Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv"

Transkript

1 Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen... 7 Målgrupper... 8 Fem temaer Det sunde og aktive seniorliv Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng Faglig dygtighed, specialiseret ekspertise og medmenneskelighed Fremtidens seniorboliger Dialog, fælles ansvar og integration Ældrerådet Læs mere

3 Forord En stor generation af seniorer går i øjeblikket og glæder sig til at gå på efterløn eller pension. De har mange planer og ser frem til at nyde de kommende år med børnebørn, rejser og et aktivt fritidsliv. Over en årrække er der sket en markant ændring i opfattelsen af livet som senior. De kommende generationer af seniorer har ønsker og forventninger til livet efter arbejdsmarkedet, som er milevidt fra tidligere tiders generationer. Før talte man om alderdom nu siger vi seniorliv. Fremtidens seniorer lever et sundt og aktivt liv, hvor der er fokus på oplevelser og livskvalitet. Selvom der er mange stærke seniorer, er det desværre ikke alle, der vil være raske og rørige i seniorlivet. Derfor vil der fremover stadig være seniorer, som har brug for hjælp i dagligdagen. Seniorpolitikken koncentrerer sig derfor også om at skabe de bedste rammer for et godt og trygt liv for denne gruppe. Med visionen Længst muligt aktiv i eget liv ønsker Sundheds & Omsorgsudvalget at synliggøre Esbjerg Kommunes målsætninger på ældreområdet. Derfor har vi udarbejdet denne seniorpolitik. Seniorpolitikken skal betragtes som den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet. Mange forskellige stemmer er blevet hørt på vejen mod den færdige politik. Blandt andet har der været afholdt borgermøder og møder med boligforeninger. Sundheds & Omsorgsudvalget vil gerne sige tak til alle, som har bidraget til politikken. Byrådet, 2010 Foto: Torben Meyer 3

4 Indledning Senior- og boligpolitikken beskriver Esbjerg Kommunes visioner for ældreområdet. Politikken består af en række forskellige målsætninger, som skal inspirere til at udvikle konkrete indsatser og handleplaner til gavn for kommunens seniorer. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i en større undersøgelse af ønsker og behov hos fremtidens seniorer i Esbjerg Kommune. Vi har spurgt 1100 borgere i alderen år, hvad der er et godt seniorliv for dem. Undersøgelsen giver borgere, de frivillige foreninger, politikere og medarbejdere et fælles udgangspunkt for at udvikle området. Et værktøj Politikken er et værktøj, som fastsætter den overordnede vision for det gode seniorliv i Esbjerg Kommune og mål og fokusområder for fem udvalgte temaer: Det sunde og aktive seniorliv Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise Dialog, fælles ansvar og integration Fremtidens seniorboliger Første del af politikken skitserer den generelle vision og de overordnede rammer. Anden del beskriver de fem temaer med tilhørende mål og fokusområder. Endelig præsenteres Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Med senior- & boligpolitikken vil vi i Esbjerg Kommune være på forkant med udviklingen. Det er derfor hensigten, at der løbende følges op på politikken. Vi har nemlig brug for at følge udviklingen og se, om vi når de opstillede mål. Politikken evalueres i slutningen af hver byrådsperiode, første gang i Visionen, målene og fokusområderne udgør arbejdsgrundlaget for konkrete handleplaner, som ligeledes skal evalueres løbende. I handleplanerne opstilles målbare succeskriterier med henblik på at kunne evaluere hver enkelt indsats. Esbjerg Kommunes senior- og boligpolitik er godkendt i Byrådet den xx.xx

5 Vision og værdier Vision Med visionen Længst muligt aktiv i eget liv ønsker Esbjerg Kommune at sætte fokus på det gode seniorliv det vil sige et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at tage vare på sig selv længst muligt. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at skabe rammerne for et godt og trygt liv, hvis sygdom eller andet medfører, at den enkelte har behov for hjælp. Esbjerg Kommunes rolle er at understøtte og skabe rammerne for det gode seniorliv gennem konkrete indsatser. De konkrete indsatser baserer sig på visionen længst muligt aktiv i eget liv. Vision Esbjerg Kommune længst muligt aktiv i eget liv 5

6 Værdier Arbejdet med senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i fire grundlæggende værdier: Respekt for borgeren Kommunens indsatser har borgeren i centrum og respekterer den enkelte borgers liv. Samtidig motiveres borgeren til at tage ansvar for sin egen sundhed og sit eget liv. Sundhed er et samfundsanliggende Med henblik på at skabe lighed i sundhed skal borgeren bistås i at træffe de sunde valg og have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ønsker at skabe rammer for den enkelte borgers muligheder for at mestre eget liv. Handlekompetencer Borgeren skal have mulighed for at opnå handlekompetencer, der gør den enkelte i stand til selv at tage vare på eget liv og egen sundhed. Gennem anerkendelse, forståelse og accept mødes borgeren i dennes hverdag, og borgeren motiveres til et sundt liv. Arbejdet med handlekompetencer målrettes den enkelte borger. Livskvalitet Det gode liv og det sunde liv skal forenes for at skabe mest mulig livskvalitet. Egenomsorg og mestring af egen livssituation er en forudsætning for at kunne træffe sunde valg på et reelt grundlag. Borgeren, der har brug for hjælp til at skabe dette overblik, skal have muligheder herfor i form af støtte, træning, rådgivning og vejledning. Foto: Colourbox.com 6

7 Hvorfor Nuværende og kommende seniorer adskiller sig markant fra tidligere tiders ældre. De har helt andre forventninger og ønsker til deres seniorliv og glæder sig til at gå på pension, så de kan få tid til at nyde en masse fritidsaktiviteter. Mange er raske og rørige og klarer selv hus og have. Samtidig er der en gruppe, som tynges af kroniske lidelser, demens og andre svækkelser og har brug for pleje og hjælp til bolig. Netop fordi gruppen af seniorer har så forskellige behov, er det væsentligt at synliggøre Esbjerg Kommunes målsætninger på ældreområdet. Derfor er senior- og boligpolitikken blevet til. Hvordan Senior- og boligpolitikken beskriver den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet og tager udgangspunkt i visionen længst muligt aktiv i eget liv. Med udgangspunkt i politikken udarbejdes handleplaner, som beskriver konkrete indsatser på ældreområdet. Ligesom selve politikken evalueres også handleplanerne løbende, så de hele tiden er tidssvarende og fremtidssikrede. Seniorundersøgelsen I arbejdet frem mod den endelige senior- og boligpolitik er der lagt stor vægt på fremtidssikringen af politikken. Det vil sige, at politikken skal kunne rumme både de borgere, som er seniorer i dag, og de borgere, som bliver seniorer i fremtiden. På den baggrund har Esbjerg Kommune gennemført en undersøgelse af mere end 1000 borgere i alderen år altså den gruppe borgere, som går ind i seniorlivet inden for de kommende 10 år. Undersøgelsens resultater er blevet brugt til at formulere senior- og boligpolitikken. Citaterne i senior- og boligpolitikken er hentet fra seniorundersøgelsen og er med til at give et billede af, hvad fremtidens seniorer i Esbjerg Kommune ønsker og forventer i seniorlivet. 7

8 Målgrupper Vi arbejder med forskellige målgrupper i én politik: De selvhjulpne Seniorerne i Esbjerg Kommune lever generelt et aktivt liv. De fleste klarer sig selv i dagligdagen og har ikke brug for eksempelvis hjemmehjælp. De er selvhjulpne og aktive og bruger kommunens kultur- og fritidsliv i stort omfang. Mange bruger tid og kræfter på at indgå i frivilligt arbejde, hvor de kan være noget for såvel børn som ældre. Borgere med behov for hjælp Samtidig er der en gruppe borgere, som for manges vedkommende stadig er aktive, men også har brug for hjælp og støtte fra kommunen for at klare sig i dagligdagen. Mange bor i eget hjem og har behov for lettere hjælp til for eksempel rengøring. Borgere med behov for særlig opmærksomhed Endelig er der en gruppe af ældre borgere, som har behov for meget hjælp døgnet rundt. Gruppen, som oftest bor i en ældre- eller plejebolig, udgør en forholdsvis lille del af det samlede antal seniorer. Også andre grupper har behov for særlig opmærksomhed. Det drejer sig blandt andet om borgere med en kronisk sygdom, med aldersbetingede psykiske lidelser og om borgere, som har få eller ingen sociale og økonomiske ressourcer. Det drejer sig også om seniorer, som isoleres fra samfundet på grund af sproglige barrierer og fysiske skavanker, der hindrer et aktivt liv på lige fod med andre. I handleplanerne udarbejdes initiativer, som er tiltænkt specifikke grupper af borgere. 8

9 Resultater fra seniorundersøgelsen 71 % af fremtidens seniorer ønsker at bo tæt på indkøbsmuligheder, når de bliver ældre 29 % af fremtidens seniorer forventer, at kommunen hjælper med at arrangere sociale og fysiske aktiviteter for seniorer 68 % af fremtidens seniorer har ingen frygt for at få tiden til at gå, når de bliver ældre 40 % af fremtidens seniorer frygter sygdom og dårligt helbred, når de bliver ældre 88 % af fremtidens seniorer mener, at en god bolig har stor betydning for et lykkeligt seniorliv 75 % af fremtidens seniorer forventer, at de har et nogenlunde, godt eller rigtig godt økonomisk råderum, når de bliver ældre 9

10 Fem temaer Esbjerg Kommune arbejder med fem temaer i sin senior- og boligpolitik: Det sunde og aktive seniorliv Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise Dialog, fælles ansvar og integration Fremtidens seniorboliger Temaerne understøtter politikkens overordnede vision Længst muligt aktiv i eget liv. Nedenfor beskrives hvert tema. Arbejdet med de konkrete handleplaner for hvert tema er en fortløbende proces, som starter, så snart politikken er godkendt. Foto: Colourbox.com 10

11 Det sunde og aktive seniorliv Et sundt og aktivt liv er med til at holde den enkelte rask og glad. Esbjerg Kommune vil arbejde for at skabe de rammer, der gør det muligt for den enkelte at leve et sundt liv. Samtidig ønsker kommunen at være med til at skabe rammerne for, at seniorer kan leve et liv med mange aktiviteter og sociale fællesskaber blandt andet på vores aktive og attraktive plejecentre. Et sundt og aktivt seniorliv handler også om egenomsorg og medansvar, derfor er det også kommunens opgave at støtte borgerens handlekompetencer og mestringsevne. Esbjerg Kommune samarbejder blandt andet med forenings- og fritidslivet om at udvikle og fremme aktiviteter, som forener seniorer med andre seniorer eller borgere på tværs af aldersgrupper. Seniorer med kroniske sygdomme har ofte behov for hjælp og støtte til at leve et godt og aktivt liv med fokus på omsorg for sig selv også her ønsker Esbjerg Kommune at være med til at gøre en forskel. Det er derfor målet, at: seniorer oplever, at der er skabt rammer for, at de kan leve et sundt og aktivt seniorliv med oplevelser og netværk. Seniorernes handlekompetencer og mestringsevne skal styrkes, så de kan leve et godt og sundt liv. 11

12 Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for: et sundt og aktivt liv for seniorer et rigt foreningsliv og gode netværk fokus på fysisk træning og det gode liv at tilskynde seniorer til at forebygge sygdomme og funktionsnedsættelser at frivillige foreninger spiller en rolle på ældreområdet at påskønne seniorer, der yder en frivillig indsats handlekompetencer i forhold til midlertidig eller kronisk sygdom hos den enkelte rehabilitering af seniorer med behov herfor at styrke seniorernes handlekompetencer og mestringsevne 95 % af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune mener, at et godt helbred er afgørende for, at de kan leve et lykkeligt seniorliv (Seniorundersøgelsen, 2009) 12

13 Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng Mennesker er forskellige. Derfor tager Esbjerg Kommunes indsats så vidt muligt udgangspunkt i den enkeltes behov, forventninger, ønsker og vilkår. Esbjerg Kommune lægger vægt på, at hjælp, støtte og omsorg tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger har brug for, og hvilke ønsker borgeren har. Det er vigtigt, at borgeren selv kan vælge til og fra, og frivillighed er derfor en væsentlig del af Esbjerg Kommunes seniorpolitik. Det er derfor målet, at: seniorer oplever, at deres kommune tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. 13

14 Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for: at respektere den enkeltes livsrytme i videst muligt omfang at støtte til selvvalgte aktiviteter livskvalitet og selvstændighed hos alle seniorer at information er lettilgængelig fleksibel og individuel hjælp at samarbejde med pårørende at helhed og sammenhæng er tænkt ind i tilbud og ydelser at den enkelte har fokus på egenomsorg et sammenhængende sundhedsvæsen 96 % af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune mener, at muligheden for selv at tilrettelægge hverdagen har stor betydning for, at de kan leve et lykkeligt seniorliv (Seniorundersøgelsen, 2009) 14

15 Faglig dygtighed, specialiseret ekspertise og medmenneskelighed Esbjerg Kommune ønsker at sikre, at kommunens borgere får en god og kvalificeret pleje og hjælp, derfor ønsker Esbjerg Kommune at fokusere på faglig dygtighed, specialiseret ekspertise og medmenneskelighed i indsatsen. Faglig dygtighed skal blandt andet sikres gennem kompetenceudvikling af sundhedspersonale og tiltrækning af velkvalificerede medarbejdere til Esbjerg Kommune. Det er derfor målet, at: seniorer oplever at få den bedst mulige pleje og hjælp af deres kommune. Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for: at borgerne møder fagligt dygtige og engagerede medarbejdere at den enkeltes behov imødekommes af veluddannede fagfolk at medarbejdere og ledere udfordres og opmuntres til nytænkning og kreativitet at arbejdet er baseret på ny viden og forskning at styrke handlekompetencer og mestringsevne hos seniorerne 65 % af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune har svaret, at de frygter utilstrækkelig pleje i deres seniorliv. Samtidig har 70 % svaret, at de frygter at blive afhængige af andre. (Seniorundersøgelsen, 2009) 15

16 Fremtidens seniorboliger Boligen udgør rammen om vores tilværelse og er for de fleste mennesker med til at opfylde en række trivselsbehov. Men kravene til boligen forandrer sig livet igennem ikke mindst når man bliver ældre, hvor den enkeltes behov ofte ændrer sig. Mange bliver ældre i en bolig, der kan blive uegnet på flere måder: selve boligens udformning og tilgængelighed, boligens placering i forhold til offentlig og privat service samt muligheden for et frugtbart socialt liv i seniortilværelsen. Det er således vigtigt i tide at være opmærksom på boligens betydning i dagligdagen som et væsentligt element i den samlede livskvalitet. Esbjerg Kommune har et ønske om at være med til at sikre ældre- og plejeboliger, som opfylder borgernes behov. Samtidig skal boligerne inddrages i lokalområdet, hvor der er mulighed for at skabe fælles aktiviteter, netværk og fællesskab. Esbjerg Kommunes senior- og boligpolitik fokuserer på forskellige målgrupper i forhold til de enkelte indsatsområder. For boligområdet arbejder vi med fem målgrupper: ressourcestærke seniorer o ressourcestærke seniorer med gode økonomiske muligheder o med ringe eller ingen økonomiske muligheder ressourcesvage seniorer med almene behov ressourcesvage seniorer med specialiserede behov borgere med midlertidig nedsat funktionsevne Der er stor forskel på, hvilke behov og forventninger de forskellige målgrupper har. Nogen har brug for personale i umiddelbar nærhed døgnet rundt, mens andre har brug for, at kommunen er med til at skabe de rammer, der skal til for at boligforeningerne kan bygge tidssvarende og attraktive boliger. Uanset målgruppe viser undersøgelser (Fremtidens seniorboliger, 2008), at boligen hænger sammen med livskvalitet. Det er derfor målet, at: Esbjerg Kommunes ældre- og plejeboliger er af høj kvalitet og opfylder behovet hos seniorerne 16

17 Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for: at samarbejde med boligforeningerne om at udvikle boliger, som svarer til borgernes behov at tilgængelighed indtænkes som en naturlig del af infrastrukturen at reglerne for etablering og indretning af boliger gøres så fleksible som muligt at plejecentrene udvikles til aktive og attraktive centre at seniorer med særlige behov, f.eks. demens, sikres specialiserede og målrettede boligtilbud at de specialtilbud, der findes til seniorer med behov for specialiserede tilbud og pleje, koncentreres på udvalgte afdelinger og plejecentre at de midlertidige plejeboliger til borgere, der er udskrevet fra sundhedsvæsenet, koncentreres på få pleje- og rehabiliteringscentre at der i udviklingen af seniorboliger indtænkes anvendelse af højteknologiske hjælpemidler 53 % af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune ønsker at blive boende i deres nuværende bolig og modtage hjemmehjælp, hvis de ikke længere kan klare sig selv, når de bliver ældre. 34 % ønsker at bo i en mindre bolig og modtage hjemmehjælp, hvis de ikke længere kan klare sig selv, når de bliver ældre. (Seniorundersøgelsen, 2009) 17

18 Dialog, fælles ansvar og integration Esbjerg Kommune ønsker en god og enkel kontakt med borgeren og fokuserer på, at den bedste kommunikation fungerer mellem ligeværdige parter. Mange seniorer fører et aktivt liv og har lyst til og mulighed for at gøre noget for andre det vil Esbjerg Kommune gerne støtte. For Esbjerg Kommune er det vigtigt, at alle seniorer har mulighed for at gøre brug af kommunens tilbud. Derfor ønsker vi at rette opmærksomheden mod grupper, som kan have brug for ekstra støtte til at leve et sundt og aktivt liv. Det er derfor målet, at: seniorer oplever, at dialogen mellem dem og deres kommune er præget af samarbejde. Esbjerg Kommune vil arbejde aktivt for: at senioren oplever at have medindflydelse i forhold til kommunens ydelser og tilbud at information om kommunens ydelser og tilbud er let tilgængelig at tydeliggøre det fælles ansvar for det gode seniorliv at seniorerne bliver bevidste om eget ansvar for deres liv 70 % af de kommende seniorer i Esbjerg Kommune vurderer, at deres helbred er fremragende, vældig godt eller godt. (Seniorundersøgelsen, 2009). 18

19 Ældrerådet Senior- og boligpolitikken er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde med ældrerådet i kommunen. Det er blandt andet en garanti for, at politikken er nærværende og brugbar. Ældrerådet i Esbjerg Kommune har til formål at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om spørgsmål, der vedrører ældre borgere. Ældrerådet er således en vigtig samarbejdspartner. Foto: Colourbox.com 19

20 Læs mere Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune, april 2008 Seniorundersøgelsen, fremtidens seniorer i Esbjerg Kommune, november

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik.

Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik. Status, udfordringer og muligheder på ældreområdet Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en sektorpolitik

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere