HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk"

Transkript

1 Personalehåndbog

2 HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

3 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder vil føle dig godt tilpas her hos HN Byg & Montage og opnå den arbejdsglæde og trivsel, som er en forudsætning for et udbytterigt samarbejde. Du er ansat i en virksomhed, der konstant ønsker vækst og fremgang og samtidig lægger vægt på medarbejdernes velbefindende. Som en naturlig følge heraf forventer vi også, at du vil bidrage til firmaets fortsatte udvikling. Denne personalehåndbog vil fortælle om HN Byg & Montage og om de retningslinier, som du bør følge. Hvis der er forhold, som denne folder ikke giver svar på, eller forhold, som du er i tvivl om, så spørg! Vi mener, at du hellere må spørge én gang for meget end én gang for lidt. Med venlig hilsen, Michael Hyllested

4 4 Om virksomheden HN Byg & Montage ApS er vækstorienteret og udvikler sig løbende gennem håndtering af større og større opgaver, hvor ledelse og medarbejdere udvikler nye metoder i takt med kundekrav og ordrestørrelser. Vi har aktiviteter i hele Danmark og indgår samarbejde med anerkendte bygherrer og hovedentreprenører. Virksomhedens vækst siden opstarten er ikke sket på bekostning af medarbejdernes kontakt til ledelsen. Der er stadig kort afstand fra den enkelte medarbejder til ledelsen og sådan ønsker virksomheden at fortsætte udviklingen! Den positive udvikling i virksomheden fortsætter, fordi HN Byg & Montage leverer kvalitet og ordholdenhed og samtidig satser på: Kvalitet gennem tilfredse medarbejdere! Kvalitet gennem de rette holdninger! Kvalitet gennem samarbejdsevner! Organisation hvem er hvem? Michael Hyldested Indehaver, salg Ronni Bak Larsen Projektleder, salg Erik Bak Værksted Jane Andersen Løn/bogholderi (tirsdage) HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

5 5 Personalehåndbog Personalepolitik Kvalitet kommer ikke af sig selv, men gennem kvalificerede, tilfredse og motiverede medarbej dere, der tager ansvar dette er tanken bag personalepolitikken ved HN Byg & Montage ApS. Omtrent hvert andet år foretages spørgeskemaanalyse og/eller samtaler blandt vores medarbejdere, således at ledelsen reelt ved, hvilke holdninger medarbejderne har og om der leves op til de holdninger, som virksomheden ønsker at stå for. Det er dig som medarbejder, der støder på udfordringerne i arbejdet og på de områder, der kan gøres bedre. Selvom kvalitet og arbejdsglæde er i centrum i virksomheden, skal der hele tiden ske forbedring og udvikling. Udviklingen skal følge kundens og branchens krav. I denne udvikling er det væsentligt for ledelsen af HN Byg & Montage at inddrage medarbejderne. Medarbejderne kan stille krav til ledelsen og omvendt stiller ledelsen krav til medarbejderne: En god medarbejder ved HN Byg & Montage forstår at samarbejde med andre leverandø rer og få en samlet leverance. En god medarbejder ved HN Byg & Montage er loyal og åben overfor ledelse og kolleger. En god medarbejder ved HN Byg & Montage har holdningen: At et ord er et ord, at en aftale skal overholdes og hvis dette ikke er muligt, skal en overskridelse begrundes og hurtigst muligt udmeldes til ledelse, kolleger, kunder m.fl. En god medarbejder ved HN Byg & Montage tænker i ansvar, løsninger og muligheder i sit eget arbejde og i det arbejde, som samarbejdspartnerne udfører! Sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen - APV HN Byg & Montage har selvfølgelig en APV (Arbejds-Plads-Vurdering). En APV er en løbende proces med gennemgang af overordnet fire faser: A) Kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø og evt. problematikker B) Vurdering af kortlægningen C) Handlingsplan hvad gør vi konkret ved problematikkerne? D) Retningslinjer for opfølgning hvordan sikrer vi fortsat fokus på området? Formål med APV ved HN Byg og Montage ApS: Forebygge /undgå sygefravær/ulykker på arbejdspladsen (byggepladser/biler, værksted og kontor) Sikre et godt og trygt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk arbejdsmiljø

6 6 Have et beredskab for arbejdsmiljø dvs. hvad gør vi, hvis uheldet er ude, hvis en med arbejder ikke trives, etc. Fortløbende lære af erfaringer og forbedre arbejdsmiljøet, der skal medvirke til trivsel og gode resultater i virksomheden Der er nedsat en APV-gruppe, som består af flg. personer: Michael Hyldested og Ronni Bak Larsen. Min. 4 gange årligt afholdes der møde i sikkerhedsgruppen. På kontoret findes en mappe om APV og sikkerhed på arbejdspladsen generelt. Mappen er, som den eneste mappe i virksomheden, sort og findes på kontoret. Alle medarbejdere modtager referat fra sikkerhedsgruppens møder og orienteres i øvrigt på svendemøder. Procedurerne omkring APV og sikkerhed på kontor, byggepladser, i biler og værksted er alt sammen beskrevet i APV-mappen. Det er på pladsen projektlederens ansvar, at der ved hver opstart udfyldes tjekliste for sikkerhedsforholdene på pladsen og at der udbedres, hvor der måtte være usikkerhed eller problemer. På hver byggeplads findes der kopier af APV en med handlingsplan, som er tilgængelig for alle medarbejdere. Det er HN Byg & Montages ansvar at maskiner og tilbehør er i forskriftsmæssig stand. Medarbejderne er dog klart medansvarlige i, at anvendelsen sker på forskriftsmæssig vis. Alle skal medvirke til, at bestemmelserne i arbejdsmiljøloven overholdes og sørge for, at sikkerhedsmæssige mangler bliver afhjulpet. Projektlederen skal straks underrette HN Byg & Montages APV-gruppe, såfremt han ikke selv i samarbejde med medarbejderne på pladsen kan afhjælpe manglen. Som medarbejder har du pligt til at benytte korrekt sikkerhedsudstyr ved betjening af maskiner og i øvrigt udvise tilbørlig forsigtighed og orden. Desuden skal du som medarbejder medvirke til at forebygge sundhedsfare og ulykkestilfælde. Sikkerheden er altid et nøglepunkt, og alle har et medansvar for at fastholde HN Byg & Montage som en sikker arbejdsplads. Forhold på kontoret For personale, der arbejder på kontoret, er der ligeledes foretaget en arbejdspladsvurdering og der er initieret handlinger, der optimerer arbejdsmiljøet indendørs. Dette arbejde skal naturligvis vedligeholdes, og såfremt den enkelte medarbejder vurderer, at der er forhold, der bør ændres bedes dette meddelt APV-gruppen. HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

7 7 Personalehåndbog Forhold i værkstedet Værkstedet er opdelt i tre afdelinger: Produktionsværksted, lager for materialer og lager for værktøj. Michael Hyllested har det overordnede ansvar for værkstedet. I det daglige er det Erik Bak, der fungerer som kontaktperson og fast medarbejder i værkstedet og alle spørgsmål vedrørende værkstedet skal rettes til Erik Bak - eksempelvis udlevering/afhentning af færdigproducerede varer. Michael Hyllested har ansvaret for lageret af uforarbejdede og indkøbte materialer, samt for værktøj, maskiner og stilladsmateriel. Alle følgesedler på varer fra leverandører skal samles og kontrolleres og efterfølgende afle veres til projektlederen/den ansvarlige til brug til kvalitetssikring. Forhold på byggepladsen Projektlederen på byggepladsen har såvel praktisk som økonomisk ansvar for HN Byg & Montages aktiviteter på byggepladsen. Lederen påser, at tidsplanen overholdes og at samarbejdet med de øvrige involverede firmaer fungerer. Desuden skal projektlederen varetage firmaets interesser overfor bygherren og herunder deltage i byggemøderne. Dog har alle medarbejdere en vigtig rolle i at understøtte projektlederens arbejde, hvorfor medarbejderne ligeledes bør arbejde for, at tidsplan og kvalitet i leverancen overholdes til punkt og prikke. De nødvendige faciliteter som skurvogne mv. etableres ved byggeriets start, og indhegning foretages efter behov. Der lægges stor vægt på, at der hersker en udpræget orden på pladsen, idet dette er med til at give virksomheden et godt omdømme og fremme arbejdets kvalitet. På byggepladsen gælder såvel som i andre tilfælde, at medarbejderne lever op til kravet om frihed under ansvar. Materiel og køretøjer Det udleverede materiel skal vedligeholdes, passes og plejes, så levetiden er længst mulig. Dette er ligeledes gældende for virksomhedens biler. Bemærker føreren uregelmæssigheder, skal det straks meddeles til Michael Hyllested. HN Byg & Montages biler må udelukkende anvendes i forbindelse med arbejdet. Privat kørsel er ikke tilladt! Det er førerens ansvar at overholde færdselsloven HN Byg & Montage betaler ikke for bøder mv. Beredskabsplan I forbindelse med APV og sikkerhedsarbejde generelt er der udarbejdet en beredskabsplan i virksomheden. I den forbindelse skal der bl.a. være en liste over pårørende, der skal kontaktes i tilfælde af, at du som medarbejder kommer til skade og ikke selv er i stand til at kontakte disse. Vi skal derfor bede dig angive den el. de personer, vi skal kontakte i den forbindelse. Vi skal samtidig nævne, at det er dig selv, der afgør, om du ønsker at angive navn på pårørende. Ønsker du dette,

8 8 bedes du skriftligt aflevere en seddel med navne og telefonnumre til kontoret på sedlen bedes du huske, at angive dit eget navn også. Listen med navne opbevares fortroligt ved ledelsen. Sådan forholder vi os ved uheld/ulykker samt svækket psykisk arbejdsmiljø: Ved mindre uheld (Definition: Plaster/forbinding løser problemet og du kan arbejde videre derpå): Gør brug af førstehjælpskassen i bilerne yd førstehjælp til hinanden. OBS: Husk at tjekke førstehjælpskassen for indhold jævnligt. Mangler der noget, skal dette meddeles Erik Bak, der sørger for opfyldning af indhold. Ved andre uheld (Definition: Uheld, der kræver standsning af dit arbejde) Kontakt kontor/projektleder og giv en orientering om uheld, således at ulykken bliver rettidigt anmeldt og således at pårørende kan underrettes, hvis der er behov herfor. Yd førstehjælp til hinanden. Ved kritiske uheld: Ring 112 (ambulance/politi). Kontakt kontoret mhp. kontakt til pårørende og skadesanmeldelse. HN Byg & Montage ApS tilbyder psykologassistance for involverede parter, såfremt der er behov for dette. Rygepolitik for HN Byg og Montage ApS Rygning er indendørs forbudt overalt! Indendørs betyder: Værksted, kontorer, mødelokaler, køkken og biler. Konsekvens ved overtrædelse og bøde: Hvis rygepolitikken overtrædes og virksomheden får bøde herfor vil bøde kollektivt skulle dækkes af alle medarbejdere! Derfor: Ryger: Overhold politikken!! - Overvej rygestopkursus! Ikke-ryger: Kræv af dine ryger-kolleger at de går udenfor! Ryd op! Skodder udendørs skal samles i rør med sand udenfor porten HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

9 9 Personalehåndbog Ved kunden: Kundens henvisninger bør altid følges Alkoholpolitik Indtagelse af alkohol er ikke tilladt i arbejdstiden. Undtaget dog ved rejsegilder og andre sociale arrangementer indenfor arbejdstiden. Kvalitet og kvalitetssikring HN Byg & Montage har udarbejdet en håndbog for kvalitetssikring, som skal anvendes og følges. Svendemøder Afholdes med fast interval, som fremgår af HN-kalenderen, som udleveres til alle medarbejdere omkring nytårsskifte. Vi anbefaler klart, at du møder op til vores svendemøder, da du her informeres om status på ordrer, APV, sociale arrangementer, kurser og uddannelse og andet med relevans for din hverdag. Det er også her du har lejlighed til at få en uformel snak med dine kolleger under middagen, som HN Byg & Montage ApS er vært for. Ansættelseskontrakt Senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse skal der være udarbejdet ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten underskives af medarbejderen og HN Byg & Montage ApS. Begge parter får et underskrevet eksemplar. Uddannelse/kurser Som medarbejder har du pligt og ret til at være fagligt opdateret og derfor også pligt til at deltage engageret i kurser/efteruddannelse. Disse aktiviteter tilstræbes afholdt inden for normal ar bejdstid. Overenskomst HN Byg & Montage følger overenskomst indgået mellem TIB og Dansk Byggeri. Arbejdstid Den normale arbejdsuge udgør 37 timer, mandag - tirsdag kl og onsdag til fredag kl I løbet af dagen holdes to pauser af hver 30 min. varighed. Ved distancearbejde aftales normalt en 4 dages arbejdsuge. Løn Lønudbetaling sker hver 14. dag. Arbejdssedler afleveres til Jane senest mandag morgen. Mangler Jane lønsedlerne udbetales lønnen næskommende løndag.

10 10 Ferie og fridage Der optjenes ferie og fridage i henhold til gældende overenskomst mellem TIB og Dansk Byggeri. Ferietidspunkter Afholdes i henhold til HN Byg & Montages gældende kalender eller ifølge aftale. Meddelelse ved sygdom Meddelelse om fravær på grund af sygdom skal ske telefonisk til kontoret senest 2 timer efter normal arbejdstids begyndelse. Efter 3 dages sygdom kan der efter HN Byg & Montages ønske indhentes dokumentation i form af lægeerklæring. Der opnås dagpenge ved sygdom efter gældende regler. Udlevering af værktøj Værktøj udleveres ved kontakt til Erik Bak, tlf Værktøj til udlevering ligges i dueslag til afhentning den efterfølgende dag kl eller efter nærmere aftale med Erik Bak. Afhentning af materialer på værksted Al afhentning af materialer skal registreres på materialeafhentningsblanket. Udfyld med navn, sag og materialer samt underskrift. Alle materialer der ønskes tildannet på værksted, skal med god varsel meddeles projektlederen på pågældende sag. Stillads Ved udlevering af div. rulle/bukke, stilladser etc. kontaktes Erik Bak Arbejdstøj Arbejdstøj bestilles udfra mappe placeret i frokoststue på værksted. Der indsættes en gang mdl. kr. 125,- på konto til køb af arbejdstøj. Kontoen opgøres en gang årligt. Tilgodehavende/restance afregnes ved ophør. Sikkerhedsfodtøj Der udleveres sikkerhedsfodtøj ved henvendelse til Erik Bak. Personalegoder Lån af værksted og materiel: Det er muligt at låne værksted og materiel til udførelse af privat arbejde. Udlån af materiel og værksted kan kun ske med forudgående aftale med Michael. HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

11 11 Personalehåndbog Pension Det anbefales at du selv tegner pensionsordning gennem PensionDanmark. PensionDanmark er medlemmernes eget pensionsselskab og ingen aktionærer tjener på pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne det vil sige til dig som TIB-medlem.

12 HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere