Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK Kastrup CVR-nr Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet for moderselskabet et uddrag af Købehavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernårsrapporten, CSR rapport og den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S eller downloades på Efter godkendelse på generalforsamlingen kan den fuldstændige årsrapport også rekvireres hos Erhversstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance, aktiver 4 Balance, passiver 5 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter 7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indholdt i ledelsesberetningen for koncernen i koncernårsrapporten. Københavns Lufthavne A/S er pr. 1. januar 2012 fusioneret med dattervirksomheden CPH Parkering A/S. Fusionen er sket som en skattefri fusion og er regnskabsmæssigt sket ved sammenlægningsmetoden. Sammenligningstal er som følge heraf tilpasset og påvirker således ikke årets resultat eller selskabets egenkapital hverken i 2011 eller 2012, da CPH Parkering A/S inden var en 100 procent ejet dattervirksomhed og indregnet efter den indre værdis metode. Hoved - og nøgletal Der gives ikke særskilte hoved - og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved - og nøgletal for koncernen i koncernårsrapporten. 1

3 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten. Ændring i anvendt regnskabspraktsis og præsentation Den anvendte regnskabspraksis og præsentation er uændret i forhold til sidste år. Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse. I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Aktier i andre selskaber end dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til dagsværdi. Dagsværdi af børsnoterede aktier er kursværdien pr. balancedagen (salgsværdien). Kursreguleringen af aktierne indregnes i resultatopgørelsen under de finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten. Segmentnote Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 3) for koncernen i koncernårsrapporten. 2

4 Resultatopgørelse 1. januar december Trafikindtægter 1.931, ,9 Koncessionsindtægter 1.020,1 943,7 Lejeindtægter 196,1 187,9 Salg af tjenesteydelser med videre 171,2 171,9 1 Omsætning 3.319, ,4 2 Andre driftsindtægter 760,7 13,3 3 Eksterne omkostninger 441,8 469,8 4 Personaleomkostninger 1.032,1 965,3 5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 545,0 497,6 Driftsresultat 2.060, ,0 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 4,9 6,5 7 Finansielle indtægter 33,8 44,1 8 Finansielle omkostninger 193,5 215,3 Resultat før skat 1.906, ,3 9 Skat af årets resultat 291,3 299,4 Årets resultat 1.614,8 755,9 Der disponeres således: Vedtaget udbytte i året 395,1 323,4 Forslag til udbytte 1.219,7 432, ,8 755,9 3

5 Balance Pr. 31. december Aktiver ANLÆGSAKTIVER 10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 407,8 370,7 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.662, ,9 Investeringsejendomme - 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.623, ,0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 407,4 448,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse 1.119,9 455,8 Materielle anlægsaktiver i alt 7.813, ,1 Finansielle anlægsaktiver 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 42,1 46,2 12 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 13 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 42,6 46,7 Anlægsaktiver i alt 8.264, ,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 243,1 264,5 Tilgodehavender fra dattervirksomheder 462,0 475,1 Andre tilgodehavender 48,2 8,4 Periodeafgrænsningsposter 45,9 60,3 Tilgodehavender i alt 799,2 808,3 Likvide beholdninger 779,6 277,0 Omsætningsaktiver i alt 1.578, ,3 Aktiver i alt 9.842, ,8 4

6 Balance Pr. 31. december Passiver EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 Overført overskud 1.597, ,8 Forslag til udbytte 1.219,7 432,3 Egenkapital i alt 3.602, ,9 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 9 Udskudt skat 891,6 913,7 15 Kreditinstitutter 3.213, ,5 Anden gæld 459,2 428,8 Langfristede forpligtelser i alt 4.563, ,0 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 15 Kreditinstitutter 565,9 - Forudbetalinger fra kunder 56,3 100,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 512,6 269,9 9 Selskabsskat 199,0 109,4 16 Anden gæld 342,1 217,7 Periodeafgrænsningsposter 0,8 0,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.676,7 697,9 Gældsforpligtelser i alt 6.240, ,9 Egenkapital og forpligtelser i alt 9.842, ,8 17 Økonomiske forpligtelser 18 Nærtstående parter 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter 21 Begivenheder efter balancedagen 5

7 Egenkapitalopgørelse 2012 DKK mio. Note Aktiekapital Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2012 Egenkapital pr. 1. januar , ,8 432, ,9 Årets resultat 1.614, ,8 Værdireguleringer på sikringstransaktioner i forbindelse med salg af investeringer i associeret virksomhed overført til Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen -16,8-16,8 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af investeringer i associeret virksomhed overført til Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen -25,4-25,4 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner -90,4-90,4 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 7 31,5 31,5 Udbytte udbetalt i året -827,4-827,4 Egenkapital pr. 31. december , , , ,2 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 1.219,7 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 155,42. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 14. august 2012 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 395,1 mio., svarende til DKK 50,34 pr. aktie. Egenkapitalopgørelse 2011 DKK mio. Note Aktiekapital Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2011 Egenkapital pr. 1. januar , ,5 909, ,2 Årets resultat 755,7 755,7 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner 55,9 55,9 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 8-100,6-100,6 Udbytte udbetalt i året , ,3 Egenkapital pr. 31. december , ,8 432, ,9 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 432,3 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 55,08. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 9. august 2011 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 323,4 mio., svarende til DKK 41,21 pr. aktie. 6

8 1 Omsætning Trafikindtægter Startafgifter 378,2 386,2 Passagerafgifter 898,9 836,9 Securityafgifter 444,0 416,1 Handling 155,3 143,2 Opholdsafgifter, CUTE med videre 55,3 53,5 Trafikindtægter i alt 1.931, ,9 Koncessionsindtægter Shopping-center 683,0 615,4 Parkering 287,4 275,1 Øvrige koncessionsindtægter 49,7 53,2 Koncessionsindtægter i alt 1.020,1 943,7 Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 136,1 128,6 Lejeindtægter fra udlejning af arealer 51,7 49,3 Øvrige lejeindtægter 8,3 10,0 Lejeindtægter i alt 196,1 187,9 Salg af tjenesteydelser med videre i alt 171,2 171,9 Omsætning i alt 3.319, ,4 2 Andre driftsindtægter Salg af materielle anlægsaktiver 1,6 13,3 Salg af aktier vedrørende NIAL, England 759,1 - Andre driftsindtægter i alt 760,7 13,3 For 2012 indgår der i Salg af aktier vedrørende NIAL, England tilbageførsel af valutakursreguleringer vedrørende NIAL på DKK 25,4 mio. samt tilbageførsel af reguleringer af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringsinstrumenter på DKK 16,8 mio. 3 Eksterne omkostninger Drift og vedligeholdelse 319,4 315,3 Energiomkostninger 57,8 58,6 Administrationsomkostninger 59,4 79,5 Øvrige omkostninger 5,2 16,4 Eksterne omkostninger i alt 441,8 469,8 4 Personaleomkostninger Gager og lønninger 1.018,8 953,6 Pensioner 84,6 81,7 Andre omkostninger til social sikring 7,4 7,3 Øvrige personaleomkostninger 48,0 38, , ,2 - Aktiveret som anlægsaktiver 126,7 115,9 Personaleomkostninger i alt 1.032,1 965,3 I 2012 har der i gennemsnit været fuldtidsbeskæftigede i CPH (2011: fuldtidsbeskæftigede). For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 7 i koncernårsrapporten. 7

9 5 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Software 96,3 81,6 Grunde og bygninger 161,7 161,8 Tekniske anlæg og maskiner 178,7 164,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 108,3 89,7 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver i alt 545,0 497,6 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S -7,2-2,5 Copenhagen Airports International A/S 12,1 9,0 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat i alt 4,9 6,5 7 Finansielle indtægter Renter af bankmellemværender med videre 0,3 3,5 Renter af mellemregning med dattervirksomheder 30,5 30,3 Renter af øvrige tilgodehavender 1,0 8,2 Valutakursgevinster 2,0 2,1 Finansielle indtægter i alt 33,8 44,1 I valutakursgevinst indgår i 2012 en urealiseret valutakursgevinst vedrørende langfristet USD-lån på DKK 42,0 mio. (2011: urealiseret valutakurstab på DKK 77,8 mio.), der modsvares af urealiseret valutakurstab på valutaswaps vedrørende samme lån på DKK 42,0 mio. (2011: urealiseret valutakursgevinst på DKK 77,8 mio.). 8 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 206,0 202,1 Aktiveret renter på anlægsaktiver under opførsel -32,2-19,8 Valutakurstab 1,5 2,5 Øvrige finansieringsomkostninger 12,7 10,2 Amortisering af låneomkostninger 5,5 20,3 Finansielle omkostninger i alt 193,5 215,3 For yderlige oplysninger om finansielle omkostninger henvises til note 10 i Koncernårsrapporten. 9 Skat af årets resultat For specifikation af selskabsskatten henvises til note 11 i koncernårsrapporten. 8

10 10 Immaterielle anlægsaktiver Software Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 599,6 511,7 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 104,5 87,9 Årets afgang -20,5 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 683,6 599,6 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 369,5 287,9 Årets afskrivninger 96,3 81,6 Samlede afskrivninger på afgang i året -20,5 - Samlede afskrivninger 31. december 445,3 369,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 238,3 230,1 Software under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 140,6 46,7 Tilgang i året 133,4 181,8 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -104,5-87,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 169,5 140,6 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 407,8 370,7 9

11 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 6.161, ,4 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 44,4 175,0 Overførsel fra Investeringsejendomme 164,3 - Årets afgang -241,1 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 6.129, ,4 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.545, ,7 Årets afskrivninger 161,7 161,8 Samlede afskrivninger på afgang i året -241,1 - Samlede afskrivninger 31. december 2.466, ,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.662, ,9 Investeringsejendomme Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 164,3 164,3 Overførsel til Grunde og bygninger -164,3 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december - 164,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december - 164,3 Investeringsejendomme som består af grunde, der er erhvervet med henblik på udvikling af Copenhagen Airport Business Park, er overført til Grunde og bygninger. Ledelsen har vurderet at klassificering som investeringsejendomme ikke længere afspejler de strategiske og forretningsmæssige planer. Der er ikke i året realiseret lejeindtægter vedrørende investeringsejendommene. Tekniske anlæg og maskiner Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 5.507, ,8 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 217,1 220,2 Årets afgang -58,6 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 5.665, ,0 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.922, ,5 Årets afskrivninger 178,7 164,5 Samlede afskrivninger på afgang i året -58,6 - Samlede afskrivninger 31. december 3.042, ,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.623, ,0 10

12 11 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.608, ,3 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 68,4 120,5 Årets afgang -282,8-14,6 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.393, ,2 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 1.160, ,8 Årets afskrivninger 108,3 89,7 Samlede afskrivninger på afgang i året -282,0-13,4 Samlede afskrivninger 31. december 986, ,1 Regnskabsmæssig værdi 31. december 407,4 448,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 455,8 366,6 Tilgang i året 994,0 592,2 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -329,9-503,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.119,9 455,8 12 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 151,0 206,5 Regulering til anskaffelsesssum - -55,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 151,0 151,0 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -104,8-151,7 Regulering til op- og nedskrivninger - 55,5 Udbytte -9,0-18,0 Resultat efter skat 4,9 9,4 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -108,9-104,8 Regnskabsmæssig værdi 31. december 42,1 46,2 Investering i dattervirksomheder omfatter de 100 procent ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S og Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S. 11

13 12 Finansielle anlægsaktiver (fortsat) Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 677,3 677,3 Årets afgang -677,1 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,2 677,3 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -676,9-676,9 Årets afgang 677,1 - Samlede op- og nedskrivninger 31. december 0,2-676,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,4 0,4 For oplysninger om kapitalandele henvises til note 14 i Koncernårsrapporten. 13 Andre finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,1 0,1 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,1 0,1 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 0,1 Andre finansielle tilgodehavender Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,5 0,5 Årets afgang -0,5 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december - 0,5 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -0,5-0,2 Kursreguleringer til dagsværdi - -0,3 Tilbageførsel af op- og nedskrivninger 0,5 - Samlede op- og nedskrivninger 31. december - -0,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december - - Andre finansielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 271,0 306,5 Nedskrivning 27,9 42,0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser netto 243,1 264,5 Nedskrivning til imødegåelse af tab Samlet nedskrivning 1. januar 42,0 55,4 Ændring af nedskrivning i året -18,7-14,2 Realiseret tab i året 4,6 0,8 Samlet nedskrivning 31. december 27,9 42,0 Årets bevægelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Eksterne omkostninger. Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdi. 12

14 15 Kreditinstitutter Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/variabel Udløb RD (DKK 64 million)** DKK Fast 23. dec ,0 64,0 64,0 64,0 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,6 451,6 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,9 574,6 578,2 613,1 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,9 574,6 614,9 643,5 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,9 574,6 660,3 673,3 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,9 574,6 645,5 646,5 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,9 844,6 984,3 981,7 USPP bond issue GBP Fast 29. jun ,1 204,7 244,1 231,0 Total 3.820, , , ,7 Amortisering af låneomkostninger -41,5-47,1-41,5-47,1 Total -41,5-47,1-41,5-47,1 Kreditinstitutter i alt 3.779, , , ,6 *Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider plus estimeret kredittillæg baseret på selskabets nuværende rating. I tidligere år blev dagsværdien opgjort på baggrund af en estimeret indfrielsesværdi. Sammenligningstal er tilpasset. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 665,0 mio. (2011: DKK 665,0 mio.). Der henvises i øvrigt til note 17 i koncern årsrapporten for yderlig information. Kreditinstitutter opdelt efter forfaldstidspunkt Forfald indenfor 1 år Kreditinstitutter 771,6 209,5 I alt 771,6 209,5 Forfald mellem 1 og 5 år Kreditinstitutter 1.200, ,0 I alt 1.200, ,0 Forfald efter 5 år Kreditinstitutter 2.991, ,2 I alt 2.991, ,2 16 Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster 191,6 174,5 Skyldige renter 37,7 34,4 Cash flow hedge 2013 (USPP bond) 90,1 - Øvrige skyldige omkostninger 22,7 8,8 Regnskabsmæssig værdi 31. december 342,1 217,7 13

15 17 Økonomiske forpligtelser For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 19 i koncernårsrapporten. 18 Nærtstående parter For oplysninger om nærtstående parter henvises til note 20 i koncernårsrapporten. 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering For oplysninger om koncession til at drive lufthavne og takstreguleringer henvises til note 21 i koncernårsrapporten. 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter For oplysninger om finansielle risici henvises til note 22 i koncernårsrapporten. 21 Begivenheder efter balancedagen Dom vedrørende PRM-sag Østre Landsret har den 1. februar 2013 afsagt dom i en af Københavns Lufthavne A/S mod SAS anlagt retssag om SAS betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS s handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige flyselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med alle øvrige flyselskaber. Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden. Københavns Lufthavne A/S har indregnet de opkrævede PRM afgifter for den pågældende periode fraflyselskaberne i regnskabet, hvorfor Østre Landsrets dom, som den foreligger, ikke indebærer nogen regnskabsmæssig påvirkning. SAS har den 14. februar 2013 anket dommen til Højesteret. Det er selskabets og dets juridiske rådgiveres forventning, at Østre Landsrets afgørelse fastholdes ved Højesteret. Der har herudover ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. 14

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2016 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Grene Danmark A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 45 80 39 10 17 Årsregnskab 1. januar - 31. december Noter tkr. 2015 2014 1 Nettoomsætning Salg af varer og tjenesteydelser, agro 300.343 310.237 Salg af varer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS

EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS Havnegade 18 7100 Vejle Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Per

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere