Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut, Jurastudiet. Kandidatafhandling. Emne. Arbejdsret."

Transkript

1 Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut, Jurastudiet Kandidatafhandling Emne Arbejdsret Titel Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabers særlige aftaleretlige position, set i lyset af deres kollektiv-arbejdsretlige baggrund. Afleveringsdato den 16. maj 2012 Vejleder Martin Kristian Valbirk Forfattere Christian Bangsbo Hallenberg & Jonas Schaltz Bragason Side 1 af 143

2 English Summary The scope of this master thesis is to analyze the distinct position in contractual law for labour market-associated pension- and insurance providers, as a result of their collective labour law origin. Labour market-associated pension- and insurance providers are placed in between a plural of judicial disciplines, such as labour law, contract law and insurance law. Labour market-associated pension- and insurance providers are diverse from commercial pension- and insurance providers by being subjected specifically to be in accordance with 307 Danish Act on Financial Business, in which several key passages serve to diversify labour market associated pension- and insurance providers from commercial pension- and insurance providers. Primarily, this master thesis finds it necessary to determine the extent of the mandate, given to a Labour union by its members upon enrolment, as it is in prolongation of this mandate that pensionand insurance schemes are assigned to labour market-associated pension- and insurance providers. The main objective for labour unions is established as safeguarding the common interests of their collective of members. The Danish labour market model is unique and relies predominantly on Collective Agreement Contracts, concluded between labour unions and employers associations. These CAC s are crafted to ensure the safeguarding of the common interests of the collective members of a CAC-carrying labour union, with regard (but not limited) to salary-, employment- and working conditions. As such, these CAC s are the most useful means for a labour union, with regard to achieving its objective. It is established that negotiating terms of labour market pensions are a part of this mandate. The labour union is restricted in its dispositions in accordance with its mandate, only by the contents of its stipulations. It is determined that a labour union member only has judicial interest in the court s testing of whether or not a labour union-action is in accordance with its stipulations. If this is the case, the labour union chooses its means to fulfil its main objective by its own discretion. Secondly, this master thesis seeks to examine the extent of the accessibilty to conduct changes in pension- and insurance schemes, given to a labour market-associated pension- and insurance provider, as a result of its relation to the labour market parties, as derived from 307 in the Danish Act on Financial Business. Side 2 af 143

3 Labour market-associated pension- and insurance providers are separated from commercial pension- and insurance providers in three key areas as a result of 307 in the Danish Act on Financial Business: A labour market-associated pension- and insurance provider must be founded as a result of a CAC. Only labour market parties, carrying the underlying CAC, are allowed to be shareholders in the labour market-associated pension- and insurance provider. The labour market-associated pension- and insurance provider is prohibited from distributing shareholder dividends. These three key points serve as a direct link between the labour market-associated pension- and insurance provider and the labour market parties, as it ensures a unique identity between the labour market-associated pension- and insurance provider and the labour market parties. Furthermore the labour market pension is based on third party agreements. This particular contractual law construction allows the labour market-associated pension- and insurance providers to conduct changes in the labour market pension schemes. It is the conclusion of this master thesis, that the labour market-associated pension- and insurance provider does not need a specific acceptance from the labour market parties, to conduct a change in the labour market pension, as long as it informs the policyholder adequatly, and as long as the labour market-associated pension- and insurance provider has not forfeited the nature of the third party agreement, resulting in an irrevocable third party agreement. Side 3 af 143

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1- Indledende bemærkninger Indledning Problemformulering Afgrænsning Begrebsfastlæggelse Metode Kapitel 2 - Sikredes rettigheder i kollektive arbejdsmarkeds-pensionsordninger Pensionsordninger Tværgående pensionsordninger Firmapensionsordninger Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber Karakteristika ved arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber Arbejdsgivers forpligtelser Lønmodtageres rettigheder Kontributionsprincippet God skik-bekendtgørelsen Informationspligt Individuelle ydelser Firmapensionskasser Karakteristika ved firmapensionskasser Arbejdsgivers pligter Lønmodtageres rettigheder Delkonklusion Kapitel 3 Faglige organisationers mandat til at binde medlemmerne Den teoretiske baggrund Vedtægt og vedtægtsfortolkning Selvdømmeklausul Overenskomst Aftalens udstrækning Når den kollektive overenskomst er aftalt Hvornår kan en faglig organisation binde sine medlemmer Side 4 af 143

5 3.4.1 EMRK Tillidsmand Tidligere medlemmer af en faglig organisation Organisationsfuldmagten efter indførelsen af ændringerne i ARL fra Forumshopping Klarhedskrav Delkonkusion Kapitel 4 Ændringer i arbejdsmarkedspensionsordninger Aftalekomplekset Den kollektive overenskomst Pensionstilslutningsaftalen Pensionsregulativet Pensionstilsagnet Tredjemandsløfter Det tekniske grundlag Opsummering Saglighedskriteriet Det teoretiske udgangspunkt Plesners notat Finanstilsynets afgørelse vedrørende Sampension Bryde Andersen & Kristiansens notat Finanstilsynets vurdering af Industriens Pensions saglige grundlag Københavns byrets afgørelse af 25. juni Opsummering Berettigede forventninger Afgivelse af garanti Industriens pension Forsikringsbetingelser Medlemspjecen Pensionsoversigt Sampension Berettigede forventningers rangering i forhold til ændringsadgangen Opsummering Side 5 af 143

6 4.4 Væsentlighedsvurdering ved vilkårsændringer Information og gennemskuelighed Det teoretiske udgangspunkt Finanstilsynets vurdering af Sampensions information Finanstilsynets vurdering af Industriens Pensions information Begunstigelsessagen Pensionsmarkedsrådets rapport Opsummering Delkonklusion Kapitel 5 Konklusion Kapitel 6 Perspektivering Kapitel 7 Litteratur Bøger Domme: Arbejdsretsafgørelser Forsikringsankenævnskendelser Finanstilsynsafgørelser EMD-afgørelser Norske domme Svenske domme Artikler Links Indhentede responsaer Forarbejder Rapporter Side 6 af 143

7 Kapitel 1- Indledende bemærkninger 1.1 Indledning Kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger har sin oprindelse i 1990 erne. 1 Til trods for at de kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger har sin oprindelse i 1990 erne er det juridisk set stadigvæk en uudforsket disciplin. Med nedsættelsen af pensionsmarkedsrådet og oprettelsen af Center for Pensionsret ved Københavns Universitet illustreres det, at emnet behøver en videre behandling, såvel samfundsmæssigt som juridisk. Ydermere er den kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning beliggende i et grænsefelt mellem flere juridiske discipliner. Her tænkes især på arbejdsret, aftaleret og forsikringsret. Især for så vidt angår arbejdsret og forsikringsret, er der ikke tradition for at forske tværfagligt, hvorfor der foreligger relativt sparsomt teoretisk materiale på området. En kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning har til formål at afbøje de økonomiske konsekvenser det har, når man som lønmodtager træder tilbage fra arbejdsmarkedet. Selve arbejdsmarkedspensionsordningen har den enkelte lønmodtager dog ikke direkte indflydelse på, da den fastsættes af arbejdsmarkedsparter. Idet den enkelte lønmodtager ikke har nogen direkte indflydelse, samt at de kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger administrerer pensionsordninger for ca. 47 procent af den danske arbejdsstyrke 2, er det interessant at analysere, hvilken adgang arbejdsmarkedsparterne alene, eller i samarbejde med det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab har til at ændre i disse kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger, med virkning for de enkelte sikrede medlemmer. Den hidtil foreliggende teori peger på en vid ændringsadgang, men mangler supplement i form at afgørelser på området. 1.2 Problemformulering Afhandlingen sigter mod at belyse med hvilket mandat, arbejdsmarkedsparterne forhandler for og binder medlemmerne, hvor vid en ændringsadgang arbejdsmarkedsparterne og de af disse ejede selskaber, besidder. Problemstilling: 1 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s oejler.aspx Side 7 af 143

8 Har danske arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber aftaleretlig særstatus, som følge af deres kollektiv-arbejdsretlig oprindelse? - Hvilket mandat har arbejdsmarkedets parter til at disponere med bindende virkning for sine medlemmer? - Er der en videre adgang til at ændre aftaler med virkning for sikrede medlemmer for arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber? 1.3 Afgrænsning Emnet arbejdsmarkedspension dækker over flere juridiske discipliner. Af hensyn til afhandlingens omfang, er det nødvendigt at begrænse afhandlingens fokus. Denne afhandling søger at belyse de implikationer, som de arbejdsretlige principper har for aftaleindgåelsen mellem arbejdsmarkedets parter, navnlig med henblik på at foretage ændringer i indgåede pensionsordninger. I den sammenhæng er det relevant at undersøge samspillet mellem den kollektive arbejdsret og aftaleretten. Afhandlingen vil behandle pensionsordninger, indgået mellem aktørerne i det kollektive overenskomstsystem og vil derfor omfatte en komparativ analyse af forskellen mellem ordninger administreret af arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskskaber 3 og firmapensionskasser, set fra lønmodtagernes perspektiv. Tværgående pensionskasser og kommercielle pensions- og forsikringsselskaber vil blive inddraget i den udstrækning, de giver fortolkningsbidrag. Afhandlingen afgrænses endvidere til primært at at behandle lønmodtagere og lønmodtagerorganisationer i forbindelse med anvendelsen af termen arbejdsmarkedets parter. Det skal fremhæves, at afhandlingen ikke har fokus på de enkelte ordningers materielle indhold, samt at det analyserede aftalekompleks består af arbejdsmarkedsparternes overenskomst, pensionstilslutningsaftalen mellem overenskomstparterne og det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab, pensionsregulativet, det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskabs almindelige forsikringsbetingelser, samt pensionstilsagnet. Der tages sigte på at afdække ændringsadgangen i dækningen, for så vidt angår ikke-aktualiserede forsikringsbegivenheder. 3 Etableret i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (FIL) 307 Side 8 af 143

9 Finanstilsynets offentligretlige tilsynsret inddrages kun i det omfang, som findes relevant for afhandlingen. Afhandlingen tager udelukkende sigte på det private arbejdsmarked af hensyn til afhandlingens omfang. 1.4 Begrebsfastlæggelse I forbindelse med denne afhandling vil der løbende blive anvendt begreber. Da disse begreber i flere tilfælde kan defineres på forskellige måder, afhængig af hvilken sammenhæng begrebet anvendes i, er det derfor nødvendigt med et begrebsfastlæggelsesafsnit. Dette afsnit har til formål at fastslå, hvorledes begreberne forstås i sammenhæng med afhandlingen. De enkelte begreber vil blive belyst mere indgående de steder, hvor de har relevans for afhandlingen. Arbejdsmarkedspension Arbejdsmarkedspension set i et kollektiv-arbejdsretlig perspektiv er relativt nyt, da ordningen først for alvor fik sit gennembrud med det socialdemokratiske forslag til en arbejdsmarkedspensionsreform i start-90 erne. 4 Det var dog arbejdsmarkedets parter og ikke Folketinget, der for alvor gennemførte disse reformerende tanker ved overenskomstforhandlinger i 1991, da arbejdsmarkedspension blev en del af de fleste private områder efter overenskomstforhandlingerne. 5 Med baggrund i dette og da arbejdsmarkedspension ligeledes ligger i et grænseområde mellem arbejdsret, forsikringsret og tilsynsret foreligger der ikke en juridisk tradition på området, der kan bygges videre på. 6 Begrebet arbejdsmarkedspension må derfor defineres som en samlet betegnelse for alle de pensionsordninger, der er knyttet til et ansættelsesforhold. 7 Arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber: Pensions- og forsikringsvirksomhed kan foreståes enten via et pensions- og forsikringsselskab eller en pensionskasse. Begge disse begreber kan endvidere underindeles. I relation til pensions- og forsikringsselskaber, sondres der mellem kommercielle pensions- og forsikringsselskaber, som 4 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, Fra storkonflikt til barselsfond udgave, 1.oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, Fra storkonflikt til barselsfond udgave, 1.oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 28 Side 9 af 143

10 f.eks. ATP, og arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, som Industriens Pension og PensionDanmark. Afhandlingens sigte er de arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, som adskiller sig fra de kommercielle selskaber ved at opfylde kravene fastsat i lov om finansiel virksomhed (FIL) 307. Heri fastsættes krav om, at det arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskab skal hidrøre fra overenskomstsforhandlinger, skal være ejet af arbejdsmarkedsparter, samt at der ikke sker udlodning af selskabets midler, som ellers sædvaneligvis er normen for kapitalselskaber i henhold til selskabsloven (SL). Pensionskasser Pensionskasser kan underindeles i henholdsvis tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Afhandlingen inddrager firmapensionskasser, som til trods for flere passive end aktive medlemmer, udbetalte pensionsydelser for 1.6 mia. kr. og samlet havde pensionshensættelser for 33.6 mia. kr. i og dermed spiller en stor socialøkonomisk rolle for danske arbejdstagere. For firmapensionskasser er det kendetegnende, at kassen er sponsoreret af arbejdsgiveren, som dækker eventuelle underskud og ofte har udstedt en garanti herfor. Denne garanti kompenseres ofte af sponsorvirksomhedens mulighed for at udpege stemmeflertallet i bestyrelsen, samt at få tilbageført den eventuelle overdækning ved firmapensionskassens lukning. 9 Firmapensionskasser er tilknyttet en enkelt arbejdsgiver. Dette giver en immobilitet, som adskiller dem fra de tværgående pensionskasser i forhold til f.eks. virksomhedsoverdragelser og den sikredes videreførsel af pensionskasseordningen. Desuden er firmapensionskasser yderligere kendetegnet ved ofte at have ydelsesdefinerede ordninger, hvorimod tværgående pensionskasser og pensions- og forsikringsselskaber oftest er bidragsdefinerede. 10 Firmapensionskasser er relevante for afhandlingen, da Firmapensionskasselovens (PKL) 2 i samspil med betænkning 1987/1096 s. 163 medfører, at firmapensionskasser i det væsentligste er underlagt foreningsretlige regler, og ikke kan drives via et kapitalselskab eller en fond. Dette forhold giver en skarp kontrast til arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber, i relation til medlemmernes indflydelse. Tværgående pensionskasser 8 ET ET ET Side 10 af 143

11 Tværgående pensionskasser er baserede på kollektive overenskomster og er obligatoriske for den omfattede lønmodtagerkreds. Den omfattede lønmodtagerkreds defineres ud fra deres ansættelsesforhold, enten fastsat efter uddannelsesmæssige eller erhvervsmæssige tilhørsforhold på tværs af ansættelsessteder. 11 Arbejdsmarkedets parter Af hensyn til afhandlingens omfang, behandles alene de mest repræsentative af arbejdsmarkedets parter. Der henvises dermed til henholdsvis LO på lønmodtagertagersiden og DA på arbejdsgiversiden, når begrebet arbejdsmarkedets parter anvendes. LO og DA er hovedorganisationer for henholdsvis 23 fagforbund og branchekarteller 12 og 14 arbejdsgiverforeninger, 13 som yderligere er er inddelt i diverse under- og lokalafdelinger. LO og DA har forestået forhandlingen af Hovedaftalen, hvormed deres medlemmer, samt under- og lokalafdelinger heraf også bindes af Hovedaftalen, som fastlægger reglerne for overenskomstsindgåelse mellem de respektive fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. 14 Overenskomst Det er et karakteristisk træk ved den kollektive overenskomst, at den regulerer forholdet for en gruppe af lønmodtagere, med bindende virkning for den enkelte. 15 Kollektiv overenskomst er en overenskomst om løn- og arbejdsforhold mellem en lønmodtagerorganisation på den ene side og enten en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver på den anden. 16 Pensionstilsagn Firmapensionskasser: En ensidig viljeserklæring fra en, eller flere virksomheder i samme koncern i fællesskab, til den ansatte om pension. 17 Afgørende for, om sådanne ydelser henhører under lovens område, er om der 11 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, udgave, 1. oplag. Jurist- og Økonomforbundet, s. 29 f. 15 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Hovedaftalen 1960 imellem Da og LO 1 stk. 2 underforstået at en arbejdstager kan ikke være part i en kollektiv overenskomst til trods for at en arbejdsgiver godt kan være part i en kollektiv overenskomst. 17 Karnov note 3 til lov om tilsyn med pensionkasser 1 Side 11 af 143

12 er afgivet et juridisk bindende løfte om pension enten ved ansættelsen, i ansættelsesperioden eller på fratrædelsestidspunktet. 18 Pensions- og forsikringsselskaber: En ensidig, individuel viljeserklæring fra et pensions- og forsikringsselskab til det sikrede medlem, på baggrund af en pensionstilslutningsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og et pensions- og forsikringsselskab. 19 Ydelsesbaseret ordning Pensionsordning, hvor bidragene på forhånd er fastsat til at udgøre et bestemt beløb, ofte en vis procentdel af lønmodtagerens løn, hvorefter pensionsudbetalingerne beregnes ud fra de indbetalte bidrag, persondata, samt biometriske forhold. 20 Bidragsbaseret ordning Pensionsordning, hvor ydelserne er fastsat på forhånd, og pensionsbidragene beregnes herudfra. 21 Den danske arbejdsmarkedsmodel Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedsparternes store indflydelse på beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for den danske arbejdsmarkedsmodel. Den danske model bygger på tre dele: Trepartssamarbejde Kollektive overenskomster Høj organisationsgrad 22 Aftalekomplekset Begrebet aftalekompleks dækker over flere enkeltstående aftaler mellem varierende parter, der samlet udgør det endeligt tilsigtede mål med aftalen. Ydermere medfører det, at enkelte parter kan 18 Karnov note 3 til lov om tilsyn med pensonskasser 1 19 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s ET ET del.aspx Side 12 af 143

13 være tillagt rettigheder ifølge aftalen, uden nødvendigvis at være en aftalepart. En almindelig forsikringsaftale karakteriseres ved at være en aftale, indgået mellem det sikrede medlems og forsikringsleverandøren. Gennemsnitsrentemiljø En arbejdsmarkedspensionsordning baseret på et gennemsnitsrentemiljø er kendetegnet ved, at der vil være afgivet en garanteret forrentning, som årligt tilskrives den enkelte pensionsordning, uafhængigt af selskabets realiserede resultat. Dette medfører at år, hvor det realiserede resultat ligger over den garanterede forrentning, overføres en betydelig del af overskuddet til en hensættelseskonto. Omvendt vil realiserede resultater, der ligger under den garanterede forrentning, blive hævet fra hensættelseskontoen og tilskrevet den enkelte pensionsordning. Er der ikke tilstrækkelige midler på hensættelseskontoen, vil den garanterede forrentning skulle hæves fra selskabets egenkapital. 23 Markedsrentemiljø En arbejdsmarkedspensionsordning baseret i et markedsrentemiljø vil følge den forrentning, som er grundlaget for selskabets realiserede resultat. Dette medfører dels en risiko for negativ vækst på den enkelte pensionsordning, dels at den enkelte pensionsordning kan modtage en højere forrentning end den garanterede, samt at der ikke vil ske båndlæggelse af bonuspotentiale til en henlæggelseskonto. 24 Viljeserklæring Viljeserklæring defineres som en ytring eller markering, der har rod i en beslutning, som afgiveren har haft vilje til at manifestere over for omverdenen, således at andre med rette må opfatte, at afgiveren hermed vil skabe, udløse eller bevare rettigheder eller pligter. 25 Rentegaranti Løfte afgivet som led i en pensionsordning om, at den sikrede garanteres, at det opsparede depot hvert år forrentes med en nominel rente, der ikke er lavere end en fastsat garantirente. Det beror på aftalefortolkning, om en pensionsgaranti i det hele taget skal forstås som en rentegaranti 23 Notat om mulighederne for at Industriens Pension kan overgå til markedsrente mv. uden medlemmernes samtykke, Mads Bryde Andersen, Jens Kristiansen, 13. maj, 2011 s Notat om mulighederne for at Industriens Pension kan overgå til markedsrente mv. uden medlemmernes samtykke, Mads Bryde Andersen, Jens Kristiansen, 13. maj, 2011 s Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, Aftaleretten I, 2002, 2. udgave, 1. oplag, G.E.C Gads Forlag s. 84 Side 13 af 143

14 eller som en ydelsesgaranti, hvor der alene garanteres for den gennemsnitlige rente over forsikringens løbetid. Forskellen mellem en rente- og ydelsesgaranti er, at ydelsesgarantien kun sikrer en gennemsnitlig årlig forrentning svarende til garantirenten, mens rentegarantier sikrer denne forrentning hvert enkelt år. 26 Ydelsesgaranti Løfte afgivet som led i en pensionsordning om, at den sikrede garanteres, at det opsparede depot i løbet af garantiens løbetid gennemsnitligt forrentes med en nominel rente, der ikke er lavere end garantirenten. Det beror på aftalefortolkning, om en pensionsgaranti i det hele taget skal forstås som en ydelsesgaranti eller som en rentegaranti, hvor der garanteres for en bestemt rentetilskrivning i hvert år. Forskellen mellem en rente- og ydelsesgaranti er, at ydelsesgarantien kun sikrer en gennemsnitlig årlig forrentning svarende til garantirenten, mns rentegarantier sikrer denne forrentning hvert enkelt år. 27 Grundlagsrente Den rente, der i det tekniske grundlag for en pensionsordning danner grundlag for beregningen af de løbende pensionsydelser, der stilles den sikrede i udsigt. Når et depot forrentes med grundlagsrenten, opnår den sikrede en minimumspension. Ifølge FIL 21, stk. 4, skal de beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer), der lægges til grund ved beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer, vælges med forsigtighed. Finanstilsynet fastsætter en maksimal sats for rentegarantier, der ikke må overstige 60 % af rentesatsen for statsobligationslån. I overensstemmelse med denne sats (jf. tilsvarende art. 17 i 1979-direktivet) fastslog Finanstilsynet pr. 1. juli 1994 den maksimale grundlagsrente til 3 %. Grundlagsrenten er flere gange blevet nedsat og har siden 1999 udgjort 2 procent. Denne offentligretlige maksimering af grundlagsrenten har dog ikke umiddelbare aftaleretlige retsvirkninger for de tilsagn og garantier, der allerede er meddelt. 28 G82- standarden Grundlaget af Almindelig anvendt betegnelse for det fælles beregningsgrundlag, der i 1982 blev udviklet af danske livs- og pensionsforsikringsselskaber som teknisk grundlag ved tegning Side 14 af 143

15 af individuelle forsikringer. Før indførelsen af G82 foretog det enkelte selskab en nøje beskrivelse af den enkelte ordnings dækning og den til produktet tilhørende bruttopræmie. I G82 ændredes dette, idet der i stedet opstilledes 47 grundformer inden for livsforsikring med forskellig virkemåde, afhængig af alder, død eller invaliditet. Til hver af disse forskellige dækningsformer angav G82 metoder til præmieberegning, antagelse og principper for udbetaling mv. De forskellige grundformer kunne herefter kombineres fleksibelt i de enkelte livsforsikringsprodukter. Selv om Finanstilsynet havde givet en generel godkendelse til benyttelsen af G82, var der ingen pligt til at gøre det. 29 Organisationsfuldmagten Organisationsfuldmagten er den fuldmagt en lønmodtager afgiver ved sin indmeldelse i en faglig organisation. Fuldmagten giver den faglige organisation bemyndigelse til at varetage lønmodtagerens interesse for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår samt at disponere med bindende virkning for den enkelte lønmodtager ved tvistløsning med overenskomstmæssigt ophav. Uni-sex princippet Følger 7 og 8 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for erhvervstilknyttede sikringsordninger, som fastslår at der ikke må ske forskelsbehandling i bl.a. arbejdsmarkedspensionsordninger på trods af mænd og kvinders forskellig levetids- og invaliditetsforudsætninger Metode Denne afhandling vil tage sit udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Relevante lovtekster vil derfor gøres til genstand for en sproglig analyse i den udstrækning det er nødvendigt, således at den naturlige sproglige forståelse fremkommer. Ligeledes vil forarbejderne til de relevante lovtekster forsøges inddraget i den udstrækning de er nødvendige. Forarbejderne anvendes kun i det omfang, lovteksten eller noterne til lovteksten ikke bidrager tilstrækkeligt til en naturlig sproglig forståelse af den enkelte bestemmelse. Udover de ovenfor nævnte retskilder, vil bekendtgørelser blive inddraget i den udstrækning de er relevante for afhandlingen. Såfremt den enkelte betænkning ikke i 29 Center for pensionsrets hjemmeside ved Københavns Universitet, 30 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 43 Side 15 af 143

16 sig selv bidrager til en naturlig sproglig forståelse, vil vejledningen til den enkelte betænkning ligeledes blive inddraget. Da afhandlingen taget sit afsæt i den retsdogmatiske metode, er det nærliggende at anvende love og bekendtgørelser, idet disse som udgangspunkt skal være genstanden for, hvad der må antages at være gældende ret. Den juridiske litteratur antages ligeledes at være nærliggende at anvende, da retstilstanden som oftest analyseres og udfordres af diverse juridiske forfattere. Da afhandlingen er afgrænset til at omhandle arbejdsmarkedspensionsordninger administreret i arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselsskaber, foreligger der begrænset retspraksis. Da arbejdsmarkedspensionsordninger, administreret i arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab og pensionsordninger, administreret i et kommercielt pensions- og forsikringsselskab definetorisk er forskellige, vil det give anledning til problemer at foretage en direkte sammenligning. Der vil derfor, hvor det er relevant og anvendeligt, blive foretaget analogislutninger fra arbejdsmarkedspensionsordninger, administreret i kommercielle pensions- og forsikringsselskaber, til arbejdsmarkedspensionsordninger administreret i arbejdsmarkedsrelaterede pensions- og forsikringsselskaber. I den udstrækning kollektive samt ikke-kollektive aftaler er relvante for afhandlingen, vil de blive inddraget. Da retsdogmatikkens formål er at finde frem til gældende ret, er det af stor vigtighed at få fastslået, at rettigheder og pligter efter den enkelte aftale ret beset ikke er produktet af en retlig normering og ikke selv er en umiddelbar kilde til ret. 31 Der skal derfor større overvejelser til, når aftaler skal fortolkes frem for lovtekst, idet forhandlingsforholdet parterne imellem kan have en afgørende betydning for indholdet af aftalen. Slutteligt anvendes der responsaer konciperede af henholdsvis Plesner og Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen. Som følge af Plesners position som et af landets førende erhvervsadvokatselskaber, tillægges dette notat stor kildeværdi, desuagtet at responsaer traditionelt set ikke er højt placerede i retskildehierakiet. Ligeledes tillægges responsumet fra Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen stor kildemæssig værdi, da de to professorer er blandt landets førende teoretikere på området. Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen er ledende medarbejdere hos det nyligt oprettede midlertidige Center for Pensionsret ved Københavns Universitet. Ydermere er arbejdsmarkedspensionsret et uudforsket juridisk område, som tværfagligt ligger mellem 31 Morten Wegener, Juridisk metode udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 124 Side 16 af 143

17 discipliner, der ikke traditionelt har interageret med hinanden rent forskningsmæssigt, hvorfor alternative kilder som responsaer anvendes som bidrag til analysedelene i afhandlingen. Side 17 af 143

18 Kapitel 2 - Sikredes rettigheder i kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger Afhandlingen søger at afklare, hvilke rettigheder lønmodtagere har i relation til deres obligatoriske medlemsskab i en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning. I denne henseende findes det relevant, at analysere forskellene i udvalgte alternativer. Som det fremgår af afgrænsningen, er afhandlingens primære fokus arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, forvaltede i overensstemmelse med FIL 307, hvorfor disse selskabers karakteristika, samt arbejdsgivers pligter og lønmodtageres rettigheder i relation til deres pensionsordninger i sådanne selskaber, gennemgås i det følgende. Som parallel hertil vil firmapensionskassers karakteristika og lønmodtageres rettigheder i pensionsordninger, administreret i henhold til PKL, ligeledes blive analyseret. Dermed søges forskellene mellem de to ordninger, både for så vidt angår lønmodtager som arbejdsgiver, fastslået. Endelig afsluttes afsnittet med en delkonklusion, hvori forskellene i lønmodtagernes rettigheder i henholdsvis et arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab og en firmapensionskasse vil blive sammenholdt. 2.1 Pensionsordninger Tværgående pensionsordninger 32 Pensionsordninger kan være enten bidragsdefinerede eller ydelsesdefinerede. 33 Den typiske pensionsordning på arbejdsmarkedet, er bidragsfinansierede pensionsordninger, som administreres i et selvstændigt forsikringsselskab, 34 eksempelvis et arbejdsmarkedsrelateret pensions- og forsikringsselskab. Det er et fælles træk for tværgående pensionsordninger, at de er etableret i forbindelse med overenskomstforhandlinger mellem lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverforeninger. Dette indebærer, at pensionsbetingelserne, bidragsstørrelser, pensionsydelser mv. udspringer af disse forhandlinger, og altså ikke forhandles på plads af den enkelte sikrede Se begrebsfastsættelsen i kap Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 39 Side 18 af 143

19 Terminologisk omtales arbejdsmarkedspensioner som pensionsordninger. Imidlertid bygger ordningerne på forsikringsretlige principper 36, hvorfor den enkelte sikrede ikke indbetaler på en pensionsopsparing, men rettere forsikrer sig mod en flerhed af risici, blandt andet alderdom. 37 Ydermere er det væsentligt at sondre mellem den forsikringstekniske og den forsikringsaftaleretlige betydning af termen kollektiv forsikring. Forsikringsteknisk relaterer betegnelsen kollektiv forsikring sig til princippet om, at forsikringens bidrag og ydelser beregnes ud fra det sikrede kollektivs sammensætning. Hermed vurderes ikke individets risiko, men den samlede gruppe af lønmodtagere der omfattes af ordningens risiko, for eksempelvis at rammes af invaliditet. Forsikringsaftaleretligt anvendes betegnelsen i forbindelse med en forsikring, hvor flere sikrede er en del af samme aftalegrundlag. 38 At det er overladt til arbejdsmarkedets parter, at indgå pensionsaftaler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, er i god overenstemmelse med den danske arbejdsmarkeds model, der overlader stor autonomi til arbejdsmarkedets parter. Dette medfører, at der ikke er lovgivning på området, der fastslår arbejdsgivers pligt til at etablere en pensionsordning 39 hvormed nogle grupper af lønmodtagere vil stå uden pensionsordning. 40 for sine ansatte, De tværgående pensionsordninger er, som nævnt ovenfor, baseret på kollektive overenskomster. Vedtagelsen af en kollektiv pensionsording i en overenskomst medfører, at arbejdsgivere der omfattes af den pågældende overenskomst, er forpligtede til at oprette en pensionsordning for sine ansatte. Disse lønmodtagere bliver dermed obligatoriske deltagere i pensionsordningen gennem deres ansættelse. 41 Den kollektive pensionsordnings ydelser har endvidere et stort præg af kollektivitet i den forstand, at ordningens ydelser som altovervejende hovedregel er ens og obligatorisk for alle deltagere, i modsætning til private pensionsordninger, hvor det tilkommer den enkelte, at aftale de særskilte 36 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 220, hvoraf det fremgår at det alene tilkommer pengeinstitutter at tilbyde opsparingsprodukter. De selskaber, der administrere arbejdsmarkedspensionsordninger jf. FIL har alene koncession til at drive forsikringsvirksomhed. 37 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Arbejdsgiver er alene forpligtet til at afdække eventuelle pensionstilsagn i et selvstændigt pensionsinstitut, jf. Kristiansen & Bryde Andersen s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 41 Side 19 af 143

20 ønsker til ydelse og bidrag med pensionsinstituttet. Det er kendetegnende for arbejdsmarkedspensionsordninger, at den kollektive forhandling af ordningerne medfører, at enkelte lønmodtagere vil modtage en dækning, som ikke er aktuelle for dem. Her tænkes eksempelvis på ægtefælle/børnedækning ved lønmodtagerens dødsfald, som ikke har en interesse for en enlig lønmodtager uden børn. Der kræves en hjemlet ret i den kollektivt vedtagne arbejdsmarkedspensionsordning, for at den enkelte sikrede kan individualisere sin pensionsordning. 42 Den kollektive ordning, som for enkelte lønmodtagere vil give en dækning, der ikke er relevant i deres konkrete tilfælde, modsvares af fordele i forbindelse med dækningsgraden og præmiebetalingen. 43 Som nævnt ovenfor, er arbejdsmarkedspensionsordninger funderet på forsikringsretlige principper, hvilket indebærer at der sker en omfordeling mellem de sikrede, 44 således at sikrede der lever kortere, betaler mere for deres forsikring, end sikrede der lever længere og dermed modtager en større udbetaling. Som nævnt i indledningen til dette kapitel, er det materielle indhold af en arbejdsmarkedspensionsordning en forsikring mod blandt andet alderdom. I de flestes tilfælde, vil det resultere i, at udbyttet fra medlemsskabet i arbejdsmarkedspensionsordningen er udbetaling af en livrente fra lønmodtagerens pensioneringstidspunkt. 45 Det er i denne henseende, at ordningens kollektive fundament er essentielt: Det faktum, at ordningen er obligatorisk for alle lønmodtagere inden for en given overenskomsts område betyder, at arbejdsmarkedspensionsordningen får et adækvat antal medlemmer, der gør dem i stand til at sikre disse medlemmer med samme dækningsgrad og til samme ydelse. 46 Dette sker uden at skele til præ-eksisterende helbredsproblemer hos medlemmerne. Dette bevirker endvidere, at arbejdsmarkedspensionsordningerne er i stand til at leve op til kravene i det såkaldte unisex-princip, som fastsættes i 7 og 8 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for erhvervstilknyttede sikringsordninger, da kvinder og mænd statistisk har variende 42 Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen, Arbejdsmarkedspension udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Ydelsen fastsættes til en fast procentdel af den sikredes løn. Side 20 af 143

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Aftale af 1. december 2011 Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Anvendelsesområde 1.1. For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien Sampension Att.: direktionen Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup 29. november 2010 Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien 1. Afgørelse På baggrund af en samlet vurdering, er det Finanstilsynets vurdering,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Baggrund

1. Indledning. 1.1. Baggrund Finanstilsynet 3. oktober 2006 J.nr.507-0026 /IJ/NH/JP/JKN Rapport om undersøgelse af hensigtsmæssigheden i den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser, foretaget af et af Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension NFT 3/1996 Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension af konsulent, cand. jur. Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Hans Jørgen Steffensen De seneste

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder 1. Introduktion Den 1. marts 2011 traf EU-Domstolen afgørelse i en sag om forsikringsydelser indbragt for Domstolen af Belgien.

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere