Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)"

Transkript

1 Retsudvalget L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: Dok.: Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) I. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos: Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, 3F s Transportgruppe, Alkoholpolitisk Landsråd, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Transport, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Advokatrådet, Campingbranchen, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Chaufførernes Fagforening, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport), Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport og Logistik (DTL), Dansk Vejforening, Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Finans og Leasing, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Frie Kørelærere, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Kommunernes Landsforening (KL), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, MC-Touring Club Danmark, Motorcykelbranchens Landsforbund, Movia, OAH-Trafik, Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Politiforbundet i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Sundhedsstyrelsen, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Transporterhvervets Uddannelsesråd, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Ældre Sagen. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: Østre Landsret og Vestre Landsret, samtlige byretter, 3F s Transportgruppe, Advokatrådet, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Transport og Logistik (DTL), Dansk Kørelærer-Union, Danske Regioner, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Finans og Leasing, Forbrugerombudsmanden, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Offentlige Anklagere, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Landsforeningen af Forsvarsadvokater, MC-Touring Club Danmark, Politiforbundet i Danmark, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger til lovudkastet Samtlige byretter, 3F s Transportgruppe, Dansk Kørelærer-Union, Domstolsstyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Frie Danske Lastbilvognmænd, Institut for Menneskerettigheder, Politiforbundet i Danmark, Rigsadvokaten og Rigspolitiet har ingen bemærkninger til lovudkastet. Dansk Byggeri anfører, at organisationen i lyset af de alvorlige konsekvenser, som kørsel i alkohol- eller narkopåvirket tilstand kan have, ser positivt på de foreslåede skærpelser af reglerne om generhvervelse af førerretten og konfiskation samt på muligheden for straksfratagelse af kørekortet. Dansk Erhverv og DTL støtter intentionerne om at nedbringe antallet af påvirkede trafikanter og ser derfor umiddelbart positivt på det foreliggende forslag. Datatilsynet understreger mere generelt, at behandling af personoplysnin- 2

3 ger skal ske under behørig iagttagelse af persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler. DTU Transport finder, at der er dokumentation for, at alle tre elementer i forslaget generhvervelse efter ubetinget frakendelse som følge af narkokørsel mv., øget adgang til konfiskation og straksfratagelse af kørekortet vil virke fremmende for trafiksikkerheden. Finans og Leasing støtter forslagets formål om så vidt muligt at forhindre spiritusbilister i at køre spirituskørsel, herunder muligheden for at konfiskere spiritusbilistens egen bil. FDM bakker op om forslaget om at skærpe sanktionerne for spiritus- og narkokørsel, herunder muligheden for straksfratagelse af kørekortet. MC-Touring Club Danmark er grundlæggende imod de foreslåede ændringer af færdselsloven og finder, at en skærpelse af de allerede meget skrappe sanktioner på området ikke vil føre til nævneværdigt færre tilfælde af spiritus- og narkokørsel. Rådet for Sikker Trafik kan fuldt ud tiltræde intentionen om at styrke indsatsen over for spiritus- og narkobilisme med henblik på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, idet alt for mange personer fortsat bliver ofre i trafikken som følge af trafikanter, der er påvirket af spiritus og/eller narko. Det fremgår således af rapporten fra DRUID (Driving under the influenze og alcohol, drugs and medicine), at der generelt er syv gange større risiko for at blive skyld i en ulykke, hvis man er påvirket af alkohol, i forhold til, hvis man er ædru, og at jo højere promillen er, desto større er risikoen. 2. Kursus i alkohol, narko og trafik (A/N/T-kursus) Danske Regioner er enige i forslaget om at ændre de nuværende A/Tkurser til såkaldte A/N/T-kurser, som herefter også vil omfatte personer, der frakendes førerretten på grund af narkokørsel. Kurserne har således en adfærdsændrende karakter, og en evalueringsrapport fra DTU Transport fra 2009 viser et fald i recidiv til spirituskørsel med 40 pct. efter indførelsen af A/T-kurserne den 1. marts Endvidere kan målgruppen rummes i samme kursusforløb, da det er erfaringen, at en del af de nuværende kursister også har erfaring med kørsel under påvirkning af narkotika. Personer dømt efter færdselslovens 54, stk. 2, bør dog ikke omfattes af 3

4 A/N/T-kurset, da sådanne personer ikke er en del af en rusmiddelkultur. Der skønnes endvidere ikke at være behov for at udvide kurset med yderligere en lektion, da flere af de grundlæggende elementer i den eksisterende undervisningsplan også vil kunne anvendes på et A/N/T-kursus. I stedet bør de enkelte lektioner udvides med den tid, der skønnes nødvendig i forhold til den udvidede målgruppe. En tidsmæssig udvidelse vil kunne betyde en stigning i kursusgebyret på kr., herunder også for de personer, der har kørt spirituskørsel. Rapporten fra DTU fremhæver i øvrigt, at varigheden på 4 uger er passende i forhold til det adfærdsændrende formål. Det anbefales, at der forud for udarbejdelsen af en ny undervisningsplan for A/N/T-kurset iværksættes en undersøgelse af de forskningsbaserede erfaringer, der eksisterer med rehabiliteringskurser for narkotikapåvirkede førere i andre lande. FDM støtter forslaget om, at indholdet af de såkaldte A/T-kurser udvides til at omfatte et bredere pensum. Rådet for Sikker Trafik kan fuldt ud tiltræde, at generhvervelsen af førerretten betinges af gennemførelsen af et kursus af den omhandlede karakter, der herefter vil være et obligatorisk element i forhold til såvel de personer, der frakendes førerretten som følge af spirituskørsel, som de personer, der frakendes førerretten som følge af narkokørsel mv. Rådet så i øvrigt gerne, at der i endnu videre omfang blev indført ordninger med et sådant behandlingsmæssigt sigte. Som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger finder Justitsministeriet, at overtrædelse af bestemmelserne om påvirkning af alkohol, stoffer og de øvrige tilstande, som er omfattet af føreevnekriteriet, indebærer ligeartede, alvorlige risici for færdselssikkerheden. Justitsministeriet finder det derfor væsentligt, at der gennem et kursusforløb er mulighed for at bearbejde holdningen hos alle personer, der har fået frakendt førerretten på grund af kørsel i påvirket tilstand. Kravet om gennemførelse af et A/N/T-kursus foreslås med lovforslaget derfor at skulle gælde for alle personer, der har fået frakendt førerretten betinget eller ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2. Det samme gælder for personer, der har fået pålagt et kørselsforbud for tilsvarende forhold. Justitsministeriet vil, hvis lovforslaget vedtages, i samarbejde med Rigspolitiet fastlægge det nærmere indhold og omfang af A/N/T-kurset, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der vil i den forbindelse 4

5 blive taget nærmere stilling til, i hvilket omfang der kan være anledning til at ændre og eventuelt udvide det nuværende kursus. Justitsministeriet finder det i den forbindelse naturligt, at Danske Regioner, som står for afviklingen af kurserne, i fornødent omfang inddrages i dette arbejde. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger samt lovforslagets 1, nr (ændring af færdselslovens 60 og 60 a), og bemærkningerne hertil. 3. Konfiskation som følge af spiritus- og narkokørsel mv. Advokatrådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og MC- Touring Club Danmark anfører, at der ikke i lovforslaget er bemærkninger eller statistiske oplysninger, der kan begrunde et særligt behov for at udvide den nuværende konfiskationsordning. Færdselslovens 133 a er således i perioden fra 2005 til 2011 skærpet fem gange, og der er ikke dokumenteret et påtrængende behov for yderligere skærpelser. Dansk Erhverv og DTL har med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget ikke åbner for yderligere muligheder for at konfiskere et virksomhedsejet køretøj, hvis en ansat overtræder de foreslåede regler. Det er efter organisationens opfattelse i øvrigt generelt betænkeligt, at forslaget vil medføre en vis uensartethed i håndhævelsen, alt efter om det pågældende køretøj er ejet, leaset eller belånt. DTU Transport bemærker, at forslaget om obligatorisk konfiskation ved en promille på over 2,00 med meget stor sandsynlighed vil begrænse spirituskørsel betydeligt. Det vil dog ikke forhindre dette, da kørsel med høje promiller ofte er forbundet med et generelt alkoholproblem hos føreren. Nogle førere vil derfor efter en konfiskation finde en anden bil at køre i. Det foreslås derfor, at der for de relevante førere med meget høje promiller lægges vægt på egentlig behandling og/eller installation af alkolås i køretøjet. Finans og Leasing og FDM henviser til en kendelse af 21. oktober 2013 fra Østre Landsret. I kendelsen udtaler landsretten bl.a., at det følger af straffelovens 76, stk. 3, og forarbejderne til færdselslovens 133 a, at særligt sikrede rettigheder over motorkøretøjer som udgangspunkt ikke berøres af en konfiskation. Forsikring og Pension og Finans og Leasing bemærker, at branchen alle- 5

6 rede i dag har udfordringer med sagsbehandlingstiden med hensyn til de køretøjer med ejendomsforbehold, som omfattes af konfiskationsreglerne. Med en forventet stigning i antallet af konfiskerede køretøjer opfordres myndighederne derfor til at udlevere beslaglagte køretøjer til rettighedshaverne hurtigst muligt. Finans og Leasing bemærker i den forbindelse, at konfiskation og beslaglæggelse er en væsentlig misligholdelsesgrund i alle standardkøbekontrakter, gældsbreve og pantsætningsdokumenter, og kreditgiver vil derfor altid hæve kontrakten, hvis bilen konfiskeres eller beslaglægges, og gøre sit ejendomsforbehold eller pant gældende, herunder i relevante tilfælde tilbagetage bilen via fogedretten. FDM finder det uacceptabelt, at der er forskellige konsekvenser for bilejerne afhængigt af, om de ejer bilen eller har købt bilen med ejendomsforbehold eller leaset bilen. Lovforslaget kan således bringe en bilejer i en uheldig situation, hvis bilen lånes ud til en person, der kører spirituskørsel. Selvom lovforslaget vil slå hårdt ned på narkokørsel, lægges der tilsyneladende ikke op til at konfiskere narkobilisters køretøj. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at det ikke kan afvises, at forslaget om obligatorisk konfiskation ved en promille på over 2,00 vil have en præventiv effekt. Da en person med en sådan promille er livsfarlig både for sig selv og for omgivelserne, kan tiltaget fremkomme forståeligt. Ved at fjerne bilen, fjerner man også det våben, som i hænderne på den ekstremt berusede person kan være dødeligt, og som der er set alt for mange eksempler på. Rådet udtaler sig derfor ikke imod forslaget, ligesom forslaget om udvidelse af området for obligatorisk konfiskation i gentagelsestilfælde tiltrædes. Dog kan konfiskation ikke i sig selv forhindre en gentagelse af kørsel i påvirket tilstand, da en række af disse bilister må formodes alligevel at ville kunne få adgang til en bil. Forslaget om at udvide færdselslovens konfiskationsregler er blot ét element i en bred vifte af tiltag i en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme, der blev lanceret i november Der henvises herom i øvrigt til pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er det Justitsministeriets opfattelse, at spiritus- og narkokørsel i endnu højere grad end i dag bør medføre konfiskation som en effektiv og konsekvent reaktion over for disse alvorlige færdselslovsovertrædelser. En udvidet brug 6

7 af obligatorisk konfiskation vil i sammenhæng med en tilsvarende udvidet adgang til beslaglæggelse som en konsekvens heraf kunne medvirke til at undgå, at de pågældende på ny begår overtrædelser af færdselsloven. Derfor foreslås det at udvide brugen af obligatorisk konfiskation i tilfælde af både spiritus- og narkokørsel. Forslaget om obligatorisk konfiskation i førstegangstilfælde omfatter dog alene kørsel i spirituspåvirket tilstand med en objektivt konstaterbar promille på over 2,00, jf. herved pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Et tilsvarende objektivt konstaterbart kriterium findes ikke i tilfælde af narkokørsel mv., hvor der dog i grove tilfælde vil kunne ske konfiskation efter den gældende bestemmelse i færdselslovens 133 a, stk. 1, der også gælder i førstegangstilfælde. Der henvises om denne bestemmelse i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. For så vidt angår spørgsmålet om konfiskation af et køretøj i tilfælde, hvor gerningsmanden ikke selv ejer køretøjet, eller hvor der består særligt sikrede rettigheder i køretøjet, kan Justitsministeriet som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger henvise til, at det følger af straffelovens 76, stk. 2, at konfiskation kun kan ske hos den, der er ansvarlig for lovovertrædelsen, og hos den, på hvis vegne den pågældende har handlet. Det følger heraf, at konfiskation af et motorkøretøj i medfør af færdselslovens 133 a ikke kan ske, hvis den pågældende ikke selv ejer køretøjet. Der kan dog i medfør af straffelovens 77 a ske konfiskation af et køretøj, der ejes af eksempelvis en samlever, når det på grund af ganske særlige omstændigheder må befrygtes, at køretøjet på ny vil blive brugt ved en strafbar handling, jf. herved Østre Landsrets kendelse af 26. december 1993, refereret i Anklagemyndighedens Årsberetning 1993, s. 91 f. Det bemærkes, at der med lovforslaget ikke lægges op til at ændre de nævnte betingelser for konfiskation af et køretøj, som gerningsmanden ikke selv ejer, eller hvori der består særligt sikrede rettigheder. Der henvises i øvrigt til pkt. 4.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger samt lovforslagets 1, nr (forslaget til færdselslovens 133 a), og bemærkningerne hertil. 7

8 4. Straksfratagelse af kørekortet i forbindelse med kørsel i påvirket tilstand Østre Landsret og Vestre Landsret anfører, at en beslutning om ikke at indsætte en særskilt bestemmelse i lovforslaget om domstolsprøvelse ved straksfratagelse af kørekortet ikke er til hinder for, at der under en eventuel straffesag om overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 2. pkt. (om kørsel uden at have kørekortet hos sig), kan ske prøvelse af fratagelsens gyldighed, såfremt den sigtede/tiltalte gør gældende, at betingelserne herfor ikke var opfyldt. Advokatrådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og International Transport Danmark (ITD) anfører, at der i lovforslaget ikke er bemærkninger eller statistiske oplysninger, der kan begrunde et særligt behov for forslaget om straksfratagelse af kørekortet. I praksis får en spiritusbilist i dag (med rette) frataget bilnøglerne, som herefter kan afhentes hos politiet af en person, der er i stand til at føre bilen, og som kan fremvise en fuldmagt fra ejeren. Det forekommer at være et overflødigt og ubegrundet indgreb, og det forekommer ikke muligt at detailregulere, hvornår fratagelse skal kunne ske. Rådet for Sikker Trafik anfører, at en fratagelse af kørekortet under de givne omstændigheder kan medvirke til at afværge risikoen for, at den pågældende (på ny) gør sig skyldig i spirituskørsel eller narkokørsel mv. Tiltaget vurderes således som et godt og fornuftigt supplement til politiets øvrige adgang til indgreb, der sker som led i politiets almindelige ordenshåndhævelse. Som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er det Justitsministeriets opfattelse, at en fratagelse af kørekortet på stedet kan medvirke til at afværge risikoen for, at en person efter endt prøveudtagning og typisk løsladelse i forlængelse heraf kort tid efter (på ny) gør sig skyldig i spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, herunder f.eks. ved umiddelbart efter løsladelsen at gå ud til sin bil og køre videre. Med fratagelsen markeres det tydeligt over for den pågældende, at det i tiden umiddelbart herefter er forbundet med en betydelig risiko at føre et motordrevet køretøj. Justitsministeriet er enig i, at en beslutning om ikke at indsætte en særskilt bestemmelse i lovforslaget om domstolsprøvelse ved straksfratagelse af kørekortet ikke er til hinder for, at der under en eventuel efterfølgende 8

9 straffesag om overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 2. pkt., kan ske prøvelse af gyldigheden af fratagelsen, såfremt den sigtede/tiltalte gør gældende, at betingelserne for fratagelsen ikke var opfyldt. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger samt lovforslagets 1, nr. 1 og 2 (forslaget til færdselslovens 55, stk. 3 og 4), og bemærkningerne hertil. 5. Øvrige bemærkninger DTU Transport bifalder, at Rigspolitiet fremover vil forstærke kontrolindsatsen mod kørsel i påvirket tilstand og tilrettelægge denne på grundlag af strukturerede analyser af området. Organisationen anbefaler i den forbindelse, at disse analyser kommer til at foregå på videnskabelig basis med holdbare og robuste konklusioner til følge. FDM er enig i, at det er vigtigt at sende et utvetydigt signal til potentielle sprit- og narkobilister, hvorfor det hilses velkomment, at kontrolindsatsen på området øges. Foreningen af Offentlige Anklagere anfører, at det kan forventes, at forslaget om udvidet brug af obligatorisk konfiskation og en forstærket kontrolindsats mod kørsel i påvirket tilstand vil medføre flere sager ved domstolene. Det må endvidere forventes, at forslaget om straksfratagelse af kørekortet vil medføre, at der skal behandles flere dispositionsklager i politiog anklagemyndighed. Rådet for Sikker Trafik hilser det velkomment, at det nu som en del af sanktionen bliver muligt at få visse spritbilister til at benytte en alkolås. Ordningen forekommer dog ikke optimal. Som anført i høringssvar af 3. februar 2010 i forbindelse med lovforslag (L 179) om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.) havde rådet gerne set, at der var indført en alkolåsordning svarende til den svenske incitamentsmodel, der har vist sig særdeles effektiv til at imødegå spirituskørsel blandt de personer, der er tilbøjelige til at køre spirituskørsel igen og igen. Med den danske ordning opnås ikke det maksimale udbytte af alkolåsene. En forstærket kontrolindsats fra politiets side vurderes som en ubetinget god idé, da det er velkendt, at dette i sammenhæng med håndhævelse af reglerne har væsentlig betydning for antallet personer, der kører i påvirket tilstand. 9

10 Rådet finder det endvidere særdeles positivt, at kontrolindsatsen fremover tilrettelægges på baggrund af strukturerede analyser af området og målrettes gruppen af recidivister. Rådet havde dog gerne set et yderligere forebyggende og mere resocialiserende element, hvorefter en fører med en promille på 1,20 eller derover modtog et tilbud om en samtale med henblik på en vurdering af, om den pågældende var egnet til et egentligt behandlingstilbud. Der er således blandt spiritusbilisterne en farlig restgruppe, der ikke er påvirkelige af straf, og som kun kan nås gennem mere alternative virkemidler. Som nævnt under pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger har Justitsministeriet i november 2013 lanceret en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme. Som led i strategien vil politiet gennem en mere analysebaseret indsats bedre kunne identificere og følge personer, der gentagne gange kører spiritus- eller narkokørsel, og herved i højere grad end i dag målrette kontroller og anden indsats mod denne gruppe. Endelig indebærer strategien, at alkolåsordningen fra 2010 udmøntes. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den svenske alkolåsordning adskiller sig fundamentalt fra den danske, da den svenske ordning er et alternativ til ubetinget frakendelse. I den danske ordning vil spiritusbilisten derimod altid skulle starte med at undvære sit kørekort i nogle år, før en alkolås overhovedet bliver en mulighed. III. Lovforslaget Der er foretaget visse ændringer i det fremsatte lovforslag i forhold til det lovudkast, der har været sendt i høring. I Justitsministeriets brev til høringsparterne er det anført, at en række af de ændringer, som fremgår af lovudkastet, forventes indarbejdet i tidligere ændringer af færdselsloven, som endnu ikke er sat i kraft. I overensstemmelse hermed foreslås det i lovforslagets 1, nr. 11, og 2, at færdselslovens e om alkolåsordningen, som affattet ved 1, nr. 2, i lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.), ophæves og for at tage højde for de ændringer, der med 1, nr. 4-10, i det fremsatte lovforslag foreslås i færdselslovens a (om A/N/Tkursus) og enkelte yderligere redaktionelle ændringer nyaffattes. Der 10

11 henvises i den forbindelse i øvrigt til pkt. 2, pkt. 7.2 og pkt. 7.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Med 3, stk. 2, i det fremsatte lovforslag foreslås det, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af færdselslovens e, som affattet ved 1, nr. 11. Det bemærkes, at dette forventes at ske omkring 1. januar Med lovforslagets 3, stk. 3, foreslås det, at lovforslagets 2 om ændring af lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven med senere ændringer træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Der henvises herom i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 11, samt 2 og 3 og bemærkningerne hertil. Der er endelig foretaget visse mindre lovtekniske og sproglige justeringer i lovforslaget i forhold til det lovudkast, der har været sendt i høring. 11

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt.

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine Møller

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 7 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. februar 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA21373 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Rebekka Schjellerup Sagsnr.: 2014-19000-0375 Dok.: 1628109 UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven 2014/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. januar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 238/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gert Dyrn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 1. september

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 BTL 179 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt:

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt: Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget 201 L 161 Bilag 1, L 161 A Bilag 1, L 161 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 15. marts 2016 2015-7393

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere