Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret."

Transkript

1 Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut, Jurastudiet Kandidatafhandling Emne Arbejdsret Titel Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabers særlige aftaleretlige position, set i lyset af deres kollektiv-arbejdsretlige baggrund. Afleveringsdato den 16. maj 2012 Vejleder Martin Kristian Valbirk Forfattere Christian Bangsbo Hallenberg & Jonas Schaltz Bragason Side 1 af 143

2 English Summary The scope of this master thesis is to analyze the distinct position in contractual law for labour market-associated pension- and insurance providers, as a result of their collective labour law origin. Labour market-associated pension- and insurance providers are placed in between a plural of judicial disciplines, such as labour law, contract law and insurance law. Labour market-associated pension- and insurance providers are diverse from commercial pension- and insurance providers by being subjected specifically to be in accordance with 307 Danish Act on Financial Business, in which several key passages serve to diversify labour market associated pension- and insurance providers from commercial pension- and insurance providers. Primarily, this master thesis finds it necessary to determine the extent of the mandate, given to a Labour union by its members upon enrolment, as it is in prolongation of this mandate that pensionand insurance schemes are assigned to labour market-associated pension- and insurance providers. The main objective for labour unions is established as safeguarding the common interests of their collective of members. The Danish labour market model is unique and relies predominantly on Collective Agreement Contracts, concluded between labour unions and employers associations. These CAC s are crafted to ensure the safeguarding of the common interests of the collective members of a CAC-carrying labour union, with regard (but not limited) to salary-, employment- and working conditions. As such, these CAC s are the most useful means for a labour union, with regard to achieving its objective. It is established that negotiating terms of labour market pensions are a part of this mandate. The labour union is restricted in its dispositions in accordance with its mandate, only by the contents of its stipulations. It is determined that a labour union member only has judicial interest in the court s testing of whether or not a labour union-action is in accordance with its stipulations. If this is the case, the labour union chooses its means to fulfil its main objective by its own discretion. Secondly, this master thesis seeks to examine the extent of the accessibilty to conduct changes in pension- and insurance schemes, given to a labour market-associated pension- and insurance provider, as a result of its relation to the labour market parties, as derived from 307 in the Danish Act on Financial Business. Side 2 af 143

3 Labour market-associated pension- and insurance providers are separated from commercial pension- and insurance providers in three key areas as a result of 307 in the Danish Act on Financial Business: A labour market-associated pension- and insurance provider must be founded as a result of a CAC. Only labour market parties, carrying the underlying CAC, are allowed to be shareholders in the labour market-associated pension- and insurance provider. The labour market-associated pension- and insurance provider is prohibited from distributing shareholder dividends. These three key points serve as a direct link between the labour market-associated pension- and insurance provider and the labour market parties, as it ensures a unique identity between the labour market-associated pension- and insurance provider and the labour market parties. Furthermore the labour market pension is based on third party agreements. This particular contractual law construction allows the labour market-associated pension- and insurance providers to conduct changes in the labour market pension schemes. It is the conclusion of this master thesis, that the labour market-associated pension- and insurance provider does not need a specific acceptance from the labour market parties, to conduct a change in the labour market pension, as long as it informs the policyholder adequatly, and as long as the labour market-associated pension- and insurance provider has not forfeited the nature of the third party agreement, resulting in an irrevocable third party agreement. Side 3 af 143

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1- Indledende bemærkninger Indledning Problemformulering Afgrænsning Begrebsfastlæggelse Metode Kapitel 2 - Sikredes rettigheder i kollektive arbejdsmarkeds-pensionsordninger Pensionsordninger Tværgående pensionsordninger Firmapensionsordninger Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber Karakteristika ved arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber Arbejdsgivers forpligtelser Lønmodtageres rettigheder Kontributionsprincippet God skik-bekendtgørelsen Informationspligt Individuelle ydelser Firmapensionskasser Karakteristika ved firmapensionskasser Arbejdsgivers pligter Lønmodtageres rettigheder Delkonklusion Kapitel 3 Faglige organisationers mandat til at binde medlemmerne Den teoretiske baggrund Vedtægt og vedtægtsfortolkning Selvdømmeklausul Overenskomst Aftalens udstrækning Når den kollektive overenskomst er aftalt Hvornår kan en faglig organisation binde sine medlemmer Side 4 af 143

5 3.4.1 EMRK Tillidsmand Tidligere medlemmer af en faglig organisation Organisationsfuldmagten efter indførelsen af ændringerne i ARL fra Forumshopping Klarhedskrav Delkonkusion Kapitel 4 Ændringer i arbejdsmarkedspensionsordninger Aftalekomplekset Den kollektive overenskomst Pensionstilslutningsaftalen Pensionsregulativet Pensionstilsagnet Tredjemandsløfter Det tekniske grundlag Opsummering Saglighedskriteriet Det teoretiske udgangspunkt Plesners notat Finanstilsynets afgørelse vedrørende Sampension Bryde Andersen & Kristiansens notat Finanstilsynets vurdering af Industriens Pensions saglige grundlag Københavns byrets afgørelse af 25. juni Opsummering Berettigede forventninger Afgivelse af garanti Industriens pension Forsikringsbetingelser Medlemspjecen Pensionsoversigt Sampension Berettigede forventningers rangering i forhold til ændringsadgangen Opsummering Side 5 af 143

6 4.4 Væsentlighedsvurdering ved vilkårsændringer Information og gennemskuelighed Det teoretiske udgangspunkt Finanstilsynets vurdering af Sampensions information Finanstilsynets vurdering af Industriens Pensions information Begunstigelsessagen Pensionsmarkedsrådets rapport Opsummering Delkonklusion Kapitel 5 Konklusion Kapitel 6 Perspektivering Kapitel 7 Litteratur Bøger Domme: Arbejdsretsafgørelser Forsikringsankenævnskendelser Finanstilsynsafgørelser EMD-afgørelser Norske domme Svenske domme Artikler Links Indhentede responsaer Forarbejder Rapporter Side 6 af 143

7 Kapitel 1- Indledende bemærkninger 1.1 Indledning Kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger har sin oprindelse i 1990 erne. 1 Til trods for at de kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger har sin oprindelse i 1990 erne er det juridisk set stadigvæk en uudforsket disciplin. Med nedsættelsen af pensionsmarkedsrådet og oprettelsen af Center for Pensionsret ved Københavns Universitet illustreres det, at emnet behøver en videre behandling, såvel samfundsmæssigt som juridisk. Ydermere er den kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning beliggende i et grænsefelt mellem flere juridiske discipliner. Her tænkes især på arbejdsret, aftaleret og forsikringsret. Især for så vidt angår arbejdsret og forsikringsret, er der ikke tradition for at forske tværfagligt, hvorfor der foreligger relativt sparsomt teoretisk materiale på området. En kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning har til formål at afbøje de økonomiske konsekvenser det har, når man som lønmodtager træder tilbage fra arbejdsmarkedet. Selve arbejdsmarkedspensionsordningen har den enkelte lønmodtager dog ikke direkte indflydelse på, da den fastsættes af arbejdsmarkedsparter. Idet den enkelte lønmodtager ikke har nogen direkte indflydelse, samt at de kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger administrerer pensionsordninger for ca. 47 procent af den danske arbejdsstyrke 2, er det interessant at analysere, hvilken adgang arbejdsmarkedsparterne alene, eller i samarbejde med det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab har til at ændre i disse kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger, med virkning for de enkelte sikrede medlemmer. Den hidtil foreliggende teori peger på en vid ændringsadgang, men mangler supplement i form at afgørelser på området. 1.2 Problemformulering Afhandlingen sigter mod at belyse med hvilket mandat, arbejdsmarkedsparterne forhandler for og binder medlemmerne, hvor vid en ændringsadgang arbejdsmarkedsparterne og de af disse ejede selskaber, besidder. Problemstilling: 1 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s oejler.aspx Side 7 af 143

8 Har danske arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber aftaleretlig særstatus, som følge af deres kollektiv-arbejdsretlig oprindelse? - Hvilket mandat har arbejdsmarkedets parter til at disponere med bindende virkning for sine medlemmer? - Er der en videre adgang til at ændre aftaler med virkning for sikrede medlemmer for arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber? 1.3 Afgrænsning Emnet arbejdsmarkedspension dækker over flere juridiske discipliner. Af hensyn til afhandlingens omfang, er det nødvendigt at begrænse afhandlingens fokus. Denne afhandling søger at belyse de implikationer, som de arbejdsretlige principper har for aftaleindgåelsen mellem arbejdsmarkedets parter, navnlig med henblik på at foretage ændringer i indgåede pensionsordninger. I den sammenhæng er det relevant at undersøge samspillet mellem den kollektive arbejdsret og aftaleretten. Afhandlingen vil behandle pensionsordninger, indgået mellem aktørerne i det kollektive overenskomstsystem og vil derfor omfatte en komparativ analyse af forskellen mellem ordninger administreret af arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskskaber 3 og firmapensionskasser, set fra lønmodtagernes perspektiv. Tværgående pensionskasser og kommercielle pensions- og forsikringsselskaber vil blive inddraget i den udstrækning, de giver fortolkningsbidrag. Afhandlingen afgrænses endvidere til primært at at behandle lønmodtagere og lønmodtagerorganisationer i forbindelse med anvendelsen af termen arbejdsmarkedets parter. Det skal fremhæves, at afhandlingen ikke har fokus på de enkelte ordningers materielle indhold, samt at det analyserede aftalekompleks består af arbejdsmarkedsparternes overenskomst, pensionstilslutningsaftalen mellem overenskomstparterne og det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab, pensionsregulativet, det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabs almindelige forsikringsbetingelser, samt pensionstilsagnet. Der tages sigte på at afdække ændringsadgangen i dækningen, for så vidt angår ikke-aktualiserede forsikringsbegivenheder. 3 Etableret i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (FIL) 307 Side 8 af 143

9 Finanstilsynets offentligretlige tilsynsret inddrages kun i det omfang, som findes relevant for afhandlingen. Afhandlingen tager udelukkende sigte på det private arbejdsmarked af hensyn til afhandlingens omfang. 1.4 Begrebsfastlæggelse I forbindelse med denne afhandling vil der løbende blive anvendt begreber. Da disse begreber i flere tilfælde kan defineres på forskellige måder, afhængig af hvilken sammenhæng begrebet anvendes i, er det derfor nødvendigt med et begrebsfastlæggelsesafsnit. Dette afsnit har til formål at fastslå, hvorledes begreberne forstås i sammenhæng med afhandlingen. De enkelte begreber vil blive belyst mere indgående de steder, hvor de har relevans for afhandlingen. Arbejdsmarkedspension Arbejdsmarkedspension set i et kollektiv-arbejdsretlig perspektiv er relativt nyt, da ordningen først for alvor fik sit gennembrud med det socialdemokratiske forslag til en arbejdsmarkedspensionsreform i start-90 erne. 4 Det var dog arbejdsmarkedets parter og ikke Folketinget, der for alvor gennemførte disse reformerende tanker ved overenskomstforhandlinger i 1991, da arbejdsmarkedspension blev en del af de fleste private områder efter overenskomstforhandlingerne. 5 Med baggrund i dette og da arbejdsmarkedspension ligeledes ligger i et grænseområde mellem arbejdsret, forsikringsret og tilsynsret foreligger der ikke en juridisk tradition på området, der kan bygges videre på. 6 Begrebet arbejdsmarkedspension må derfor defineres som en samlet betegnelse for alle de pensionsordninger, der er knyttet til et ansættelsesforhold. 7 Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber: Pensions- og forsikringsvirksomhed kan foreståes enten via et pensions- og forsikringsselskab eller en pensionskasse. Begge disse begreber kan endvidere underindeles. I relation til pensions- og forsikringsselskaber, sondres der mellem kommercielle pensions- og forsikringsselskaber, som 4 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, Fra storkonflikt til barselsfond udgave, 1.oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, Fra storkonflikt til barselsfond udgave, 1.oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 28 Side 9 af 143

10 f.eks. ATP, og arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, som Industriens Pension og PensionDanmark. Afhandlingens sigte er de arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, som adskiller sig fra de kommercielle selskaber ved at opfylde kravene fastsat i lov om finansiel virksomhed (FIL) 307. Heri fastsættes krav om, at det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab skal hidrøre fra overenskomstsforhandlinger, skal være ejet af arbejdsmarkedsparter, samt at der ikke sker udlodning af selskabets midler, som ellers sædvaneligvis er normen for kapitalselskaber i henhold til selskabsloven (SL). Pensionskasser Pensionskasser kan underindeles i henholdsvis tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Afhandlingen inddrager firmapensionskasser, som til trods for flere passive end aktive medlemmer, udbetalte pensionsydelser for 1.6 mia. kr. og samlet havde pensionshensættelser for 33.6 mia. kr. i og dermed spiller en stor socialøkonomisk rolle for danske arbejdstagere. For firmapensionskasser er det kendetegnende, at kassen er sponsoreret af arbejdsgiveren, som dækker eventuelle underskud og ofte har udstedt en garanti herfor. Denne garanti kompenseres ofte af sponsorvirksomhedens mulighed for at udpege stemmeflertallet i bestyrelsen, samt at få tilbageført den eventuelle overdækning ved firmapensionskassens lukning. 9 Firmapensionskasser er tilknyttet en enkelt arbejdsgiver. Dette giver en immobilitet, som adskiller dem fra de tværgående pensionskasser i forhold til f.eks. virksomhedsoverdragelser og den sikredes videreførsel af pensionskasseordningen. Desuden er firmapensionskasser yderligere kendetegnet ved ofte at have ydelsesdefinerede ordninger, hvorimod tværgående pensionskasser og pensions- og forsikringsselskaber oftest er bidragsdefinerede. 10 Firmapensionskasser er relevante for afhandlingen, da Firmapensionskasselovens (PKL) 2 i samspil med betænkning 1987/1096 s. 163 medfører, at firmapensionskasser i det væsentligste er underlagt foreningsretlige regler, og ikke kan drives via et kapitalselskab eller en fond. Dette forhold giver en skarp kontrast til arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, i relation til medlemmernes indflydelse. Tværgående pensionskasser 8 ET ET ET Side 10 af 143

11 Tværgående pensionskasser er baserede på kollektive overenskomster og er obligatoriske for den omfattede lønmodtagerkreds. Den omfattede lønmodtagerkreds defineres ud fra deres ansættelsesforhold, enten fastsat efter uddannelsesmæssige eller erhvervsmæssige tilhørsforhold på tværs af ansættelsessteder. 11 Arbejdsmarkedets parter Af hensyn til afhandlingens omfang, behandles alene de mest repræsentative af arbejdsmarkedets parter. Der henvises dermed til henholdsvis LO på lønmodtagertagersiden og DA på arbejdsgiversiden, når begrebet arbejdsmarkedets parter anvendes. LO og DA er hovedorganisationer for henholdsvis 23 fagforbund og branchekarteller 12 og 14 arbejdsgiverforeninger, 13 som yderligere er er inddelt i diverse under- og lokalafdelinger. LO og DA har forestået forhandlingen af Hovedaftalen, hvormed deres medlemmer, samt under- og lokalafdelinger heraf også bindes af Hovedaftalen, som fastlægger reglerne for overenskomstsindgåelse mellem de respektive fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. 14 Overenskomst Det er et karakteristisk træk ved den kollektive overenskomst, at den regulerer forholdet for en gruppe af lønmodtagere, med bindende virkning for den enkelte. 15 Kollektiv overenskomst er en overenskomst om løn- og arbejdsforhold mellem en lønmodtagerorganisation på den ene side og enten en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver på den anden. 16 Pensionstilsagn Firmapensionskasser: En ensidig viljeserklæring fra en, eller flere virksomheder i samme koncern i fællesskab, til den ansatte om pension. 17 Afgørende for, om sådanne ydelser henhører under lovens område, er om der 11 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, udgave, 1. oplag. Jurist- og Økonomforbundet, s. 29 f. 15 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Hovedaftalen 1960 imellem Da og LO 1 stk. 2 underforstået at en arbejdstager kan ikke være part i en kollektiv overenskomst til trods for at en arbejdsgiver godt kan være part i en kollektiv overenskomst. 17 Karnov note 3 til lov om tilsyn med pensionkasser 1 Side 11 af 143

12 er afgivet et juridisk bindende løfte om pension enten ved ansættelsen, i ansættelsesperioden eller på fratrædelsestidspunktet. 18 Pensions- og forsikringsselskaber: En ensidig, individuel viljeserklæring fra et pensions- og forsikringsselskab til det sikrede medlem, på baggrund af en pensionstilslutningsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og et pensions- og forsikringsselskab. 19 Ydelsesbaseret ordning Pensionsordning, hvor bidragene på forhånd er fastsat til at udgøre et bestemt beløb, ofte en vis procentdel af lønmodtagerens løn, hvorefter pensionsudbetalingerne beregnes ud fra de indbetalte bidrag, persondata, samt biometriske forhold. 20 Bidragsbaseret ordning Pensionsordning, hvor ydelserne er fastsat på forhånd, og pensionsbidragene beregnes herudfra. 21 Den danske arbejdsmarkedsmodel Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedsparternes store indflydelse på beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for den danske arbejdsmarkedsmodel. Den danske model bygger på tre dele: Trepartssamarbejde Kollektive overenskomster Høj organisationsgrad 22 Aftalekomplekset Begrebet aftalekompleks dækker over flere enkeltstående aftaler mellem varierende parter, der samlet udgør det endeligt tilsigtede mål med aftalen. Ydermere medfører det, at enkelte parter kan 18 Karnov note 3 til lov om tilsyn med pensonskasser 1 19 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s ET ET del.aspx Side 12 af 143

13 være tillagt rettigheder ifølge aftalen, uden nødvendigvis at være en aftalepart. En almindelig forsikringsaftale karakteriseres ved at være en aftale, indgået mellem det sikrede medlems og forsikringsleverandøren. Gennemsnitsrentemiljø En arbejdsmarkedspensionsordning baseret på et gennemsnitsrentemiljø er kendetegnet ved, at der vil være afgivet en garanteret forrentning, som årligt tilskrives den enkelte pensionsordning, uafhængigt af selskabets realiserede resultat. Dette medfører at år, hvor det realiserede resultat ligger over den garanterede forrentning, overføres en betydelig del af overskuddet til en hensættelseskonto. Omvendt vil realiserede resultater, der ligger under den garanterede forrentning, blive hævet fra hensættelseskontoen og tilskrevet den enkelte pensionsordning. Er der ikke tilstrækkelige midler på hensættelseskontoen, vil den garanterede forrentning skulle hæves fra selskabets egenkapital. 23 Markedsrentemiljø En arbejdsmarkedspensionsordning baseret i et markedsrentemiljø vil følge den forrentning, som er grundlaget for selskabets realiserede resultat. Dette medfører dels en risiko for negativ vækst på den enkelte pensionsordning, dels at den enkelte pensionsordning kan modtage en højere forrentning end den garanterede, samt at der ikke vil ske båndlæggelse af bonuspotentiale til en henlæggelseskonto. 24 Viljeserklæring Viljeserklæring defineres som en ytring eller markering, der har rod i en beslutning, som afgiveren har haft vilje til at manifestere over for omverdenen, således at andre med rette må opfatte, at afgiveren hermed vil skabe, udløse eller bevare rettigheder eller pligter. 25 Rentegaranti Løfte afgivet som led i en pensionsordning om, at den sikrede garanteres, at det opsparede depot hvert år forrentes med en nominel rente, der ikke er lavere end en fastsat garantirente. Det beror på aftalefortolkning, om en pensionsgaranti i det hele taget skal forstås som en rentegaranti 23 Notat om mulighederne for at Industriens Pension kan overgå til markedsrente mv. uden medlemmernes samtykke, Mads Bryde Andersen, Jens Kristiansen, 13. maj, 2011 s Notat om mulighederne for at Industriens Pension kan overgå til markedsrente mv. uden medlemmernes samtykke, Mads Bryde Andersen, Jens Kristiansen, 13. maj, 2011 s Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, Aftaleretten I, 2002, 2. udgave, 1. oplag, G.E.C Gads Forlag s. 84 Side 13 af 143

14 eller som en ydelsesgaranti, hvor der alene garanteres for den gennemsnitlige rente over forsikringens løbetid. Forskellen mellem en rente- og ydelsesgaranti er, at ydelsesgarantien kun sikrer en gennemsnitlig årlig forrentning svarende til garantirenten, mens rentegarantier sikrer denne forrentning hvert enkelt år. 26 Ydelsesgaranti Løfte afgivet som led i en pensionsordning om, at den sikrede garanteres, at det opsparede depot i løbet af garantiens løbetid gennemsnitligt forrentes med en nominel rente, der ikke er lavere end garantirenten. Det beror på aftalefortolkning, om en pensionsgaranti i det hele taget skal forstås som en ydelsesgaranti eller som en rentegaranti, hvor der garanteres for en bestemt rentetilskrivning i hvert år. Forskellen mellem en rente- og ydelsesgaranti er, at ydelsesgarantien kun sikrer en gennemsnitlig årlig forrentning svarende til garantirenten, mns rentegarantier sikrer denne forrentning hvert enkelt år. 27 Grundlagsrente Den rente, der i det tekniske grundlag for en pensionsordning danner grundlag for beregningen af de løbende pensionsydelser, der stilles den sikrede i udsigt. Når et depot forrentes med grundlagsrenten, opnår den sikrede en minimumspension. Ifølge FIL 21, stk. 4, skal de beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer), der lægges til grund ved beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer, vælges med forsigtighed. Finanstilsynet fastsætter en maksimal sats for rentegarantier, der ikke må overstige 60 % af rentesatsen for statsobligationslån. I overensstemmelse med denne sats (jf. tilsvarende art. 17 i 1979-direktivet) fastslog Finanstilsynet pr. 1. juli 1994 den maksimale grundlagsrente til 3 %. Grundlagsrenten er flere gange blevet nedsat og har siden 1999 udgjort 2 procent. Denne offentligretlige maksimering af grundlagsrenten har dog ikke umiddelbare aftaleretlige retsvirkninger for de tilsagn og garantier, der allerede er meddelt. 28 G82- standarden Grundlaget af Almindelig anvendt betegnelse for det fælles beregningsgrundlag, der i 1982 blev udviklet af danske livs- og pensionsforsikringsselskaber som teknisk grundlag ved tegning Side 14 af 143

15 af individuelle forsikringer. Før indførelsen af G82 foretog det enkelte selskab en nøje beskrivelse af den enkelte ordnings dækning og den til produktet tilhørende bruttopræmie. I G82 ændredes dette, idet der i stedet opstilledes 47 grundformer inden for livsforsikring med forskellig virkemåde, afhængig af alder, død eller invaliditet. Til hver af disse forskellige dækningsformer angav G82 metoder til præmieberegning, antagelse og principper for udbetaling mv. De forskellige grundformer kunne herefter kombineres fleksibelt i de enkelte livsforsikringsprodukter. Selv om Finanstilsynet havde givet en generel godkendelse til benyttelsen af G82, var der ingen pligt til at gøre det. 29 Organisationsfuldmagten Organisationsfuldmagten er den fuldmagt en lønmodtager afgiver ved sin indmeldelse i en faglig organisation. Fuldmagten giver den faglige organisation bemyndigelse til at varetage lønmodtagerens interesse for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår samt at disponere med bindende virkning for den enkelte lønmodtager ved tvistløsning med overenskomstmæssigt ophav. Uni-sex princippet Følger 7 og 8 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for erhvervstilknyttede sikringsordninger, som fastslår at der ikke må ske forskelsbehandling i bl.a. arbejdsmarkedspensionsordninger på trods af mænd og kvinders forskellig levetids- og invaliditetsforudsætninger Metode Denne afhandling vil tage sit udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Relevante lovtekster vil derfor gøres til genstand for en sproglig analyse i den udstrækning det er nødvendigt, således at den naturlige sproglige forståelse fremkommer. Ligeledes vil forarbejderne til de relevante lovtekster forsøges inddraget i den udstrækning de er nødvendige. Forarbejderne anvendes kun i det omfang, lovteksten eller noterne til lovteksten ikke bidrager tilstrækkeligt til en naturlig sproglig forståelse af den enkelte bestemmelse. Udover de ovenfor nævnte retskilder, vil bekendtgørelser blive inddraget i den udstrækning de er relevante for afhandlingen. Såfremt den enkelte betænkning ikke i 29 Center for pensionsrets hjemmeside ved Københavns Universitet, 30 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 43 Side 15 af 143

16 sig selv bidrager til en naturlig sproglig forståelse, vil vejledningen til den enkelte betænkning ligeledes blive inddraget. Da afhandlingen taget sit afsæt i den retsdogmatiske metode, er det nærliggende at anvende love og bekendtgørelser, idet disse som udgangspunkt skal være genstanden for, hvad der må antages at være gældende ret. Den juridiske litteratur antages ligeledes at være nærliggende at anvende, da retstilstanden som oftest analyseres og udfordres af diverse juridiske forfattere. Da afhandlingen er afgrænset til at omhandle arbejdsmarkedspensionsordninger administreret i arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselsskaber, foreligger der begrænset retspraksis. Da arbejdsmarkedspensionsordninger, administreret i arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab og pensionsordninger, administreret i et kommercielt pensions- og forsikringsselskab definetorisk er forskellige, vil det give anledning til problemer at foretage en direkte sammenligning. Der vil derfor, hvor det er relevant og anvendeligt, blive foretaget analogislutninger fra arbejdsmarkedspensionsordninger, administreret i kommercielle pensions- og forsikringsselskaber, til arbejdsmarkedspensionsordninger administreret i arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber. I den udstrækning kollektive samt ikke-kollektive aftaler er relvante for afhandlingen, vil de blive inddraget. Da retsdogmatikkens formål er at finde frem til gældende ret, er det af stor vigtighed at få fastslået, at rettigheder og pligter efter den enkelte aftale ret beset ikke er produktet af en retlig normering og ikke selv er en umiddelbar kilde til ret. 31 Der skal derfor større overvejelser til, når aftaler skal fortolkes frem for lovtekst, idet forhandlingsforholdet parterne imellem kan have en afgørende betydning for indholdet af aftalen. Slutteligt anvendes der responsaer konciperede af henholdsvis Plesner og Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen. Som følge af Plesners position som et af landets førende erhvervsadvokatselskaber, tillægges dette notat stor kildeværdi, desuagtet at responsaer traditionelt set ikke er højt placerede i retskildehierakiet. Ligeledes tillægges responsumet fra Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen stor kildemæssig værdi, da de to professorer er blandt landets førende teoretikere på området. Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen er ledende medarbejdere hos det nyligt oprettede midlertidige Center for Pensionsret ved Københavns Universitet. Ydermere er arbejdsmarkedspensionsret et uudforsket juridisk område, som tværfagligt ligger mellem 31 Morten Wegener, Juridisk metode udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 124 Side 16 af 143

17 discipliner, der ikke traditionelt har interageret med hinanden rent forskningsmæssigt, hvorfor alternative kilder som responsaer anvendes som bidrag til analysedelene i afhandlingen. Side 17 af 143

18 Kapitel 2 - Sikredes rettigheder i kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger Afhandlingen søger at afklare, hvilke rettigheder lønmodtagere har i relation til deres obligatoriske medlemsskab i en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning. I denne henseende findes det relevant, at analysere forskellene i udvalgte alternativer. Som det fremgår af afgrænsningen, er afhandlingens primære fokus arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, forvaltede i overensstemmelse med FIL 307, hvorfor disse selskabers karakteristika, samt arbejdsgivers pligter og lønmodtageres rettigheder i relation til deres pensionsordninger i sådanne selskaber, gennemgås i det følgende. Som parallel hertil vil firmapensionskassers karakteristika og lønmodtageres rettigheder i pensionsordninger, administreret i henhold til PKL, ligeledes blive analyseret. Dermed søges forskellene mellem de to ordninger, både for så vidt angår lønmodtager som arbejdsgiver, fastslået. Endelig afsluttes afsnittet med en delkonklusion, hvori forskellene i lønmodtagernes rettigheder i henholdsvis et arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab og en firmapensionskasse vil blive sammenholdt. 2.1 Pensionsordninger Tværgående pensionsordninger 32 Pensionsordninger kan være enten bidragsdefinerede eller ydelsesdefinerede. 33 Den typiske pensionsordning på arbejdsmarkedet, er bidragsfinansierede pensionsordninger, som administreres i et selvstændigt forsikringsselskab, 34 eksempelvis et arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab. Det er et fælles træk for tværgående pensionsordninger, at de er etableret i forbindelse med overenskomstforhandlinger mellem lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverforeninger. Dette indebærer, at pensionsbetingelserne, bidragsstørrelser, pensionsydelser mv. udspringer af disse forhandlinger, og altså ikke forhandles på plads af den enkelte sikrede Se begrebsfastsættelsen i kap Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 39 Side 18 af 143

19 Terminologisk omtales arbejdsmarkedspensioner som pensionsordninger. Imidlertid bygger ordningerne på forsikringsretlige principper 36, hvorfor den enkelte sikrede ikke indbetaler på en pensionsopsparing, men rettere forsikrer sig mod en flerhed af risici, blandt andet alderdom. 37 Ydermere er det væsentligt at sondre mellem den forsikringstekniske og den forsikringsaftaleretlige betydning af termen kollektiv forsikring. Forsikringsteknisk relaterer betegnelsen kollektiv forsikring sig til princippet om, at forsikringens bidrag og ydelser beregnes ud fra det sikrede kollektivs sammensætning. Hermed vurderes ikke individets risiko, men den samlede gruppe af lønmodtagere der omfattes af ordningens risiko, for eksempelvis at rammes af invaliditet. Forsikringsaftaleretligt anvendes betegnelsen i forbindelse med en forsikring, hvor flere sikrede er en del af samme aftalegrundlag. 38 At det er overladt til arbejdsmarkedets parter, at indgå pensionsaftaler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, er i god overenstemmelse med den danske arbejdsmarkeds model, der overlader stor autonomi til arbejdsmarkedets parter. Dette medfører, at der ikke er lovgivning på området, der fastslår arbejdsgivers pligt til at etablere en pensionsordning 39 hvormed nogle grupper af lønmodtagere vil stå uden pensionsordning. 40 for sine ansatte, De tværgående pensionsordninger er, som nævnt ovenfor, baseret på kollektive overenskomster. Vedtagelsen af en kollektiv pensionsording i en overenskomst medfører, at arbejdsgivere der omfattes af den pågældende overenskomst, er forpligtede til at oprette en pensionsordning for sine ansatte. Disse lønmodtagere bliver dermed obligatoriske deltagere i pensionsordningen gennem deres ansættelse. 41 Den kollektive pensionsordnings ydelser har endvidere et stort præg af kollektivitet i den forstand, at ordningens ydelser som altovervejende hovedregel er ens og obligatorisk for alle deltagere, i modsætning til private pensionsordninger, hvor det tilkommer den enkelte, at aftale de særskilte 36 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 220, hvoraf det fremgår at det alene tilkommer pengeinstitutter at tilbyde opsparingsprodukter. De selskaber, der administrere arbejdsmarkedspensionsordninger jf. FIL har alene koncession til at drive forsikringsvirksomhed. 37 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Arbejdsgiver er alene forpligtet til at afdække eventuelle pensionstilsagn i et selvstændigt pensionsinstitut, jf. Kristiansen & Bryde Andersen s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 41 Side 19 af 143

20 ønsker til ydelse og bidrag med pensionsinstituttet. Det er kendetegnende for arbejdsmarkedspensionsordninger, at den kollektive forhandling af ordningerne medfører, at enkelte lønmodtagere vil modtage en dækning, som ikke er aktuelle for dem. Her tænkes eksempelvis på ægtefælle/børnedækning ved lønmodtagerens dødsfald, som ikke har en interesse for en enlig lønmodtager uden børn. Der kræves en hjemlet ret i den kollektivt vedtagne arbejdsmarkedspensionsordning, for at den enkelte sikrede kan individualisere sin pensionsordning. 42 Den kollektive ordning, som for enkelte lønmodtagere vil give en dækning, der ikke er relevant i deres konkrete tilfælde, modsvares af fordele i forbindelse med dækningsgraden og præmiebetalingen. 43 Som nævnt ovenfor, er arbejdsmarkedspensionsordninger funderet på forsikringsretlige principper, hvilket indebærer at der sker en omfordeling mellem de sikrede, 44 således at sikrede der lever kortere, betaler mere for deres forsikring, end sikrede der lever længere og dermed modtager en større udbetaling. Som nævnt i indledningen til dette kapitel, er det materielle indhold af en arbejdsmarkedspensionsordning en forsikring mod blandt andet alderdom. I de flestes tilfælde, vil det resultere i, at udbyttet fra medlemsskabet i arbejdsmarkedspensionsordningen er udbetaling af en livrente fra lønmodtagerens pensioneringstidspunkt. 45 Det er i denne henseende, at ordningens kollektive fundament er essentielt: Det faktum, at ordningen er obligatorisk for alle lønmodtagere inden for en given overenskomsts område betyder, at arbejdsmarkedspensionsordningen får et adækvat antal medlemmer, der gør dem i stand til at sikre disse medlemmer med samme dækningsgrad og til samme ydelse. 46 Dette sker uden at skele til præ-eksisterende helbredsproblemer hos medlemmerne. Dette bevirker endvidere, at arbejdsmarkedspensionsordningerne er i stand til at leve op til kravene i det såkaldte unisex-princip, som fastsættes i 7 og 8 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for erhvervstilknyttede sikringsordninger, da kvinder og mænd statistisk har variende 42 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Ydelsen fastsættes til en fast procentdel af den sikredes løn. Side 20 af 143

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien Sampension Att.: direktionen Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup 29. november 2010 Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien 1. Afgørelse På baggrund af en samlet vurdering, er det Finanstilsynets vurdering,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere