Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flådepolice for erhvervskøretøjer."

Transkript

1 Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der er tale om en police udarbejdet af QBE s underwritere under hensyntagen til et antal præmie parametre, herunder skadeforløb, samt køretøjernes anvendelse. Præmie vurdering opgøres én gang om året, og på baggrund af policens forløb samt risiko bliver næste års præmie udregnet. Forsikringspræmien kan evt. opdeles i køretøjs kategorier og opkræves af: agent. Motorkøretøjsforsikring Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 4. Indeksregulering af præmie 5. Præmieændring m.v. 6. Opsigelse 7. Risikoforandring 8. Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj 9. Motorløb o.l. 10. Forsikringen dækker ikke 11. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 12. Skadesanmeldelse m.v. - vejledning B Ansvarsforsikring 13. Dækningsomfang 14. Forsikringen dækker ikke 15. Forlig 16. Regres C Kasko- og Brandforsikring 17. Dækningsomfang/dækning af ekstraudstyr, dokumentation for skade 18. Sporingsudstyr 19. Skadens regulering 20. Kontant erstatning/genanskaffelsesværdi 21. Transportomkostninger 22. Reparation 23. Merværdiafgift (Moms) 24. Udlæg af selvrisiko/merværdiafgift 25. Forsikringen dækker ikke 26. Uenighed 27. Voldgift 28. Lovgivning D Redningsforsikring i udlandet (SOS-International A/S) 29. Redningsforsikring - kortfattet vejledning (De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOS-kort). 30. Til- og afmelding af køretøjer 31. Skadeanmeldelse.

2 A) Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket 1.1 Motorkøretøjsforsikringen omfatter forsikringstageren samt enhver, der af forsikringstageren har fået lov til at benytte bilen/køretøjet, eller som er fører af det. Se desuden afsnit For værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service el. lign., dækkes kun transportskader, og kun hvis: a) transporten foretages i forsikringstagerens interesse, b) skaden ikke dækkes af værkstedets egen forsikring. 1.3 Ny ejer af køretøjet dækkes - inden for policens omfang - i maksimalt 21 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring. 2. I hvilke lande dækker forsikringen 2.1 I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige dækningsområde (de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen) dækkes med de summer, der kræves i det pågældende land. 2.2 Hvis der er tegnet en særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang den anden forsikring ikke dækker. 2.3 For uregistrerede køretøjer uanset totalvægt samt registrerede køretøjer med totalvægt over 3,5 ton dækker forsikringen kun uden for EU, hvis der er truffet aftale herom med forsikringsselskabet. 2.4 Uden for Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. 2.5 Udlandsdækningen og redningsforsikringen i udlandet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres af forsikringsselskabet med 14 dages varsel uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 3.1 Præmien betales forud. Betales den første præmie ikke i henhold til påkrav, ophører forsikringsselskabets dækningsansvar. 3.2 Hvis efterfølgende opkrævninger ikke betales efter 1. påkrav, gælder følgende: Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren sidst opgivne adresse. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender forsikringsselskabet en rykker til forsikringstagerens opgivne adresse. Rykkeren vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Betales præmien ikke til tiden, og forsikringsselskabet bliver nødt til at udsende et rykkerbrev, vil forsikringstageren blive opkrævet et rykkergebyr. Dette gebyr vil blive pålagt den efterfølgende præmiebetaling. Hvis der pga. præmierestance fremsendes en rød afmelding (uanset fra hvilket forsikringsselskab) til SKAT, er vi forpligtet til at registrere dette i forsikringsforsikringsselskabernes fællesregister og kræve helårlig præmiebetaling i mindst to år. 3.3 Præmieindbetaling til forsikringsselskabet eller mægler sker med frigørende virkning for forsikringstager. 4. Indeksregulering af præmie Med mindre andet er bestemt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar. Indeksreguleringen sker i takt med udviklingen i løntallet eller lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution.

3 5. Præmieændring m.v. 5.1 Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 4 sker ændring i forsikringsselskabets præmie eller forringelser i forsikringsbetingelser, foretages tilsvarende ændring for den bestående forsikring med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdato. 5.2 Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen. 6. Opsigelse 6.1 Forsikringen kan tidligst opsiges til en hovedforfaldsdato og med mindst en måneds varsel forud for denne. 6.2 Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som forsikringsselskabet senest 14 dage efter skadesagens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 7. Risikoændring Hvis der sker en ændring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til forsikringsselskabet og forsikringen vil blive bragt i overensstemmelse med ændringen og til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. 8. Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj Sælger eller afmelder ejeren af køretøjet, det forsikrede køretøj, skal han/hun straks underrette forsikringsselskabet. Se i øvrigt punkt 1.3. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb anskaffer sig et andet køretøj i stedet for det forsikrede, ændres policen i overensstemmelse med det nye køretøj til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. Forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 5.2 gældende. Hvis forsikringen opsiges inden forsikringsperiodens udløb for det forsikrede køretøj, reguleres præmien forholdsmæssigt. 9. Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 9.1 Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at - det forgår her i landet, og - der ikke er tale om terrænkørsel, - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, - de foreskrevne regler og betingelser for løbet overholdes, - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) 9.2 Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 9.3 Konkurrencekørsel og træning hertil, herunder enhver anden kørsel på bane end den nævnt i pkt. 9.2 er ikke dækket.

4 10. Forsikringen dækker ikke 10.1 Mens køretøjet benyttes i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, se dog punkt Bøder og omkostninger ved straffesager Skade forvoldt af en fører eller passager, som ikke har fået tilladelse af forsikringstager eller en anden person, som kan give tilladelse på dennes vegne Køretøjer, som kører på skinner eller lign Køretøjer, der ikke kører på fast grund Køretøjer, der anvendes til transport af passagerer mod betaling Køretøjer, der udelukkende anvendes til transport af flydende petroleum, gas, sprængfarlige stoffer og/eller andre kemikalier Køretøjer, der primært anvendes på flyvepladser Køretøjer, der anvendes til militære aktiviteter Ethvert ansvar vedrørende entreprenørvirksomhed eller -udstyr/maskiner, der ikke befinder sig/udøves på offentlig vej. 11. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 11.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 12. Skadesanmeldelse m.v Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til forsikringsselskabet via mail eller tlf Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet Forsikringstageren/fører må ikke uden samtykke fra forsikringsselskabet træffe aftale om erstatning eller reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet uden. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan medføre bortfald eller reduktion af erstatningen. Skader, dækket af forsikringen Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret ansvars- og kaskoforsikring, der dækker følgende skader: Ansvarsforsikring 13 Dækningsomfang 13.1 Denne forsikring er lovpligtig for motorkøretøjer og selvkørende arbejdsmaskiner og dækker ansvaret for skader forvoldt på andre personer eller andre ting (herunder køretøjer) i henhold til Færdselslovens regler. Ansvarsskader er typisk diverse overtrædelser af Færdselsloven og kørselsuheld. Implicerede i uheld må ikke anerkende erstatningspligt eller erstatningskrav. Det er alene forsikringsselskabet, der træffer denne beslutning. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for personskade og skade på ejendele ifølge færdselsloven forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj efter færdselslovens bestemmelser. Se desuden punkt 2.2. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet Forsikringen dækker skade på tredjemand forårsaget af på anhængertræk tilkoblede køretøjer, trailere og campingvogne, medmindre dette er dækket andetsteds.

5 14 Forsikringen dækker ikke 14.1 Skade på førerens person 14.2 Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører Skade på tilkoblede køretøjer (trailere/campingvogne) Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 15 Forlig med skadelidte Forsikringsselskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 16 Regres 16.1 Forsikringsselskabet kan i henhold til færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed Forsikringsselskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår, mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom Forsikringsselskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket af forsikringen eller som er sket efter at motorkøretøjet er solgt. Se dog punkt 1.3. C) Kaskoforsikring Kaskoskader er skader på biler/køretøjer i forbindelse med kørselsuheld eller mindre overfladiske skader. Kaskoforsikringen dækker således ikke personskader, men udelukkende skader, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved brand, tyveri eller røveri. Ved totalskade på selve bilen/køretøjet, erstattes bilen/køretøjet alene med dets handelsværdi på skadestidspunktet. 17 Dækningsomfang 17.1 Forsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri Forsikringen omfatter, udover selve køretøjet, det fastmonterede tilbehør og udstyr, der er nævnt i købsfakturaen. Udstyr og tilbehør afskrives proportionalt med køretøjets afskrivning - se dog punkt Biltilbehør, der er afmonteret, er dækket forudsat, at det ikke er erstattet af tilsvarende tilbehør eller overført til andet køretøj/anvendelse Standardværktøj og op til 5 ekstra fælge med dæk dækkes, hvis de alene anvendes til det forsikrede køretøj. Desuden dækkes 3 CD-plader Dog dækkes ikke 17.5 skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske/elektroniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel, 17.6 skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift under aflæsning af køretøjet, 17.7 skade på vare- og lastbiler sket ved af- og pålæsning samt under kørsel med hævet tippelad eller ved fejlbetjening af tippelads anordningen, 17.8 skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende Udstyr, som ikke er normalt biltilbehør, f.eks. værktøj eller specialudstyr, uanset om det er inkluderet i købsfakturaen Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl a) Skade opstået som følge af manglende vand, væsker, olie eller brændstof. b) Mekanisk skade i øvrigt. Medmindre de mekaniske skader opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport Skade, der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer.

6 17.13 Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift Skade på køretøjet som følge af, af- og pålæsning af varer Skade på køretøjet forårsaget af de transporterede varer Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Skade som opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse 18 Sporingsudstyr Personbiler med nyværdi over kr. (inkl. moms) og varevogne med en nyværdi over kr. (ekskl. moms) skal udstyres med sporingsudstyr. Foruden de ovennævnte køretøjer forbeholder forsikringsselskabet sig ret til at kræve, at der installeres sporingsudstyr i særlige tyvetækkelige køretøjer, der ligger under disse grænser. 19 Skadens regulering Forsikringsselskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere. I tilfælde af totalskade tilfalder det skaderamte køretøj forsikringsselskabet. 20 Kontant erstatning Såfremt forsikringsselskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller køretøjet (respektive dele heraf) ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 28 dage efter forsikringsselskabet har modtaget en skriftlig skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj (eller dele heraf) af tilsvarende stand og alder normalt ville kunne anskaffes for mod kontant betaling. Erstatningen kan dog ikke være højere end forsikringssummen, som normalt svarer til køretøjets købspris. 21 Transportomkostninger I tilfælde af en dækningsberettiget skade betaler forsikringsselskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler forsikringsselskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement eller lignende. 22 Reparation 22.1 Forsikringsselskabet er berettiget til at anvise reparatør Køretøjet skal, i det omfang det er muligt, repareres Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke En eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, se punkt 1.2 og 1.3, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser samt med fradrag af en evt. selvrisiko. 23 Merværdiafgift/Moms Forsikringsselskabet dækker ikke merværdiafgift (moms) i det omfang merværdiafgiften kan af løftes af forsikringstager, skadevolder eller reparatør.

7 24 Udlæg af selvrisiko/merværdiafgift Har forsikringsselskabet udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, har forsikringsselskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at indbetale dette udlæg Selvrisiko Ansvarsforsikringen: Selvrisikoen er på kr Kaskoforsikringen: Selvrisikoen er på kr Tilrettet selvrisiko kan fremgå af policens særlige vilkår. Hvis det opkrævede beløb ikke bliver betalt, kan forsikringen opsiges af forsikringsselskabet, jfr. punkt Forsikringen dækker ikke: 25.1 Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort - se dog punkt Med hensyn til undtagelserne i punkt 10.1, 10.3 samt 25.1, og 25.3 gælder følgende: Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det kan godtgøres, at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet og, at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Er forsikringsselskabet pligtig til at udrede erstatning for sådan skade, har forsikringsselskabet regres mod den for skaden ansvarlige Udgifter til lån eller leje af andet køretøj i en reparationsperiode Mistet rådighed over køretøjet i reparationsperioden. 26 Uenighed Såvel forsikringstageren som forsikringsselskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af en upartisk vurderingsmand udpeget af Dansk Automobil Forhandlerforening. Udgiften til vurderingsmanden deles ligeligt mellem parterne. 27 Voldgift Forsikringstageren er berettiget - men ikke forpligtet - til at kræve et afslag på forsikringsdækning eller spørgsmålet om erstatningens størrelse afgjort ved voldgift. Forsikringstageren og forsikringsselskabet/dettes danske administrator udpeger hver en voldgiftsmand inden 8 dage. Voldgiftsmændene udpeger en opmand. Kan de ikke inden 14 dage nå til enighed herom, udpeges opmanden af Præsidenten for Retten i København. Voldgiftsretten afgør sagen endeligt ved skriftlig, begrundet kendelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og dansk rets regler. Voldgiftsretten afgør ligeledes spørgsmålet om sagsomkostninger, herunder betaling af voldgiftsrettens honorar. I øvrigt gælder lov om voldgift. Sager, der ikke afgøres ved voldgift, skal anlægges ved Retten i København som første instans. Endvidere gælder lov om voldgift. 28 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed og uanset bestemmelsen i 3 stk. 1, i standard betingelserne for retshjælp udgivet af Forsikring & Pension, så dækkes tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudførelse. D) Redningsforsikring i udlandet

8 29 SOS-INTERNATIONAL De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOS-kort, som kan rekvireres hos forsikringsselskabets danske administrator Redningsforsikring i udlandet forudsætter, at der er tegnet kaskoforsikring - med eller uden brandforsikring og omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 ton, påhængs-/campingvogne til disse samt motorcykler og scootere. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt præmien ikke er betalt og rejsens formål er godstransport. Forsikringen dækker eventuelle merudgifter til hjemtransport, bugsering, fremskaffelse af reservedele, udlejningskøretøj, uforudset hotelophold m.v Til- og afmelding af køretøjer Når der købes en ny bil skal den indregistreres ved det lokale SKAT. I forbindelse hermed medbringes et forsikringsbevis, der dokumenterer, at bilen er ansvarsforsikret. Forsikringsbeviset fås ved henvendelse til QBE eller eventuelt til forsikringsmægleren. Når der modtages registreringsattest fra politiet sendes en kopi af denne til QBE eller Forsikringsmægleren, der herefter sørger for at bilen bliver noteret på Motorkøretøjsforsikringens fælles flådepolice. Når der købes/overtages brugte biler, skal der foretages en om registrering af bilen, hvorfor der til SKAT skal medbringes et nyt forsikringsbevis sammen med den gamle registreringsattest. Politiet vil herefter foretage af og tilmelding. Kopi af om registreringen fremsendes herefter til forsikringsmægleren eller QBE, der vil sørge for ændring i Motorkøretøjsforsikringen. Når der sælges/afhændes biler, skal bilen af registreres på det lokale SKAT. På køretøjets registreringsattest anføres fra hvilken dato bilen afmeldes. Kopi af registreringsattesten med Skats påtegning fremsendes herefter til QBE eller Forsikringsmægleren, der herefter sørger for afmelding på Motorkøretøjsforsikringens fælles flådepolice, gældende fra den på registreringsattesten anførte dato Til- og afmelding af arbejdsmaskiner Der er ikke lovkrav om at arbejdsmaskiner, såsom gaffeltrucks, stabelløftere etc. skal indregistreres ved SKAT, men de skal være ansvarsforsikrede, og bevis herfor skal medbringes under kørslen. Når der købes/overtages arbejdsmaskiner, skal disse tilmeldes Motorkøretøjsforsikringens flådepolice ved fremsendelse af følgende informationer om maskinerne til forsikringsmægleren eller QBE: Dato for anskaffelse/overtagelse Anvendelse Mærke Type Antal HK QBE eller forsikringsmægleren fremsender herefter bevis for tilmelding til Motorkøretøjsforsikringens fælles flådepolice. Når der sælges/afhændes arbejdsmaskiner, afmeldes forsikringen ved fremsendelse af information herom til QBE eller forsikringsmægleren.

9 31 Skadeanmeldelse Ved skade på andres biler, person, ting m.v., anmeldes skaden til QBE eller forsikringsmægleren via anmeldelse, hvori hændelsesforløbet og skaden beskrives alternativt indsendes skadeanmeldelse med samme oplysninger. Var der vidner til hændelsen, påføres deres navne og postadresser på skadesanmeldelsen. Når bilen sættes på værksted for reparation, skal værkstedet sørge for at bede en taksator fra QBE om at opgøre skaden med værkstedet. Såfremt der er en modpart involveret i uheldet, skal skadeanmeldelsen indeholde følgende oplysninger om denne: Navn og adresse på ejer af køretøjet Navn og adresse på fører af køretøjet Køretøjets registreringsnummer Køretøjets mærke, type Forsikringsselskab og police nr. for modpartens køretøj. QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark telefon: telefax:

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814. Forsikringsbetingelser LPDK-0814

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814. Forsikringsbetingelser LPDK-0814 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0814 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R Påhængsvogn Forsikringsbetingelser R306 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motorkasko afsnit 15-18 Side 7 3. Motorbrand afsnit 19-21 Side 9 4. Kørselskasko

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Knallert. Forsikringsbetingelser R

Knallert. Forsikringsbetingelser R Knallert Forsikringsbetingelser R362 121 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motoransvar afsnit 15-16 Side 7 3. Motorkasko afsnit 17-21 Side 8 4. Motorbrand

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni Bus forsikring R Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni Bus forsikring R Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bus forsikring Forsikringsbetingelser R334 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-20

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Autoforsikring. Forsikringsbetingelser

Autoforsikring. Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser PRIVAT-GF 2016-01-201-GLOBAL GENERELLE BETINGELSER.... 2 1.Præmiens betaling.... 2 2.Indeksregulering af præmien.... 2 3.Præmieændring m.v.... 2 4.Flytning og risikoforandring....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.4 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere