Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer"

Transkript

1 Fællesvilkår Erhvervsforsikringer September 2002

2 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen 6 8 Ret til besigtigelse 7 9 Flytning og risikoændring 7 10 Ejerskifte 8 11 Hvis skaden sker 8 12 Hvis skaden også er dækket af anden forsikring 9 13 Krig, naturkatastrofer og atomskader 9 14 Ankenævn 9 15 Voldgift Lovgivning Personoplysninger mv. 10 3

3 Fællesvilkår Erhvervsforsikringer I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Erhvervsforsikringer og vilkårene for de enkelte forsikringsarter går vilkårene for de enkelte forsikringsarter forud. 1 Hvem er sikret A Forsikringen dækker forsikringstager som ejer eller bruger af det forsikrede. B Særligt om ejendomsforsikring. Forsikringen dækker: 1. byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning under opførelse, tilbygning eller ombygning 2. medhjælp ved pasning af ejendommen, men alene i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen 3. ny ejer i 14 dage efter ejerskiftet. Se i øvrigt Fællesvilkår Erhvervsforsikringer punkt Hvor dækkes Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i police og vilkår. Medmindre andet fremgår af police eller vilkår, dækker forsikringen udelukkende i Danmark. Grønland og Færøerne undtaget. 3 Forsikringens betaling 4 A Prisen fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Forsikringstager betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Beløbet opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. D Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Topdanmark underrettes hurtigst muligt. E Betales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Dette indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke betales inden 14 dage. Ved udsendelser af rykkerbreve er Topdanmark berettiget til at opkræve gebyr og renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven.

4 F Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Topdanmark efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom for den del af beløbet, renter, andre omkostninger, herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. 4 Indeksregulering A Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i police eller vilkår samt rykkergebyr indeksreguleres hvert år den 1. januar, medmindre der efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. B Prisen indeksreguleres den første forfaldsdag i kalenderåret. C Indeksregulering sker efter summarisk lønindeks for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Topdanmark anvende et andet indeks fra Danmarks Statistik. 5 Selvrisiko A For eventuelle selvrisikobeløb gælder, at de først fratrækkes, når erstatningsberegningen har fundet sted. B Topdanmark lægger ikke selvrisiko ud. C Forsikringstager betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. D Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. E Hvis forsikringstager har flere forsikringer i Topdanmark, der rammes af samme skade på samme forsikringssted, kan selvrisikoen ikke overstige det største af disse forsikringers selvrisikobeløb. 6 Moms A Moms i henhold til gældende lov betales af sikrede i det omfang, denne kan modregne momsen i sit regnskab med Told & Skat. B Topdanmark lægger ikke moms ud. 5

5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen 6 A Forsikringen gælder i den periode, der fremgår af policen, og kan af forsikringstager eller Topdanmark opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til periodens udløb. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstager tidligst opsige forsikringen til ophør ved periodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et tilsvarende tidsrum, forudsat Topdanmark har givet forsikringstager meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. I modsat fald fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig forsikringsperiode bortfalder. B Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag for såvel 1-årig som flerårig forsikringsperiode. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Hvis Topdanmark ændrer vilkår eller pris, har forsikringstager ret til at opsige forsikringen pr. forfaldsdag. Topdanmark skal have skriftlig besked herom. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagers ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der alene er tale om indeksregulering af prisen. C Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstager og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i dækningsomfang, selvrisiko, sikringskrav eller forhøjelse af prisen. Forsikringstager kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked forinden. D Særligt om ejendomsforsikring. Topdanmarks accept af opsigelse af bygningsbrandforsikring forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et selskab, der har koncession til bygningsbrandforsikring. Topdanmark kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikring for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger som henligger forladte. I forhold til tinglyste rettighedshavere ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel.

6 8 Ret til besigtigelse A Topdanmark har ret til at besigtige det forsikrede for at vurdere risikoforholdene. B Hvis Topdanmark eller myndighederne konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Topdanmark fastsætte en frist til at bringe forholdene i orden, forhøje prisen eller opsige forsikringen med 14 dages varsel. 9 Flytning og risikoændring A Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark underrettes hvis: 1. virksomheden eller de ting, der er omfattet af forsikringen, flyttes til andet forsikringssted end det, der er opgivet i police eller vilkår 2. virksomhedens art/aktiviteter ændres 3. der sker ændring af forsikringsstedets tagbeklædning til strå-/spåntag 4. der sker ændring af forsikringsstedets energiforsyning til lys, kraft eller varme 5. der sker ændring af forsikringsstedets sikringsforanstaltninger mod skade 6. virksomhedens drift ophører eller forsikringsstedet henligger helt eller delvist forladt 7. risikoforholdene i øvrigt ændres, så de ikke er som beskrevet i policen. B Når Topdanmark er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. C Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. D Særligt om ejendomsforsikring. 1. Topdanmark skal også underrettes, a. inden der påbegyndes ny- eller tilbygning, ombygning, efterisolering eller større renoveringsarbejder. b. hvis der sker ændring af forsikringstagers momsregistrering for de forsikrede bygninger. 2. Ny- og tilbygninger er kun dækket, hvis dette er bekræftet skriftligt af Topdanmark. Hvis Topdanmark opsiger forsikringen efter risikoændring, ophører ansvaret over for tinglyste rettighedshavere med 14 dages varsel. 7

7 10 Ejerskifte A Topdanmark skal straks have meddelelse ved ejerskifte. B Forsikringen ophører ved ejerskifte. C Den ny ejer er dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke har tegnet anden forsikring. D Hvis forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal have meddelelse. E Særligt om ejendomsforsikring. Overtagelsesdatoen betragtes som ejerskiftedato, medmindre købsaftalens underskriftsdato ligger efter overtagelsesdatoen. I så fald betragtes købsaftalens underskriftsdato som ejerskiftedato. Bygningsbrandforsikringen fortsætter dog, indtil det dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter overfor de tinglyste rettighedshavere i ejendommen. Opdeling i ejerlejligheder eller overdragelse til en andelsboligforening betragtes som ejerskifte. Salg af ejerlejligheder eller overdragelse af andelslejligheder betragtes ikke som ejerskifte. 11 Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet. B Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål. C Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. D Særligt om ejendomsforsikring. Ved svampe- og insektangreb skal anmeldelse ske allerede ved mistanke om skade. Det er vigtigt, at bekæmpelse sker så tidligt som muligt. 8

8 12 Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der tegnet tilsvarende forsikring i andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13 Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: 1. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer 3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller accelleratordrift. 14 Ankenævn Ankenævnet for Forsikring behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. 9

9 15 Voldgift A Såvel forsikringstager som Topdanmark er berettiget til at forlange en skade opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager vælger den ene, medens Topdanmark vælger den anden. Inden behandling af sagen vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelsen træffer afgørelse om de punkter, hvor der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. B Vurderingsmændene foretager opgørelsen i overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opgørelsen er endelig og bindende for forsikringstager og Topdanmark, og kan ikke indbringes for domstolene. C Udgifterne til vurderingsmændene og opmanden fastsættes og fordeles af voldgiftsretten. 16 Lovgivning Dansk lovgivning, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om forsikringsaftaler, danner grundlag for forsikringsaftalen. 17 Personoplysninger mv. Forsikringstager har mulighed for at se egne personoplysninger hos os. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse og forsikringer. Man behøver blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup. Desuden kan man fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks kunder registreres centralt i Topdanmark. 10

10 Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon Formula AS 09.02

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere