Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist"

Transkript

1 Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige, som var i overklassen i slutningen af 40 erne, i gennemsnit har knap kr. i indkomst efter skat, så har de 70-årige, som var i arbejderklassen, i gennemsnit en disponibel indkomst på knap kr. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 26. november 2012 Analysens hovedkonklusioner De 70-årige, som var i overklassen i slutningen af 40 erne, har i gennemsnit har knap kr. i indkomst efter skat. Samtidig har de typisk en nettoformue på næsten 2 mio. kr. De 70-årige, som var i arbejderklassen, har i gennemsnit en disponibel indkomst på knap kr., og en typisk nettoformue på kr. Opgøres forskellen på person- i stedet for familieniveau er indkomstforskellen endnu større. De 70-årige, som var i overklassen opgjort på personniveau, har således en indkomst på kr. som 70-årig. Samtidig har de en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. De personer, der var i arbejderklassen, har i gennemsnit en indkomst efter skat på kr. Indkomstforskellene som pensionist er større, end de var for de samme personer, dengang de var i slutningen af 40 erne. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 I denne analyse er der fokus på indkomstforskellene mellem pensionister opdelt efter, hvilken social klasse de tilhørte i arbejdslivet. I analysen er de 70-årige i 2010 opdelt efter, hvilken socialklasse de var i dengang de var 48 og 49 år. Årgangen er opdelt i 5 sociale klasser ud fra oplysninger om uddannelse, status på arbejdsmarkedet og indkomst dengang de var 48 og 49 år. Kun de personer, der var i samme sociale klasse både som 48-årig og 49-årig, er taget med i beregningerne. Af boks 1 fremgår klassedefinitionerne. Boks 1. Klassesamfundet i Danmark. Definition af klasserne Overklasse: - Selvstændige, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 er det 1,2 million kr.). - Topledere, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Eksempler: Fabrikant, bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør. Højere middelklasse: - Selvstændige, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 mellem kr. og 1,2 million). - Topledere, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. - Eksempler: Skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge. Middelklasse: - Selvstændige, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (i 2012 under kr.). - Topledere, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Eksempler: Murermester, brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske. Arbejderklasse: - Personer med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Ufaglærte, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Eksempler: Industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent. Underklasse: - Personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. - Eksempler: Førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager. Studerende indgår ikke i klasseopdelingen. Kun personer i aldersgruppen år er med i klasseopdelingen. I tabel 1 er der vist indkomster og formuer for de 70-årige i Dette er fordelt efter, hvilken social klasse de var i, dengang de var i slutningen af 40 erne. Klasserne er opgjort på familieniveau, dvs. den voksne i familien, som havde den højeste sociale status, bestemmer hele familiens sociale status, ligesom indkomsterne er vist på familieniveau. Af tabellen fremgår det, at de 70-årige, som var i overklassen i slutningen af 40 erne, i gennemsnit har knap kr. i indkomst efter skat. Samtidig har de typisk en nettoformue på næsten 2 mio. kr. Dette er opgjort uden pensionsformue. De 70-årige, som var i arbejderklassen, har i gennemsnit en disponibel indkomst på knap kr. og en nettoformue på kr. Ser man på dem, der var i underklassen, så er deres typiske nettoformue på godt kr. Der er altså væsentlige forskelle på indkomster og formuer som pensionist, afhængig af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. 2

3 Tabel 1. Indkomster for 70-årige i 2010, familieniveau kr. Overklasse 489,8 866, ,3 Højere middelklasse 319,2 479, ,4 Middelklasse 224,1 322,9 738,5 Arbejderklasse 192,4 266,6 418,6 Underklasse 159,5 212,8 25,6 Anm: Disponibel indkomst og samlet indkomst er vist husstandsækvivaleret, mens formuen er fordelt ligeligt mellem de voksne personer i husstanden. Den sociale klasse er opgjort på familieniveau, da de var år. I tabel 2 er indkomster og formuer vist som et indeks relativt til arbejderklassen for at vise forskellen mellem klasserne. Af tabellen fremgår det, at overklassens indkomster er 2,5 gange så store som arbejderklassens, mens deres formuer er 4,5 gange så store. Samtidig ses det, at underklassens indkomster udgør 83 pct. af arbejderklassens, når de er 70 år. Samtidig er underklassens formuer markant mindre end nettoformuen for alle de andre klasser. Tabel 2. Indkomster for 70-årige, familieniveau, indeks, 2010 Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Underklasse Anm: Som tabel 1. Endnu større forskelle opgjort på personniveau I stedet for at opgøre klasserne og indkomsterne på familieniveau kan man alternativt opgøre det på personniveau. I tabel 3 er der således taget udgangspunkt i, hvilken klasse man havde på personniveau og koblet med indkomster og formuer på personniveau som 70-årig. Ikke overraskende er indkomstforskellene endnu større med denne opgørelse. De 70-årige, som var i overklassen opgjort på personniveau, har således en indkomst på kr. som 70-årig. Samtidig har de en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. De personer, der var i arbejderklassen, har i gennemsnit en indkomst efter skat på knap kr. 3

4 Tabel 3. Indkomster for 70-årige, personniveau, kr. Overklasse 643,7 1203, ,0 Højere middelklasse 317,4 485, ,3 Middelklasse 188,3 272,8 640,3 Arbejderklasse 162,5 228,7 344,6 Underklasse 134,0 178,3 40,3 Anm: Disponibel indkomst, samlet indkomst og nettoformue er vist på personniveau. Den sociale klasse er opgjort på personniveau da de var år. I tabel 4 er indkomster og formuer vist som indeks i forhold til arbejderklassen. Af tabellen ses det, at som 70-årig har overklassen en indkomst efter skat, som er knap 4 gange så stor som indkomsten for de 70-årige fra arbejderklassen. Samtidig er overklassens nettoformue 8 gange så stor som nettoformuen for arbejderklassen, når man opgør klasser og formuer på personniveau. Tabel 4. Indkomster for 70-årige, personniveau, indeks Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Underklasse Anm: Som tabel 3. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Indkomstforskelle i arbejdslivet Det er svært at vurdere, om forskellene mellem klasserne som pensionister er blevet større eller mindre. Det skyldes, at det man datamæssigt ikke kan komme længere tilbage end Med den ovenstående metode, kan man altså ikke undersøge udviklingen i forskellene mellem indkomster som pensionister. Fremadrettet vil man dog sandsynligvis se en indsnævring af indkomstforskellene mellem pensionister, specielt fordi arbejderklassen i langt højere grad sparer op til pension, end de tidligere har gjort pga. udbygningen af arbejdsmarkedspensioner. Det, man kan undersøge, er indkomstforskellene i denne årgang, dengang de var på arbejdsmarkedet. I tabel 5 er denne generations indkomster og formuer således vist i 1988, da de var 48 år. Dvs. det år, hvor klasserne er opgjort. Indkomster og formuer er vist som et indeks relativt til arbejderklassen. Af tabel 5 ses det, at i arbejdslivet havde overklassen en disponibel indkomst, der var 1,9 gange så stor som arbejderklassens disponible indkomst. Som 70-årige er overklassens disponible indkomst 2,55 4

5 gange så stor som arbejderklassens, jf. tabel 2. Indkomstforskellen mellem arbejderklassen og overklassen er altså større som pensionister, end den var i arbejdslivet. Det er også interessant, at middelklassen i arbejdslivet havde en lavere disponibel indkomst end arbejderklassen, men som 70-årig har en højere disponibel indkomst end arbejderklassen. En årsag til dette er, at flere fra middelklassen er offentligt ansatte (fx skolelærere, sygeplejersker, pædagoger osv.) og tidligere gik i gang med at udbygge arbejdsmarkedspensioner. Samtidig er der langt flere fra middelklassen, der modtager tjenestemandspension, end der er fra arbejderklassen, hvilket er med til at trække indkomsten som 70-årig for middelklassen op. Tabel 5. Indkomst som 48-årig i 1988, familieniveau Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Underklasse Anm: Disponibel indkomst og samlet indkomst er vist husstandsækvivaleret, mens formuen er fordelt ligeligt mellem de voksne personer i husstanden. Den sociale klasse er opgjort på familieniveau, da de var år. I tabel 6 er indkomsterne i arbejdslivet vist, hvis man i stedet opgør indkomster og socialklasse på personniveau. Også her ses det, at indkomstforskellene som pensionister er større, end når man måler i arbejdslivet. Som 48-årig har overklassen en disponibel indkomst, der er 2,9 gange så stor som arbejderklassens, mens den som 70-årig altså er næsten 4 gange så stor. Tabel 6. Indkomst som 48-årig i 1988, personniveau Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Underklasse Anm: Disponibel indkomst, samlet indkomst og nettoformue er vist på personniveau. Den sociale klasse er opgjort på personniveau, da de var år. Der er flere forklaringer på, hvorfor indkomstforskellene er større som 70-årig end som 48-årig. Bl.a.: De højere klasser har i højere grad indbetalt penge på pensionsordninger. Det trækker den disponible indkomst som 48-årig ned (fordi en del af indkomsten trækkes fra som indbetalinger på pensioner og dermed ikke indgår som disponibel indkomst), og den disponible indkomst som 70-årig op (da pensionerne bliver udbetalt) 5

6 Ved at måle som 48-årig undervurderer man indkomstforskellene mellem klasserne. I overklassen og den højere middelklasse er der mange, der indkomstmæssigt topper i slutningen af 50 erne, mens almindelige arbejdere sjældent stiger i indkomst i slutningen af arbejdslivet. Flere fra arbejderklassen trækker sig tidligt tilbage via fx efterlønsordninger, hvilket gør, at de har færre år til at spare op til pension. Der er langt flere fra overklassen, som stadig har en erhvervsindkomst som 70-årig, hvilket trækker deres indkomst som 70-årig markant op i forhold til bl.a. arbejderklassen. Overklassens store formue betyder også, at afkastet herfra fylder meget i overklassens indkomst som 70-årig, mens det fylder meget mindre for arbejderklassen. I tabel 7 er den samlede indkomst som 70-årig opgjort på personniveau dekomponeret i de forskellige indkomstkomponenter. Tabel 7. Sammensætning af bruttoindkomst som 70-årig, personniveau, 2010 Private pensioner Folkepension mv.* kr. Erhvervsindkomst Tjenestemandspension Kapitalindkomst mv.** Andet Højere middel 339,6 239,9 22,4 77,5 514,8 9, ,4 78,2 163,6 44,7 88,6 103,4 7,2 485,8 Middel 24,5 40,0 44,6 105,1 54,6 3,9 272,8 Samlet bruttoindkomst Overklasse Arbejder Underklasse 14,3 29,7 16,7 121,2 40,6 6,2 228,7 5,3 12,3 4,3 123,7 19,0 13,7 178,3 Anm: Alle indkomster er vist på personniveau. Den sociale klasse er opgjort på personniveau, da de var år. * Indeholder alle andre pensioner end private pensioner og tjenestemandspensioner. ** Bl.a. kapitalindkomst, imputeret afkast af ejerbolig, aktieindkomst mv. Fremadrettet vil man sandsynligvis se mindre indkomstforskelle mellem klasserne, da specielt arbejderklassen i langt højere grad sparer op til pensionen, end de gjorde tidligere. I modsat retning trækker dog, at man i de sidste 25 år har set, at indkomstforskellene mellem overklassen og de andre klasser i arbejdslivet er blevet større. Boks 2. Metode I analysen er der set på den årgang, der er 70 år i Deres indkomster og formuer er beskrevet som 70-årig. For at fastlægge, hvilken social klasse de var i dengang de var på arbejdsmarkedet, kobles dette med informationer om uddannelse, indkomster og status på arbejdsmarkedet, dengang de var 48 og 49 år, dvs. i 1988 og Det er kun de personer, som er bosat i Danmark i 1988/89 og 2010, som er taget med. Dvs. personer, som er afdøde i perioden eller fraflyttet landet, er ikke med i opgørelsen. Derudover ses der kun på de personer, som er i samme sociale klasse i både 1987 og 1988, og som er taget med i opgørelsen. 6

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere