LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole"

Transkript

1 Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Baggrund Byrådet anmodede i forbindelse med 2. behandlingen af budget om, at der arbejdes med en plan for bygningen Nylandsvej 16, Silkeborg, der huser Sølystskolen (tidligere Nordre Skole). Ejendommen fraflyttes sommeren Siden da er der foretaget forskellige analyser og Økonomiudvalget har 2. december 2013 besluttet, at der skal arbejdes videre med at beskrive, hvilke aktiviteter der med fordel kan rummes på matriklen. Til at komme med forslag til hvilke aktiviteter det kan dreje sig om, har der været nedsat en Styregruppe bestående af Direktør Leif Sønderup (ansvarlig projektejer) Ejendomschef Lene Søgård Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen Plan- og byggechef Svend Jakobsen Udviklingschef Gregers Pilgaard med fuldmægtig Jette Pedersen som projektleder. Formålet med styregruppens arbejde har været: Bygningen skal bidrage til at styrke liv og aktivitet i Alderslystområdet, der er et af de største sammenhængende by- og boligområder i Silkeborg Kommune. Bygningens anvendelse skal bidrage til at understøtte kommunens strategiske indsatsområder. Herunder Kommuneplanens målsætning om at fastholde Alderslyst som et attraktivt bosætningsområde med ledsagende service. De allerede foretagne analyser og modtagne tilkendegivelser fra interessenter skal tilgodeses, så der kan udarbejdes en samlet vision for den fremtidige brug af ejendommen. Jfr. beskrivelsen for projektet, som er navngivet LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole, skal der leveres to leverancer: Leverance 1 Der er udarbejdet en vision for fremtidig brug af Nordre skole, som indebærer, at mulighederne for bygningen nytænkes/gentænkes et særligt fokuspunkt er at etablere synergi mellem bygningens aktører det er en forudsætning, at der arbejdes med kloge kvm. (kvm. skal ikke stå ubenyttede i længere tid) der ikke indrettes til allerede eksisterende funktioner der i princippet ikke må medføre aktivitetsudvidelser Side 2

3 Leverance 2 Efter forudgående interessentinvolvering er der konkretiseret et beslutningsoplæg med henblik på politisk behandling. Ejendommen Ejendommen Nylandsvej 16 er omfattet af lokalplan 36. I kommuneplanen udlægges rammeområdet (11-C-13) til centerformål, men uden mulighed for butikker. De eksisterende idrætsbaner (11-R-03) er fastholdt til rekreativt formål. Se evt. mere i Kommuneplanen under Alderslyst. I befolkningsprognosen er indbyggertallet for planområde Alderslyst pr. 1. januar Tallet falder i 2016 til 9.381, hvorefter det hvert år stiger til i alt i Ejendommen er opført i 1950 erne og siden tilbygget i 1970 erne. Ejendommen omfatter ca kvm. skolebygninger, ca kvm. tagetage, ca kvm. kælder og 830 kvm. sportshal beliggende på en ca. 4 hektar stor grund udlagt med større bold- og idrætsarealer samt asfalteret skolegård ud mod Nylandsvej. Skolen er i tre etager, som grundlæggende er med lange sidekorridorer og mindre, regulære klasserum. Der er desuden tre gymnastiksale med tilhørende omklædningsrum samt et afsnit i én etage, hvor der bl.a. er administrationslokaler og større faglokaler. Bygningerne er ikke energimæssigt tidssvarende. Der er behov for udskiftning af elinstallationer, indbygning af mekanisk ventilation samt opdatering af varmeanlæg. Af tidligere screening fremgår, at der må forventes at være asbest partielt i lofter og gulvbelægninger samt bag glisevægge, og at der sandsynligtvis er PCB-aflejringer i udvalgte bygningsdele. Side 3

4 Ved ændret anvendelse og/eller bygningsmæssige ændringer må forventes krav om ny lokalplan indenfor rammerne af kommuneplanens bestemmelser. Input til Styregruppens arbejde Input til Styregruppens arbejde har været: Deltagelse i borgermøde afholdt af Alderslyst-Søholt Lokalråd i februar måned Besigtigelse af Nordre Skole Afholdelse af seks styregruppemøder Møde med skolelederen mhp. afklaring af hvilke fritidsaktiviteter, som hensigtsmæssigt flytter med til Sølystskolen på Granallé Møde med Alderslyst-Søholt Lokalråd mhp. orientering om status for hhv. lokalrådets og styregruppens arbejde RUMarkitekternes rapport Fremtidig anvendelse af Nylandsvej 16 Lokalefordelingsplaner fra hhv. Kultur- og Fritidsafdelingen og Nordre skole Tidligere udarbejdet oversigt over mulige foreningsaktiviteter på Nordre Skole Økonomi Der er ikke afsat beløb på anlægsbudgettet til projekter, der omfatter den fremtidige brug af ejendommen. I forbindelse med fraflytning af ejendommen overgår hallerne og gymastiksalen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Resten af driften overgår fra Børne- og Ungeudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Driftsudgifterne for den tomme ejendom vil være på ca. 1-1,5 mio. kr. årligt. Forslag til vision leverance 1 På baggrund af de forskellige interessetilkendegivelser, besigtigelsen og RUMarkitekternes rapport foreslår Styregruppen: Hallen og bygningen med Nordsalen og Vestsalen incl. omklædningsfaciliteter bibeholdes (vist til venstre for den lange stiblede linie på kortet nedenfor), så der stadig er aktiviteter i ejendommen = LYS og LIV Scenarie I: Der opføres en tilbygning på ca. 150 kvm. mellem hallen og salene, som bl.a. skal fungere som fællesrum/brugerhus for brugerne af hallen, Nordsalen, Vestsalen, idrætsanlægget og områdets beboere, dvs. der kan skabes et fællesskab = LYS og LIV Scenarie II: Alternativt til en tilbygning er en ombygning af del af bygningen, som er bygget sammen med Nord- og Vestsalen = LYS og LIV Øvrige bygninger (vist til højre for de stiblede linier på kortet nedenfor) forsøges solgt eller alternativt nedrevet, da de er i dårlig stand. Ejendommen bliver TRIMMET Side 4

5 Areal og bygninger beholdes Areal og bygninger sælges eller nedrives Scenarie II: Ombygning til brug for fællesrum m.v. Scenarie I: Tilbygning i form af fællesrum m.v. Forslaget giver anledning til: Fritidsbrugere i Hallen, Nordsalen, Vestsalen og idrætsanlægget kan fortsætte deres nuværende aktiviteter Fællesrummet med mødelokaler kan fungere som mødested for fritidsbrugerne, så der bliver et socialt samlingssted et fællesskab Tilbygningen/ombygningen kan laves, så den evt. kan indeholde aktiviteterne, der p.t. eksisterer på Ny Kjærsgård, Plantagevej 11. Herved kan denne ejendom frigøres. Det bebyggede areal for Ny Kjærsgård udgør ca. 500 kvm. Der skal indhentes mulige løsningsforslag på ca. 150 kvm. tilbygning/ombygning. Prisen for tilbygningen/ombygningen vil være på kr. pr. kvm., svarende til ca. 3 mio. kr. Hvis en del af ejendommen (til højre for de stiblede linier) ønskes søgt solgt, skal der igangsættes en proces for salg eller, hvis ejendommen ønskes revet ned, skal der indhentes tilbud på nedrivning af bygningerne Hvis bygningerne bliver revet ned, skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse af grunden/arealet, som vil være på ca kvm. Overslag over nedrivningsudgifter og retableringsudgifter: 6,5 mio. kr. ekskl. udgifter til miljøsanering. Arealet kan f.eks. forsøges solgt som parcelhusgrunde (10-15 stk.) Side 5

6 Der skal være fokus på ekstra liv om formiddagen i hallen og salene, efter skolen ikke benytter disse mere Der indrettes ikke til funktioner, som allerede eksisterer andre steder, men der indrettes på at skabe samdrift Øvrige interesserede brugere, som ønsker mødelokaler, henvises fortrinsvis til lån af lokaler på Sølystskolen eller øvrige kommunale lokaler, herunder det nye fællesrum En række fritidsbrugere skal have besked om, at der er en proces i gang omkring den fremtidig brug af ejendommen, og at de vil blive varslet i god tid (dog min. ½ år), inden de evt. skal fraflytte deres nuværende lokaler. Ved evt. fraflytning skal der tilbydes andre lokaler enten i tilbygningen eller i en anden ejendom Hvis en del af ejendommen sælges/nedrives, vil der kunne spares driftsudgifter I forbindelse med et salg/nedrivning skal der fjernes en gavl over del af fladtagsbygningen mellem Nord- og Vestsalen. I forslaget indgår ikke en renovering af hallen, Nordsalen og Vestsalen Samlet set vil forslaget fortsat skabe LYS og LIV i området, og ejendommen vil være TRIMMET. Beslutningsoplæg leverance 2 Når eleverne fraflytter ejendommen overgår denne fra Børne- og Ungeudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, som skal træffe beslutning om den fremtidige brug af ejendommen. Da det hovedsageligt er foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet, som benytter faciliteterne, er det hensigtsmæssigt, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget involveres inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen. Endelig skal Plan-, Miljø- og Klimaudvalget involveres i forhold til bygningens bevaringsmæssige status samt naturligvis i forhold til områdets fremtidige anvendelsesbestemmelse. Styregruppens forslag til vision giver anledning til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal træffe beslutning om følgende: Skal Hallen og bygningen med Nordsalen og Vestsalen incl. omklædningsfaciliteter bibeholdes, så der stadig er nuværende og evt. supplerende aktiviteter i ejendommen? Skal der arbejdes videre med planerne om opførelse af en tilbygning mellem hallen og salene? Skal der arbejdes videre med planerne om en ombygning af del af bygningen, som er bygget sammen med Nord- og Vestsalen? Skal øvrige bygninger forsøges solgt eller revet ned? Hvis et salg ikke realiseres, iværksættes nedrivningsproces umiddelbart herefter Side 6

7 Tidsplan for visionen Etablering af tilbygning/renovering Fra tidspunktet for beslutning om, hvad der evt. skal bygges/renoveres til dette er udført, kan der gå op til 22 mdr. (planlægning: 3-4 mdr., projektering: 5-6 mdr. og udførelse: 6-12 mdr.). Beslutning om tilbygning/renovering > max. 22 mdr > Tilbygning/renovering realiseret Salg Fra tidspunktet for beslutning om evt. salg til dette finder sted, vil der gå ca. 6-8 mdr. Beslutning om salg > 6-8 mdr > Salg realiseret Nedrivning Fra tidspunktet for beslutning om evt. nedrivning til dette finder sted, vil der gå ca. 3-4 mdr. Beslutning om nedrivning > 3-4 mdr > Nedrivning realiseret Tidsplan for udvalgsbehandling Tidsplanen for behandling af dette notat er: : Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget : Plan-, Miljø- og Klimaudvalget : Økonomi- og Erhvervsudvalget Bilag Oversigt over nuværende aktiviteter på Nordre Skole Side 7

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere