Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

2

3 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikring, livs- og pensionsforsikring samt ejerskifteforsikring. Ankenævnet afsluttede sager i. Heraf blev sager afsluttet af nævnet, mens 292 sager blev afsluttet af sekretariatet. Med udgangen af var der 973 uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 12 sager. Sagsbehandlingstiden er faldet, så 84 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I var det 72,7 % af sagerne, der blev afsluttet inden for 8 måneder. I fik klagerne helt eller delvis medhold i 23,8 % af de realitetsbehandlede sager. Det er 0,8 procentpoint højere end i. Antallet af sager med dissens er steget, idet der i blev afgivet dissens i 3,6 % af tilfældene mod 2,5 % i. Antallet af sager, som forsikringsselskaberne har anfægtet, er omvendt faldet, idet forsikringsselskaberne i anfægtede 10 sager, mens tallet for var 28. Af de 10 anfægtede sager angik 5 sager erstatning for erhvervsevnetab, 2 sager angik erstatning for mèn, 1 sag angik pensionens størrelse, 1 sag angik dækning for sygdom, og 1 sag angik dækning under rejse. Nævnets kendelser offentliggøres i anonymiseret form på På hjemmesiden fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. 1

4 INDHOLD Resumé 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed 7 1. Behandlede sager 7 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager Resultat af sekretariatsbehandlede sager Antal andre henvendelser 17 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 18 2

5 A. INDLEDNING Denne beretning angår perioden 1. januar til 31. december. Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september Ankenævnet for Forsikring er den 19/12 af Erhvervs- og Vækstministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, og enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskaberne er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

6 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Poul Sørensen og landsdommer Svend Bjerg Hansen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Rådsmedlem André Just Vedgren Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

7 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent, advokat Niklas Jeppesen Underdirektør Per S. Poulsen Vicedirektør Ole Krogh Petersen (fra 1/7 ) Klageansvarlig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard (fra 1/7 ) Klageansvarlig, cand.jur. Lisbeth Rasmussen (fra 1/1 til 30/6 ) Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman (til 30/4 ) Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg (fra 1/7 ) Fagkonsulent Marianne Stavad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen (til 31/12 ) Fagkonsulent Katja Dahl (fra 1/1 ) Kontorchef Lisbeth Kuld Fagkonsulent Lise Thomassen (fra 1/1 ) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Afdelingsdirektør Arne Lund Advokat Klaus Rasmussen (fra 1/1 ) Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring: Jurist John Holmgrün Nielsen Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Skadebehandler Heidi Hillerup Specialkonsulent Pia Nordland Kvalitetskonsulent Camilla Jørgensen (fra 1/1 ) Teamleder Peter Wittwer (fra 1/1 ) 5

8 Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg Rejseforsikring: Skadebehandler Maria Beeken (fra 1/7 ) Skadechef Henrik Iding Kvalitetskonsulent, advokat Lene Bangshøi Olesen Teamleder Peter Wittwer (fra 1/1 ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadebehandler, cand.jur. Ulla Ravn Nævnets sekretariat bestod pr. 31/12 af: Direktør, cand.jur., HD(F) Kim Sparlund Kontorchef, cand.jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Linda Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Kristian von Grumbkow Fuldmægtig, cand.jur. Asger Holst-Jensen Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Møller Erhvervs PhD Anne Rubin Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lene Bruus-Jensen Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Eva Poulsen Stud.jur. Michael Forum Askgaard Stud.jur. Rasmus Dines Nævnets regnskab revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR ) 6

9 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Behandlede sager Antal Antal Sager primo året Nyindkomne sager Antal sager til behandling Sagerne fordeler sig således: Sekretariatsafsluttede sager Nævnsafsluttede sager Uafsluttede sager ved årets udgang I alt

10 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud Indkomne sager: Nævns- behandlede sager: Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

11 Nævnets sagsbehandlingstid En undersøgelse baseret på de 244 sager, der blev afsluttet i december måned, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Sum % 4 måneder 60 24,6 24,6 4-6 måneder 24 9,8 34,4 6-8 måneder ,6 84, måneder 21 8,6 92, måneder 7 2,9 95,5 efter 12 måneder 11 4,5 100,0 Dette er ensbetydende med, at 84,0 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I var tallet 72,7 %. 92,6 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I var tallet 93,2 %. 95,5 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I var tallet 94,7 %. Oversigt over indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche Branche Indkomne Afsluttet Afsluttet Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 168 9, , ,6 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 135 7, , ,6 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,0 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 20 1,2 24 1,4 15 0,6 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 29 1,7 28 1,6 27 1,1 Syge- og ulykkesforsikring , , ,6 Arbejdsmarkedspension 77 4,4 79 4, ,9 Livs- og pensionsforsikring , , ,0 Retshjælpsforsikring 44 2,6 55 3,2 92 3,7 Ansvarsforsikring 14 0,8 23 1,3 30 1,2 Rejseforsikring 85 4, , ,4 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 75 4,3 74 4, ,7 Totalforsikring 23 1,3 25 1,5 24 1,0 Arbejdsløshedsforsikring 32 1,8 28 1,6 41 1,7 Byggeskade 4 0,2 3 0,2 3 0,1 Diverse 5 0,3 5 0,3 6 0,2 Ingen 16 0,9 14 0,8 21 0,8 I alt , , ,0 9

12 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Afvist 70 4,9 95 4,5 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 67 4,7 98 4,7 Klager medhold , ,6 Afsluttet med henstilling 1 0,1 2 0,1 I alt , ,0 I blev der afgivet dissens i 51 nævnsafgørelser svarende til 3,6 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i 2,5 %. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 67 4,9 98 4, Klager medhold , ,1 Afsluttet med henstilling 1 0,1 2 0,1 I alt , ,0 3. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,9 Selskab medhold ,2 Klager/selskab delvis medhold ,9 Klager medhold ,8 Forligt ,3 Andet ,9 I alt ,0 10

13 Ses der bort fra afviste sager, bliver resultatet af nævns- og sekretariatsbehandlede sager følgende Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 67 4,2 98 4,2 Klager medhold , ,5 Forligt 125 7, ,3 Andet 101 6, ,0 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 23,8 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 23,0 %. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager fordelt på branche Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 19 12, ,0 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 5 3,2 16 6,1 Klager medhold 16 10,1 23 8,7 Afvist af nævnet ved kendelse 13 8,2 15 5,7 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 18 14, ,6 Selskab medhold 85 66, ,2 Klager/selskab delvis medhold 5 3,9 9 3,4 Klager medhold 14 10,9 22 8,4 Afvist af nævnet ved kendelse 6 4,7 9 3,4 I alt , ,0 11

14 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 20, ,8 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 5 2,5 6 1,9 Klager medhold 17 8,6 23 7,1 Afvist af nævnet ved kendelse 22 11,1 25 7,8 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 16,7 3 20,0 Selskab medhold 8 33,3 6 40,0 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold 6 25,0 - - Afvist af nævnet ved kendelse 6 25,0 5 33,3 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 28,6 5 18,5 Selskab medhold 13 46, ,2 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold 7 25,0 8 29,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 71 23, ,4 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 3 1,0 4 1,0 Klager medhold 27 8,8 38 9,3 Afvist af nævnet ved kendelse 4 1,3 5 1,2 I alt , ,0 12

15 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 9 11,4 12 9,8 Selskab medhold 66 83, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 1,3 4 3,3 Klager medhold 3 3,8 11 9,0 Afvist af nævnet ved kendelse ,1 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 29 11,4 25 8,4 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 13 5,1 17 5,7 Klager medhold 25 9, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 7 2,7 9 3,0 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 7, ,7 Selskab medhold 47 85, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 4 7, ,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 5 21, ,0 Selskab medhold 13 56, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 3 13,0 3 10,0 Afvist af nævnet ved kendelse 2 8,7 - - I alt , ,0 13

16 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 16 13, ,3 Selskab medhold 67 57, ,7 Klager/selskab delvis medhold 7 6,0 2 1,5 Klager medhold 26 22, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse ,5 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 22 10,9 22 7,5 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 26 12, ,6 Klager medhold 16 7,9 21 7,2 Afvist af nævnet ved kendelse 9 4,4 16 5,5 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 8 10,8 9 7,8 Selskab medhold 55 74, ,9 Klager/selskab delvis medhold 1 1,4 - - Klager medhold 9 12,2 8 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,4 4 3,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 52,0 9 37,5 Selskab medhold 7 28,0 8 33,4 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 5 20,0 5 20,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 14

17 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 32,1 4 9,8 Selskab medhold 11 39, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,6 - - Klager medhold 7 25, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Byggeskade Afsluttet uden kendelse ,3 Selskab medhold 3 100,0 1 33,3 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 4 80,0 4 66,7 Selskab medhold ,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 20,0 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt 5 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 14 15

18 4. Resultat af sekretariatsbehandlede sager A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 30 1,2 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,8 19 0,7 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,2 12 0,5 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 20 1,2 7 0,3 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 110 6, ,1 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 18 1,0 23 0,9 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 8 0,5 5 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 14 0,8 15 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 24 1,4 37 1,5 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 39 2,3 39 1,6 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 12 0,7 11 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,0 + nævnsbehandlede , ,0 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 16

19 5. Antal andre henvendelser Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 17

20 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I skete dette i 10 tilfælde. Sekretariatet følger det "endelige" resultat af de anfægtede sager. Overførte, uafklarede sager ultimo 35 Nye tilkomne sager 10 I alt 45 Afsluttede i 21 Til rest, uafsluttede ultimo 24 I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 789 eller 8,3 %. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 18

21 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: Antal anfægtede sager, derefter indbragt for domstolene ,1 NA ,9 NA ,6 NA ,9 NA ,8 NA ,5 NA ,4 NA ,9 NA ,5 NA ,7 NA ,2 NA ,0 NA ,2 NA ,7 NA *) 7,3 NA ,1 NA ,2 NA ,3 NA ,8 NA , , , ,9 6 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de 765 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % Antal Klager medhold igen: ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,0 13 Forlig (mest ½ - ½) * 48 6,3 2 Selskab medhold 90 11,8 5 Klager opgav sagen ,8 1 I alt ,0 21 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. 19

22 Af de 575 sager, som klagerne ikke opgav, fik klagerne helt eller delvis medhold igen i de 470 sager, svarende til 84,3 %. Selskabet fik fuldt medhold i 90 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,7 %. 1. Status på anfægtede sager i : I anfægtede selskaberne 10 sager. Af de 10 anfægtede sager angik 5 sager erstatning for erhvervsevnetab, 2 sager angik erstatning for mén, 1 sag angik pensionens størrelse, 1 sag angik dækning for sygdom, og 1 sag angik dækning under rejse. 6 af de anfægtede sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige 4 sager er følgende: Kendelse af 4/2 Rejseforsikring. Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringstageren døde på rejsen, et par dage før han ville være fyldt 70 år. Da han ikke forud for rejsen havde indsendt en helbredserklæring, afviste selskabet dækning af udgifterne i forbindelse med dødsfaldet, da helbredserklæringen var obligatorisk for rejsende, der fylder 70 år eller er fyldt 70 år. Nævnet gav boet efter forsikringstagerne medhold og henviste til, at selskabet var bekendt med klagerens fødselsdato, og at forsikringsbetingelserne var uklare. Selskabet anfægtede kendelsen, hvorefter klagerens kommune udtog stævning mod selskabet. (Kommunen havde tilsyneladende dækket udgifterne i forbindelse med dødsfaldet, og var derefter indtrådt i kravet mod selskabet). Af retsbogsudskrift fremgår, at sagen blev forligt således, at kommunens dokumenterede omkostninger i anledning af forsikringstagerens dødsfald og hjemtransport blev betalt af selskabet. Kendelse af 4/3 Individuel Pension. SEB Pension. Nævnet fandt, at selskabet skulle anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne var nedsat med halvdelen eller derunder efter den 31/7. 20

23 Selskabet anfægtede kendelsen med henvisning til, at der ikke var grundlag for at fastslå et generelt erhvervsevnetab. Selskabet har efterfølgende oplyst, at det har ydet klageren midlertidige ydelser i yderligere 3 måneder. På baggrund af en arbejdsprøvning af klageren har selskabet afvist at udbetale helbredsbetingede ydelser efter dette tidspunkt. Klageren har ifølge selskabet ikke protesteret. Kendelse af 4/3 Gruppeliv. AP Pension. Nævnets flertal fandt, at det var godtgjort, at klagerens generelle erhvervsevne var varigt nedsat med over 2/3 og pålagde derfor selskabet at udbetale invalidesummen. Nævnets flertal lagde bl.a. vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen havde vurderet klagerens erhvervsevnetab til 65 %. Selskabet anfægtede afgørelsen med henvisning til, at Arbejdsskadestyrelsens vurderinger var baseret på andre kriterier, end dem der var indeholdt i forsikringsbetingelserne. Selskabet besluttede efterfølgende at udbetale dækningen pr. kulance. Kendelse af 16/12 Individuel Pension. Topdanmark Forsikring A/S. Nævnet fandt, at selskabet var bundet af fejlagtig oplysning om størrelsen af fremtidige livrenteydelser, som selskabet efter anmodning fra klageren havde fremsendt til hende i forbindelse med, at hun havde konkrete overvejelser om, på hvilket tidspunkt hun ville gå på efterløn. 2. Endeligt afgjorte sager ved dom i : 21 sager blev endeligt afgjort i. Af disse blev følgende 9 afgjort ved dom. Af de 9 sager har klageren fået helt eller delvis medhold i 5 sager, mens selskaberne er frifundet i 4 sager. Kendelse af 7/ Arbejdsmarkedspension. PFA Pension. Sagen vedrørte, om klagerens erhvervsevne var nedsat i dækningsberettigende grad. Ved nedsættelse af erhvervsevnen med mellem halvdelen og 21

24 2/3 berettigede forsikringen til halve ydelser og ved nedsættelse med 2/3 eller derover til fulde ydelser. Nævnet udtalte: "Efter sin gennemgang af sagen, herunder de lægelige akter, resultatet af klagerens arbejdsprøvninger og klagerens tilkendelse af førtidspension, finder nævnet, at klageren har godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat med halvdelen, men ikke med 2/3. Som følge heraf b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er nedsat med halvdelen, og skal udbetale klageren de hende tilkomne ydelser fra den 1/ med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24." Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 31/5 (BS 1A-6159/2010) udtalte retten: "Efter de fremlagte lægelige oplysninger som suppleres af de afgivne forklaringer fra [klagerens] praktiserende læge samt overlæge, sammenholdt med hendes egen forklaring om sine arbejdsmuligheder og om de seneste arbejdsforløb, findes det godtgjort, at hendes generelle arbejdsevne som følge af sygdom er nedsat med mere end 2/3. [Klagerens] principale påstand tages derfor til følge. Thi kendes for ret: Sagsøgte PFA Pension Forsikringsaktieselskab skal anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har ret til udbetaling af fuld invalidepension og præmiefritagelse. De enkelte pensionsudbetalinger tillægges renter i henhold til Forsikringsaftalelovens 24. " Selskabet ankede afgørelsen til Østre Landsret. I dom af 23/4 (16. afd. nr. B ) udtalte landsretten: "Som anført ovenfor har PFA Pension i forbindelse med sagens behandling for landsretten anerkendt, at [klageren] er berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmien. Spørgsmålet er herefter alene, om [klageren], der ubestridt har bevisbyrden for, i hvilket omfang forsikringsbegivenheden er indtruffet, har godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder. På baggrund af de afgivne forklaringer og de helbredsmæssige oplysninger i sagen, herunder de fremlagte lægeerklæringer og sygehusjour- 22

25 naler mv. samt den fremlagte psykologvurdering, finder landsretten, at [klagerens] erhvervsevne er reduceret i et ikke ubetydeligt omfang. Dette støttes endvidere af, at [klageren] ikke har været i stand til at gennemføre et forløb med arbejdsprøvning uden betydelige skånehensyn. På denne baggrund og i overensstemmelse med, at PFA Pension nu anerkender, at [klageren] er berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie, lægges det til grund, at hendes erhvervsevne er nedsat med halvdelen. Landsretten finder imidlertid ikke, at de lægelige oplysninger og de foretagne arbejdsprøvninger, som har været af begrænset varighed og efter det oplyste ikke været tilrettelagt på en måde, der mere generelt afprøver [klagerens] mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet, i fornødent omfang dokumenterer, at hendes generelle evne til at udføre et hvilket som helst arbejde er nedsat til en tredjedel eller derunder. Landsretten lægger herved navnlig vægt på udtalelserne fra overlæge og overlæge og sidstnævntes forklaringer for byretten og landsretten. Herefter skal PFA Pension anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har været berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie, men herudover frifindes PFA Pension for [klagerens] påstand. Thi kendes for ret: Byrettens dom ændres, således at PFA Pension skal anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har været berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie. De enkelte pensionsudbetalinger tillægges renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. " Kendelse af 15/ Firmapension. PFA Pension. I forbindelse med, at selskabet var overgået til vurdering af klagerens generelle erhvervsevne, anså selskabet klagerens erhvervsevne for nedsat med mellem 1/2 og 2/3, og ydede på den baggrund klageren halve ydelser fra dette tidspunkt. Klageren gjorde gældende, at hans generelle erhvervsevne var nedsat med 2/3 eller derover. Nævnet udtalte: "Nævnet finder, at der ikke er grundlag for at antage, at klageren vil kunne arbejde flere timer eller i øvrigt oppebære en højere løn i et andet fleksjob end det nuværende. Efter nævnets opfattelse vil klageren således ikke ved egen arbejdsindsats kunne tjene mere end en tredjedel af, hvad der er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer med tilsvarende uddannelse og alder. Nævnet finder derfor, at selskabet skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er varigt nedsat med to tredjedele, 23

26 og at dette har været tilfældet i hvert fald siden den 17/ , hvor klageren efter det oplyste fik tilkendt fleksjob. Som følge af det anførte b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne har været varigt nedsat med to tredjedele siden den 17/ , og skal på den baggrund udbetale klageren engangsbeløb ved invaliditet samt genoptage udbetalingen af fuld invalidepension samt yde fuld præmiefritagelse med virkning fra den 1/ Engangsbeløbet og allerede forfaldne løbende ydelser skal forrentes i henhold til forsikringsaftalelovens 24, stk. 2." Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 23/10 (BS 26B-3086/2011) udtalte retten: "Rettens begrundelse og afgørelse Etter forsikringspolicen har [klageren] ret til fuld invalidepension og til fuld præmiefritagelse, hvis hans erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne. Det fremgår af forsikringspolicen endvidere, at ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger. 'når forsikrede - efter PFA pensions skøn - ikke længere er i stand til at tjene mere end en tredjedel... af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Bedømmelsen sker på grundlag af en helbredsvurdering under hensyn til forsikredes tidligere og nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse.' Udbetaling af engangsbeløb ved invaliditet er efter forsikringspolicen betinget af, at nedsættelsen af erhvervsevnen med to tredjedele eller mere er varig. Efter formuleringen af forsikringsbetingelserne må bedømmelsen af erhvervsevnetabet skulle ske ud fra en generel målestok, idet [klagerens] erhvervsevne således skal vurderes i forhold til alle erhverv, man med rimelighed kan forlange, at han skal påtage sig. Det er [klageren], der har bevisbyrden for, at hans generelle erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller mindre som følge af ulykkestilfælde eller sygdom. Retten bemærker, at den omstændighed, at [klageren] er bevilget 2/3 løntilskud til fleksjob ikke i sig selv godtgør eller skaber en formodning for, at [klagerens] generelle resterhvervsevne er en tredjedel eller mindre, jf. Højesterets dom af 21. december 2006 (UfR ). Det fremgår af sagens oplysninger, at [klageren], siden konstateringen af at han lider af posttraumatisk stresssyndrom, blandt andet har gennemgået en række undersøgelses- og arbejdsprøvningsforløb. De lægelige og kommunale udtalelser i forbindelse hermed indeholder ikke helt entydige vurderinger af [klagerens] resterhvervsevne. Efter en samlet vurdering af de lægelige udtalelser i sagen sammenholdt med oplysningerne om [klagerens] arbejdsprøvningsforløb og det af [kla- 24

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere