CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:"

Transkript

1 Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf telefax Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes på: Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Tømrer CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Antal timelønnede medarbejdere i alt i virksomheden: heraf faglærte indenfor tømrerspecialet: Antal arbejdsmænd eller andre relaterede uddannelser, hvilke? Medlem af arbejdsgiverorganisation? Nej Ja Hvilken: Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej Ja Hvornår: Gl. CVR.nr. Ønsker virksomheden at benytte sig af forpraktikordningen Nej Ja se vedhæftede information herom. Udfører virksomheden Ja Nej Udfører virksomheden Ja Nej Fremstilling og montage af Opmåling og montering af trapper tagkonstruktioner Isolering Montering og beklædning af lofter Udførsel af undertag, lægtning, stern, udhæng og tagbeklædninger m.m. Facadekonstruktion med indvendige og udvendige beklædninger Opmåling og montering af døre og vinduer Skillevægskonstruktioner med vægbeklædninger Opstilling af letbeton Gulv- og strøkonstruktion, lægning af trægulve med brædder eller parket Montage af inventar og listearbejde Nybygning Ombygnings- og reparationsarbejde Værkstedsarbejde Yderligere bemærkninger: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Dato: Firmastempel: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som Det faglige Udvalg til hver en tid må kontrollere.

2 Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres uddannelsesområde. En godkendelsesbehandling igangsættes med det samme, I fremsender det efterfølgende skema. Skema og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser, som huser en række faglige udvalg på bygge- og anlægsområdet. Overordnet og formelt giver de enkelte faglige udvalg tilladelsen til en virksomhed til at have elever i lære. Det er et ansvar, der er gældende efter bestemmelserne i loven om erhvervsuddannelserne. Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets Uddannelser sig dog af. Det praktiske arbejde med vurdering af virksomheden er uddelegeret til lokale og fagkyndige repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere efter bestemmelser i de faglige udvalg. Dette for at trække på lokal viden og kendskab, når det skal vurderes om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at uddanne elever. For at blive godkendt på Tømrerspecialet skal virksomheden: have fast adresse og være tilmeldt CVR/SE-registeret dække de fleste af de faglige opgaver på ansøgningsskemaet til stadighed have en faglært virksomhedsejer eller ansat en tømrer eller en bygningssnedker (I særlige tilfælde kan der dispenseres for uddannelseskrav til virksomhedsindehaveren eller den ansatte. Dispensationsansøgning vedlægges med dokumentation for tilsvarende uddannelse/virksomhedsdrift af lignende karakter) For tømreruddannelsen forudsættes det som hovedregel, at virksomheden disponerer over de stationære, flytbare eller håndbårne træbearbejdningsmaskiner beregnet til almindelige fremstillings- og samlingsarbejde på værkstedet eller ved midlertidig opstilling på byggepladsen Det kan anbefales, at gennemlæse godkendelsesafsnittet under specialet på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside og i øvrigt at sætte sig godt ind i hjemmesidens oplysninger om uddannelsen. 1. Når Byggeriets Uddannelser modtager jeres ansøgningsskema, foretages der en vurdering af, om de opgivne oplysninger er tilstrækkelige. 2. Herefter sendes oplysningerne og et vurderingsskema til de lokale godkendere med anmodning om, at de foretager den fornødne vurdering. 3. Her vurderes ansøgningen. Og enten tilbagesendes det tilhørende vurderingsskema med godkendelsen på baggrund af deres lokale kendskab uden kontakt til jer. Eller også og det er det almindeligste aftaler de et møde med Jer, før de er færdige med at vurdere ansøgningen. 4. Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får skemaer retur (fra godkenderne), vil I få tilsendt den endelige behandling af godkendelsen. I forbindelse med et evt. møde med de lokale godkendere vil der være mulighed for at få en række relevante informationer omkring det at have elever ansat og oplysninger om indhold, skoleophold, forventninger og lignende i dialog med andre fra branchen, som har et godt kendskab hertil. Og også få nogle kontakter, som I efterfølgende kan trække på omkring spørgsmål eller andet, der skal afklares. Alt efter bredden af Jeres almindelige arbejdsopgaver og virksomhedens størrelse gives enten en fuld godkendelse, en begrænset godkendelse grundet snævert udbud af arbejdsopgaver, størrelse og erfaring, eller evt. afslag på ansøgningen. Dette vil fremgå af den endelige behandling fra Byggeriets Uddannelser. Behandlingen af Jeres ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger dog vil en evt. mødeaftale med de lokale godkendere rykke behandlingen tilsvarende. Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

3 ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, København NV Tlf /-36/-39 - Fax Maj 2012.

4 -1- LØNFORHOLD. Elever i Træfagenes Byggeuddannelse aflønnes efter de satser, der aftales ved overenskomst mellem Forbundet 3F og henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Byggeri's gulvsektion. Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage, 1. maj og grundlovsdag. Lønnen afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør følgende: Løntrin Pr kr. pr. time Pr kr. pr. time 1 (variabel) 58,75 60,05 2 (1 år) 70,95 72,55 3 (1 år) 80,85 82,65 4 (1 år) 97,55 99,75 Lønnen beregnes altid bagud fra uddannelsens afslutning i hele år, og den resterende tid er variabel. Arbejdstøj. Elever har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår (8 sæt). Arbejdstøjet skal udleveres første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet. Værktøj Tømrerelever. Værktøj leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er begge dele elevens ejendom. Værktøj Gulvlægger elever. Virksomheden udleverer og vedligeholder 1 sæt håndværktøj, herunder knivblade og knæpuder i henhold til værktøjslisten for gulvlæggerelever, godkendt af det faglige udvalg. Værktøjet overdrages eleven efter endt svendeprøve. Værktøjet der er overdraget til eleven ved bestået svendeprøve er et fuldt sæt værktøj i henhold til den gældende værktøjsliste godkendt af det faglige udvalg på udlæringstidspunktet.

5 -2- Værktøj ALU-tømrer. Læremesteren leverer og betaler værktøjet, der er læremesterens ejendom. Eleven modtager, på hovedforløbet, en bogpakke på skolen med bøger til arbejdsmiljøundervisningen. Virksomheden betaler den efterfølgende opkrævning. Efter endt svendeprøve er bogpakken elevens ejendom. Værktøj Tækkemandselever. Det almindelige værktøj, som fremgår af værktøjslisten, leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen, samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er det almindelige værktøj og bogpakken elevens ejendom. Tækkeværktøjet er virksomhedens ejendom. Værktøj ved korte uddannelsesaftaler. Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler. Hvis eleven stopper i virksomheden og fortsætter uddannelsen under skolepraktikordningen eller i en anden virksomhed gøres værktøjskontoen op og afregnes med skolen eller den nye praktikvirksomhed, som overtager forpligtelserne med værktøjskontoen. Kørepenge. Der henvises til den for virksomheden gældende overenskomst. Skurpenge. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Skurpenge betales med de for svendene gældende regler og satser. Smuds- og vandbygningstillæg. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Smuds og vandbygningstillæg betales efter de for svendene gældende regler og satser. Søgnehelligdage. Søgnehelligdagsbetaling ydes til timelønnede elever med den til enhver tid gældende løn. Af akkordoverskud betales: 6,90 % pr. 1. marts 2009 i søgne-helligdagsbetaling optjent i det foregående optjeningsår. Beløbet udbetales til hovedferien. Feriefridage. Elever har ret til 5 feriefridage, der placeres efter samme regler som restferien (samme bestemmelser som for svende.) Feriefridagene betales til eleven med den til enhver tid gældende løn. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af året. Elever der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdt feriefridage. 1.maj og grundlovsdag er fridage med løn og ikke feriefridage. Dog kan skolen ved skoleophold bestemme, at 1.maj er en almindelig uddannelsesdag på skolen.

6 -3- Ferie. Hvis uddannelsesforhold påbegyndes i perioden 1. januar til 1. juli, har eleven ret til 25 dages betalt ferie i det ferieår, der starter 1. maj samme år. Feriegodtgørelse betales i form af løn, hvis størrelse skal svare til lønnen på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Elever skal have 12,5 % i feriegodtgørelse af udbetalt overarbejdsbetaling og akkordoverskud. Feriegodtgørelsen skal udbetales til hovedferien. Herudover ydes et ferietillæg på 1% af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår (ikke af lønnen i ferien). Feriegodtgørelse optjent før uddannelsesaftalens ikrafttræden kan modregnes i løn under ferie. Dette gælder dog ikke, såfremt feriegodtgørelsen er optjent ved akkordoverskud. Feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden. Når svendeprøven aflægges om foråret har elever krav på A. feriegodtgørelse på 12,5 % af den i det forudgående optjeningsår indtjente løn og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efter følgende ferieår). Når svendeprøve aflægges om efteråret A. Eks.: Der skal afholdes 5 ugers ferie. Hvis de 3 uger er afholdt inden fratrædelse, er eleven berettiget til feriegodtgørelse i de resterende 2 ferieuger, svarende til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i sidste optjeningsår og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efterfølgende ferieår). Ophold på skolehjem. Eleven betaler den af Undervisningsministeriet fastsatte takst for kost og logi på skolehjem. Der kan ske skattemæssige fradrag i henhold til ligningsloven. Forsørgende elever kan fritages for skolehjemsbetaling. Kontakt skolevejleder. I forbindelse med gulvlæggerelevers skoleophold betaler virksomheden de af Undervisningsministeriet fastsatte takster for kost og logi på skolehjem. Elevers deltagelse i session. Elever gives den fornødne frihed med løn til deltagelse i session. Tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Under elevers skolegang ydes der følgende refusion af den udbetalte løn. 1. års elever kr. pr. uge 2. års elever kr. pr. uge 3. års elever kr. pr. uge 4. års elever kr. pr. uge Voksne elever *) kr. pr. uge

7 -4- Der er en *Særlig lønrefusion til voksenelever. Kravet er at eleven er fyldt 25 år, og arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden udbetaler løn svarende til mindst fagets mindsteløn. Anmeldelse herom til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker som for andre elever. For god ordens skyld bør det på forhånd undersøges, om eleven opfylder kravene for at få denne særlige refusion: Arbejdsgivernes Elevrefusion, ATP-Huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Tlf Fagets mindste betalingssats som forhandles ved overenskomstforhandlinger mellem Dansk Byggeri og 3F fra kr. 113,60 pr. time fra kr. 114,95 pr. time Befordringstilskud. AER refunderer 80 % af de befordringsudgifter, virksomheden afholder for eleverne i forbindelse med skoleopholdene. Den befordringsudgift der bruges som beregningsgrundlag er billigste offentlige transportmiddel. Hvis eleven, efter aftale, kører i egen vogn betaler virksomheden, pr. 1. juli 2009, eleven kr. 1,14 pr. kilometer udover de første 20 km samlet skolevej. Pension Danmark. Elever er omfattet af svendenes regler for Pension Danmark Elever skal have indbetalt pension, når de fylder eller er fyldt 20 år og kan opfylde anciennitetskravet på 6 måneders erhvervsarbejde. Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

8 Forpraktik/ trainee forløb Der er nu mulighed for at virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre, kan indgå en aftale med en ung om forpraktik på Træfagenes Byggeuddannelses område. En forpraktik er en ansættelse i en virksomhed, som ligger forud for et egentlig uddannelsesforhold. Aftalen om forpraktik er indgået mellem organisationerne på området og gælder for alle virksomheder, der er godkendt til de efterfølgende specialer i Træfagenes Byggeuddannelse tømrer, Alu-tømrer, gulvlægger og tækkemand. Formål: Forpraktikken skal fremme at virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende vil kunne resultere i en egentlig uddannelsesaftale. at virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifikationer og se om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation. at den unge ved relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag. at mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve uddannelsen. at skabe flere potentielle praktikpladser i virksomhederne Bestemmelser Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år. Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne elever indenfor det fag eller speciale, som forpraktikanten efterfølgende ønsker at uddanne sig til, idet aftalen indgås med den hensigt, at der indgås en ordinær uddannelsesaftale efter forpraktikforløbet. Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, men kan være kortere efter aftale mellem virksomheden og forpraktikanten. Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung anvendes en ansættelsesaftale. Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, som registrerer aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, hvorefter forpraktikforløbet kan begyndes. Hele forpraktikken på Træfagenes Byggeuddannelse er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på uddannelsesområdet mellem Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet 3F i Danmark. Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedssko til forpraktikanten. Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 arbejdsdages varsel. Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden den aftalte afslutningsdato, skal virksomheden skriftligt begrunde, hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen. Kopi af opsigelsen skal sendes til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af en ordinær uddannelsesaftale. Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkvalificering. Virksomheden er forpligtiget til at sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson. Den uddannelsesansvarlige kontaktperson skal fra aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grundig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver. at give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

9 at give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende på begynderstadiet tilegner sig det anvendte fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse. at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden. Forpraktikanten er forpligtiget til at deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start. at følge de instrukser som virksomheden og de øvrige ansatte - giver med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og opgaver. at følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af virksomheden for underretning af sygdom eller andet fravær, samt underretning om bopæl. Sikkerhedsbestemmelser Forpraktikanter under 18 år er generelt omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, hvor der er fastsat bestemmelser for, hvordan, hvornår og med hvad unge må beskæftiges. Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v., hvorefter der for forpraktikanter på Træfagenes Byggeuddannelses område er muligt at arbejde med, Langhulsboremaskine med emner fastspændt under behandling Søjleboremaskiner med emner fastspændt under behandling Båndpudser Kantpudser Bredbåndspudser Afkorter Boremaskine med patron op til 13 mm. Slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minutter om dagen Skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2 Rystepudser op til 30 minutter om dagen Trykluftdrevet hæfteklammepistol med hæfteklammemasse på maks. 0,3 gram. Geringssav Kapsav Båndsav med klingen afskærmet så meget, som emnet tillader Forpraktikanten må ikke arbejde med, Vinkelsliber, uanset skivestørrelsen Fugefræser Rundsav Løn På Træfagenes Byggeuddannelses område er der aftalt følgende lønvilkår mellem organisationerne Dansk Byggeri og Forbundet 3F i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn: pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts år, men ikke fyldt 16 år 45,45 kr. 46,00 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 56,80 kr. 57,50 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 79,50 kr. 80,45 kr. Lønvilkår mellem organisationerne Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet 3F i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn pr. 1. marts 2009, 15 år, men ikke fyldt 16 år 43,66 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 54,58 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 76,41 kr. Endvidere er organisationerne enige om at bygningsoverenskomsten generelt er gældende for ansættelsesforholdet.

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere