Årsrapport for Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning 30 Revisionspåtegninger 31 Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse 47 Balance 48 Egenkapital 50 Pengestrømsopgørelse 53 Noter 54 Direktionens ledelseserhverv 70 Ordliste 71

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Adm. direktør, Mikael Olufsen, formand Direktør, Bodil Nyboe Andersen Koncerndirektør, Jørn Wendel Andersen Adm. direktør, John Frederiksen Koncerndirektør, Paul Bergqvist Koncerndirektør, Niels Bjørn Christiansen Adm. direktør, Per Skov Erhvervsassurandør Peter Wagner Mollerup Fuldmægtig Birthe Petersen Senior Bedriftsrådgiver Håkon J. Huseklepp Assurandør, Trond Christiansen Direktion Christine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen Tryg Forsikring koncernen fik i 2006 en markant resultatmæssig fremgang med et resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 34 % efter skat. IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 67,4 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 Nettogenforsikringsprocent 3,6 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 Skadeforløb 71,0 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 Omkostningsprocent 16,8 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 Combined ratio 87,8 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 Operating ratio 84,7 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 Relativt afløbsresultat 2,0 0,9-1, Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Solvensdækning Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden: Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i Tryg Forsikring koncernen følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under "Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter". Tallene for 2002 er proforma, som om at Nordea AB's aktiviteter har været ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for er opgjort efter IFRS. Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2005 på 800 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 480 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 324 mio. DKK. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 2

5 God balance i præmieindtægter Tryg Forsikring koncernen fokuserer på at have en god balance i præmieindtægterne både geografisk og i forretningsområderne, hvor det største område, Privat og Erhverv Danmark, udgør 40% af forretningen. Produktporteføljen er desuden bredt diversificeret med motor- og brand/løsøre forsikringer som de største brancher. Denne balance giver en solid platform til at styrke Tryg Forsikrings markedsposition yderligere og realisere koncernens mål. Proaktiv tilpasning til markedet Samlet set udviklede bruttopræmieindtægterne i 2006 udviklet sig i tråd med Tryg Forsikring koncernens markedsstrategier. Præmieindtægterne er sammensat af en vækst i Industri og Finland på henholdsvis 5,5% og 41,4% samt en vækst i Privat & Erhverv Danmark på 1,8%, mens præmieindtægten faldt med 2,7% i DKK i Privat & Næringsliv Norge. I Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge er præmieindtægterne lavere end forventet, hvilket skyldes en række præmiejusteringer, som blev foretaget i løbet af 2005 og Fremadrettet forventes disse tiltag at have en positiv effekt på kundetilgangen og fastholdelsen. I det norske marked har præmie justeringerne først og fremmest været koncentreret om kunder med flere produkter og god lønsomhed, der er koncernens primære målgruppe. I Danmark har konkurrencen om bilforsikringerne været hårdere, og efter den succesfulde introduktion af en ny bilpræmie i efteråret 2006 har flere konkurrenter valgt at tilbyde lignende vilkår. Den underliggende udvikling i antallet af forsikringer og kunder har været positiv i Væksten i bruttopræmie indtægter er negativt påvirket af en række bonus udbetalinger som følge af det gode forsikingstekniske resultat, idet bonus modregnes i præmien. De samlede bruttopræmieindtægter i 2006 udgjorde således mio. DKK, hvilket er en stigning på 2,0 % i forhold til Korrigeret for præmierabatter var præmievæksten 2,3 %. Combined ratio på 87,8 I 2006 var indtjeningen mellem dansk og norsk skadeforsikring i fin balance og de tre største forretningsområder Privat & Erhverv Danmark, Privat & Næringsliv Norge og Industri bidrog alle med en combined ratio på under 88. Combined ratio var på 87,8 procent mod 89,0 i Forventningen til combined ratio lå i starten af 2006 i intervallet 89 til 93 med en forventning om 91. Forventningen blev løbende justeret i 2006 og endte året lavere end den oprindelige forventning. Afløbsresultatet påvirkede combined ratio positivt med 2,3 procentpoint og er dermed den væsentligste forklaring på afvigelsen til forventningerne. Markant forbedret erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten udviklede sig positivt i løbet af 2006 og endte samlet på tilfredsstillende 67,4 procent mod 72,0 procent i Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Samtidig lå storskaderne i 2006 betydeligt over niveauet i 2005 og niveauet i et normalt år. Hovedparten af storskaderne i 2006 er sket blandt danske industrikunders aktiviteter i udlandet, hvor den største skade var en på brutto 190 mio. DKK. Afløbsresultatet udgjorde brutto 423 mio. DKK og netto 372 mio. DKK og endte på netto 160 mio. DKK bedre end i I 2006 påvirkede afløbsgevinster erstatningsprocenten positivt med 2,6 procentpoint. Det positive afløbsresultat var bl.a. drevet af udviklingen i vores hensættelser på auto ansvar. Fortsætter den positive ten- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 3

6 dens, vil det alt andet lige påvirke afløbsresultatet positivt. Auto ansvar er imidlertid et område omgivet af særligt usikkerhed og analyseres derfor kontinuerligt. Set i et længere perspektiv har skadefrekvensen udviklet sig positivt på auto og villa. Men i 2006 steg skadefrekvensen på auto i Danmark samt villa i Norge, men ligger dog fortsat på et lavt niveau. Den medieomtalte positive effekt af klip i kørekortet i Danmark ved visse færdselsovertrædelser afspejles ikke i skadestatistikkerne, men statistikkerne viser færre personskader og flere mindre kaskoskader i Bedre sikkerhedsudstyr i biler, flere biler pr. husstand og lavere gennemsnitshastigheder på grund af flere biler på vejene er også faktorer, der påvirker udviklingen. De positive udviklinger omkring færre personskader påvirker afløbsresultatet positivt en udvikling vi følger nøje. Gennemsnitsskaden på villa steg både i Danmark og Norge i 2006 med den mest markante stigning i Norge, hvilket skyldes øget efterspørgsel på håndværkere. For at imødegå de stigende gennemsnitsskader arbejder vi både i Danmark og Norge på at udvide antallet af samarbejdsaftaler med håndværkere. Omkostningsprocent på 16,8 Bruttoomkostningsprocenten er 16,8 i 2006 og dermed forbedret 0,1 procentpoint i forhold til 2005 Investeringer, som i 2006 blev foretaget i nye markeder dvs. opstart i Sverige og opstart af erhvervssalg i Finland, påvirkede omkostningsprocenten negativt med 0,6 procentpoint. De nominelle omkostninger steg 1,3 % fra 2005 til Ud over de tidligere nævnte investeringer indeholder de nominelle omkostninger en glidende lønindeksering, der udgør 4,6 % svarende til 78 mio. DKK. Dette viser koncernens betydelige effektiviseringer. Forbedret investeringsresultat Resultatet af vores investeringer før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2005 på 387 mio. DKK. Resultatet svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,8 %, hvilket er tilfredsstillende. Især et meget positivt afkast på 20,2 % på aktierne løftede investeringsresultatet i 2006, hvor henholdsvis danske og norske aktier leverede afkast på 25,7 % og 34,9 % begge højere end benchmark. Lavere effektiv skatteprocent Skatten af årets resultat er 641 mio. DKK mod 806 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er reduceret til 17 % i 2006 mod 27 % i Den lavere effektive skatteprocent skyldes årets skattefri aktieavancer og en engangsregulering af udskudt skat til dækning af risiko for, at avancer på aktier og ejendomme kommer til beskatning i tilfælde af negativ forsikringsdrift. Hensættelsen til udskudt skat er nu ikke nødvendig, da Tryg Forsikring A/S' positive forsikringstekniske resultater i 2006 har betydet opbygning af skattemæssige saldi, således at de tidligere hensættelser ikke længere er nødvendige. Ophørte aktiviteter Resultatet af ophørte aktiviteter er opgjort til 126 mio. DKK. Resultatet skyldes primært afviklingen af Chevanstell Limited med en gevinst på 157 mio. DKK, som er sammensat af en gevinst ved salget af aktierne i Chevanstell Limited, en gevinst i forbindelse med afregning af en reassurancekontrakt med Chevanstell Limited og fratrukket skat. Balance og cashflow Balancen er øget fra mio. DKK i 2005 til mio. DKK i På passivsiden er balancen primært sammensat af en egenkapital på mio. DKK og forsikringsmæssige hensættelser på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er faldet med i alt 800 mio. DKK sammenholdt med 2005, og erstatningshensættelsesmargin udgjorde 124 i 2006 mod 126 i Faldet i hensættelserne til forsikringskontrakter og erstatningshensættelsesmarginen skyldes, at hensættelser tilhørende Chevanstell Limited i 2006 fragår de konsoliderede hensættelser. Pr. 31. december 2005 udgjorde Chevanstell Limited hensættelser til forsikringskontrakter 1,4 mia. DKK. Grundet salget af Chevanstell Limited er genforsikringsan- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 4

7 delen af de forsikringsmæssige hensættelser faldet fra 2,6 mia. DKK i 2005 til 1,6 mia. DKK i I 2006 udgjorde pengestrømmene fra driften et stort positivt cashflow på mio. DKK sammenholdt med mio. DKK i samme periode i Faldet i pengestrømme fra driften skyldes primært større skatteudbetalinger. Investeringerne i 2006 er steget med mio. DKK. Likviditeten fra finansieringen udgør mio. DKK, hvilket primært vedrører udbetalt udbytte. Egenkapital Pr. 31. december 2006 udgør egenkapitalen mio. DKK. Egenkapitalen er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer primært vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. De angivne tal er før udbetaling af foreslået udbytte for 2006 på mio. DKK. Ansvarlig lånekapital Tryg Forsikring A/S har et 20-årigt noteret obligationslån på 150 mio. EUR på London Stock Exchange. Lånet, som er forrentet med 4,5 %, tæller med i kapitalgrundlaget i vurderingssammenhæng og i en begrænset omfang med i det lovfæstede solvensgrundlag over for myndighederne. Ansvarlig lånekapital udgør 10 % af kapitalen i kreditsammenhæng, hvor den nuværende grænse er 15 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 5

8 Vores kunder Forsikringskunder i Norden er i stigende omfang optaget af kvalitet og sikkerhed i leverancen af serviceprodukter. Vi arbejder derfor ud fra den grundtanke, at vi bedst dækker kundernes behov ved at levere løsninger frem for blot økonomisk kompensation, når uheldet er ude. Det gælder, når et værksted skal udbedre en skade på bilen, når villaen eller lejligheden er ramt af en vandskade, når en skadeslidt skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet efter en ulykke, eller når en virksomhed skal have hjælp til at opretholde eller genoprette produktionen efter en skade. Vi ønsker kontinuerligt at styrke kundernes loyalitet. Det opnår vi kun, hvis kundetilfredsheden altid er i fokus. Som en del af en aktiv kundepolitik tager vi hvert år kontakt til alle vores privatkunder. Kontakten sker med forsikringsoversigter og fornyelser. Desuden får alle vores konceptkunder mindst én yderligere henvendelse med et positivt budskab. Årets kundemålinger I årets EPSI kundemålinger har vi igen generelt forbedret vores resultater på alle markeder. I Danmark ligger vi på en 2. plads ud af de selskaber, som vi normalt sammenligner os med, og i forhold til 2005 har vi forbedret både kundetilfredsheden og loyaliteten. Introduktionen af kort opsigelsesvarsel har i 2006 givet en hurtigere kundeomsætning, hvilket især gælder de yngre kunder, mens fornyelsesprocenten og kundetilfredsheden fortsat ligger på et højt niveau blandt vores konceptkunder. I Norge er vi nummer 2 på kundeloyalitet blandt de norske forsikringsselskaber, mens vi har tabt terræn på kundetilfredsheden i forhold til Den forbedrede kundeloyalitet er i høj grad en effekt af omlægningen af prisstrukturen i Norge, hvor vi i maj 2005 fjernede introduktionsrabatter til nye kunder. Den høje kundeloyalitet afspejles også i antallet af kundeklager, hvor vi har den laveste klageandel blandt de større selskaber. I Finland er vores kunder fortsat blandt de mest loyale og tilfredse kunder i markedet. På alle målepunkter ligger vi som enten nummer 1 eller 2. I det nordiske marked er kun tre selskaber repræsenteret på mere end ét marked. Vores generelle fremgang i alle markeder betyder, at vi samlet ligger på en meget klar nummer 1 på det nordiske marked. Få kundeklager Omfanget af kundeklager og evnen til at håndtere kundeklagerne er en væsentlig parameter for kvaliteten i leverancen af serviceprodukter. For at udvikle kvaliteten af skadebehandlingen gennemfører vi løbende skadekvalitetsmålinger i de nordiske lande. Resultaterne anvender vi både til kvalitetskontrol og udvikling. I både Norge og Finland har vi den laveste klageandel blandt de fire største forsikringsselskaber på begge markeder, og vi ligger henholdsvis 32 % og 14 % under branchegennemsnittet. I Danmark har vi den anden laveste klageandel blandt de selskaber, vi normalt sammenligner os med. Sammenlignet med hele forsikringsmarkedet i Danmark ligger vi 33 % under gennemsnittet. Kundekoncepter Vores kundekoncepter (kundefordelsprogrammer) er et vigtigt redskab til at forbedre kundeloyaliteten. Ved udgangen af 2006 udgjorde andelen af private konceptkunder 65 % i Danmark og cirka 64 % i Norge. Vi udvikler løbende vores kundekoncepter med nye fordele som eksempelvis særlige forsikringsdækninger, ekstra fordele og samlerabatter. Gennemførte målinger viser, at konceptkunder er kendetegnet ved en højere kundeloyalitet. I 2006 lancerede vi flere nye kundefordele. I lyset af vores kunders ændrede rejsevaner og indtrufne naturkatastrofer og terrorangreb har de senere år udvidede vi dækning på vores rejseforsikring. Som den eneste i Norden dækker vores rejseforsikring nu udgifter til evakuering og hjemrejse selv i tilfælde, hvor myndig- Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 6

9 hedernes anbefaling om evakuering ikke foreligger. Den 1. november lancerede vi desuden en ny forsikring, som vi i første omgang tilbyder vores eksisterende kunder i Danmark. Forsikringen dækker alle fejl og pludselige skader på elektriske apparater og indbo. Med et gennemsnitligt salg på ca. 900 forsikringer om ugen har vi haft stor efterspørgsel på forsikringen siden lanceringen. Øget aktivitet på internettet Kontakten mellem kunder og virksomheder foregår i stigende grad på internettet, hvor et stærkt brand især er vigtigt for at få kundernes opmærksomhed. Vi måler derfor udviklingen på vores hjemmesider på alle markeder. I 2006 havde vores hjemmesider i Danmark og Norge (tryg.dk og vesta.no) 3 mio. besøgende mod 2,1 i Tallene fordelte sig med 1,9 mio. besøg i Danmark mod 1,5 mio. besøgende i 2005 og 1,1 mio. besøg i Norge mod besøgende i I Sverige blev hjemmesiden lanceret i midten af juni Hjemmesiden havde cirka besøgende i 2006 med et kraftigt stigende besøgsantal hver måned. I Finland havde vi i 2006 godt besøg på Nordeas TrygVesta-sider mod godt besøgende i Som en konsekvens af den nordiske satsning under brandet TrygVesta Garanti har Dansk Kaution lanceret to yderligere hjemmesider i Selskabet markedsfører sig nu på vestagaranti.se, trygvestagaranti.com samt danskkaution.dk, trygvestagaranti.dk og trygvestagaranti.no. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 7

10 Vores processer Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør. For at nå den vision kræver det, at vi kontinuerligt har fokus på at videreudvikle og forny vores forretning. I løbet af 2006 har vi arbejdet målrettet med at lancere en række initiativer, som skal sikre, at vi er klædt på til at møde fremtidens udfordringer. Her er et udpluk: Større fokus på vækstområder I efteråret 2006 foretog vi flere ændringer i vores organisationsstruktur. Ændringerne afspejler et ønske om at sikre de områder, som fremover skal levere den største vækst til koncernen, den bedst mulige fokus og forankring i koncernledelsen. Vi har samlet områderne Finland, Sverige, Health Care & Pension samt BusinessLab og Nordisk Bankassurance i ét forretningsområde, som vi kalder Nye Markeder. I forbindelse med opstarten i Sverige har vi draget nytte af vores erfaringer fra opstarten i Finland. Vi har blandt andet lanceret ens forretningsplatform med salg gennem Nordea og via internettet samt i tillæg hertil oprettet eget call center. Derudover har vi høstet synergier ved at genanvende samme it-system. Nytænkning og idémodning I sommeren 2006 lancerede vi et fællesnordisk rum for nytænkning og idémodning, som vi kalder BusinessLab. I BusinessLab arbejder vi på tværs af koncernen med at opfange idéer og omsætte disse til brugbare forretningsløsninger. I starten af 2007 får BusinessLab til huse i vores nye innovationscenter i Ballerup. Innovationscenteret bliver et utraditionelt og multifunktionelt rum med plads til at lege med, gennemtænke og videreudvikle idéer. I efteråret 2006 arrangerede BusinessLab for første gang en intern idékonkurrence. Målet med konkurrencen var at stimulere alle medarbejdere til innovativ tænkning og udnytte den kreativitet, der eksisterer i koncernen. BusinessLab modtog i alt 236 bidrag fra medarbejderne. I forlængelse af BusinessLab-konceptet er nogle af vores medarbejdere i gang med uddannelsen Entrepreneurial Leadership på Danmarks Tekniske Universitet, som de afslutter i januar Medarbejderne skal i forbindelse med uddannelsen udarbejde en forretningsplan for et nyt forretningsområde. Nyt nordisk forretningscenter Velfærdsdebatten og vores kunders behov for og ønsker om velfærdsservice er øget igen i Derfor etablerede vi i 2006 et nordisk forretningscenter for Health Care & Pension. Ved at samle udviklingskræfterne ét sted kan vi drage en række organisatoriske og markedsmæssige fordele, og vi forventer, at forretningscenteret vil bidrage til, at vi fremover får en endnu større del af det hastigt voksende marked for sundhedsforsikringer. Vi oplevede en vækst på godt 66 % i 2006 og vi har stor tiltro til, at den positive udvikling fortsætter i I det kommende år vil vi sætte kraftig fokus på at udvikle velfærdsløsninger, der henvender sig bredt til vores kunder, og som supplerer det nordiske velfærdssystem. Vores salg af Nordeas pensionsordninger har også i 2006 været i hastig vækst med en stigning på 36 % i forhold til Den kraftigste udvikling er sket inden for firmapension, men langt fra alle er omfattet af firmapensionsordninger eller andre overenskomstmæssige pensioner. Det gælder eksempelvis selvstændige erhvervsdrivende. I Danmark har en ændring af pensionsbeskatningsloven gjort det fleksibelt og dermed mere attraktivt for denne målgruppe at spare op til pension. Selvstændige erhvervsdrivende har nu mulighed for at indbetale op til 30 % af deres overskud på en pensionsordning, hvor beløbet kan ændres, hvis overskuddet varierer. I 2007 vil vi sætte fokus på dette område. Flere fællesnordiske forretningsprocesser Efter gode erfaringer i Danmark introducerer vi i de kommende år et nyt it-system i Norge. Systemet har automatiseret produktionen af aftaler og policer, og vores assurandører har nu mulighed for at afslutte cirka 90 % af alle salg hos kunden, hvilket giver en bedre kundeoplevelse og forbedrer mulighederne for mersalg. Erfaringerne fra Danmark har netop vist, at it-systemet har ført til mindre dobbeltarbejde, mere effektivitet og øget salg. I Danmark vurderer vi, at vi med indførelsen af alle tre faser af it-systemet har opnået en betydelig besparelse på omkostningerne. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 8

11 Ny fællesnordisk mærkeplatform I sommeren 2006 lancerede vi en ny fællesnordisk mærkeplatform i Danmark og Norge. Mærkeplatformen er et udtryk for vores adfærd og kommunikation med udgangspunkt i tryghed og de bekymringer, som vores kunder nogle gange unødigt har. Udover et nyt grafisk udtryk introducerede vi også flere nye reklamefilm i forbindelse med lanceringen. Filmene er blevet særdeles positivt modtaget i både Danmark og Norge. Ifølge eksterne målinger er 71 % af seerne over 18 år positive over for de nye film i Danmark, mens tallet i Norge er på 78 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 9

12 Vores medarbejdere Værdigrundlag Vi skaber tryghed, fordi vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar vi leverer løsninger baseret på kvalitet og enkelhed vi skaber bæredygtige resultater For at føre vores forretningsstrategi ud i livet kræver det, at vores vigtigste aktiv vores medarbejdere er kompetente og engagerede. Det er nemlig vores medarbejdere, som står for den daglige oplevelse af tryghedsleverancen over for kunderne. Derfor er det afgørende, at vi fortsat kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har råderum, kan trives og udvikles har i høj grad været præget af den fortsatte implementering af vores værdier i hele koncernen. Fire gange i løbet af året har hele koncernen arbejdet med aktuelle temaer. Eksempelvis har vi forholdt os til kunderne i hver enkel afdeling og klarlagt, hvordan vi aktivt kan bruge værdierne i kundekontakten. Erfaringerne med temapakkerne har været meget tilfredsstillende og har medvirket til øget bevidsthed om betydningen af vores værdier. I temapakkerne i 2007 sætter vi blandt andet fokus på værdier og dilemmaer, trivsel og stress samt etik. I 2006 gennemførte vi en medarbejderundersøgelse med gode resultater. Resultaterne skal bidrage til lokalt udviklingsarbejde, og fokus i 2007 vil derfor være på opfølgning af de enkelte afdelingers handlingsplaner for at forbedre resultaterne. Lederudvikling og lederforum I 2006 har vi haft stor fokus på kompetenceudvikling. Ledergrupperne har været igennem flere udviklingsforløb, og lignende processer rulles gennem hele koncernen i løbet af I tillæg hertil har vi sat fokus på udvikling af nye ledere, som gennem forskellige moduler bliver klædt på til, hvad det vil sige at være leder i Tryg Forsikring. Som en nysatsning har vi yderligere lanceret et lederforum i foråret Forumet skal give vores ledere faglig inspiration og støtte til at møde de udfordringer, som ledere kan blive konfronteret med. Intentionen er samtidig, at vores lederforum skal være en arena, hvor ledere på tværs af forretningsområder og niveauer samles for refleksion og dialog. De første to temaer var Ledelsesudøvelse i moderne organisationer og Corporate Branding. Temaerne blev belyst af eksterne og interne konsulenter. I det kommende år vil forebyggelse af stress blandt andet være et centralt tema. Ny fællesnordisk læreportal og e-læring E-læring er et af flere vigtige virkemidler i vores arbejde med kompetenceudvikling. E-læringskonceptet har allerede i nogle år været en del af hverdagen for medarbejderne i Norge. Erfaringerne herfra bruger vi nu i de øvrige nordiske lande. I september lancerede vi en ny fællesnordisk læreportal, som blandt andet skal bruges til e-læring. Sidst i 2006 blev et fællesnordisk introduktionsprogram for nye medarbejdere, som foregår via e-læring, ligeledes iværksat. I løbet af 2007 bliver læreportalen udvidet til også at omfatte vores medarbejdere i Finland, så vi i hele Norden har en fælles portal for kursus- og kompetenceudvikling. Kursustilbudene indeholder både e-læring og forskellige former for instruktørstyret læring. Vi mener desuden, at den videndeling, som sker hver dag i de enkelte afdelinger er særlig vigtig. I 2007 vil vi derfor udvide brugen af multimedieværktøjer og redskaber for at støtte samarbejde og læring. Risikorådgiveruddannelse Industrikunder efterlyser i stigende grad rådgivning, service og overblik over deres risici. For at imødekomme deres behov har vi i 2006 lanceret et stort uddannelsesforløb for 250 norske og danske medarbejdere i Industri. Samtlige medarbejdere forventes at have gennemført uddannelsen ved udgangen af Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 10

13 Tværnordisk traineeprogram I februar 2006 startede vores første fællesnordiske trainees. Formålet med vores halvandet år lange traineeprogram er at tilgodese vores langsigtede behov for højt kvalificerede medarbejdere og potentielle lederemner. Trainee erne er samtidig også vigtige bidragsydere i arbejdet med at udvikle processer på tværs af landegrænser og forretningsområder. Succesfulde mangfoldighedsprojekter For at sætte fokus på mangfoldighed og fremme ligeværd i koncernen har vi udarbejdet en mangfoldigheds- og ligeværdspolitik og gennemført flere succesfulde integrationsprojekter. I 2005 afsluttede vi et projekt i Privat salg, hvor vi uddannede kunderådgivere med anden etnisk baggrund end dansk, mens vi i 2006 gennemførte et it-trainee forløb for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk, som havde været ledige i over et år. Gennem de seneste år har vi fordoblet antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. I dag står vi med en organisation rustet til det nye arbejdsmarked, hvor evne til at integrere sig og tænke mangfoldigt udgør en betydelig konkurrencefordel. Ændret rygepolitik Som en del af arbejdet med at skabe en sund arbejdsplads har vi revideret koncernens rygepolitik, og indført et totalt rygestop indendørs fra den 1. maj I forbindelse med rygestoppet tilbød vi alle rygende medarbejdere et rygeafvænningskursus. Omkring 100 norske og 270 danske medarbejdere tog imod tilbudet, og cirka halvdelen af deltagerne blev røgfri. Medarbejderbonus Vi lægger vægt på, at alle skal kunne se sin egen indsats i forhold til koncernens overordnede mål, og vi mener derfor, at det er helt naturligt at arbejde med et medarbejderbonusprogram. For 2006 var medarbejderbonussen knyttet til combined ratio og vækst og udløste en bonus pr. medarbejder på DKK, som primært udbetales som aktier. Bestyrelsen har yderligere iværksat et optionsprogram for ledelse og ledende medarbejdere. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 11

14 Vores forretningsområder Privat & Erhverv Danmark Leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. I Danmark foregår distributionen hovedsageligt gennem vores eget distributionsnetværk, som består af fem regionale kundecentre og 16 lokale servicecentre med egne kunderådgivere og assurandører. Derudover distribuerer vi gennem andre kanaler som interesseorganisationer og Nordeas omkring 340 filialer. I Privat & Erhverv Danmark arbejder cirka medarbejdere. Privat & Næringsliv Norge Leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Norge under Vesta- og Enter-brandene. I Norge foregår distributionen gennem 85 franchisekontorer, som har tilladelse til at bruge vores brand, og som udelukkende sælger vores og Nordeas produkter. Desuden sælges produkterne gennem vores egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale servicecentre, bilforhandlere og Nordeas omkring 140 filialer. I Privat & Næringsliv Norge arbejder cirka medarbejdere eksklusiv ansatte i franchisekontorerne. Industri Er vores nordiske forretningsområde, der leverer skadeforsikringsprodukter til større industrikunder under TrygVesta-brandet. Vi servicerer industrikunderne gennem vores eget salgskorps og gennem mæglere. Industrikunder definerer vi som kunder, der betaler mere end DKK. i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. I Industri har vi cirka kunder. Efter internationale standarder har vi cirka 50 kunder, da industrikunder i international sammenhæng betegnes som kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. I Industri arbejder cirka 500 medarbejdere. Dansk Kaution Er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden, er også en del af vores Industriområde. Dansk Kaution stiller garanti for gennemførelsen af indgåede kontrakter. Kunderne er fortrinsvis entreprenører og ordreproducerende industrivirksomheder. Uden for Danmark markedsfører Dansk Kaution sig under navnet TrygVesta Garanti. Enter Forsikring Er et datterselskab af Vesta i Norge, hvorigennem vi blandt andet leverer bilforsikringer under Enterbrandet og som mærkeforsikringer. Distributionen foregår primært gennem bilforhandlere og bilimportører. I Enter arbejder cirka 110 medarbejdere. Finsk skadeforsikring I Finland leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Fra 1. februar 2007 starter vi desuden salget af erhvervsprodukter til små og mellemstore virksomheder. I Finland distribuerer vi primært gennem Nordeas cirka 440 filialer. Desuden sælger vi gennem vores eget call center, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder 77 medarbejdere. Svensk skadeforsikring. I Sverige leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Vesta Skadeförsäkring, som vi lancerede i sommeren Distributionen sker primært gennem Nordeas cirka 260 filialer, men parallelt hermed har vi opbygget vores eget call center ligesom en del af salget foregår via internettet. Vi havde ved udgangen af medarbejdere med base i Malmø, men antallet af medarbejdere vil stige kraftigt i det kommende år i takt med den fortsatte etablering af vores svenske forretning. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 12

15 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark opnåede i 2006 et forsikringsteknisk resultat på 989 mio. DKK svarende til en forbedring på 233 mio. DKK i forhold til Resultatforbedringen er drevet af en positiv udvikling i erstatningsudgifterne samt gennemførsel af aktiviteter, der har sikret en flad udvikling i de nominelle omkostninger. Præmievækst på 1,8 % Bruttopræmieindtægterne steg med 1,8 % og udviklingen i antal policer og kunder var positiv i Som følge af det gode forsikringstekniske resultat var præmievæksten påvirket af bonusudbetalinger på en række gruppeaftaler, som modregnes i bruttopræmien. Bonusudbetalingerne udgjorde 150 mio. DKK i 2006 mod 77 mio. DKK i Før bonusudbetalinger er præmievæksten i %. I slutningen af 2005 indførte Privat & Erhverv Danmark blandt andet antal kørte kilometer som tariferingsparameter, som gav bedre risikoudvælgelse og dermed også en mere retfærdig pris for kunderne. I efteråret 2006 reducerede Privat & Erhverv Danmark præmien for visse segmenter af bilforsikringer, og samlet set påvirkede reduktionen præmievæksten negativt med cirka 1 procentpoint. Effekten af kort opsigelsesvarsel I 2006 resulterede den korte opsigelsesvarsel i en hurtigere kundeomsætning, hvilket afspejles i lidt lavere fornyelsesprocent. Kundeomsætningen steg især blandt unge kunder med typisk kun ét produkt, mens en høj fornyelsesprocent fortsat er fastholdt blandt vores konceptkunder. Fornyelsesprocenten inden for erhvervssegmentet ligger ligeledes fortsat på et højt niveau. I oktober 2006 introducerede Privat & Erhverv Danmark en fejl- og uheldsforsikring, som dækker funktionsfejl og pludselige skader på elektriske apparater og indbogenstande. Forsikringen, som indtil videre er blevet tilbudt konceptkunderne, er blevet meget positivt modtaget. Over forsikringer er blevet solgt ved udgangen af 2006, og den nye forsikring forventes at påvirke kundefastholdelsen positivt. Combined ratio forbedret 1,9 procentpoint Combined ratio udgjorde 87,9 i 2006, hvilket er 1,9 procentpoint lavere end i Den positive udvikling skyldes en fortsat forbedring i erstatningsudgifterne og et forbedret afløbsresultat. Erstatningsprocent påvirket af skybruddet i august Bruttoerstatningsprocenten faldt fra 79,5 i 2005 til 67,4 i Mens 2005 var kraftigt påvirket af stormen i januar, var 2006 kun påvirket af skybruddet i august og et par mindre skybrud i november, der samlet beløb sig til 109 mio. DKK. Skybruddene påvirkede erstatningsprocenten med 1,7 procentpoint, hvor Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 13

16 den tilsvarende påvirkning fra storme og vejrlig i 2005 var på 11,8 procentpoint. I 2006 lå niveauet for storskader, som defineres som skader over 10 mio. DKK, under niveauet i 2005 og er lavere end et normalt år. Afløbsresultatet var i 2006 på brutto 120 mio. DKK og netto 55 mio. DKK, hvilket påvirker erstatningsprocenten positivt med 1,9 procentpoint. Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 påvirkede fortsat erstatningsudgifterne positivt. Andelen af biler, der blev repareret gennem autoværksteder tilknyttet Tryg reparationsordningen, steg i 2006 fra 40 til omkring 50 %. Som følge af kraftig efterspørgsel efter håndværkere steg prisen på den gennemsnitlige bygningsskade i I løbet af året blev efterspørgslen dog mindre, hvilket lagde en dæmper på stigningen. På Tryg Bygningsordningen er potentialet for besparelser stadig stort, da kun en mindre del af skaderne repareres gennem ordningen, og da den gennemsnitlige besparelse pr. skade er betydelig større på bygningsskader end på biler. Skadefrekvensen på især villaforsikringer lå i 2006 fortsat på et lavt niveau og var betydelig lavere end i et normalt år, hvorimod frekvensen på bilforsikringer har været stigende i 2006, men ligger dog fortsat på et forholdsvist lavt niveau. Lav omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten faldt i løbet af 2006 og ligger med 17,4 hvilket er 0,3 procentpoint lavere end Især ændringer i salgsprocessen til en bedre teambaseret kundebetjening påvirkede omkostningsprocenten positivt. Fokusområder i 2007 Koncernen har en overordnet målsætning om at udvide tryghedsleverancen og sætte tryghedsområdet på dagsordenen ved hjælp af blandt andet større indsigt i vores kunders behov og ønsker gennem øget fokus på produktudvikling. En øget markedsandel i Danmark er også et langsigtet mål. For at indfri disse målsætninger lancerer Privat & Erhverv Danmark flere nye kundefordele i løbet af det kommende år, som vil gøre hverdagen lettere og skabe yderligere tryghed for kunderne. Derudover vil Privat & Erhverv Danmark sætte fokus på distribution gennem flere kanaler og effektivisering af salg og kundekontakt. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 14

17 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge opnåede et forsikringsteknisk resultat på 771 mio. DKK i Resultatet er som ventet lavere end i 2005, hvor vi som følge af et ekstraordinært højt afløbsresultat og lave erstatningsudgifter endte med et resultat på 874 mio. DKK. Ny prisstruktur påvirker præmieudviklingen Bruttopræmieindtægterne faldt med 2,7 % fra 2005 til Opgjort i lokal valuta faldt bruttopræmierne med 2,9 % i forhold til Denne udvikling er dels en effekt af ændringen af prisstrukturen i maj 2005 og dels af introduktionen af et nyt kundefordelsprogram i 2006, hvor rabatten til flervarekunder blev øget. Omlægningen af prisstrukturen har haft en negativ effekt på nysalget i første halvår 2006, men den nye prisstruktur og kundefordelsprogrammet har samlet set løftet salget i andet halvår Initiativerne havde desuden en særdeles positiv effekt på kundeloyaliteten. Målt som fornyelsesprocenten steg kundeloyaliteten markant i % stigning i salget gennem Nordea Salget gennem Nordea steg 42 % i 2006 i forhold til Den markante stigning skyldes blandt andet, at Nordeas kunderådgivere i løbet af 2006 har fået styrket deres forsikringskompetencer gennem uddannelsesdage med efterfølgende krav til øget salg. Tryg Forsikring koncernens forsikringer er endvidere blevet en del af Nordeas Fordelsprogram og var som følge heraf integreret i en boliglånskampagne, hvilket har løftet salget yderligere. Combined ratio på et lavt niveau Combined var i 2006 fortsat på et lavt niveau med 86,2 mod 83,1 i Mens 2005 var kendetegnet ved usædvanlig lave erstatningsudgifter, havde 2006 et mere normalt skadesforløb. Tilfredsstillende lav erstatningsprocent Bruttoerstatningsprocenten steg med 2,7 procentpoint i 2006 i forhold til 2005, men ligger fortsat på et lavt niveau sammenlignet med tidligere år. I 2006 påvirkede afløbsgevinster erstatningsprocenten med 87 mio. DKK eller 1,9 procentpoint. Det tilsvarende tal i 2005 var 165 mio. DKK eller 3,6 procentpoint. Skadefrekvensen udviklede sig fortsat positivt på auto i 2006, mens villa oplevede en mindre stigning i skadefrekvensen. Gennemsnitsskaden steg på auto, hvilket primært skyldes højere reparationsudgifter. Gennemsnitsskaden for villa steg også, hvilket primært skyldes stigende priser på håndværkere. I lighed med Tryg Bygning i Danmark lancerede Privat & Næringsliv Norge et pilotprojekt med samarbejdsaftaler med udvalgte håndværkere i Tiltaget forventes fremadrettet at have en positiv effekt på gennemsnitsskaden. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 15

18 Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Fald i nominelle omkostninger. Bruttoomkostningsprocenten lå med 20,4 i 2006 på samme niveau som i I 2006 foretog Privat & Næringsliv Norge betydelige investeringer i vores kundevendte it-systemer, som vil effektivisere arbejdsgange og processer og dermed bedre skabe produktivitet. Øvrige hændelser i 2006 Den 1. oktober tiltrådte Kjerstin Fyllingen som ny direktør for Privat & Næringsliv Norge og som medlem af koncernledelsen. Kjerstin er 48 år og kommer fra et job som divisionsdirektør i Vital Forsikring. I slutningen af 2006 gav det norske finansdepartement tilladelse til at omdanne Vesta i Norge til filial af Tryg. En omdannelse af Vesta til filial betyder, at vores koncernstruktur bliver mere ensartet, eftersom vores forsikringsaktiviteter i Finland og Sverige er etableret som filialer. Forretningen drives videre under navnet Vesta, og ændringen betyder i praksis intet for vores kunder og medarbejdere i Norge. Fokusområder i 2007 I 2007 implementerer Privat & Næringsliv Norge første fase af vores nye it-understøttelse af vores salgsprocesser, som både vil øge produktiviteten og forbedre kundeoplevelsen. Som i Danmark vil fokus desuden være på at udvide produktsortimentet og tryghedsleverancen inden for sundhedsområdet. Derudover vil Privat & Næringsliv Norge i det kommende år udbygge vores markedsposition blandt mindre og mellemstore erhvervskunder, hvilket især vil ske igennem franchisekontorerne, og Privat & Næringsliv Norge vil fokusere særligt på underrepræsenterede geografiske områder. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 16

19 Industri I Industri opnåede vi et forsikringsteknisk resultat på 853 mio. DKK i 2006, hvilket er en forbedring på 389 mio. DKK i forhold til Resultatet skyldes forbedringer i både den danske og norske del af forretningen, samt en positiv udvikling i omkostningerne. Fra forsikringsleverandør til risikorådgiver Bruttopræmierne steg i 2006 med 255 mio. DKK eller 5,5 % i forhold til Den positive udvikling er både drevet af en positiv udvikling i antallet af solgte policer og i andelen af kunder, der har gentegnet deres forsikringer, hvilket er betydelig bedre end forventet. Cirka 9 ud af 10 industrikunder valgte i 2006 at fortsætte samarbejdet, hvilket især kan tilskrives et nyt risikorådgivningsprojekt. Risikorådgivningsprojektet består af en nyt teambaseret arbejdsmåde, hvor medarbejderen inden for blandt andet salg, underwriting og skade, sammen med kunden, kortlægger dennes risici og udarbejder en risikorapport, der beskriver kundens samlede risikobillede, hvorefter teamet sammen med kunden finder en dækkende løsning. I forbindelse med risikorådgivningsprojektet lancerede Industri i 2006 en tværnordisk risikorådgivningsuddannelse, der består af tre moduler. En stor del af de danske og norske medarbejdere gennemførte i 2006 første modul, og cirka 250 medarbejdere forventes at gennemfører hele uddannelsen inden udgangen af Primære vækstområder Den danske del af industriforretningen leverede i 2006 den største vækst, men fremgangen i Norge er også betydelig. Præmieudvikling har især været positiv på arbejdsskade delvist drevet af det sociale indeks, men antallet af solgte arbejdsskadepolicer har også været positiv. Efter at lønsomheden inden for arbejdsskadeforsikringer nu er bedre end tidligere år, er målet at udvide markedsandelen inden for området. Markant forbedring i combined ratio Vi har forbedret combined ratio fra 92,4 i 2005 til 86,9 i Forbedringen skyldes især den norske del af industriforretningen, som endte året med en combined ratio på 84,1, mens den danske del lå på 91,7. Forbedringen er drevet af en fortsat positiv udvikling i både omkostnings- og erstatningsprocenten. Reassuranceprocenten i 2006 lå 2,9 procentpoint lavere end i 2005 primært på grund af karakteren og størrelsen af storskaderne gennem 2006, hvor reassurandørerne flere gange bidrog.. Erstatningsniveau tilfredsstillende trods højt storskadeniveau Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 17

20 Bruttoerstatningsprocenten endte året samlet på 69,8 mod 72 i 2005 og kan især henføres til et gunstigt erstatningsforløb i den norske del af industriforretningen. Mio. DKK Normalt år Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto I 2006 havde Industri 14 storskader på mere end 10 mio. DKK, og samlede udgifter til storskader, der lå betydeligt over niveauet i Storskaderne påvirker erstatningsprocenten negativt med 9,6 procentpoint mod 7,6 procentpoint i Beløbsmæssigt lå hovedparten af storskaderne hos danske industrikunders aktiviteter i udlandet. Endvidere påvirkes erstatningsprocenten positivt af afløbsgevinster på 216 mio. DKK svarende til 4,4 procentpoint, hvor især property og auto bidrager med positive afløb, mens arbejdsskade og ansvar havde afløbstab. Den underliggende erstatningsudvikling var således meget positiv i Flad udvikling i omkostningerne Bruttoomkostningsprocenten faldt i 2006 til 11,0 fra 11,4 i Men underliggende er de nominelle omkostninger fastholdt på samme niveau som Den positive udvikling i omkostningerne skyldes i høj grad et hårdt og fokuseret arbejde i hele vores organisation. Fokusområder i 2007 I 2007 vil Industri fokusere på at udvide tryghedsleverancen og styrke indsigten i kundernes behov ved øget selvbetjeningen på flere områder og en mere ensartet produktstruktur. Tryg Forsikring, Årsrapport 2006, side 18

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere