Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1."

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr Rev Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller ved Profil Optiks butikker. Forsikringen gælder for de briller der er omfattet af udstedt forsikringscertifikat fra Profil Optik. 2. Den forsikrede 2.1 Forsikringen dækker køberen af produktet. Er produktet videreoverdraget, dækker forsikringen ikke den nye ejer. Om tilbagebetaling af præmie henvises til Punkt Forsikringens omfang 3.1 Forsikringen dækker i forsikringsperioden, med de undtagelser som angives i punkt 3.2, svigtende funktion på grund af en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse (skade) på brillen, som ikke dækkes af en leverandørgaranti eller falder ind under sælgers ansvar ifølge købeloven (mangler). De dele af brillen som dækkes er: Brillestængerne, brillerammen og glassene. Endvidere dækkes tyveri* af brillen ved indbrud, såfremt dette ikke er dækket af anden forsikring. Ved indbrud forstås, at gerningsmanden har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bolig eller bil, hvor der er tydelige tegn på opbrud. Indbruddet skal snarest muligt meldes til politiet. 3.2 Der ydes ikke dækning for: Tilbehør såsom etui og lignende Udgifter til løbende vedligeholdelse, justeringer, ændringer eller service samt skader, der er forbundet med sådanne tiltag Skade som består af eller er en følge af normal slitage og brug, unormalt brug, aldersforandring, farve- eller formforandring, belægning eller manglende vedligeholdelse, eller anden skade som ikke påvirker funktionen af produktet, for eksempel ridser og skrammer Skader og svigt, herunder svigt på enkeltdele, der består af eller er en følge af normal ælde, herunder korrosion/rust Skader, der er forårsaget af det forsikrede produkt på personer og/eller andre produkter (produktskader) eller rene økonomiske tab som følge af manglende funktion (følgeskader) Bortkomst af brillerne, herunder at de forlægges Dækning bortfalder som følge af, at man bruger en anden brillekæde end Profil Optik eller det af Danrisk anviste reparationssted, eller hvis fejl ikke kan konstateres Skader, der kan henføres til arbejdsskade, færdselsskader eller andre skader, hvor brillerne vil være dækket af anden forsikring Skadede briller, hvor brillerne ikke kan tilvejebringes igen til brug for skadebehandlingen. 4. Dækningsområde 4.1 Forsikringen dækker i hele verden 5. Dækningsperiode 5.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af det udstedte forsikringscertifikat. Forsikringen løber fra den dag forsikringstager har underskrevet for modtagelse af brillen/-erne og betalt forsikringspræmien til Profil Optik. Hvis betaling af første præmie ikke er sket senest på den fastsatte betalingsdag, f.eks. fordi betaling afvises eller tilbageføres til forsikringstagers konto, bortfalder dækningen automatisk fra det fastsatte betalingstidspunkt..

2 6. Dobbeltforsikring 6.1 Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Forsikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end forsikrede ville have opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. 6.2 Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 7. Forhold ved skadetilfælde 7.1. Hvis en skade opstår, fremsendes skadesanmeldelse hurtigst muligt til Danrisk. Du kan finde blanketten på: Skadeanmeldelsen kan enten sendes direkte fra ovenfor nævnte hjemmeside, eller den kan printes ud og sendes, inklusiv den i blanketten beskrevne dokumentation, til: Danrisk Forsikringsagentur ApS., Havnevej 1, 4000 Roskilde Direkte tlf.: (ml og 15.00) Mail: Når skaden er godkendt af Danrisk, skal brillerne afleveres i den butik, hvor de er erhvervet for tilbud om udbedring af skaden. Skadesopgørelsen kan kun gøres i samme forretning, som produktet er købt i. 7.2 Tyveri skader skal tillige meldes til politiet hurtigst muligt, og dokumentation for dette skal vedlægges skadeblanketten. 7.3 Danrisk forbeholder sig ret til at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom Danrisk kan bede om yderligere oplysningerne og dokumentation, hvis det vurderes nødvendigt. 7.4 I skadestilfælde vil brillen blive bragt tilbage i den stand, den var inden skaden opstod, i det omfang det overhovedet er muligt. Det betyder bl.a., at glassene også forbliver uændrede, uanset at styrken og eventuelle korrektioner i glassene ikke længere er optimal for forsikrede. 7.5 Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 8. Erstatning ved skade 8.1 Første halvdel af forsikringsperioden: Ved dækket skade i første halvdel af forsikringsperioden erstattes reparationsomkostninger eller ny brille, dog højst op til brillens købspris. Anden halvdel af forsikringsperioden: Ved dækket skade i anden halvdel af forsikringsperioden erstattes reparationsomkostninger eller ny brille, dog højst op til brillens købspris. Forsikringen har en selvrisiko på 25% af erstatningsbeløbet. Forsikringsgiver afgør om en brille skal repareres eller erstattes med en tilsvarende ny, afhængig af hvad der er billigst.

3 Ved erstatning med ny eller tilsvarende brille, er den skadede brille forsikringsgivers ejendom. BEMÆRK: Ved erstatning med ny eller tilsvarende brille i anden halvdel af forsikringsperioden, ophører forsikringen. En ny forsikring kan købes samtidig med modtagelsen af den nye/tilsvarende brille. Der ydes ikke kontanterstatning til forsikringstager. 9. Krav mod 3. mand 9.1 Såfremt, og i det omfang forsikringsgiver har betalt erstatning, overtager forsikringsgiver den forsikredes ret til at kræve erstatning af den, som er ansvarlig for skaden. Hvis den forsikrede, efter at skaden er sket, afstår fra sin ret til erstatning fra den ansvarlige i henhold til kontrakt, garanti eller lignende eller fra regresret overfor skadevolder, begrænses forsikringsgivers dækningspligt i tilsvarende udstrækning. Endvidere kan den forsikrede gøres erstatningsansvarlig for værdien af allerede ydet dækning. 10. Klage og Ankeinstans 10.1 Klager vedrørende forsikringen, herunder over skadebehandlers afgørelser, kan indgives til Danrisk Forsikringsagentur ApS, der som agent for AIG administrerer alle forhold vedrørende denne forsikring. Der henvises i øvrigt til regler for klagebehandling, som kan ses på AIG s hjemmeside Såfremt klage til Danrisk ikke løser problemet, har forsikrede mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V Tlf.: Der udfyldes en klageformular som findes på ankenævnets hjemmeside. Formularen indsendes sammen med et klagegebyr. Gældende gebyrsatser findes på ankenævnets hjemmeside, eller oplyses ved telefonisk henvendelse til ankenævnet. 11. Præmie og stempelafgift 11.1 Præmien på forsikringen er i henhold til den forsikringsperiode der fremgår af udstedt forsikringsbevis.(12 måneder, 24 måneder eller 36 måneder) AIG afregner skadeforsikringsafgift til staten i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. 12. Opsigelse og fornyelse 12.1 Ingen del af præmien tilbagebetales ved forsikringens ophør ved skade eller totalskade. Forsikringen følger brillerne, og overføres ikke til et par nye briller. Forsikringen kan ikke overdrages til ny ejer, såfremt brillerne skifter ejermand Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 30 dages varsel til den 1. i en måned. I det tilfælde vil forsikrede blive refunderet den tilbageværende præmie for antal hele ubenyttede måneder fratrukket et administrationsgebyr (DKK 100,00 (2012 beløb).

4 12.3 Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel senest 1 måned efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet. 13. Forsikringsperioden, fortrydelsesret og opsigelse 13.1 Forsikringens dækningsperiode løber som anført i punkt 5.1. Forsikringen ophører dog ved skade på det forsikrede produkt, såfremt forsikringen kommer til udbetaling i henhold til punkt Forsikringstager har 14 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Fortrydes inden for denne frist, modtager forsikringstager den fulde forsikringspræmie retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke er ydet dækning under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Udnyttelse af fortrydelsesretten sker ved skriftlig henvendelse til Danrisk, inden udløbet af fristen Almindelige betingelser Force Majeure m.v. Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, krige, krigslignende hændelser, borgerkrige, revolutioner, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskation eller beslaglæggelse, eller for skader på det forsikrede produkt på grund af myndighedernes indgriben. Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab som følge af en forsinkelse af skadesopgørelsen på grund af hændelser som angivet i foregående afsnit eller på grund af arbejdsmarkedskonflikter. Fremsættelse af krav Den forsikrede mister sin ret, hvis han ikke fremsætter sit krav mod forsikringsgiver uden ugrundet ophold og i alle tilfælde inden for tre (3) måneder fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til skaden jf. Forsikringsaftalelovens 21. Hvis dækningspligt ikke anerkendes, vil den forsikrede miste sin ret ved forældelse, hvis han ikke indgiver klage til Ankenævnet for Forsikring eller anlægger sag ved en domstol inden for 3 år fra det tidspunkt da forsikringstager fik eller burde have fået kendskab til, at kravet kunne gøres gældende jf. Forsikringsaftalelovens 29, og under alle omstændigheder inden for 6 måneder efter forsikringens ophør. 15. Diverse oplysninger Information ved køb vedrørende forsikringen udgør sammen med nærværende forsikringsbetingelser den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lovbekendtgørelse nr. 930 af 18 september 2008) 34, bekendtgørelse om forsikringsformidlerens informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2004, 4), og Forsikringsaftalelovens 34e skal gives til forsikringstageren inden forsikringsaftalen indgås. Der fremsendes et forsikringsbevis til forsikringstager indenfor 4 uger efter forsikringens tegning normalt pr. mail. Indtil da er kvitteringen dit forsikringsbevis. Forsikringsbeviset med kvittering og de vilkår, som er indeholdt i dette dokument, udgør de fulde forsikringsbetingelser, der sendes sammen med forsikringsbeviset. Denne forsikring indskrænker ikke den forsikredes rettigheder i henhold til købelovens bestemmelser om mangler og eventuelle særlige garantier afgivet af producenten eller butikken. 16. Sikkerhedsforskrifter og krav om forsigtighed Sikkerhedsforskrifter:

5 Den forsikrede skal sørge for, at producentens anvisninger for montering, brug, pleje og vedligeholdelse følges. Transport af brillerne skal ske på en sådan måde, at skade så vidt muligt forhindres. Forsigtighedskrav: Brillerne skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres. For eksempel må brillerne ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade. Reduktion eller bortfald af erstatning: Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er opfyldt, eller hvis forsigtighedskravet ikke efterleves, reduceres erstatningen. Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (reduktion med 100%). Der henvises til forsikringsaftalelovens 51 (sikkerhedsforskrifter) og (forsigtighed/agtsomhed). 17. Behandling af Personlige Oplysninger 17.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Danrisk som forsikringsagent for AIG og AIG foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af AIG eller Danrisk som forsikringsagent for AIG eller AIG s skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og forsikrede, erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået dermed. Personoplysninger er f.eks. oplysninger om forsikringstagers navn og det af denne købte produkt, købsdato, købspris, adresse og lignende, som registreres i forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. skadedato, skadeårsag, reparationsudgifter/erstatningsprodukter osv Registrering og behandling af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med den danske lov om behandling af persondata. (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Den dataansvarliges Regler for behandling af Personoplysninger, kan læses på I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer. gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU Dataansvarlig AIG s forsikringsagent er dataansvarlig og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk som følger: Danrisk Forsikringsagentur, Havnevej 1, 4000 Roskilde. Indsamling og registrering Registrering af personoplysninger sker hos Profil Optik, hos Danrisk og/eller andre samarbejdspartnere, f.eks. andre reparatører/transportører, og viderebefordres til Danrisk som håndterer personregisteret. Personoplysninger stammer således normalt fra agenten eller fra et andet selskab, som agenten samarbejder med, og fremkommer i forbindelse med forsikringstegning eller reklamation/ skadesanmeldelse. Personoplysninger registreres, behandles og opdateres løbende i forsikringsaftalens løbetid. Formål med registrering og behandling Registrering sker til brug af administration af forsikringen, og udveksles med agentens samarbejdspartnere for at aftalens forpligtelser kan varetages. Generelle personoplysninger anvendes endvidere som grundlag for blandt andet markeds- og kundeanalyser, forretnings og metodeudvikling, statistik og risikohåndtering, samt markedsføring og optimering af agentens service i øvrigt. Regler om indsigt, berigtigelse m.v. Forsikringstager er berettiget til at få indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til Persondataloven. Sådan indsigt kan opnås ved at kontakte agenten herom.

6 18. Lovvalg Endvidere kan forsikringstager ved at kontakte agenten gøre indsigelse mod bestemte behandlinger/bestemt brug af oplysninger, herunder anmode om ikke at modtage markedsføringsmateriale eller anmode om blokering mod videregivelse, korrektion og/eller sletning af oplysninger. Der henvises også til AIG s Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på AIG s hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. Forsikringen er underlagt dansk ret. 19. Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. De anførte bestemmelser og undtagelser gælder for denne police. Hvis forsikringstager ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og dansk ret, kan den forsikrede begære eventuel berigtigelse ved skriftligt at redegøre herfor i et brev til forsikringsgiver og anmode om forsikringsgivers stillingtagen dertil. 20. Forsikringsgiver Forsikring omfattet af policen og disse forsikringsbetingelser er tegnet af AIG Europe Limited, CVR nr Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Dansk filial af AIG Europe Limited, United Kingdom

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere