CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:"

Transkript

1 Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf telefax Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes på: Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Tømrer CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Antal timelønnede medarbejdere i alt i virksomheden: heraf faglærte indenfor tømrerspecialet: Antal arbejdsmænd eller andre relaterede uddannelser, hvilke? Medlem af arbejdsgiverorganisation? Nej Ja Hvilken: Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej Ja Hvornår: Gl. CVR.nr. Ønsker virksomheden at benytte sig af forpraktikordningen Nej Ja se vedhæftede information herom. Udfører virksomheden Ja Nej Udfører virksomheden Ja Nej Fremstilling og montage af Opmåling og montering af trapper tagkonstruktioner Isolering Montering og beklædning af lofter Udførsel af undertag, lægtning, stern, udhæng og tagbeklædninger m.m. Facadekonstruktion med indvendige og udvendige beklædninger Opmåling og montering af døre og vinduer Skillevægskonstruktioner med vægbeklædninger Opstilling af letbeton Gulv- og strøkonstruktion, lægning af trægulve med brædder eller parket Montage af inventar og listearbejde Nybygning Ombygnings- og reparationsarbejde Værkstedsarbejde Yderligere bemærkninger: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Dato: Firmastempel: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som Det faglige Udvalg til hver en tid må kontrollere.

2 Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres uddannelsesområde. En godkendelsesbehandling igangsættes med det samme, I fremsender det efterfølgende skema. Skema og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser, som huser en række faglige udvalg på bygge- og anlægsområdet. Overordnet og formelt giver de enkelte faglige udvalg tilladelsen til en virksomhed til at have elever i lære. Det er et ansvar, der er gældende efter bestemmelserne i loven om erhvervsuddannelserne. Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets Uddannelser sig dog af. Det praktiske arbejde med vurdering af virksomheden er uddelegeret til lokale og fagkyndige repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere efter bestemmelser i de faglige udvalg. Dette for at trække på lokal viden og kendskab, når det skal vurderes om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at uddanne elever. For at blive godkendt på Tømrerspecialet skal virksomheden: have fast adresse og være tilmeldt CVR/SE-registeret dække de fleste af de faglige opgaver på ansøgningsskemaet til stadighed have en faglært virksomhedsejer eller ansat en tømrer eller en bygningssnedker (I særlige tilfælde kan der dispenseres for uddannelseskrav til virksomhedsindehaveren eller den ansatte. Dispensationsansøgning vedlægges med dokumentation for tilsvarende uddannelse/virksomhedsdrift af lignende karakter) For tømreruddannelsen forudsættes det som hovedregel, at virksomheden disponerer over de stationære, flytbare eller håndbårne træbearbejdningsmaskiner beregnet til almindelige fremstillings- og samlingsarbejde på værkstedet eller ved midlertidig opstilling på byggepladsen Det kan anbefales, at gennemlæse godkendelsesafsnittet under specialet på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside og i øvrigt at sætte sig godt ind i hjemmesidens oplysninger om uddannelsen. 1. Når Byggeriets Uddannelser modtager jeres ansøgningsskema, foretages der en vurdering af, om de opgivne oplysninger er tilstrækkelige. 2. Herefter sendes oplysningerne og et vurderingsskema til de lokale godkendere med anmodning om, at de foretager den fornødne vurdering. 3. Her vurderes ansøgningen. Og enten tilbagesendes det tilhørende vurderingsskema med godkendelsen på baggrund af deres lokale kendskab uden kontakt til jer. Eller også og det er det almindeligste aftaler de et møde med Jer, før de er færdige med at vurdere ansøgningen. 4. Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får skemaer retur (fra godkenderne), vil I få tilsendt den endelige behandling af godkendelsen. I forbindelse med et evt. møde med de lokale godkendere vil der være mulighed for at få en række relevante informationer omkring det at have elever ansat og oplysninger om indhold, skoleophold, forventninger og lignende i dialog med andre fra branchen, som har et godt kendskab hertil. Og også få nogle kontakter, som I efterfølgende kan trække på omkring spørgsmål eller andet, der skal afklares. Alt efter bredden af Jeres almindelige arbejdsopgaver og virksomhedens størrelse gives enten en fuld godkendelse, en begrænset godkendelse grundet snævert udbud af arbejdsopgaver, størrelse og erfaring, eller evt. afslag på ansøgningen. Dette vil fremgå af den endelige behandling fra Byggeriets Uddannelser. Behandlingen af Jeres ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger dog vil en evt. mødeaftale med de lokale godkendere rykke behandlingen tilsvarende. Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

3 ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, København NV Tlf /-36/-39 - Fax Maj 2012.

4 -1- LØNFORHOLD. Elever i Træfagenes Byggeuddannelse aflønnes efter de satser, der aftales ved overenskomst mellem Forbundet 3F og henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Byggeri's gulvsektion. Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage, 1. maj og grundlovsdag. Lønnen afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør følgende: Løntrin Pr kr. pr. time Pr kr. pr. time 1 (variabel) 58,75 60,05 2 (1 år) 70,95 72,55 3 (1 år) 80,85 82,65 4 (1 år) 97,55 99,75 Lønnen beregnes altid bagud fra uddannelsens afslutning i hele år, og den resterende tid er variabel. Arbejdstøj. Elever har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår (8 sæt). Arbejdstøjet skal udleveres første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet. Værktøj Tømrerelever. Værktøj leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er begge dele elevens ejendom. Værktøj Gulvlægger elever. Virksomheden udleverer og vedligeholder 1 sæt håndværktøj, herunder knivblade og knæpuder i henhold til værktøjslisten for gulvlæggerelever, godkendt af det faglige udvalg. Værktøjet overdrages eleven efter endt svendeprøve. Værktøjet der er overdraget til eleven ved bestået svendeprøve er et fuldt sæt værktøj i henhold til den gældende værktøjsliste godkendt af det faglige udvalg på udlæringstidspunktet.

5 -2- Værktøj ALU-tømrer. Læremesteren leverer og betaler værktøjet, der er læremesterens ejendom. Eleven modtager, på hovedforløbet, en bogpakke på skolen med bøger til arbejdsmiljøundervisningen. Virksomheden betaler den efterfølgende opkrævning. Efter endt svendeprøve er bogpakken elevens ejendom. Værktøj Tækkemandselever. Det almindelige værktøj, som fremgår af værktøjslisten, leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen, samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er det almindelige værktøj og bogpakken elevens ejendom. Tækkeværktøjet er virksomhedens ejendom. Værktøj ved korte uddannelsesaftaler. Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler. Hvis eleven stopper i virksomheden og fortsætter uddannelsen under skolepraktikordningen eller i en anden virksomhed gøres værktøjskontoen op og afregnes med skolen eller den nye praktikvirksomhed, som overtager forpligtelserne med værktøjskontoen. Kørepenge. Der henvises til den for virksomheden gældende overenskomst. Skurpenge. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Skurpenge betales med de for svendene gældende regler og satser. Smuds- og vandbygningstillæg. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Smuds og vandbygningstillæg betales efter de for svendene gældende regler og satser. Søgnehelligdage. Søgnehelligdagsbetaling ydes til timelønnede elever med den til enhver tid gældende løn. Af akkordoverskud betales: 6,90 % pr. 1. marts 2009 i søgne-helligdagsbetaling optjent i det foregående optjeningsår. Beløbet udbetales til hovedferien. Feriefridage. Elever har ret til 5 feriefridage, der placeres efter samme regler som restferien (samme bestemmelser som for svende.) Feriefridagene betales til eleven med den til enhver tid gældende løn. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af året. Elever der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdt feriefridage. 1.maj og grundlovsdag er fridage med løn og ikke feriefridage. Dog kan skolen ved skoleophold bestemme, at 1.maj er en almindelig uddannelsesdag på skolen.

6 -3- Ferie. Hvis uddannelsesforhold påbegyndes i perioden 1. januar til 1. juli, har eleven ret til 25 dages betalt ferie i det ferieår, der starter 1. maj samme år. Feriegodtgørelse betales i form af løn, hvis størrelse skal svare til lønnen på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Elever skal have 12,5 % i feriegodtgørelse af udbetalt overarbejdsbetaling og akkordoverskud. Feriegodtgørelsen skal udbetales til hovedferien. Herudover ydes et ferietillæg på 1% af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår (ikke af lønnen i ferien). Feriegodtgørelse optjent før uddannelsesaftalens ikrafttræden kan modregnes i løn under ferie. Dette gælder dog ikke, såfremt feriegodtgørelsen er optjent ved akkordoverskud. Feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden. Når svendeprøven aflægges om foråret har elever krav på A. feriegodtgørelse på 12,5 % af den i det forudgående optjeningsår indtjente løn og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efter følgende ferieår). Når svendeprøve aflægges om efteråret A. Eks.: Der skal afholdes 5 ugers ferie. Hvis de 3 uger er afholdt inden fratrædelse, er eleven berettiget til feriegodtgørelse i de resterende 2 ferieuger, svarende til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i sidste optjeningsår og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efterfølgende ferieår). Ophold på skolehjem. Eleven betaler den af Undervisningsministeriet fastsatte takst for kost og logi på skolehjem. Der kan ske skattemæssige fradrag i henhold til ligningsloven. Forsørgende elever kan fritages for skolehjemsbetaling. Kontakt skolevejleder. I forbindelse med gulvlæggerelevers skoleophold betaler virksomheden de af Undervisningsministeriet fastsatte takster for kost og logi på skolehjem. Elevers deltagelse i session. Elever gives den fornødne frihed med løn til deltagelse i session. Tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Under elevers skolegang ydes der følgende refusion af den udbetalte løn. 1. års elever kr. pr. uge 2. års elever kr. pr. uge 3. års elever kr. pr. uge 4. års elever kr. pr. uge Voksne elever *) kr. pr. uge

7 -4- Der er en *Særlig lønrefusion til voksenelever. Kravet er at eleven er fyldt 25 år, og arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden udbetaler løn svarende til mindst fagets mindsteløn. Anmeldelse herom til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker som for andre elever. For god ordens skyld bør det på forhånd undersøges, om eleven opfylder kravene for at få denne særlige refusion: Arbejdsgivernes Elevrefusion, ATP-Huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Tlf Fagets mindste betalingssats som forhandles ved overenskomstforhandlinger mellem Dansk Byggeri og 3F fra kr. 113,60 pr. time fra kr. 114,95 pr. time Befordringstilskud. AER refunderer 80 % af de befordringsudgifter, virksomheden afholder for eleverne i forbindelse med skoleopholdene. Den befordringsudgift der bruges som beregningsgrundlag er billigste offentlige transportmiddel. Hvis eleven, efter aftale, kører i egen vogn betaler virksomheden, pr. 1. juli 2009, eleven kr. 1,14 pr. kilometer udover de første 20 km samlet skolevej. Pension Danmark. Elever er omfattet af svendenes regler for Pension Danmark Elever skal have indbetalt pension, når de fylder eller er fyldt 20 år og kan opfylde anciennitetskravet på 6 måneders erhvervsarbejde. Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

8 Forpraktik/ trainee forløb Der er nu mulighed for at virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre, kan indgå en aftale med en ung om forpraktik på Træfagenes Byggeuddannelses område. En forpraktik er en ansættelse i en virksomhed, som ligger forud for et egentlig uddannelsesforhold. Aftalen om forpraktik er indgået mellem organisationerne på området og gælder for alle virksomheder, der er godkendt til de efterfølgende specialer i Træfagenes Byggeuddannelse tømrer, Alu-tømrer, gulvlægger og tækkemand. Formål: Forpraktikken skal fremme at virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende vil kunne resultere i en egentlig uddannelsesaftale. at virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifikationer og se om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation. at den unge ved relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag. at mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve uddannelsen. at skabe flere potentielle praktikpladser i virksomhederne Bestemmelser Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år. Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne elever indenfor det fag eller speciale, som forpraktikanten efterfølgende ønsker at uddanne sig til, idet aftalen indgås med den hensigt, at der indgås en ordinær uddannelsesaftale efter forpraktikforløbet. Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, men kan være kortere efter aftale mellem virksomheden og forpraktikanten. Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung anvendes en ansættelsesaftale. Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, som registrerer aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, hvorefter forpraktikforløbet kan begyndes. Hele forpraktikken på Træfagenes Byggeuddannelse er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på uddannelsesområdet mellem Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet 3F i Danmark. Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedssko til forpraktikanten. Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 arbejdsdages varsel. Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden den aftalte afslutningsdato, skal virksomheden skriftligt begrunde, hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen. Kopi af opsigelsen skal sendes til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af en ordinær uddannelsesaftale. Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkvalificering. Virksomheden er forpligtiget til at sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson. Den uddannelsesansvarlige kontaktperson skal fra aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grundig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver. at give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

9 at give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende på begynderstadiet tilegner sig det anvendte fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse. at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden. Forpraktikanten er forpligtiget til at deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start. at følge de instrukser som virksomheden og de øvrige ansatte - giver med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og opgaver. at følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af virksomheden for underretning af sygdom eller andet fravær, samt underretning om bopæl. Sikkerhedsbestemmelser Forpraktikanter under 18 år er generelt omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, hvor der er fastsat bestemmelser for, hvordan, hvornår og med hvad unge må beskæftiges. Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v., hvorefter der for forpraktikanter på Træfagenes Byggeuddannelses område er muligt at arbejde med, Langhulsboremaskine med emner fastspændt under behandling Søjleboremaskiner med emner fastspændt under behandling Båndpudser Kantpudser Bredbåndspudser Afkorter Boremaskine med patron op til 13 mm. Slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minutter om dagen Skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2 Rystepudser op til 30 minutter om dagen Trykluftdrevet hæfteklammepistol med hæfteklammemasse på maks. 0,3 gram. Geringssav Kapsav Båndsav med klingen afskærmet så meget, som emnet tillader Forpraktikanten må ikke arbejde med, Vinkelsliber, uanset skivestørrelsen Fugefræser Rundsav Løn På Træfagenes Byggeuddannelses område er der aftalt følgende lønvilkår mellem organisationerne Dansk Byggeri og Forbundet 3F i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn: pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts år, men ikke fyldt 16 år 45,45 kr. 46,00 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 56,80 kr. 57,50 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 79,50 kr. 80,45 kr. Lønvilkår mellem organisationerne Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet 3F i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn pr. 1. marts 2009, 15 år, men ikke fyldt 16 år 43,66 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 54,58 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 76,41 kr. Endvidere er organisationerne enige om at bygningsoverenskomsten generelt er gældende for ansættelsesforholdet.

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere