10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering under byggesagsbehandling Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 25. januar 2012 Udskrevet: 26. januar 2012 Fil:10 2a ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer. KH-S&D og HTE-S&D Præcisering/uddybning af processer. KH-S&D og PLI-EBST Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop og internt review Procesbeskrivelse klargjort til interessentreview herunder er diagrammer indsat i dokumentet KH-S&D og HTE-S&D HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til Spor 2 HTE-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG BBR REGISTRERING AF BYGGESAGER... 6 PROCES 3.1 OPRET BYGGESAG I BBR... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES... 9 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 3.2 FLYT BYGNING TIL NY MATRIKEL NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 3.3 TILKNYT ADGANGSADRESSE TIL BBR-GRUND (MATRIKEL) NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

3 Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 32 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 28. september til 21. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 28. september hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling herunder flytning af bygning og adresse til nyt matrikelnummer. Deltagere: KL, KOMBIT, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune, KOMBIT, KL, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Deltagere: <deltagerliste> 2. workshop afholdt mandag den 3. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune, KOMBIT, KL, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 32 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces Opret byggesag i BBR Proces Flyt bygning til ny matrikel Proces Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 32 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig BBR registrering af byggesager De fremtidige processer for BBR registrering ift. byggesager bygger på følgende principper: Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykning, ejerlejlighedsopdeling og registrering af bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. Det betyder, at oplysninger ikke skal genindtastes i BBR f.eks. tilknytning af byggesag, bygning, adgangsadresse. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et bestemt fast ejendomsnummer (BFE-nr.) Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Landinspektøren skal beskrive evt. BBR-bygningers fremtidige matrikulære tilhørsforhold. Bygningerne identificeres entydigt i forhold til BBR. Landinspektøren stiller i forbindelse med udstykningsplanen forslag til evt. nye adgangsadresser og deres placering. Grunddata i BBR skal være udstyret med UUID, status, metadata og historik. Andre processer og systemer kan anvende data fra BBR (via datafordeleren), når der er behov herfor. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres andre systemer gennem et automatisk advis fra Datafordeleren. - 6 af 32 - EBST-REF:

7 Proces 3.1 Opret byggesag i BBR Nuværende proces Figur 1. Opret byggesag i BBR nuværende proces. Frekvens: Ca byggesager årligt. Det er ca. X tilfælde, hvor byggesag flyttes til endeligt matriklenr. undervejs i processen. Kommunen modtager en byggeansøgning fra en ansøger/ejer. Der er ingen formkrav for byggeansøgninger, derfor kan den være på forskellige medier brev, mail, indsendt digitalt via Digital Byggesagsbehandling etc. Byggeansøgningen registreres modtaget og visiteres til en byggesagsbehandler, som kontrollerer og vurderer sagen. Er der behov for supplerende information, indhentes yderligere materiale. Nabohøring, kontrol mod forskellige planer og regler kan også være en del af denne proces. Med mindre byggesagen afvises påbegyndes denne proces registreringer i BBR, når der er givet en byggetilladelse. - 7 af 32 - EBST-REF:

8 3.1.1 Opret byggesag i BBR-ændringsregister 1 Kommunen opretter byggesagen i BBR s ændringsregister med en række grundoplysninger: Selve byggesagen registreres med de nødvendige bygningstekniske data arealer, ydervægsmateriale, antal værelser, bad/toilet mv. samt datoregistreringer (modtagelsesdato, dato for fyldestgørende materiale og dato for byggetilladelse). Byggesagen tilknyttes et eksisterende ejendomsnummer og et eksisterende eller foreløbigt matrikelnummer. Der kan - i de tilfælde hvor udstykningssagen ikke er afsluttet og der er flere foreløbige matrikler at vælge imellem - være behov for at præcisere den matrikel, som bygningen ligger på, f.eks. ved hjælp af ændringskortet, som følger med udstykningssagen Selve bygningen oprettes som en BBR-bygning med angivelse af de oplysninger, som kræves hertil (enheder, etager etc.). Der tilknyttes adresse (vejkode, husnummer m.m.) til BBR-grund (BBR s ejendomsbegreb svarer tilnærmelsesvis til samlet fast ejendom) også selvom denne adresse måtte findes i forvejen i ESR. (Her antages det, at adressen i forvejen findes i BBR. De situationer, hvor dette ikke er tilfældet, håndteres i initiativ 10.2b omkring adressedata) Adressen tildeles til BBR-grund, og dette slår automatisk igennem på bygningen. Er der flere adresser til bygningen (eksempelvis opgange eller lejligheder), tildeles disse. BBR-grund oprettes med de for grunden gældende oplysninger om afløbsforhold, vandforsyning m.m Opdater BBR-ændringsregister Kommunen afventer nu modtagelse af en startmelding fra ansøger/ejer. Når denne modtages, registreres dette i BBR og evt. yderligere oplysninger (f.eks. kloak eller ændringer til det oprindelige) fra anmelder/ejer registreres i BBR s ændringsregister. Når der modtages en startmelding sendes der et advis til SKAT om, at byggeriet er påbegyndt Flyt byggesag til endeligt matrikelnr (evt.) Kommunen (via ESR) modtager matrikulære opdateringer fra KMS, herunder endelige matrikelnumre til erstatning af de foreløbige matrikelidentifikationer baseret på delnumre. Gennem ESR s godkendelsesbilledet tjekker Kommunen, om der er tildelt et endeligt matrikelnummer. Såfremt dette er tilfældet, flytter nogle kommuner (eksempelvis København) byggesagen til det endelige matrikelnummer, hvorimod andre venter, til de kan afslutte byggesagen (jf Opdater BBR-stamregister og afslut sag). Byggesagen med dens bygninger m.m. burde selvom byggesagen ikke er afsluttet flyttes til det endelige matrikelnummer, når dette er tildelt af KMS. Men der er kommuner, som undlader dette, fordi det med den nuværende løsning er både besværligt og ressourcekrævende at flytte en ikke-afsluttet byggesag med tilhørende bygninger m.m. Eksempelvis kræver en sådan flytning, at bygningen nedlægges på det foreløbige matrikelnummer for efterfølgende at skulle oprettes på det endelige matrikelnummer med dertil hørende bygningsdata, adresser m.m. 1 I det følgende omtales to dele af BBR: Stamregisteret (tilgås via BBR-systemet) og ændringsregisteret (tilgås via BBR-klient Opret byggesag). Uagtet at BBR ikke længere sondrer mellem disse to begreber, er det hensigtsmæssigt i denne sammenhæng af benytte dem. - 8 af 32 - EBST-REF:

9 Herefter ventes, indtil der modtages en færdigmelding på byggeriet fra anmelder/ejer, eller der modtages en indflytningsmeddelelse fra CPR. Hvis der efter 3-6 måneder ikke er modtaget en respons, sendes der automatisk en mail til ejer Opdater BBR-stamregister og afslut sag Kommunen modtager en færdigmelding og/eller en indflytningsmeddelelse, hvorefter kommunen afslutter byggesagen i BBR ved at overføre registreringerne i BBR s ændringsregister til BBR s stamregister. Her er der lidt forskellig praksis i kommunerne, men situationen er den, at i praksis kan personer godt flytte ind, inden selve byggeriet er færdigmeldt. Nogle kommuner har her den praksis, at de afslutter byggesagen, så snart personer flytter ind, mens andre afventer selve færdigmeldingen. Såfremt bygningens matrikulære reference er ændret (og byggesagen ikke blev flyttet tidligere jf ), skal bygningen i forbindelse med overførslen til BBR s stamregister have tilknyttet et nyt matrikelnummer. Fremtidig proces Figur 2. Opret byggesag i BBR fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Flyt byggesag til endeligt matrikelnr. Ændres: Opret byggesag i BBR-ændringsregister Opdater BBR-ændringsregister - 9 af 32 - EBST-REF:

10 Tilføjes: Opdater BBR-stamregister og afslut sag Opret byggesag i BBR-ændringsregister For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Det bemærkes, at byggeansøgningen allerede i forbindelse med byggesagsbehandlingen er knyttet til et BFEnummer. I relation til oprettelsen i BBR-ændringsregisteret er der behov for systemmæssigt at kontrollere, at bygningen placeres på det korrekte jordstykke (matrikel) Opdater BBR-ændringsregister For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Forskellen er, at bygningens matrikulære tilknytning er på plads fra starten, hvorfor der ikke er behov for flytte byggesager/bygninger, fordi det matrikulære grundlag ændrer status fra foreløbig til endelig Opdater BBR-stamregister og afslut sag For BBR-medarbejderen vil der ikke ske nogen ændring af arbejdsgange, men når BBRstamregistret er ajourført, vil data blive stillet til rådighed for andre via datafordeleren Flyt byggesag til endeligt matrikelnr. udgår, da registrering af byggesagen på den entydige identifikation af den foreløbige matrikel (Præ-matrikel) frem for delnummer gør, at registreringen i BBR er korrekt hele vejen igennem uanset navngivning af matrikel af 32 - EBST-REF:

11 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Opret byggesag i BBR nuværende systemunderstøttelse. Selve byggesagen håndteres i kommunens byggesagssystem og andre fagsystemer, herunder ESDH. Registreringer i forhold til BBR sker i BBR s ændringsregister frem til tidspunktet, hvor byggeriet er færdigmeldt/taget i brug. Herefter overføres ændringsregisterets oplysninger til BBR s stamregister. minimaks sender matrikulære opdateringer (en gang i døgnet). ESR er leverandør af de matrikulære opdateringer til BBR. Indflytningsmeddelelse fra CPR til BBR s stamregister samt advis til VUR fra BBR s stamregister af 32 - EBST-REF:

12 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Opret byggesag i BBR fremtidig systemunderstøttelse. Registreringerne i kommunens byggesagssystem og andre fagsystemer er uændrede. I BBR-ændringsregister skal der ske den ændring, at bygninger skal registreres med tilknytning BFE-nummer og e-ref. Derved sikres, at bygningerne kommer til at ligge på de rigtige jordstykker (matrikler). Dvs. at BBR via datafordeleren har adgang til ajourførte oplysninger fra Matriklen med eventuelle ændringer i relation til den bestemte fast ejendom. Dette medfører bortfald af behovet for at flytte byggesager/bygninger til nye matrikler. Når BBR-stamregister er ajourført, skal data stilles til rådighed for andre via datafordeleren af 32 - EBST-REF:

13 Proces 3.2 Flyt bygning til ny matrikel Nuværende proces Figur 5. Flyt bygning til ny matrikel nuværende proces. Frekvens: Ca nye jordstykker årligt. Det er imidlertid kun i ca. X tilfælde, at der skal flyttes eksisterende bygninger til nye matrikelnumre. Når en matrikel udstykkes til nye matrikler forbliver en evt. hovedbygning på den eksisterende matrikel. Det kan forekomme, at der er en (eller flere) bygninger på ejendommen, som skal flyttes til en eller flere af de nye matrikler Modtag matrikelopdatering og send intern advis Kommunen (via ESR) modtager matrikulære opdateringer fra KMS, herunder endelige matrikelnumre til erstatning af de foreløbige matrikelidentifikationer baseret på delnumre. Gennem ESR s godkendelsesbillede identificeres denne ændring, og oplysningen videregives til en BBR medarbejder som et manuelt advis Ajourfør BBR-grund før tilknytning af bygning Kommunen indberetter på den nye BBR-grund oplysningerne om grundens afløbsforhold, vandforsyning mv. (overføres ikke elektronisk fra BBR-grund, som var tilknyttet den foreløbige matrikel, hvorfor disse genindtastes på det nye BBR-grund). Desuden tilknyttes grunden en adresse af 32 - EBST-REF:

14 3.2.3 Ændr matrikelnummer i BBR og i interne fagsystemer Kommunen flytter bygningen til det nye matrikelnummer. Det sker ved opdatering af BBRbygning med det korrekte og endelige matrikelnummer. Hvis der er flere bygninger og/eller flere matrikelnumre at vælge imellem, findes den korrekte bygning ved at sammenholde oplysningerne med landinspektørens ændringskort, som kopi af gældende matrikelkort og med bygninger indtegnet. Kommunens fagsystem til byggesagsbehandling opdateres med det korrekte matrikelnummer Slet foreløbig matrikel Er der tale om at bygningen er flyttet fra et foreløbigt matrikelnummer, sletter kommunen den foreløbige matrikel i ESR. Fremtidig proces Figur 6. Flyt bygning til ny matrikel fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Modtag matrikelopdatering og send intern advis Ajourfør BBR-grund før tilknytning af bygning Slet foreløbig matrikel i ESR Ændres: Ændr matrikelnummer i interne fagsystemer Tilføjes: af 32 - EBST-REF:

15 Hele denne proces bør kunne afskaffes (automatiseres) ved anvendelse af præ-matrikel og en entydig og uforanderlig nøgle bortset fra en enkelt delproces: Ændr matrikelnummer i interne fagsystemer Kommunen opdaterer interne fagsystemer med det korrekte og endelige matrikelnummer. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 7. Flyt bygning til ny matrikel nuværende systemunderstøttelse. BBR, ESR og interne fagsystemer. Der sendes et advis til VUR. minimaks sender matrikulære opdateringer (en gang i døgnet) af 32 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 8. Flyt bygning til ny matrikel fremtidig systemunderstøttelse. Interne fagsystemer ajourføres fortsat af 32 - EBST-REF:

17 Proces 3.3 Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) Nuværende proces Figur 9. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) nuværende proces. Frekvens: Ikke identificeret p.t. svarer formentlig til antallet af nye samlede faste ejendomme. Udgangspunktet er, at en adgangsadresse skal tilknyttes et nyt matrikelnummer i BBR (BBRgrund). Adresse er oprettet i ESR eller det gøres parallelt hermed (oprettelsen i ESR er beskrevet under Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse). For nogle kommuner er starthændelsen, at der modtages et advis fra ESR om, at der er behov for en adresse i forbindelse med oprettelse af en ny ejendom (Jf. Arbejdspakke 1. Ejendomsdannelse). Andre kommuner afventer og tilknytter først adresser til BBR-grund, når registreringsmeddelelsen med det endelige matrikelnummer modtages fra KMS Opret adresse i BBR (evt.) For de kommuner, der reagerer på adviset fra ESR, er det kun, hvis adressen ikke er en valid BBR-adresse, at der skal oprettes en adresse i BBR ellers skulle adressen automatisk være på plads (oprettet i ESR). De andre kommuner, der afventer registreringsmeddelelsen fra KMS, går først ind i BBR på det tidspunkt og opretter evt. adressen. Adresse er beskrevet i projekt 10.2b Genbrug af adressedata Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund - 17 af 32 - EBST-REF:

18 I kommunen tilknytter BBR-medarbejderen en adgangsadresse til den foreløbige matrikel. Dette sker ved at opdatere den foreløbige matrikels adgangsadresses matrikulære reference i BBR-grund Flyt adgangsadresse til endelig matrikel I kommunen tilknytter BBR-medarbejderen en adgangsadresse til den endelige matrikel. Dette sker ved at tilknytte en matrikulær reference til en eksisterende adgangsadresse i BBR-grund. I nogle kommuner (f.eks. Gladsaxe) er der allerede i en tidligere fase tilknyttet adgangsadresse til de nye ejendomsnumre (og sendt ejendomsnumrene til landinspektøren). På den måde fungerer ejendomsnummeret her som fast identifikationsnummer. De skal derfor ikke flytte adgangsadressen til endelig matrikel (det gøres automatisk for dem). Fremtidig proces Figur 10. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) - fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Flyt adgangsadresse til endelig matrikel Ændres: Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund Tilføjes: Godkend forslag til adgangsadresse Landinspektøren anmoder kommunen om at få godkendt et forslag til udstykning (Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse), som betyder dannelse af en eller flere nye ejendomme. Landinspektøren kan i samme forbindelse foreslå en adgangsadresse med placering på de fremtidige grunde (foreløbige matrikeler). Processen kan også være initieret af andre i kommunen, der f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen anmoder om at få tilknyttet en adgangsadresse til BBR-grund Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Identifikationen af den foreløbige matrikel (BFE-nr. + e-ref) er hentet via datafordeleren af 32 - EBST-REF:

19 3.3.5 Godkend forslag til adgangsadresse BBR-medarbejderen i kommunen skal godkende landinspektørens forslag til adgangsadresse med placering på de fremtidige grunde (foreløbige matrikeler). Identifikationen af den foreløbige matrikel (BFE-nr. + e-ref) er hentet via datafordeleren. Proces 3.3 skal evt. flyttes til arbejdspakke 1. Ejendomsoprettelse. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 11. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) nuværende systemunderstøttelse. Registrering meddelelsen modtages fra KMS (minimaks). I BBR-grund tilknyttes adgangsadressen en matrikulær reference (forløbig og senere endelig) af 32 - EBST-REF:

20 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 12. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) fremtidig systemunderstøttelse. I BBR-grund tilknyttes adgangsadressen en matrikulær reference (BFE-nr), der er hentet via data fordeleren (fra KMS). Landinspektørens forslag til adgangsadresse skal præsenteres f.eks. i BBR-grund. De opdaterede stamoplysninger i BBR gøres tilgængelige for andre via datafordeleren af 32 - EBST-REF:

21 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Opret byggesag i BBR nuværende proces af 32 - EBST-REF:

22 Figur 2. Opret byggesag i BBR fremtidig proces af 32 - EBST-REF:

23 Figur 3. Opret byggesag i BBR nuværende systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

24 Figur 4. Opret byggesag i BBR fremtidig systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

25 Figur 5. Flyt bygning til ny matrikel nuværende proces af 32 - EBST-REF:

26 Figur 6. Flyt bygning til ny matrikel fremtidig proces af 32 - EBST-REF:

27 Figur 7. Flyt bygning til ny matrikel nuværende systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

28 Figur 8. Flyt bygning til ny matrikel fremtidig systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

29 Figur 9. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) nuværende proces af 32 - EBST-REF:

30 Figur 10. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) - fremtidig proces af 32 - EBST-REF:

31 Figur 11. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) nuværende systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

32 Figur 12. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) fremtidig systemunderstøttelse af 32 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen August 2009, j.nr. 09/00312 BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Når et mastermatrikelnummer flyttes i MIA, skal der i SPXML tilføjes en 'ret' for denne flytning. Denne ændring er tilføjet til SPXML

Når et mastermatrikelnummer flyttes i MIA, skal der i SPXML tilføjes en 'ret' for denne flytning. Denne ændring er tilføjet til SPXML MIA version 3.0.37-2 - Releasenote Matrikel og Jura J.nr. KMS-212-00016 Ref. lahni@kms.dk Den 18. september 2012 1. XML til KMS...1 2. Sagsudarbejdelse i MIA...2 3. Kontroller og sagsindsendelse...4 4.

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune

BBR-tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune BBR-tilsynsrapport for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2009, j.nr. 09/00151 Indholdsfortegnelse... 1... 1 Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé... 2 2 Indledning og formål med tilsyn... 3 3 Datakvalitet...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune

BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 5. september 2008, j.nr. 08/00534 BBR-tilsynsrapport for Samsø kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Samsø kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Mariagerfjord Kommune

BBR-tilsynsrapport for Mariagerfjord Kommune BBR-tilsynsrapport for Mariagerfjord Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 14. marts 2008, j.nr. 07/07402 BBR-tilsynsrapport for Mariagerfjord kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Mariagerfjord

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

En byggesags gang gennem huset

En byggesags gang gennem huset Ankommer med posten eller afleveret personligt. Hentes af TF s sekretariatet, stemples med dato. Enkelte sager sorteres fra og gennemgås af Teknisk direktør før de overgår til Byggesagsafdelingen. Elin

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune

BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00153 BBR-tilsynsrapport for Varde kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Varde kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 14. april 2009, j.nr. 08/01544 BBR-tilsynsrapport for Lejre kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lejre kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere