv alene de minimumskrav, som kommunen selv har fastsat vedrørende sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen, og ikke de krav, der udelukkende følger af de forvaltningsretlige regler mv. Eksempler på sådanne minimumskrav er de krav, der er fastsat i form af kommunens tilbagemeldingsgaranti eller ulovbestemte sagsbehandlingsfrister. Der forudsættes alene, at forvaltningen giver en helt overordnet beskrivelse af de enkelte kravs emnemæssige område og indhold, medmindre kravet ikke er helt eller delvist selvforklarende, eksempelvis således: Tilbagemeldingsgarantien eller Sagsbehandlingsfrist. Der kan også være fastsat minimumskrav, der gælder for en eller flere af de enkelte enheder i forvaltningen (i modsætning til minimumskrav, der er fastsat for et sagsområde). Disse krav bør i givet fald også angives her, idet forvaltningen samtidig bør angive, at der er tale om krav, der alene gælder for den/de bestemte enhed(er). 3.1 Er nogen af disse minimumskrav fastsat af forvaltningen selv? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvilke minimumskrav forvaltningen selv har fastsat. Sådanne minimumskrav omfatter krav, der er fastsat af centralforvaltningen såvel som krav, der er fastsat af en decentral enhed i forvaltningen. 3.2 Gælder de minimumskrav, som kommunen og/eller forvaltningen har fastsat på alle, de fleste, flere eller få af de sagsområder, der hører under de enheder, der er omfattet af evalueringsordningen? 7

8 Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 8

9 C. Medarbejdernes kendskab til minimumskravene til kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen har sikret, at medarbejderne har kendskab til de relevante minimumskrav for kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen, og at medarbejderne er klædt på til at opfylde minimumskravene. Dvs. om forvaltningen har sikret, at medarbejderne er rustet til at løfte opgaven. Spørgsmål Svar 4. Har forvaltningen sikret, at medarbejderne i de enheder i forvaltningen, der er omfattet af evalueringsordningen, er bekendt med de minimumskrav, der findes for kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen på de pågældende enheders sagsområder? Minimumskrav skal her forstås som krav, der følger af de forvaltningsretlige regler (herunder i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven og særlove)såvel som af kommunens egne fastsatte standarder for sagsbehandling og borgerbetjening. 4.1 Hvordan har forvaltningen i givet fald sikret, at medarbejderne er bekendt med minimumskravene? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen har anvendt for at sikre, at medarbejderne er bekendt med minimumskravene. 5. Har forvaltningen sikret, at medarbejderne i de enheder i forvaltningen, der er omfattet af evalueringsordningen, er klædt på til samt har de fornødne værktøjer og ressourcer til at kunne opfylde de gældende minimumskrav? Som ved spørgsmål 4 skal minimumskrav her forstås som krav, der følger af de forvaltningsretlige regler (herunder i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven og særlove) såvel som af kommunens egne fastsatte standarder for sagsbehandling og borgerbetjening. 9

10 Spørgsmålet angår eksempelvis forvaltningens sikring af faglig viden og kundskaber hos medarbejderne såvel som konkrete værktøjer såsom it-systemer, der understøtter muligheden for at opfylde minimumskravene. 5.1 Hvordan har forvaltningerne i givet fald sikret, at de nævnte medarbejdere er i stand til at opfylde minimumskravene? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen har anvendt for at sikre, at medarbejderne er i stand til at opfylde minimumskravene. Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 10

11 D. Forvaltningens beslutningskraft og målsætninger Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen har udvist beslutningskraft ved at opstille mål og/eller hensigtserklæringer for at forbedre sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen herunder mål og hensigtserklæringer om at reducere eventuelle misforhold mellem gældende minimumskrav og det aktuelle kvalitetsniveau og ved at træffe konkrete beslutninger om, hvordan målene og/eller hensigtserklæringerne nås, samt om forvaltningen har tilført ressourcer til opgaven. Dvs. om der er beslutningskraft i forvaltningen til at gøre noget ved eventuelle problemer, og om arbejdet er gjort muligt. Spørgsmål Svar 6. Har forvaltningen opstillet mål og/eller hensigtserklæringer om bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening i forvaltningen? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvilke mål og/eller hensigtserklæringer forvaltningen har opstillet. Sådanne mål og/eller hensigtserklæringer vil særligt kunne sigte på at reducere eventuelle misforhold mellem de gældende minimumskrav og det aktuelle kvalitetsniveau i sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen i forvaltningen. Med mål og hensigtserklæringer menes mål og målsætninger om at opnå et givent resultat, eller hensigtserklæringer om at nå sådanne resultater. Egentlige projekter, tiltag og lignende, som ikke er knyttet op på mål og/eller hensigtserklæringer er således ikke omfattet (se i stedet spørgsmål 9 m.fl.). 6.1 Gælder de mål og/eller hensigtserklæringer, som forvaltningen i givet fald har opstillet, for alle, de fleste, flere eller få af de enheder i forvaltningen, som er omfattet af evalueringsordningen? Hvis nogle af de mål og/eller målsætninger, som forvaltningen har opstillet, alene gælder for visse enheder i forvaltningen, mens andre gælder for alle enhederne i forvaltningen, bedes forvaltningen anføre dette. 11

12 6.2 Hvornår har forvaltningen opstillet eller sidst revideret de enkelte mål og/eller hensigtserklæringer? 6.3 Reviderer forvaltningen løbende målene og/eller hensigtserklæringerne og i givet fald hvor hyppigt? 7. Har forvaltningen truffet konkrete beslutninger om, hvordan forvaltningen når målene og/eller hensigtserklæringerne? Spørgsmål 7 og de tilhørende underspørgsmål skal alene besvares, hvis forvaltningen har besvaret spørgsmål 6 bekræftende, dvs. hvis forvaltningen har opstillet mål og/eller hensigtserklæringer om bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening. Spørgsmålet omfatter også beslutninger, der måtte være truffet i en decentral enhed mv. 7.1 Har forvaltningen i givet fald truffet sådanne konkrete beslutninger vedrørende alle, de fleste, flere eller få af de opstillede mål og/eller hensigtserklæringer? 12

13 7.2 Har forvaltningen truffet konkrete beslutninger om, hvornår forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer skal være nået? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvornår forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer skal være nået i henhold til forvaltningens beslutninger herom. Spørgsmålet omfatter også beslutninger, der er truffet i en decentral enhed mv Har forvaltningen i givet fald truffet konkrete beslutninger (om hvornår forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer skal være nået) vedrørende alle, de fleste, flere eller få af de opstillede mål og/eller hensigtserklæringer? 7.3 I hvilken form og på hvilket ledelsesmæssige niveau har forvaltningen i givet fald truffet sådanne konkrete beslutninger (om hvordan målene og/eller hensigtserklæringerne nås, henholdsvis hvornår de skal være nået)? Angiv hvor formaliseret forvaltningens beslutninger er, herunder eksempelvis om beslutningerne alene er i mundtlig form eller nedfældet på skrift, samt i hvilket forum eller på hvilket ledelsesniveau, beslutningerne er truffet. 8. Er der blevet afsat ressourcer til arbejdet med at nå forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer? Spørgsmålet angår, i hvilket omfang der er afsat ressourcer til at følge op på forvaltningens beslutninger om, hvordan målene og/eller hensigtserklæringerne nås. Ressourcer skal i denne henseende forstås bredt og dækker således både egentlige økonomiske midler og indirekte anvendelse af økonomiske ressourcer. 13

14 8.1 Er der i givet fald afsat ressourcer til at følge op på alle, de fleste, flere eller få af forvaltningens konkrete beslutninger om, hvordan målene og/eller hensigtserklæringerne nås. 8.2 Har forvaltningen efterfølgende foretaget en vurdering af, om de eventuelt afsatte ressourcer er tilstrækkelige? Forvaltningen bedes i givet fald også oplyse, om en sådan vurdering sker løbende. Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 14

15 E. Forvaltningens tiltag Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen har fulgt op på sine beslutninger, om hvordan forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer nås, ved at iværksætte konkrete tiltag, samt om forvaltningen følger op på, om disse tiltag efterleves. Dvs. om arbejdet er gået i gang, og om der er viden om, hvorvidt indsatsen virker. Spørgsmål Svar 9. Har forvaltningen iværksat konkrete tiltag for at nå forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvilke konkrete tiltag, forvaltningen har iværksat. Spørgsmålet angår, i hvilket omfang forvaltningen har fulgt op på sine beslutninger, om hvordan forvaltningens mål og/eller hensigtserklæringer nås, ved at iværksætte konkrete tiltag. Med konkrete tiltag sigtes blandt andet til igangsættelse af projekter, gennemførelse af undervisning mv. 9.1 Har forvaltningen i givet fald iværksat konkrete tiltag som opfølgning på alle, de fleste, flere eller få af forvaltningens beslutninger om, hvordan opstillede mål og/eller hensigtserklæringer nås? 10. Foretager forvaltningen løbende opfølgning på, om de iværksatte tiltag efterleves? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvor hyppigt forvaltningen følger op. 15

16 10.1 Foretager forvaltningen i givet fald løbende opfølgning på alle, de fleste, flere eller få af de iværksatte tiltag? 10.2 Hvordan foretager forvaltningen i givet fald løbende opfølgning? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen anvender til at følge op, herunder i hvor høj grad forvaltningens opfølgning er formaliseret. Sker opfølgningen eksempelvis skriftligt eller mundtligt, i hvilket forum eller på hvilket ledelsesniveau mv. Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 16

17 F. Forvaltningens evaluering Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen gennemfører løbende evaluering af sin indsats såvel som af resultaterne heraf, og om forvaltningen om nødvendigt korrigerer indsatsen. Dvs. om en eventuel evaluering er en løbende proces eller en engangsforestilling, og hvad forvaltningen gør med sin viden om indsatsernes effektivitet. Spørgsmål Svar 11. Gennemfører forvaltningen evaluering af resultaterne af forvaltningens indsats for bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse, hvor hyppigt, forvaltningen gennemfører en sådan evaluering. Resultater omfatter i denne sammenhæng både ikke-målbare resultater og målbare resultater (eksempelvis baseret på statistik og anden data). Evaluering af resultaterne af indsatsen vedrører eksempelvis, om resultaterne var gode eller ej Gennemfører forvaltningen i givet fald evaluering af resultaterne vedrørende alle, de fleste, flere eller få dele af forvaltningens indsats? 11.2 Hvordan gennemføres evalueringen i givet fald? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen anvender til at evaluere resultaterne af forvaltningens indsats, herunder i hvor høj grad forvaltningens evaluering er formaliseret. 17

18 12. Gennemfører forvaltningen løbende en generel evaluering baseret på de vurderingskriterier som fremgår af spørgsmål 1-10 ovenfor af forvaltningens indsats for bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening? Forvaltningen bedes i givet fald oplyse hvor hyppigt, forvaltningen gennemfører en generel evaluering af forvaltningens indsats. I modsætning til spørgsmål 11, som angik resultaterne af indsatsen, angår spørgsmålet her evaluering af selve indsatsen. Evaluering af indsatsen vedrører eksempelvis, om indsatsen var kvalificeret eller ej. Ved forvaltningens indsats menes forvaltningens indsats som helhed, dvs. den samlede indsats i hele forvaltningen. Hvis enkelte enheder i forvaltningen men ikke forvaltningen som sådan gennemfører en generel evaluering af enhedens indsats, bedes forvaltningen oplyse dette Gennemfører forvaltningen i givet fald sin generelle evaluering ud fra alle, de fleste, flere eller få af vurderingskriterierne som fremgår af spørgsmålene 1-10? 12.2 Hvordan gennemføres evalueringen i givet fald? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen anvender til at evaluere forvaltningens indsats for bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening, herunder i hvor høj grad forvaltningens evaluering er formaliseret. Der henvises i øvrigt til vejledningen under spørgsmål

19 13. På baggrund af forvaltningens eventuelle evaluering af indsatsen (spørgsmål 12) og/eller resultaterne af indsatsen (spørgsmål 11) vurderer forvaltningen da, om der er behov for at korrigere forvaltningens indsats for bedre sagsbehandling og/eller borgerbetjening? Spørgsmålet skal alene besvares, hvis forvaltningen har besvaret spørgsmål 12 eller 13 eller begge bekræftende. Angiv om forvaltningen faktisk foretager en vurdering af, om der er behov for at korrigere indsatsen. Spørgsmålet fordrer ikke en beskrivelse af indholdet eller resultatet af en eventuel vurdering Foretager forvaltningen i givet fald vurderingen af, om der er behov for at korrigere indsatsen i forhold til alle, de fleste, flere eller få dele af forvaltningens indsats? 14. Hvor forvaltningen vurderer, at der er et behov for at korrigere indsatsen (spørgsmål 13), iværksætter forvaltningen da tiltag for at korrigere indsatsen? 14.1 Iværksætter forvaltningen i givet fald korrigerende tiltag i forhold til alle, de fleste, flere eller få dele af indsatsen? 19

20 Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 20

21 G. Forvaltningens viden om effekt Spørgsmålene nedenfor har til formål at afdække, om forvaltningen måler eller registrerer effekten af indsatsen. Dvs. om forvaltningen måler, registrerer eller har en anden databaseret viden om indsatsens effekt. Spørgsmål Svar 15. Måler eller registrerer forvaltningen effekten af forvaltningens indsats? Spørgsmålet vedrører (i modsætning til spørgsmål 11) alene de målbare eller registrerbare effekter af forvaltningens indsats, eksempelvis antallet af konstaterede fejl på et givent område Måler eller registrerer forvaltningen i givet fald effekten af alle, de fleste, flere eller få dele af forvaltningens indsats? 15.2 Hvordan måler eller registrerer forvaltningen i givet fald effekten af forvaltningens indsats? Angiv den eller de metoder, som forvaltningen anvender til at måle eller registrere effekten af forvaltningens indsats. 21

22 15.3 Hvor hyppigt måler eller registrerer forvaltningen i givet fald effekten af forvaltningens indsats? Hvis forvaltningen har bemærkninger, som forvaltningen finder relevante for at uddybe eller forklare besvarelsen af et eller flere af ovennævnte spørgsmål, kan de anføres her: 22

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune FOKUS Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune Borgerrepræsentationen har besluttet, at Borgerrådgiveren skal forestå en ordning, som muliggør et individuelt og sammenligneligt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune. Endelig rapport. Socialforvaltningen

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune. Endelig rapport. Socialforvaltningen FOKUS Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune 201 Endelig rapport Socialforvaltningen 1 1. Indledning I denne rapport fremlægger Borgerrådgiveren sine konklusioner

Læs mere

RAPPORT. Borgerrådgiverens evalueringsordning og -proces

RAPPORT. Borgerrådgiverens evalueringsordning og -proces RAPPORT om Borgerrådgiverens evalueringsordning og -proces 1. Indledning På møde i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge Borgerrådgiveren at udarbejde et forslag til en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Bilag 2: Centralt modtagne klager

Bilag 2: Centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager. Notatet giver også en beskrivelse af,

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: suf@suf.kk.dk DH55@suf.kk.dk ST53@suf.kk.dk 24-01-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-34677 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Daghjemmet Toftebo Dato: 12.08.15 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Daghjem Elmegade 2, Herning Allis Lunde Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015)

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015) 03 MARTS 2011(revideret august 2015) Klar RET Borgerrådgiverens guide om kommunens vejledningspligt Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1 VESTER

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager på socialområdet.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Rapport: 4,0 3,0 3,5 3,0

Rapport: 4,0 3,0 3,5 3,0 Rapport: Tema: Dokumentation Personalet Leder Observation Samlet score 0. ikke gennemgået 1. mangler, har det ikke, bruger det ikke 2. har det, bruger det ikke/sjældent. har det, anvendes på flere områder

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi:

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi: Ansøgningsskema SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om godkendelse af sociale foranstaltninger. Sådan

Læs mere

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 27. januar 2017 RAPPORT 2017 Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 MODTAGER Nina Eg Hansen Anders Kirchhoff INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 103 og 104 Dato: 18.06.2015 Tilbud: Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 Adresse: Park alle 5, 7480 Vildbjerg Institutionsleder: Afdelingsleder:

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere