Årsrapport for Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning 30 Revisionspåtegninger 31 Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse 47 Balance 48 Egenkapital 50 Pengestrømsopgørelse 53 Noter 54 Direktionens ledelseserhverv 70 Ordliste 71

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Adm. direktør, Mikael Olufsen, formand Direktør, Bodil Nyboe Andersen Koncerndirektør, Jørn Wendel Andersen Adm. direktør, John Frederiksen Koncerndirektør, Paul Bergqvist Koncerndirektør, Niels Bjørn Christiansen Adm. direktør, Per Skov Erhvervsassurandør Peter Wagner Mollerup Fuldmægtig Birthe Petersen Senior Bedriftsrådgiver Håkon J. Huseklepp Assurandør, Trond Christiansen Direktion Christine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen Tryg Forsikring koncernen fik i 2006 en markant resultatmæssig fremgang med et resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 34 % efter skat. IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 67,4 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 Nettogenforsikringsprocent 3,6 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 Skadeforløb 71,0 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 Omkostningsprocent 16,8 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 Combined ratio 87,8 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 Operating ratio 84,7 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 Relativt afløbsresultat 2,0 0,9-1, Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Solvensdækning Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden: Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i Tryg Forsikring koncernen følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under "Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter". Tallene for 2002 er proforma, som om at Nordea AB's aktiviteter har været ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for er opgjort efter IFRS. Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2005 på 800 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 480 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 324 mio. DKK. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 2

5 God balance i præmieindtægter Tryg Forsikring koncernen fokuserer på at have en god balance i præmieindtægterne både geografisk og i forretningsområderne, hvor det største område, Privat og Erhverv Danmark, udgør 40% af forretningen. Produktporteføljen er desuden bredt diversificeret med motor- og brand/løsøre forsikringer som de største brancher. Denne balance giver en solid platform til at styrke Tryg Forsikrings markedsposition yderligere og realisere koncernens mål. Proaktiv tilpasning til markedet Samlet set udviklede bruttopræmieindtægterne i 2006 udviklet sig i tråd med Tryg Forsikring koncernens markedsstrategier. Præmieindtægterne er sammensat af en vækst i Industri og Finland på henholdsvis 5,5% og 41,4% samt en vækst i Privat & Erhverv Danmark på 1,8%, mens præmieindtægten faldt med 2,7% i DKK i Privat & Næringsliv Norge. I Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge er præmieindtægterne lavere end forventet, hvilket skyldes en række præmiejusteringer, som blev foretaget i løbet af 2005 og Fremadrettet forventes disse tiltag at have en positiv effekt på kundetilgangen og fastholdelsen. I det norske marked har præmie justeringerne først og fremmest været koncentreret om kunder med flere produkter og god lønsomhed, der er koncernens primære målgruppe. I Danmark har konkurrencen om bilforsikringerne været hårdere, og efter den succesfulde introduktion af en ny bilpræmie i efteråret 2006 har flere konkurrenter valgt at tilbyde lignende vilkår. Den underliggende udvikling i antallet af forsikringer og kunder har været positiv i Væksten i bruttopræmie indtægter er negativt påvirket af en række bonus udbetalinger som følge af det gode forsikingstekniske resultat, idet bonus modregnes i præmien. De samlede bruttopræmieindtægter i 2006 udgjorde således mio. DKK, hvilket er en stigning på 2,0 % i forhold til Korrigeret for præmierabatter var præmievæksten 2,3 %. Combined ratio på 87,8 I 2006 var indtjeningen mellem dansk og norsk skadeforsikring i fin balance og de tre største forretningsområder Privat & Erhverv Danmark, Privat & Næringsliv Norge og Industri bidrog alle med en combined ratio på under 88. Combined ratio var på 87,8 procent mod 89,0 i Forventningen til combined ratio lå i starten af 2006 i intervallet 89 til 93 med en forventning om 91. Forventningen blev løbende justeret i 2006 og endte året lavere end den oprindelige forventning. Afløbsresultatet påvirkede combined ratio positivt med 2,3 procentpoint og er dermed den væsentligste forklaring på afvigelsen til forventningerne. Markant forbedret erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten udviklede sig positivt i løbet af 2006 og endte samlet på tilfredsstillende 67,4 procent mod 72,0 procent i Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Samtidig lå storskaderne i 2006 betydeligt over niveauet i 2005 og niveauet i et normalt år. Hovedparten af storskaderne i 2006 er sket blandt danske industrikunders aktiviteter i udlandet, hvor den største skade var en på brutto 190 mio. DKK. Afløbsresultatet udgjorde brutto 423 mio. DKK og netto 372 mio. DKK og endte på netto 160 mio. DKK bedre end i I 2006 påvirkede afløbsgevinster erstatningsprocenten positivt med 2,6 procentpoint. Det positive afløbsresultat var bl.a. drevet af udviklingen i vores hensættelser på auto ansvar. Fortsætter den positive ten- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 3

6 dens, vil det alt andet lige påvirke afløbsresultatet positivt. Auto ansvar er imidlertid et område omgivet af særligt usikkerhed og analyseres derfor kontinuerligt. Set i et længere perspektiv har skadefrekvensen udviklet sig positivt på auto og villa. Men i 2006 steg skadefrekvensen på auto i Danmark samt villa i Norge, men ligger dog fortsat på et lavt niveau. Den medieomtalte positive effekt af klip i kørekortet i Danmark ved visse færdselsovertrædelser afspejles ikke i skadestatistikkerne, men statistikkerne viser færre personskader og flere mindre kaskoskader i Bedre sikkerhedsudstyr i biler, flere biler pr. husstand og lavere gennemsnitshastigheder på grund af flere biler på vejene er også faktorer, der påvirker udviklingen. De positive udviklinger omkring færre personskader påvirker afløbsresultatet positivt en udvikling vi følger nøje. Gennemsnitsskaden på villa steg både i Danmark og Norge i 2006 med den mest markante stigning i Norge, hvilket skyldes øget efterspørgsel på håndværkere. For at imødegå de stigende gennemsnitsskader arbejder vi både i Danmark og Norge på at udvide antallet af samarbejdsaftaler med håndværkere. Omkostningsprocent på 16,8 Bruttoomkostningsprocenten er 16,8 i 2006 og dermed forbedret 0,1 procentpoint i forhold til 2005 Investeringer, som i 2006 blev foretaget i nye markeder dvs. opstart i Sverige og opstart af erhvervssalg i Finland, påvirkede omkostningsprocenten negativt med 0,6 procentpoint. De nominelle omkostninger steg 1,3 % fra 2005 til Ud over de tidligere nævnte investeringer indeholder de nominelle omkostninger en glidende lønindeksering, der udgør 4,6 % svarende til 78 mio. DKK. Dette viser koncernens betydelige effektiviseringer. Forbedret investeringsresultat Resultatet af vores investeringer før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2005 på 387 mio. DKK. Resultatet svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,8 %, hvilket er tilfredsstillende. Især et meget positivt afkast på 20,2 % på aktierne løftede investeringsresultatet i 2006, hvor henholdsvis danske og norske aktier leverede afkast på 25,7 % og 34,9 % begge højere end benchmark. Lavere effektiv skatteprocent Skatten af årets resultat er 641 mio. DKK mod 806 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er reduceret til 17 % i 2006 mod 27 % i Den lavere effektive skatteprocent skyldes årets skattefri aktieavancer og en engangsregulering af udskudt skat til dækning af risiko for, at avancer på aktier og ejendomme kommer til beskatning i tilfælde af negativ forsikringsdrift. Hensættelsen til udskudt skat er nu ikke nødvendig, da Tryg Forsikring A/S' positive forsikringstekniske resultater i 2006 har betydet opbygning af skattemæssige saldi, således at de tidligere hensættelser ikke længere er nødvendige. Ophørte aktiviteter Resultatet af ophørte aktiviteter er opgjort til 126 mio. DKK. Resultatet skyldes primært afviklingen af Chevanstell Limited med en gevinst på 157 mio. DKK, som er sammensat af en gevinst ved salget af aktierne i Chevanstell Limited, en gevinst i forbindelse med afregning af en reassurancekontrakt med Chevanstell Limited og fratrukket skat. Balance og cashflow Balancen er øget fra mio. DKK i 2005 til mio. DKK i På passivsiden er balancen primært sammensat af en egenkapital på mio. DKK og forsikringsmæssige hensættelser på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er faldet med i alt 800 mio. DKK sammenholdt med 2005, og erstatningshensættelsesmargin udgjorde 124 i 2006 mod 126 i Faldet i hensættelserne til forsikringskontrakter og erstatningshensættelsesmarginen skyldes, at hensættelser tilhørende Chevanstell Limited i 2006 fragår de konsoliderede hensættelser. Pr. 31. december 2005 udgjorde Chevanstell Limited hensættelser til forsikringskontrakter 1,4 mia. DKK. Grundet salget af Chevanstell Limited er genforsikringsan- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 4

7 delen af de forsikringsmæssige hensættelser faldet fra 2,6 mia. DKK i 2005 til 1,6 mia. DKK i I 2006 udgjorde pengestrømmene fra driften et stort positivt cashflow på mio. DKK sammenholdt med mio. DKK i samme periode i Faldet i pengestrømme fra driften skyldes primært større skatteudbetalinger. Investeringerne i 2006 er steget med mio. DKK. Likviditeten fra finansieringen udgør mio. DKK, hvilket primært vedrører udbetalt udbytte. Egenkapital Pr. 31. december 2006 udgør egenkapitalen mio. DKK. Egenkapitalen er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer primært vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. De angivne tal er før udbetaling af foreslået udbytte for 2006 på mio. DKK. Ansvarlig lånekapital Tryg Forsikring A/S har et 20-årigt noteret obligationslån på 150 mio. EUR på London Stock Exchange. Lånet, som er forrentet med 4,5 %, tæller med i kapitalgrundlaget i vurderingssammenhæng og i en begrænset omfang med i det lovfæstede solvensgrundlag over for myndighederne. Ansvarlig lånekapital udgør 10 % af kapitalen i kreditsammenhæng, hvor den nuværende grænse er 15 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 5

8 Vores kunder Forsikringskunder i Norden er i stigende omfang optaget af kvalitet og sikkerhed i leverancen af serviceprodukter. Vi arbejder derfor ud fra den grundtanke, at vi bedst dækker kundernes behov ved at levere løsninger frem for blot økonomisk kompensation, når uheldet er ude. Det gælder, når et værksted skal udbedre en skade på bilen, når villaen eller lejligheden er ramt af en vandskade, når en skadeslidt skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet efter en ulykke, eller når en virksomhed skal have hjælp til at opretholde eller genoprette produktionen efter en skade. Vi ønsker kontinuerligt at styrke kundernes loyalitet. Det opnår vi kun, hvis kundetilfredsheden altid er i fokus. Som en del af en aktiv kundepolitik tager vi hvert år kontakt til alle vores privatkunder. Kontakten sker med forsikringsoversigter og fornyelser. Desuden får alle vores konceptkunder mindst én yderligere henvendelse med et positivt budskab. Årets kundemålinger I årets EPSI kundemålinger har vi igen generelt forbedret vores resultater på alle markeder. I Danmark ligger vi på en 2. plads ud af de selskaber, som vi normalt sammenligner os med, og i forhold til 2005 har vi forbedret både kundetilfredsheden og loyaliteten. Introduktionen af kort opsigelsesvarsel har i 2006 givet en hurtigere kundeomsætning, hvilket især gælder de yngre kunder, mens fornyelsesprocenten og kundetilfredsheden fortsat ligger på et højt niveau blandt vores konceptkunder. I Norge er vi nummer 2 på kundeloyalitet blandt de norske forsikringsselskaber, mens vi har tabt terræn på kundetilfredsheden i forhold til Den forbedrede kundeloyalitet er i høj grad en effekt af omlægningen af prisstrukturen i Norge, hvor vi i maj 2005 fjernede introduktionsrabatter til nye kunder. Den høje kundeloyalitet afspejles også i antallet af kundeklager, hvor vi har den laveste klageandel blandt de større selskaber. I Finland er vores kunder fortsat blandt de mest loyale og tilfredse kunder i markedet. På alle målepunkter ligger vi som enten nummer 1 eller 2. I det nordiske marked er kun tre selskaber repræsenteret på mere end ét marked. Vores generelle fremgang i alle markeder betyder, at vi samlet ligger på en meget klar nummer 1 på det nordiske marked. Få kundeklager Omfanget af kundeklager og evnen til at håndtere kundeklagerne er en væsentlig parameter for kvaliteten i leverancen af serviceprodukter. For at udvikle kvaliteten af skadebehandlingen gennemfører vi løbende skadekvalitetsmålinger i de nordiske lande. Resultaterne anvender vi både til kvalitetskontrol og udvikling. I både Norge og Finland har vi den laveste klageandel blandt de fire største forsikringsselskaber på begge markeder, og vi ligger henholdsvis 32 % og 14 % under branchegennemsnittet. I Danmark har vi den anden laveste klageandel blandt de selskaber, vi normalt sammenligner os med. Sammenlignet med hele forsikringsmarkedet i Danmark ligger vi 33 % under gennemsnittet. Kundekoncepter Vores kundekoncepter (kundefordelsprogrammer) er et vigtigt redskab til at forbedre kundeloyaliteten. Ved udgangen af 2006 udgjorde andelen af private konceptkunder 65 % i Danmark og cirka 64 % i Norge. Vi udvikler løbende vores kundekoncepter med nye fordele som eksempelvis særlige forsikringsdækninger, ekstra fordele og samlerabatter. Gennemførte målinger viser, at konceptkunder er kendetegnet ved en højere kundeloyalitet. I 2006 lancerede vi flere nye kundefordele. I lyset af vores kunders ændrede rejsevaner og indtrufne naturkatastrofer og terrorangreb har de senere år udvidede vi dækning på vores rejseforsikring. Som den eneste i Norden dækker vores rejseforsikring nu udgifter til evakuering og hjemrejse selv i tilfælde, hvor myndig- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 6

9 hedernes anbefaling om evakuering ikke foreligger. Den 1. november lancerede vi desuden en ny forsikring, som vi i første omgang tilbyder vores eksisterende kunder i Danmark. Forsikringen dækker alle fejl og pludselige skader på elektriske apparater og indbo. Med et gennemsnitligt salg på ca. 900 forsikringer om ugen har vi haft stor efterspørgsel på forsikringen siden lanceringen. Øget aktivitet på internettet Kontakten mellem kunder og virksomheder foregår i stigende grad på internettet, hvor et stærkt brand især er vigtigt for at få kundernes opmærksomhed. Vi måler derfor udviklingen på vores hjemmesider på alle markeder. I 2006 havde vores hjemmesider i Danmark og Norge (tryg.dk og vesta.no) 3 mio. besøgende mod 2,1 i Tallene fordelte sig med 1,9 mio. besøg i Danmark mod 1,5 mio. besøgende i 2005 og 1,1 mio. besøg i Norge mod besøgende i I Sverige blev hjemmesiden lanceret i midten af juni Hjemmesiden havde cirka besøgende i 2006 med et kraftigt stigende besøgsantal hver måned. I Finland havde vi i 2006 godt besøg på Nordeas TrygVesta-sider mod godt besøgende i Som en konsekvens af den nordiske satsning under brandet TrygVesta Garanti har Dansk Kaution lanceret to yderligere hjemmesider i Selskabet markedsfører sig nu på vestagaranti.se, trygvestagaranti.com samt danskkaution.dk, trygvestagaranti.dk og trygvestagaranti.no. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 7

10 Vores processer Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør. For at nå den vision kræver det, at vi kontinuerligt har fokus på at videreudvikle og forny vores forretning. I løbet af 2006 har vi arbejdet målrettet med at lancere en række initiativer, som skal sikre, at vi er klædt på til at møde fremtidens udfordringer. Her er et udpluk: Større fokus på vækstområder I efteråret 2006 foretog vi flere ændringer i vores organisationsstruktur. Ændringerne afspejler et ønske om at sikre de områder, som fremover skal levere den største vækst til koncernen, den bedst mulige fokus og forankring i koncernledelsen. Vi har samlet områderne Finland, Sverige, Health Care & Pension samt BusinessLab og Nordisk Bankassurance i ét forretningsområde, som vi kalder Nye Markeder. I forbindelse med opstarten i Sverige har vi draget nytte af vores erfaringer fra opstarten i Finland. Vi har blandt andet lanceret ens forretningsplatform med salg gennem Nordea og via internettet samt i tillæg hertil oprettet eget call center. Derudover har vi høstet synergier ved at genanvende samme it-system. Nytænkning og idémodning I sommeren 2006 lancerede vi et fællesnordisk rum for nytænkning og idémodning, som vi kalder BusinessLab. I BusinessLab arbejder vi på tværs af koncernen med at opfange idéer og omsætte disse til brugbare forretningsløsninger. I starten af 2007 får BusinessLab til huse i vores nye innovationscenter i Ballerup. Innovationscenteret bliver et utraditionelt og multifunktionelt rum med plads til at lege med, gennemtænke og videreudvikle idéer. I efteråret 2006 arrangerede BusinessLab for første gang en intern idékonkurrence. Målet med konkurrencen var at stimulere alle medarbejdere til innovativ tænkning og udnytte den kreativitet, der eksisterer i koncernen. BusinessLab modtog i alt 236 bidrag fra medarbejderne. I forlængelse af BusinessLab-konceptet er nogle af vores medarbejdere i gang med uddannelsen Entrepreneurial Leadership på Danmarks Tekniske Universitet, som de afslutter i januar Medarbejderne skal i forbindelse med uddannelsen udarbejde en forretningsplan for et nyt forretningsområde. Nyt nordisk forretningscenter Velfærdsdebatten og vores kunders behov for og ønsker om velfærdsservice er øget igen i Derfor etablerede vi i 2006 et nordisk forretningscenter for Health Care & Pension. Ved at samle udviklingskræfterne ét sted kan vi drage en række organisatoriske og markedsmæssige fordele, og vi forventer, at forretningscenteret vil bidrage til, at vi fremover får en endnu større del af det hastigt voksende marked for sundhedsforsikringer. Vi oplevede en vækst på godt 66 % i 2006 og vi har stor tiltro til, at den positive udvikling fortsætter i I det kommende år vil vi sætte kraftig fokus på at udvikle velfærdsløsninger, der henvender sig bredt til vores kunder, og som supplerer det nordiske velfærdssystem. Vores salg af Nordeas pensionsordninger har også i 2006 været i hastig vækst med en stigning på 36 % i forhold til Den kraftigste udvikling er sket inden for firmapension, men langt fra alle er omfattet af firmapensionsordninger eller andre overenskomstmæssige pensioner. Det gælder eksempelvis selvstændige erhvervsdrivende. I Danmark har en ændring af pensionsbeskatningsloven gjort det fleksibelt og dermed mere attraktivt for denne målgruppe at spare op til pension. Selvstændige erhvervsdrivende har nu mulighed for at indbetale op til 30 % af deres overskud på en pensionsordning, hvor beløbet kan ændres, hvis overskuddet varierer. I 2007 vil vi sætte fokus på dette område. Flere fællesnordiske forretningsprocesser Efter gode erfaringer i Danmark introducerer vi i de kommende år et nyt it-system i Norge. Systemet har automatiseret produktionen af aftaler og policer, og vores assurandører har nu mulighed for at afslutte cirka 90 % af alle salg hos kunden, hvilket giver en bedre kundeoplevelse og forbedrer mulighederne for mersalg. Erfaringerne fra Danmark har netop vist, at it-systemet har ført til mindre dobbeltarbejde, mere effektivitet og øget salg. I Danmark vurderer vi, at vi med indførelsen af alle tre faser af it-systemet har opnået en betydelig besparelse på omkostningerne. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 8

11 Ny fællesnordisk mærkeplatform I sommeren 2006 lancerede vi en ny fællesnordisk mærkeplatform i Danmark og Norge. Mærkeplatformen er et udtryk for vores adfærd og kommunikation med udgangspunkt i tryghed og de bekymringer, som vores kunder nogle gange unødigt har. Udover et nyt grafisk udtryk introducerede vi også flere nye reklamefilm i forbindelse med lanceringen. Filmene er blevet særdeles positivt modtaget i både Danmark og Norge. Ifølge eksterne målinger er 71 % af seerne over 18 år positive over for de nye film i Danmark, mens tallet i Norge er på 78 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 9

12 Vores medarbejdere Værdigrundlag Vi skaber tryghed, fordi vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar vi leverer løsninger baseret på kvalitet og enkelhed vi skaber bæredygtige resultater For at føre vores forretningsstrategi ud i livet kræver det, at vores vigtigste aktiv vores medarbejdere er kompetente og engagerede. Det er nemlig vores medarbejdere, som står for den daglige oplevelse af tryghedsleverancen over for kunderne. Derfor er det afgørende, at vi fortsat kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har råderum, kan trives og udvikles har i høj grad været præget af den fortsatte implementering af vores værdier i hele koncernen. Fire gange i løbet af året har hele koncernen arbejdet med aktuelle temaer. Eksempelvis har vi forholdt os til kunderne i hver enkel afdeling og klarlagt, hvordan vi aktivt kan bruge værdierne i kundekontakten. Erfaringerne med temapakkerne har været meget tilfredsstillende og har medvirket til øget bevidsthed om betydningen af vores værdier. I temapakkerne i 2007 sætter vi blandt andet fokus på værdier og dilemmaer, trivsel og stress samt etik. I 2006 gennemførte vi en medarbejderundersøgelse med gode resultater. Resultaterne skal bidrage til lokalt udviklingsarbejde, og fokus i 2007 vil derfor være på opfølgning af de enkelte afdelingers handlingsplaner for at forbedre resultaterne. Lederudvikling og lederforum I 2006 har vi haft stor fokus på kompetenceudvikling. Ledergrupperne har været igennem flere udviklingsforløb, og lignende processer rulles gennem hele koncernen i løbet af I tillæg hertil har vi sat fokus på udvikling af nye ledere, som gennem forskellige moduler bliver klædt på til, hvad det vil sige at være leder i Tryg Forsikring. Som en nysatsning har vi yderligere lanceret et lederforum i foråret Forumet skal give vores ledere faglig inspiration og støtte til at møde de udfordringer, som ledere kan blive konfronteret med. Intentionen er samtidig, at vores lederforum skal være en arena, hvor ledere på tværs af forretningsområder og niveauer samles for refleksion og dialog. De første to temaer var Ledelsesudøvelse i moderne organisationer og Corporate Branding. Temaerne blev belyst af eksterne og interne konsulenter. I det kommende år vil forebyggelse af stress blandt andet være et centralt tema. Ny fællesnordisk læreportal og e-læring E-læring er et af flere vigtige virkemidler i vores arbejde med kompetenceudvikling. E-læringskonceptet har allerede i nogle år været en del af hverdagen for medarbejderne i Norge. Erfaringerne herfra bruger vi nu i de øvrige nordiske lande. I september lancerede vi en ny fællesnordisk læreportal, som blandt andet skal bruges til e-læring. Sidst i 2006 blev et fællesnordisk introduktionsprogram for nye medarbejdere, som foregår via e-læring, ligeledes iværksat. I løbet af 2007 bliver læreportalen udvidet til også at omfatte vores medarbejdere i Finland, så vi i hele Norden har en fælles portal for kursus- og kompetenceudvikling. Kursustilbudene indeholder både e-læring og forskellige former for instruktørstyret læring. Vi mener desuden, at den videndeling, som sker hver dag i de enkelte afdelinger er særlig vigtig. I 2007 vil vi derfor udvide brugen af multimedieværktøjer og redskaber for at støtte samarbejde og læring. Risikorådgiveruddannelse Industrikunder efterlyser i stigende grad rådgivning, service og overblik over deres risici. For at imødekomme deres behov har vi i 2006 lanceret et stort uddannelsesforløb for 250 norske og danske medarbejdere i Industri. Samtlige medarbejdere forventes at have gennemført uddannelsen ved udgangen af Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 10

13 Tværnordisk traineeprogram I februar 2006 startede vores første fællesnordiske trainees. Formålet med vores halvandet år lange traineeprogram er at tilgodese vores langsigtede behov for højt kvalificerede medarbejdere og potentielle lederemner. Trainee erne er samtidig også vigtige bidragsydere i arbejdet med at udvikle processer på tværs af landegrænser og forretningsområder. Succesfulde mangfoldighedsprojekter For at sætte fokus på mangfoldighed og fremme ligeværd i koncernen har vi udarbejdet en mangfoldigheds- og ligeværdspolitik og gennemført flere succesfulde integrationsprojekter. I 2005 afsluttede vi et projekt i Privat salg, hvor vi uddannede kunderådgivere med anden etnisk baggrund end dansk, mens vi i 2006 gennemførte et it-trainee forløb for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk, som havde været ledige i over et år. Gennem de seneste år har vi fordoblet antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. I dag står vi med en organisation rustet til det nye arbejdsmarked, hvor evne til at integrere sig og tænke mangfoldigt udgør en betydelig konkurrencefordel. Ændret rygepolitik Som en del af arbejdet med at skabe en sund arbejdsplads har vi revideret koncernens rygepolitik, og indført et totalt rygestop indendørs fra den 1. maj I forbindelse med rygestoppet tilbød vi alle rygende medarbejdere et rygeafvænningskursus. Omkring 100 norske og 270 danske medarbejdere tog imod tilbudet, og cirka halvdelen af deltagerne blev røgfri. Medarbejderbonus Vi lægger vægt på, at alle skal kunne se sin egen indsats i forhold til koncernens overordnede mål, og vi mener derfor, at det er helt naturligt at arbejde med et medarbejderbonusprogram. For 2006 var medarbejderbonussen knyttet til combined ratio og vækst og udløste en bonus pr. medarbejder på DKK, som primært udbetales som aktier. Bestyrelsen har yderligere iværksat et optionsprogram for ledelse og ledende medarbejdere. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 11

14 Vores forretningsområder Privat & Erhverv Danmark Leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. I Danmark foregår distributionen hovedsageligt gennem vores eget distributionsnetværk, som består af fem regionale kundecentre og 16 lokale servicecentre med egne kunderådgivere og assurandører. Derudover distribuerer vi gennem andre kanaler som interesseorganisationer og Nordeas omkring 340 filialer. I Privat & Erhverv Danmark arbejder cirka medarbejdere. Privat & Næringsliv Norge Leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Norge under Vesta- og Enter-brandene. I Norge foregår distributionen gennem 85 franchisekontorer, som har tilladelse til at bruge vores brand, og som udelukkende sælger vores og Nordeas produkter. Desuden sælges produkterne gennem vores egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale servicecentre, bilforhandlere og Nordeas omkring 140 filialer. I Privat & Næringsliv Norge arbejder cirka medarbejdere eksklusiv ansatte i franchisekontorerne. Industri Er vores nordiske forretningsområde, der leverer skadeforsikringsprodukter til større industrikunder under TrygVesta-brandet. Vi servicerer industrikunderne gennem vores eget salgskorps og gennem mæglere. Industrikunder definerer vi som kunder, der betaler mere end DKK. i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. I Industri har vi cirka kunder. Efter internationale standarder har vi cirka 50 kunder, da industrikunder i international sammenhæng betegnes som kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. I Industri arbejder cirka 500 medarbejdere. Dansk Kaution Er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden, er også en del af vores Industriområde. Dansk Kaution stiller garanti for gennemførelsen af indgåede kontrakter. Kunderne er fortrinsvis entreprenører og ordreproducerende industrivirksomheder. Uden for Danmark markedsfører Dansk Kaution sig under navnet TrygVesta Garanti. Enter Forsikring Er et datterselskab af Vesta i Norge, hvorigennem vi blandt andet leverer bilforsikringer under Enterbrandet og som mærkeforsikringer. Distributionen foregår primært gennem bilforhandlere og bilimportører. I Enter arbejder cirka 110 medarbejdere. Finsk skadeforsikring I Finland leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Fra 1. februar 2007 starter vi desuden salget af erhvervsprodukter til små og mellemstore virksomheder. I Finland distribuerer vi primært gennem Nordeas cirka 440 filialer. Desuden sælger vi gennem vores eget call center, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder 77 medarbejdere. Svensk skadeforsikring. I Sverige leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Vesta Skadeförsäkring, som vi lancerede i sommeren Distributionen sker primært gennem Nordeas cirka 260 filialer, men parallelt hermed har vi opbygget vores eget call center ligesom en del af salget foregår via internettet. Vi havde ved udgangen af medarbejdere med base i Malmø, men antallet af medarbejdere vil stige kraftigt i det kommende år i takt med den fortsatte etablering af vores svenske forretning. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 12

15 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark opnåede i 2006 et forsikringsteknisk resultat på 989 mio. DKK svarende til en forbedring på 233 mio. DKK i forhold til Resultatforbedringen er drevet af en positiv udvikling i erstatningsudgifterne samt gennemførsel af aktiviteter, der har sikret en flad udvikling i de nominelle omkostninger. Præmievækst på 1,8 % Bruttopræmieindtægterne steg med 1,8 % og udviklingen i antal policer og kunder var positiv i Som følge af det gode forsikringstekniske resultat var præmievæksten påvirket af bonusudbetalinger på en række gruppeaftaler, som modregnes i bruttopræmien. Bonusudbetalingerne udgjorde 150 mio. DKK i 2006 mod 77 mio. DKK i Før bonusudbetalinger er præmievæksten i %. I slutningen af 2005 indførte Privat & Erhverv Danmark blandt andet antal kørte kilometer som tariferingsparameter, som gav bedre risikoudvælgelse og dermed også en mere retfærdig pris for kunderne. I efteråret 2006 reducerede Privat & Erhverv Danmark præmien for visse segmenter af bilforsikringer, og samlet set påvirkede reduktionen præmievæksten negativt med cirka 1 procentpoint. Effekten af kort opsigelsesvarsel I 2006 resulterede den korte opsigelsesvarsel i en hurtigere kundeomsætning, hvilket afspejles i lidt lavere fornyelsesprocent. Kundeomsætningen steg især blandt unge kunder med typisk kun ét produkt, mens en høj fornyelsesprocent fortsat er fastholdt blandt vores konceptkunder. Fornyelsesprocenten inden for erhvervssegmentet ligger ligeledes fortsat på et højt niveau. I oktober 2006 introducerede Privat & Erhverv Danmark en fejl- og uheldsforsikring, som dækker funktionsfejl og pludselige skader på elektriske apparater og indbogenstande. Forsikringen, som indtil videre er blevet tilbudt konceptkunderne, er blevet meget positivt modtaget. Over forsikringer er blevet solgt ved udgangen af 2006, og den nye forsikring forventes at påvirke kundefastholdelsen positivt. Combined ratio forbedret 1,9 procentpoint Combined ratio udgjorde 87,9 i 2006, hvilket er 1,9 procentpoint lavere end i Den positive udvikling skyldes en fortsat forbedring i erstatningsudgifterne og et forbedret afløbsresultat. Erstatningsprocent påvirket af skybruddet i august Bruttoerstatningsprocenten faldt fra 79,5 i 2005 til 67,4 i Mens 2005 var kraftigt påvirket af stormen i januar, var 2006 kun påvirket af skybruddet i august og et par mindre skybrud i november, der samlet beløb sig til 109 mio. DKK. Skybruddene påvirkede erstatningsprocenten med 1,7 procentpoint, hvor Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 13

16 den tilsvarende påvirkning fra storme og vejrlig i 2005 var på 11,8 procentpoint. I 2006 lå niveauet for storskader, som defineres som skader over 10 mio. DKK, under niveauet i 2005 og er lavere end et normalt år. Afløbsresultatet var i 2006 på brutto 120 mio. DKK og netto 55 mio. DKK, hvilket påvirker erstatningsprocenten positivt med 1,9 procentpoint. Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 påvirkede fortsat erstatningsudgifterne positivt. Andelen af biler, der blev repareret gennem autoværksteder tilknyttet Tryg reparationsordningen, steg i 2006 fra 40 til omkring 50 %. Som følge af kraftig efterspørgsel efter håndværkere steg prisen på den gennemsnitlige bygningsskade i I løbet af året blev efterspørgslen dog mindre, hvilket lagde en dæmper på stigningen. På Tryg Bygningsordningen er potentialet for besparelser stadig stort, da kun en mindre del af skaderne repareres gennem ordningen, og da den gennemsnitlige besparelse pr. skade er betydelig større på bygningsskader end på biler. Skadefrekvensen på især villaforsikringer lå i 2006 fortsat på et lavt niveau og var betydelig lavere end i et normalt år, hvorimod frekvensen på bilforsikringer har været stigende i 2006, men ligger dog fortsat på et forholdsvist lavt niveau. Lav omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten faldt i løbet af 2006 og ligger med 17,4 hvilket er 0,3 procentpoint lavere end Især ændringer i salgsprocessen til en bedre teambaseret kundebetjening påvirkede omkostningsprocenten positivt. Fokusområder i 2007 Koncernen har en overordnet målsætning om at udvide tryghedsleverancen og sætte tryghedsområdet på dagsordenen ved hjælp af blandt andet større indsigt i vores kunders behov og ønsker gennem øget fokus på produktudvikling. En øget markedsandel i Danmark er også et langsigtet mål. For at indfri disse målsætninger lancerer Privat & Erhverv Danmark flere nye kundefordele i løbet af det kommende år, som vil gøre hverdagen lettere og skabe yderligere tryghed for kunderne. Derudover vil Privat & Erhverv Danmark sætte fokus på distribution gennem flere kanaler og effektivisering af salg og kundekontakt. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 14

17 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge opnåede et forsikringsteknisk resultat på 771 mio. DKK i Resultatet er som ventet lavere end i 2005, hvor vi som følge af et ekstraordinært højt afløbsresultat og lave erstatningsudgifter endte med et resultat på 874 mio. DKK. Ny prisstruktur påvirker præmieudviklingen Bruttopræmieindtægterne faldt med 2,7 % fra 2005 til Opgjort i lokal valuta faldt bruttopræmierne med 2,9 % i forhold til Denne udvikling er dels en effekt af ændringen af prisstrukturen i maj 2005 og dels af introduktionen af et nyt kundefordelsprogram i 2006, hvor rabatten til flervarekunder blev øget. Omlægningen af prisstrukturen har haft en negativ effekt på nysalget i første halvår 2006, men den nye prisstruktur og kundefordelsprogrammet har samlet set løftet salget i andet halvår Initiativerne havde desuden en særdeles positiv effekt på kundeloyaliteten. Målt som fornyelsesprocenten steg kundeloyaliteten markant i % stigning i salget gennem Nordea Salget gennem Nordea steg 42 % i 2006 i forhold til Den markante stigning skyldes blandt andet, at Nordeas kunderådgivere i løbet af 2006 har fået styrket deres forsikringskompetencer gennem uddannelsesdage med efterfølgende krav til øget salg. Tryg Forsikring koncernens forsikringer er endvidere blevet en del af Nordeas Fordelsprogram og var som følge heraf integreret i en boliglånskampagne, hvilket har løftet salget yderligere. Combined ratio på et lavt niveau Combined var i 2006 fortsat på et lavt niveau med 86,2 mod 83,1 i Mens 2005 var kendetegnet ved usædvanlig lave erstatningsudgifter, havde 2006 et mere normalt skadesforløb. Tilfredsstillende lav erstatningsprocent Bruttoerstatningsprocenten steg med 2,7 procentpoint i 2006 i forhold til 2005, men ligger fortsat på et lavt niveau sammenlignet med tidligere år. I 2006 påvirkede afløbsgevinster erstatningsprocenten med 87 mio. DKK eller 1,9 procentpoint. Det tilsvarende tal i 2005 var 165 mio. DKK eller 3,6 procentpoint. Skadefrekvensen udviklede sig fortsat positivt på auto i 2006, mens villa oplevede en mindre stigning i skadefrekvensen. Gennemsnitsskaden steg på auto, hvilket primært skyldes højere reparationsudgifter. Gennemsnitsskaden for villa steg også, hvilket primært skyldes stigende priser på håndværkere. I lighed med Tryg Bygning i Danmark lancerede Privat & Næringsliv Norge et pilotprojekt med samarbejdsaftaler med udvalgte håndværkere i Tiltaget forventes fremadrettet at have en positiv effekt på gennemsnitsskaden. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 15

18 Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Fald i nominelle omkostninger. Bruttoomkostningsprocenten lå med 20,4 i 2006 på samme niveau som i I 2006 foretog Privat & Næringsliv Norge betydelige investeringer i vores kundevendte it-systemer, som vil effektivisere arbejdsgange og processer og dermed bedre skabe produktivitet. Øvrige hændelser i 2006 Den 1. oktober tiltrådte Kjerstin Fyllingen som ny direktør for Privat & Næringsliv Norge og som medlem af koncernledelsen. Kjerstin er 48 år og kommer fra et job som divisionsdirektør i Vital Forsikring. I slutningen af 2006 gav det norske finansdepartement tilladelse til at omdanne Vesta i Norge til filial af Tryg. En omdannelse af Vesta til filial betyder, at vores koncernstruktur bliver mere ensartet, eftersom vores forsikringsaktiviteter i Finland og Sverige er etableret som filialer. Forretningen drives videre under navnet Vesta, og ændringen betyder i praksis intet for vores kunder og medarbejdere i Norge. Fokusområder i 2007 I 2007 implementerer Privat & Næringsliv Norge første fase af vores nye it-understøttelse af vores salgsprocesser, som både vil øge produktiviteten og forbedre kundeoplevelsen. Som i Danmark vil fokus desuden være på at udvide produktsortimentet og tryghedsleverancen inden for sundhedsområdet. Derudover vil Privat & Næringsliv Norge i det kommende år udbygge vores markedsposition blandt mindre og mellemstore erhvervskunder, hvilket især vil ske igennem franchisekontorerne, og Privat & Næringsliv Norge vil fokusere særligt på underrepræsenterede geografiske områder. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 16

19 Industri I Industri opnåede vi et forsikringsteknisk resultat på 853 mio. DKK i 2006, hvilket er en forbedring på 389 mio. DKK i forhold til Resultatet skyldes forbedringer i både den danske og norske del af forretningen, samt en positiv udvikling i omkostningerne. Fra forsikringsleverandør til risikorådgiver Bruttopræmierne steg i 2006 med 255 mio. DKK eller 5,5 % i forhold til Den positive udvikling er både drevet af en positiv udvikling i antallet af solgte policer og i andelen af kunder, der har gentegnet deres forsikringer, hvilket er betydelig bedre end forventet. Cirka 9 ud af 10 industrikunder valgte i 2006 at fortsætte samarbejdet, hvilket især kan tilskrives et nyt risikorådgivningsprojekt. Risikorådgivningsprojektet består af en nyt teambaseret arbejdsmåde, hvor medarbejderen inden for blandt andet salg, underwriting og skade, sammen med kunden, kortlægger dennes risici og udarbejder en risikorapport, der beskriver kundens samlede risikobillede, hvorefter teamet sammen med kunden finder en dækkende løsning. I forbindelse med risikorådgivningsprojektet lancerede Industri i 2006 en tværnordisk risikorådgivningsuddannelse, der består af tre moduler. En stor del af de danske og norske medarbejdere gennemførte i 2006 første modul, og cirka 250 medarbejdere forventes at gennemfører hele uddannelsen inden udgangen af Primære vækstområder Den danske del af industriforretningen leverede i 2006 den største vækst, men fremgangen i Norge er også betydelig. Præmieudvikling har især været positiv på arbejdsskade delvist drevet af det sociale indeks, men antallet af solgte arbejdsskadepolicer har også været positiv. Efter at lønsomheden inden for arbejdsskadeforsikringer nu er bedre end tidligere år, er målet at udvide markedsandelen inden for området. Markant forbedring i combined ratio Vi har forbedret combined ratio fra 92,4 i 2005 til 86,9 i Forbedringen skyldes især den norske del af industriforretningen, som endte året med en combined ratio på 84,1, mens den danske del lå på 91,7. Forbedringen er drevet af en fortsat positiv udvikling i både omkostnings- og erstatningsprocenten. Reassuranceprocenten i 2006 lå 2,9 procentpoint lavere end i 2005 primært på grund af karakteren og størrelsen af storskaderne gennem 2006, hvor reassurandørerne flere gange bidrog.. Erstatningsniveau tilfredsstillende trods højt storskadeniveau Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 17

20 Bruttoerstatningsprocenten endte året samlet på 69,8 mod 72 i 2005 og kan især henføres til et gunstigt erstatningsforløb i den norske del af industriforretningen. Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto I 2006 havde Industri 14 storskader på mere end 10 mio. DKK, og samlede udgifter til storskader, der lå betydeligt over niveauet i Storskaderne påvirker erstatningsprocenten negativt med 9,6 procentpoint mod 7,6 procentpoint i Beløbsmæssigt lå hovedparten af storskaderne hos danske industrikunders aktiviteter i udlandet. Endvidere påvirkes erstatningsprocenten positivt af afløbsgevinster på 216 mio. DKK svarende til 4,4 procentpoint, hvor især property og auto bidrager med positive afløb, mens arbejdsskade og ansvar havde afløbstab. Den underliggende erstatningsudvikling var således meget positiv i Flad udvikling i omkostningerne Bruttoomkostningsprocenten faldt i 2006 til 11,0 fra 11,4 i Men underliggende er de nominelle omkostninger fastholdt på samme niveau som Den positive udvikling i omkostningerne skyldes i høj grad et hårdt og fokuseret arbejde i hele vores organisation. Fokusområder i 2007 I 2007 vil Industri fokusere på at udvide tryghedsleverancen og styrke indsigten i kundernes behov ved øget selvbetjeningen på flere områder og en mere ensartet produktstruktur. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 18

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere