Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3"

Transkript

1 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks København K

2 Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen: Ejendomsmægler Leif Olsen Tegnestuen

3 Indhold Indledning Oversigtskort Ejendomsbeskrivelse Situationsplan 1:750 St.plan 1:350 Kælderplan 1:350 Facader og snit 1:350 Kontekst - analyse Ejendomsfakta Fotoregistrering Anvendelse og behov Idé/scenarie 1 Idé/scenarie 2 Idé/scenarie 3 Idé/scenarie 4 Idé/scenarie 5 Besigtigelse Side

4 Sag Sag Rolighedsvej 1, Skagen. 1, Skagen. Freja Ejendomme Freja ejendomme 2

5 Indledning Udstilling - showrrom Sundhed - helse - motion Overnatning - vandrehjem Kontor - konference Fortid og fremtid Denne mappe er udarbejdet af tegnestuen for Freja ejendomme A/S. Bygningen er tegnet til brug som Rets - og Politibygning i 1970 af Alex Poulsen s tegnestue. Den blev opført i de efterfølgende år og blev ibrugtaget i 72. I gennem mange år har bygningen rummet stor aktivitet i både politi- og retsafsnittet i stueplan med foyér, domsal, advokatkontor, venteområde, detention og kontorer i varierende størrelser. I kælderplanet, som var ramme for store arealer til depot/arkiv, var der også mulighed for at benytte træningsrum og der var afsat arealer til opbevaring af stjålne cykler, bortløbne hunde samt garager til politibiler og rampe med nedkørsel og og aflevering af klienter til domsalen. Nærværende materiale vedr. ejendommen Rolighedsvej 1, 9990 Skagen rummer indledningsvis beskrivelse, registering og digitaliseret tegningsmateriale - optegnet udfra det oprindelige tegningsgrundlag fra Efterfølgende illustreres 5 forskellige idéforslag til fremtidig anvendelse og med forskellige ombygnings- og tilbygningsmuligheder. Ejendommen fremstår dog i en sådan stand, at den umiddelbart kan ibrugtages. De viste scenarier/idéforslag tager afsæt i 4 forskellige funktioner og dermed 4 forskellige målgrupper - Sundhed/helse/motion - Kontor/konference/møde - Overnatning/vandrehjem - Udstillling/ showroom. Freja ejendomme A/S+, marts 2010 Bygningen er gedigen 70 er arkitektur med generelt gode nøgterne materialer og rumhøjder - og set i forhold til funktionen - en god planløsning. Den har rig mulighed for forandring i sit indre, da stort set alle skillevægge er flytbare. Arkitektonisk - proportions - materiale- og farvemæssigt er bygningen udformet med afsæt i det typiske skagens udtryk, men tilføjet 70 ernes robuste og funktionalistiske tilgang.

6 Ejendommens geografiske placering Skagen by Rolighedsvej 1 Afstand til i km: Frederikshavn 40 Hirtshals 50 Aalborg 100 Århus 225 Billund 312 København 514 Grænsen 391 Skagen Station Frederikshavnsvej Skagen Tennis og Badminton Skagen Vandrehjem Chr. X svej Skagen Kulturog Fritidscenter Skagen Kirke Kappelborg Kulturhus Skagen Idrætsklub Drachmannsvej Byfogedskoven Skov- og Naturstyrelsen Skagen Gigt- og rygcenter Sct. Laurentii Vej Skagen havn Skagen Turist Bureau Vestre Strandvej Mod strand 4

7 Ejendomsbeskrivelse Frederikshavnsvej Rolighedsvej Ejendommen s bebyggelse er beliggende fint tilbagetrukket på hjørnet af Rolighedsvej og Chr. X s vej på en nærved 1 hektar stor grund ved ankomsten til byen Skagen og i udkanten af bymidte. Byens vandrehjem og idrætscenter for badminton og tennis er naboer, og generelt er området en blanding af erhverv og private boliger. Afstanden til centrum, havn og strand er ca. 800m. Lige syd for ejendommen ligger en 10 hektar stor fredet plantage - Byfogedskoven. Bygningerne har nærmest karakter som gårdbebyggelse med bygninger som lukker sig om indre gårdspladser og disse er ikke synlige fra hovedvej. Beplantningen som omkranser bebyggelsen er vild natur - græsser, buske, rosa rugosa/hybenrose, enkelte løvfældende træer samt enkelte lædannende nåletræer. Det befæstede grundareal er delvis belagt med fliser ved gangarealer og ramper og er delvis asfalteret til parkeringspladser ved ankomst til ejendommen og i den store aflukkede gårdsplads. Den samlede bygningsmasse er opført 1972, ombygget i 1995 og facaderenoveret i Bygningerne fremstår pudsede og med malede murflader. Gavle er hvidmalede og de lange vinduesfacader er gulmalede. Taget, som er i udmærket stand, er saddeltag belagt med røde teglsten og med de for Skagen typiske hvide forskellinger ved gavlene. Udover hovedbygningen med tilhørende garage er der opført carporte med plads til 3 biler. Tage på carporte er flade og beklædt med tagpap. Vinduesrammer er udført i hvidmalet træ og med to lag glas. På grund af det hårde klima er der generelt et tilbagevendende nødvendigt vedligehold på tag, facader og vinduer. Bygningen er i øvrigt pænt vedligeholdt gennem alle årene, generelt i god stand og fremstår som en sund bygning. Ankomsten til de 2 funktioner sker via en stor blå pinolhængslet indgangsdør, til en fælles foyér belagt med brune klinker. Foyéen er en lille mellembygning som adskiller de 2 funktioner. Politistationen er indrettet med kontorer i varierende størrelser med fleksible vægge. Herudover er der kantine, detention, vagtstue, våbenrum og personalerum i kælderen. Retsbygningen er indrettet med retssal, venterum, enkelte mindre kontorer, arkivrum samt tekøkken. Gulvenes belægninger er en blanding af materialer og farver - linoleum i varierende alder og gulvtæpper. Tagetagen er uudnyttet. I forlængelse af hovedbygningen, mod øst, er der opført et garageanlæg. Kælderen rummer desuden sikringsrum, teknikrum, værksted samt rum til nødgenerator.

8 Situationsplan Eksisterende forhold N Frederikshavnsvej Rolighedsvej Retsbygning Ankomst foyér Carport/garage Parkering 18 biler Rampe Politistation Rampe Gård Carport Indkørsel Parkering 15 biler Mål 1:750 Isometri af ejendom set fra nord

9 Stueplan Eksisterende forhold Tinglysn. Ekspedition Dommer Retssal Bygning A Fuldmægt. Toilet Spisestue Venterum Reng. +forrum m. gard. Overdækket ankomst Foyér/ Forrum Toiletter Advokatkontor Venterum Bygning B Trappe til sikringsrum Leder Nr. plader P-ekspedition Ekspedition Vagthavende Leder Sted Telex Gard. fort. Teori Bøde AFH. kontor Politimester Bygning C Rampe Toiletter Rejsehold 1. md1. md 1. md Leder Celler Politistation Vagtstue m. foldevæg Journal AFH. Foto Teknik Toiletter Skilte-vejmateriel Nødstrøm Trappe til kælderniveau Rampe Antenne Affald Garage 1 bil Garage 2 biler Hunderum Intern trappe Politigård Parkering 15 biler Carport - 3 biler Mål 1:350

10 Kælderplan Eksisterende forhold Sikringsrum Adgangsrum Bygning B Dm. arkiv Våben Varme Reng. Radio tlf. Tøj/ tørr. Garderobe Materiel Koster Pol. Ark. Bygning C Nr. pl. Hittegods Hittegodscykler Visitat. Det. rum 4 stk. Toilet Red. Træningsrum Omklædning Toiletter Intern trappe Mål 1:350

11 Facader Eksisterende forhold Nordfacade Sydfacade Vestgavl Mål 1:350 Bygning A Bygning B Bygning C Tværsnit

12 Ejendom - kontekst analyse Eksisterende bebyggelse Indgår i Kommuneplanen SKA.O Samlet bygningsareal på 1.579m2 fordelt på to bygningskomplekser. Grundarealet er 8.500m2. Eksisterende nabobebyggelse Består primært af private fritliggende boliger i én og 1½ etage. Byggefelt - attraktiv mer byggemulighed Der er en fin mulighed for udbygge arealet. Eksisterende bebyggelse er 1.579m2 og byggefeltet er 4.800m2. Dvs der er en merbyggeret på godt 3.200m2. På grund af byggelinier og fredet areal, udgør byggefeltet 4.800m2 af de 8.500m2 grundareal. Byggelinier Mod Chr. X s Vej, den nordlige del af grunden, er der en byggelinie på 25 meter fra vejmidte. Af gammelt tegningsmateriale fremgår en byggelinie på 10 meter fra vejmidte, mod vest - Rolighedsvej, Dette kan ikke dog bekræftes hos kommunen. 10

13 Fredet areal Den sydlige del af grund, der ligger i direkte forlængelse af af Byfogedskoven, har status som fredet areal. Arealet udgør 1.430m2. Ankomst og parkering Ankomsten til matriklen sker fra Rolighedsvej, mod vest, hvorfra der er direkte adgang til offentlige parkeringspladser. Mod syd, i gårdrum, forefindes privat parkering. Udvidelse mod øst Medvirker til at gårdrummet kan aktiveres og inddrages, eventuelt som primær adgangsvej. Kælderens muligheder kan øges ved etablering af udgravet gårdhave langs hele sydfacaden på eksisterende bebyggelse. Den viste udvidelse er ca. 460m2. Eksisterende garageanlæg er på skitsen nedrevet. Udvidelse mod vest Mulighed for eksponering og synlighed. Den viste udvidelse er ca. 320m2. 11

14 Fakta Ejendommen Beliggende Kommune Zonestatus Arealer Matr. nr. 1 A, Skagen Bygrunde. Rolighedsvej 1, 9990 Skagen Frederikshavn Kommune. Ejendommen er beliggende i byzone. Grundareal udgør ifølge tingbogen m², heraf vej 00 m². På ejendommen er der ifølge BBR-skema af den 18. januar 2008 registreret følgende bygning: I alt Bebygget areal 966 m² Kælder ( hvor loftet er mindre end 1,25 m over terræn ) 613 m² Areal af overdækning 18 m² Samlet erhvervsareal m² Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Frederikshavn Kommuneplan Ejendommen er udlagt i rammeområde nr. SKA.O.04.02, som er udlagt til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 50. Anvendelse: Område til offentligt formål, idrætshal- og anlæg, vandrerhjem, politistation. Maksimal 1 etage. Maksimal bygningshøjde. 8,5 m Bygninger og anlæg skal ved arkitektur og beplantning m.v. sikres et attraktivt udseende. Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre. Parkering skal etableres på egen grund. Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lejemål Anvendelse Ejendommen overtages fri for lejemål. Ejendommen har senest været anvendt til politistation og tinglysningskontor. Sælger indestår ikke for arealoplysningerne. Offentlig vurdering Ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 ansattes ejendommen til: Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret i Codan Forsikring. Det påhviler køber selv at tegne ny forsikring til ikrafttræden pr. overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, på hvilke vilkår køber kan tegne forsikring. Servitutter Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Der er på ejendommen lyst følgende servitutter: Dok. om oversigt m.v Dok. om adgangsbegrænsning m.v Dok. om byggelinier m.v Dok. om vandforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v. Miljøforhold Ejendommen er kortlægningsnr registreret på vidensniveau 1. Den mulige forurening skyldes tjærerester fra fiskernes tjæring af fiskegarn. Tilslutning Ejendommen opvarmes ved fjernvarme. Er tilsluttet offentligt kloakering. Ejendomsskatter For året 2010: Grundskyld, 29,9 af kr kr Dækningsafgift opkræves ikke kr. 0 Rottebekæmpelse (2009) kr. 221 I alt kr Særlige vilkår Ejendommen udbydes til salg af Freja ejendomme A/S, som er et statsligt ejet selskab, for hvem det er et sædvanligt vilkår, at ejendomme sælges med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse i sælgers bestyrelse. De med handlens berigtigelse forbundne omkostninger, herunder bl.a. afgift i forbindelse med den tinglysningsmæssige registrering af handlen samt salær til egen advokat, der berigtiger handlen, udredes af køber. 12

15 Fotoregistrering Eksteriør Ankomst til Rolighedsvej 1 - fra vest Ejendommen set fra nord vest - Frederikshavnsvej Ankomst til ejendommen - fra vest Ejendommen set fra nord - Frederikshavnsvej Indre gård set fra øst 13

16 Fotoregistrering Interiør Kontorgang - Politistationen Øverst venstre - Retssal. Øverst højre - celler. Nederst - vagtstue Kontorer i Retsbygningen 14

17 Behov / Anvendelse Muligheder og potentiale. Udfra nedenstående referencer og ønsker i Skagensområdet samt analyser af eksisterende forhold, er der udarbejdet 5 scenarier. Disse scenarier viser dels hvilke muligheder og potentiale der er i den eksisterende bygningsmasse, dels omfang og niveauer af ombygningsarbejder, - lige fra en ny overfladebehandling af eksisterende forhold til en radikal ombygning hvor etageadskillelsen gennembrydes og der nedrives og tilbygges. De viste scenarier og funktioner kan endvidere kombineres alt efter ønsker og krav. A B C 1 I henhold til oplysninger fra Teknisk forvaltning, Frederikshavn Kommune, skal der i alle tilfælde udarbejdes en lokalplan for området, da der ændres på anvendelsen jf. kommuneplanen SKA. O Udrag fra Oplevelsesøkonomisk analyse Rapport December 2008 NIRAS Konsulenterne A/S A B C 2 >Det er blevet udtrykt fra flere interviewpersoner, at der er behov for et sted i Skagen, hvor man kan afholde konferencer og møder i et moderne og attraktivt miljø med state-of-the-art-mødefaciliteter. Økonomisk vil denne funktion fungere som et kommercielt tiltag, hvor der er mulighed for at leje faciliteterne ud og samtidig generere omsætning for en eventuel café. Vi mangler et eller andet officielt sted efter, at Rådhuset er lukket. (Ervhvervsaktør) Vi mangler frygtelig meget et sted, vi kan være bekendt. (Erhvervsaktør i designbranchen) >Godt at kunne sammensætte nogle unikke konference- og mødepakker, hvor oplevelsen af Skagens (re-)kreative miljø og natur vil give ethvert arrangement et attraktivt udgangspunkt. Tendenserne for møde- og konferencedesign går netop i retning af at kunne tilbyde mangefacetterede oplevelser som en del af arrangementet. Skagen med de rette faciliteter kunne byde ind med et helt særegent produkt. Specielt vil denne type arrangementer ofte være placeret uden for Skagens normale turistsæson og vil derfor være med til at skabe en ny sæson for erhvervsturisme. >Der har i flere år været arbejdet på et tværfagligt netværk omkring sundhedsydelser i Skagen, nemlig Skagen Helse. Netværket har dog ikke formået at skabe konkrete ydelsestiltag. I forvejen ligger der desuden et mindre motionscenter i Skagen, som dog af flere betegnes som ikke tilstrækkeligt. Jeg kunne godt tænke mig et motionscenter mere. (Skagbo) Motionscenter i huset kunne være godt. Det, der er, ligger for langt væk og er kun i et parcelhus. (Deltidsskagbo) Et motionscenter vil passe fint ind. Ikke sådan at det eksisterende skal lukke. Et centralt beliggende motionscenter vil være med til at skabe liv i midtbyen og huset året rundt. Et motionscenter er efterspurgt af unge som gamle. Profileret og integreret på den rigtige måde med et fokus på helse vil det kunne bidrage positivt til Skagens brand, som også et eller andet sted inkluderer mental og fysisk sundhed. Elevator tilføjes A B C Elevator tilføjes A B C Elevator tilføjes A B C Elevator tilføjes Ny intern trappe Ny intern trappe D Ny intern trappe

18 Idé/scenarie 1 Sundhedshus - Helse - Kontor Scenarie 1 - som eksisterende ruminddeling Mulig anvendelse: Et kombineret sundheds-helse-motionshus, med en blanding af behandlere og trænere - læger, tandlæger, ernæringskonsulenter, fittnesstrænere, alternative behandlere og stressbehandlere. Ejendommen ligger i et område hvor der i forvejen er et fint udbud af motionsfaciliteter - badminton, tennis og fodbold og er rig mulighed for udendørs træning ved strand og i den fredede Byfogedskov som nærmest ligger i baghaven. Stueplan kan evt. både rumme behandler- og træningsfaciliteter undervisningsrum samt administrative kontorer. Kælderen kan anvendes til træningsrum. Bygningsarealet på 1.579m2 (heraf 613m2 kælder) Bygningsarbejderne er begrænset til behandling af alle overflader på begge etager. Alle vægge, døre og træværk malerbehandles. Eksisterende gulvoverflader og lofter udskiftes til nye. Der etableres ny generel loftbelysning i alle rum. Alle installationer - el og vvs eftergåes. Motion og undervisning Behandlerrum eller kontorer Aktivitetsgård Direkte adgang til aktiviteter i Byfogedskoven 16

19 View i motionslokaler 2. View i gangareal 3. View i kontorområde 3. 17

20 Idé/scenarie 2 Hostel - Vandrehjem Værelserne Cafe/restaurant Scenarie 3 - ny ruminddeling Mulig anvendelse: Uformel overnatningsmulighed med simple og enkle, - dog raffinerede løsninger og materialer. Værelserne er små, men funktionelle og nutidigt indrettet med dansk design. Gode råvarer i cafeen/restauranten. Ankomsten sker ad en ny stor trappe som fører op til det hævede gårdrum hvor hovedindgangen og cafeen er placeret. Cafeen har udeservering i det solfyldte gårdrum som er orienteret mod syd og vest. Kælderen indrettes med lounge og forskellige tilbud til gæsterne, samt depoter og personalefaciliteter. I garageanlægget er der cykeludlejning. Bygningsarealet på 1.579m2 (heraf 613m2 kælder) renoveres gennemgribende. Bygningerne opdateres til energikravene i bygningsreglementet BR08. For at sikre tilgængelighed i hele bygningen etableres elevator, placeret centralt i bygningen. Alle lette skillevægge i stueetagen fjernes og erstattes af en søjlestruktur. I hver enhed etableres toilet og bad. I bygn. A ændres rumdisponeringen, den tidligere retssal forbliver dog i sin geometri pga. den øgede lofthøjde. Alle installationer, - el og vvs, tilpasses de nye funktioner. Cafe/restaurant 16 værelser 18

21 View set mod ankomst 19

22 Idé/scenarie 3 Showroom - Møde Scenarie 4 - ny ruminddeling Mulig anvendelse: Showroom i alle skalaer, - lige fra biler til hummerhaler. Gode store præsentable rum med varierede funktionelle muligheder. Den nye bygning mod nord direkte mod Skagens primære indfaldsvej, Chr. X s Vej, har en god eksponering og effektiv signalværdi til alle forbipasserende. såvel indgående som udgående trafik. I stueetagen er der showrooms og mødelokaler i forskellige størrelser med faciliteter, alt efter behov, som kan lejes på dags/timebasis af eksempelvis erhvervsturister og fastboende. Bygningsarealet på 1.579m2 (heraf 613m2 kælder) renoveres gennemgribende. Bygningerne opdateres til energikravene i bygningsreglementet BR08. For at sikre tilgængelighed i hele bygningen etableres elevator, placeret centralt i bygningen, samt en ny intern trappe i bygning C. Alle lette skillevægge i stueetagen fjernes og der opsættes nye med inddeling og disponering af nye funktioner. Bygn. A nedrives og der opføres en ny bygning med et areal på 600m2, med en lofthøjde på 6 meter. Alle installationer, - el og vvs, tilpasses de nye funktioner. Showroom Nybygning 600m2 20

23 View set mod ankomst Showroom Tværsnit 21

24 Idé/scenarie 4 Kontorhotel Scenarie 2 - ny ruminddeling i eksisterende volumen. Mulig anvendelse: Kontorhotel hvor fastboende møder og samarbejder med erhvervsturister og andre aktive forretningsforbindelser, der i en længere eller kortere periode hen gennem året opholder sig i Skagen. Bygningsarealet på 1.579m2 (heraf 613m2 kælder) renoveres gennemgribende. Bygningerne opdateres til energikravene i bygningsreglementet BR08. For at sikre tilgængelighed i hele bygningen etableres elevator, placeret centralt i bygningen, samt en ny intern trappe i bygning C. Alle lette skillevægge fjernes og der opsættes nye med rumdisponering svarende de nye funktioner. Den sydlige væg i stueplan, bygn C, i gangarealet opløses og erstattes af en søjlestruktur, som derved muliggør et sammenhængende og åbent rumforløb. I bygn. A ændres rumdisponeringen, den tidligere retssal forbliver dog i sin geometri pga. den øgede lofthøjde. Alle installationer, - el og vvs, opdateres. Kantine/konference Kontor og mødefaciliteter 22

25 View i kontorområde 23

26 Idé/scenarie 5 Kontorhotel Scenarie 5 - ny ruminddeling + ny bygning Mulig anvendelse: Erhvervscenter Nord. Kontorhotel hvor fastboende møder og samarbejder med erhvervsturister og andre aktive forretningsforbindelser, der i en længere eller kortere periode hen gennem året opholder sig i Skagen. Faciliteterne er professionelle, og nutidige samt opdateret med alle digitale medier. Ved etablering af en nedsænket gårdhave langs eksisterende sydfacade, mod nybygning mod øst, bliver det sydvendte gårdrum en aktiv medspiller i hele komplekset. Den nederste etage får direkte adgang til gårdhaven, og derved en større udnyttelsesværdi. Arkitekturen er en harmoni af nyt og gammelt og bidrager derved til en fortælling om tid og sted. Cafe/restaurant Bygningsarealet på 1.579m2 (heraf 613m2 kælder) renoveres gennemgribende. Bygningerne opdateres til energikravene i bygningsreglementet BR08. alle facader renoveres/beklædes. For at sikre tilgængelighed i hele bygningen etableres elevator, placeret centralt i bygningen, samt en ny intern trappe i bygning C. Alle lette skillevægge i stueetagen fjernes og der opsættes nye med inddeling og disponering af nye funktioner. I bygn. A ændres rumdisponeringen, den tidligere retssal forbliver dog i sin geometri pga. den øgede lofthøjde. Eksist. garageanlæg nedrives og der opføres en ny bygning areal på 650m2, lofthøjde på 6 m. Inddragelse af gårdareal til gårdhave, samt etablering af nye vinduesåbninger/døre for at give direkte udgang fra den nedre etage. Alle installationer, - el og vvs, tilpasses de nye funktioner. Gårdhave Nybygning 650m2 24

27 View set mod gårdhave 25

28 26

29 Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan ske efter nærmere aftale med Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2 Postboks København K Ejendomsmægler Leif Olsen A/s Nikolaj Plads København K

30 Sørigvej Aalbæk Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks København K Leif Olsen A/S 1067 København K Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer MDE

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere