Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

2

3 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikring, livs- og pensionsforsikring samt ejerskifteforsikring. Ankenævnet afsluttede sager i. Heraf blev sager afsluttet af nævnet, mens 292 sager blev afsluttet af sekretariatet. Med udgangen af var der 973 uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 12 sager. Sagsbehandlingstiden er faldet, så 84 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I var det 72,7 % af sagerne, der blev afsluttet inden for 8 måneder. I fik klagerne helt eller delvis medhold i 23,8 % af de realitetsbehandlede sager. Det er 0,8 procentpoint højere end i. Antallet af sager med dissens er steget, idet der i blev afgivet dissens i 3,6 % af tilfældene mod 2,5 % i. Antallet af sager, som forsikringsselskaberne har anfægtet, er omvendt faldet, idet forsikringsselskaberne i anfægtede 10 sager, mens tallet for var 28. Af de 10 anfægtede sager angik 5 sager erstatning for erhvervsevnetab, 2 sager angik erstatning for mèn, 1 sag angik pensionens størrelse, 1 sag angik dækning for sygdom, og 1 sag angik dækning under rejse. Nævnets kendelser offentliggøres i anonymiseret form på På hjemmesiden fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. 1

4 INDHOLD Resumé 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed 7 1. Behandlede sager 7 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager Resultat af sekretariatsbehandlede sager Antal andre henvendelser 17 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 18 2

5 A. INDLEDNING Denne beretning angår perioden 1. januar til 31. december. Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september Ankenævnet for Forsikring er den 19/12 af Erhvervs- og Vækstministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, og enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskaberne er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

6 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Poul Sørensen og landsdommer Svend Bjerg Hansen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Rådsmedlem André Just Vedgren Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

7 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent, advokat Niklas Jeppesen Underdirektør Per S. Poulsen Vicedirektør Ole Krogh Petersen (fra 1/7 ) Klageansvarlig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard (fra 1/7 ) Klageansvarlig, cand.jur. Lisbeth Rasmussen (fra 1/1 til 30/6 ) Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman (til 30/4 ) Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg (fra 1/7 ) Fagkonsulent Marianne Stavad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen (til 31/12 ) Fagkonsulent Katja Dahl (fra 1/1 ) Kontorchef Lisbeth Kuld Fagkonsulent Lise Thomassen (fra 1/1 ) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Afdelingsdirektør Arne Lund Advokat Klaus Rasmussen (fra 1/1 ) Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring: Jurist John Holmgrün Nielsen Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Skadebehandler Heidi Hillerup Specialkonsulent Pia Nordland Kvalitetskonsulent Camilla Jørgensen (fra 1/1 ) Teamleder Peter Wittwer (fra 1/1 ) 5

8 Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg Rejseforsikring: Skadebehandler Maria Beeken (fra 1/7 ) Skadechef Henrik Iding Kvalitetskonsulent, advokat Lene Bangshøi Olesen Teamleder Peter Wittwer (fra 1/1 ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadebehandler, cand.jur. Ulla Ravn Nævnets sekretariat bestod pr. 31/12 af: Direktør, cand.jur., HD(F) Kim Sparlund Kontorchef, cand.jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Linda Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Kristian von Grumbkow Fuldmægtig, cand.jur. Asger Holst-Jensen Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Møller Erhvervs PhD Anne Rubin Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lene Bruus-Jensen Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Eva Poulsen Stud.jur. Michael Forum Askgaard Stud.jur. Rasmus Dines Nævnets regnskab revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR ) 6

9 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Behandlede sager Antal Antal Sager primo året Nyindkomne sager Antal sager til behandling Sagerne fordeler sig således: Sekretariatsafsluttede sager Nævnsafsluttede sager Uafsluttede sager ved årets udgang I alt

10 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud Indkomne sager: Nævns- behandlede sager: Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

11 Nævnets sagsbehandlingstid En undersøgelse baseret på de 244 sager, der blev afsluttet i december måned, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Sum % 4 måneder 60 24,6 24,6 4-6 måneder 24 9,8 34,4 6-8 måneder ,6 84, måneder 21 8,6 92, måneder 7 2,9 95,5 efter 12 måneder 11 4,5 100,0 Dette er ensbetydende med, at 84,0 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I var tallet 72,7 %. 92,6 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I var tallet 93,2 %. 95,5 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I var tallet 94,7 %. Oversigt over indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche Branche Indkomne Afsluttet Afsluttet Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 168 9, , ,6 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 135 7, , ,6 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,0 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 20 1,2 24 1,4 15 0,6 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 29 1,7 28 1,6 27 1,1 Syge- og ulykkesforsikring , , ,6 Arbejdsmarkedspension 77 4,4 79 4, ,9 Livs- og pensionsforsikring , , ,0 Retshjælpsforsikring 44 2,6 55 3,2 92 3,7 Ansvarsforsikring 14 0,8 23 1,3 30 1,2 Rejseforsikring 85 4, , ,4 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 75 4,3 74 4, ,7 Totalforsikring 23 1,3 25 1,5 24 1,0 Arbejdsløshedsforsikring 32 1,8 28 1,6 41 1,7 Byggeskade 4 0,2 3 0,2 3 0,1 Diverse 5 0,3 5 0,3 6 0,2 Ingen 16 0,9 14 0,8 21 0,8 I alt , , ,0 9

12 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Afvist 70 4,9 95 4,5 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 67 4,7 98 4,7 Klager medhold , ,6 Afsluttet med henstilling 1 0,1 2 0,1 I alt , ,0 I blev der afgivet dissens i 51 nævnsafgørelser svarende til 3,6 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i 2,5 %. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 67 4,9 98 4, Klager medhold , ,1 Afsluttet med henstilling 1 0,1 2 0,1 I alt , ,0 3. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,9 Selskab medhold ,2 Klager/selskab delvis medhold ,9 Klager medhold ,8 Forligt ,3 Andet ,9 I alt ,0 10

13 Ses der bort fra afviste sager, bliver resultatet af nævns- og sekretariatsbehandlede sager følgende Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 67 4,2 98 4,2 Klager medhold , ,5 Forligt 125 7, ,3 Andet 101 6, ,0 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 23,8 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 23,0 %. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager fordelt på branche Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 19 12, ,0 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 5 3,2 16 6,1 Klager medhold 16 10,1 23 8,7 Afvist af nævnet ved kendelse 13 8,2 15 5,7 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 18 14, ,6 Selskab medhold 85 66, ,2 Klager/selskab delvis medhold 5 3,9 9 3,4 Klager medhold 14 10,9 22 8,4 Afvist af nævnet ved kendelse 6 4,7 9 3,4 I alt , ,0 11

14 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 20, ,8 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 5 2,5 6 1,9 Klager medhold 17 8,6 23 7,1 Afvist af nævnet ved kendelse 22 11,1 25 7,8 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 16,7 3 20,0 Selskab medhold 8 33,3 6 40,0 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold 6 25,0 - - Afvist af nævnet ved kendelse 6 25,0 5 33,3 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 28,6 5 18,5 Selskab medhold 13 46, ,2 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold 7 25,0 8 29,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 71 23, ,4 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 3 1,0 4 1,0 Klager medhold 27 8,8 38 9,3 Afvist af nævnet ved kendelse 4 1,3 5 1,2 I alt , ,0 12

15 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 9 11,4 12 9,8 Selskab medhold 66 83, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 1,3 4 3,3 Klager medhold 3 3,8 11 9,0 Afvist af nævnet ved kendelse ,1 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 29 11,4 25 8,4 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 13 5,1 17 5,7 Klager medhold 25 9, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 7 2,7 9 3,0 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 7, ,7 Selskab medhold 47 85, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 4 7, ,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 5 21, ,0 Selskab medhold 13 56, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 3 13,0 3 10,0 Afvist af nævnet ved kendelse 2 8,7 - - I alt , ,0 13

16 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 16 13, ,3 Selskab medhold 67 57, ,7 Klager/selskab delvis medhold 7 6,0 2 1,5 Klager medhold 26 22, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse ,5 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 22 10,9 22 7,5 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 26 12, ,6 Klager medhold 16 7,9 21 7,2 Afvist af nævnet ved kendelse 9 4,4 16 5,5 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 8 10,8 9 7,8 Selskab medhold 55 74, ,9 Klager/selskab delvis medhold 1 1,4 - - Klager medhold 9 12,2 8 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,4 4 3,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 52,0 9 37,5 Selskab medhold 7 28,0 8 33,4 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 5 20,0 5 20,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 14

17 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 32,1 4 9,8 Selskab medhold 11 39, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,6 - - Klager medhold 7 25, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Byggeskade Afsluttet uden kendelse ,3 Selskab medhold 3 100,0 1 33,3 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 4 80,0 4 66,7 Selskab medhold ,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 20,0 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt 5 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 14 15

18 4. Resultat af sekretariatsbehandlede sager A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 30 1,2 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,8 19 0,7 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,2 12 0,5 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 20 1,2 7 0,3 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 110 6, ,1 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 18 1,0 23 0,9 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 8 0,5 5 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 14 0,8 15 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 24 1,4 37 1,5 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 39 2,3 39 1,6 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 12 0,7 11 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,0 + nævnsbehandlede , ,0 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 16

19 5. Antal andre henvendelser Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 17

20 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I skete dette i 10 tilfælde. Sekretariatet følger det "endelige" resultat af de anfægtede sager. Overførte, uafklarede sager ultimo 35 Nye tilkomne sager 10 I alt 45 Afsluttede i 21 Til rest, uafsluttede ultimo 24 I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 789 eller 8,3 %. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 18

21 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: Antal anfægtede sager, derefter indbragt for domstolene ,1 NA ,9 NA ,6 NA ,9 NA ,8 NA ,5 NA ,4 NA ,9 NA ,5 NA ,7 NA ,2 NA ,0 NA ,2 NA ,7 NA *) 7,3 NA ,1 NA ,2 NA ,3 NA ,8 NA , , , ,9 6 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de 765 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % Antal Klager medhold igen: ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,0 13 Forlig (mest ½ - ½) * 48 6,3 2 Selskab medhold 90 11,8 5 Klager opgav sagen ,8 1 I alt ,0 21 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. 19

22 Af de 575 sager, som klagerne ikke opgav, fik klagerne helt eller delvis medhold igen i de 470 sager, svarende til 84,3 %. Selskabet fik fuldt medhold i 90 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,7 %. 1. Status på anfægtede sager i : I anfægtede selskaberne 10 sager. Af de 10 anfægtede sager angik 5 sager erstatning for erhvervsevnetab, 2 sager angik erstatning for mén, 1 sag angik pensionens størrelse, 1 sag angik dækning for sygdom, og 1 sag angik dækning under rejse. 6 af de anfægtede sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige 4 sager er følgende: Kendelse af 4/2 Rejseforsikring. Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringstageren døde på rejsen, et par dage før han ville være fyldt 70 år. Da han ikke forud for rejsen havde indsendt en helbredserklæring, afviste selskabet dækning af udgifterne i forbindelse med dødsfaldet, da helbredserklæringen var obligatorisk for rejsende, der fylder 70 år eller er fyldt 70 år. Nævnet gav boet efter forsikringstagerne medhold og henviste til, at selskabet var bekendt med klagerens fødselsdato, og at forsikringsbetingelserne var uklare. Selskabet anfægtede kendelsen, hvorefter klagerens kommune udtog stævning mod selskabet. (Kommunen havde tilsyneladende dækket udgifterne i forbindelse med dødsfaldet, og var derefter indtrådt i kravet mod selskabet). Af retsbogsudskrift fremgår, at sagen blev forligt således, at kommunens dokumenterede omkostninger i anledning af forsikringstagerens dødsfald og hjemtransport blev betalt af selskabet. Kendelse af 4/3 Individuel Pension. SEB Pension. Nævnet fandt, at selskabet skulle anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne var nedsat med halvdelen eller derunder efter den 31/7. 20

23 Selskabet anfægtede kendelsen med henvisning til, at der ikke var grundlag for at fastslå et generelt erhvervsevnetab. Selskabet har efterfølgende oplyst, at det har ydet klageren midlertidige ydelser i yderligere 3 måneder. På baggrund af en arbejdsprøvning af klageren har selskabet afvist at udbetale helbredsbetingede ydelser efter dette tidspunkt. Klageren har ifølge selskabet ikke protesteret. Kendelse af 4/3 Gruppeliv. AP Pension. Nævnets flertal fandt, at det var godtgjort, at klagerens generelle erhvervsevne var varigt nedsat med over 2/3 og pålagde derfor selskabet at udbetale invalidesummen. Nævnets flertal lagde bl.a. vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen havde vurderet klagerens erhvervsevnetab til 65 %. Selskabet anfægtede afgørelsen med henvisning til, at Arbejdsskadestyrelsens vurderinger var baseret på andre kriterier, end dem der var indeholdt i forsikringsbetingelserne. Selskabet besluttede efterfølgende at udbetale dækningen pr. kulance. Kendelse af 16/12 Individuel Pension. Topdanmark Forsikring A/S. Nævnet fandt, at selskabet var bundet af fejlagtig oplysning om størrelsen af fremtidige livrenteydelser, som selskabet efter anmodning fra klageren havde fremsendt til hende i forbindelse med, at hun havde konkrete overvejelser om, på hvilket tidspunkt hun ville gå på efterløn. 2. Endeligt afgjorte sager ved dom i : 21 sager blev endeligt afgjort i. Af disse blev følgende 9 afgjort ved dom. Af de 9 sager har klageren fået helt eller delvis medhold i 5 sager, mens selskaberne er frifundet i 4 sager. Kendelse af 7/ Arbejdsmarkedspension. PFA Pension. Sagen vedrørte, om klagerens erhvervsevne var nedsat i dækningsberettigende grad. Ved nedsættelse af erhvervsevnen med mellem halvdelen og 21

24 2/3 berettigede forsikringen til halve ydelser og ved nedsættelse med 2/3 eller derover til fulde ydelser. Nævnet udtalte: "Efter sin gennemgang af sagen, herunder de lægelige akter, resultatet af klagerens arbejdsprøvninger og klagerens tilkendelse af førtidspension, finder nævnet, at klageren har godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat med halvdelen, men ikke med 2/3. Som følge heraf b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er nedsat med halvdelen, og skal udbetale klageren de hende tilkomne ydelser fra den 1/ med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24." Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 31/5 (BS 1A-6159/2010) udtalte retten: "Efter de fremlagte lægelige oplysninger som suppleres af de afgivne forklaringer fra [klagerens] praktiserende læge samt overlæge, sammenholdt med hendes egen forklaring om sine arbejdsmuligheder og om de seneste arbejdsforløb, findes det godtgjort, at hendes generelle arbejdsevne som følge af sygdom er nedsat med mere end 2/3. [Klagerens] principale påstand tages derfor til følge. Thi kendes for ret: Sagsøgte PFA Pension Forsikringsaktieselskab skal anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har ret til udbetaling af fuld invalidepension og præmiefritagelse. De enkelte pensionsudbetalinger tillægges renter i henhold til Forsikringsaftalelovens 24. " Selskabet ankede afgørelsen til Østre Landsret. I dom af 23/4 (16. afd. nr. B ) udtalte landsretten: "Som anført ovenfor har PFA Pension i forbindelse med sagens behandling for landsretten anerkendt, at [klageren] er berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmien. Spørgsmålet er herefter alene, om [klageren], der ubestridt har bevisbyrden for, i hvilket omfang forsikringsbegivenheden er indtruffet, har godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder. På baggrund af de afgivne forklaringer og de helbredsmæssige oplysninger i sagen, herunder de fremlagte lægeerklæringer og sygehusjour- 22

25 naler mv. samt den fremlagte psykologvurdering, finder landsretten, at [klagerens] erhvervsevne er reduceret i et ikke ubetydeligt omfang. Dette støttes endvidere af, at [klageren] ikke har været i stand til at gennemføre et forløb med arbejdsprøvning uden betydelige skånehensyn. På denne baggrund og i overensstemmelse med, at PFA Pension nu anerkender, at [klageren] er berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie, lægges det til grund, at hendes erhvervsevne er nedsat med halvdelen. Landsretten finder imidlertid ikke, at de lægelige oplysninger og de foretagne arbejdsprøvninger, som har været af begrænset varighed og efter det oplyste ikke været tilrettelagt på en måde, der mere generelt afprøver [klagerens] mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet, i fornødent omfang dokumenterer, at hendes generelle evne til at udføre et hvilket som helst arbejde er nedsat til en tredjedel eller derunder. Landsretten lægger herved navnlig vægt på udtalelserne fra overlæge og overlæge og sidstnævntes forklaringer for byretten og landsretten. Herefter skal PFA Pension anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har været berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie, men herudover frifindes PFA Pension for [klagerens] påstand. Thi kendes for ret: Byrettens dom ændres, således at PFA Pension skal anerkende, at [klageren] med virkning fra den 1. december 2008 har været berettiget til udbetaling af halv invalideydelse og fritagelse for betaling af halvdelen af forsikringspræmie. De enkelte pensionsudbetalinger tillægges renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. " Kendelse af 15/ Firmapension. PFA Pension. I forbindelse med, at selskabet var overgået til vurdering af klagerens generelle erhvervsevne, anså selskabet klagerens erhvervsevne for nedsat med mellem 1/2 og 2/3, og ydede på den baggrund klageren halve ydelser fra dette tidspunkt. Klageren gjorde gældende, at hans generelle erhvervsevne var nedsat med 2/3 eller derover. Nævnet udtalte: "Nævnet finder, at der ikke er grundlag for at antage, at klageren vil kunne arbejde flere timer eller i øvrigt oppebære en højere løn i et andet fleksjob end det nuværende. Efter nævnets opfattelse vil klageren således ikke ved egen arbejdsindsats kunne tjene mere end en tredjedel af, hvad der er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer med tilsvarende uddannelse og alder. Nævnet finder derfor, at selskabet skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er varigt nedsat med to tredjedele, 23

26 og at dette har været tilfældet i hvert fald siden den 17/ , hvor klageren efter det oplyste fik tilkendt fleksjob. Som følge af det anførte b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne har været varigt nedsat med to tredjedele siden den 17/ , og skal på den baggrund udbetale klageren engangsbeløb ved invaliditet samt genoptage udbetalingen af fuld invalidepension samt yde fuld præmiefritagelse med virkning fra den 1/ Engangsbeløbet og allerede forfaldne løbende ydelser skal forrentes i henhold til forsikringsaftalelovens 24, stk. 2." Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 23/10 (BS 26B-3086/2011) udtalte retten: "Rettens begrundelse og afgørelse Etter forsikringspolicen har [klageren] ret til fuld invalidepension og til fuld præmiefritagelse, hvis hans erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne. Det fremgår af forsikringspolicen endvidere, at ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger. 'når forsikrede - efter PFA pensions skøn - ikke længere er i stand til at tjene mere end en tredjedel... af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Bedømmelsen sker på grundlag af en helbredsvurdering under hensyn til forsikredes tidligere og nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse.' Udbetaling af engangsbeløb ved invaliditet er efter forsikringspolicen betinget af, at nedsættelsen af erhvervsevnen med to tredjedele eller mere er varig. Efter formuleringen af forsikringsbetingelserne må bedømmelsen af erhvervsevnetabet skulle ske ud fra en generel målestok, idet [klagerens] erhvervsevne således skal vurderes i forhold til alle erhverv, man med rimelighed kan forlange, at han skal påtage sig. Det er [klageren], der har bevisbyrden for, at hans generelle erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller mindre som følge af ulykkestilfælde eller sygdom. Retten bemærker, at den omstændighed, at [klageren] er bevilget 2/3 løntilskud til fleksjob ikke i sig selv godtgør eller skaber en formodning for, at [klagerens] generelle resterhvervsevne er en tredjedel eller mindre, jf. Højesterets dom af 21. december 2006 (UfR ). Det fremgår af sagens oplysninger, at [klageren], siden konstateringen af at han lider af posttraumatisk stresssyndrom, blandt andet har gennemgået en række undersøgelses- og arbejdsprøvningsforløb. De lægelige og kommunale udtalelser i forbindelse hermed indeholder ikke helt entydige vurderinger af [klagerens] resterhvervsevne. Efter en samlet vurdering af de lægelige udtalelser i sagen sammenholdt med oplysningerne om [klagerens] arbejdsprøvningsforløb og det af [kla- 24

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere