Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA"

Transkript

1 Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA

2 CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg CASA, januar 2005 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Gennem de seneste år har de danske lønmodtagere opbygget en stor kapital gennem deres arbejdsmarkedspensioner. I dag sparer næsten alle lønmodtagere 9-15% af deres indkomst i pensionsordninger i en række store og små pensionsselskaber. Lønmodtagernes pensionskapital vil sandsynligvis stige ret pænt i de kommende år og udgøre en endnu større økonomisk faktor i samfundet. Lønmodtagernes kapital investeres i værdipapirer mest obligationer og en mindre del i aktier. Men selv om kun en mindre del investeres i aktier, er pensionsselskaberne alligevel storaktionærer i mange selskaber og har en stor potentiel magt i samfundet. Spørgsmålet er imidlertid, om pensionsselskaberne benytter deres magt og til hvad. Denne rapport har til formål at afdække, i hvilket omfang lønmodtagernes potentielle økonomiske magt udøves, og hvilke interesser den varetager. Desuden gives nogle bud på de fremtidige muligheder og begrænsninger. Rapporten er baseret på et studium af den offentlige debat, primært avisartikler i løbet af de sidste 20 år. Desuden er der indhentet oplysninger fra Finanstilsynet og pensionsselskabernes hjemmesider og beretninger. Endelig er der gennemført interview med 7 vigtige aktører omkring pensionskapital og dens rolle i samfundet. Rapporten er skrevet af cand.oecon. Frank Aaen og cand.polit. Henning Hansen, CASA. Rapporten er støttet økonomisk af Enkefru Plums Fond og CASAs Støttefond. CASA Januar 2005

5 Indholdsfortegnelse 1 Problemstilling Pensionsopsparing og økonomisk demokrati ØD ØD var et oprindeligt formål Kampen om magten over fondene Hvem har indflydelse? Direkte medlemsindflydelse Indflydelse på erhvervslivet? Krav om maksimalt afkast Fondene må købe flere aktier Den ideologiske diskussion har ændret sig Eksempler på aktiv industripolitik Opbremsning af den aktive industripolitik Corporate Governance Pensionskasserne og den etiske dagsorden Debat midt i 1980erne Debat midt i 1990erne Igen mere fokus på etik Pensionsformuerne kan udvide demokratiet Pensionsformuernes størrelse Pensionsformuens placering VK-regeringens politik Regeringen fremmer puljevalg Bremer-udvalget Konsekvenser af udviklingen De demokratiske muligheder i pensionsformuerne Aktivt ejerskab Grænser for andre hensyn Medlemsindflydelse Samarbejde mellem pensionsselskaber Fremtidens pensionsselskaber Konklusion...71 Litteraturliste...71 Bilag...73

6 1 Problemstilling De samlede pensionsopsparinger udgør i dag over milliarder kr., mere end den samlede danske produktion i et år. 1 Heraf er ca milliarder kr. placeret i kollektive pensionsordninger ATP, LD og arbejdsmarkedspensionerne. Denne opsparing er først og fremmest sket for at sikre lønmodtagerne en yderligere pension ud over folkepensionen. Men der har også været diskussion, om disse lønmodtagerfonde kunne gøre en forskel i forhold til at sikre danske arbejdspladser og udvide demokratiet med mere indflydelse på virksomhederne. Der har desuden været diskussion om, hvordan medlemmerne af kollektive pensionsordninger kunne få større direkte indflydelse på forvaltningen af opsparingerne. Under VK-regeringen er diskussionen om demokrati og medlemmernes indflydelse især blevet til en diskussion om, hvordan de enkelte opsparere kan få større personlig indflydelse gennem mere frit valg i pensionsordningerne. Der er sket et skifte i, hvad der er vigtigt i forhold til forvaltningen af pensionsopsparinger. Tidligere var det spørgsmålet om størst muligt afkast og dermed de størst mulige pensioner, der var det dominerende tema. Nu er det frie valg et langt mere fremtrædende politisk ønske. I en diskussion om etablering af mulighed for selv at spekulere med sine pensionsmidler forsvarer Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Jens Vibjerg muligheden for at spille med sine penge : Vi skal som stat ikke være barnepige for borgerne. Vi skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet, som det er tilfældet med folkepensionen. Men der skal også være plads til frihed for den enkelte til at foretage egne valg. 2 Vibjerg bakkes op af arbejdsmarkedsordføreren for de konservative, Lars Barfoed, der kalder det formynderi ikke at ville lade folk disponere over deres egne penge. VK-regeringen har gennemført følgende større ændringer af pensionslovgivningen for at fremme pensionsopsparernes mulighed for selv at placere deres opsparing: Maj 2003 vedtages en ændring af den særlige pensionsopsparing (SP). De mere end 3 millioner danskere, der har indbetalt 1% af deres indkomst, på en særlig opsparing, får fra 1. januar 2005 mulighed for at flytte deres opsparing fra ATP, der i dag administrerer denne opsparing, 1 Se bilag 1. 2 Børsen, 5/

7 til et andet pensionsselskab. Alternativt kan opsparingen blive hos ATP, eller den enkelte pensionsopsparer kan vælge mellem forskellige puljer, udbudt af ATP (kaldet Folkebørsen). Marts 2004 vedtages det, at kontohaverne i LD fra 1. juli 2005 kan flytte deres opsparing over i et andet pensionsselskab, herunder til den særlige pensionsopsparing (SP). LD fik samtidig mulighed for at forvalte kapital for andre pensionsselskaber. Under indtryk af diskussionen om mere indflydelse til medlemmerne indførte LD allerede før regeringsskiftet fra 2000 en mulighed for, at LDs medlemmer, med en del af opsparingen, kunne vælge mellem forskellige puljer etableret af LD. Efter regeringsskiftet i 2001 har en række pensionskasser gennemført tilsvarende muligheder for at vælge mellem forskellige investeringer (unit link). Der er således sket en udvidelse af den enkelte pensionsopsparers mulighed for at vælge, hvor opsparingen skal placeres. Opsparerne har som enkeltpersoner fået et større ansvar for, hvor stor deres pension bliver. Held og dygtighed som investor vil fremover vise sig som større eller mindre udbetalinger i pensionsalderen. Samtidig har den enkelte fået mulighed for at vælge investeringer ud fra politiske præferencer. Der kan satses på danske eller udenlandske aktier eller på miljørigtige investeringer, ligesom andre etiske overvejelser kan indgå. Men der kan også fokuseres ensidigt på, at afkastet skal være højst muligt, uanset hvilken virksomhed og produktion, der investeres i. Ud over de nye valgmuligheder er lovgivningen om, hvordan de kollektive pensionsformuer skal forvaltes, revideret gennem årene. Pensionskasserne har i højere grad fået lov til at eje og påvirke virksomheder. Der er fx ikke længere noget forbud mod, at pensionskasser i fællesskab kan have dominerende indflydelse i et aktieselskab. Tidligere udtrykte industrien og borgerlige politikere bekymring for den mulige dominans, der fulgte af de voksende pensionsformuer. I dag hilses pensionsinvesteringer med tilfredshed, og der er tilmed kritik af, at pensionskasserne investerer for meget i udenlandske aktier frem for at placere midlerne i danske virksomheder. En fremtrædende dansk erhvervsleder, chefen for VT-holding, Laurids Jessen har bl.a. krævet, at pensionskasserne skal være mere aktive i forbindelse med generationsskifter i erhvervslivet, hvor der kan være fare for lukning eller udenlandske opkøb: 7

8 Pensionskasserne må til lommerne og gennem investeringer sikre, at disse virksomheder får kapital til at udvikle sig. 3 Der er således grundlag for at stille to spørgsmål: 1. Formuerne er store og voksende, og lovgivningen er ændret. Der er basis for større indflydelse på erhvervslivet. Alene i kraft af deres størrelse, gør pensionsformuerne en forskel. Hvordan forvaltes den indflydelse, der er afledt af de store formuer? 2. Der har gennem årene været store diskussioner om medlemmernes indflydelse på deres pensionskasse og dens investeringspolitik. I dag tilbyder mange pensionskasserne medlemmerne mulighed for at vælge mellem forskellige opsparingspuljer, og VK-regeringen har gennemført flere muligheder for, at pensionsopsparerne kan flytte deres opsparing fra et pensionsinstitut til et andet og vælge mellem forskellige typer af investeringer. Er denne udvikling udtryk for en udvidelse af demokratiet i samfundet, eller medfører forandringerne en udhulning af mulighederne for at demokratisere erhvervslivet? Datagrundlag Denne undersøgelse og rapport er baseret på en række datakilder om pensionsforhold og lønmodtagerkapital. Artikler fra danske aviser og tidsskrifter gennem de sidste 20 år. Artiklerne er taget fra et bredt udsnit af danske aviser. Finanstilsynets årlige statistik om pensionskasser og livsforsikringsselskaber. Pensionsselskabernes hjemmesider samt deres årsberetninger og regnskaber. Interview med 7 aktører inden for lønmodtagerkapital og arbejdsmarkedspensioner. Der er gennemført interview med båndoptager, hvorefter båndene er udskrevet. Interviewcitater i denne rapport er godkendt af interviewpersonerne. Henrik Bjerre Nielsen Direktør i Finanstilsynet. Søren Geckler Direktør i Foreningen af Yngre Læger. Tidligere bestyrelsesmedlem i JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Torben Møger Petersen Direktør i PensionDanmark. Kim Simonsen Formand for HK-Kommunal. Bestyrelsesmedlem i KP (Kommunernes Pension). Lars Rohde Direktør i ATP. Flemming Skov Jensen Tidligere direktør i LD (Lønmodtagerens Dyrtidsfond). 3 Børsen, 4/

9 Poul Nyrup Rasmussen Medlem af Europaparlamentet. Tidligere direktør for LD og tidligere statsminister. 9

10 2 Pensionsopsparing og økonomisk demokrati ØD Diskussionerne om lønmodtagernes pensionsopsparinger har i mange år været koblet sammen med spørgsmålet om lønmodtagernes indflydelse på erhvervslivet. Dele af fagbevægelsen brugte i 80erne den mulige indflydelse som et argument for arbejdsmarkedspensioner. Modsat har arbejdsgiverne krævet vetoret eller stærk medindflydelse på forvaltningen af pensionsformuerne, og lovgiverne har sat grænser for, hvor meget pensionskasserne måtte investere i aktier, både som en generel grænse og som en grænse for, hvor meget en pensionskasse har måttet eje i et enkelt selskab. 2.1 ØD var et oprindeligt formål Arbejderbevægelsen har historisk haft som mål at få kontrol med samfundets produktionsmidler. Som midler har indgået en social omvæltning, krav om nationalisering af virksomheder og opbygning af kooperativer. I 60erne udvikledes en debat om udbyttedeling og opbygning af ØD, økonomisk demokrati. Grundtanken var, at virksomhedernes overskud (udbytte) skulle deles mellem ejerne og lønmodtagerne, og lønmodtagernes andel skulle placeres i fonde, der skulle investere i virksomheder og give grundlag for indflydelse på ledelsen af virksomheden. 4 I den offentlige debat tales der i nogle tilfælde om ØD, som en vej til en mere retfærdig fordeling af det økonomiske overskud, i andre om industrielt demokrati, altså ØD som en vej til at sikre lønmodtagerne mere indflydelse på produktionen. ØD-tanken havde så stort et gennemslag, at formandskabet for Det Økonomiske Råd, kaldet vismændene, i 1972 fremlagde en særlig analyse: Økonomisk Demokrati i samfundsøkonomisk belysning. Her omtales ØD som en forøgelse af lønmodtagernes opsparingskvote, der kan ventes at medføre: en forskydning af formuefordelingen til fordel for lønmodtagerne. På grund af den eksisterende ulighed i formuefordelingen vil der dog gå lang tid, før en ændring af fordelingen af den årlige formuetilvækst vil give sig mere omfattende udslag i selve formuefordelingen. Det er imidlertid karakteristisk for LOs forslag, at der ved placeringen af lønmodtagerkapitalen sker en form for koncentration således, at midlerne i særlig grad sættes ind i selskabssektoren. Selv om der vil gå lang tid, før selve formuefordelingen vil være ændret mere gennemgribende, vil lønmodtagerkapitalen derfor relativt hurtigt kunne få en 4 Bl.a. fremlagt af Viggo Kampmann, se bogen Økonomisk Demokrati et forslag om udbyttedeling mellem arbejde og kapital, Fremad Fokusbøger,

11 betydelig indflydelse i selskaberne, særligt i de selskaber, hvor den øvrige aktiekapital er spredt på et stort antal aktionærer. 5 Diskussionen fortsætter op gennem 70erne, og i november 1977 nedsætter regeringen et udvalg med repræsentation af arbejdsmarkedets parter: med den opgave at overveje forslag, der tager sigte på en begyndelse af gennemførelsen af principperne for lønmodtagernes medejendomsret og dertil knyttet medbestemmelsesret. 6 Der er i denne betænkning en diskussion, om der skal være kollektiv ejendomsret til de opsparede midler (og formuen aldrig udloddes), eller der skal være en eller anden form for individuel ejendomsret, hvor de opsparede midler kommer til udbetaling når tid kommer som en årlig pensionsydelse. 7 Af flere forskellige årsager vedtager Folketinget ingen forslag om ØD eller LM, men krav om bedre pensioner til lønmodtagerne (og ønske om at øge opsparingen i stedet for lønningerne) fører til oprettelse af fonde, der på få år ville komme til at omfatte meget betydelige formuer. De første pensionskasser blev oprettet for mere end 100 år siden, og i løbet af 50erne og starten af 60erne blev større grupper af lønmodtagere omfattet af arbejdsmarkedstilknyttede pensionsordninger. Disse opsparinger udgjorde dengang ikke nogen udfordring i forhold til den økonomiske magt i samfundet. Først med ATP i starten af 60erne og LD i midten af 70erne kom der lønmodtagerfonde, der havde mulighed for at sætte en betydelig samfundsmæssig dagsorden. Dette potentiale blev endnu mere klart i 80erne med oprettelsen af arbejdsmarkedspensioner dækkende hele arbejdsmarkedet. Dermed startede en heftig ideologisk diskussion om lønmodtagernes indflydelse på erhvervslivet. I starten af 80erne blev det påpeget, at de eksisterende fonde særligt ATP, LD og PKA havde fået stor indflydelse på dansk erhvervsliv. Forlaget Management udsender i 1981 længe før de nye arbejdsmarkedspensioner var en realitet bogen Erhvervslivets nye ejere. Pensionsfondenes opkøb af danske aktier skrevet af Erik Rasmussen og Peter Brixtofte: En fredelig samfundsrevolution er i gang. Mens mange taler for eller imod ØD, er ejendomsretten til produktionsmidlerne i hastig fart ved at skifte hænder. 5 Det Økonomiske Råd, formandskabet: Økonomisk demokrati i samfundsøkonomisk betydning, København 1972, side 9. 6 Rapport fra udvalget om lønmodtagernes medejendomsret, København 1978, side Rapport fra udvalget om lønmodtagernes medejendomsret, København 1978, side

12 I bogen bringes en liste over virksomheder, hvor ATP, LD og PKA ejer betydelige aktieposter, og der gengives en prognose over udviklingen frem til år 2000: I år 2000 vil pensionskasserne eje 97,8% af aktiekapitalen i de børsnoterede virksomheder, hvis udviklingen fra de sidste par år fortsætter. Dermed vil det være lønmodtagerstyrede pensionskasser, der vil have den dominerende indflydelse på stort set alle væsentlige danske virksomheder inden for industri, handel, forsikring, bankvæsen og transport. 8 I 1987 kommer Institut for Fremtidsforskning med en rapport Virksomhedernes nye ejere, der tilsvarende argumenterer for en snarlig lønmodtagerdominans i de større danske virksomheder. 9 Sådan er det som bekendt ikke gået, men i forbindelse med oprettelse af arbejdsmarkedspensioner dækkende hele arbejdsmarkedet stod det på forhånd klart, at der ville komme meget store fondsdannelser og dermed mulighed for meget mere indflydelse, end man tidligere havde set. Derfor kom spørgsmålet om magten i samfundet hurtigt højt på dagsordenen i diskussionerne mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og lovgiverne på Christiansborg, herunder om hvordan de nye pensionsfonde skulle opbygges og ledes. Daværende forbundsformand i SiD, Hardy Hansen var blandt de mest markante fortalere for pensionsfonde som en mulighed for ØD. Han siger i foråret 1990 i debatten om at rejse pensionskravet ved de forestående overenskomstforhandlinger: Pension er ikke ØD ad bagdøren. Det er ØD ad fordøren.... Hvorfor ikke blankt erkende, at vi ønsker at bruge en eventuel kommende arbejdsmarkedspension til at skabe Økonomisk Demokrati ad fordøren. Jeg tror, at lønmodtagerne lettere vil kunne forstå de kommende måneders debat, hvis vi spiller rent ud og siger, at det her også handler om indflydelse. 10 Denne markante melding skal ses på baggrund af en meget skarp diskussion i SiD, hvor der var kritik af de indkomstpolitiske og fordelingsmæssige konsekvenser af pensionsopsparingen. Men der er også tale om en opfølgning på en kritik af den måde, lønmodtagernes midler hidtil var forvaltet. I en rapport fra SiDs vækstkommission fra 1986 står: Lønmodtagernes kollektive fonde har endnu ikke vist vilje til, gennem en etablering af en overordnet politik, at bruge aktiemagten. I mange virksomheder kunne ATP, LD, andre pensionskasser og medarbejdere i fællesskab udgøre en magtfaktor. 8 Brixtofte, Peter og Erik Rasmussen, Erhvervslivets nye ejere, side 3 og Jyllands-Posten, 17/ Aktuelt, 26/

13 Resultatet er blevet, at lønmodtagerne i dag reelt er de gamle kapitalejeres villige malkekvæg. Når virksomhederne mangler penge til investeringer låner de dem direkte eller indirekte hos lønmodtagerne, uden de skal aflevere magt. De gnider sig uden tvivl i hænderne over dette system, som har cementeret deres magt og gjort indførelsen af ØD mere besværlig. 11 Også andre faglige ledere fremhævede ØD-mulighederne. LOs daværende formand, Finn Thorgrimson holder i marts 1990 tale på en international faglig konference om de multinationale selskaber, hvor han sagde om pensionsfondene: Ved et valg imellem to forretningsmæssigt set lige gode investeringer ønsker lønmodtagerdominerede pensionsfonde naturligvis altid at vælge den, der i størst omfang tilgodeser erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen.. Han taler endvidere om en grundholdning om ikke at investere i virksomheder, der giver deres medarbejdere en helt uacceptabel dårlig behandling. Hvad angår de multinationale selskaber var LO-formanden mere vidtgående: Det må... være muligt for en række lønmodtagerdominerede pensionsfonde fra forskellige lande at opnå indflydelse på de multinationale koncerners virksomhed gennem en fælles optræden på selskabernes generalforsamlinger. 12 Under overenskomstforhandlingerne i 1991 udtaler daværende næstformand i Socialdemokratiet, Poul Nyrup Rasmussen: Om et år vil pensionskasser på hele det danske arbejdsmarked være klar med helt nye retningslinier for erhvervsinvesteringer, som vil sikre danske arbejdspladser og danske kommandoposter under den farefulde sejlads på det europæiske indre markeds bølger. Og Nyrup Rasmussen knytter spørgsmålet om at bruge pensionsformuerne aktivt sammen med at sikre det økonomiske grundlag for fremtidens pensionister: Hvis man vil sikre pensionernes købekraft, er det nødvendigt at interessere sig for, hvad der sker med det danske erhvervsliv og sikre, at vi bevarer arbejdspladser og dansk kontrol over virksomhederne. 13 Også den allerede eksisterende LD-fond inddrages i diskussionen. Direktør i LD fra 1988 til 2004, Flemming Skov Jensen udtalte i februar 1991: Dyrtidsfonden er en forløber for en ØD-ordning Vi vil vækst, velstand og velfærd, Rapport fra Specialarbejderforbundets vækstkommission, 1986, side LO Bladet, 29/ Aktuelt, den 25/ Det fri Aktuelt, 5/

14 På den modsatte side advarer arbejdsgiverne og de borgerlige partier mod fondssocialisme. Industrirådet skriver i en leder i Dansk Industri i foråret 1989 om arbejdsmarkedspension som en: indpakning af drømmen om den kollektive ejendomsret til produktionsmidlerne. 15 Diskussionen blev sammenfattet i Det fri Aktuelt i februar måned 1991: Uanset hvordan de igangværende overenskomstforhandlinger ender, er en ting helt sikker: Resultatet vil få plads i historiebøgerne. For første gang siden underskrivelsen af Hovedaftalen i 1899 forhandles der på det private ejendomsmarked om ejendomsretten til de produktionsmidler, vi alle skal leve af.. i hvert fald dele af fagbevægelsen opfatter pensionsstrategien som en genvej til at skabe økonomisk demokrati på arbejdspladserne Kampen om magten over fondene I de første pensionskasser havde lønmodtagerne den dominerende indflydelse. Det kan man bl.a. se inden for AC-området, hvor der ikke er arbejdsgiverrepræsentanter i ledelsen for pensionskasserne. Da disse kasser blev etableret, var formålet at etablere en organisering af pensionsrettighederne for de ansatte, der ikke var ansat som tjenestemænd med den deraf følgende ret til tjenestemandspension. Synspunktet var desuden, at det var lønmodtagernes penge, og det derfor også var lønmodtagerne, der skulle bestemme over forvaltningen af pensionsformuerne. I de to store kollektive pensionsfonde, ATP og LD, der blev vedtaget politisk, er der tale om to forskelligt sammensatte ledelser. ATP har lige mange lønmodtagere og arbejdsgivere i ledelsen, mens LD har et flertal af lønmodtagere. Forskellen er udtryk for, at ATP-bidragene formelt set betales af både arbejdsgiveren og lønmodtageren, mens LD-bidragene fremkom ved, at staten indbetalte en lønsum (pristalsreguleringen) til hver enkelt, som arbejdsgiveren ellers skulle have betalt. Arbejdsgiverne havde således ikke nogen oplagt tilgang til at kræve repræsentation i LDs ledelse. Med udbygningen af de generelle arbejdsmarkedspensioner kom der meget større diskussioner om, hvem der skulle forvalte de nye pensionsformuer. Allerede fra starten af overenskomstforhandlingerne i 1991 var der enighed mellem lønmodtagernes- og arbejdsgivernes organisationer om, at der skulle aftales en form for pensionsordning. Men der var stor uenighed om, hvor- 15 Citeret fra Politiken, 29/ Det fri Aktuelt, 26/

15 dan pensionsmidlerne skulle forvaltes særligt om, hvem der skulle have magten i de nye fonde. Eksisterende private pensionsselskaber kunne have fået til opgave at administrere de nye ordninger, men de var ikke særligt interesserede. De nye ordninger medførte relativt beskedne beløb for hver pensionsopsparer. I flere tilfælde var der desuden store udgifter til kollektive livsforsikringer på grund af høj risiko for nedslidning og arbejdsskader. Var der ikke de store kommercielle interesser i at forvalte de nye pensionsaftaler, var der til gengæld store ideologiske stridigheder. LO havde i 80erne fremlagt flere forslag om pensionsordninger med centrale fonde, men arbejdsgiverne ville ikke acceptere centrale fonde, og flere fagforbund var imod at overlade pensionsspørgsmålet og styringen af formuerne til LO. Industriens Arbejdsgivere, IA og lønmodtagerne i CO-Metal tager i 1990 initiativet og nedsætter et fælles udvalg om, hvordan de nye pensionsordninger skulle indrettes. Oprindeligt havde IA luftet ideer om, at arbejdsgiversiden skulle have bestemmende indflydelse i de nye pensionskasser, og der var også krav fra arbejdsgiverne om, at pensionsordningen skulle være individuel således, at lønmodtagerne selv kan vælge, om de vil have en pensionsordning, og frit kan vælge, hvor pensionsopsparingen kan placeres. Disse forslag blokerer både for kollektive fonde, der kan bruge sin magt i forhold til erhvervslivet, og for den solidaritet, der ligger i, at alle på et overenskomstområde er dækket af en pensionsordning, uden hver enkelt medlem skal gennem en lægeundersøgelse, der sorterer lønmodtagere med sundhedsproblemer fra. På industriens område aftales det at etablere en kollektiv pensionsordning, hvor arbejdsgiverne får halvdelen af pladserne i ledelsen. Lønmodtagerne får ret til at udpege formanden, der ved stemmelighed har den afgørende stemme, til gengæld får arbejdsgiverne vetoret i forhold til investeringer i virksomheder, der er medlem af IA. Tilsvarende får arbejdsgiverne vetoret i forhold til udøvelsen af den stemmeret, der følger med aktierne i en IAvirksomhed. 17 Arbejdsgivernes argumentation for vetoretten var, at den skulle forhindre fjendtlig overtagelse af deres virksomheder, men det er nok nærmere virkeligheden, at arbejdsgiverne ville sikre sig mod, at de ansatte via pensionskassen kunne få indflydelse på de virksomheder, hvor de arbejder. Aftalen indeholder nemlig ingen vetoret i forhold til andre virksomheder, pensionsselskabet måtte vedtage at investere i. 17 Aftalen, som optrykt i LO Bladet, 21/

16 Aftalen mødte kritik fra andre faglige organisationer, men den daværende formand for Dansk Metal, Georg Poulsen svarede: Det har ikke været vores hensigt, at vi via en pensionsordning skulle lave samfundet om. Vi har ikke sigtet på at få ØD indført ad bagdøren, eller hvad man ellers har sagt. Det væsentlige for os har været at give vores medlemmer en pensionsordning. 18 Den daværende formand for AC, Akademikernes Centralorganisation, Alex Nielsen sagde: Det er et grundstød mod den demokratiske udvikling på pensionsområdet, og det er med stærk beklagelse, at vi erfarer, at sådan noget her kan ske. Tilsvarende beklager den daværende formand for FTF, Kirsten Stallknecht aftalen: Der har hidtil været enighed mellem AC, FTF og LO om, at arbejdsmarkedspensionen skulle bygge på tværgående pensionskasser, der sikrer lønmodtagerne indflydelse på deres penge. 19 Også fra politisk hold blev aftalen mødt med stor kritik. Socialdemokratiets daværende næstformand, Poul Nyrup Rasmussen sagde, at det medfører et farvel til en række perspektiver, der havde gjort ham til varm fortaler for en pensionsreform: Det gælder først og fremmest den direkte indflydelse, som lønmodtagerne kunne få på deres arbejdsplads via deres investeringer. Men det gælder også tankerne om mulighed for mere samfundsforsvarlige investeringer herunder villigheden til specielt at investere i en fornyelse af dansk industri. 20 Tilsvarende kritik kom fra Socialdemokratiets daværende formand, Svend Auken: Det er helt urimeligt, at arbejderne ikke får samme indflydelse på deres pensionsformuer, som akademikerne har. 21 Fagbevægelsen får ikke et afgørende gennembrud for ØD-tanken gennem de aftaler om pension, der blev indgået som led i overenskomsterne i LO Bladet laver en opgørelse over, hvor mange af de 30 største aftaler, der giver lønmodtagerne dominans i de nye pensionskasser og pensionsselskaber. For 23 af de 30 aftaler er svaret nej. 2 af de aftaler, der giver lønmodtagerne dominans, indbefatter en vetoret til arbejdsgiverne i vigtige spørgs- 18 Det fri Aktuelt, 16/ Politiken, 18/ Sagt til Information, her citeret fra Det fri Aktuelt, 28/ Børsen, 18/

17 mål, og kun i 5 aftaler dækkende ca. 10% af dem, der her fik en pensionsordning, var der en klar lønmodtagerindflydelse. 22 Selv om det således ikke blev et generelt gennembrud for ØD og lønmodtagernes indflydelse, fik lønmodtagerne med disse aftaler indflydelse på meget betydelige og voksende formuer. 2.3 Hvem har indflydelse? I forbindelse med opbygningen af de generelle arbejdsmarkedspensioner var der, ud over diskussionen om forholdet mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne, en debat om de enkelte lønmodtageres mulighed for at få indflydelse på forvaltningen af de aktier, der blev købt af fondene. I nogle af de oprindelige oplæg var der forslag om, at de ansatte på den enkelte virksomhed skulle have direkte indflydelse på forvaltningen af lønmodtagernes indflydelse via aktier i selskabet. Det gælder således et oplæg fra efteråret 1987, hvor Socialdemokratiet foreslår, at lønmodtagerindflydelsen i kraft af ATPs og Dyrtidsfondens investeringer flyttes fra fondene til de enkelte virksomheders ansatte. De ansatte på en virksomhed skulle have ret til at afgive indstilling om, hvordan de to fonde skal stemme på virksomhedens generalforsamling og indstillingen skal følges, hvis ikke der er afgørende økonomiske hensyn, der taler imod det. 23 Forslaget vedtages ikke, og et forslag fra daværende direktør i LD, Poul Nyrup Rasmussen om, at LD skal lade sig repræsentere i virksomheders bestyrelser af lokale medarbejderrepræsentanter, bliver afvist af LOs formand Finn Thorgrimson: Dyrtidsfondens opgave er hverken at fremme faglige interesser eller styrke medarbejderrepræsentationen. Det har vi andre kanaler til. 24 Denne holdning er fastholdt, senest illustreret med en flerårig konflikt på Dalum Papir, hvor de ansatte mener, at virksomheden ikke overholder den indgåede overenskomst. Gennem LD og andre pensionsinvesteringer er lønmodtagerkapital dominerende i ejerkredsen, og bestyrelsesformanden for fabrikken er Jens Kampmann, der er direktør for Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, ejet af en række pensionskasser. På et spørgsmål om, hvad der skal til, før medarbejderne på en fabrik, der er 60% ejet af deres egne organisationer, får indflydelse, svarer LDs aktiechef, Dorrit Vanglo: Det er svært at svare på. Vi er sat i verden for at tjene penge. Det skal vi selvfølgelig gøre på en ordentlig måde, ligesom virksomhederne skal drives pænt og ordentligt. Bliver det en stor sag, vil bestyrel- 22 LO Bladet, 25/ LO Bladet, 22/ Det fri Aktuelt, 5/

18 sen blive inddraget, og så kan det være, at aktionærerne vil blive taget med på råd. 25 Fagforbundene tegner lønmodtagerne Der er meget store forskelle på, hvordan ledelserne i de forskellige pensionskasser er sammensat. De overenskomstbaserede pensionskasser på det private område har typisk en ledelse, der er paritetisk sammensat. Det gælder fx IndustriPension, hvor bestyrelsen består af 3 medlemmer fra arbejdstagersiden og 3 fra arbejdsgiversiden. Arbejdstagersiden har altid formandsposten, arbejdsgiversiden altid næstformandsposten. Inden for andre kasser har arbejdstagersiden flertal, men både i kasser med paritetiske og ikke-paritetiske ledelser er der som oftest vedtægtsbestemmelser eller lignende, der sikrer, at parterne i bestemte spørgsmål skal være enige, før der kan træffes beslutninger. Inden for det offentlige område består bestyrelserne typisk af medlemmer udpeget af de offentligt ansattes fagforbund og Kommunernes Landsforening/Amtsrådsforeningen. Det har i praksis vist sig, at flere af disse pensionskasser har haft en lidt mere markant investeringspolitik, fx inden for etik og miljø. Der er i nogle pensionskasser mulighed for, at medlemmerne direkte kan vælge enkelte bestyrelsesmedlemmer, men langt de fleste bestyrelsesmedlemmer udpeges af fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. Medlemmernes indflydelse er derfor hovedsageligt indirekte, via de fagforbund, de er medlem af. Der er dog oprettet forskellige former for medlemsfora, hvor der er mulighed for at rådgive bestyrelsen. Pen-Sam har fx et meget udbygget system med forbrugergrupper, der primært kan træffe beslutninger vedrørende udbetaling af pensioner (udformning af ydelserne), men også kan øve indflydelse på pensionskassens investeringsprincipper. Flere pensionskasser arbejder desuden med medlemsmøder og medlemsundersøgelser, hvor kassens bestyrelse får et indtryk af medlemmernes holdninger. De fleste pensionskasser inden for AC-området adskiller sig fra de fleste øvrige kasser ved, at der ikke er arbejdsgiverrepræsentanter i ledelsen (eller kun enkelte) og ved, at beslutningerne oftest tages på generalforsamlinger, hvor der er adgang for alle medlemmer af pensionskassen, eller bestyrelsen vælges ved en urafstemning. Disse kasser har relativt få medlemmer. Spørgsmålet om lønmodtagernes indflydelse på forvaltningen af pensionskapitalen er ikke alene et spørgsmål om stemmernes fordeling i ledelsen. 25 Jyllands-Posten, 17/

19 Pensionskasserne bygger på overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, hvilket er et grundvilkår for kassernes eksistens. Formanden for HK-Kommunal, Kim Simonsen, der er næstformand i KP og Sampension, sagde i et interview lavet til denne opgave om parternes indflydelse: Men der må ikke være for meget ballade. Der skal helst være ro, så arbejdsgiverne også vil være med til nogle ting en anden gang. Vi (=lønmodtagerne) har jo flertal i KP, men hvis vi bruger vores flertal til noget, som arbejdsgiverne ikke bryder sig om, så vil de spænde ben for tingene ved overenskomstforhandlinger eller andre ting. 26 Formanden for KP er arbejdsgiverrepræsentant, men samtidig er KP en af de pensionskasser, der har været meget markante i den etiske diskussion. KP er et eksempel på, at der uanset ledelsens sammensætning er muligheder for at føre en aktiv politik i forhold til etik og sikring af arbejdspladser, selv om det givet spiller en rolle, at arbejdsgiversiden i KP er politisk valgte (kommunalpolitikere) og ikke repræsentanter for private arbejdsgiverorganisationer. Endelig skal det om mulighederne for at få indflydelse på forvaltningen af pensionskapitalen medtages, at midlerne trods alt tilhører medlemmerne, og at der i flere omgange har været et politisk pres for at give medlemmerne en mere direkte indflydelse på ledelsen af pensionskasserne. Direktionens ansvar Ud over forholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere i bestyrelsen og medlemmernes indflydelse på valget af bestyrelsesmedlemmer, har lovbestemte regler for forvaltningen af formuen stor betydning for lønmodtagernes indflydelse. Ifølge lovgivningen er det den daglige ledelse i pensionskasserne, direktionen og kassens bestyrelse, der har ansvaret for pensionskassernes investeringer. Det er forbundet med strafansvar, at pensionsformuen investeres til gavn for kontohaverne. I praksis er det direktionen, der træffer beslutning om konkrete investeringer, selv om større beslutninger drøftes med formanden eller forretningsudvalget i pensionskassen. I et stigende antal tilfælde er formueforvaltningen overladt til eksterne kapitalforvaltere, fx en banks investeringsafdeling. I det omfang forvaltningen af formuen på den måde er udliciteret, er medlemmernes muligheder for direkte indflydelse naturligvis endnu mindre ikke mindst, hvis der er ringe gennemsigtighed i den eksterne formueforvaltning. 26 Interview med Kim Simonsen, 16/

20 Netværk Ud over de formelle ledelser er der netværk mellem direktørerne i de store pensionskasser, fx mellem KP og LD, der har arbejdet sammen om en række omdiskuterede redningsaktioner i dansk erhvervsliv. Ved at være flere pensionskasser, der arbejder sammen om særligt risikable investeringer, vil et eventuelt tab dermed også blive fordelt på flere. Et de mest kendte netværk var den såkaldte Helsingørmafia med daværende direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Flemming Skov Jensen og tidligere formand for Dansk Metal, Georg Poulsen i spidsen. Her har en række centrale personer fra pensionskasser og fagforbund i 90erne haft uformelle møder om placering af pensionsmidler, ikke mindst i forbindelse med forsøg på at redde danske virksomheder. 27 Selv om Flemming Skov Jensen fortsat er placeret i LD, og Georg Poulsen er placeret i Dansk Erhvervsinvestering, der har pensionskasser som LD, ATP og KP samt fagforbundene HK og SiD som ejere, har dette netværk i sagens natur ikke så stor indflydelse som tidligere. Modsat er der nye netværk. Kim Simonsen fra KPs bestyrelse giver i et interview til denne rapport klart udtryk for, at der er visse opdelinger i pensionskasseverden, og der er visse netværk. Selv om pensionspengene i dag er alment accepterede af erhvervslivet, så er der alligevel nogle penge, som er bedre end andre. Eksempelvis vil nogle kredse af erhvervslivet omkring Danske Bank hellere have DANICA-penge, end fx PFA-penge. Nogle investorer bliver inviteret med før andre. Til gengæld bliver fx KP inviteret med hos andre kredse. Vi har fx gode forbindelser til den kommunale og amtslige verden, og hvis de skal sælge en byggegrund, så kan det da godt være, at de først kommer i tanke om KP. Så der er forskellige netværk. Fortrolighed Ud over de formelle og uformelle strukturer spiller bestemmelser om fortrolighed om de konkrete investeringsbeslutninger en stor rolle for medlemmernes mulighed for indflydelse. Som hovedregel offentliggøres hverken køb eller salg af aktier på forhånd. Begrundelsen er, at man ikke vil påvirke kurserne i en ugunstig retning for pensionskassen. Sker investeringsbeslutninger i forbindelse med fusioner, ejerskifter eller redningsaktioner vil der typisk være et krav om fortrolighed ud fra hensynet til den pågældende virksomhed, lige som reglerne på fondsbørsen omfatter en række bestemmelser om åbenhed og fortrolighed. 27 Berlingske Tidende, 12/

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten Kapitel 1. Det danske pensionssystem 1.1. Pensionsretten i samfundet Moderne samfund hænger sammen i kraft af specialisering og arbejdsdeling. Denne mekanisme

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere