Overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014 2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Paragraf 1. Arbejdstiden...4 1a. Ansættelsesbevis Overarbejde og skiftehold Timelønsbestemmelser Servicearbejderaftale Ferieløn Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage Akkordarbejde Sikkerhedsbestemmelser Tillidsmandsbestemmelser Opsigelse Garantiforpligtelse Elevbestemmelser Arbejdsskadeforsikring Løn under sygdom, barsel m.v Fagretlige regler Uddannelses- og udviklingsfond Pensionsordning Efteruddannelseskursus - MALKOM Organisationsaftale om holddrift Funktionærlignende ansættelse Servicearbejderaftale Overenskomstens varighed...54 BILAG A - Anmeldelsesblanket...55 BILAG B - Sundhedsordning...56 BILAG C - Udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark...56 BILAG D...59 BILAG E...59 BILAG F...60 Væsentlige datoer i årene BESTEMMELSER VEDRØRENDE LAKERING...66 INDHOLDSFORTEGNELSE...67 I. GENERELLE BEMÆRKNINGER...68 II. VEJLEDNING TIL LAKERING

4 1 1. Arbejdstiden 1. Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og fordeles på ugens 5 første dage. Arbejdstidens påbegyndelse og afslutning mellem kl og kl aftales skriftligt mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 2. Under forudsætning af enighed mellem medarbejderne og virksomheden, kan arbejdstiden lægges med varierende ugentlig arbejdstid. Der kan indgå arbejdsfrie dage i ugen. Den gennemsnitlige arbejdstid skal dog mindst udgøre 37 timer pr. uge over en 26 ugers periode. Det forudsættes, at en sådan varierende ugentlig arbejdstid aftales skriftligt, samt at aftalen indsendes til organisationerne/deres lokalafdeling. Uoverensstemmelser vedrørende aftaler om ugentlig varierende arbejdstid kan fagretligt behandles. AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet er enige om, at virksomheder og ansatte kan anmode organisationerne om bistand til lokal drøftelse af fleksibilitet og aftale om varierende ugentlig arbejdstid. 3. I henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring kan der aftales arbejdsfordeling med midlertidig nedsat arbejdstid for at imødegå afskedigelser. Arbejdsfordelingen skal følge den mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet indgåede specielle aftale. 4. Efter ansøgning fra en medarbejder, der f.eks. på grund af alder, svagelighed, tilskadekomst, graviditet eller efter fødsel ønsker nedsat arbejdstid, kan der mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og fagforeningen træffes aftale om en forkortet arbejdstid til mindst 15 timer pr. uge. Arbejdsgiveren er forpligtet til at beskæftige vedkommende fuldt ud i det aftalte timetal. 4

5 1 5. Aflønningen af medarbejdere på forkortet arbejdstid sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. 6. For den del af den daglige arbejdstid, der for medarbejdere på forkortet arbejdstid, ligger uden for virksomhedens normale arbejdstid, ydes overarbejdsbetaling iflg. overenskomstens bestemmelser. 7. Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed. 8. Hvis arbejdstiden ikke overholdes af svenden, er virksomheden berettiget til den første udbetalingsdag at fradrage for den ikke ved arbejdet anvendte tid, ligesom svenden, i det tilfælde der i virksomheden bevisligt er opstået tomgangstid, den første udbetalingsdag har krav på betaling for ventetiden. 9. Seniorpolitik Når en medarbejder fylder 60 år, kan der, med virkning fra den lønningsperiode, hvori den pågældende fylder 60 år, indgås aftale om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid på følgende betingelser: Arbejdstid for seniorer Organisationerne er enige om, at arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn, dog 29 timer pr. uge. Medmindre andet er bestemt ifølge overenskomsten, aflønnes arbejdstimerne ud over den aftalte arbejdstid med vedkommendes normale timeløn. Arbejdstimer ud over den i overenskomsten fastsatte arbejdstid aflønnes som overarbejde som for øvrige medarbejdere. I tilfælde af, at medarbejderen vælger at få arbejdstiden nedsat til 30 timer, forhøjes den overenskomstbestemte garantibetalingssats pr. time med 15 % for de præsterede arbejdstimer. 5

6 1, 1 a & 2 Servicearbejderaftalen dog jvf. 21. stk. 3. Organisationerne reviderer ansættelsesbeviset, så det kan benyttes ved ansættelse i henhold til senioraftalen. Den daglige arbejdstid skal fastlægges ved ansættelsen. 1a. Ansættelsesbevis 1. Ansættelsesbeviset udstedes så tidligt som muligt dog senest 14 dage efter ansættelsen. 2. Ansættelsesbeviset skal mindst indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse, samt arbejdsstedets beliggenhed, en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens stilling, ansættelsesforholdets starttidspunkt, forventet varighed, feriebestemmelser, opsigelsesvarsel, løn og lønudbetalingsterminer, den normale, daglige og ugentlige arbejdstid, samt andre aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet f.eks. pensionsbidrag. Desuden skal angives, at arbejdet er dækket af overenskomst indgået mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark. 3. Ved ændring af ansættelsesforholdet skal der udarbejdes et nyt ansættelsesbevis senest 1 måned efter. 4. Ovennævnte afsnit er gældende, så længe lovbekendtgørelse nr af er gældende. Såfremt loven ændres eller falder væk, skal afsnittet ligeledes ændres. 2. Overarbejde og skiftehold 1. For arbejde, der på arbejdsgiverens forlangende udføres uden for den ordinære arbejdstid, betales på ugens 5 første dage et tillæg på halvdelen af den fulde time fortjeneste for de første 3 timer efter 6

7 2 og 3 normal arbejdstids ophør. Derefter betales, jf. stk. 2, pr. time til påfølgende arbejdsdags begyndelse. 2. For arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage, 1. maj, Grundlovsdag og Juleaftensdag, betales den fulde timefortjeneste som tillæg. 3. Når en svend tilsiges til at udføre overarbejde, skal han have meddelelse herom dagen forud for overarbejdets påbegyndelse. Kan dette ikke opfyldes, ydes der i betaling for manglende varsel den overenskomstmæssige akkordudbetaling. Overarbejde må kun udføres, når det er strengt nødvendigt. Udføres nødvendigt overarbejde, skal dette afspadseres inden for 90 dage - dog inden arbejdsforholdet afsluttes. Afspadseringspligtigt overarbejde kan inden for de 90 dage samles til hele dage. Ved overarbejde udbetales overarbejdstillæggene ved første lønudbetaling. 4. Hvor der foretages industriel produktion, f.eks. i serier, eller hvor produktionen er afhængig af kapacitetens udnyttelse, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om, at 19 gøres gældende. Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges kopi af registreringen løndokumentationen. 3. Timelønsbestemmelser 1. Der kan mellem arbejdsgiver og arbejdstager aftales aflønning på timeløn eller arbejdes efter akkord i henhold til Timelønnen fastsættes ved ansættelsen og det anbefales, at den genforhandles efter 3 måneder. Timelønnen genforhandles efterfølgende én gang årligt i hvert overenskomstår med virkning fra den 1. marts. 7

8 3 Ved forhandlingerne tages der hensyn til den pågældende medarbejders kvalifikationer, funktioner og anciennitet. 3. Garantiløn Der kan i intet tilfælde i en lønperiode aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. 1. marts ,70 kr. 1. marts ,50 kr. 4. Særlige lønaftaler Særlige lønsystemer, bonusordninger, fælles akkord m.m., der ligger ud over, hvad der er aftalt i overenskomsten, skal godkendes af organisationerne. 5. Lønudbetaling Lønudbetalingsperioden afsluttes altid en søndag ved arbejdstids ophør. Hvor der ikke anvendes elektronisk tidsregistrering skal evt. arbejdskort mv. være virksomheden i hænde ved arbejdstidsophør ved lønudbetalingsperiodens afslutning. I forbindelse med hver lønudbetaling udleverer virksomheden til hver enkelt medarbejder en nøje specificeret lønseddel jf. SKAT s bestemmelser om meddelelser til lønmodtageren. Lønsedlen skal specificeres på en sådan måde, at det til enhver tid fremgår, hvad der i lønperioden og året til dato er optjent af ferieog pensionsberettiget løndele, optjent pension fra henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver, ferie- og søgnehelligdage optjent, udbetalt og saldo, arbejdstimer, overarbejdstimer udført, afspadseret og saldo, samt sygedagpenge/sygeløn. Løndokumentation udleveres indeholdende mindst følgende: 8

9 3 Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR nummer Lønperiode Medarbejderens cpr. nr. Medarbejderens navn Normaltimer, sats og enheder Akkordoverskud mv. Manglende varsel, sats og enheder Overtid 50 %, sats og enheder Overtid 100 %, sats og enheder Feriegodtgørelse SH/Feriefri, sats og enheder Sygeløn m.v., sats og enheder Arbejdsmarkedspension saldo Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges en kopi af registreringen til løndokumentationen. Udbetalingen finder som hovedregel sted hver anden torsdag til en konto efter medarbejderens eget valg. Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales månedsvis udbetaling. Hvis udbetalingsdagen indtræffer på en helligdag/kollektiv feriedag eller lignende, skal udbetalingen finde sted den forudgående hverdag, eventuelt i form af et á conto beløb. Er medarbejderen fratrådt hos pågældende arbejdsgiver, skal såvel tilgodehavende løn som forfaldent overskud uden advisering udbetales til medarbejderen. Hvor der arbejdes på timeløn, skal denne betales fuldt ud ved lønudbetaling. Det samme gælder for alle overtids-, nat- og helligdagstillæg. 6. Der indføres mulighed for, at virksomheden med frigørende virkning kan aflevere feriekort jf. dette punkt, lønsedler og 9

10 3, 4 og 5 eventuelle andre dokumenter, der udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, herunder e-boks og . Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før med mindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. 4. Servicearbejderaftale Der er mellem parterne indgået en aftale for servicearbejder i vognmalerfaget, som udføres af andre arbejdstager kategorier end vognmalere og vognmalerelever. Arbejdstid, løn, overarbejde, skiftehold, ferie, søgnehelligdage, uddannelse, ansættelsesforhold m.m. følger de af organisationerne udarbejdede retningslinjer for servicearbejde i Ferieløn Idet ferielovens bestemmelser i øvrigt er gældende, er parterne enige om: 1. Feriens placering a) Ferien kan af de enkelte virksomheder iværksættes enten ved lukning af virksomheden eller ved, at der individuelt gives medarbejderne ferie. Vælges den sidstnævnte fremgangsmåde, fremlægger virksomheden senest den 1. februar en tegningsliste, hvorpå den enkelte medarbejder kan angive det tidspunkt, på hvilket sommerferie ønskes. b) I virksomheder, hvor ferien iværksættes individuelt, kan en medarbejder, som ikke har været fuldt beskæftiget i det foregående optjeningsår, kræve feriedagene nedsat i forhold til den mindre feriebetaling. 10

11 5 c) Den del af ferien, der er omtalt i ferielovens 14, stk. 1 (hovedferien) kan, såfremt der lokalt træffes aftale herom, eventuelt mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren, lægges uden for perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). 2. Udbetaling a) Feriegodtgørelse svarende til feriens længde udbetales 1 måned før ferien afholdes. b) Der er adgang til lokalt at træffe aftaler om á conto udbetaling af feriegodtgørelse i tilfælde af planlagt ferierejse og lignende, som betinger betalinger af depositum. 3. Beregningsgrundlag a) Ved beregning af feriegodtgørelse, 12,5 %, ses bort fra søgnehelligdagsbetaling og tillæg til lønnen eller lønandele, som ikke er indkomstskattepligtige. b) Hvor arbejdsgiveren i medfør af ferielovens 17, stk. 2 og 25 er forpligtet til at betale løn eller sygeferiegodtgørelse, beregnes lønnen på grundlag af medarbejderens indtjening i det sidste kvartal før fraværet. c) Sygeferiepenge for perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn, beregnes af den samlede udbetalte løn, jf. overenskomstens Overførsel af ferie a) Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage, kan overføres til det følgende ferieår. b) Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes. 11

12 5 12 c) Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. d) Hvis en medarbejder, på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferie overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales, uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. e) Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder, inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse, for feriedage udover 25 i forbindelse med fratræden, af arbejdsgiveren. f) Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren, inden ferieårets udløb, skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. g) Ferie i et omfang svarende til overført ferie, kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales. 6. Feriekortordningen a) En medarbejder, som i det løbende optjeningsår skifter

13 5 arbejdssted, får ved sin fratræden udleveret meddelelse fra virksomheden om, at vedkommende har feriegodtgørelse til gode. Meddelelsen skal indeholde oplysning om beskæftigelsesperioden og en opfordring til medarbejderen om at meddele arbejdsgiveren eventuel adresseændring. b) Senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang får fratrådte medarbejdere fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver medarbejderens navn, det tidsrum indenfor samme optjeningsår, beskæftigelsen hos den pågældende arbejdsgiver har varet, den ferieberettigede løn, der er udbetalt for samme tidsrum, samt den feriegodtgørelse, der er opnået ret til. c) Herudover anføres det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, samt hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. d) Har medarbejderen ved afgangen ikke afholdt feriedage hidrørende fra beskæftigelse på samme virksomhed i tidligere optjeningsår, udstedes der herfor feriekort (restferiekort) indeholdende tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt. e) De på feriekortet anførte tilgodehavende feriepenge forfalder til udbetaling i det følgende ferieår, medmindre den udstedende arbejdsgiver modtager underretning om, at den ferieberettigede har overført ferie til det næste ferieår. f) Den ferieberettigede kan kræve feriebetalingen udbetalt eller tilsendt af de virksomheder, hvor vedkommende tidligere har været beskæftiget, mod indlevering eller indsendelse af det af den pågældende virksomhed udleverede feriekort eller restferiekort. g) Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation på kortet af den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende er beskæftiget. Har medarbejderen ingen arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes, 13

14 5 meddeles attestation af den arbejdsløshedskasse, fra hvilken der oppebæres arbejdsløshedsdagpenge. I andre tilfælde attesteres efter reglerne for feriekort udstedt af Feriekonto. h) Skal medarbejderen ikke have ferien i sammenhæng, gives på kortet attestation om, hvor mange dage, der skal holdes ferie og hvor stort et feriepengebeløb, der svarer hertil. Den arbejdsgiver, der har udstedt kortet, udbetaler det beløb, der er forfaldent til udbetaling og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med de forannævnte regler. i) Overenskomstparterne er enige om, at feriekort ordningen benyttes af de af forbundets medlemmer, der er beskæftiget på virksomheder under AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Såfremt enkelte virksomheder skulle ønske at benytte Feriekonto, er organisationerne enige om, at dette kan finde sted. 7. Uafhentede feriepenge Feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder Malerforbundets Feriekasse. AutoBranchens ArbejdsgiverForening meddeler hvert år sine medlemmer om denne forpligtelse og hvorledes den opfyldes. 8. Garantiordningen Såfremt feriegodtgørelse ikke tilsendes den ferieberettigede, kan pågældende gennem sin organisation rette henvendelse til AutoBranchens ArbejdsgiverForening, der over for Malerforbundet garanterer for sine medlemmer for feriegodtgørelsens betaling. AutoBranchens ArbejdsgiverForening foretager efterfølgende udbetaling indenfor 5 arbejdsdage. 9. Tvister om ferie Uoverensstemmelser, som måtte opstå om nuværende aftaler samt ferielovens bestemmelser, kan fagretligt behandles. 14

15 5 og Andre arbejdsgivere Arbejdsgivere, der ikke er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, og som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet i Danmark, følger ovenstående bestemmelser bortset fra stk. 4, stk. 6 og stk. 7. Feriegodtgørelse indbetales til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. Sygdom i forbindelse med ferieafvikling skal straks anmeldes til virksomheden. 6. Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage 1. Medarbejderen har ret til en hel fridag på de gennem lovgivningen fastsatte helligdage, de overenskomst bestemte fridage samt 5 feriefridage. Feriefridagene placeres efter aftale. 2. Med det formål at yde betaling for søgnehelligdage og feriefridage, henlægger arbejdsgiveren for hver medarbejder et beløb svarende til 7,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn. I det nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen. Under sygdom og tilskadekomst opspares søgnehelligdagsbetalingen efter samme regler som beregning af feriegodtgørelse. 3. Det i henhold til stk. 1, for hver medarbejder opsparede beløb, opgøres hvert år ved årets udgang. Organisationerne er enige om, at opgørelsen, hvor det er praktisk, kan finde sted ved udgangen af den lønningsperiode, hvis afslutningsdato ligger nærmest den 31. december. 15

16 6 4. Den for hver enkelt medarbejder henlagte søgnehelligdagsbetaling udbetales i form af et à conto beløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, overenskomstmæssige fridage og feriefridag. Medarbejderen kan dog vælge at anvende 2,5 % af godtgørelsen til feriefridage, supplerende feriegodtgørelse eller forhøjet egenbetalt arbejdsmarkedspension. Såfremt medarbejderen ønsker en øget pensionsindbetaling, skal der afgives en skriftlig tilkendegivelse til virksomheden senest den 15. december forud for indkomståret, hvorfra ordningen vælges. 5. Den i stk. 3 nævnte à conto nettoudbetaling pr. dag andrager 950,00 kr. Ovennævnte à conto betaling ydes i øvrigt jf. stk. 3, på dage, der falder på f.eks. weekends, lørdag eller hverdags fridage, men ydes ikke, når de falder på søndage. À conto beløbet for 1. januar fradrages i alle tilfælde søgnehelligdagskontoen for det foregående kalenderår. 6. Udbetalingen af ovennævnte à conto beløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdage og feriefridage falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetalingen sted på nærmest følgende lønudbetalings dag. 7. Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og den i stk. 4 nævnte á conto betaling, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders søgnehelligdagskonto Til nyudlærte betales der á conto beløb, uanset eventuelt manglende opsparing på søgnehelligdagskontoen. Et eventuelt 16

17 6 minus på søgnehelligdagskontoen, ved udgangen af nyudlærtes 1. kalenderår, modregnes ikke. 8. Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag krav på den à conto betaling, der er fastsat i henhold til ovennævnte ordning. 9. En arbejder, som skifter arbejdssted, får senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver vedkommende arbejders navn og fødselsdato samt det beløb, vedkommende har til gode som søgnehelligdagsbetaling. 10. Det, efter feriekortet, tilgodehavende søgnehelligdagsbeløb kan hæves hos den virksomhed der har udstedt kortet, når vedkommende i det følgende år holder ferie. 11. AutoBranchens ArbejdsgiverForening garanterer for opsparet søgnehelligdagsbetaling efter samme regler og i samme omfang, som er indeholdt i den mellem organisationerne indgåede ferieaftale, overenskomstens 5, stk. 7. Søgnehelligdagsordning for beskæftigede hos andre arbejdsgivere, der har tiltrådt forannævnte overenskomst ved tiltrædelsesoverenskomst. 1. Med det formål at yde de beskæftigede betaling for søgnehelligdage, indbetaler arbejdsgiveren 8,4 % af den beskæftigedes ferieberettigede løn til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. 17

18 6 og 7 Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag betales med SH aconto netto pr. dag 950 kr. 7. Akkordarbejde 1. På værksteder, hvor der anvendes AutoBranchens ArbejdsgiverForenings euro LAK kalkulationssystem baseret på arbejdstid, aflønnes der, såfremt én af parterne forlanger det, efter akkord med de i systemet givne timer, såvel realiserede som indvundne. 2. Timesatsen er mindst følgende: 1. marts ,10 kr. pr. time 1. marts ,12 kr. pr. time 1. marts ,34 kr. pr. time 18 Ovenstående satser anvendes som betaling for ventetid, oprydning og andet uproduktivt arbejde. Reguleringen sker fra mandag i den uge, som ovennævnte datoer henviser til. Der kan dog i intet tilfælde i en lønperiode (14 dage) aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. pr./time 1. marts ,70 kr. pr./time 1. marts ,50 kr. pr./time Ved industrilakering kan der aftales akkord i henhold til forudakkorderingsbestemmelserne i 7 stk De i opgørelsessystemet fastsatte arbejdstider gælder for korrekt udført arbejde i henhold til KS Hvor der udover

19 7 dette forlanges særlig fin behandling, må herom særskilt forudakkorderes. Der er som hidtil enighed om, at opgørelsessystemets priser er fastsat efter almindelige arbejdsforhold, og der er ikke indregnet eller taget hensyn til særlige sikkerheds- eller sundhedsmæssige krav, som måtte blive påbudt gennem miljølovgivningen. 4. Aftaler, der måtte gå ud på at udføre arbejde til lavere priser end de i overenskomst og opgørelsessystem fastsatte, må under ingen omstændigheder finde sted. Jf. dog 7 stk Ved hver ny akkords begyndelse skal arbejdsgiveren fremlægge en arbejdsbeskrivelse med angivelse af de behandlinger og normerede timer, han/hun ønsker udført. Arbejdsbeskrivelsen og tidsnormeringen må ikke være i strid med gældende opgørelsessystem. 6. Hvor en akkord afbrydes inden for den fastsatte arbejdstid, betales det dermed forbundne tidsspilde med ventetidsbetaling, jf. stk Når en arbejdsgiver deltager i svendens akkord, må han ikke arbejde udover den normale daglige arbejdstid, medmindre der arbejdes af begge parter, i modsat fald må der træffes aftale mellem parterne. 8. For arbejdsgiverens timer i akkorden skal der føres uge-, dag- eller timesedler. Kopi heraf afleveres hver uge eller dag til svenden. Kun arbejdsgiverens produktive arbejdstid kan indgå i akkorden. 9. Hvor autolakering udføres i forbindelse med fabriksmæssig produktion eller i øvrigt under arbejdsbetingelser og øvrige forhold, som ikke er forudsat i det gældende opgørelsessystem, skal der lokalt aftales en akkordpris mellem parterne. 10. For behandlingsmønstre, der falder uden for opgørelsessystemets bestemmelser med hensyn til kvalitetskrav, kan der lokalt i den enkelte virksomhed træffes aftale om betaling for sådant arbejde. 19

20 7 11. Alt værktøj og materiale leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand. Svendene skal behandle det udleverede værktøj og materiale på forsvarlig måde. Det er en forudsætning for svendenes ansvar, at arbejdsgiveren anviser et aflåseligt rum eller værktøjskasse. Svendene skal skriftligt kvittere for det modtagne værktøj og personlige udstyr. Svendene modtager kopi af liste over udleveret værktøj. Forudakkorderingsbestemmelser 12. Det er svendenes pligt at afgive og arbejdsgivernes at modtage akkordsedler ved arbejdets påbegyndelse. På akkordsedlen, der skal udfærdiges i 2 eksemplarer, opfører svenden alt arbejde, hvorom der skal forudakkorderes, med forslag om pris og timer, og den ene akkorderingsseddel skal tilstilles arbejdsgiveren hurtigst muligt med anmodning om godkendelse og underskrift. 13. Undlader svenden at fremkomme med akkordseddel eller gøre forsøg på foruddakkordering i henhold til ovenstående, har han/ hun kun krav på den overenskomstmæssige udbetaling for den til arbejdet medgåede tid. 14. Nægter en arbejdsgiver at træffe aftale eller at medvirke ved forsøg på forudakkordering om arbejde uden for prislisten, betales den til arbejdet medgåede tid med samme beløb pr. time, som akkorden giver. 15. En opstået uenighed om timetal og/eller betaling, kan af parterne indbringes til fagretlig behandling. Ved mægling og/ eller timandsmøder forpligter organisationerne sig til at give mæglingsmændene eller organisationernes repræsentanter bemyndigelse til, når enighed opnås, at fastsætte pris på det omstridte arbejde. Hvor forhold taler herfor, kan prisen fastsættes efter en prøveperiode, hvor arbejdsgang og timeforbrug kan registreres for den omhandlede operation. Akkordopgørelse 16. Alle akkorder opgøres efter de på arbejdskortet opførte timer. 20

21 7 og Arbejdskort skal, indleveret i den rækkefølge arbejdet afsluttes dateret indleveringsdatoen, være afleveret til arbejdsgiveren snarest efter arbejdets færdiggørelse. 18. I tilfælde af uenighed om overskuddets størrelse må kun den del af samme, hvorom der tvistes, tilbageholdes, indtil endelig afgørelse er tilvejebragt. 19. Hvor stempelur forefindes, er svendene pligtige at anvende dette til registrering af tidsforbrug på hvert enkelt arbejdskort. 8. Sikkerhedsbestemmelser Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at alt nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed, før arbejdet påbegyndes. Sikkerhedsudstyr, der skal anvendes af den enkelte, skal udleveres som personligt udstyr. Svenden har pligt til at renholde og være påpasselig med det udleverede udstyr. Tidligere anvendt udstyr (åndedrætsværn m.m.) må kun udleveres mod dokumentation for, at udstyret er desinficeret. Virksomheden leverer 2 sæt arbejdstøj pr. år til hver medarbejder. Valget af arbejdsmiljørepræsentant skal ske i henhold til Bekendtgørelsen om Virksomhedens Sikkerheds- og Sundhedsarbejde og anmeldes til såvel virksomhed og Malerforbundet. Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af bestemmelserne i overenskomstens 9. Virksomheden udleverer årligt 2 sæt arbejdstøj til medarbejderen. 21

22 9 9. Tillidsmandsbestemmelser 1. På værksteder, hvor der er beskæftiget 4 eller derover, vælger svendene en tillidsrepræsentant, der skal godkendes af arbejdsgiveren. Tillidsmanden kontrollerer forud akkorderingerne om arbejde, der ikke er prissat. 2. Tillidsrepræsentanten er det naturlige led mellem svendene og arbejdsgiveren, og kan ikke uden tvingende grunde afskediges. 3. Tillidsrepræsentantens arbejde betales af firmaet med den gennemsnitlige akkordfortjeneste for sidste kvartal. 4. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og arbejdsgiveren er pligtig at give vedkommende mindst 3 måneders varsel. Haves anciennitet, der efter 10 berettiger til længere varsel, anvendes dette. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan i varselsperioden normalt ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. 5. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den ovenfor nævnte varselspligt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på opsigelsesvarsel i henhold til de i 10 fastsatte regler. 6. Valg af tillidsrepræsentant skal anmeldes til de respektive organisationer med angivelse af navn, adresse og cpr. nr. Anmeldelse skal foretages på blanketter som Bilag A. 22 Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, og at dette er meddelt AutoBranchens ArbejdsgiverForening - dog indtræder tillidsmandsbeskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget har fået skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt. Hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder tillidsmandsbeskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse.

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK

OVERENSKOMST MELLEM. AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK OVERENSKOMST MELLEM AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK 2017-2020 GÆLDENDE FRA 1. MARTS 2017 2017 Malerforbundet AutoBranchens ArbejdsgiverForening Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere