QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013"

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr. 40 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg Illumiut eqqaani immikkoortortaq Området omkring Illumiut Imm. -mut imm. ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område Tapiliut nr. 40 Tillæg nr. 40

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. NASSUIAAT... 4 Tunuliaqut... 4 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa... 5 Ullumikkut immikkoortortap ilaa... 6 Imm. ilaata avatangiisui... 9 Eriaginninneq... 9 SANAARTORNEQ PILLUGU INATSISAAT nr. 13, MEERSOQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Inatsisitigut sunniutit MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA ILANNGUSSAQ 1 Atorneqarnera ILANNGUSSAQ 2 Illut suussusii ILANNGUSSAQ 3 Type 5, Type 16, Type 18, Type ILANNGUSSAQ 4 Ilassutaasunut tunngavigisassat ILANNGUSSAQ 5 Aniinganerit inissinnissaannut tunngaviit ILANNGUSSAQ 6 Isumannaallisaaviit S ILANNGUSSAQ 7 Aniinganerit INDHOLD VEJLEDNING...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Kommuneplantillæggets formål... 5 Delområdet i dag... 6 Delområdets omgivelser... 9 Bevaring... 9 Inatsisartutlov nr. 13 af om byggeri Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk Forsyning Retsvirkninger OVERORDNEDE BESTEMMELSER DETALJEREDE BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING BILAG 1 Anvendelse BILAG 2 Bygningstyper BILAG 3 Type 5, Type 16, Type 18, Type BILAG 4 Principper for tilbygninger BILAG 5 Principper for placering af kviste BILAG 6 Sikkerhedszoner S BILAG 7 Niveauplan ILU 1200 TAPILIUT NR. 58 TILLÆG NR. 58, -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 1

3 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: - Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. - Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: - nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma - nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: - kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit - kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit - kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit - ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i Kommunen og give borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: - En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for Kommunens udvikling. - En hovedstrukturdel for Kommunen under ét samt hovedstrukturer for Kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel, hvori der fastlægges: - overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og - detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder. Hvornår laves der en kommuneplan? Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om: - der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller - der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller - der skal foretages en revision af geografiske områder i Kommunen, eller - kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Inatsisartutloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. ILU 1200 TAPILIUT NR. 58 TILLÆG NR. 58, -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 2

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Qaasuitsup Kommunia Pilersaarusiornermut immikkoortoqarfik Postboks Ilulissat Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Qaasuitsup Kommunia Planafdelingen Postboks Ilulissat ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 3

5 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Kommunip pilersaarutaanut tapiliutit suliarineranut tunngaviusoq tassaavoq Qaasuitsup Kommunianut Pilersaarusiornermut periusissiaq 2010-meersoq iliuuseqarfissanik sammisatigut kulturikkut kingornussanik, assigiinngisitaassutsimik pinngortitamillu alaatsinaaginnarnani aamma inissianik kajungernartunik, pitsaasunik neqooruteqarsinnaanernik, kiisalu nalinginnarmik illut pitsaassusaannik qaffassaanissamik tikkuaammat. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumunnga siunertaq tassaavoq Ilulissani illoqarfiup immikkoortortaanik pisoqaanerusunik annertunerusumik alaatsinaalersitsinissaq, taamaalillutik immikkoortortat immikkut ittutut ilisarnaatitik kulturikkullu oqaluttuarisaanikkut oqaluttuaatinik kingoqqisunut attassiinnassammata, tamannalu ilutigalugu ullutsinni pisariaqartitanut annertunerusumik naleqquttunngorsitillugit ineqarnikkut atugarisassat qaffassarnissaannut periarfissiisoqarluni. Immikkoortortap ilisarnaataanut kulturikkut pinngortitamilu kingornussat pisoqaanerit, imaluunniit illut immikkut ittut pingaaruteqaannartuunngillat, aammali illut nutaanerit imaluunniit illoqarfimmi avatangiisut tamarmiullutik oqaluttuarisaqartuusarput. REDEGØRELSE BAGGRUND Baggrunden for kommuneplantillæggets udarbejdelse, er indsatsområderne i Planstrategi 2010 for Qaasuitsup Kommunia, hvori der fokuseres på emner som kulturarv, mangfoldighed og natur, men også pejer på en prioritering af, at kunne tilbyde gode attraktive boliger samt højne den generelle boligstandard. Hensigten med dette kommuneplantillæg er at skabe større fokus på de ældre byområder i Ilulissat, så områderne for eftertiden bibeholder sin særlige karakter og kulturhistoriske fortælling, samtidig med at der gives mulighed for at højne boligstandarden på en måde, så den i højere grad svarer til nutidens behov. Det er ikke kun kultur- og naturarv af ældre dato eller særlige bygninger, der er vigtige for karakteren af et område, men også nyere bygninger eller bymiljøer er i sin helhed med til at fortælle en historie. Illumiut eqqaat / Området omkring Illumiut Illutoqqat avatangiisullu, kiisalu illut akornanni sanaartorfiunngitsut kajungernartut ilisarnaatillillu illoqarfinnut imaluunniit nunaqarfinnut ataasiakkaanut kinaassutsimik tuniseqataapput, taamaattumillu inuiaqatigiinni takornariaqarnermullu tunngasuni assut pingaaruteqarlutik. Ilulissat illoqarfiata immikkoortortaani pisoqaanerni sanaartugaasunut minnerunngitsumik tamanna atuuppoq. Illoqarfimmi immikkoortortat tamakku pisoqaanerit illoqarfiup oqaluttuarisaanerata ineriartornerata ilaanik takutitsipput, taamaattumillu aamma kingoqqisussanut immikkoortortani immikkut issutsip aamma ili- Historiske bygninger og -miljøer samt attraktive og karakteristiske friarealer mellem bygningerne er med til at give den enkelte by eller bygd sin egen identitet og har derfor stor samfunds- og turistmæssig betydning. Dette gælder ikke mindst bebyggelsen i de ældre byområder i Ilulissat by. Disse ældre byområder repræsenterer en del af byens historie og udvikling, hvorfor det er vigtigt at den særlige karakter i områderne også er kendetegnet for eftertiden ILU 1200 TAPILIUT NR. 58 TILLÆG NR. 58, -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 4

6 NASSUIAAT REDEGØRELSE sarnaatiginissaa pingaartuuvoq. Taamaattorli aamma nalitsinnut inissiaqarnermut pisariaqartitanut naleqquttuutillugit illut ataasiakkaat siunissami naleqqussarsinnaanissaat pingaaruteqarpoq, illut ataasiakkaat allanngortiternissaannut ilassuteqarfiginissaannullu periarfissaqarluarnermik ilusilimmik, tamannali tamarmiusutut immikkoortortani immikkut issutsimut naleqquttuuppat. Illoqarfiup ineriartornerata aamma siuarsarnerata tapersersornerat pingaartinneqarput, taamaattumillu innuttaasut inissiaatimik iluarsaallugillu allisinnaanissaannut periarfissaqassanerat pingaaruteqarluni. Taamaattorli tamakku immikkoortortami assissaqanngitsutut pitsaassutsit ataqqillugit pissapput, tamakku ilaatigut illoqarfimmi takornariartunut, aamma siunissami inuussutissarsiornikkut ineriartornermut aalajangiisuusunut kajungernassutsimikkut annertuumik naleqarmata. Ilulissani illut pisoqaanerit allanngortitingaatsiarneqareerlutillu ilassuteqarfiusareerput; allanngortiterinerit tamatiguunngitsukkut illut ataasiakkaat sananeqaataannik ataqqinnittarlutik. Tamanna ilutigalugu sanaartorfiunngitsut atornissaannut erseqqissumik najoqqutassaqarsimanngilaq, taakku annertoorsuarnik nunatamikkut kulturikkullu oqaluttuarisaanikkut naleqassuseqarlutillu ataqatigiiffeqarput, annertuumilli sulianut allanut assigiinngiiaartunut atorneqapilupput ilioqqakkanut, qimminik pitussimavittut assigisaannullu. Taamaalilluni illoqarfimmi immikkoortortanut pisoqaanerusunut annikitsortalersukkanik aalajangersakkat pissarsiarineqarnissaat pisariaqarpoq, taakku immikkoortortat neqeroorutigeriigaatut pitsaassutsinut naleqqutsitanik immikkoortortat qanoq ineriartortinnissaannut najoqqutassanik pilersitsissallutik. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa tassaavoq siunissami illut ataasiakkaat ullutsinni atugaasutut inuuniutit nalingannut naleqqutsilerlugit nutarsaanissamut periarfissaqalernissaq. Taamaattumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut aqutsinikkut tunngavissatut atuunnissamik siunertaqarpoq, taamaalilluni pisariaqartitsinermik eqaassuseqartumik isumaginnissinnaassalluni. Taamaattumik sanaartugaareersut qanoq allanngortiterlugillu ilassuteqarfiginissaannut sinaakkutissanik pilersaarut aalajangersaavoq. Tamakku ilutigalugit siunissami ineriartornermi imm. ilaa -imi pingaarnerutitatut sanaartukkanut iluserititaq, ammasutut ilisarnaataasoq, kiisalu immikkut ittutut nunatakkut kulturikkullu oqaluttuarisaanikkut pitsaassutsit tammaannassannginneri pilersaarutip isumannaassavai. Imm. ilaata aamma siunissami Ilulissat oqaluttuas- Imidlertid er det også vigtigt at det fremover er muligt at tilpasse den enkelte bebyggelse efter moderne boligbehov, i form af gode muligheder for om- og tilbygning af de enkelte bygninger, så længe at dette i sin helhed passer ind i den særlige karakter, der er i områderne. Der lægges vægt på at byens udvikling og fremdrift understøttes, hvorfor det er vigtigt at borgerne skal have mulighed for at istandsætte og udvide deres boliger. Det skal dog ske med respekt for de unikke kvaliteter, der findes i området, da disse bl.a. har stor herlighedsværdi for byens turister; turister som også er afgørende for den fremtidige erhvervsudvikling. Der er allerede foretaget en del om- og tilbygninger af de ældre bygninger i Ilulissat; ombygninger, som ikke altid respekterer den enkelte bygningsarkitektur. Samtidig har der ikke været en klar linje for anvendelsen af de ubebyggede arealer, som rummer store landskabelige og kulturhistoriske værdier og sammenhænge, men som i udstrakt grad anvendes til en bred vifte af andre aktiviteter - oplag, hundehold o.l. Der er således behov for at få tilvejebragt detaljerede bestemmelser for byens ældre byområder, der skaber retningslinjer for, hvorledes områderne kan udvikles i tråd med de kvaliteter, området allerede byder på. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Formålet med kommuneplantillæget er at sikre, at der i fremtiden vil være mulighed for at opdatere de enkelte huse, så de lever op til en moderne levestandard. Kommuneplantillægget har derfor til formål at fungere som et administrationsgrundlag, der på en fleksibel måde kan håndtere dette behov. Planen fastlægger derfor nogle rammer for, hvorledes den eksisterende bebyggelse kan om- og tilbygges. Samtidig skal planen sikre, at den overordnede bebyggelsesstruktur, den åbne karakter samt de særlige landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter i delområde ikke går tabt i en fremtidig udvikling. Det er vigtigt at delområdet også i fremtiden er ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 5

7 NASSUIAAT REDEGØRELSE sartaata ilaanik oqaluttuaqartuunissaa pingaartuuvoq, sulilu takornariaqarnermut kajungernartutut tikitassaajuassalluni. ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Illumiut eqqaat Ilulissat kitaa tungaaniippoq. Immikkoortortamut killiliipput aqquserngit Illumiut, Jørgen Sverdrupip Aqq. aamma Qupaloraarsuk, nunaminertallu annertussusaa 13 ha-it missaanniippoq. med til at fortælle en del af Ilulissats historie, og fortsat er et attraktivt mål for turismen. DELOMRÅDET I DAG Illumiutområdet ligger i den vestlige del af Ilulissat. Delområdet afgrænses af vejene Illumiut, Jørgen Svedrupip Aqq. og Qupaloraasuk, og omfatter et areal på ca. 13 ha. Immikkoortortami sanaartukkat pingaarnertut quleriinni 1-1½-ini ilaqutariit illuisut arfarleriittullu inissiatut siunertanut atorneqarput, ataasiakkaallu inuussutissarsiutinut sullissisarfinnullu, pingaarnertut Illumiut atuarlugit inissisimallutik. Immikkoortortami sanaartukkat amerlanersaat tassaapput 1950-ikkunni 1960-ikkunnilu sanaartukkat typehusit. Illut boligstøttehusitut sanaartugaapput, boligstøttemik aaqqissuussineq 29. juni 1953-imeersoq naapertorlugu. Nalunaarut najoqqutaralugu illut tamarmik minnerpaamik marlunnik initaqarlutillu igaffeqassapput. Kiisalu pingaarnertut malittarisassiatut akuerisamik anartarfeqassaaq. Illut ataasiakkaat ilutsimikkut, qalipaatimikkut illulioriaatsikkullu assigiinngiiaartupilussuupput. Imm. ilaa - Delområde Bebyggelsen i delområdet anvendes primært til boligformål som enfamilieboliger og dobbeltboliger i 1-1½ etage samt enkelte erhverv og institutioner, som primært er placeret langs Illumiut. Den største del af områdets bebyggelse er typehuse opført i 1950 erne og 1960 erne. Husene er opført som boligstøttehuse efter boligstøtteordningen af 29. juni I henhold til bekendtgørelsen skulle alle huse som minimum indeholde mindst to værelser og køkken. Endvidere skulle der som hovedregel indrettes et godkendt kloset. De enkelte bygninger er meget forskellige i form, farve og arkitektur. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 6

8 NASSUIAAT REDEGØRELSE Illu arfarlilik Type 25 nutaanik igalaartalik / Type 25 dobbelthus med nye vinduer Illut suussusaat takussaanerpaapput; type 5, type 16, type 18 aamma type 25. Typit assigeequtigaat tamarmik quilerlugit sananeqarneri. Typit 16, 18 aamma 25 aamma qaliartaqarput atorsinnaasamik. Immikkoortortap kujataa tungaani type 18 aamma 25 illutut arfarleriittut pingaarnerutillugit sananeqarsimapput. Ilanngussaq 1-imi typit assigiinngitsut takuneqarsinnaapput. Typit suli typetut taaguuserneqanngitsut taaneqarput BuK Bygning uden klassificering (Illu suussusissaanik nalunaarsugaanngitsoq). Fire hustyper er dominerende; type 5, type 16, type 18 og type 25. Fælles for typerne er, at de alle er opført med udhus. Typerne 16, 18 og 25 har ligeledes udnyttet tagetage. I den sydlige del af området er type 18 og 25 primært opført som dobbelthuse. Af Bilag 2 fremgår de forskellige bygningstyper. De typer som ikke har en typebetegnelse er benævnt BuK Bygning unden klassificering. Type 16 nutaanik igalaalik / Type 16 med nye vinduer ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 7

9 NASSUIAAT REDEGØRELSE Type 25 illu arfarlilik nutaanik igalaalik aniinganilillu / Type 25 dobbelthus med nye vinduer og kvist Illumiut atuarlugit illut assigiiaartumik ungasissusilerlugit aammalu assigiimmik sammivilerlugit inissitsitigaapput, illut isui aqquserngup tungaanut sammillutik, amerlanerillu type 16-iullutik. Immikkoortortami illut nutaanerit immikkoortortap avannaa tungaaniipput, Jørgen Sverdrupip Aqqutaanut sammillutik. Taakku saniatigut illuni amerlangaatsiartut nutaanerungaatsiarput 1970-ikkunneerlutik, typehusitut nutaaliatut ilisarnaquteqarlutik, tassaanerullutik illut takkajaat, 25 gradinik qaliaat sivinganertallit. Nalinginnarmik illut mikipput, ataatsimik marlunnilluunniit initaqarlutik, igaffeqarlutik, kiisalu torsuut aammalu qui illumi pingaarnermi quleriinni allermit nikingatitamik, qalianiillutillu init ataaseq imlt. marluk. Illut inissiat ileqquusumik illulioriaatsimik sananeqaateqarput, qisunnik ilusiliat atorneqarlutik aammalu napparissunik qisunnik qallersugaallutik. Qaliat sivinganeri 45 gradiunerusarput, tamatuma qalianik atuisoqarsinnaatilerlugu. Illut aniinganilersukkatut sananeqarneq ajorput. Illut ilaat aniinganertaqarput, taakkuli nutaanerusarput, illumik atuinermik naleqassutsimik annertunermik pilersitaqarniarluni qalianut sanaartorneqartartunik. Quit qaliata ilusilersorneranut ilanngunneqarajuttarput, illumullu pingaarnermut atassusikkatut saqqumisuusarlutik. Immikkoortortamiipput qorsooqqittoqarfiit annikinnerit arlallit, sanaartorfiunngitsut, aammalu eqimangaatsiartutut sanaartugaqarfimmi qorsooqqittutut anersaartorfissatut atortut. Langs Illumiut ligger husene placeret med en ensartet afstand og retning/rytme med gavlene vendt mod vejen og er overvejende type 16. Delområdets nyere huse ligger i den nordlige del af området ud mod Jørgen Sverdrupip Aqqutaa. Derudover er der en større andel af husene, som er væsentligt nyere fra 70 erne, og som har karakter af at være moderne typehuse, typisk længdehuse med en taghældning på 25 grader. Husene er generelt små og indeholder en eller to stuer, køkken samt gang og et udhus forskudt fra hovedhuset i stueetagen og et eller to rum i tagetagen. Boligerne er opført med traditionel byggeskik ved anvendelse af trækonstruktioner og lodret træbeklædninger. Taghældningen er som oftest omkring 45 grader, som giver mulighed for at udnytte tagetagen. Husene er opført uden kviste. En del huse har kviste, men de vil oftest være af nyere dato, opført til tageetagen for at give boligen en større brugsværdi. Udhusene er som oftest integreret i tagkonstruktionen og fremtræder sammenbygget med hovedhuset. I området ligger der en række mindre, grønne områder, som er friholdt for bebyggelse og fungerer som grønne åndehuller i det ellers forholdsvist tæt bebyggede område. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 8

10 NASSUIAAT REDEGØRELSE Type 18 illu arfarlilik igalaatoqalik / Type 18 dobbelthus med originale vinduer IMM. ILAATA AVATANGIISUI Immikkoortortaq avannamut Qupaloraarsuup aamma Pitoqqiup Aqqusernata avannaani assorsuaq akulerussuuttoqarfittut inissiaqarfissuarmit killeqarfeqarpoq. Kujammut kimmullu immikkoortortaq inissiaqarfinnut nutaanerusunut killeqarpoq. Kangimut immikkoortortaq Atuarfik Mathias Storchimut killeqarpoq. ERIAGINNINNEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliummik tamanut ammasumik tusarniaanermut atatillugu Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfimmit erseqqissaassutigineqarpoq imm. ilaa Ilulissanut Illoqarfimmut allakkiaq sungaartoq -mi (Namminersornerullutik Oqartussat, Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik, 1990) allanngutsaaliugassatut immikkoortortat akornanniinngitsoq, tassani nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi allanngutsaaliugassatut soqutigisarisatut inissisimaffeqarlutik Ilulissani illoqarfimmi immikkoortortat allanngutsaaliugassaasut toqqartorneqarput. Taamaattumik allanngutsaaliuinermut nalunaarummi 1 malillugu kommunimi pilersaarusiornermi sianigisassatut imm. ilaa nuna tamakkerlugu allanngutsaaliugassatut soqutiginartoqarfiunngilaq. Tamanna tunngavigalugu Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu Kommunip pilersaarutaa imi immikkoortortap allanngutsaaliugassatut inissisimanerata atuutsikkunnaarnissaa Kommunalbestyrelse aalajangiussivoq. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Området afgrænses mod nord af det store, meget blandede boligområde nord for Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna. Mod syd og vest grænser området op til nyere boligområder. Mod øst grænser området op til Atuarfik Mathias Storch. BEVARING I forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget blev det fra Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik præciseret at delområde ikke blandt de bevaringsværdige områder i Det gule bynotat for Ilulissat (Grønlands Hjemmestyre, Økonomidirektoratet, 1990) som udpeger de bevaringsværdige byområder i Ilulissat, der har status som de landsplanmæssige bevaringsinteresser. Delområde har derfor ikke landsplanmæssige bevaringsinteresser, der skal tilgodeses i kommuneplanlægningen, jf. bevaringsbekendtgørelsens 1. På den baggrund besluttet Kommunalbestyrelsen at ophæve den bevaringsværdige status som området i Kommuneplan , i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 20, stk. 1, nr. 5. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 9

11 NASSUIAAT REDEGØRELSE SANAARTORNEQ PILLUGU INATSISAAT NR. 13, MEERSOQ Immikkoortortap iluani sanaartorneq sanaartukkallu Sanaartorneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 26. maj 2010-meersumit inatsisilersugaapput, tassani sanaartukkat, sanaartukkanut atasutut nunaminertat sanaartorfiunngitsut, aammalu tamaani iluarsaassaasut isumannaatsuutinnissaannik aalajangersaasoqarluni, taamaalillutik sanaartukkani najugaqartunut imaluunniit allanut aarlerinartoqartinneqassanngimmata, imaluunniit allatigut pingaarutilinnik amigaateqassanngimmata. Sanaartukkat inissisimaffianik sianigisarinnilluni pissusissamisoortumik pissuseqassapput. Tamannalu qaqugukkulluunniit sanaartukkat sananeqarsimagaluarpata atuutissaaq. Sanaartukkani amigaataasut nassatarisaannik najugalinnut allanulluunniit aarlerinartoqartoqalerpat sanaartukkat avatangiisuinilu nunaminertat pisariaqartitatut pallitsaaliornissaannik inuerutsinnissaannilu kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa. Pallitsaaliuinissamik inuerutititsinissamillu peqqussutaasoq erniinnaartumik malinneqanngippat tamanna piginnittup akiligaanit kommunalbestyrelsimit eqqartuussinikkut piviusunngortinneqarsinnaavoq. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Immikkoortortap illunik immikkoortitaartunik arfarleriinnillu inissiaqarfittut pingaarnertut ilisarnaqutaa attatiinnarneqassaaq. Taamaattumik inissiatut siunertanut immikkoortortap ilaa -ip atorneqarnissaanut, aammalu Illumiut atuarlugit sullissivittut pisiniarfittullu ittunut siunertanut ataatsimoorussanut atornissaanut kommunip pilersaarutaanut tapiliut ammaassivoq. Illuni inissiatut siunertanut atorneqartuni namminersuutigalugu inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaapput, inuussutissarsiutit immikkoortortap inissiaqarfittut ilisarnaqutaanut naapertuuttuuppata. Inuussutissarsiutaasoq illumit najugalimmit ingerlanneqassaneranik piviusutigut isumaqarpoq. Illup najugaqarfiusutut ilisarnaqutaa allanngortinneqassanngilaq, tamannalu aamma allagartalersuinermut qullilersuinermullu atuuppoq. Inuussutissarsiummi biilinik inissiisarfissanik annertunerusumik pisariaqartitsilernissaa suliffeqarfiusumut atasuussaaq, tamanillu atorneqartutut aqqusinermi pissanani. Namminersuutigisatut inuussutissarsiutit tullinnguuttut inissiaqarfimmi inissinneqarsinnaaneri nalinginnaasutut isigineqarpoq: nujalerisoq, kigutilerisoq, zoneterapeuti, fodterapeuti, akupunktøri, sillimmasiinermi, illunik tuniniaanermik, inatsisilerinermik, kukkunersiuisarnermik, ingeniøritut aamma illunik titartaasartutut suliffeqarfiit, INATSISARTUTLOV NR. 13 AF OM BYGGERI Byggeri og bebyggelse inden for delområdet er omfattet af Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri som fastlægger at bebyggelse, de til bebyggelse hørende ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, så de ikke frembyder fare for bebyggelsens beboere eller andre eller på anden måde har væsentlige mangler. Bebyggelse skal holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Dette gælder uanset hvornår og hvordan bebyggelsen er opført. Opstår der som følge af mangler ved bebyggelsen fare for beboere eller andre, kan kommunalbestyrelsen kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer i nødvendigt omfang afspærres og rømmes. Hvis et påbud om afspærring og rømning ikke straks efterkommes, kan det ved dom gennemføres af kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Områdets overordende karakter som boligområde med fritliggende boliger og dobbelthuse skal fastholdes. Derfor åbner kommuneplantillæget op for, at delområde kan anvendes til boligformål og fælles formål som institutioner og butikker, som alene placeres langs Illumiut. Der kan drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når erhvervene er forenelige med områdets karakter som boligområde. Det betyder konkret, at erhvervet skal drives af den, som bor i ejendommen. At bygningens karakter som beboelsesbygning ikke brydes, det gælder også med hensyn til skiltning og belysning. At erhvervets eventuelt øgede parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej. Følgende liberale erhverv anses normalt for at være mulige at placere i et boligområde: frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisor-, ingeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 10

12 NASSUIAAT REDEGØRELSE ulluunerani paaqqinnittarfik, toqqorsiveqarani sannaveqaranilu inuup ataatsip suliffeqarfiutaa, kiisalu allaffeqarfittut ittut allat. Sanaartukkat suussusaat Illut ingerlatsiviillu tamakkiisumut pingaaruteqartut, avatangiisillu isikkuinik sunniisuusut imatut ilusilersussapput illulioriaatsikkut avatangiisitigullu avatangiisunut naleqqiullugu pitsaasumik sunniutaasoq pissarsiarineqassalluni. Taamaattumik illut ilusilersornerinut malittarisassiat aalajangersarneqarput, illut nutaat immikkoortortamut tamarmiusumut naleqqussarsimanerinik isumannaarisunik. Ilassutit Alliliinerni ilassuteqarnernilu qaliap qaavata nutaap portussusaa illup pingaarnertut portoqatigiissinneqassaaq, imaluunniit taassuma ataaniisinneqarluni. Illup timitaa tallineqarsinnaavoq, imaluunniit teqeqqorissumik ilaneqarsinnaavoq, imaluunniit sammiveqatigiittutut nikisinneqarsinnaavoq, illup silatigeriigaasa imaluunniit isuisa toqqaannartumik tallinerisigut imaluunniit nikisitatut tallinerisigut. Immikkoortortami sanaartukkat sinneri teqeqqorissumik tallineqarsinnaapput imaluunniit ilassuteqarfigineqarsinnaapput. Atortussanik toqqartukkat aammalu sanaartueriaasertut atugarisat ingerlateqqinnerisigut ilisarnaqut attanneqarsinnaavoq. Quit Quit inillu naasuusiviit immikkoortup ataatsimut ilisarnaataanut pingaartutut ilaapput, illullu atugarinerata nalinganik annertusaaqatallutik. Ilassutit, soorlu quit, init naasuusiviit, illuaqqat assigisaallu illumit pingaarnermit appasinnerutillugit sananeqassapput, illullu pingaarnertut sammivianik allanngortitsissanngillat imaluunniit ersernerlussaassanatik. Aniinganerit, qaliami igalaat qilaamilu igalaat Illut typehusitut sananeqaqqaat arlallit aniinganeqareerlutik sanaapput, soorlulusooq illut arlallit allanngortiterneqareersimallutik qaliaasoq atorneqarsinnaalerlugu. Taamaattumik aniinganernik, qaliami igalaanik imlt. qilaami igalaanik ivertiterinissamut periarfissiisoqarpoq, taakku qaliap qaani tulluartumik inissisoorneqassappata. Taakku ataatsimut takissusaat qaliap pingajorarterutaata sinnersimassanngilaat. Igalaat matullu Igalaat matullu angissutsimikkut avatangiisutullu kusassarneqarnermikkut illup silatimigut isikkuani pingaaruteqartuupput. former for kontor. Bebyggelsens art Bygninger og anlæg, der har betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Derfor fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udformning, som sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses området som helhed. Tilbygninger Ved ud- og tilbygning bør den nye tagrygs højde holdes som hovedhuset eller under hovedhusets. Huskroppen kan forlænges eller tilbygges vinkelret, eller parallelforskydes enten i direkte forlængelse af eksisterende facader eller gavl, eller med forskydning. Øvrig bebyggelse i området kan forlænges eller tilbygges vinkelret. Ved at videreføre materialevalget og det konstruktive system kan udtrykket fastholdes. Udhuse Udhuse og havestuer er en vigtig del af områdets samlede karakteristika, og er med til at højne brugsværdien for en bolig. Tilbygninger såsom udhuse, havestuer, skure og lignende skal udføres lavere end hovedhuset og må ikke dominere eller tilsløre husets hovedretning. Kviste, tagvinduer og ovenlysvinduer Mange af de oprindelige typehuse er "født" med kviste, ligesom en del huse allerede er ombygget, så tageteagen kan udnyttes. Der gives derfor mulighed for at opsætte kviste, tagvinduer eller ovenlysvinduer, når disse placeres harmonisk i tagfladen. Den samlede længde heraf må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde. Vinduer og døre Vinduer og døre er med deres proportioner og omgivende udsmykning en vigtig del af en bygnings facadeudtryk. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 11

13 NASSUIAAT REDEGØRELSE Igalaat matullu illup silataani ammanertut issapput, taamaattumillu igalaatut ataqatigiissitatut imaluunniit illup silataanik tamarmiusumik qalliisutut iluseqassanatik. Aneerasaartarfiit Silami najuuttarfinnik pitsaasunik isumannaariniarluni illunut ataasiakkaanut atatillugu aneerasaartarfiliortoqarlunilu naatsiiviliortoqarsinnaavoq. Illunut ataasiakkaanut kaajallaasutut sanaartorfissat atugassiaasut avataanni aneerasaartarfiit inissinneqarsinnaapput, illunulli ataasiakkaanut toqqaannartumik attavilerlugit aneerasaartarfiliarineqassallutik. Aneerasaartarfiit nutaat sanaartornerini pisuni ataasiakkaani aneerasaartarfiup sanilerisatut sanaartukkanut isikkivitsigut ajoquteqartitsinera nalilerneqartassaaq. Naatsiiviit Immikkoortortap ilaani illut mikisut sumiiffippassuarni eqimattupilussuupput, sananeqaqqaarnerminni naatsiivittaqarsimanngitsut. Naatitsisarfeeqqamilli (mistbænkinik) imaluunniit illumik naatitsivimmik kissaateqartoqarsinnaavoq immikkoortortap tamatuma ilisarnaqutaanik allanngortitsisoqanngikkaluarluni. Taamaattumik pilersaarutip matuma illunit ataasiakkaanit annertunerpaamik 2,5 meterinik ungasissusilimmik illunut ataasiakkaanut atatitanik mistbænkiliortoqarsinnaaneranut imaluunniit naatitsivissaliortoqarsinnaaneranut periarfissiivoq, aatsaalli sanilerisatut sanaartukkanut minnerpaamik 10 meterinik ungasissuseqartitsisoqarsinnaappat. Mistbænkinut naatitsivissanullu nunaminertaq tamakkiisoq 10 m2-it sinnersimassanngilaa. Ungaluukkat Immikkoortortami illut ikittut ungaluukkersukkanik nunaminertaqarput. Ilulissani illutoqqat arlallit ungaluukkersukkanik nunaminertaqarput ileqqorisatullu taamaattunik peqartarsimallutik. Ungaluukkat suussusaat pingaarnerutillugit pingasunut agguataarsinnaapput. Naatsiivinnut ungalut ungerutissiat portusuut, qimminut pitussimanngitsunut isertitsinaveeqqutit, ungalut pukkitsut, kiisalu pladitut assigisaattullu ittut ungalut matoqqanerusut aneerasaartarfinnik ungaluisut. Taamaalilluni naatsiiviit aneerasaartarfiillu kaajallallugit ungaluukkersuisoqarsinnaavoq. Ungalut ungerutissiat portussuseq 1,80 m sinnersimassanngilaat. Ungalut pukkitsut napparissunik qisunnik sananeqassapput. Ungalut qalipaataat illup silataata qalipaataatut issaaq, imaluunniit qaqortuulluni. Ungalut pukkitsut illup tunuaniittup takuneqarsinnaajuarnissaa isumannaarniarlugu 1,20 m-it sinnerlugit portunerussanngillat. Vinduer og døre skal fremstå som huller i facaden, og må således ikke fremstå som sammenhængende vinduesbånd eller dække hele facaden. Terrasser For at sikre gode udeopholdsarealer kan der etableres terrassser i tilknytning til den enkelte bygning. Terrasser kan placeres uden for de byggefelter, som er udlagt omkring den enkelte bygning, men skal etableres i direkte tilknytning til den enkelte bygning. Ved opførelse af nye terreasser vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om terrassen vil give indbliksgener for nabobebyggelser. Haver Dette delområde er tæt bebygget med små huse som oprindelige har været opført uden haver. Men der kan være et ønske om at kunne etablere en lille mistbænk eller et drivhus, uden at området ændre karakter. Derfor giver denne plan mulighed for at der kan etableres mistbænke eller højbede i tilknytning til den enkelte bolig i en afstand af maksimalt 2,5 meter fra den enkelte bolig, såfremt der kan holdes en afstand til nabo bebyggelse på minimum 10 meter. Det samlede areal til mistbænke og højbede må ikke overskide at areal på 10 m2. Hegn I området har få huse indhegnede arealer. Mange af de ældre huse i Ilulissat har og har traditionelt set haft indhegnede arealer. Der findes overvejende tre typer af hegn. Høje trådhegn om havearealer med det klare formål at holde løsgående hunde ude, lave stakitter og endelig mere lukkede hegn som plader o.l. omkring terrasser. Det er således tilladt at opsætte hegn og stakitter omkring haver og terrasser. Højden på trådhegn må ikke overstige 1,80 m. Stakitter skal udføres i træ med lodrette stolper. Farven på stakittet skal være den samme som beboelsesbygningens facadefarve eller hvid. Stakitter må ikke gives en større højde end 1,20 for at sikre, at det ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 12

14 NASSUIAAT REDEGØRELSE Ungalunut matoqqasunik pladinik sananeqartunut qalipaat illup najugarisap silataata qalipaataatut issaaq, imaluunniit qaqortuulluni. Ungalut pukkitsut illup tunuaniittup takuneqarsinnaajuarnissaa isumannaarniarlugu 1,20 m-it sinnerlugit portunerussanngillat. Illut arlalinnik piginnittullit Immikkoortortap ilaata iluani sumiiffinni arlalinniipput illut arfarleriittut sananeqaqqaarsimasut, imaluunniit kingusinnerusukkut inissianut marlunnut arlalinnulluunniit agguataarneqarsimasut. Illut sananeqaqqaaramik atortussanik illulioriaatsimillu assigiiaartunik sananeqarsimapput. Kingusinnerusukkut piginnittut assigiinngitsutitut iluarsiissutigisaannik iluarsaassinissamik nutarsaanissamillu pisariaqartitsisoqalersimavoq. Sumiiffinni arlalinni piginnittut ataatsimoorullugu iluarsiissuteqartarsimapput, iluarsaassinerillu illup ilusaasigut piginnittuunerup takuneqarsinnaatinnagit ingerlassarisimallugit. Sumiiffinni allani piginnittut illuutimik ilaannut namminneq ilisarnaasersuisarsimapput, taamaalilluni illup tamakkiisup isikkua assigiiaartuunanilu tulluarani. Illunut arlalinnik piginnittunut (soorlu inissiat napparissunik aviffeqarlutik immikkoortinneqarsimasunut) piginnittut atortussiat sorliit, igalaat sorliit il.il. illup iluarsaanneranut atatillugu atorneqassaneri pillugit isumaqatigiinnissaat immikkut pingaaruteqartuuvoq. Atortussiat pisoqaliartorajuttarput, taamaattumillu piginnittut qaqugukkut iluarsaassinissaq isumaqatigiissutigisinnaasappassuk isumassarsiatsialaassaaq. Taamaalilluni illumi immikkoortortat ataasiakkaat assigiiaartumik pisoqaliartornissaat isumannaarneqarsinnaapput. Illut arfarleriit ataatsikkoortillugit iluarsaanneqarnissaat piumasaqaataanngilaq tassaavorli illup ataatsimoortutut eqqarsaatiginiarnissaanut kaammattuut. Immikkoortortap ilaata pilersaarusiorfiunera Immikkoortortami pingaarnertut pilersaarusiornermik kommunip pilersaarutaanut tapiliut allannguinngilaq, maannakkulli iluserisap attanneqarnissaa isumannaarpaa. Ullumikkut immikkoortortaq eqimattumik sanaartorfioreermat immikkoortortap eqimmatseqqinnissaanik periarfissiinngilaq. Immikkoortortat qorsooqqissut ikingaatsiartut maannakkut piusut suli sanaartorfigeqqusaassanngillat. Imm. ilaani immikkoortortat annikitsortalersukkat marluk (,1 aamma,2) atugassiarineqarput, taakkulu Illumiut atuarlugit immikkoortortap pisiniarfinnut assigisaannullu atorneqarnissaannik isumannaaripput, im- bagvedliggende hus forsat kan ses. For lukkede hegn, der opføres med plader, skal farven være den samme som beboelsesbygningens facadefarve eller hvid. Stakitter må ikke gives en større højde end 1,20 for at sikre, at det bagvedliggende hus forsat kan ses. Huse med flere ejere Flere steder inden for delområdet findes huse, der enten oprindeligt er bygget som dobbelthuse, eller senere er opdelt i to eller flere boliger. Husene har oprindeligt været opført med ensartet materialevalg og arkitektonisk udtryk. Senere er der opstået forskellige renoverings- og moderniseringsbehov, som ejerne har løst forskelligt. Mange steder har ejerne valgt en fælles løsning og har fået gennemført en renovering, hvor ejerskabet ikke kan ses på bygningsydtrykket. Andre steder har ejerne sat så individuelle præg på deres del af huset, at den samlede bygnings udtryk er uhomogen og uharmonisk. For bygninger med flere ejere (f.eks. huse, der er opdelt med lodrette lejlighedsskel), er det særligt vigtigt, at ejerne bliver enige om, hvilke materialer, vinduestyper mv. der skal anvendes til en bygningsrenovering. Materialerne vil ofte patinere, så det vil også være en god idé, hvis ejerne kan blive enige om et tidspunkt for renovering. Dermed kan man sikre, at husets enkeltdele patinerer ensartet. Det er ikke et krav, at dobbelthuse skal renoveres samtidig men en opfordring til at tænke på huset som en helhed. Delområdets disponering Kommuneplantillægget ændrer ikke på den overordende disponering i området, men sikrer, at den nuværende stuktur fastholdes. Da området allerede i dag er tæt bebygget, giver det ikke mulighed for en fortætning af området med ny bebyggelse. De nuværende, relativt få grønne områder skal forsat friholdes for bebyggelse. I delområdet udlægges to detailområder (,1 og,2) som sikrer, at området langs Illumiut kan anvendes til butikker o.l. mens de restende del af området alene ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 13

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE mikkoortortap sinnera inissianut siunertanut taamaallaat atorneqarsinnaatillugu. Immikkoortortap ilaani sanaartugaareersunut tamanut kaajallaasunik sanaartorfissanik atugassiisoqassaaq, taakku sanaartugaareersut allineqarsinnaanerinut imaluunniit isaterlugit nutaanik sanaartukkanik taarsersinnaanerinut periarfissiillutik. Sanaartukkat nutaat ima sananeqassapput maannakkut illup sammivigisaa (qaliata sammivia) attatiinnarneqassalluni. Sanaartorfissat ima atugassiaapput illut marluk akornanni annertunerpaamik 10 m-inik minnerpaamik ungasissuseqassanera sapinngisamik attanneqassalluni, taamaalilluni Sanaartornermut malittarisassiap ungasissutsinut malittarisassiartat najoqqutarineqarsinnaammata. Immikkoortortap ilaani aalajangersimasunik sumiiffeqassaaq illut nutaat, ilanngullugillu allanngortiterinerit ilassuteqarnerillu, aammalu sanilerisatut illut akornanni ungasissuseq 10 m-it inorlugit ungasissuseqartunik. Taamakkunani allanngortiterinerit ilassuteqarnerillu qatserinermut piumasaqaatinik sakkortusisanik ilanngussiffiujumaarput. Illut tamarmik allilerinissamut assigiimmik periarfissinnissaat ajornarpoq. Ilaatigut immikkoortortami sanaartukkat imminnut qanittuaraanerat aammalu sanaartukkat aqqusinernut qaninneri pissutigalugit. Sanaartorfissatut atugassiat avataanni alliliinissamut tigussaasunik kissaatigisat pilersaarusiornermut nunaminertanullu inatsimmi 50 malillugu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip aalajangersagaanit immikkut akuersissuteqarnissamut qinnuteqarnissamik piumasaqarfiuvoq. Tamatuma kingornatigut pisuni ataasiakkaani tigussaasumik naliliisoqarlunilu sanilerisanik tusarniaasoqarsinnaavoq. Sanaartorfiissat iluini sanaartugaareersut allineqarsinnaapput, soorlulusooq isaterereernikkut sanaartugaareersut sanaqqinneqarsinnaallutik. Sanaartorfiunngitsut Aallaavigalugu nunaminertat sanaartorfiunngitsut eqqiluitsillugillu kusanartutut iluseqartissapput. Immikkoortortap iluani immikkoortortat marluk pinnguartarfinnut atugassiarineqarput. Taakuk saniatigut ukiukkut angallatinik inissiinissamut immikkoortortat marluk kommunip angallatinik inissiisarfissaatut atugassiarineqarput. Angallannermik isumaginninneq Immikkoortortaq aqqutaareersunit Illumiunit, Jørgen Sverdrupip Aqqutaanit Qupaloraarsummillu aqquteqassaaq. kan anvendes til boligformål. Der udlægges byggefelter omkring alle eksisterende bebyggelser i delområdet, som giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan udvides eller nedrives og erstattes med nybyggeri. Ny bebyggelse skal opføres, så den nuværende retning på bygningen fastholdes (kipretning). Byggefelter er udlagt, så der så vidt muligt er en minimumsafstand mellem to bygninger på i alt 10 m, så Bygningsreglementets afstandsbestemmelser om grænseafstande kan overholdes. Der vil være visse steder i delområdet, hvor afstanden mellem nyt byggeri, herunder om- og tilbygninger, og nabobebyggelse vil være mindre end 10 m. I disse tilfælde vil nye til- og ombygninger være underlagt skærpede brandkrav. Det er ikke mulig at sikre alle bygninger ensartede udvidelsesmuligheder, da byggeriet i delområdet ligger meget tæt, så det derfor visse steder vil være umuligt at udbygge. Konkrete ønsker til udbygning udover de udlagte byggefelter kræver en ansøgning om dispensation fra kommuneplantillæggets bestemmelser i henhold til 50 i plan- og arealloven. Der vil herefter blive foretaget en konkret vurdering i hvert tilfælde og en eventuel nabohøring. Inden for byggefelterne er det muligt såvel at udvide eksisterende bebyggelse som at genopføre eksisterende bebyggelse efter nedrivning. Ubebyggede arealer Som udgangspunkt skal ubebyggede arealer holdes rydelige og pæne. Inden for området udlægges to områder til legepladser. Derudover udlægges to områder til kommunale bådepladser til vinteroplag af både. Trafikbetjening Området skal vejbetjenes fra de eksisterende veje Illumiut, Jørgen Sverdrupip Aqqutaa samt Qupaloraarsuk. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 14

16 NASSUIAAT REDEGØRELSE PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT ATTAVI- IT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq toqqaannartumik attuumassuteqarfiginngilaa. Kommunip pilersaarutaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna Ilulissanut Kommunip pilersaarutaa mi pingaarnertut ilusiliussamut naapertuuppoq. Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november meersoq naapertorlugu immikkoortortap ilaa -imut malittarisassiat pingaarnerit annikitsortalersukkallu nutaat suliarineqassapput. Manna tikillugu immikkoortortaq -imut sinaakkutitut malittarisassiat atuussimasut kommunip pilersaarutaanut tapiliummit matuminnga atorunnaarsinneqarput, kommunip pilersaarutaanut tapiliummit matuminnga taarserneqarlutik. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutaasimasut Immikkoortortami illoqarfiup ilaanut pilersaaruteqanngilaq. Itsarsuarnitsat Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluani issortalimmi sulinerit Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersumut attaveqartuupput. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Kingornatigullu Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfialu (NKAmut) nalunaarutigalugu saaffiginnittoqarluni. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfiata suliamik isumaginnittuusoq piaarnerpaamik nalunaarfigissavaa suliap ingerlateqqissinnaaneranik, imaluunniit misissuinerup naammassinissaata tungaanut unitsinneqassaneranik imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliap aallartinneqassaneranik. Nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigivai, piumasaqareernerullu kingorna erniinnaartumik tunniunneqartussaapput. Nassiussat puui Nassiussat puuinik inissiinermut ivertiterinermullu Kommunalbestyrelsimit malittarisassiat akuersissutigisai pilersaarutip immikkoortortaata iluani aamma atuutissapput. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Kommuneplan for Ilulissat. For delområde udarbejdes der nye overordende og detaljerede bestemmelser, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende rammebestemmelser for delområde, og erstattes af dette kommuneplantillæg. Tidligere lokalplaner Der findes ingen lokalplaner i området. Fortidsminder Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Inartsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal dette anmeldes til Grønlands Nationalmuseeum og Arkiv (KNA). Grønlands Nationalmuseeum og Arkiv (KNA) meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. Containere De af Kommunalbestyrelsen vedtagne bestemmelser for placering og opstilling af containere vil også være gældende inden for planens område. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 15

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE Qimmeqarneq Qaasuitsup Kommuniani qimmeqarnermut qaqugumulluunniit malittarisassiat atuuttut pilersaarutip immikkoortortaata iluani atuutissapput. Nunaminertanik aqutsineq Kommunip pilersaarutaani aalajangersakkatut nunaminertanik aqutsinermut qaqugumulluunniit atuuttussanik malittarisassianut pilersaarut atuisussaavoq. Imermik innaallagissamillu pilersuineq Nukissiorfinnit isumagineqarpoq. Matuukkanik kussinniorneq aqqusinniornerlu kommunit imaluunniit suliffeqarfimmit allamik isumagineqarsinnaavoq. TEKNIKKIKKUT PILERSUINEQ Imermut, matuukkatut kussinermut, innaallagissamut, telekkut attaveqarnermut, kiassarnermut il.il. pilersuinermut aqqutit nunap iluanut inissinneqassapput. Taakku sapinngisamik aqqusinnianut ilaliullugit, pilersuivittut matuukkanut inissinneqartillugit pilersaarutaasassapput. Sanaartugaareersumi aammalu tassunga ilassummut atatillugu innaallagissamik aqqutip allanngortissinnaanera Nukissiorfinnut aningaasartuutaanngilaq, aammalu Nukissiorfimmik isumaqatigiissutigalugulu taassuminnga akuerineqassaaq, aammalu Nukissiorfiit malittarisassiat naapertorlugit suliarineqassalluni. Kiassarneq Immikkoortitikkamik kiassarnermik pilersuisoqassaaq innaallagissamit kiassarnermit, kissarsuummit uuliatortumit, imaluunniit nukissaqarfinnit avatangiisinut naleqquttunit allanik qinigassanik, soorlu seqerngup kissaanik, nunap iluata kissaanik il.il. Ataatsimoorussamik kiassarnermik pilersuinermik pilersitsisoqarpat tassunga attavilersuinissaq pillugu kommune piumasaqaateqarsinnaavoq. Imeq Immikkoortortaq pisortat imermik pilersuiviat aqqutigalugu imermik pilersorneqassaaq. Innaallagissamik pilersuineq Immikkoortortaq pisortat innaallagissamik pilersuiviat aqqutigalugu innaallagissamik pilersorneqassaaq. Imikoq Immikkoortortaq kommunip matuukkatut kussinniaanut attavilerneqassaaq. Errorfinnit anartarfimmillu imikoorutit tamarmik kussineq matuugaq aqqutigalugu kuutsinneqassapput. Nunap qaanit qalianillu imeq kussinermut matuukkamut kuutsinneqassanngilaq, avatangiisunili sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut, aamma nunaminertanut sanaartorfiunngitsunut akornusersuisinnagu, soorlu kussianut kuutsinneqassaaq. Hundehold De til enhver tid gældende bestemmelser for hundehold i Qaasuitsup kommune gælder inden for planens område. Arealadministration Planen er omfattet af de til enhver tid gældende retningslinjer for arealadministration, der er fastlagt i Kommuneplanen. Forsyning af vand og el varetages af Nukissiorfiit. Kloakering og vejbetjening kan udføres enten af kommunen eller af anden virksomhed. TEKNISK FORSYNING Forsyningsledninger til vand, kloak, el, telekommunikation, varme, osv. skal placeres under terræn. Disse skal så vidt muligt sammentænkes med vejanlæggene, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Eventuel omlægning af elforsyningsledning ved det eksisterende byggeri og i forbindelse med tilbygning heraf er uden udgift for Nukissiorfiit og skal aftales og godkendes af Nukissiorfiit samt udføres efter Nukissiorfiits regler. Varme Der skal foretages individuel varmeforsyning med elvarme, oliefyr eller alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Såfremt der bliver etableret fælles varmeforsyning, kan kommunen stille krav om tilslutning hertil. Vand Området vandforsynes via den offentlige vandforsyning. Elforsyning Området elforsynes via den offentlige elforsyning. Spildevand Området skal tilsluttes det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 16

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE Pisortat matuukkamik kussiviliaannut suli attaviliisoqarsinnaatinnagu Kommunalbestyrelsip tungaanit errorfinnit anartarfimmillu imikoorutit katersornissaannut tankimik pilersitsisoqarnissaanik piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik igitsisoqarnissamut avatangiisinut qaqugumulluunniit malittarisassat inatsisaasullu atuuttut naapertorlugit allatut imikoorutip suliarinissaanut pilersitsisoqassaaq. Eqqaavilerineq Qaasuitsup Kommuniani eqqaavilerinermik aaqqissuussinerinut qaqugumulluunniit atuuttunut immikkoortortaq atasuuvoq. Kommunip eqqaavilerinermik maleruaqqusaa naapertorlugu inuussutissarsiorfinni tamani eqqaaviit puuisa inissiffii atorneqassapput imaluunniit eqqakkat puuinut inissamik immikkoortitsisoqarluni. Attaviliineq Immikkoortortami sanaartukkat nutaat pisortat kussineqarfiannut imermillu pilersuivianut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermullu aningaasartuutit akiliinissamut ilqqoreqqusaq tunngavigalugu siunissami nunaminertamik pisinnaatitaaffeqartut akornanni agguataarneqassallutik. Sanaartorfigissaaneq Kommunimit nunaminertanik atugasiinermut atatillugu sanaartorfigissaasoqassappat Qaasuitsup Kommuniani akiliinissamik peqqussut malillugu sanaartorfigissaanermut akiliuteqartoqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisup namminersuutigalugu sanaartorfigissaanissaa. INATSISITIGUT SUNNIUTIT Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit Kommunalbestyrelsimit pilersaarut inaarutaasumik akuersissutigineqarluni tamanut saqqummiunneqareerpat pilersaarummi ilaasut nunaminertat, illut ingerlatsiviillu taamaallaat ima atorneqassapput imaluunniit sanaartorneqassapput pilersaarummi malittarisassanut naapertuuttuugunik. Taamaattorli pissutsit aalajangersimasut atuunnerisigut allannguutit annikinnerusut immikkut akuerineqarsinnaapput, tassalu pilersaarutip pingaarnerusutut tunngavigisaanut unioqqutitsinngikkaangata. Allannguutit annertunerusut nutaamik pilersaarusiortoqassaneranik pisariaqartitsipput. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu pilersaarummi ilaasut suliarisariaqarnerinik pilersaarut imminermini nassataqartitsinngilaq. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu inatsisit naapertorlugit pioreersut ingerlanneqaannarsinnaap- I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. Renovation Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. Tilslutning Ny bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt. Byggemodning Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 17

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE put. Ilaatigut isumaqarpoq nunaminertat, illut ingerlatsiviillu manna tikillugu inatsisit naapertorlugit ingerlanneqaannarsinnaasut, taamaattorli soorlu nutaamik sanaartukkamik allanngortitamik atugaqarneq imaluunniit sanaartorneq pilersaarummut akerliusussaanani. kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med planen. ILU 1200 TAPILIUT NR. 40 TILLÆG NR. 40 MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 18

20 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Tullinnguuttumi Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu kommunip pilersaarutaanut tapiliummi matumani immikkoortortap ilaanut malittarisassiat pingaarnerit annikitsortalersukkallu Kommunalbestyrelsip aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Siunertaq 1.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai; imm. ilaa -ip inissianut ataatsimoorussatullu siunertanut atorneqarnissaata aalajangersarnissaa, nunaminertap sanaartukkap tamakkiisup allanngortiterinikkut imaluunniit ilassuteqarnikkut imaluunniit alliliinikkut allinissaanut periarfissinnissaa, allanngortiterinernut ilassuteqarnernullu, kiisalu kingornatigut nutaamik sanaartugaqarfiusunut isaterinernut sanaartornissamik iluarsiisunik malittarisassiat aalajangersarnissaat. 2 Immikkoortortap ilaata killeqarfia 2.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut imm. ilaa killeqarfeqarpoq. Immikkoortortap ilaaniippoq nunaminertaq 11,5 ha-it missaannik annertutigisoq. 2.2 Imm. ilaa immikkoortortanut annikitsortalersukkanut.1-imut aamma.2-mut agguataarneqarpoq. 3 Atorneqarnera 3.1 Ann. imm..1 makkununnga atorsinnaavoq inissianut siunertat soorlu ammasumik-pukkitsumik inissialiat ilaqutariit illui immikkoortitertut/illut arfarleriit (illukkaanut illu ataaseq/illut marluk), ataatsimoorussatut siunertat soorlu namminersuutitut inuussutissarsiutit, soorlu illunik tuniniaasartoq, illunik titartaasartoq, ingeniøri, qarasaasiamik siunnersuineq, nujalerisoq assingisaallu, immikkoortortami pissusissamisut inississinnaasut, immikkoortortallu ilaanut pingaarnertut inissianik atugaqarnermut naapertuutsinneqarsinnaasut. OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Formål 1.1 Kommuneplantillæggets formål er; at fastlægge delområde s anvendelse til boligformål og fælles formål, at give mulighed for udvidelse af det samlede bebyggede areal ved om- eller tilbygning eller udvidelse, at fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for om- og tilbygninger, samt nedrivning med efterfølgende nybyggeri, 2 Delområdets afgrænsning 2.1 Delområde afgrænses som vist på Bilag 1. Delområdet omfatter et areal på ca. 11,5 ha. 2.2 Delområdet inddeles i detailområderne.1 og.2. 3 Anvendelse 3.1 Detailområde.1 må anvendes til boligformål som åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus), fælles formål som liberale erhverv, eksempelvis ejendomsmægler, arkitekt, ingeniør, datarådgivning, frisør og lignende, som naturligt kan indpasses i området, og som er forenelige med delområdets overordnede anveldelse til boligformål. ILU 1200 TAPILIUT NR. 58 TILLÆG NR. 58, -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR DELOMRÅDE 19

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq QAASUITSUP KOMMUNIA Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliussaq nr. 2 Kangaatsiaq pillugu Kommunemi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58 QAASUITSUP KOMMUNIA Malugiuk: Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 58- imut siunnersuut Ilimanamut tunngassuteqartoq, piffissani 04.12.2013-imiit 10.02.2014-ip tungaanut tamanit oqaluuserineqartussanngorlugu

Læs mere

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA KOMMUNIP 1992-IMIT 2005 TIKILLUGU PILERSAARUSIORFIGINEQARNERANUT TAPILIUT 44 MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT TILLÆG 44 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Nr. 44 Kommunip

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17.

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17. KPT Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 14. Immikkoortortaq pillugu pilersaarut imm. 1200-C17.4. Ilulissani

Læs mere

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq A19.3 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A19.3 16.02.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A19.3 er offentligt

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq. SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: 01.04.2015-04.06.2015 0003-L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Nr. 22 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Tillæg til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa Qimmit qimuttut kiisalu qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. oktober 1998-imeersumi 13, imk. 1, aamma 28, imk.

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere