Overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014 2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Paragraf 1. Arbejdstiden...4 1a. Ansættelsesbevis Overarbejde og skiftehold Timelønsbestemmelser Servicearbejderaftale Ferieløn Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage Akkordarbejde Sikkerhedsbestemmelser Tillidsmandsbestemmelser Opsigelse Garantiforpligtelse Elevbestemmelser Arbejdsskadeforsikring Løn under sygdom, barsel m.v Fagretlige regler Uddannelses- og udviklingsfond Pensionsordning Efteruddannelseskursus - MALKOM Organisationsaftale om holddrift Funktionærlignende ansættelse Servicearbejderaftale Overenskomstens varighed...54 BILAG A - Anmeldelsesblanket...55 BILAG B - Sundhedsordning...56 BILAG C - Udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark...56 BILAG D...59 BILAG E...59 BILAG F...60 Væsentlige datoer i årene BESTEMMELSER VEDRØRENDE LAKERING...66 INDHOLDSFORTEGNELSE...67 I. GENERELLE BEMÆRKNINGER...68 II. VEJLEDNING TIL LAKERING

4 1 1. Arbejdstiden 1. Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og fordeles på ugens 5 første dage. Arbejdstidens påbegyndelse og afslutning mellem kl og kl aftales skriftligt mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 2. Under forudsætning af enighed mellem medarbejderne og virksomheden, kan arbejdstiden lægges med varierende ugentlig arbejdstid. Der kan indgå arbejdsfrie dage i ugen. Den gennemsnitlige arbejdstid skal dog mindst udgøre 37 timer pr. uge over en 26 ugers periode. Det forudsættes, at en sådan varierende ugentlig arbejdstid aftales skriftligt, samt at aftalen indsendes til organisationerne/deres lokalafdeling. Uoverensstemmelser vedrørende aftaler om ugentlig varierende arbejdstid kan fagretligt behandles. AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet er enige om, at virksomheder og ansatte kan anmode organisationerne om bistand til lokal drøftelse af fleksibilitet og aftale om varierende ugentlig arbejdstid. 3. I henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring kan der aftales arbejdsfordeling med midlertidig nedsat arbejdstid for at imødegå afskedigelser. Arbejdsfordelingen skal følge den mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet indgåede specielle aftale. 4. Efter ansøgning fra en medarbejder, der f.eks. på grund af alder, svagelighed, tilskadekomst, graviditet eller efter fødsel ønsker nedsat arbejdstid, kan der mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og fagforeningen træffes aftale om en forkortet arbejdstid til mindst 15 timer pr. uge. Arbejdsgiveren er forpligtet til at beskæftige vedkommende fuldt ud i det aftalte timetal. 4

5 1 5. Aflønningen af medarbejdere på forkortet arbejdstid sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. 6. For den del af den daglige arbejdstid, der for medarbejdere på forkortet arbejdstid, ligger uden for virksomhedens normale arbejdstid, ydes overarbejdsbetaling iflg. overenskomstens bestemmelser. 7. Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed. 8. Hvis arbejdstiden ikke overholdes af svenden, er virksomheden berettiget til den første udbetalingsdag at fradrage for den ikke ved arbejdet anvendte tid, ligesom svenden, i det tilfælde der i virksomheden bevisligt er opstået tomgangstid, den første udbetalingsdag har krav på betaling for ventetiden. 9. Seniorpolitik Når en medarbejder fylder 60 år, kan der, med virkning fra den lønningsperiode, hvori den pågældende fylder 60 år, indgås aftale om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid på følgende betingelser: Arbejdstid for seniorer Organisationerne er enige om, at arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn, dog 29 timer pr. uge. Medmindre andet er bestemt ifølge overenskomsten, aflønnes arbejdstimerne ud over den aftalte arbejdstid med vedkommendes normale timeløn. Arbejdstimer ud over den i overenskomsten fastsatte arbejdstid aflønnes som overarbejde som for øvrige medarbejdere. I tilfælde af, at medarbejderen vælger at få arbejdstiden nedsat til 30 timer, forhøjes den overenskomstbestemte garantibetalingssats pr. time med 15 % for de præsterede arbejdstimer. 5

6 1, 1 a & 2 Servicearbejderaftalen dog jvf. 21. stk. 3. Organisationerne reviderer ansættelsesbeviset, så det kan benyttes ved ansættelse i henhold til senioraftalen. Den daglige arbejdstid skal fastlægges ved ansættelsen. 1a. Ansættelsesbevis 1. Ansættelsesbeviset udstedes så tidligt som muligt dog senest 14 dage efter ansættelsen. 2. Ansættelsesbeviset skal mindst indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse, samt arbejdsstedets beliggenhed, en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens stilling, ansættelsesforholdets starttidspunkt, forventet varighed, feriebestemmelser, opsigelsesvarsel, løn og lønudbetalingsterminer, den normale, daglige og ugentlige arbejdstid, samt andre aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet f.eks. pensionsbidrag. Desuden skal angives, at arbejdet er dækket af overenskomst indgået mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark. 3. Ved ændring af ansættelsesforholdet skal der udarbejdes et nyt ansættelsesbevis senest 1 måned efter. 4. Ovennævnte afsnit er gældende, så længe lovbekendtgørelse nr af er gældende. Såfremt loven ændres eller falder væk, skal afsnittet ligeledes ændres. 2. Overarbejde og skiftehold 1. For arbejde, der på arbejdsgiverens forlangende udføres uden for den ordinære arbejdstid, betales på ugens 5 første dage et tillæg på halvdelen af den fulde time fortjeneste for de første 3 timer efter 6

7 2 og 3 normal arbejdstids ophør. Derefter betales, jf. stk. 2, pr. time til påfølgende arbejdsdags begyndelse. 2. For arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage, 1. maj, Grundlovsdag og Juleaftensdag, betales den fulde timefortjeneste som tillæg. 3. Når en svend tilsiges til at udføre overarbejde, skal han have meddelelse herom dagen forud for overarbejdets påbegyndelse. Kan dette ikke opfyldes, ydes der i betaling for manglende varsel den overenskomstmæssige akkordudbetaling. Overarbejde må kun udføres, når det er strengt nødvendigt. Udføres nødvendigt overarbejde, skal dette afspadseres inden for 90 dage - dog inden arbejdsforholdet afsluttes. Afspadseringspligtigt overarbejde kan inden for de 90 dage samles til hele dage. Ved overarbejde udbetales overarbejdstillæggene ved første lønudbetaling. 4. Hvor der foretages industriel produktion, f.eks. i serier, eller hvor produktionen er afhængig af kapacitetens udnyttelse, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om, at 19 gøres gældende. Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges kopi af registreringen løndokumentationen. 3. Timelønsbestemmelser 1. Der kan mellem arbejdsgiver og arbejdstager aftales aflønning på timeløn eller arbejdes efter akkord i henhold til Timelønnen fastsættes ved ansættelsen og det anbefales, at den genforhandles efter 3 måneder. Timelønnen genforhandles efterfølgende én gang årligt i hvert overenskomstår med virkning fra den 1. marts. 7

8 3 Ved forhandlingerne tages der hensyn til den pågældende medarbejders kvalifikationer, funktioner og anciennitet. 3. Garantiløn Der kan i intet tilfælde i en lønperiode aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. 1. marts ,70 kr. 1. marts ,50 kr. 4. Særlige lønaftaler Særlige lønsystemer, bonusordninger, fælles akkord m.m., der ligger ud over, hvad der er aftalt i overenskomsten, skal godkendes af organisationerne. 5. Lønudbetaling Lønudbetalingsperioden afsluttes altid en søndag ved arbejdstids ophør. Hvor der ikke anvendes elektronisk tidsregistrering skal evt. arbejdskort mv. være virksomheden i hænde ved arbejdstidsophør ved lønudbetalingsperiodens afslutning. I forbindelse med hver lønudbetaling udleverer virksomheden til hver enkelt medarbejder en nøje specificeret lønseddel jf. SKAT s bestemmelser om meddelelser til lønmodtageren. Lønsedlen skal specificeres på en sådan måde, at det til enhver tid fremgår, hvad der i lønperioden og året til dato er optjent af ferieog pensionsberettiget løndele, optjent pension fra henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver, ferie- og søgnehelligdage optjent, udbetalt og saldo, arbejdstimer, overarbejdstimer udført, afspadseret og saldo, samt sygedagpenge/sygeløn. Løndokumentation udleveres indeholdende mindst følgende: 8

9 3 Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR nummer Lønperiode Medarbejderens cpr. nr. Medarbejderens navn Normaltimer, sats og enheder Akkordoverskud mv. Manglende varsel, sats og enheder Overtid 50 %, sats og enheder Overtid 100 %, sats og enheder Feriegodtgørelse SH/Feriefri, sats og enheder Sygeløn m.v., sats og enheder Arbejdsmarkedspension saldo Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges en kopi af registreringen til løndokumentationen. Udbetalingen finder som hovedregel sted hver anden torsdag til en konto efter medarbejderens eget valg. Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales månedsvis udbetaling. Hvis udbetalingsdagen indtræffer på en helligdag/kollektiv feriedag eller lignende, skal udbetalingen finde sted den forudgående hverdag, eventuelt i form af et á conto beløb. Er medarbejderen fratrådt hos pågældende arbejdsgiver, skal såvel tilgodehavende løn som forfaldent overskud uden advisering udbetales til medarbejderen. Hvor der arbejdes på timeløn, skal denne betales fuldt ud ved lønudbetaling. Det samme gælder for alle overtids-, nat- og helligdagstillæg. 6. Der indføres mulighed for, at virksomheden med frigørende virkning kan aflevere feriekort jf. dette punkt, lønsedler og 9

10 3, 4 og 5 eventuelle andre dokumenter, der udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, herunder e-boks og . Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før med mindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. 4. Servicearbejderaftale Der er mellem parterne indgået en aftale for servicearbejder i vognmalerfaget, som udføres af andre arbejdstager kategorier end vognmalere og vognmalerelever. Arbejdstid, løn, overarbejde, skiftehold, ferie, søgnehelligdage, uddannelse, ansættelsesforhold m.m. følger de af organisationerne udarbejdede retningslinjer for servicearbejde i Ferieløn Idet ferielovens bestemmelser i øvrigt er gældende, er parterne enige om: 1. Feriens placering a) Ferien kan af de enkelte virksomheder iværksættes enten ved lukning af virksomheden eller ved, at der individuelt gives medarbejderne ferie. Vælges den sidstnævnte fremgangsmåde, fremlægger virksomheden senest den 1. februar en tegningsliste, hvorpå den enkelte medarbejder kan angive det tidspunkt, på hvilket sommerferie ønskes. b) I virksomheder, hvor ferien iværksættes individuelt, kan en medarbejder, som ikke har været fuldt beskæftiget i det foregående optjeningsår, kræve feriedagene nedsat i forhold til den mindre feriebetaling. 10

11 5 c) Den del af ferien, der er omtalt i ferielovens 14, stk. 1 (hovedferien) kan, såfremt der lokalt træffes aftale herom, eventuelt mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren, lægges uden for perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). 2. Udbetaling a) Feriegodtgørelse svarende til feriens længde udbetales 1 måned før ferien afholdes. b) Der er adgang til lokalt at træffe aftaler om á conto udbetaling af feriegodtgørelse i tilfælde af planlagt ferierejse og lignende, som betinger betalinger af depositum. 3. Beregningsgrundlag a) Ved beregning af feriegodtgørelse, 12,5 %, ses bort fra søgnehelligdagsbetaling og tillæg til lønnen eller lønandele, som ikke er indkomstskattepligtige. b) Hvor arbejdsgiveren i medfør af ferielovens 17, stk. 2 og 25 er forpligtet til at betale løn eller sygeferiegodtgørelse, beregnes lønnen på grundlag af medarbejderens indtjening i det sidste kvartal før fraværet. c) Sygeferiepenge for perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn, beregnes af den samlede udbetalte løn, jf. overenskomstens Overførsel af ferie a) Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage, kan overføres til det følgende ferieår. b) Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes. 11

12 5 12 c) Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. d) Hvis en medarbejder, på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferie overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales, uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. e) Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder, inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse, for feriedage udover 25 i forbindelse med fratræden, af arbejdsgiveren. f) Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren, inden ferieårets udløb, skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. g) Ferie i et omfang svarende til overført ferie, kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales. 6. Feriekortordningen a) En medarbejder, som i det løbende optjeningsår skifter

13 5 arbejdssted, får ved sin fratræden udleveret meddelelse fra virksomheden om, at vedkommende har feriegodtgørelse til gode. Meddelelsen skal indeholde oplysning om beskæftigelsesperioden og en opfordring til medarbejderen om at meddele arbejdsgiveren eventuel adresseændring. b) Senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang får fratrådte medarbejdere fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver medarbejderens navn, det tidsrum indenfor samme optjeningsår, beskæftigelsen hos den pågældende arbejdsgiver har varet, den ferieberettigede løn, der er udbetalt for samme tidsrum, samt den feriegodtgørelse, der er opnået ret til. c) Herudover anføres det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, samt hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. d) Har medarbejderen ved afgangen ikke afholdt feriedage hidrørende fra beskæftigelse på samme virksomhed i tidligere optjeningsår, udstedes der herfor feriekort (restferiekort) indeholdende tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt. e) De på feriekortet anførte tilgodehavende feriepenge forfalder til udbetaling i det følgende ferieår, medmindre den udstedende arbejdsgiver modtager underretning om, at den ferieberettigede har overført ferie til det næste ferieår. f) Den ferieberettigede kan kræve feriebetalingen udbetalt eller tilsendt af de virksomheder, hvor vedkommende tidligere har været beskæftiget, mod indlevering eller indsendelse af det af den pågældende virksomhed udleverede feriekort eller restferiekort. g) Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation på kortet af den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende er beskæftiget. Har medarbejderen ingen arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes, 13

14 5 meddeles attestation af den arbejdsløshedskasse, fra hvilken der oppebæres arbejdsløshedsdagpenge. I andre tilfælde attesteres efter reglerne for feriekort udstedt af Feriekonto. h) Skal medarbejderen ikke have ferien i sammenhæng, gives på kortet attestation om, hvor mange dage, der skal holdes ferie og hvor stort et feriepengebeløb, der svarer hertil. Den arbejdsgiver, der har udstedt kortet, udbetaler det beløb, der er forfaldent til udbetaling og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med de forannævnte regler. i) Overenskomstparterne er enige om, at feriekort ordningen benyttes af de af forbundets medlemmer, der er beskæftiget på virksomheder under AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Såfremt enkelte virksomheder skulle ønske at benytte Feriekonto, er organisationerne enige om, at dette kan finde sted. 7. Uafhentede feriepenge Feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder Malerforbundets Feriekasse. AutoBranchens ArbejdsgiverForening meddeler hvert år sine medlemmer om denne forpligtelse og hvorledes den opfyldes. 8. Garantiordningen Såfremt feriegodtgørelse ikke tilsendes den ferieberettigede, kan pågældende gennem sin organisation rette henvendelse til AutoBranchens ArbejdsgiverForening, der over for Malerforbundet garanterer for sine medlemmer for feriegodtgørelsens betaling. AutoBranchens ArbejdsgiverForening foretager efterfølgende udbetaling indenfor 5 arbejdsdage. 9. Tvister om ferie Uoverensstemmelser, som måtte opstå om nuværende aftaler samt ferielovens bestemmelser, kan fagretligt behandles. 14

15 5 og Andre arbejdsgivere Arbejdsgivere, der ikke er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, og som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet i Danmark, følger ovenstående bestemmelser bortset fra stk. 4, stk. 6 og stk. 7. Feriegodtgørelse indbetales til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. Sygdom i forbindelse med ferieafvikling skal straks anmeldes til virksomheden. 6. Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage 1. Medarbejderen har ret til en hel fridag på de gennem lovgivningen fastsatte helligdage, de overenskomst bestemte fridage samt 5 feriefridage. Feriefridagene placeres efter aftale. 2. Med det formål at yde betaling for søgnehelligdage og feriefridage, henlægger arbejdsgiveren for hver medarbejder et beløb svarende til 7,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn. I det nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen. Under sygdom og tilskadekomst opspares søgnehelligdagsbetalingen efter samme regler som beregning af feriegodtgørelse. 3. Det i henhold til stk. 1, for hver medarbejder opsparede beløb, opgøres hvert år ved årets udgang. Organisationerne er enige om, at opgørelsen, hvor det er praktisk, kan finde sted ved udgangen af den lønningsperiode, hvis afslutningsdato ligger nærmest den 31. december. 15

16 6 4. Den for hver enkelt medarbejder henlagte søgnehelligdagsbetaling udbetales i form af et à conto beløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, overenskomstmæssige fridage og feriefridag. Medarbejderen kan dog vælge at anvende 2,5 % af godtgørelsen til feriefridage, supplerende feriegodtgørelse eller forhøjet egenbetalt arbejdsmarkedspension. Såfremt medarbejderen ønsker en øget pensionsindbetaling, skal der afgives en skriftlig tilkendegivelse til virksomheden senest den 15. december forud for indkomståret, hvorfra ordningen vælges. 5. Den i stk. 3 nævnte à conto nettoudbetaling pr. dag andrager 950,00 kr. Ovennævnte à conto betaling ydes i øvrigt jf. stk. 3, på dage, der falder på f.eks. weekends, lørdag eller hverdags fridage, men ydes ikke, når de falder på søndage. À conto beløbet for 1. januar fradrages i alle tilfælde søgnehelligdagskontoen for det foregående kalenderår. 6. Udbetalingen af ovennævnte à conto beløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdage og feriefridage falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetalingen sted på nærmest følgende lønudbetalings dag. 7. Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og den i stk. 4 nævnte á conto betaling, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders søgnehelligdagskonto Til nyudlærte betales der á conto beløb, uanset eventuelt manglende opsparing på søgnehelligdagskontoen. Et eventuelt 16

17 6 minus på søgnehelligdagskontoen, ved udgangen af nyudlærtes 1. kalenderår, modregnes ikke. 8. Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag krav på den à conto betaling, der er fastsat i henhold til ovennævnte ordning. 9. En arbejder, som skifter arbejdssted, får senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver vedkommende arbejders navn og fødselsdato samt det beløb, vedkommende har til gode som søgnehelligdagsbetaling. 10. Det, efter feriekortet, tilgodehavende søgnehelligdagsbeløb kan hæves hos den virksomhed der har udstedt kortet, når vedkommende i det følgende år holder ferie. 11. AutoBranchens ArbejdsgiverForening garanterer for opsparet søgnehelligdagsbetaling efter samme regler og i samme omfang, som er indeholdt i den mellem organisationerne indgåede ferieaftale, overenskomstens 5, stk. 7. Søgnehelligdagsordning for beskæftigede hos andre arbejdsgivere, der har tiltrådt forannævnte overenskomst ved tiltrædelsesoverenskomst. 1. Med det formål at yde de beskæftigede betaling for søgnehelligdage, indbetaler arbejdsgiveren 8,4 % af den beskæftigedes ferieberettigede løn til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. 17

18 6 og 7 Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag betales med SH aconto netto pr. dag 950 kr. 7. Akkordarbejde 1. På værksteder, hvor der anvendes AutoBranchens ArbejdsgiverForenings euro LAK kalkulationssystem baseret på arbejdstid, aflønnes der, såfremt én af parterne forlanger det, efter akkord med de i systemet givne timer, såvel realiserede som indvundne. 2. Timesatsen er mindst følgende: 1. marts ,10 kr. pr. time 1. marts ,12 kr. pr. time 1. marts ,34 kr. pr. time 18 Ovenstående satser anvendes som betaling for ventetid, oprydning og andet uproduktivt arbejde. Reguleringen sker fra mandag i den uge, som ovennævnte datoer henviser til. Der kan dog i intet tilfælde i en lønperiode (14 dage) aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. pr./time 1. marts ,70 kr. pr./time 1. marts ,50 kr. pr./time Ved industrilakering kan der aftales akkord i henhold til forudakkorderingsbestemmelserne i 7 stk De i opgørelsessystemet fastsatte arbejdstider gælder for korrekt udført arbejde i henhold til KS Hvor der udover

19 7 dette forlanges særlig fin behandling, må herom særskilt forudakkorderes. Der er som hidtil enighed om, at opgørelsessystemets priser er fastsat efter almindelige arbejdsforhold, og der er ikke indregnet eller taget hensyn til særlige sikkerheds- eller sundhedsmæssige krav, som måtte blive påbudt gennem miljølovgivningen. 4. Aftaler, der måtte gå ud på at udføre arbejde til lavere priser end de i overenskomst og opgørelsessystem fastsatte, må under ingen omstændigheder finde sted. Jf. dog 7 stk Ved hver ny akkords begyndelse skal arbejdsgiveren fremlægge en arbejdsbeskrivelse med angivelse af de behandlinger og normerede timer, han/hun ønsker udført. Arbejdsbeskrivelsen og tidsnormeringen må ikke være i strid med gældende opgørelsessystem. 6. Hvor en akkord afbrydes inden for den fastsatte arbejdstid, betales det dermed forbundne tidsspilde med ventetidsbetaling, jf. stk Når en arbejdsgiver deltager i svendens akkord, må han ikke arbejde udover den normale daglige arbejdstid, medmindre der arbejdes af begge parter, i modsat fald må der træffes aftale mellem parterne. 8. For arbejdsgiverens timer i akkorden skal der føres uge-, dag- eller timesedler. Kopi heraf afleveres hver uge eller dag til svenden. Kun arbejdsgiverens produktive arbejdstid kan indgå i akkorden. 9. Hvor autolakering udføres i forbindelse med fabriksmæssig produktion eller i øvrigt under arbejdsbetingelser og øvrige forhold, som ikke er forudsat i det gældende opgørelsessystem, skal der lokalt aftales en akkordpris mellem parterne. 10. For behandlingsmønstre, der falder uden for opgørelsessystemets bestemmelser med hensyn til kvalitetskrav, kan der lokalt i den enkelte virksomhed træffes aftale om betaling for sådant arbejde. 19

20 7 11. Alt værktøj og materiale leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand. Svendene skal behandle det udleverede værktøj og materiale på forsvarlig måde. Det er en forudsætning for svendenes ansvar, at arbejdsgiveren anviser et aflåseligt rum eller værktøjskasse. Svendene skal skriftligt kvittere for det modtagne værktøj og personlige udstyr. Svendene modtager kopi af liste over udleveret værktøj. Forudakkorderingsbestemmelser 12. Det er svendenes pligt at afgive og arbejdsgivernes at modtage akkordsedler ved arbejdets påbegyndelse. På akkordsedlen, der skal udfærdiges i 2 eksemplarer, opfører svenden alt arbejde, hvorom der skal forudakkorderes, med forslag om pris og timer, og den ene akkorderingsseddel skal tilstilles arbejdsgiveren hurtigst muligt med anmodning om godkendelse og underskrift. 13. Undlader svenden at fremkomme med akkordseddel eller gøre forsøg på foruddakkordering i henhold til ovenstående, har han/ hun kun krav på den overenskomstmæssige udbetaling for den til arbejdet medgåede tid. 14. Nægter en arbejdsgiver at træffe aftale eller at medvirke ved forsøg på forudakkordering om arbejde uden for prislisten, betales den til arbejdet medgåede tid med samme beløb pr. time, som akkorden giver. 15. En opstået uenighed om timetal og/eller betaling, kan af parterne indbringes til fagretlig behandling. Ved mægling og/ eller timandsmøder forpligter organisationerne sig til at give mæglingsmændene eller organisationernes repræsentanter bemyndigelse til, når enighed opnås, at fastsætte pris på det omstridte arbejde. Hvor forhold taler herfor, kan prisen fastsættes efter en prøveperiode, hvor arbejdsgang og timeforbrug kan registreres for den omhandlede operation. Akkordopgørelse 16. Alle akkorder opgøres efter de på arbejdskortet opførte timer. 20

21 7 og Arbejdskort skal, indleveret i den rækkefølge arbejdet afsluttes dateret indleveringsdatoen, være afleveret til arbejdsgiveren snarest efter arbejdets færdiggørelse. 18. I tilfælde af uenighed om overskuddets størrelse må kun den del af samme, hvorom der tvistes, tilbageholdes, indtil endelig afgørelse er tilvejebragt. 19. Hvor stempelur forefindes, er svendene pligtige at anvende dette til registrering af tidsforbrug på hvert enkelt arbejdskort. 8. Sikkerhedsbestemmelser Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at alt nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed, før arbejdet påbegyndes. Sikkerhedsudstyr, der skal anvendes af den enkelte, skal udleveres som personligt udstyr. Svenden har pligt til at renholde og være påpasselig med det udleverede udstyr. Tidligere anvendt udstyr (åndedrætsværn m.m.) må kun udleveres mod dokumentation for, at udstyret er desinficeret. Virksomheden leverer 2 sæt arbejdstøj pr. år til hver medarbejder. Valget af arbejdsmiljørepræsentant skal ske i henhold til Bekendtgørelsen om Virksomhedens Sikkerheds- og Sundhedsarbejde og anmeldes til såvel virksomhed og Malerforbundet. Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af bestemmelserne i overenskomstens 9. Virksomheden udleverer årligt 2 sæt arbejdstøj til medarbejderen. 21

22 9 9. Tillidsmandsbestemmelser 1. På værksteder, hvor der er beskæftiget 4 eller derover, vælger svendene en tillidsrepræsentant, der skal godkendes af arbejdsgiveren. Tillidsmanden kontrollerer forud akkorderingerne om arbejde, der ikke er prissat. 2. Tillidsrepræsentanten er det naturlige led mellem svendene og arbejdsgiveren, og kan ikke uden tvingende grunde afskediges. 3. Tillidsrepræsentantens arbejde betales af firmaet med den gennemsnitlige akkordfortjeneste for sidste kvartal. 4. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og arbejdsgiveren er pligtig at give vedkommende mindst 3 måneders varsel. Haves anciennitet, der efter 10 berettiger til længere varsel, anvendes dette. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan i varselsperioden normalt ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. 5. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den ovenfor nævnte varselspligt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på opsigelsesvarsel i henhold til de i 10 fastsatte regler. 6. Valg af tillidsrepræsentant skal anmeldes til de respektive organisationer med angivelse af navn, adresse og cpr. nr. Anmeldelse skal foretages på blanketter som Bilag A. 22 Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, og at dette er meddelt AutoBranchens ArbejdsgiverForening - dog indtræder tillidsmandsbeskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget har fået skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt. Hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder tillidsmandsbeskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse.

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere