NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020"

Transkript

1 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: rikoer Journal nr.: Dato: 19. januar 2015 Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Formål med revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden er landets største hospitalsvæsen. Målet er, at det også skal være landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet på internationalt niveau. Regionens hospitaler skal derfor være kendetegnet ved at levere: sammenhængende patientforløb både mellem hospitaler og sektorer, hvor det er patientens situation, der styrer forløbet, høj faglig og patientoplevet kvalitet, udvikling af stærke toneangivende faglige miljøer, som både skal være med til at sikre et hospitalsvæsen, som leverer behandling på et højt internationalt niveau, og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for regionens borgere, rammerne for et attraktivt og udviklende forskningsmiljø. Revisionen af HOPP 2020 skal understøtte, at de disse mål kan opnås, samtidig med at revisionen skal understøtte, at de pejlemærker og den nye ledelsesstruktur, der er besluttet med budgetaftalen, kan implementeres, således at den forventede effekt i forhold kvalitet, effektivitet og optimal anvendelse af de fysiske rammer kan opnås. Administrativ proces med at revidere Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Administrationen har sammen med alle hospitalsdirektioner og alle sundhedsfaglige råd gennemgået alle de lægefaglige specialer for at vurdere, om der er sket ændringer i de forudsætninger, som danner grundlag for HOPP 2020, og hvor ændringerne i forudsætningerne betyder, at administrationen nu anbefaler en anden organisering af specialet fremadrettet. Ændringer i forudsætningerne kan være: den faglige udvikling - der kan være udviklet nye behandlinger, eller eksisterende behandlinger kan være blevet forenklet, så de kan varetages på flere hospitaler eller flyttes til praksissektoren,

2 nye krav fra Sundhedsstyrelsen - som kan betyde, at opgaver skal varetages på færre eller flere hospitaler, ændringer i aktiviteten (ændringer i antallet af patienter) - som kan skyldes den demografiske udvikling eller samarbejdet med andre regioner om opgavevaretagelsen, de økonomiske rammevilkår og muligheder for rational drift som kan nødvendiggøre tilpasninger og ændringer af den nuværende organisering for fortsat at kunne levere optimal drift. Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Med afsæt i budgetaftalen for 2015 og den faglige gennemgang af specialerne anbefales der følgende ændringer til HOPP 2020: Der skal arbejdes hen imod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne og specialet for børne-ungesygdomme omfatter patienter i alderen 0-18 år Kvinde-barn specialerne omfatter de lægefaglige specialer gynækologi, obstetrik (fødsler) og pædiatri (børne-ungesygdomme). Kvinde-barn specialer varetages i dag på: Nordsjællands Hospital Hillerød Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen Rigshospitalet og Glostrup Hospital Blegdamsvej Amager og Hvidovre Hospitaler Hvidovre-matriklen I august 2014 besluttede regionsrådet at ændre i optageområderne for fødsler for at sikre en optimal anvendelse af regionens fire fødesteder og samtidig understøtte høj fagligt kvalitet på området. Ændringen har betydet, at der ikke længere er ens optageområde for de nævnte specialer og opgaver, som ofte har en tæt relation i forhold til diagnosticering og behandling. Ved at ensrette optageområderne understøttes sammenhæng af patientforløb. Samtidig ændres aldersgrænsen for, hvornår en patient behandles på en børne-unge-afdeling til at være 0-18 år i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I dag er aldersgrænsen i regionen 0-16 år. Ensretningen af optageområderne omfatter ikke Bornholms Hospital, som uændret har hele øen som optageområde for alle de nævnte specialer. Af hensyn til hospitalerne og deres nuværende organisering og kapacitet kan det blive nødvendigt med en løbende implementering af ensretningen. Regionens to afdelinger for hud- og kønssygomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Side 2

3 Hud- og kønssygdomme omfatter det lægelige speciale dermatologi-venerologi og allergi er et sub-speciale. I dag varetages behandlingen af hud- og kønssygdomme samt allergi på: Herlev og Gentofte Hospitaler Gentofte-matriklen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg-matriklen Der foreslås en samling af de to afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Samlingen vil i første omgang være organisatorisk med en udefunktion på Gentofte Hospital. Samlingen af de to afdelinger til én afdeling vil give bedre muligheder for at udnytte den samlede kapacitet indenfor specialet. Afdelingen vil blive Nordens største afdeling og vil give optimale mulighed for at fastholde og videreudvikle de nuværende stærke faglige miljøer, herunder Allergicentret med Global Excellence status. Det er vurderingen, at en samling af den sengebårne aktivitet på Bispebjerg-matriklen kan gennemføres relativt hurtigt, hvis regionsrådet beslutter at sammenlægge de to afdelinger. I forhold til samlingen af den ambulante aktivitet kræver det, at de fysiske rammer er tilstede. Det samme gælder flytningen af allergifunktionen fra Gentoftematriklen til Bispebjerg-matriklen, som først skal gennemføres, når der er sikret gode fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen. De fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen til at rumme både den ambulante aktivitet og allergifunktionen vil blive etableret som en del af Nyt Hospital Bispebjerg. Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler Brystkirurgi omfatter det lægelige speciale mammakirurgi. I dag varetages brystkirurgi på: Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen Rigshospitalet og Glostrup Hospital Blegdamsvej Det foreslås, at de to afdelinger samles til én afdeling på Herlev og Gentofte Hospitaler. Ved at samle de to brystkirurgiske afdelinger under én ledelse og på én matrikel sikres grundlaget for et Brystkirurgisk Center of Excellence. Region Hovedstaden vil med sammenlægningen få én af Nordeuropas største brystkirurgiske afdelinger, som vil kunne blive tonangivende indenfor udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. Samlingen vil endvidere understøtte, at Herlev og Gentofte Hospitaler tilføres planlagte opgaver, som kan understøtte anvendelse af de ledige fysiske rammer på Gentoftematriklen, samtidig med at brystkirurgi, som ikke er en højt specialiseret funktion, ikke længere skal varetages på Rigshospitalet og Glostrup Hospital- Blegdamsvej. Side 3

4 Det er vurderingen, at en samling af de to brystkirurgiske afdelinger ikke kan gennemføres før der er sikret en udbygning af kapaciteten på Herlev og Gentofte Hospitaler. Nybyggeriet af bl.a. et stort mor-barn center og en ny akutmodtagelse på Herlevmatriklen vil medføre, at der bliver yderligere plads til rådighed på den nuværende Herlev-matrikel, som vil give mulighed for at samle yderligere aktivitet på hospitalet, eksempelvis en fysisk samling af de to brystkirurgiske afdelinger. Regionens bryst-radiologiske aktivitet og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet samles på Herlev og Gentofte Hospitaler Bryst-radiologien omfatter røntgenundersøgelser af bryster hos både mænd og kvinder. Som konsekvens af at brystkirurgien foreslås samlet på Herlev og Gentofte Hospitaler foreslås det, at bryst-radiologien, som i dag er placeret på Rigshospitalet, og ledelsen af mamma-screeningssekretariatet, som også er placeret på Rigshospitalet, også flyttes til Herlev og Gentofte Hospitaler og forankres organisatorisk under Herlev og Gentofte Hospitalers direktion. Hvis brystkirurgien samles på Herlev og Gentofte Hospitaler, vil det være en naturlig konsekvens, at bryst-radiologien også samles på samme matrikel for derved at sikre sammenhængende patientforløb, samt at ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet også forankres ledelsesmæssigt under Herlev og Gentofte Hospitalers direktion. Fysisk samling af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet Specialet karkirurgi behandler patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer uden for selve hjertet. Specialet er i dag organiseret i én afdeling som ledelsesmæssigt hører under Rigshospitals og Glostrup Hospitals direktion. Afdelingen har funktion på to matrikler: Rigshospitalet og Glostrup Hospital Blegdamsvej Herlev og Gentofte Hospital Gentofte-matriklen (udefunktion). Udefunktion på Gentofte-matriklen varetager udelukkende planlagte karkirurgiske behandlinger. Det foreslås, at udefunktionen lukkes, og aktiviteten hjemtages til afdelingen på Rigshospitalet. En samling af specialets læger på én matrikel vil kunne give en mere direkte videndeling mellem lægerne og dermed et ensartet højt niveau i behandlingen. Samling af den medicinske kræftbehandling (klinisk onkologi) på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen Specialet klinisk onkologi varetager kræftbehandling med eksempelvis stråler og medicin (kemo). Side 4

5 Specialet varetages i dag på: Nordsjællands Hospital Hillerød, som varetager medicinsk kræftbehandling Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen, som varetager både medicinsk kræftbehandling og strålebehandling Rigshospitalet og Glostrup Hospital Blegdamsvej, som varetager både medicinsk kræftbehandling og strålebehandling Hertil kommer, at Bornholms Hospital i tæt samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager medicinsk behandling af de hyppigst forekomne kræftsygdomme, og at der ifølge HOPP 2020 skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, som varetager medicinsk kræftbehandling for de hyppigst forekomne kræftformer. Det foreslås, at specialet fremadrettet varetages på to afdelinger i regionen fremfor de nuværende tre afdelinger, således at aktiviteten samles på afdelingerne på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev-matriklen og Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej. Det betyder også, at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres. Forslaget til en ændring begrundes bl.a. med, at Region Hovedstaden hidtil har varetaget hovedparten af den onkologiske behandling af patienter bosiddende i Region Sjælland. Det betyder, at Region Hovedstaden for nogle funktioner har haft ét samlet optageområde på ca. 2,5 mio. indbyggere; heraf er ca bosiddende i Region Sjælland. Region Sjælland har påbegyndt onkologisk behandling af egne patienter for flere funktioner. I takt med at Region Sjælland opbygger den onkologiske kapacitet og kompetencerne, skal Region Hovedstaden derfor påregne at miste ca. 1/3 af patientgrundlaget for en del funktioner. Det er derfor vurderingen, at patientgrundlaget i Region Hovedstaden vil ændre sig så meget, at to afdelinger vil skabe det optimale grundlag for at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen, sammenhængende patientforløb og en effektiv drift. Ved at samle den onkologiske aktivitet på de to nævnte hospitaler vil den medicinsk onkologiske aktivitet i udgangspunktet blive varetaget på hospitaler, som også varetager strålebehandling. En samling vil derfor understøtte sammenhængende patientforløb på kræftområdet, hvor der er færre overgange og skift mellem hospitaler. Bornholms Hospital skal dog fortsat varetage den medicinsk onkologiske behandling for de hyppigst forekomne kræftsygdomme for øens beboere i tæt samarbejde med de to hospitaler. Samtidig med at den onkologiske behandling samles på to afdelinger, skal opgavevaretagelsen og fordelingen af opgaver mellem de to afdelinger revurderes. Patienter skal, så vidt det er muligt, modtage et tilbud om kirurgisk og onkologisk behandling på det samme hospital. Der skal fortsat være fokus på at sikre nærhed for patienter, som behandles for kræft. De undersøgelser, eksempelvis blodprøvetagning, som ikke forudsætter tilstedeværelsen af specialiseret onkologisk personale, skal derfor fortsat kunne varetages på regionens øvrige hospitaler eller i Sundhedshuset i Helsingør. Side 5

6 Samlingen giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst. Der vil med samlingen være to afdelingsledelser fremfor tre, og Region Hovedstadens Apotek, som i dag har cytostatika blandestation (kemo-blandemaskine) på tre matrikler, vil fremover kunne nøjes med to cytostatika blandestationer. Det er vurderingen, at en samling af den onkologiske aktivitet skal gennemføres tæt koordineret med Region Sjællands hjemtagning af aktivitet. Opbygningen af aktiviteten i Region Sjælland er hidtil gennemført i etaper, og administrativt vil hjemtagningen blive fulgt tæt for at sikre, at en samling af aktiviteten på to afdelinger fremfor tre afdelinger sker på det rette tidspunkt. Aktiviteten i den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Frederiksberg-matriklen flyttes til regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, primært afdelingen på Bispebjerg-matriklen og afdelingen på Gentofte-matriklen, og al planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital - Gentofte-matriklen Specialet ortopædkirurgi varetages i dag på: Nordsjællands Hospital Hillerød, som varetager både akutte og planlagte operationer, Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer, Herlev og Gentofte Hospitaler Gentofte-matriklen, som kun varetager planlagte operationer, Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej, som varetager både akutte og planlagte operationer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Frederiksberg-matriklen, som kun varetager planlagte operationer, Amager og Hvidovre Hospitaler Hvidovre-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer, Regionen har i dag fysiske rammer til operation på flere hospitaler, særligt har der været opmærksomhed rettet mod de nye operationsstuer på Gentofte-matriklen, som ikke anvendes i dag, og samtidig er der to matrikler, som kun varetager planlagte operationer. Hertil kommer, at der er et dalende antal behandlinger indenfor specialet. Det er derfor vurderingen, at der fremadrettet kun skal være en afdeling (matrikel), der alene varetager elektiv ortopædkirurgisk aktivitet, mens alle andre afdelinger skal have en hensigtsmæssig fordelingen af elektiv og akut aktivitet svarende til en 50/50 fordeling. Det foreslås derfor, at afdelingen på Frederiksberg-matriklen lukkes. Side 6

7 Den ortopædkirurgiske afdeling Frederiksberg-matriklen varetager i dag planlagte operationer for borgerne bosat i planlægningsområde Byen samt en række operationer for borgere bosat i andre planlægningsområder, som via det frie valg vælger at blive opereret på Frederiksberg-matriklen. Aktiviteten som i dag varetages på ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksbergmatriklen skal fremadrettet varetages som følgende: De planlagte ortopædkirurgiske behandlinger for borgerne i planlægningsområde Byen (undtagen Rigshospitalets akutte optageområde) skal varetages på Bispebjerg-matriklen, Frit-valgs patienterne skal i udgangspunktet varetages af den afdeling, de hører til ifølge optageområdefordelingen, men Gentofte-matriklen, som er regionens elektive hospital, skal have kapacitet til at varetage frit valg patienter i det omfang fritvalgs patienter ønsker at blive behandlet her. Det foreslås endvidere, at al planlagt håndkirurgi (inkl. fingerkirurgi) fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen). Akuthospitalerne skal fortsat lave akuthåndkirurgi, og varetagelsen af hånd- og fingerkirurgi ved traumer og på børn skal fortsat foregå på Rigshospitalet med lægelig bemanding fra Gentoftematriklen. Samling af behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital og Herlev og Gentofte Hospitaler Behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre omfatter det lægelige speciale urologi. Specialet urologi varetages i dag på: Herlev og Gentofte Hospitaler Herlev-matriklen Rigshospitalet og Glostrup Hospital Blegdamsvej Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Frederiksberg-matriklen Det foreslås, at den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til Herlev og Gentofte Hospital, og at der etableres en urologisk afdeling med funktion på både matriklen i Herlev og matriklen i Gentofte. Herlev og Gentofte Hospitaler skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområderne Nord, Midt og Syd og bliver en af Nordens største urologiske afdelinger. Rigshospitalet skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområde Byen. En samling af den urologiske aktivitet på to afdelinger giver bedre mulighed for udvikling, høj faglig kvalitet, planlægning, effektivisering og kapacitetsudnyttelse. Forslaget understøtter samtidig, at der tilføres planlagte kirurgiske behandlinger til Gentofte-matriklen. Side 7

8 I forbindelse med gennemførelsen af forslaget skal fordelingen af specialiserede funktioner mellem de to hospitaler revurderes. Rigshospitalet og Glostrup Hospital er regionens centrale højtspecialiserede hospital, og det skal sikres, at hospitalet fortsat har tilstrækkelig kapacitet indenfor særligt de højt specialiserede funktioner. Ved ikke længere at varetage urologi og ortopædkirurgi på Frederiksberg-matriklen, bliver det desuden muligt at lukke operationsgangen og derved opnå en rationaliseringsgevinst. Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og bindevævssygdomme til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital Gigt- og bindevævssygdomme omfatter det lægelige speciale reumatologi. I dag varetages specialet på: Rigshospitalet og Glostrup Hospital Glostrup-matriklen og Blegdamsvej (kun specialiserede funktioner), Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospitaler, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Det foreslås, at de fire afdelinger samles i én afdeling, som forankres fysisk og organisatorisk under Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Afdelingen skal have ambulant udefunktion i de øvrige tre planlægningsområder, således at der sikres ambulant, reumatologisk behandling i patientens nærområde. Ved at samle specialet i én afdeling skabes der er et stærkt fagligt miljø, som kan understøtte, at der fortsat leveres reumatologisk behandling af høj kvalitet i hele regionen. En stor reumatologisk afdeling med et stærkt fagligt miljø vurderes endvidere at give de bedst mulige betingelser for rekruttering af personale til rygfunktionen på Glostrup Hospital samt for de tværfaglige reumatologiske teams bestående af reumatologer, sygeplejersker og fysioterapeuter. Parker Instituttet, som i dag er placeret på Frederiksberg-matriklen, skal fortsat være placeret her. Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem den kommende reumatologiske afdeling og Parker Instituttet i lighed med den samarbejdsaftale, der skal udarbejdes mellem reumatologisk afdeling og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg-matriklen. Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre Indenfor specialet voksenpsykiatri foreslås det, at der inden for de kommende år gennemføres en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg, og senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk samling af de to psykiatriske centre. Side 8

9 Der foreslås også en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre. Sammenlægningerne vil understøtte en mere sammenhængende struktur på området og en bedre og koordineret opgavefordeling i forhold til de sammenlagte centres optageområde. Vedlagt som bilag (starter side 10 i nærværende notat) er en skematisk oversigt over ændringsforslagene beskrevet pr. hospital. Implementering af ændringsforslagene Der er en række interne afhængigheder, der skal tages hensyn til, når ændringsforslagene skal implementeres, og flere af ændringsforslagene kræver anlægstilpasninger for at kunne gennemføres. Det er derfor vigtigt med en koordineret implementering, hvor der sikres en aktiv involvering af alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg. I forbindelse med fremlæggelse af forslag til Hospitals- og Psykiatriplan version 2.0 for regionsrådet med henblik på godkendelse vil administrationen også fremlægge et forslag til en implementeringsplan (implementeringsrækkefølge), herunder en beskrivelse af de overordnede økonomiske konsekvenser både forventede driftsbesparelser og et overslag over eventuelle afledte anlægsudgifter. Det er vurderingen, at ændringsforslagene er driftsneutrale eller har et driftsbesparelsespotentiale, og at flere af forslagene kan gennemføres uden afledte anlægsudgifter. Alle ændringsforslag gennemføres i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper, og de ansvarlige hospitalsdirektioner vil sikre en tæt dialog med de relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser. Side 9

10 Bilag 1: Oversigt over ændringsforslag HOPP 2020 versus HOPP 2020 v. 2.0 Amager og Hvidovre Hospitaler HOPP 2020 HOPP version 2.0 Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen Akutklinik - Amager-matriklen Akutklinik - Amager-matriklen Akutlinik - Glostrup-matriklen Akutlinik - Glostrup-matriklen ske specialer Ortopædkirurgi Intern medicinske specialer Lungemedicin Nefrologi (inkl. dialysefunktion som udefuktion ledet af Hlerve og Gentofte Hospitaler) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Øvrige kliniske specialer Klinisk onkologi (medicinsk behandling)* Tværgående specialer Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke varetages her) Lungemedicin Nefrologi (inkl. dialysefunktion som udefuktion ledet af Hlerve og Gentofte Hospitaler) Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning) Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning) Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi Patologisk anatomi Andre funktioner Kemoblande enhed Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 * Afdelingen er endnu ikke etableret på hospitalet Side 10

11 Bispebjerg Hospital HOPP 2020 HOPP version 2.0 Akutmodtagelse Akutmodtagelse ske specialer Ortopædkirurgi Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke varetages her) Urologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Intern medicinske specialer Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion) Øvrige kliniske specialer Neurologi Dermatologi-venerologi inkl. allergologi Arbejds- og miljømedicin Klinisk farmakologi Tværgående specialer Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler) Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Andre funktioner Demens enhed Giftlinjen Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Neurologi Dermatologi-venerologi inkl. allergologi (aktivitet fra Gentoftematriklen flyttes til hospitalet) Arbejds- og miljømedicin Klinisk farmakologi Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler) Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Demens enhed Giftlinjen Side 11

12 Herlev og Gentofte Hospitaler HOPP 2020 HOPP version 2.0 Akutmodtagelse - Herlev-matriklen Akutmodtagelse - Herlev-matriklen Akutklinik - Gentofte-matriklen Akutklinik - Gentofte-matriklen ske specialer Ortopædkirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet og afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet) (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet, afdeling på Gentote-matrklen for planlagt aktivitet) Ortopædkirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet og afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet) (planlagt håndkirurgi for hele regionen samles på Gentoftematriklen) (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet, afdeling på Gentote-matrklen for planlagt aktivitet) Urologi - afdeling med aktivitet på både Herlev matriklen og Gentofte-matriklen (planlægningsområde Syd, Midt og Nord) Plastikkirurgi Mammakirurgi (aktiviteten fra Rigshospitalet flyttes til hospitalet) Urologi - afdeling på Herlev-matriklen (planlægningsområde Nord og Midt) Plastikkirurgi Mammakirurgi Intern medicinske specialer Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Nefrologi Nefrologi Hæmatologi Hæmatologi Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Øvrige kliniske specialer Neurologi Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling) Dermatologi-venerologi inkl. allergologi Øre-næse-hals sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning) Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning) Neurologi Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling) Øre-næse-hals sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Tværgående specialer Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Hospital) Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi Patologisk anatomi Andre funktioner Demens enhed Demens enhed Kemoblande enhed Kemoblande enhed Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 Side 12

13 Nordsjællands Hospital HOPP 2020 HOPP version 2.0 Akutmodtagelse Akutklinik i Helsingør og i Frederikssund ske specialer Ortopædkirurgi Urologi (elektiv udefunktion fra Herlev Hospital) Intern medicinske specialer Lungemedicin Nefrologi inkl. dialyseafsnit Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Øvrige kliniske specialer Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet) Klinisk onkologi (medicinsk behandling) Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi Tværgående specialer Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet) Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev) Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev) Andre funktioner Demens enhed Kemoblande enhed Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 Akutmodtagelse Akutklinik i Helsingør og i Frederikssund Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke længere varetages her) Lungemedicin Nefrologi inkl. dialyseafsnit Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning) Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning) Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet og Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet og Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev og Gentofte Hospitaler) Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev og Gentofte Hospitaler) Demens enhed Side 13

14 Rigshospitalet og Glostrup Hospital HOPP 2020 HOPP version 2.0 Traumecenter - Blegdamsvej Traumecenter - Blegdamsvej ske specialer Ortopædkirurgi Ortopædkirurgi (skal ikke varetage planlagt håndkirurgi) Neurokirurgi (akutfunktion og kraniekirurgi) Neurokirurgi (akutfunktion og kraniekirurgi) Børnekirurgi Børnekirurgi Karkirurgi (afdeling på Blegdamsvej og udefunktion på Gentoftematriklen) Karkirurgi (kun aktivitet på én afdeling - Blegdamsvej) Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi Rygkirurgi Rygkirurgi Urologi (afdeling på Rigshospitalet og udefunkton på Bispbjerg Hospital) (optageområde Syd og Byen) Urologi (afdeling på Rigshospitalet ) (optageområde Byen) Plastikkirurgi Plastikkirurgi Mammakirurgi Intern medicinske specialer Lungemedicin Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Reumatologi (ambulatorifunktion som udefunktion i alle øvrige Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion) planlægningsområder) Nefrologi Nefrologi Hæmatologi Hæmatologi Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning) Pædiatri, herunder neonatalafsnit Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning) Øvrige kliniske specialer Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunkton for hele regionen Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunkton for hele regionen Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling) Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling) Øre-næse-hals-sygdomme inkl audiologi Øre-næse-hals-sygdomme inkl audiologi Tand-, mund- og kæbekirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgi Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologo og transfusionskmedicinsk rådgivning Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologo og transfusionskmedicinsk rådgivning Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi Patologisk anatomi Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme Andre funktioner Demens enhed (specialiseret funktion i samarbejde med demensenheden Demens enhed på Bispebjerg Hospital) Kemoblande enhed Kemoblande enhed Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 Side 14

15 Bornholms Hospital HOPP 2020 HOPP version 2.0 Akutmodtagelse Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen ske specialer Ortopædkirurgi Ortopædkirurgi Urologi (konsulentfunktion) Urologi (konsulentfunktion) Plastikkirurgi (konsulentfunktion) Plastikkirurgi (konsulentfunktion) Intern medicinske specialer Lungemedicin Lungemedicin Reumatologi (konsulentfunktion) Reumatologi (konsulentfunktion) Nefrologi (konsulent funktion) Nefrologi (konsulent funktion) Hæmatologi (konsulent funktion) Hæmatologi (konsulent funktion) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Gynækologi og obstetrik Pædiatri (konsulentfunktion) Pædiatri (konsulentfunktion) Tværgående specialer Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion) Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion) Patologisk anatomi (konsulentfunktion) Patologisk anatomi (konsulentfunktion) Øvrige kliniske specialer Klinisk onkologi (konsulentfunktion) Klinisk onkologi (konsulentfunktion) Øjensygdomme (konsulentfunktion) Øjensygdomme (konsulentfunktion) Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion) Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion) Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion) Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion) Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion) Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion) Neurologi (konsulentfunktion) Neurologi (konsulentfunktion) Andre funktioner Palliativ behandling Palliativ behandling Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020 Side 15

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020 Rigshospitalet og Glostrup Hospital Økonomi- og planlægning Budgetkontoret Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web 35453545 35455985 Vibeke.forsstroem.jensen@regionh.dk www.regionh.dk Journalnr.: [xxxx-xxxx]

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010.

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010 1 bilag Region Hovedstaden Status for implementering

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Det har fremgået af pressen i uge 7, at "fødende sendes på langfart" i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på. Det

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Oversigt over besparelses- eller andre løsningsforslag i forbindelse med budget 2017

Oversigt over besparelses- eller andre løsningsforslag i forbindelse med budget 2017 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 3866 5917 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Journal nr.:

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Hospitals- og. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2020. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0. Version 2.0 HØRINGSUDKAST

Hospitals- og. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2020. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0. Version 2.0 HØRINGSUDKAST Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Version 2.0 HØRINGSUDKAST Januar 2015 2 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN FORORD Kære alle i Region Hovedstaden Vi har nu afsluttet dataindsamlingen for TrivselOP 2014. Vi har samlet i Region Hovedstaden fået

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 08-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 08-04-2015 17:00 1 (Åben) Det nære sundhedsvæsen 3

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere