Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 56 Folketinget Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.) 1 I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, som ændret ved 4 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter kapitel 2 indsættes:»kapitel 2 a Refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger 5 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de arbejdsgivere nævnt i 2, som har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse for refusion efter 1. pkt., at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter kapitel 7 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. For elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til refusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Stk. 3. Hvis kollektive overenskomster om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet skal de herom i overenskomsten fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området. Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at refusionsordningen finder anvendelse på arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en uddannelse, som kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. 4, stk. 1, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for udbetaling af refusion og om administration af ordningen.«2. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter»befordringsudgifter«:»m.v.«3. I 7 a, stk. 1, ændres»befordringsudgift, jf. 6 og 7,«til:»udgift til ophold på kostafdeling eller befordringsudgift, jf. 5 a, 6 og 7,«. 4. I 18, stk.1, 1.pkt.,ændres»kapitel 3«til:»kapitel 2 a, 3« , stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»i 2015 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i pris- og lønniveau.«2 I lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love foretages følgende ændringer: 1. 4, nr. 8, ophæves. 2. I 10, stk. 3, udgår»8 og«. Undervisningsmin., j.nr S.541 AT004979

2 2 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk træder i kraft den 31. december Stk. 3. 1, nr. 1, finder anvendelse for elevers ophold på kostafdelinger, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Det foreslås, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer arbejdsgiveres udgifter til elevers ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i erhvervsuddannelse. Under overenskomstforhandlingerne i 2014 har Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forpligtet sig til at arbejde for at løfte elevers udgifter til ophold på en kostafdeling som led i et skoleophold i en erhvervsuddannelse over på arbejdsgiverne, når ophold på kostafdelingen følger af, at arbejdsgiveren sammen med eleven aftaler at benytte mulighederne for frit skolevalg i erhvervsuddannelserne, eller når ophold på en kostafdeling på grund af transporttiden mellem elevens hjem og skolen anses for nødvendigt for, at eleven kan modtage undervisning på den institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder den undervisning, der er nødvendig for elevens uddannelse. LO og DA er tillige enige om, at der ved lovændring bør etableres en refusionsordning for arbejdsgiverne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Med lovforslaget indføres en ny refusionsordning, hvorefter Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold i en erhvervsuddannelse. Merudgiften ved denne refusionsordning foreslås finansieret ved, at bidraget til AUB hæves med 51 kr. pr. fuldtidsansat. Lovforslaget har herved til formål at bidrage til, at erhvervsuddannelserne bliver et attraktivt uddannelsestilbud til de unge, og at arbejdsgiverne tilskyndes til at oprette praktikpladser. Lovforslaget er hermed i tråd med intentionen bag Aftale af 24. februar 2014 om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger Gældende ret Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der har til formål at finansiere og administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. AUB bidrager endvidere til finansiering af godtgørelse og befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v. Alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, betaler bidrag til AUB. Herudover administrerer AUB visse statslige tilskudsordninger. Reglerne om optagelse og betaling for ophold på kostafdelinger for elever under erhvervsuddannelse er fastlagt i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, og i 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011 med senere ændringer. Staten yder tilskud til delvis dækning af elevers kost og logi på kostafdelinger i tilknytning til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, såfremt eleven har mindst fem kvarters transporttid til den nærmeste skole, hvor elevens nødvendige undervisning i den pågældende erhvervsuddannelse tilbydes. Betalingsreglerne fremgår af 7-10 i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Elever skal ifølge bekendtgørelsen betale et beløb for kost og logi afhængigt af transporttid til nærmeste skole. Beløbets størrelse fastsættes af institutionen. Beløbets størrelse må dog ikke overstige et maksimumsbeløb pr. uge, der fastsættes i de årlige finanslove. Elever under 18 år og elever med forsørgerforpligtelse er dog undtaget fra at betale for kost og logi. Elever, som ikke udløser statstilskud til kost og logi, fx fordi de ikke har valgt den nærmeste skole med uddannelsen, kan også optages på en kostafdeling, og skal så betale fuld pris efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IDV). Efter gældende lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er der ikke etableret en refusionsordning for udgifter til ophold på kostafdelinger Undervisningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Lovforslaget indebærer, at AUB på visse betingelser yder refusion til arbejdsgivere, som har afholdt udgiften til det beløb, som eleven efter reglerne i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal betale for kost og logi, medens eleven bor på kostafdelingen. Det er en betingelse for refusion, at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, at arbejdsgiver har afholdt udgiften, og at elevens ophold på kostafdelingen er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen, eller finder sted, fordi arbejdsgiveren og eleven har aftalt at vælge den pågældende skole, selv om den ikke er nærmeste skole med den pågældende uddannelse. Refusionen kan ikke overstige det beløb, som arbejdsgiveren har afholdt for elevens ophold på kostafdelingen. Der ydes kun refusion for kost og logi under skoleophold, og

4 4 dermed ikke for ophold på kostafdelinger i praktikperioder. Refusion ydes for ophold på kostafdelinger, der er omfattet af regler, der er fastsat i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ophold på en kostafdeling anses som nødvendigt, når det følger af, at eleven er berettiget til optagelse på kostafdeling med statstilskud som følge af, at elevens transporttid fra hjem til nærmeste skole er på mindst fem kvarter. Ophold på kostafdeling er aftalt, når eleven og arbejdsgiveren har aftalt et skoleophold på en bestemt skole, der ikke er nærmeste skole, i henhold til gældende regler i lov om erhvervsuddannelser om frit skolevalg i erhvervsuddannelserne. Det foreslås, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at uddannelser, der efter 4, stk. 1, i loven er sidestillet med erhvervsuddannelse i relation til lønrefusionsordningen også kan omfattes af refusionsordningen for elevers ophold på kostafdelinger. Det er en betingelse, at eleverne optages på kostafdelinger, der er omfattet af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. De sidestillede uddannelser er for tiden bl.a. erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen. Det foreslås, at for voksne elever under erhvervsuddannelse efter 66 y, stk. 1, nr. 1, der ikke har behov for praktik, ydes først refusion for udgifter til ophold på en kostafdeling, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende tre måneder eller tilsvarende længere periode ved deltidsbeskæftigelse. Der gælder dermed den samme karensperiode, som fra 1. august 2015 gælder for modtagelse af lønrefusion efter lovens 4, stk. 2, 3. pkt., for den nævnte elevgruppe, jf. lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. Arbejdsgivernes udgifter til elevers ophold på kostafdeling refunderes af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som finansierer og administrerer ordningen. De nærmere regler om den nye refusionsordning fastsættes af bestyrelsen for AUB. Efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 7 er arbejdsgiveres pligt i henhold til kollektiv overenskomst til inden for et uddannelsesområde eller dele heraf at afholde elevers udgifter til befordring under skoleophold udstrakt til at omfatte alle arbejdsgivere inden for området. Det foreslås, at denne model også skal være gældende for arbejdsgiveres pligt til at afholde elevers udgifter til nødvendige eller aftalte ophold på en kostafdeling. Det foreslås, at hvis der i uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde er indgået kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, skal elevers udgift til ophold på kostafdeling udredes af alle arbejdsgivere inden for området. Herved sikres ligestilling af alle elever inden for erhvervsuddannelserne med hensyn til arbejdsgivers betaling for ophold på kostafdelinger. Dette svarer til den almindelige ordning efter 55, stk. 2, og 56, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, hvorefter løn- og arbejdsvilkår for elever under erhvervsuddannelse følger de kollektive overenskomster for elever inden for uddannelsesområdet uanset, om den enkelte arbejdsgiver, som har indgået uddannelsesaftale med en elev, er omfattet af overenskomsten. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i de gældende regler om, hvilke elever der kan optages på kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, om elevens betalingsforpligtelse og de fastsatte regler om størrelsen af betalingen for kost og logi. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil Arbejdsgiverbidragets størrelse Gældende ret Arbejdsgiverbidraget efter 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag finansierer udgifter i medfør af lovens kapitel 2, bortset fra 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b. Indtil 1. januar 2015 udgør bidrag efter 18, stk. 1, kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ved 4, nr. 8, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) er arbejdsgiverbidragets størrelse i lovens 18, stk. 1, fastsat således: i 2015 betales et bidrag, der udgør kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Omregnet til pris- og lønniveau udgør nævnte bidrag i kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i pris- og lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i pris- og lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i pris- og lønniveau Den foreslåede ordning Med henblik på, at arbejdsgiverbidraget efter lovens 18, stk. 1, fra 1. januar 2015 også skal finansiere arbejdsgiverudgifter til elevers ophold på kostafdelinger, jf. forslag i 1, nr. 1, foreslås det, at størrelsen af arbejdsgiverbidraget hæves og fastsættes til i 2015 at udgøre kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og lønniveau. Det foreslås, at bidraget

5 5 i 2016 skal udgøre kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i pris- og lønniveau, og at det herefter skal udgøre kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og lønniveau. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 og 5, og 2 og bemærkningerne hertil samt til de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet. Undervisningsministeriet vil følge udviklingen på erhvervsskolernes kostafdelinger nøje med henblik på at sikre, at der ikke som følge af lovforslaget sker en utilsigtet stigning i brugen af kostophold samt, at der ikke sker urimelige stigninger i størrelsen af elevbetalingen i de tilfælde, hvor betalingen fastsættes af skolerne efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den nye refusionsordning foreslås finansieret ved en forhøjelse af AUB-bidraget med 51 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsbeskæftiget. De offentlige arbejdsgivere berøres som arbejdsgivere på samme måde som private arbejdsgivere af forslaget og skal således fremover bidrage til finansieringen af udgifter til elever på kostafdelinger, men vil også kunne få refunderet evt. udgifter for elever på kostafdelinger. De samlede bruttoudgifter for det offentlige skønnes at være ca. 33 mio. kr. som følge af bidragsforhøjelsen. Samlet set vil forslaget medføre en omfordeling mellem arbejdsgivere, der har elever på kostafdeling, og arbejdsgivere, der ikke har elever på kostafdeling. Forslaget medfører ikke administrative konsekvenser af betydning for statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere. Implementeringsomkostninger i forbindelse med den nye refusionsordning skønnes at udgøre ca. 1 mio. kr. for AUB og ca. 1 mio. kr. for staten, og de årlige administrationsomkostninger skønnes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. De samlede implementeringsomkostninger og de årlige administrationsomkostninger finansieres af arbejdsgiverbidraget, og staten opkræver af AUB de statslige udgifter ved systemindretningen for den nye refusionsordning. Styrelsen for It og Læring (STIL) fakturerer AUB for implementeringsomkostningerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. AUB-bidraget med 51 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsbeskæftiget. De arbejdsgivere, som har elever på kostafdelinger, vil med lovforslaget få refunderet udgifterne hertil via AUB. De samlede bruttoudgifter for erhvervslivet skønnes at udgøre ca. 65 mio. kr. som følge af bidragsforhøjelsen. Samlet set vil forslaget medføre en omfordeling mellem virksomheder, der har elever på kostafdeling, og virksomheder, der ikke har elever på kostafdeling. Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 11. september 2014 til den 2. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler, Det Centrale Handicapråd, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningsfællesskabet Ligeværd, KL, Landboungdom, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Netværket for kostafdelinger, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet) og SOSU-Lederforeningen. Lovforslaget indebærer, at de private arbejdsgivere finansierer elevers udgifter til kostophold gennem en forhøjelse af 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Offentlige arbejdsgivere vil kunne få refunderet De offentlige arbejdsgivere berøres på udgifter til elever på kostafde- samme måde som de private arbejdsgi- linger. vere og skal medfinansiere udgifter til elever på kostafdelinger.

6 6 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Private arbejdsgivere vil kunne få refun-dderet udgifter til elever på kostafdelin- samme måde som de offentlige arbejds- private arbejdsgivere berøres på ger. givere og skal medfinansiere udgifter til elever på kostafdelinger. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Der foreslås indsat et nyt kapitel 2 a om refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger. Det foreslås i en ny bestemmelse ( 5 a), at der ydes refusion til arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til erhvervsuddannelseselevens nødvendige eller aftalte ophold på en kostafdeling i forbindelse med skoleophold ved en institution for erhvervsrettet uddannelse. Ophold på en kostafdeling anses som nødvendigt eller aftalt, når det følger af, at eleven er berettiget til optagelse på kostafdeling som følge af elevens transporttid fra hjem til nærmeste skole eller af, at eleven og arbejdsgiveren har aftalt et skoleophold på en bestemt skole i henhold til gældende regler om frit skolevalg i erhvervsuddannelserne. Det er en betingelse for ydelse af refusion, at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, at arbejdsgiver har afholdt den pågældende udgift, og at elevens ophold på kostafdelingen er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen, eller fordi arbejdsgiveren og eleven har aftalt at vælge den pågældende skole, selv om den ikke er nærmeste skole med den pågældende uddannelse. Hvis elev og arbejdsgiver aftaler et skoleophold på en anden skole end nærmeste skole, betales kost og logi efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet skolen ikke modtager statstilskud for sådanne elever. Arbejdsgivers betaling omfattes af refusionsordningen. Der ydes kun refusion for kost og logi under skoleophold, og dermed ikke for praktikperioder. Der ydes kun refusion for udgifter til ophold på kostafdelinger, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Reglerne om optagelse på kostafdelinger og om elevers betaling for kost og logi er fastlagt i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (bekendtgørelse nr. 290 af 1. april 2009). Disse regler ændres ikke med lovforslaget. Refusionen til arbejdsgiver kan ikke overstige den udgift til opholdet på kostafdelingen, som arbejdsgiver har afholdt for eleven. Elevens ophold på kostafdeling som følge af flytning til ny bolig i forbindelse med skoleperioden anses ikke for at udløse et nødvendigt ophold på en kostafdeling og er dermed ikke omfattet af AUB's refusionsordning, hvis arbejdsgiver har afholdt denne udgift. Det beløb, som arbejdsgiver kan få refunderet fra AUB, er alene det beløb, som eleven skal betale til kostafdelingen for kost og logi. Andre udgifter som fx udgifter til rykkergebyr ved for sen betaling udløser ikke refusion. For så vidt angår voksne elever efter 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, dvs. elever, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, med mindst to års relevant erhvervserfaring, som ikke har behov for praktik, foreslås det i 5 a, stk. 2, at det er en betingelse for, at der kan udbetales refusion, at den pågældende forinden har været i mindst tre måneders sammenhængende fuldtidsbeskæftigelse hos arbejdsgiveren. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse i tre måneder vil kunne være opfyldt, hvor arbejdsgiveren sammenhængende har beskæftiget den pågældende uafbrudt på deltid i en længere periode end tre måneder, der svarer til tre måneder på fuld tid. Refusionen optjenes og udbetales først efter de tre måneder. Karensperioden på 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse hos arbejdsgiveren svarer helt til den karensperiode, som gælder for opnåelse af ret til lønrefusion for voksne erhvervsuddannelseselever, der ikke har behov for praktik, jf. 4, nr. 1, i lov nr. 634 af 6. juni 2014 (ny 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Det foreslås i stk. 3, at hvis der i uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde er indgået kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, skal de i overenskomsten fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området. Denne model findes bedst stemmende med modellen i lovens 7 om befordringstilskud, hvorefter elever stilles ens uanset, om arbejdsgiveren har tiltrådt den pågældende overenskomst, jf. også princippet i erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, om elevers overenskomstmæssige løn.

7 7 Det foreslås i stk. 4, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at elever i uddannelser, der efter 4, stk. 1, er sidestillet med erhvervsuddannelse også kan omfattes af refusionsordningen for ophold på kostafdelinger. De uddannelser, der er sidestillet med erhvervsuddannelser, er fastlagt i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Det er en betingelse, at eleverne er optaget på en kostafdeling, der er omfattet af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. De sidestillede uddannelser, der opfylder disse kriterier, er for tiden erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen. Erhvervsfiskeruddannelsen udbydes efter lov om erhvervsuddannelser, og Undervisningsministeriet yder sædvanligt tilskud til kostafdelingen for indkvartering af elever i erhvervsfiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest. Der ydes ligeledes sædvanligt tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen på kostafdelingen ved EUC-Tønder. Det foreslås i stk. 5, at AUB tilrettelægger refusionsordningens administration og fastsætter nærmere betingelser for udbetaling af refusionen, herunder nærmere regler om dokumentation for arbejdsgiveres afholdte udgifter til elevers opholdsudgifter på kostafdelinger. Administrationen tilrettelægges ud fra hensynet til dels at påføre arbejdsgiverne mindst mulig administration, dels at sikre rimelige kontrolmuligheder for AUB med udbetalingernes rigtighed. Det bemærkes, at arbejdsgivere, der oppebærer ydelser efter loven med urette, skal betale disse ydelser tilbage, jf. lovens 23 a. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Det foreslås at justere kapiteloverskriften til kapitel 3, idet kapitlet ud over befordringsgodtgørelse tillige indeholder bestemmelser om udbetaling af andre ydelser til elever i forbindelse med arbejdsgivers konkurs, dødsfald eller ved virksomhedsophør. Til nr. 3 Det foreslås, at der indføres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan udbetale den overenskomstmæssige arbejdsgiverudgift til elevens nødvendige eller aftalte ophold på kostafdeling, jf. forslaget til 1, nr. 1, direkte til eleven, såfremt det på grund af arbejdsgivers konkurs, virksomhedsophør eller død ikke er muligt for eleven at få udbetalt ydelsen til opholdet på kostafdelingen under det pågældende skoleophold i en erhvervsuddannelse. Ydelsen kan kun udbetales i det omfang, eleven var berettiget til at modtage beløbet fra arbejdsgiveren efter bestemmelsen i den foreslåede 5 a i 1, nr. 1. Tilsvarende regel gælder allerede efter 7 a, stk. 1, i forhold til overenskomstmæssig befordringsgodtgørelse ved arbejdsgivers konkurs m.v. De nærmere regler om udbetaling m.v. er fastsat af AUB s bestyrelse, jf. lovens 7 a, stk. 1, og 15, i 9 i bekendtgørelse nr. 337 af 12. marts Tilsvarende vil der af AUB s bestyrelse blive fastsat regler om udbetaling til eleven ved arbejdsgivers konkurs m.v. af det beløb, som arbejdsgiveren var overenskomstmæssigt forpligtet til at betale for det pågældende ophold på kostafdeling i forbindelse med skoleophold. Til nr. 4 Forslag til ændring af 18, stk. 1, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede nye refusionsordning vedr. elevers ophold på kostafdelinger i 1, nr. 1, idet arbejdsgiverbidraget efter 18, stk. 1, fremover også skal finansiere refusion for arbejdsgiveres udgifter til elevers ophold på kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Arbejdsgiverbidragets størrelse i lovens 18, stk. 1, er senest fastlagt i 4, nr. 8, jf. 10, stk. 3, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.), der træder i kraft den 1. januar Som følge af merudgiften ved den nye refusionsordning foreslås bidraget efter lovens 18, stk. 1, forhøjet med 51 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsbeskæftiget. Bidraget vil således efter lovforslaget i 2015 udgøre kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015 pris- og lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015 pris- og lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015 pris- og lønniveau. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til 2 Forslaget om at ophæve 4, nr. 8, der fastlægger størrelsen af arbejdsgiverbidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, er en konsekvensændring af den foreslåede forhøjelse af arbejdsgiverbidragets størrelse i lovens 18, stk. 1, 2. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 5. Bestemmelsen i 4, nr. 8, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) foreslås derfor ophævet. Ikrafttrædelsesbestemmelsen i samme lovs 10, stk. 3, om 4, nr. 8, skal følgelig også ophæves. Den nævnte bestemmelse i 4, nr. 8, i lov nr. 634 af 16. juni 2014, indebar en justering af arbejdsgiverbidragets størrelse fra 1. januar 2015 som følge af ændringen vedr. lønrefusion

8 8 for voksne erhvervsuddannelseselever og ophævelse af erhvervsrettet grunduddannelse i samme lovs 6. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til 3 Da den nye refusionsordning ønskes igangsat hurtigt, foreslås det, at loven træder i kraft den 1. januar Til stk. 2 Fastsættelsen af arbejdsgiverbidragets størrelse i bestemmelsen i 4, nr. 8, i lov om ændring af lov erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) foreslås ophævet pr. 31. december 2014, da der fra 1. januar 2015 indføres forhøjede bidragssatser, jf. også 2. Til stk. 3 Det foreslås, at refusionsordningen i forslagets 1, nr. 1, har virkning for elevers ophold på kostafdelinger, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere. Arbejdsgivere kan dermed ikke få refunderet udgifter til kost og logi fra AUB, hvis elevens ophold på kostafdelingen er begyndt inden den 1. januar Da der er tale om en helt ny refusionsordning, som skal administreres af AUB, vil det næppe være muligt at have tilrettelagt den endelige indretning af ordningens administration inden lovens ikrafttræden. Det forventes, at udbetaling af refusioner tidligst vil kunne ske i løbet af foråret 2015.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, som ændret ved 4 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:»kapitel 2 a Refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger 5 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de arbejdsgivere nævnt i 2, som har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse for refusion efter 1. pkt., at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter kapitel 7 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. For elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til refusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Stk. 3. Hvis kollektive overenskomster om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet skal de herom i overenskomsten fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området. Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at refusionsordningen finder anvendelse på arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en uddannelse, som kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. 4, stk. 1, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for udbetaling af refusion og om administration af ordningen.«kapitel 3 Tilskud til befordringsudgifter 7 a. Hvis en elev på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig befordringsudgift, jf. 6 og 7, udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beløbet til eleven efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. 15. Stk (...) 2. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter»befordringsudgifter«:»m.v.«3. I 7 a, stk. 1, ændres»befordringsudgift, jf. 6 og 7,«til:»udgift til ophold på kostafdeling eller befordringsudgift, jf. 5 a, 6 og 7,«.

10 Alle arbejdsgivere, jf. 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2 bortset fra 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør i kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. Bidraget reguleres fremover på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. til den i 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk (...) 18. Alle arbejdsgivere, jf. 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2 bortset fra 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør i kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. Bidraget reguleres fremover på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. til den i 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk (...) 4. I 18, stk. 1, 1. pkt., ændres»kapitel 3«til:»kapitel 2 a, 3« , stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»i 2015 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-prisog -lønniveau.«2 I lov nr. 634 af 16. juni 2014 i om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) foretages følgende ændringer: 8. 18, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»i 2015 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-prisog -lønniveau.«10. (...) Stk. 3. Lovens 4, nr. 8 og 9, træder i kraft den 1. januar , nr. 8, ophæves. 2. I 10, stk. 3, udgår»8 og«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk træder i kraft den 31. december Stk. 3. 1, nr. 1, finder anvendelse for elevers ophold på kostafdelinger, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere